”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 23 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Кривошея В.В. До причин Національно-визвольної війни середини ХVII ст.
Солдатенко В.Ф. Спроба досягнення порозуміння між УНР і РСФРР (кінець 1918 р. – початок 1919 р.)
Кальніцька Н.Д. Міжкнязівські відносини у Південній Русі у 1132–1146 роках
Аджиєва Л.С. Науково–дослідна інфраструктура Південного берега Криму у середині ХІХ ст.: політичні та соціально–економічні передумови формування
Вербицький В.А. Кадрове забезпечення середніх навчальних закладів Півдня України вчителями фізичної культури (1864–1914 рр.)
Назарова Є.П. Одеські кадети у виборчих кампаніях до Державних Дум Російської імперії
Овчаренко Д.В. Українізація службовців державних та партійних установ Миколаївського округу у 1920–і роки
Ткаченко В.В. Діяльність науково–дослідних кафедр у вищих навчальних закладах та організація галузевої науки в УСРР у 1920–1930–роках
Кривуля О.О. Творча діяльність визначних українських жінок театру і кіно в умовах більшовицького режиму у 20–30–х роках ХХ ст.
Ставнюк О.М. Діяльність Любченка П.П. на посаді голови Київської міської ради (1925–1927 рр.)
Крайнік Р.М. Терор проти технічної інтелігенції Південної України (1930 р.)
Горбань А.В. Громадянський і етнополітичний конфлікт в Україні: передумови та наслідки 1943 – 1945 років
Гарбар Г.А. Становлення курортної справи на Миколаївщині
Керимова Е. Етапи розвитку авіації Азербайджанської Республіки
Буглай Н.М. Польський досвід європейської інтеграції на регіональному та міжрегіональному рівнях
Пономарьов О.М. Участь Росії і Румунії в роботі європейської комісії делімітації Добруджі
Ташкова Ю.К. Комунізм як перехідний етап суспільного розвитку
Купріянчук О.В. Політизація українського національного руху кінця ХІХ–початку ХХ ст.: до новітньої історіографії проблеми
Делія О.В. Церковні періодичні видання на Полтавщині кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Костюк Є.С. Джерела з історії виробничих громадських об’єднань радянської України 1920–1930–х років
Гедз В.А.Газети «Українське Слово» та «Нове Українське Слово» як джерело вивчення православного життя в окупованому Києві (1941–1943 рр.)
Матвієнко Л.В. Сабатинівські поселення Степового Побужжя в цивілізаційному просторі (економічний аспект)
Козлов М.М. Княжій бог–Перун

Філософські науки

Варнашова О.Ф. Логіка в екзегетиці Августина Аврелія: проблема війни та миру
Чернишов В.В. Релігійні основи світогляду Г.Сковороди
Марійко С.В. Фрейм, кліп, бріколаж як способи світосприйняття homo virtualis
Стеблина О.М. Вплив наукової діяльності Д.Велланського на формування вітчизняного романтичного світогляду
Матвєєв В.О. Просвітлення як кульмінація духовної практики
Серостанова О.Б. Філософія обміну: проблеми методологічного конструкту
Ющенко П.А. Національне та загальнолюдське в системі параметрів формування особистості
Пішак О.В. Самореалізація та самоутвердження людини як механізми творення гуманістичних моральних відносин
Кабальський Р.О. Сутність та зміст системи нормативності в суспільстві
Волошина Н.М. Співвідношення понять «національна ідея» та «патріотизм суспільства»
Кострюков С.В., Панченко Л.М. Людинотворча сутність культури та її політична складова
Халамендик В.Б. Свобода та моральна відповідальність в соціальній драмі «Гетьман Дорошенко» Людмили Старицької–Черняхівської
Трофімов А.О. Три виміри інтелігенції
Вашкевич В.М., Кивлюк О.П. Сприйняття історії молоддю за умов суспільних трансформацій
Владленова І.В. Інформаційне суспільство: закритість або доступність інформації?
Терепищий С.О. Філософські проблеми стандартизації вищої освіти в соціокультурних вимірах Античності, Середньовіччя та Відродження
Тимошенко О.І. Демократизація освіти і полікультурне виховання особистості
Панько Н.М. До питання про особистісність у сучасній комунікативній філософії освіти
Молодиченко В.В. Освіта як поле морального вибору цінностей: свобода і необхідність, можливість і дійсність
Богданова Н.Г. Проблема розвитку менеджмента освіти

