”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 28 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Сегеда С.П. Становлення української військової преси за часів Гетьманату
Стоян Т.А. Політичне радіомовлення в Україні 1920–30-х рр.: організаційні форми та ідеологічні функції
Костюк Є.С. Виробничі функції профспілок УСРР – УРСР: друга половина 20-х – 30-ті рр. XX ст.
Кучинська О.О. Боротьба радянської влади з небільшовицьким громадським рухом національних меншин Української СРР у першій половині 20-х рр. ХХ ст.
Лаврут О.О. Студентська преса в УСРР періоду 20-х рр. ХХ ст.
Марченко Н.В. С.Косіор як апологет «нового сталінського курсу» (листопад 1933р.)
Оніпко Т.В. Державна політика зниження цін у споживчій кооперації України в 1926-1928 рр.
Грідіна І.М. Духовно-моральна безпека СРСР на початку Другої світової війни України
Штейнле О.Ф. «Комунізм для обраних»: привілеї та пільги номенклатурної еліти УРСР (1944-1953рр.)
Барвінська П.І. Діяльність Ріхарда Георга Плашки на посаді генерального секретаря та президента Австрійського інституту Східної та Південно-Східної Європи (1958-1988 рр.)
Гуз А.М. Державна політика у галузі шкільної правової освіти (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Ковальова А.Д. Зближення соціально-економічного розвитку в інтеграційних об’єднаннях: термінологічний аспект проблеми
Iгнатенко М.М. Наслідки надходження у сучасне виробництво України іноземних інвестицій та технологій
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережної України та політика російського царизму щодо них в працях дореволюційних дослідників
Березовський О.М. Національне питання в програмах українських партій Російської імперії на початку ХХ ст.: сучасна вітчизняна історіографія
Єловських У.О. Положення про обмін військовополоненими та інтернованими у попередніх проектах і остаточному варіанті україно-німецького додаткового договору як джерело з українсько-німецьких переговорів у Брест-Литовському (січень-лютий 1918 р.)

Філософські науки

Рохман Б.М. Свободотворчість як найвища цінність людського духу
Зінченко В.В. Суспільні та інституційні трансформації в сучасних соціальних системах
Степанова Н.М. Довіра як чинник соціальної взаємодії у контексті глобалізації
Тополь О.В. Теорії соціально-психологічного розвитку особистості у пізній зрілості в контексті соціальної роботи
Старокожева М.С. Суспільство всезагальної комунікації як чинник подолання насилля
Ашиток Н.І. Мовна картина світу як багаторівнева структура
Старовойт О.В. «Економіка знань» як сфера функціонування інтелекту
Доценко О.Ю. Розвиток людини та міграційні потоки в XXI ст
Молодиченко В.В. Технології маніпулювання свідомістю та засоби безпеки особистості
Шаповалова І.В. Державотворча функція моралі
Нестеренко Є.А. Філософське дослідження ірраціонального в організаційній культурі: особливості методології
Кострюков С.В. Духовна влада культури і культурна політика держави
Волошин В.В. Епістемологія релігії: питання верифікації та фальсифікації
Андрієнко О.В. Відродження українського лютеранства у контексті демократизації суспільного світогляду
Павлова Т.С. Право і закон у філософській концепції Г.В.Ф.Гегеля
Сергеєв М.В. Філософські джерела формування російської національної ідеї: Ф.Шелінг
Кузнєцова О.О. Переосмислення аристотелівської етики Лоуренсом Кольбергом в контексті теорії морального виховання
Гоян І.М. Девід Юм: філософські засади формування асоціаціативної психології
Ігнатьєв В.А. «Вступ до націології» О.Бочковського як методологічна необхідність
Блоха Я.Є. Аналіз творчої спадщини античних філософів у працях В.Г.Короленка кінця ХІХ ст.
Панасюк Ю.В. Концепція справедливості як неупередженості Брайана Беррі
Топіха А.М. Категорія «культура» в філософсько-освітньому дискурсі: гносеологічний аналіз
Кивлюк О.П. Проблеми трансформації змісту та технологій навчання під впливом інформаційної революції
Джура О.Д. Духовна сутність освіти
Чопей В.С. Місце і роль соціології у вивченні стану та перспектив розвитку сучасної студентської молоді
Жижко Т.А. Місце та роль університету в системі освіти
Тимошенко О.І. «Приватна освіта»: державні пріоритети
Полянська К.В. Естетичне виховання майбутнього учителя: потреба та напрями реалізації

