”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 24 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Кривошея В.В. До питання циркуляції еліт в козацько – гетьманській державі
Болотіна Н.Ю. Документи Російського державного архіву стародавніх актів про становище «малоросійського народу» напередодні та після Полтавської битви
Баранова Н.В. Місіонерська діяльність Київського митрополита Платона Городецького
Дорошева А. О. Участь органів самоврядування Одеси у розбудові міського господарства у другій половині ХІХ ст.
Вербицький В.А. Матеріально–технічне забезпечення процесу фізичного виховання середніх шкіл південного регіону України у дореволюційний період
Тригуб О.П. БОПУПАЦ у боротьбі за поширення ідеї «канонічної» автокефалії (1922–1925 рр.)
Ткаченко В.В. Науково–дослідна работа музеїв України у 20–30–ті роки ХХ ст.
Піскурьов С.Є., Черницький В.Б. Репресії проти театральних діячів провінції у 30–і роки ХХ ст.
Лаврут О.О. Екскурсії студентів УСРР: досвід 1920–х років
Чернявський В.В. Остарбайтери в системі сільського господарства Третього рейху
Штейнле О.Ф. Соціальні джерела номенклатурної еліти повоєнної України (1945–1953 рр.)
Шпак Д.О. Іудаїзм та єврейський національний рух на Півдні України у другій половині 1950–х – 1980–х років: взаємозв’язок з українським опозиційним рухом
Орлова Т.В. Історіографічний огляд здобутків науковців діаспори минулого століття у вивченні українського жіночого руху
Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 рр.: висвітлення у документах та матеріалах збірників радянської доби
Козлов М.М. Тотеми–берегині в язичницькій свідомості східних слов’ян язичницької доби

Філософські науки

Бондаревич І.М. Перспективи дослідження діалогічності як стрижневої характеристики буття
Олійник О.М. Глокалізація як діалектична єдність глобалізації та локалізації
Фурса О.О. Цінності глобалізму
Ющенко П.А. «Ідея» як «національна ідея» в теорії та історії: ідеал і реальність
Зубов В.О. Концепт «альянс цивілізацій»
Дубінін В.В. Діяльністний рівень інтересів народу
Метілка Д.В. Насилля в інформаційному суспільстві
Шалімова Є.О. Методологія дослідження стратагемного мислення як феномену суспільства доби постмодерну
Шаповалова І.В. Феномен моралі: витоки та історична генеза
Сіман О.М. Феномен толерантності: генезис, еволюція, спроби концептуалізації
Старокожева М.С. Постсекулярне суспільство – шлях до «істинної» релігії, «віри» в майбутнє та заповіді «любові»
Вашкевич В.М. Вплив культурно–історичної традиції на формування історичної свідомості
Рагозіна Т.Е. Культурна пам’ять, засоби комунікації і горизонти емпіричної свідомості
Жолдоков В.О. Культурно–історичні витоки міжетнічних відносін
Гнатюк Я.С. Україна: інтерпретація історії
Андрієнко О.В. Образ політичного лідера у світоглядно–аксіологічному вимірі демократичного суспільства
Загарницька І.І. Феномен дитинства у філософському дискурсі
Полянська В.І. Філософські витоки російського формалізму
Фощан Я.І. Шлях людини до моральної довершеності в баченні Георгія Кониського
Мєшков В.М. Про особливості життєвого світу і творчості М.В. Гоголя
Бороденко О.В. Вплив філософських ідей Миколи Федорова на творчість Андрія Платонова
Пашков І.А. До питань про сутність земельних відносин та сучасні проблеми їх розвитку
Ананьїн В.О., Пучков О.О. Військова освіта у формуванні особистості сучасного військового професіонала

Політичні науки

Полякова Л.І. Парламентаризм в Україні: ретроспективний погляд на становлення законодавчого органу (1990–1996 рр.)
Суржко М.О. Етапи становлення виборчої системи сучасної України
Агафонова Г.С. Середній клас як соціальна база українського центризму
Євтушенко О.Н. Конституційно–правові засади державної влади і місцевого самоврядування в Україні
Ірха К.О. Порівняльний аналіз інституціональних форм опозиційної діяльності
Міщенко А.Б. Недовіра як чинник делегітимації влади: причини та механізми подолання
Дідух Г.Я. Ретроспективний аналіз концепцій іміджу жінки–політичного лідера
Монолатій І.С. Претензії до «чужих» як фактор врегулювання інтересів етнонацій західноукраїнських земель у транзитивний період
Полтораков О.Ю. «Несистемні» чинники міжнародної безпеки
Худолій А.О. Еволюція стереотипів американських президентів з 1964 по 2000 рік
Коржик О.М. Візова політика Республіки Польща щодо України (2004 – 2008 рр.)