Політичні науки

Андрущенко Т.В. С. Хантингтон: зіткнення цивілізацій як політичний прогноз
Черній А.Л. Концептуальні виміри проблеми врегулювання етнополітичних конфліктів
Зварич І.Т. Етнополітичний менеджмент та його роль в упередженні конфліктів
Зарицька І.В. Парламентська опозиція в сучасній Україні як чинник її демократизації Кiсельова Н.В. Перехід від монокамералізма до бікамералізму: географічні передумови політичного вибору
Кваша О.П. Політична культура в контексті регіональної політики
Зелена О.Я. Питання держави і влади в теоретичній спадщині Осипа Назарука
Пожидаєв Є.О. Міжсекторне партнерство влади та громадських організацій в Україні, Росії та Білорусі
Черінько І.П. Позиція лейбористського уряду Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу 2004 року

Наукове життя

Рецензія. Аляєв Г. Є. Пошуки цивілізаційної ідентичності під образом святого Володимира
Рецензія. Сухотеріна Л.І.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Кривошея В.В. К причинам Национально–освободительной войны середины ХVII ст.
Солдатенко В.Ф. Попытка достижения взаимопонимания между УНР и РСФСР (конець 1918 г. – начало 1919 г.)
Кальницкая Н.Д. Межкняжеские отношения в Южной Руси в 1132 –1146 годах
Аджиева Л.С. Научно–исследовательская инфраструктура Южного берега Крыма в середине ХІХ в.: политические и социально–экономические предпосылки формирования
Вербицький В.А. Кадровое обеспечение средних учебных заведений Юга Украины учителями физической культуры (1864–1914 гг.)
Назарова Е.П. Одесские кадеты в избирательных кампаниях в Государственные Думы Российской империи
Овчаренко Д.В. Украинизация служащих государственных и партийных учереждений Николаевского округа в 1920–е годы
Ткаченко В.В. Деятельность научно–исследовательских кафедр в высших учебных заведениях и организация отраслевой науки в УССР в 1920–1930–е годы
Кривуля О.А. Творческая деятельность выдающихся украинских женщины театра и кино в условиях большевистского режима в 20–30–е годы ХХ в.
Ставнюк О.Н. Деятельность Любченка А.П. на должности председателя Киевского городского сонета
Крайник Р.М. Террор против технической интеллигенции Южной Украины (1930 г.)
Горбань А.В. Гражданский и этнополитический конфликт в Украине: предпосылки и следствия 1943 – 1945 годов
Гарбар Г.А. Становление курортного дела на Николаевщине
Керимова Е. Этапы развития авиации Азербайджанской Республики
Буглай Н.М. Польский опыт европейской интеграции на региональном и межрегиональном уровнях
Пономарев А.М. Участие России и Румынии в работе европейской комиссии по делимитации Добруджи
Ташкова Ю.К. Коммунизм как переходной этап общественного развития
Куприянчук О.В. Политизация украинского национального движения конца ХІХ – начала ХХ века: к новейшей историографии проблемы
Делия О.В. Церковные периодические издания на Полтавщине в конце XIX – в начале XX вв.
Костюк Е.С. Источники по истории производственных общественных организаций Советской Украины 1920 –1930–х годов
Гедз В.А. Газета «Украинское Слово» и «Новое Украинское Слово» как источник изучения церковной жизни в оккупированном Киеве (1941–1943 гг.)
Матвиенко Л.В. Сабатиновские поселения Степного Прибужья в цивилизационном пространстве (экономический аспект)
Козлов М.М. Княжеский бог – Перун