Політичні науки

Якубін О.Л. Політична тривалість: методологічні стратегії мікрорівня
Копитова Л.С. Політичне лідерство у політико-культурному вимірі
Євтушенко О.Н. Державна влада і місцеве самоврядування в незалежної Україні та їх роль в демократизації політичної системи
Ковязін Д.В. Корупція як політичне явище сучасної України
Лисенко І.М. Територіальна громада в системі громадянського суспільства
Доля І.М. Студентська молодь як суб’єкт соціально-економічних та суспільно-політичних процесів
Звірковська В.А. Козацькі ради в історичній еволюції українського парламентаризму
Білошицький С.В. Ліберальна доктрина «світового уряду» в системі розбудови сучасного глобального управління
Коцур В.В. Від війни на Кавказі до нестійкого миру (До 10-ї річниці початку другої чеченської війни)
Медведчук М.М. Визначення ролі Інтернету в сучасному світі з політологічної точки зору
Хилько М.М. Теоретичні та емпіричні методи дослідження у журналістикознавстві

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Сегеда С.П. Становление украинской военной прессы во времена Гетьманата
Стоян Т.А. Политическое радиовещание в Украине 1920-30-х гг.: организационные формы и идеологические функции
Костюк Е.С. Производственные функции профсоюзов УССР: вторая половина 20-х – 30-е гг. XX ст.
Кучинская О.О. Борьба советской власти с небольшевицким общественным движением национальных меньшинств Украинской ССР в первой половине 20-х гг. ХХ в.
Лаврут О.А. Студенческая пресса в УССР периода 20-х гг. ХХ в.
Марченко Н.В. С.Косиор как апологет «нового сталинского курса» (ноябрь 1933г.)
Онипко Т.В. Государственная политика снижения цен в потребительской кооперации Украины в 1926-1928 гг.
Гридина И.Н. Духовно-моральная безопасность СССР в начале Второй мировой войны
Штейнле А.Ф. «Коммунизм для избранных»: привилегии и льготы номенклатурной элиты УССР (1944-1953 гг.)
Барвинская П.И. Деятельность Рихарда Георга Плашки в должности генерального секретаря и директора Австрийского института Восточной и Юго-Восточной Европы (1958-1988 гг.)
Гуз А.М. Государственная политика у сфере школьного правового образования Украины (конец ХХ века – начало ХХІ века)
Ковалева А.Д. Сближение социально-экономического развития в интеграционных объединениях: терминологический аспект проблемы
Игнатенко М.Н. Последствия вливания в современное производство Украины иностранных инвестиций и технологий
Полищук Ю.Н. Национальные меньшинства Правобережной Украины и политика российского царизму в отношении них в работах дореволюционных исследователей
Березовский О.Н. Национальный вопрос в программах украинских партий Российской империи в начале ХХ в.: современная отечественная историография
Еловских У.А. Положения про обмен военнопленными и интернированными в предварительных проектах и окончательном варианте украинско-немецкого дополнительного договора как источник по истории украинско-немецких переговоров в Бресте-Литовском (январь-февраль 1918 г.)

