”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 27 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки


Образцов С.В. Військова діяльність генерала М.Омеляновича-Павленка на чолі Української Галицької Армії
Оніпко Т.В. Іcторичний досвід фінансового забезпечення торговельної галузі споживчої кооперації України в 1926-1928 рр.
Барвінська П.І.Утвердження нової концепції східноєвропейської історії в Австрії після Другої світової війни (1945-1955 рр.)
Полякова Л.І. Історичні аспекти становлення та розвитку органів виконавчої влади в незалежній Україні
Магда Є.В. Політичні аспекти нової енергетичної доктрини Російської Федерації
Ковальова А.Д. Соціально-економічний розвиток Люксембургу в контексті ЄС-15
Гаухман М.В. «Справа Бейліса» (1911-1913 рр.): версії та історіографія
Орлова Т.В. Історіографічні оцінки висвітлення ролі жіноцтва у сучасному політичному житті України
Кондратюк Ю.С. Шлюбні обшуки Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.
Сморжевська О.О. Пророки у віровченнях українських рідновірських об’єднань
Козлов М.М. До проблеми людських жертвоприносин в язичницькій Русі

Філософські науки

Павлова Т.С. Стани і громадянське суспільство у філософсько-правовій концепції Г.В.Ф.Гегеля
Шевченко Г.М. Немарксистський дискурс феномену відчуження представників Франкфуртської школи
Сергєєв М.В. Становлення російської національної ідеї: філософсько-історичний контекст
Дерев’янко К.В.Теургічна естетика Ганса Зедльмайра
Вощенко В.Ю. Евристична цінність історичного схематизму К.Маркса
Дубінін В.В. Інтерес як соціально-філософська категорія: діяльнісний підхід
Масалов О.Г. Соборність та цивілізация
Чопей В.С. Проблема вибору духовних пріоритетів: ідеологічний аспект
Чернов І.O. Економічний розвиток суспільства: людиновимірчий аспект
Шаповалова І.В. Національне та загальнолюдське у моральній культурі суспільства
Леонтьєва В.М. Онтологія культури: екзистенціально-антропологічні засади культуротворчості
Марків О.Т. Здоров’я людини як фундаментальна цінність культури
Адєєва В.В. Культурно-світоглядна неправда
Бутченко Т.І.Паритетність як принцип механізму соціально-політичного проектування
Костенко Н.В. Методологічні засади вивчення проблеми соціально-конструктивного мислення особистості
Шевцова С.М. Метод проектів як основа формування духовних потреб молоді
Тимошенко О.І. Компетенції особистості та основні технології їх формування
Моісєєва Ф.А. Мовчання в технології переговорів
Ашиток Н.І. Філософсько-освітній вимір мовної картини світу
Андрієнко О.В. Релігійна свобода у світоглядному контексті демократичного суспільства
Лимаренко А.С. Феномен полімодельної системи міжконфесійних відносин у Приазов’ї (наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.)
Пашков І.А. Соціальний стан та земельні відносини в традиційних і сучасних суспільствах
Сорокіна О.С. Родові характеристики поняття «інформація»
Стуканов С.Р. Концепт «Україна»: від загального поняття до власної назви
Гарбар Г.А. Гостинність в соціокультурній сфері туризму як головний предмет філософського аналізу
Жижко Т.А. Університетська освіта: спроба філософсько-педагогічної рефлексії
Максак О.І. Аксіологічні передумови виховної проблематикив сучасній філософії освіти
Молодиченко В.В. Болонські параметри розвитку української освіти
Полянська К.В. Естетичне в структурі педагогічної діяльності
Онопрієнко В. Екологічна освіта як складова системи підготовки сільськогосподарських кадрів

Політичні науки

Андрущенко Т.В. Зближення цивілізацій в епоху глобалізації: можливості реальні і абстрактні
Науменко О.С. Проблема політичного лідерства в демократичному суспільстві
Троцький Я.О. Можливості України у протидії глобалізаційним загрозам: міжнародний тероризм та міграційні виклики
Савченко І.Г. Політичне лідерство: чинник розбудови демократичної держави
Новакова О.В. Ідеологічна ідентифікація політичних партій України
Цокур Є.Г. Легітимність влади в Україні від здобуття незалежності до сьогодення: особливості, джерела та технології
Мадрига Т.Б. Стратегії основних суб’єктів виборчої кампанії на позачергових парламентських виборах 2007
Головко І.В. Стан та перспективи формування ліберальної демократії в Україні
Багінський А.В. Політична символіка демократичної консолідації
Коцур В.В. Глобальний вимір тероризму: історія, уроки, досвід боротьби Російської Федерації і світового співтоварицтва
Хилько М.М. Загальнологічні методи у дослідженні журналістикознавства