Философские науки

Варнашова Е.Ф. Логика в экзегетике Августина Аврелия: проблема войны и мира
Чернышов В.В. Религиозные основы мировоззрения Г.Сковороды
Марийко С.В. Фрейм, клип, бриколлаж как способы миропонимания homo virtualis
Стеблина О.Н. Влияние научной деятельности Д.Велланского на формирование отечественного романтического мировоззрения
Матвеев В.А. Просветление как кульминация духовной практики
Серостанова О.Б. Философия обмена: проблемы методологического конструкта
Ющенко П.А. Национальное и общечеловеческое в системе параметров формирования личности
Пишак О.В. Самореализация и самоутверждение человека как механизмы создания гуманистических моральных отношений
Кабальский Р.А. Сущность и содержание системы нормативности в обществе
Волошина Н.Н. Соотношение понятий «национальная идея» и «париотизм общества»
Кострюков С.В., Панченко Л.Н. Человекосозидающая сущность культуры и ее политическая составляющая
Халамендык В.Б. Свобода и моральная ответственность в социальной драме «Гетман Дорошенко» Людмилы Старицкой–Черняхивской
Трофимов А.А. Три измерения интеллигенции
Вашкевич В.Н., Кивлюк О.П. Восприятие истории молодежью в условиях общественных трансформаций
Владленова И.В. Информационное общество: закрытость или доступность информации?
Терепищий С.А. Философские проблемы стандартизации высшего образования в социокультурных измерениях Античности, Средневековья и Возрождения
Тимошенко О.И. Демократизация образования и поликультурное воспитание личности
Панько Н.М. К вопросу о личностности в современной коммуникативной философии образования
Молодиченко В.В. Образование как поле выбора ценностей: свобода и необходимость, возможность и действительность
Богданова Н.Г. Проблема развития менеджмента образования

Политические науки

Андрущенко Т.В. С. Хантингтон: столкновение цивилизаций как политический прогноз
Черний А.Л. Концептуальные измерения проблемы урегулирования этнополитических конфликтов
Зварич И.Т. Этнополитический менеджмент и его роль в предупреждении конфликтов
Зарицкая И.В. Парламентская оппозициия в современной Украине как фактор ее демократизации
Киселева Н.В. Переход от монокамерализма к бикамерализму: географические предпосылки политического выбора
Кваша А.П. Политическая культура в контексте региональной политики
Зеленая О.Я. Вопрос государства и власти в теоретическом наследии Осипа Назарука
Пожидаєв Е.А. Межсекторное партнёрство власти и общественных организаций в Украине, России и Беларусии
Черинько И.П. Позиция лейбористского правительства Великобритании относительно расширения Европейского Союза в 2004 году

Научная жизнь

Рецензия. Аляев Г. Е. Поиски цивилизационной идентичности под образом святого Владимира
Рецензия. Сухотерина Л.И.

CONTENT

Historical studiens


Kryvosheya, V.V. Concerning the reasons for the National liberating war in the middle of the 17th century
Soldatenko, V. F. An attempt to reach understanding between the UPR and the RSFRR (the end of 1918 – beginning of 1919)
Kalnitskaya, N.D. The relations between the princes in the South Russ in 1132 –1146 years
Adjieva, L.S. Research infrastructure of the Sonth bank of Crimea in the middle of ХIX century: political and socio–economic pre–conditions of forming
Verbitskiy, V.A. Personnel’s provide of secondary education institutions of South of Ukraine by the teachers of physical culture (1864–1914)
Nazarova, E.P. Odessa’s kadets in election campaigns to State Dumas of Russian empire
Оvcharenko, D.V. Ukrainization of the administrative servants state and party institutions by Nikolaevskiy district in 1920s
Tkachenko, V.V. Activity of research teams in higher educational establishments and the branch science organization in the USSR in 1920–1930s
Krivulya, O.О. Creative activity of the prominent Ukrainian women of theater and cinema in the conditions of the bolshevist mode in 20–30th of XX century
Stavnyuk, O.M. The activity of Lubchenko P.P. as a leader of Kiev’s town’s council
Krajnik, R.M. The terror against technical intellectuals of the South Ukraine (1930 y.)
Gorbany, A.V. Civil and ethnopolitical conflict at Ukraine: preconditions and effects in 1943 – 1945–s years
Garbar, G.A. Development of the health resort business in Mykolaiv region
Kerymova, Ye. Stages of development of aviation in the Azerbaijan Republic
Buglay, N.M. Polish experience of the European integration at regional and inter–regional levels
Ponomariov, O.M. Particіpation of Russia and Romania in the work of European commission as for Dobrudja delimitation
Tashkova, Y.K. Communism as transitional period of social development
Kupriyanchuk, O.V. Politization of the Ukrainian National Movement at the end of XIX – beginning of XX centuries: modern historiography problems Matvienko, L.V. Sabatynivs’ki settling of Steppe Southern Bug Region in space (economic aspect)
Delya, O.V. The church periodicals of Poltava region towards the end XIX – in the early XX an
Kostiuck, E.S. Sources of Soviet Ukraine industrial public associations history in 1920–1930–s years
Gedz, V.A. The newspaper «Ukrainian Word» and «New Ukrainian Word» as a source of studying of a church life in the occupied Kiev (1941–1943 yy.)
Matvienko, L.V. Sabatynivs’ki settling of Steppe Southern Bug Region in space (economic aspect)
Kozlov, M.М. Princely god – Perun