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Кривошея В.В. К вопросу циркуляции элит в казацко – гетманском государстве
Болотина Н.Ю. Документы Российского государственного архива древних актов о положении «малороссийского народа» накануне и после Полтавской битвы
Баранова Н.В. Миссионерская деятельность Киевского митрополита Платона Городецкого
Дорошева А.А. Участие органов самоуправления Одессы в развитии городского хозяйства во второй половине ХІХ в.
Вербицький В.А. Материально–техническое обеспечение процесса физического воспитания в средних школах южного региона Украины в дореволюционный период
Тригуб А.П. БОПУПАЦ в борьбе за распространение идеи «канонической» автокефалии (1922–1925 гг.)
Ткаченко В.В. Научно–исследовательская работа музеев Украины в 20–30–е гг. ХХ в.
Пискурев С.Е., Черницкий В.Б. Репрессии против театральних деятелей провинции в 30–е годы ХХ ст.
Лаврут О.А. Экскурсии студентов УССР: опыт 1920–х годов
Чернявский В.В. Остарбайтеры в системе сельского хозяйства Третьего рейха
Штейнле А.Ф. Социальные источники номенклатурной элиты послевоенной Украины (1945–1953 гг.)
Шпак Д.А. Иудаизм и еврейское национальное движение на Юге Украины во второй половине 1950–х 1980–х годов: взаимосвязь с украинским оппозиционным движением
Орлова Т.В. Историографический обзор достижений ученых диаспоры прошлого столетия в изучении украинского женского движения
Щербатюк В.М. Отображение крестьянского повстанческого движения Украинской революции 1917–1921 гг. в документах и материалах сборников советского пери ода
Козлов М.Н. Тотемы–берегини в языческих представлениях восточных славян языческой эпохи

Философские науки

Бондаревич И.Н. Перспективы исследования диалогичности как определяющей характеристики бытия
Олейник А.Н. Глокализация как диалектическое единство глобализации и локализации
Фурса А.А. Ценности глобализма
Ющенко П.А. «Идея» как «национальная идея» в теории и истории: идеал и реальность
Зубов В.А. Концепт «альянс цивилизаций»
Дубинин В.В. Деятельностный уровень интересов народа
Метилка Д.В. Насилие в информационном обществе
Шалимова Е.О. Методология исследования стратагемного мышления как феномена общества эпохи постмодерна
Шаповалова И.В. Феномен морали: истоки и исторический генезис
Симан Е.М. Феномен толерантности: генезис, эволюция, попытки концептуализации
Старокожева М.С. Постсекулярное общество – путь к «истинной» религии, «веры» в будущее и «заповеди» любви
Вашкевич В.Н. Влияние культурно–исторической традиции на формирование исторического сознания
Рагозина Т.Э. Культурная память, способы коммуникации и горизонты эмпирического сознания
Жолдоков В.А. Культурно–исторические истоки межэтнических отношений
Гнатюк Я.С. Украина: интерпретация истории
Андриенко Е.В. Образ политического лидера в мировоззренческо аксиологическом измерении демократического общества
Загарницкая И.И. Феномен детства в философском дискурсе
Полянская В.И. Философские истоки русского формализма
Фощан Я.И. Путь человека к моральному совершенству в виденьи Георгия Конисского
Мешков В.М. Об особенностях жизненного мира и творчества Н.В. Гоголя
Бороденко О.В. Влияние философских идей Николая Федорова на творчество Андрея Платонова
Пашков И.А. К вопросу о сущности земельных отношений и современных проблемах их развития
Ананьин В.А., Пучков А.А. Военное образование в формировании личности современного военного профессионала

Политические науки

Полякова Л.И. Парламентаризм в Украине: ретроспективный взгляд на становление законодательного органа (1990–1996 гг.)
Суржко М.А. Этапы становления избирательной системы Украины
Агафонова А.С. Средний класс как социальная база украинского центризма
Евтушенко А.Н. Конституционно–правовые основы государственной власти и местного самоуправления в Украине
Ирха Е.А. Сравнительный анализ институционных форм оппозиционной деятельности
Мищенко А.Б. Недоверие как фактор делегитимации власти: причины и механизмы преодоление
Дидух А.Я. Ретроспективный анализ концепций имиджа женщины–политического лидера
Монолатий И.С. Претензии к «чужим» как фактор урегулирования интересов етнонаций западноукраинских земель в транзитивный период
Полтораков А.Ю. «Несистемные» факторы международной безопасности
Худолий А.А. Эволюция стереотипов американских президентов с 1964 по 2000 год
Коржик О.Н. Визовая политика Республики Польша относительно Украины (2004 – 2008 гг.)

