”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 26 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Пількевич А.Л. Розвиток ветеранського землеволодіння в І ст. до н. е.
Черкасов С.С. Генезис реформаційного руху в Польсько-Литовській державі XVI ст.
Носик М.О. Початковий етап формування органів партійно-державного контролю Радянської України (1919 ? початок 1920 рр.)
Приймак О.М. Соціально-демографічна ситуація в південноукраїнському селі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Нікітін Ю.О. Структура витрат органів міського самоврядування в 1870 - 1900 рр. (на прикладі Чернігівської губернії)
Гонтар Н.І. Громадська діяльність Панаса Саксаганського
Оніпко Т.В. Сільська торгівля споживчої кооперації України в 1923 р.: досвід подолання економічної кризи
Лаврут О.О. Громадська діяльність студентства УСРР в 20-ті роки ХХ ст.
Фролов М.О. Керівництво Радянської України у процесі утворення СРСР (1922–1923 рр.)
Голощапова Є.О. Соціальний склад громад євангельських християн-баптистів на Півдні України в 20–30-ті рр. XX ст.
Барвінська П.І. Відношення нацистської Німеччини до східноєвропейських історичних студій у 1933–1935 рр.
Божкова Г.Л. Еволюція політики країн–членів Організації Африканської Єдності щодо Ізраїлю в період 1963 – 1973 рр.
Василенко В.О. Збереження нематеріальної культурної спадщини як один з важливих напрямків діяльності країн СНД в ЮНЕСКО
Ковальова А.Д. Феномен корупції у сучасній Ірландії
Ткаченко В.В. Фактор лідерства у становленні й розвитку українських наукових шкіл (1921-1939 рр.)
Шийко А.А. Участь Д.І. Багалія у розбудові архівної справи в УСРР (1920 -і рр.)
Березовський О.М. Українські політичні партії Російської імперії початку ХХ ст. у дореволюційній публіцистичній літературі
Козловський С.О. Войцех Кетшинський (1838–1918): біоісторіографічний нарис

Філософські науки

Самчук З.Ф. Людина та довкілля: від усвідомлення взаємозалежності до гармонійного modus vivendi
Метілка Д. В. Методологічні засади семіотичного аналізу дискурсу насилля
Осипов А.О. Синестезія рівнів антропо-буття в процесі символічної дії духовних практик шаманізму
Ураков Д.В. Атрибути сучасного менеджменту: соціально-філософський аналіз
Павлова Т.С. Поняття абстрактного права у філософії об’єктивного духу Г.В.Ф.Гегеля
Галюк С.П. Дискурс соціального несвідомого у концепції мови Ж.Лакана
Полянська В.І. Психологічні витоки естетики російського формалізму
Барта В.В. Проблема свободи у філософії Л.Шестова
Фощан Я.І. Історія православ’я в науковому доробку Георгія Кониського: синтез теорії і церковної практики
Халамендик В.Б. Більше краси, ніж туги: романтизм у житті і творчості Лесі Українки
Сухарева К.В. «Нові кочівники»: туризм як спосіб подолання людиною обмеженості повсякденності
Тимощук О.В. Паростки європейського протестантизму у Великому князівстві Литовському (XIV – поч. XVI ст.)
Сергеєв М.В. Філософське осмислення боротьби ісихастів та іосифлян в російській історії
Андрієнко О.В. Демократія у сучасних східних суспільствах: світоглядний аспект
Герасимова Е.М. Філософські запити про межу розвитку нової економіки
Гнилицька Н.О. Специфіка соціально-філософського аналізу праці як соціокультурного явища
Голота Б.М., Балута В.В. Діалектика випадкового та необхідного в історико-культурному процесі
Застольська В.В. Масова культура як спосіб конструювання ілюзорної реальності (на матеріалах зарубіжних і вітчизняних досліджень)
Зінченко Н.О. Після Маркса: суспільство та споживання за версією Жана Бодріяра
Радіонова Г.В. Феномен гри як маркер постмодерну
Салогубова О.Є. Мова як складова соціальних цінностей
Шавкун І.Г. Ефективна команда як інструмент етичного менеджменту
Ананьїн О.В., Пучков О.О. Підготовка військового професіонала в західної військової школі

