”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 25 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Кривошея В.В. Степан Мазепа і Білоцерківщина
Кривошея І.І. Польські аристократи Потоцькі (герб «Пилява») в дзеркалі щоденників та мемуарів російської еліти
ШаравараТ.О. Воєнні реформи Російської імперії другої половини ХІХ століття в радянській історіографії
Даценко І.С. Система наукової атестації в університетах Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Ковальчук Т.В. Діяльність православних церковних братств в українських єпархіях Російської православної церкви (1905 – 1917 рр.)
Ткаченко В.В. Радянська та новітня вітчизняна історіографія проблеми розвитку української науки 20–30–х років ХХ ст.
Оніпко Т.В. Досвід торговельної діяльності споживчої кооперація України в умовах непу: особливості історіографії 1920–х рр.
Черницький В.Б. Карально–репресивна система в Україні (1918 – 1937 рр.)
Салата О.О. Формування інформаційного простору в Німеччині напередодні та в роки Другої світової війни
Д’яконіхін А.В. Українська інтелігенція на початку німецько–фашистської окупації
Костюк Є.С. Участь профспілок у розгортанні позаекономічного стимулювання праці на промислових підприємствах: міжвоєнна доба
Корольова Г. І. Фольклор як відображення буденного життя сільських мешканців України у 50–60–х роках ХХ ст.
Виноградов А.В. Характер українсько–російських гуманітарних відносин у пострадянському просторі
Ковальова А.Д. Трудова міграція з країн ЄС–15 і НАФТА та її економічний вимір
Полякова Л.І. Історичний аналіз етапів формування адміністративно–партійної системи та становлення правлячої еліти незалежної України

Філософські науки

Кривега Л.Д., Зубов В.О. Новий формат світу: причини та тенденціі
Камаралі Г.В. Теоретичні основи глобального інформаційного суспільства
Фурса О.О. Теорії глобалізму
Чопей В.С. Толерантність як моральний принцип епохи міжнародної інтеграції
Ющенко П.А. Витоки проблеми «національної ідеї» в історії суспільно–політичної думки
Маргеліс Н.В. Інтонування як предмет філософської рефлексії
Куцепал С.В. Homo virtualis як продукт культури інформаційного суспільства
Марійко С.В. Людина віртуальна: у пошуках ідентичності
Андрієнко О.В. Демократизація як шлях світоглядного самовизначення народу
Бойко А.І. Демократія як чинник самоутвердження особистості
Бойченко О.І. Значення розуміння соціального буття людини у філософії Мен Цзи для створення ним особливої концепції держави
Шелюто В.М. Проблема сакрального та краси в эстетиці Середньовічча
Матвєєв В.О. Засадничі принципи морального вдосконалення людини в індуїзмі та християнстві
Павлова Т.С. Правовий статус держави у філософії Г.В.Ф. Гегеля
Полянська В.І. Трансформація ідей російської формалістичної школи у творчості младоформалістів
Олійник О.М. Український соціум: взаємодія глобального та локального
Скачко О.В. Синергетичний дискурс підприємницької діяльності як предмет теоретичного аналізу
Молодиченко В.В. Освіта як цінність: зміна пріоритетів в епоху глобалізації

Політичні науки

Бойчук М.А. Поняття демократії в контексті політологічних дискусій
Андрущенко Т.В. Народ і політична еліта як суб’єкти подолання ціннісного розколу українського суспільства
Кваша О.П. Особливе та спільне в регіональних політичних культурах сучасної України
Круглик С.Б. Громадські організації як інститути громадянського суспільства
Петренко М.Ю. Політичні партії як основні суб’єкти виборчого процесу (на прикладі парламентських виборів 2006 року)
Шевченко А.Р.. Політико–правові неузгодженості Закону «Про волонтерський рух» та питання неприбуткової діяльності в Україні
Полтораков О.Ю. Політико–політологічні аспекти розвитку «сектору безпеки»
Степанова Г.В. Геополітична структура Чорноморського регіону та геополітичні інтереси акторів і гравців
Монолатій І.С. Суб’єкти партійно–політичного представництва євреїв західноукраїнських земель у транзитивний період
Кісельова Н.В. Способи формування верхніх палат бікамеральних парламентів: регіональні відмінності та домінанти
Медведчук М.М. Інтернет як новий канал політичної комунікації: масової, групової та міжособистісної