Наукове життя

Тимченко С.М. Чому не завершена аграрна реформа в Україні? Роздуми історика. Рецензія на монографію

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки


Образцов С.В. Военная деятельность генерала М. Омельяновича-Павленка во главе Украинской Галицкой Армии
Онипко Т.В. Исторический опыт финансового обеспечения торговой отрасли потребительской кооперации Украины в 1926-1928 гг.
Барвинская П.И. Утверждение новой концепции восточноевропейской истории в Австрии после Второй мировой войны (1945-1955 гг)
Полякова Л.И. Исторические аспекты становления и развития органов исполнительной власти в независимой Украине
Магда Е.В. Политические аспекты новой энергетической доктрины Российской Федерации
Ковалева А.Д. Социально-экономическое развитие Люксембурга в контексте ЕС-15
Гаухман М.В. «Дело Бейлиса» (1911-1913 гг.): версии и историография
Орлова Т.В. Историографические оценки освещения роли женщин в современной политической жизни Украины
Кондратюк Ю.С. Брачные обыски Волынской епархии конца ХVІІІ – начала ХХ веков
Сморжевская О.А. Пророки в вероучениях украинских родноверческих объединений
Козлов М.Н. К проблеме человеческих жертвоприношений в языческой Руси.

Философские науки

Павлова Т.С. Сословия и гражданское общество в философско-правовой концепции Г.В.Ф.Гегеля
Шевченко А.Н. Неомарксистский дискурс феномена отчуждения представителей Франкфуртской школы
Сергеев Н.В. Становление русской национальной идеи: философско-исторический контекст
Деревянко К.В. Теургическая эстетика Ганса Зедльмайра
Вощенко В.Ю. Эвристическая ценность исторического схематизма К.Маркса
Дубинин В.В. Интерес как социально-философская категория: деятельностный подход
Масалов А.Г. Соборность и цивилизация
Чопей В.С. Проблема выбора духовных приоритетов: идеологический аспект
Чернов И.А. Экономическое развитие общества: человекоизмерительный аспект
Шаповалова И.В. Национальное и общечеловеческое в моральной культуре общества
Леонтьева В.Н. Онтология культуры: экзистенциально-антропологические основания культуротворчества
Маркив А.Т. Здоровье человека как фундаментальная ценность культуры
Адеева В.В. Культурно-мировоззренческая ложь
Бутченко Т.И. Паритетность как принцип механизма социально-политического проектирования
Костенко Н.В. Методологические основы изучения проблемы социально-конструктивного мышления личности
Шевцова С.М. Метод проектов как основа формирования духовных потребностей молодежи
Тимошенко Е.И. Компетенции личности и основные технологи их формирования
Моисеева Ф.А. Молчание в технологии переговоров
Ашиток Н.И. Философско-образовательное измерение языковой картины мира
Андриенко Е.В. Религиозная свобода в мировоззренческом контексте демократического общества
Лимаренко А.С. Феномен полимодельной системы межконфессиональных отношений в Приазовье (в конце XIX – начале ХХ в.)
Пашков И.А. Социальное положение и земельные отношения в традиционных и современных обществах
Сорокина А.С. Родовые характеристики понятия «информация»
Стуканов С.Р. Концепт «Украина»: от общего понятия к имени собственному
Гарбар Г.А. Гостеприимство в социокультурной сфере туризма как основной предмет философского анализа
Жижко Т.А. Университетское образование: попытка философско-педагогической рефлексии
Максак А.И. Аксиологические предпосылки воспитательной проблематики в современной философии образования
Молодиченко В.В. Болонські параметры развития украинского образования
Полянская Е.В. Эстетическое в структуре педагогической деятельности
Оноприенко В. Экологическое образование как составляющая системы подготовки сельскохозяйственных кадров

Политические науки

Андрущенко Т.В. Сближение цивилизаций в епоху глобализации: возможности реальные и абстрактне
Науменко Е.С. Проблема политического лидерства в демократическом обществе
Троцкий Я.О. Возможности Украины в противодействии глобализационным угрозам: международный терроризм и миграционные вызовы
Савченко И.Г. Политическое лидерство: фактор построения демократического государства
Новакова Е.В. Идеологическая идентификация политических партий Украины
Цокур Е.Г. Легитимность власти в Украине от обретения независимости до современности: особенности, источники и технологии
Мадрыга Т.Б. Стратегии основных субъектов избирательной кампании на внеочередных парламентских выборах 2007
Головко И.В. Состояние и перспективы формирования либеральной демократии в Украине
Багинский А.В. Политическая символика демократической консолидации
Коцур В.В. Глобальное измерение терроризма: история, уроки, опыт борьбы Российской Федерации и мирового сообщества
Хилько М.Н. Общелогические методы в исследовании журналистикознания

Научная жизнь

Тимченко С.Н. Почему не завершена аграрная реформа в Украине? Раздумия историка. Рецензия на монографию.