Політичні науки

Овчар І.В. Модель української демократії як механізм забезпечення трансформаційних процесів у незалежній державі
Круглик С.Б. Роль неурядових організацій у розбудові громадянського суспільства в сучасній Україні
Кулик В.М. «Порядок денний» новинного дискурсу українських мас-медіа
Качурець Ч.І. Співробітництво України з країнами Азії, Африки та Америки у сфері забезпечення прав мігрантів
Шевченко А.Р. «Балканський синдром» та його можливі наслідки в сучасній українській дійсності
Артикова Г.Х. Імідж народу: проблема концептуалізації
Медведчук М.М. Інтернет-ЗМІ: основні функції та особливості
Макарук І.В. Теорія зіткнення цивілізацій у контексті прагматизації системи міжнародних відносин
Володіна М.О. Мемуари Біла Клінтона «Моє життя» як джерело з вивчення проблеми співпраці США і Великобританії в реформуванні НАТО в 90-і роки ХХ ст.
Карпенко Н.В. Маніпулювання масовою свідомістю у сучасному суспільстві: український вимір

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Пилькевич А.Л. Развитие ветеранского землевладения в I ст. до н.э.
Черкасов С.С.Генезис реформационного движения в Польско-Литовском государстве XVI в.
Носик М.А. Начальный этап формирования органов партийно-государственного контроля Советской Украины (1919 ? начало 1920 гг.)
Приймак О.Н. Социально-демографическая ситуация в южно-украинском селе конца ХІХ – начала ХХ в.
Никитин Ю.А. Структура расходов органов городского самоуправления в 1870-1900 гг. (на примере Черниговской губернии)
Гонтарь Н.И. Общественная деятельность Панаса Саксаганского
Онипко Т.В. Сельская торговля потребительской кооперации Украины в 1923 г.: опыт преодоления экономического кризиса
Лаврут О.А. Общественная деятельность студенчества УССР в 20-е годы ХХ в.
Фролов М.О. Руководство советской Украины в процессе образования СССР (1922–1923 гг.)
Голощапова Е.А. Социальный состав общин евангельских христиан-баптистов на Юге Украины в 20-30-е гг. XX в.
Барвинская П.И. Отношение нацистской Германии к восточноевропейским историческим исследованиям в 1933–35 гг.
Божкова А.Л. Эволюция политики стран–членов Организации Африканского Единства относительно Израиля в период 1963–1973 гг.
Василенко В. А. Сохранение нематериального культурного наследия как одно из важных направлений деятельности стран СНГ в ЮНЕСКО
Ковалева А.Д. Феномен коррупции в современной Ирландии
Ткаченко В.В. Фактор лидерства в становлении и развитии украинских научных школ (1921-1939 гг.)
Шийко А.А. Участие Д.И. Багалея в перестройке архивного дела в УССР (1920-е гг.)
Березовский О.Н. Украинские политические партии в Российской империи начала ХХ вв. в дореволюционной публицистической литературе
Козловский С.О. Войцех Кетшинский (1838–1918): биоисториографический очерк

