”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 22 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Роговий В.М., Сергійчук В.І. Підтримка українського студентства в Італії
Козуб Л.В. Оцінки у спадщині М.П. Драгоманова українознавчих аспектів українського національного руху першої половини ХІХ ст.
Каплін Д.С. Проблема використання праці військовополонених у важкій промисловості України в умовах Першої світової війни 1914–1917 рр.
Передерій І.Г.Роль громадсько–політичної діяльності В.Липинського у формуванні його науково–історичної концепції
Дацків І.Б. Вихід України на міжнародну арену на початку національно–визвольної революції 1917–1921 рр.
Крамар О.С. Проблеми створення та діяльності закордонних представництв української кооперації у 20–х роках ХХ ст.
Кучинська О.О. Національні меншини Української СРР на початку 20–х рр. ХХ ст. у переддень «великого комуністичного експерименту»
Ткаченко В.В. Запровадження системи державного терору проти української наукової інтелігенції у 1920–1930–х роках
Петрикевич О.М. П.П.Любченко: роль у проведенні політики колективізації в Україні (1929 – 1933 роки)
Рибченко Л.В. Радянські військові мобілізації 1943 року на території Харківської та Луганської областей
Салата О.О. Причини колабораціонізму української інтелігенції в умовах німецько–фашистської окупації 1941–1944 років
Ковальова А.Д. Економічні індикатори зближення розвитку країн – членів ЄС та НАФТА
Березовський О.М. Українська партійна преса в Російській імперії (1905–1914 рр.): історіографія
Молчанова М.В. Доброчинно–меценатська діяльність поміщиків України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в зарубіжній історіографії
Шаравара Т.О. Воєнні реформи Російської імперії другої половини ХІХ століття в дорадянській історіографії
Барвінська П.І. Денацифікація та формування концепції східноєвропейських історичних досліджень в радянській зоні окупації Німеччини (1945–1949 рр.)
Орлова Т.В. Більшовизм про звільнення жіноцтва: сучасні історіографічні оцінки
Патик В.В. Історіографія життя та творчості вченого–історика В’ячеслава Стрельського (1910–1983)
Щербатюк В.М. Архівна справа «Про боротьбу з бандою Туза» як джерело з вивчення історії селянського повстанського руху в Українській революції 1917–1921 років
Лисак В.Ф. Українська оселя: традиції і зрушення планування та будівництва в селах у 1950 – 1960–х роках
Сморжевська О.О. Роль і місце календарно–обрядового комплексу в діяльності Об’єднання рідновірів України
Козлов М.М. Бог–немовля Коляда в язичницькій свідомості східних слов’ян

Філософські науки

Гавеля В.Л. Феномен мотивованої активності в процесах функціонування цільових систем природного і соціального рівнів
Голозубов О.В. Чи сміявся Христос: біблейський канон та апокриф в оцінці релігійного постмодернізму
Дичковська Г.О. Фемінізм, патерналізм (маскулізм): ґендерні ідеологічно–владні смислові світоглядні пріоритети та перверзії
Дойчик М.В. Соціальний вимір гідності людини у філософії стоїцизму
Курамшина Ю.В. Концепція Ренесансу в творчості П.М. Біциллі
Масаєв М.В. Невидима структура символу (філософсько–історичний аспект)
Пітулей В.В. Взаємозв’язок свободи та відповідальності за умов глобалізації суспільства – екологічний погляд
Сабадаш Ю.С. Еволюція гуманістичних ідей в Італії XVII – першої половини XVIII ст.: бароко і класицизм
Самчук З.Ф. Ідея гуманізму: проблема світоглядно–критеріальної парадигмальності
Чорний В.С. Напрями реформування безпекового простору України (соціально–філософський аналіз)

Політичні науки

Євтушенко О.Н. Державна влада і місцеве самоврядування в політичній системі України: теоретичний аспект
Полякова Л.І. Еволюція взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні (1992–1996)
Андрєєва О.М. Формування цивілізаційної ідентичності України в контексті вибору оптимальної моделі її національної безпеки
Сомов М.В. Модернізація політичної комунікації
Качурець Ч.І. Примусові міграції та проблема захисту біженців в Україні
Подибайло М.Т. Історична минувшина як фактор формування і трансформації політичної свідомості українського суспільства
Білошицький С.В.Економічна влада як фактор функціонування політичних систем і державності сучасних ліберальних демократій
Збрицька Л. Г. Принципи аналізу сучасних політичних конфліктів
Лендьел М.О. Порівняльний аналіз процесу інституалізації політичних партій на місцевому рівні у постсоціалістичних країнах центрально–східної Європи
Подаєнко Ю.Л. Становлення концепції космополітичної демократії в політологічній теорії
Соловйова А.С. Історія становлення та теоретична спадщина Франкфуртської школи (1930 – 1960 рр.)
Худолій А.О. Зовнішня політика Дж. Ф. Кеннеді та протистояння з СРСР

