”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Спецвипуск - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Балабанов К.В. Маріупольський державний гуманітарний університет як провідний центр духовного відродження греків України: традиції та інновації
Папазова А.В. Реалізація методів ордену єзуїтів у східнослов’янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVII ст.
Пономарьова І.С. Місто Маріуполь та грецька спільнота ( кін XVIII - ХІХ ст.)
Новікова С.В. Основні напрями діяльності грецьких торгових домів у Північному Приазов’ї у XIX ст.
Мазур Ю.В. Якісний та кількісний склад дворянства України у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Тухватулліна О.С. Політика царського уряду щодо церковного життя іноземних колоністів Північного Приазов’я
Івацький В.І. Вплив політики «елінізації» в УСРР на національну ідентичність греків Українського Північного Приазов’я
Коробка В.М. Розвиток медико-санітарної галузі міського господарства Маріуполя в 70 рр. ХІХ – на початку ХХ ст.
Арабаджи С.С. Повсякденне життя грекині Приазов’я в наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Романцов В.М., Романцов О.В. Участь київських військових губернаторів у секретних справах та розслідуваннях (1796-1832 pp.)
Сараєва О.В. Роль земства в розвитку профільної освіти в Бахмутському повіті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Батичко Г.І. Творче об’єднання в архітектоніці європейського культурного простору межі ХХ-ХХІ століть
Васик О.В. Демографічна характеристика населення селищ Сартана та Старий Крим (за матеріалами метричних книг Державного архіву Донецької області)
Лисак В. Ф. Морально-психологічна ситуація в селах Полтавщини у 1950 – 1960-х рр.(на матеріалах Державного архіву Полтавської області)
Шипік Н.Ф. Діяльність відділу у справах репатріації Сталінського облвиконкому депутатів трудящих у 1945-1953 рр.
Пахоменко С.П. Література греків Приазов’я та проблема збереження культурних традицій грецької етнічної групи (1960-1980-ті рр.)
Романцова Н.І. Постать князя Д.Вишневецького у науковій спадщині М.Грушевського
Волониць В.С. Торговельна діяльність греків на українських землях (середина XVII – XIX ст.): джерелознавчий аспект
Молчанова М.В. Персонологічні дослідження доброчинно-меценатської діяльності поміщиків України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії
Шебаніц Д.М. Розвиток монополістичних об’єднань Донбасу на початку ХХ ст. у радянській історіографії
Сальнікова Н.В. Джерела та історіографія до історії та організації документаційного забезпечення управління у 1920-1930 рр.
Лаєвська Ю.В. Новітня українська і російська історіографія соціалістичного змагання за часів хрущевської «відлиги»
Нікольченко Ю.М. Унікальний скарб монет XVI – XVII ст. з Березного на Рівненщині

Філософські науки

Янковський С.В. Зміна світоглядних орієнтирів у філософії досократиків: вчення Фалеса
Оленич Т.С. Есхатологічна спрямованість екологічних культів сучасності
Сабадаш Ю.С. Гуманістична парадигма у спадщині Джованні Боккаччо
Оленіч Т.С., Іванов П.М. Правова оцінка діяльності нових релігійних культів деструктивного характеру ( на прикладі культу Г.Грабового)
Лимаренко Г.С. Процес розвитку російських релігійних сект у радянський період

Політичні науки

Дегтеренко А.М. Соціально-економічна адаптація кримськотатарських репатріантів
Балацько Л.С. Протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми як чинник забезпечення національної безпеки України
Кір’якулова О.С. Проблема жіночого політичного лідерства в Україні
Черепченко О.О. Соціально-економічні чинники в теоретико-методологічному аналізі трансформацій політичної системи на прикладі сучасної України
Ушакова Ж.С. Регіон як політичний феномен в умовах формування нового світового порядку
Агєєва О.Л. Основні механізми формування та реалізації регіональної молодіжної політики в Донецькій області
Шайхатдінов А.З. Етнічна структура Донецької області та особливості самоідентифікації основних етнічних груп регіону
Майборода М.І. Партія регіонів у Донецькій області: становлення та ресурси
Трофименко М.В. Антиглобалістський рух та міжнародний тероризм
Булик М.В. «Нова Демократія» в партійній системі Греції: етапи розвитку та засади ідеології
Гринько О.І. Особливості формування регіональної політики Швеції на сучасному етапі розвитку Європейського Союзу
Зінковська Г.В. Процес децентралізаціі у Великобританії як один з напрямів політичних реформ нових лейбористів
Харченко В.І. Енергетична безпека Європейського Союзу в контексті сучасних загроз та викликів
Шепель Н.М. Інформаційна політика Європейського Союзу: нормативно-правова база та структура
Барановська Ю.В. Типологія мозкових центрів США
Рябінін Є.В. Зовнішньополітичні вектори Б.Обами в умовах геополітичної кризи США