Философские науки

Самчук З.Ф. Человек и окружающая среда: от осознания взаимозависимости к гармоничному modus vivendi
Метилка Д.В. Методологические основы семиотического анализа дискурса насилия
Осипов А.А. Синестезия уровней антропо-бытия в процессе символического действия духовных практик шаманизма
Ураков Д.В. Атрибуты современного менеджмента: социально-философский анализ
Павлова Т.С. Понятие абстрактного права в философии объективного духа Г.В.Ф.Гегеля
Галюк С.П. Дискурс социального бессознательного в концепции языка Ж.Лакана
Полянская В.И. Психологические истоки эстетики русского формализма
Барта В.В. Проблема свободы в философии Л.Шестова
Фощан Я.И. История православия в научных трудах Георгия Конисского: синтез теории и церковной практики
Халамендик В.Б. Больше красоты, нежели тоски: романтизм в жизни и творчестве Леси Украинки
Сухарева Е.В. «Новые кочевники»: туризм как способ преодоления человеком граничности повседневности
Тимощук О.В. Ростки европейского протестантизма в Великом княжестве Литовском (XIV – начало XVI ст.)
Сергеев Н.В. Философское осмысление борьбы исихастов та иосифлян в российской истории
Андриенко Е.В. Демократия в современных восточных обществах: мировоззренческий аспект
Герасимова Э.Н. Философская интерпретация проблемы возможных границ развития новой экономики
Гнилицкая Н.О. Специфика социально-философского анализа труда как соцоикультурного явления
Голота Б.М., Балута В.В. Диалектика случайного и необходимого в историко-культурном процессе
Застольская В.В. Массовая культура как способ конструирования иллюзорной реальности (на материалах зарубежных и отечественных исследований)
Зинченко Н. А. После Маркса: общество и потребление по версии Жана Бодрияра
Радионова А.В. Феномен игры как маркер постмодерна
Салогубова А.Е. Язык как компонент структуры ценностей
Шавкун И.Г. Эффективная команда как инструмент этичного менеджмента
Ананьин В.А, Пучков А.А. Подготовка военного профессионала в западной военной школе

Политические науки

Овчар И.В. Модель украинской демократии как механизм обеспечения процессов трансформации в независимой стране
Круглик С.Б. Роль неправительственных организаций в развитии гражданского общества в Украине
Кулик В.М. «Повестка дня» дискурса новостей украинских масс-медиа
Качурец Ч.И. Сотрудничество Украины со странами Азии, Африки и Америки в сфере обеспечения прав мигрантов
Шевченко А.Р. «Балканский сидром» и его возможные последствия в современной украинской действительности
Артыкова Г.Х. Имидж народа: проблема концептуализации
Медведчук Н.Н. Интернет-СМИ: основные функции и особенности
Макарук И.В. Теория столкновения цивилизаций в контексте прагматизации системы международных отношений
Володина М.А. Мемуары Билла Клинтона «Моя жизнь» как источник по проблеме сотрудничества США и Великобритании в реформировании НАТО в 90-е годы ХХ ст.
КарпенкоН.В. Манипулирование массовым сознанием в современном обществе: украинское измерение

CONTENT

Historical studiens


Pilkevich, A.L. The development of veteran land ownership in the I century BC
Cherkasov, S.S. Genesis of the Reformation Movement in the Polish–Lithuanian State of the XVI century
Nosik, M.O. The initial phase of establishing the bodies of the party-state control of Soviet Ukraine (1919 ? early 1920)
Pryjmak, O.M. Social-demographic situation in the village on the South of Ukraine in the finish ХІХ – beginning ХХ centuries
Nikitin, Y.O. Structure of the expenditure of municipal organs of self-government in 1870 – 1900 (Chernihiv province as an example)
Gontar, N.I. Social activity of Panas Saksahanskyi
Onipko, T.V. The rural trade of the Consumer Cooperatives of Ukraine in 1923: the experience of overcoming of the economic crisis
Lavrut, O.A. Social activities of students in 20 years ХХ cent
Frolov, M.O. The management of the soviet Ukraine during formation of the USSR (1922-1923 years)
Goloshchapova, E.O. The social composition of evangelical christians-baptists communities in the South of Ukraine in 20-30 years of XX century
Barvinska, P.I. The Relation Nazi Germany to the East Europe historical researches in 1933-1935
Bojkova, H.L. Evolution of policy of the countries–members of the Organization of the African Unity concerning Israel during 1963–1973
Vasilenko, V.O. The Preservation of the Intangible Cultural Heritage as the One of the Important Directions of the Relations Between Countries of CIS and UNESCO
Kovalova, A.D. Phenomenon of Corruption in Modern Ireland
Tkachenko, V.V. Factor of leadership in process of establishment and development of Ukrainian Schools of Thought in 1921-1939’s
Shiyko, A.A. D.I. Bagaliy’s participation in development of archive-keeping in USSR (1920’s)
Berezovsky, O.M. The Ukrainian political parties in Russian Empire at the beginning of XX centuries in prerevolution publications
Kozlovskyy, S.O. Voytsekh Ketshinskiy (1838–1918): biohistoriography essay