Наукове життя

Євтух В.Б. Рецензія.
Дмитрієнко М., Буряк Л.І. Рецензія.
Пахоменко С.П. Рецензія.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Роговый В.Н., Сергийчук В.И. Поддержка украинского студенчества в Италии
Козуб Л.В. Оценки в наследии М.П. Драгоманова украиноведческих аспектов украинского национального движения первой половины ХІХ в.
Каплин Д.С. Проблема использования труда военнопленных в тяжелой промышленности Украины в условиях Первой мировой войны 1914–1917 гг.
Передерий И.Г. Роль общественно–политической деятельности В. Липинского в формировании его научно–исторической концепции
Дацкив И.Б. Выход Украины на международною арену в начале национально–освободительной революции 1917–1921 гг.
Крамар А.С. Проблемы создания и деятельности заграничных представительств украинской кооперации в 20–е годы ХХ ст.
Кучинская Е.А. Национальные меньшинства Украинской ССР в начале 20–х гг. XX ст. в преддверии «великого коммунистического эксперимента»
Ткаченко В.В. Внедрение системы государственного террора против украинской научной интеллигенции в 1920–1930–х годах
Петрикевич О.Н. П.П.Любченко: роль в проведении политики коллективизации в Украине (1929 – 1933 года)
Рыбченко Л.В. Советские воинские мобилизации 1943 года на территории Харьковской и Луганской областей
Салата О.О. Причины коллаборационизма украинской интеллигенции в условиях немецко–фашистской оккупации 1941–1944 годов
Ковалева А.Д. Экономические индикаторы сближения развития стран–членов ЕС и НАФТА
Березовский О.Н. Украинская партийная пресса в Российской империи (1905–1914 гг.)
Молчанова М.В. Благотворительно–меценатская деятельность помещиков Украины второй половины ХІХ – начала ХХ вв. в зарубежной историографии
Шаравара Т.А. Военные реформы Российской империи второй половины ХІХ века в досоветской историографии
Барвинская П.И. Денацификация и формирование концепции восточноевропейских исторических исследований в советской зоне оккупации Германии (1945–1949 гг.)
Орлова Т.В. Большевизм об освобождение женщин: современные историографические оценки
Патык В.В. Историография жизни и творчества ученого–историка Вячеслава Стрельского (1910–1983)
Щербатюк В.М. Архивное дело «О борьбе с бандой Туза» как источник изучения истории крестьянского повстанческого движения в Украинской революции 1917–1921 годов
Лысак В.Ф. Украинское жилище: традиции и изменения планирования и строительства в селах в 1950 – 1960–х годах
Сморжевская О.А. Роль и место календарно–обрядового комплекса в деятельности Объединения родноверов Украины
Козлов М.Н. Бог–младенец Коляда в языческом сознании восточных славян

Философские науки

Гавеля В.Л. Феномен мотивированной активности в процесах функционирования целевых систем природного и социального уровней
Голозубов А.В. Смеялся ли Христос: библейский канон и апокриф в оценке религиозного постмоденизма
Дичковская Г.О. Феминизм, патернализм (маскулизм): гендерные политико–идеологические смысловые мировоззренческие приоритеты перверзии
Дойчик М.В. Социальное измерение достоинства человека в философии стоицизма
Курамшина Ю.В. Концепция Ренессанса в творчестве П.М. Бицилли
Масаев М.В. Невидимая структура символа (философско–исторический аспект)
Питулей В.В. Взаимосвязь свободы и ответственности в условиях глобализации общества – экологический взгляд
Сабадаш Ю.С. Эволюция гуманистических идей в Италии в XVII – первой половины XVIII: барокко и классицизм
Самчук З.Ф. Идея гуманизма: проблема мировоззренческо–критериальной парадигмальности
Черный В.С. Направления реформирования сферы безопасности Украины (социально философский анализ)

Политические науки

Евтушенко А.Н. Государственная власть и местное самоуправление в политической системе Украины: теоретический аспект
Полякова Л.И. Эволюция взаимодействия между законодательной и исполнительной ветками власти в Украине (1992–1996)
Андреева О.Н. Формирование цивилизационной идентичности Украины в контексте выбора оптимальной модели ее национальной безопасности
Сомов М.В. Модернизация политической коммуникации
Качурец Ч.И. Вынужденные миграции и проблема защиты беженцев в Украине
Подыбайло М.Т. Историческое прошлое как фактор трансформации политического сознания украинского общества
Белошицкий С.В. Экономическая власть как фактор функционирования политических систем и государственности современных либеральных демократий
Збрицкая Л.Г. Принципы анализа современных политических конфликтов
Лендьел М.О. Сравнительный анализ процесса институализации политических партий на местном уровне в постсоциалистических странах Центрально–Восточной Европы
Подаенко Ю.Л. Становление концепции космополитической демократии в политологической теории
Соловьева А.С. История становления и теоретическое наследие Франкфуртской школы (1930–1960 гг.)
Худолий А.А. Внешняя политика Дж. Кеннеди и противостояние с СССР

Научная жизнь

Евтух В.Б. Рецензия.
Дмитриенко М.Ф., Буряк Л.И. Рецензия.
Пахоменко С.П. Рецензия.