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Балабанов К.В. Мариупольский государственный гуманитарный университет – центр духовного возрождения греков Украины: традиции и инновации
Папазова А.В. Реализация методов ордена иезуитов в восточнославянском регионе в последней трети XVI - первой половине XVII вв.
Пономарева И.С. Город Мариуполь и греческое сообщество (конец XVIII – ХІХ вв.)
Новикова С.В. Основные направления деятельности греческих торговых домов в Северном Приазовье в ХІХ в.
Мазур Ю.В. Качественный и количественный состав дворянства Украины во ІІ половине ХІХ – вначале ХХ ст.
Тухватуллина Е.С. Политика царского правительства относительно церковной жизни иностранных колонистов Северного Приазовья
Ивацкий В.И. Влияние политики «эллинизации» в УССР на национальную идентичность греков Украинского Северного Приазовья
Коробка В.Н. Развитие медико-санитарной отрасли городского хазяйства Мариуполя в 70 гг. ХІХ – в начале ХХ вв.
Арабаджи С.С. Повседневная жизнь гречанки Приазовья в конце ХІХ – в начале ХХ в.
Романцов В.Н., Романцов А.В. Участие киевских военных губернаторов в секретных делах и расследованиях (1796-1832)
Сараева О.В. Роль земства в развитиии профильного образования в Бахмутском уезде (конец ХІХ – начало ХХ ст.)
Батычко Г.И. Творческое объєдинение в архитектонике европейского культурного пространства рубежа ХІХ-ХХ веков
Васик О.В. Демографическая характеристика населения греческих сел Сартана и Старый Крым (по материалам метрических книг Государственного архива Донецкой области)
Лысак В.Ф. Морально-психологическая ситуация в селах Полтавщины в 1950 – 1960-х гг. (на материалах Государственного архива Полтавской области)
Шипик Н.Ф. Деятельность отдела по делам репатриации Сталинского облисполкома депутатов трудящихся в 1945-1953 гг.
Пахоменко С.П. Литература греков Приазовья и проблема сохранения культурных традиций греческой этнической группы
Романцова Н.И. Личность князя Д.Вишневецкого в научном наследии М.Грушевского
Волониц В.С. Торговая деятельность греков на украинских землях (середина XVII – XIX вв.): источниковедческий аспект
Молчанова М.В. Персонологические исследования благотворительно-меценатской деятельности помещиков Украины во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. в современной украинской историографии
Шебаниц Д.Н. Развитие монополистических объединений Донбасса в начале ХХ в. в советской историографии
Сальникова Н.В. Источники и историография к истории и организации документационного обеспечения управления в 1920-1930 гг.
Лаевская Ю.В. Новейшая украинская и российская историография социалистического соревнования в годы хрущевской «оттепели»
Никольченко Ю.М. Уникальный монетный клад XVI-XVII ст. из Березного на Ровенщине

Философские науки

Янковский С.В. Изменение мировозренческий ориентиров досократиков: учение Фалеса
Оленич Т.С. Эсхатологическая направленность экологических культов в современную епоху
Сабадаш Ю.С. Гуманистическая парадигма в наследии Джованни Боккаччо
Оленич Т.С., Иванов П.М. Правовая оценка деятельности новых религиозных культов деструктивного характера (на примере культа Г.Грабового)
Лимаренко А.С. Процесс развития русских религиозных сект в советский период

Политические науки

Дегтеренко А.Н. Социально-экономическая адаптация крымско-татарских репатриантов
Балацко Л.С. Противодействие нелегальной миграции и торговли людьми как фактор обеспечения национальной безопасности Украины
Кирьякулова О.С. Проблема женского политического лидерства в Украине
Черепченко А.А. Социально-экономические факторы в теоретико-методологическом анализе трансформаций политической системы на примере современной Украины
Ушакова Ж.С. Регион как политический феномен в условиях формирования нового мирового порядка
Агеева Е.Л. Основные механизмы формирования и реализации региональной молодежной политики в Донецкой области
Шайхатдинов А.З. Этническая структура Донецкой области и особенности самоидентификации основних этнических групп региона
Майборода М.И. Партия регионов в Донецкой области: становление и ресурсы
Трофименко Н.В. Антиглобалистское движение и международный терроризм
Булык М.В. «Новая Демократия» в партийной системе Греции: этапы развития и принципы идеологии
Гринько А.И. Особенности формирования региональной политики Швеции на современном этапе развития Европейского Союза
Зинковская А.В. Процесс децентрализации в Великобритании как одно из направлений политических реформ новых лейбористов
Харченко В.И. Энергетическая безопасность Европейского Союза в контексте современных угроз и вызовов
Шепель Н.Н. Информационная политика Европейского Союза: нормативно-правовая база и структура
Барановская Ю.В. Типология мозговых центров США
Рябинин Е.В. Внешнеполитические векторы Б.Обамы в условиях геополитического кризиса США