CONTENT

Historical studiens


Obraztsov, S.V. The Military Activity General M. Omelyanovych-Pavlenko at the Head of the Ukrainian Galician Army
Оnipko, T.V. Historical experience of financial maintenance of trading of Consumer Co-operatives of Ukraine in 1926-1928
Barvinska, P.I. Forming of new conception of history of Eastern Europe in Austria in post-war period (1945-1955)
Polyakova, L.I. Historical aspects of formation and development of executive authorities in independent Ukraine
Magda, E.V. The political aspects of the new energy doctrine of Russian Federation
Kovalova, A.D. Socio-economic development of Luxembourg in EU-15 context
Gaukhman, M.V. «The Beilis Affair» (1911-1913): versions and historiography
Orlova, T.V. Historiographic assessments of the display of women’s role in the contemporary political life of Ukraine
Kondratyuk, Y.S. Marriage searches of the Volyn diocese at the end of the XVIII – at the beginning of the XX centuries
Smorzhevska, O.O. Prophets in dogmas of Ukrainian native faith organizations
Kozlov, M.М. To a problem of human sacrifices in pagan Russia

Philosophic sciences


Pavlova, T.S. Estates and civil society in philosophy and right conception of G.V.F.Gegel
Shevchenko, G.М. Neomarxist diskurs of the phenomenon of alienation of representatives of Frankfurt school
Sergeyev, M.V. Becoming of the Russian national idea: philosophical-historical context
Derevyanko, K.V. Theourgic aesthetics of Hans Sedlmayr
Voshcenko, V.Y. Heuristic value of historical sketchiness of Karl Marx
Dubinin, V.V. The «interest» as a social and philosophic category: a pragmatic approach
Masalov, О.G. Integrity and civilization
Chopey, V.S. Problems of selection of spiritual priorities: an ideological aspect
Chernov, I.A. Economic development of society: Human measuring aspect
Shapovalova, I.V. The national and the humane in the moral culture of the society
Leontieva, V.M. Ontology of culture: Existential-anthropological basis of culture-creation
Markiv, O.T. Human health of as a fundamental value of a culture
Adieieva, V.V. Cultural and worldview lies
Butchenko, T.I. Parity as principle social political projecting mechanism
Kostenko, N.V. Methodological bases of studying of the problem of social and constructive thinking of the person in social science
Shevtsova, S.M. The method of projects as the basis of youth spiritual needs formation
Tymoshenko, O.I. Competencies of a personality, and the principal technologies for their formation
Moiseeva, F.A. Silence in a technology of negotiations
Ashitok, N.I. Linguistic Picture of the World in philosophical-educational Measuring
Andriyenko, O.V. Religious Freedom in the Worldview Context of Democratic Society
Limarenko, A.S. The phenomenon of multimodel of interconfessional relations in Priazov region (the end of XIX – beginning of XX century)
Pashkov, I.A. Social position and landed relations is in traditional and modern societies
Sorokina, O.S. Basic definitions of the concept «information»
Stukanov, S.R. The Concept «Ukraine»: from General Notion to Proper Name
Garbar, G.A. Hospitality in the social and cultural sphere of tourism as the principal subject-matter of philosophic analysis
Zhyzhko, T.A. University education: an attempt of philosophical and pedagogical reflection
Maksak, O.I. Aksiological pre-conditions of educational problems in modern philosophy of education
Molodychenko, V.V. Bologna parameters for development of education in Ukraine
Polyanska, K.V. The aesthetic in the structure of pedagogical activities
Onoprienko, V.Ye. Ecological education as a component part of training of agrarian cadres

Political sciencesAndruschenko , T.V. A rapprochement of civilizations in the age of globalization: the opportunities, both tangible and abstract Naumenko, O.S. The problem of political leadership in democratic society
Trotsky, Y.О. Possibilities of Ukraine in globalizatsiynim threats counteraction: international terrorism and migration challenges
Savchenko, I.G. The political leadership: the factor of construction of democratic state
Novakova, H.V. Ideological identification of Ukrainian political party
Tsokur, E.G. Рower legitimity in Ukraine from the receipt of independence to the present tense: features, sources and technologies
Madryga, T.B. Strategies of the main participators of electoral campaign during the parliamentary elections of 2007
Golovko, I.V. Consisting and prospects of forming of liberal democracy in Ukraine
Baginsky, A.V. Political logos of democratic consolidation
Kotsur, V.V. Global measuring of terrorism: history, lessons, experience of fight of Russian Federation and world community
Khylko, М.М. General logical methods in journalistic researches

Scientific life


Tymchenko,S.M. Why the agrarian reform was never accomplished in Ukraine? Contemplation of a Historian.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>