CONTENT

Historical studiens


Kryvosheya, V.V.On the issue of elite circulation in the Cossacks’ Hetmanate
Bolotina, N.Yu. Documents of the Russian State Archives of ancient acts on situation of the ‘smallRussian people’ before and after Poltava battle
Baranova, N.V. Joint missionary activity of Kyiv metropolitan Platon Gorodetskyi
Dorosheva, A.O. The role of self–government institutions of Odessa in alteration of city economy (2–nd half of the ХІХ–th century)
Verbitskyy, V.A. Material and technical support of the process of physical education in the secondary schools of the south region of Ukraine in the pre–revolutionary period
Trygub, O.P. BOPUPAC in struggle for dissemination of idea «canonical» autocephaly (1922–1925)
Tkachenko, V.V. Research activity of the Ukrainian museums in 1920–30s
Piskuryov, S.Ye., Chernitsky, V.B. Repressions of the theatre workers of provinces in the 30s of the 20th century
Lavrut, O.О. Excursion of students USSR: experience of 1920 years
Chernyavsky, V.V. Ost Arbeiters in the system of the agricultural sector of the Third Reich
Shteinle, O.FThe social sources of nomenclature elite of postwar Ukraine (1945–1953)
Shpak, D.O. Judaism and European national movement in the South of Ukraine in the second half of the 1950s – 1980s: interconnection with the Ukrainian opposition movement
Orlova, T.V. A historiographical survey of last century diaspora scholars’ achievements in studying Ukrainian women’s movement
Scherbatiuk, V.M. Peasantry insurrectionary movement in Ukraine in 1917–1921: its illumination in documents and materials of collections of the Soviet period
Kozlov, M.М. Sacred animals – ancestors in pagan representations of east Slavs of a pagan epoch

Philosophic sciences


Bondarevich, I.N. The prospect of the studies of the dialogicality as a crucial feature of the objective reality
Oleynik, O.M. Glocalization as dialectical unity of globalization and localization
Fursa, О.О. Globalism values
Yuschenko, P.A. An ‘Idea’ as ‘the national cause’ in theory and history: the ideal and the reality
Zubov, V.О. Concept «аlliance of civilization»
Dubinin, V.V. A pragmatic level of interests of the people
Metilka, D.V. Violence in information society
Shalimova, E.O. Research methodology of the stratagemical mentality as a phenomenon of postmodern society’s epoch
Shapovalova, I.V. Phenomenon of morals: its origins and historical geneses
Siman, O.M. Phenomenon of tolerance: genesis, evolution, attempts of conceptualization
Starokozheva, M.S. Post–secular society – the way to the «truth» religion, «belief» in the future and commandment of «love»
Vashkevych, V.M. Influence of the cultural and historical tradition upon formation of a historical consciousness
Ragozina, T.Ye. The culture memory, means of communication and horizons of empirical consciousness
Zholdokov, V.O. Cultural–historical sources of interethnic relations
Hnatiuk, Y.S. Ukraine: the interpretation of history
Andriyenko, O.V. The image of a political leader in the worldview and axiological dimension of democratic society
Zagarnytska, I.I. The phenomenon of childhood in a philosophical discourse
Polyanska, V.I. The philosophy sources of Russian Formalism
Foshchan, Ya.I. A Human Way to Moral Perfection in View of Heorhiy Konysky
Meshkov, V.M. Peculiarities of the N.V. Gogol’s mentality
Borodenko, O.V. The Influences of Philosophical Ideas by Nikolai Fedorov on Andrey Platonov`s Creation
Pashkov, I.A. To the question on essence of lended relations and modern problems of their development
Ananjin, V.О., Puchkov, O.О. Military education in modern military professional personality formation

Political sciences


Polyakova, L.I. Parliamentarianism in Ukraine: Retrospective glance at the formation of the legislative body (1990–1996)
Surzhko, M.О. Analysis of the process of electoral system formation. Stages of Ukrainian electoral system formation
Agafonova, A.S. The Middle Class As a Social Base of Ukrainian Centrism
Yevtushenko, О.N. Constitutional and legal bases of the state authorities and the local self–governing in Ukraine
Yrha, K.О. Comparative analysis of institution’s forms оf opposition activity
Mishchenko, A.B. Non–Confidence as a Factor of De–Legitimization of Government: Causes and Mechanisms of Elimination
Didukh, G.J. Retrospective analysis of conceptions of a woman–political leader image
Monolatii, I.S. Claims against «stranger» as a factor of settlement of interests of etno–nations of West–Ukrainians lands in the Transit period
Poltorakov, O.Yu. «Non–System» Factors of International Security
Khudoliy, A.O. Evolution of Stereotypes of American Presidents from 1964 till 2000
Korzhuk, О.М. A visa policy of Poland Republic in relation to Ukraine (2004 – 2008)
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>