CONTENT

Historical studiens


Balabanov, K.V. Mariupol State University of Humanities as a centre of Greeks of Ukraine spiritual revival: traditions and innovations
Papazova, А.V. The Realization of Jesuits Order Methods in the Eaten Slavonic Region in the Last Third of the XVI-th to the First Half of the XVII-th Centuries
Ponomareva, I.S. The city of Mariupol and the Greek community (the end of XVIII – XIX centuries)
Novikova, S.V. The basic activities of the Greek trade firms in Northern Pryazov region in ХІХ century
Masur, Yu.V. Qualitative and quantitative structure of the nobility Ukraine in the second half of the XIXth - XXth century
Tyhvatyllina, O.S. The policy of tsar’s government concerning church life of foreign colonists of Northen Priazov’e
Ivatskiy, V.I. The influence of Hellenization policy of the USSR to the national identity of Greek community of Ukrainian Northern Priazovye
Korobka, V.М. The development of city health-care sphere of Mariupol in 70’s of the XIXth – beginning of the XXth centuries
Arabadzhy, S.S. Everyday life of Greek woman from Priazovsky region at the end of ХІХ – beginning of XX century
Romantsov, V.М., Romantsov, O.V. Participation of Kyiv military governors in secret affairs and investigations (1796-1832)
Saraeva, O.V. Zemstvo’s role in the development of profile education in Bakhmutskiy uyezd (the end of the 19 th - the beginning of the 20 th centuries)
Batychko, G.I. The creative association in the architectonics of European cultural area at the turn of XIX – XX centuries
Vasyk, O.V. The demography characteristics of Greek villages Sartana and Stariy Krym (by metric registers of State Archives of Donetsk region)
Lysak, V.F. The research of moral and psychological situation in the villages of Poltava Region in 1950 - 1960's basing on the data of State Archive of Poltava
Shipik, N.F. The activity of the Department of Repatriation Stalin executive committee of People’s Deputies in the years 1945-1953
Pakhomenko, S.P. Literature of Azov Greeks and the problem of preservation of cultural traditions of the Greek ethnic group
Romantsova, N.I. Personality of knyaz’ D. Vishnevetsky in scientific heritage of M. Grushevsky
Volonits, V.S. Trade activity of Greek Merchants in Ukraine (middle of XVII–XIX): Source Study Aspect
Molchanova, M.V. Personological researches of charity of Ukrainian landlords in the second half of the XIXth – beginning of the XXth century in modern Ukrainian historiography
Shebanits, D.N. The Development of Donbass Monopolistic Associations of the Beginning of 20th Century in the Soviet Historiography
Salnikova, N.V. Sources and historiography to history and organization of the documentation providing of management in 1920-1930
Layevs’ka, Yu.V. Communist Labor Movement: background to the problem
Nikolchenko, U.M. The unique coin hoard of XVI-XVII centuries found in Berezne of Rivne region

Philosophic sciences


Yankowskiy, S.V. The changing of the world vision basics of pre-Socratics: Thales’ studies
Olenich, T.S. Eschatological orientation of environmental cults of nowadays
Sabadash, Yu.S. Humanistic paradigm in Giovanni Boccaccio heritage
Olenich, T.S., Ivanov, P.M. Legal assessment of new religious destructive cults (on example of the cult of G. Grabovoy)
Limarenko, G.S. The process of development of Russian religious sects in the Soviet period

Political sciences


Degterenko, A.M. Crimean-Tatar repatriates` social-economic adaptation
Balatsko, L.S. Illegal migration and human trafficking as a factor in ensuring the national security of Ukraine
Kir’yakulova, O.S. The problem of the political leadership of women in Ukraine
Cherepchenko, О.О. Socio-economic factors in theoretical and methodological analysis of political system transformation on example of modern Ukraine
Ushakova, J.S. Region is the political phenomenon in the conditions of new world order
Ageeva, О.L. The basic mechanisms of formation and realization of regional youth policy in the Donetsk region
Shaikhatdinov, A.Z. The ethnic composition of the Donetsk region and the features of self-identification of the main ethnic groups of the region
Maiboroda, M.I. Party of Regions in the Donetsk region: formation and resources
Trofymenko, M.V. Antiglobalistic movement and international terrorism
Bulyk, M.V. «New Democracy» in the party system in Greece: the stages of development and principles of the ideology
Grynko, О.I. Features of forming of regional policy of Sweden on the modern stage of development of the European Union
Zinkovskaya, G.V. Decentralization in Great Britain as one of the tendency of new labourists’ political reforms
Kharchenko, V.І. Energy security of European Union in the context of modern threats and challenges
Shepel, N.М. Information policy of European Union: legal base and structure
Baranovskaya, Yu.V. Typology of US think tanks
Ryabinin, Y.V. The foreign policy directions of B.Obama in the conditions of geopolitical crisis of the USA
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>