Наукове життя

Бодрухин В.М. Рецензія.
Зінченко А.Л. Рецензія.
Карівець І.В. Рецензія.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Кривошея В.В. Степан Мазепа и Белоцерковщина
Кривошея И.И. Польские аристократы Потоцкие (герб «Пилява») в зеркале дневников и мемуаров российской элиты
Шаравара Т.А. Военные реформы Российской империи второй половины ХІХ века в советской историографии
Даценко И.С. Система научной аттестации в университетах Российской империи во второй половине ХIХ – начале ХХ века
Ковальчук Т.В. Деятельность православных церковных братств в украинских епархиях Русской православной церкви (1905 – 1917 гг.)
Ткаченко В.В. Советская и современная отечественная историография проблемы развития украинской науки 20–30–х гг. ХХ в.
Онипко Т.В. Опыт торговой деятельности потребительской кооперации Украины в услових нэпа: особенности историографии 1920–х гг.
Черницкий В.Б. Карательно–репрессивная система в Украине (1918 – 1937 гг.)
Салата О.О. Формирование информационного пространства в Германии накануне и в годы Второй мировой войны 1933–1941 гг.
Дьяконихин А.В. Украинская интеллигенция в начале немецко–фашистской оккупации
Костюк Е.С. Участие профсоюзов в развертывании внеэкономического стимулирования труда на промышленных предприятиях: межвоенный период
Королёва Г.И. Фольклор как отображение повседневной жизни крестьян Украины в 50–60–е годы ХХ в.
Виноградов А.В. Характер украинско–российских гуманитарных отношений в постсоветском пространстве
Ковалева А.Д. Трудовая миграция из стран ЕС и НАФТА и ее экономическое измерение
Полякова Л.И. Исторический анализ этапов формирования административно–партийной системы и становления правящей элиты независимой Украины

Философские науки

Кривега Л.Д., Зубов В.А. Новый формат мира: причины и тенденции
Камарали А.В. Теоретические основи глобального информационного общества
Фурса А.А. Теории глобализма
Чопей В.С. Толерантность как моральный принцип эпохи международной интеграции
Ющенко П.А. Истоки проблемы «национальной идеи» в истории общественно–политической мысли
Маргелис Н.В. Интонирование как предмет философской рефлексии
Куцепал С.В. Нomo virtualis как продукт культуры информационного общества
Марийко С.В. Виртуальный человек: в поисках идентичности
Андриенко Е.В. Демократизация как путь мировоззренческого самоопределения народ
Бойко А.И. Демократия как фактор самоутверждения личности
Бойченко А.И. Значение понимания социального бытия человека в философии Мен Цзы для создания им особой концепции государства
Шелюто В.М. Проблема сакрального и красоты в эстетике Средневековья
Матвеев В.А. Основные принципы морального совершенствования человека в индуизме и христианстве
Павлова Т.С. Правовой статус государства в философии Г.В.Ф. Гегеля
Полянская В.И. Трансформация идей российской формалистической школы в творчестве младоформалистов
Олейник А.Н. Украинский социум: взаимодействие глобального и локального
Скачко Е.В. Синергетический дискурс предпринимательской деятельности как предмет теоретического анализа
Молодиченко В.В. Образование как ценность: изменение приоритетов в эпоху глобализации

Политические науки

Бойчук Н.А. Понятие демократии в контексте политологических дискуссий
Андрущенко Т.В. Народ и политическая элита как субъект преодоления ценностного раскола украинского общества
Кваша А.П. Особенное и общее в региональных политических культурах современной Украины
Круглик С.Б. Общественные организации как институты гражданского общества
Петренко М.Ю. Политические партии как основные субъекты избирательного процесса (на примере парламентских выборов 2006 года)
Шевченко А.Р. Политико–правовые недочеты Закона «О волонтерском движении» и вопросы неприбыльной деятельности в Украине
Полтораков А.Ю. Политико–политологические аспекты развития «сектора безопасности» Степанова А.В. Геополитическая структура Черноморского региона и геополитические интересы актеров и игроков
Монолатий И.С. Субъекты партийно–политического представительства евреев западноукраинских земель в транзитивный период
Киселева Н.В. Способы формирования верхних палат бикамеральных парламентов: региональные отличия и доминанты
Медведчук Н.Н. Интернет как новый канал политической коммуникации: массовой, групповой и межличностной

Научная жизнь

Бодрухин В.Н. Рецензия.
Зинченко А.Л. Рецензия.
Каривец И.В. Рецензия.