Философские науки

Рохман Б.М. Свободотворчество как наивысшая ценность человеческого духа
Зинченко В.В. Общественные и институциональные трансформации в современных социальных системах
Степанова Н.М. Доверие как фактор социального взаимодействия в контексте глобализации
Тополь О.В. Теории социально-психологического развития личности в поздней зрелости в контексте социальной работы
Старокожева М.С. Общество всеобщей коммуникации как фактор снижения насилия
Ашиток Н.И. Языковая картина мира как многоуровневая структура
Старовойт О.В. «Экономика знаний» как сфера функционирования интеллекта
Доценко Е.Ю. Развитие человека и миграционные потоки в XXI ст.
Молодиченко В.В. Технологии манипулирования сознанием и способы безопасности личности
Шаповалова И.В. Функция морали в созидании государства
Нестеренко Е.А. Философское исследование иррационального в организационной культуре: особенности методологии
Кострюков С.В. Духовная власть культуры и культурная политика государства
Волошин В.В. Эпистемология религии: вопросы верификации и фальсификации
Андриенко Е.В. Возрождение украинского лютеранства в контексте демократизации общественного мировоззрения
Павлова Т.С. Право и закон в философской концепции Г.В.Ф.Гегеля
Сергеев Н.В. Философские источники формирования русской национальной идеи: Ф.Шеллинг
Кузнецова О.О. Переосмысление аристотелевской этики Лоуренсом Кольбергом в контексте теории нравственного воспитания
Гоян И.М. Девид Юм: Философские принципы формирования ассоциативной психологии
Игнатьев В.А. «Вступление в нациологию» О.Бочковского как методологическая необходимость
Блоха Я.Е. Анализ творческого наследства античных философов в работах В.Г.Короленка конца ХІХ века
Панасюк Ю.В. Концепция справедливости как беспристрастности Брайана Берри
Топиха А.М. Категория «культура» в философско-образовательном дискурсе: гносеологический анализ
Кивлюк О.П. Проблемы трансформации содержания и технологий обучения под влиянием информационной революции
Джура О.Д. Духовная сущность образования
Чопей В.С. Место и роль социологии в изучении состояния и перспектив развития современной студенческой молодежи
Жижко Т.А. Место и роль университета в системе образования
Тимошенко Е.И. «Частное образование»: государственные приоритеты
Полянская Е.В. Эстетическое воспитание будущего учителя: потребности и направления реализации

Политические науки

Якубин А.Л. Политическая длительность: методологические стратегии микроуровня
Копытова Л.С. Политическое лидерство в политико-культурном измерении
Евтушенко А.Н. Государственная власть и местное самоуправление в независимой Украине и их роль демократизации политической системи
Ковязин Д.В. Коррупция как политическое явление современной Украины
Лысенко И.Н. Территориальная громада в системе гражданского общества
Доля И.Н. Студенческая молодежь как субъект социально-экономических и общественно-политических процессов
Зверковская В.А. Казацкие рады в исторической эволюции украинского парламентаризма
Белошицкий С.В. Либеральная доктрина «мирового правительства» в системе становления современного глобального управления
Коцур В.В. От войны на Кавказе к неустойчивому миру (К 10-й годовщине начала второй чеченской войны)
Медведчук Н.Н. Определение роли Интернета в современном мире с политологической точки зрения
Хилько М.Н. Теоретические и эмпирические методы исследования в журналистикознании

CONTENT

Historical studiens

Segeda, S.Р. Formation of the Ukrainian military press at the time Getmanat
Stoyan, T.A. Political broadcasting in Ukraine 1920-1930s: organizational forms and ideological functions
Kostiuck, E.S. Industrial function of labour unions: second half 1920th – 1930th years
Kuchynska, O.O. The struggle of Soviet power with nebolshevitskim social movement of national minorities of Ukrainian SSR in the first half of the 20-ies ХХ century
Lavrut, O.A. Student’s press in USSR of the period 20 years XX cnt.
Marchenko, N.V. S.Kosior as an apologist of the «new Stalin’s course» (november 1933)
Onipko, T.V. The state policy of reduction of prices in Consumer Co-operatives of Ukraine in 1926-1928
Gridina, I.N. Spiritual and moral at the Soviet Union at the beginning of the Second World War
Shteinle, O.F. «The communism is for select»: privileges of nomenclature elite of Soviet Ukraine (1944-1953)
Barvinska, P.I. Activity of Riсhard Georg Plashkа on position of secretary general and president of the Austrian Institute for East- and South-Eastern Europe (1958-1988)
Guz, A.M. State politics of law school education in Ukraine
Kovalova, A.D. Rapprochement of Socio-economic Development in Integration Unions: Terminology Aspect
Ignatenko, M.M. The consequences of receiving foreign investments and technologies by modern Ukrainian industry
Polischuk, Yu.M. National minorities of the Right-Bank Ukraine and policies of the Russian tsarism toward those in works of the prerevolutionary researchers
Berezovsky, O.M. The national question in programs of Ukrainian parties in Russian Empire at the beginning of XX centuries in modern native historiography
Elovskin, U.A. Regulations about Exchange of Prisoners of war and intern persons in Preliminry designs and final version Ukrainian-German’s complementary agreement as source in history Ukrainian-German’s negotiations in Brest-Litovsk (january-february 1918)