Philosophic sciences


Varnashova, О.F. The Logic in Augustin Aurelius’s Exegetics: problem of war and peace
Tchernyshov, V.V. Religious Base of G.Skovoroda’s Worldview
Marijko, S.V. Frame, clip and bricollage as homo virtualis ways of outlook
Steblyna, O.M. The influence of scientific activity of D.Vellansky on formation of domestic romantic world outlook
Matveev, V.O. Enlightenment as the culmination of a spiritual practice
Serostanova, O.B. Philosophy of exchange: the problem of the methodological construction
Yuschenko, P.A. The national and panhuman in the system of parameters of a personality formation
Pishak, O.V. The self–realization and self–affirmation of a human being as a mechanisms of the creation of humanitarian moral relation
Kabalskyi, R.О. Essence and contents of the system of normativity in the society
Voloshina, N.M. The Alignment of notions «national idea» and «patriotism of society»
Kostrukov, S.V., Panchenko, L.M. Manmade essence of the culture and its political component
Khalamendyk, V.B. Freedom and moral responsibility in a social drama Lyudmila Starytska–Chernjahivska’s «Hetman Doroshenko»
Trofimov, A.О. Three measurement of intelligency
Vashkevych, V.M., Kyvluk, O.P. Perception of the history by the youths under conditions of social transformations
Vladlenova, I.V. Informative society: closed or availability of information?
Terepyschy, S.O. Philosophical issues of higher education standardisation in the socio-cultural dimensions of the Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance
Timoshenko, O.I. Democratisation of the education and multicultural education of a personality
Panko, N.M. To the question about personality in modern communicative philosophy of education
Molodychenko, V.V. Education as a field for a moral choice of values: freedom and necessity, possibility and reality
Bogdanova, N.G. The problems of the development of development of education

Political sciences


Andruschenko, T.V. S. Huntington: clash of civilisations as an apolitical forecast
Cherniy, A.L. Conceptual dimensions of the issue on ethno-political conflicts reconciliation
Zvarych, I.T. Ethno–political management and its role in prevention of conflicts
Zaricka, I.V. Parliamentary opposition in modern Ukraine as a factor of its democratization
Kiseleva, N.V. Transition ot unicameral parliament to bicameral parliament: geographical pre-conditions of political choice
Kvasha, O.P. Political civility in the context of regional policies
Zelena, O.Y. The question of the state and authority in the theoretical heritage of Osip Nazaruk
Pozhidaev, E.О. Intersector partnership between state power and non–government organizations in Ukraine, Russia and Belarus
Cherinko, I.P. Position of the Labour government of the Great Britain towards expansion of the European Union in 2004

Scientific life


Review. Aliaiev, G.E. Searches of civilization’s identity under image of sacred Vladimir
Review. Sukhoterina, L.I.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>