CONTENT

Historical studiens

Rohovyi,V.M., Serhiychuk,V.I. The support of Ukrainian students in Italy
Kozub, L.V. M.P. Dragomanov’s heritage viewed against the appraisal of Ukrainian studies aspects of Ukrainian national movement in the first half of the 19th century
Kaplin, D.S. Problem of using prisoners of war in the Heavyindustry of Ukraine in the conditions of the First world war 1914–1917
Perederiy, I.G. The role of social–political activity of W. Lypynskiy in the formation of his scientific–historical conception
Datskiv, I.B. The Ukrainian outlet into the international arena at thе beginning of the National Liberal Revolution in 1971 – 1921
Kramar, O.S. The problems of creation and activity of oversea representative offices of Ukrainian cooperation in 20th of ХХ century
Kuchinska, O.O. National groups in the Ukrainian SSR in the early 20–th years of XX century before «great communist experiment»
Tkachenko, V.V. Introduction of system of the state terror against the Ukrainian scientific clerisy in 1920–1930s
Petrikevich, O.M. P.P.Lyubchenko: the role in the conducting policy of collectivization in Ukraine (1929 – 1933 years)
Rybchenko, L.V. Soviet Military Mobilizations in 1943 in the territories of the Kharkov and Lugansk Regions
Salata, O.O. Reasons of collaboration of Ukrainian intelligentsia in the conditions of fascist occupation 1941–1944
Kovalova, A.D. Economic Indicators of EU and NAFTA Cohesion
Berezovsky, O.M. Ukrainian party press at the time of Russian Empire (1905–1914): historiography
Molchanova, M.V. Charity and patronage activity of Ukrainian landowners in the second half of XIX – beginning of XX century in foreign historiography
Sharavara, T.O. Military reforms of Russian empire in the second part of the XIX–th century before the soviet historiography
Barvinska, P.I. Denacification and formation of the Eastern–European researches’ conception in the Soviet zone of Germany’s occupation (1945–1949)
Orlova T.V. Bolshevism about women’s liberation: the modern historiographic opinions
Patyk, V.V. Historiography of the life and scientific work of Vyacheslav Strelskiy (1910–1983)
Shcherbatyuk, V.М. Archival file «On the struggle against Tuz’s gang» as a source of knowledge about the history of rebellions in villages during the Ukrainian revolution of 1917–1921
Lysak, V.F. Ukrainian housing: traditions and changes of planning and construction at villages in 1950 – 1960’s
Smorzhevska, O.О. Role and place of holiday–ceremonial complex in activity of Union of the Believers of the Ukrainian Native Faith
Kozlov, M.М. God–baby Koljada in pagan consciousness of east Slavs

Philosophic sciences

Gavelya, V.L. The phenomenon of reasoned activity in functioning processes of purposive systems of elemental and social levels
Golozubov, О.V. Did Christ laugh? The Bible canon and apocrypha from the postmodern pont of view
Dychkovska, G.О. Feminism paternalism, (maskulism): gender ideology–powerful semantic world outlook priorities and perversion
Doichyk, М.V. The Social Aspect of Dignity in the Stoicism Philosophy
Kuramshina, Yu.V. The conception of Renaissance in the creative activity of P.M. Bitsilli
Masayev, M.V. The invisible structure of the symbol (philosophy and history aspect)
Pituley, V.V. Relation between freedom and responsibility on conditions of globalization of society – an ecological look
Sabadash, J.S. The evolution of humanistic ideas in Italy in XVII – first half of XVIII: the Baroque and the Classicism
Samchuk, Z.F. The conception of humanism: an issue of the world–looking and criterion paradigm
Chornuy, V.S. The directions of reformation of the Ukrainian security sector (socially–philosophical analysis)

Political sciences


Yevtushenko, О.N. State power and local government in political system of the Ukraine: theoretical aspect
Polyakova, L.I. The evolution of interaction between legislative and executive branches of authority in Ukraine (1992–1996)
Andreeva, O.M. Forming of civilization identity of Ukraine is in the context of choice of optimum model of its national security
Somov, M.V. Modernization of political communications
Kachurets, С.I. The forced migrations and refugees protection issue in Ukraine
Podybaylo, M.T. Historical past as a factor of the formation and transformation of Ukrainian society political consciousness
Biloshitskiy, S.V. Economic Power as a Factor of Political Systems Functioning and State System of Modern Liberal Democracies
Zbritskaya, L.G. Principles of the analysis of modern political conflicts
Lendel, M.О. Сomparative Analysis of the Political Parties Institualization Process on the Local Level in the Post–Socialist Countries of Central and Eastern Europe
Podayenko, Yu.L. Developing of Cosmopolitan Democracy Conception in Political Theory
Solovyova, A.S. The history of formation and the theoretical achievements of the Frankfurt School (1930–1960th)
Khudoliy, A.O. Foreign Policy of J. Kennedy and Confrontation with the USSR

Scientific life


Yevtuch, V.B. Review.
Dmitrienko, V.F., Buryak, L.I. Review.
Pachomenko, S.P. Review.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>