Philosophic sciences

Rokhman, B.M. Freedomcreation as the greatest value of human spirit
Zinchenko, V.V. Public and institutional transformation in modern systems of society
Stepanova, N.M. Trust as a factor of social co-operation is in the context of globalization
Topol, O.V. The theories of social-psychological development of personality in late maturity in the context of social work
Starokozheva, M.S. Society of general communication as a factor of decline the violence
Ashitok, N.I. Linguistic picture of the world as multilevel structure
Starovoyt, O.V. «Economy of knowledge» as the sphere of intellectual functions
Dotsenko, O.Y. Development of the person and migratory streams in XXI century
Molodychenko, V.V. Technologies of consciousness manipulation, and personal security means
Shapovalova, I.V. The function of morals in the national development
Nesterenko, J.A. Philosophical research of the irrational phenomena in an organizational culture: features of methodology
Kostrukov, S.V. Spiritual power of culture, and the public policy in the sphere of culture
Voloshin, V.V. The epistemology of religion: Questions of the verification and falsification
Andriyenko, O.V. The Rebirth of the Ukrainian Lutheranism in the Context in the Democratization of the Social Worldview
Pavlova, T.S. Right and law in philosophical conception of G.V.F.Hegel
Sergeyev, M.V. Philosophical sources of forming of the Russian national idea: Speech goes F.Shelling
Kuznetsova, O.О. Reassessment of Aristotelian ethics by Lawrence Kohlberg in the context of moral education
Goyan, I.M. David Yum: Philosophic bases of associative psychology formation
Ignatyev, V.A. Introduction to natiology by O. Bochkovsky as a methodological prerequisite
Blohah, Y.Y. The analis of the antique philosophers’ heritage in G.Korolenko’s works (the end of the XIX century)
Panasiuk, Y.V. Brian Barry’s conception of justice as impartiality
Topikha, A.M. The category of «culture» in philosophic and educational discourse: an epistemological analysis
Kyvluk, O.P. Problems of content transformation and educative technologies under influence of the information revolution
Dzhura, O.D. The spiritual essence of education
Chopey, V.S. The place and role of sociology in examination of the situation and prospects for development of contemporary student youths
Zhyzhko, T.A. The place and role of a university in the educational system
Tymoshenko, O.I. «Private education»: priorities of the state
Polyanska, K.V. Aesthetic education of a teacher to be: the need and lines of realisation

Political sciences

Yakubin, O.L. Political Duration: Microlevel’s Methodological Strategies
Kopytova, L.S.Рolitical leadership is probed in to politico-cultural measuring
Yevtushenko, A.N. The State power and local government in independent Ukraine and their role to democratizations of the political system
Kovyazin, D.V. Corruption as political phenomenon of modern Ukraine
Lysenko, I.М.Territorial community in the system of civil society
Dolya, I.М. The student’s youth as the subject of social-economic and socio-political processes
Zvirkovska, V.A. Cossack Radas of historical evolution of Ukrainian parliamentarism
Biloshitskiy, S.V. Liberal Doctrine of «the World Government» in the System of Modern Global Management Coming into Being
Kotsur, V.V. From war to the unsteady peace on Caucasus (To the 10-th anniversary of the second Chechen war)
Medvedchuk, M.M. Definition of a role of the Internet in the modern world from the politological point of view
Khylko М.М. Theoretical and empirical methods in journalistic researches
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>