Philosophic sciences


Samchuk, Z.F. A human being and the environment: from awareness of the mutual dependence to harmonious modus vivendi
Metilka, D.V. Methodological bases of semiotics discourse of violence analysis
Osipov, A.О. Synaesthesia of levels of anthropo-existence in the process of the symbolic influence of the spiritual practices of Shamanism
Urakov, D.V. The attributes of contemporary management: social and philosophic analysis
Pavlova, T.S. A concept of abstract right is in philosophy of objective spirit of G.V.F. Hegel
Galuk, S.P. Discourse social unconscious in the concept of language of J.Lakan’s
Polianska, V.I. Psychological sources of Russian formalism
Barta, V.V. The problem of freedom in philosophy of Lev Shestov
Foshchan, Ya.I. Orthodox History in the Scientific Works of Heorhiy Konysky: a synthesis of theory and ecclesiastics
Khalamendyk, V.B. It is more than beauty than melancholy: romanticism in a life and Lesya Ukrayinka’s creativity
Sukhareva, K.V. The «nev nomends»: the tourism as a way of overcoming borders of daily life of the person
Timoshchuk, O.V. The shoots of Protestantism in Duchy of Lithuania (ХІУ- early ХУІ century)
Serheyev, M.V. Searching of God in Russian religious philosophy
Andriyenko, O.V. Democracy in Modern Eastern Societies: the Worldview Aspect
Gerasimova, E.М. Philosophic enquiries on boundaries of development of new economy
Gnilitskaya, N.O. Some aspects of labour activities in the structure of social priorities are considered
Golota, B.M., Baluta, V.V. The Dialectics casual and necessary in historian-cultural process
Zastolska, V.V. Mass culture as a means of construction the illusory reality in foreign and domestic researches
Zinchenko, N.A. Post Marx times: society and consumption as to Jean Baudrillard version
Radionova, H.V. A phenomenon of game as a marker of postmodern
Salogubova, O.Y. Language as component of value structure
Shavkun, I.G. Effective team as instrument of ethical management
Ananjin, V.О., Puchkov, O.О. Preparation of military professional in western military school

Political sciences


Ovchar, I.V. Model of the Ukrainian democracy as the mechanism of maintenance of processes of transformation in the independent country
Kruglyck, S.B. The role of non-governmental organizations in civil society development in Ukraine
Kulyk, V.M. «Agenda» of news discourse of the Ukrainian media
Kachurets, С.I. Migrants rights guarantee cooperation between Ukraine and countries of Asia, Africa and America
Shevchenko, A.R. «Balkan syndrome» with the possible consequents extrapolation to an urgent Ukrainian reality
Artykova, G.Kh. Image of nation: problem of conсeptualisation
Medvedchuk, M.M. Internet Media: the basic function and features
Makaruk, I.V. A theory of civilization collision in the context of the pragmatisation system of international relations
Volodina, M.A. Memoirs of Bill Clinton «My life» as source on issue of collaboration of the USA and Great Britain in reformation of NATO in 90th of ХХ century
Karpenko N.V. Manipulation of the mass consciousness in the modern society: measurement of the Ukrainian
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>