CONTENT

Historical studiens


Kryvosheya, V.V. Stepan Mazepa and Bila Tserkva region
Kryvosheya, I.I. Counts Potocki (Pilawa coat of arms) through the diaries and memoirs of the Russian nobility
Sharavara, T.O. Military reforms of the second part ХІХ century of Russian empire in the soviet historiography
Datsenko, I.S. System of scientific attestation at the Russian empire’s universities in the second half of XIX–th – at the beginnig of XX–th century
Kovalchuk, T.V. Orthodox Church brotherhoods activity in the Ukrainian eparchies of the Russian Orthodox Church (1905 – 1917)
Tkachenko, V.V. Soviet and modern domestic historiography on the development problems of the Ukrainian science in 1920–30s
Onipko,T.V. Experience of commercial activity of Consumer Cooperatives of Ukraine in the conditions of New Economic Policy: features of a historiography of the 1920s
Chernytskiy, V.B. Punitive and repressive System in Soviet Ukraine (1918–1937)
Salata, O.O. Forming of informative space in Germanium before and in of Second world war 1933–1941
Dyakonikhin, A.V. The Ukrainian intelligentsia at the beginning of the German–fascist occupation
Kostiuck, E.S. Labour unions participation at diffusion emulation labour stimulate system at industry concerns: period between two world wars
Korolyova, G.I. Folklore as a reflection of workaday life of rural inhabitants of Ukraine in the 50–60s of the XX century
Vinogradov, A.V. Character of the Ukrainian–Russian humanitarian relations in the Post–Soviet territory
Kovalova, A.D. Labor Migration from EU and NAFTA Member Countries and Its Economic Dimension
Polyakova, L.I. The historical analysis of stages of forming administrative–party system and the formation of ruling elite of independent Ukraine

Philosophic sciences


Kryvega, L.D., Zubov, V.О. New format of the world: reasons and trends
Kamarali, A.V. The oretical Bases of the global information Society
Fursa, О.О. Theories of Globalism
Chopey, V.S. Tolerance as a moral principle in the age of international integration
Yuschenko P.A. Origins of «the national idea» issue in the history of socio- political thought
Margelis, N.V. Intoning as a Subject of Philosophical Reflection
Kutsepal, S.V. Нomo virtualis as the product of informational society’s culture
Marijko, S.V. Virtual person: searching for identity
Andriyenko, O.V. Democratization as a way of the worldview self–determination of a people
Boyko A.I. Democracy as a factor of self-affirmation of a person
Boychenko, О.I. Meaning of understanding of social being of man in philosophy of Men–Czy for creation by him to the special conception of the state
Shelyuto, V.M. The problem of sacral and beauty in the aesthetics of the Medieval Age
Matveev, V.O. Basic principles of moral perfection of a man in Hinduism and Christianity
Pavlova, T.S. Legal status of the state is in philosophy of G.V.F. Gegel
Polyanska, V.I. Transformation of ideas of Russian formalists school in creation of yangformalists
Oleynik, O.M. Ukrainian society: interaction of the global and local
Skachko, O.V. Synergetic discourse of entrepreneurship as a subject for a theoretical analyses
Molodychenko, V.V. Education as a value: change of priorities in the age globalization

Political sciences


Boychuk, M.A. Notion of democracy in the context of political science discussions
Andruschenko, T.V. The people and political elite as subjects of overcoming an axiological disruption in the Ukrainian society
Kvasha, O.P. The personal and the common in the regional political cultures of the contemporary Ukraine
Kruglyck, S.B. Non–governmental organizations as institutes of civil society
Petrenko, M.Yu. Political parties as the main subjects of the electoral process (for example, parliamentary elections in 2006)
Shevchenko, A.R. Political and legal discrepancies in the Law On volunteering and problems of non-profit activities in Ukraine
Poltorakov, O.Yu. Political–Politological Aspects of Security Sector Development
Stepanova, H.V. the Geopolitical structure of The black Sea Region and geopolitical interests of actors and players
Monolatii, I.S. Subjects party political representative offices of Jewries of West–Ukrainians lands in the Transit period
Kiselyova, N.V. Ways of formation of upper houses of bicameral parliaments: regional differences and dominances
Medvedchuk, M.M. The Internet as a new channel of political communication: mass, group, interpersonal

Scientific life


Bodruhin V.M. Review.
Zinchenko A.L.Review.
Karivec I.V. Review.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>