”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2009. Випуск 29 - 2009
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В.Ф. Революційний чинник в української історії
Міронова І.С. Історія київської пошти (друга половина ХУП-ХІХ ст.)
Євдокімов М.О. Історія судового процеcу над Володимиром Далем за епіграми на віце-адмирала Грейга
Петренко І.М. Шлюб і сім’я в повсякденній культурі дворян Російської імперії ХУШ ст.
Савчак Г.Я. Постать Леся Курбаса в історії театрального мистецтва доби «Розстріляного Відродження»
Оніпко Т.В. Діяльність споживчої кооперації України щодо забезпечення дітей харчуванням у період голоду 1921-1922 рр.
Орлянський В.С. Деякі особливості української колаборації у роки Другої світової війни
Осмоловська О.Ю. Історичний аналіз стану і перспектив розвитку держав Південного Кавказу (кінець ХХ –поч. ХХІ ст.).
Лісовська О.В. Матеріально-технічне забезпечення процесу хімізації сільського господарства Української РСР в 60-80-ті роки ХХ ст.
Ігнатенко М.М. Політична мета Президента України В.Ющенка: збереження села і селянства
Яворська В.В. Вплив командно-адміністративної системи на процес створення фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків»
Божак Я.В. Чесько-польський прикордонний конфлікт та проблема його врегулювання
Орлова Т.В. Сучасний стан історіографічного аналізу напрацювань в галузі жіночих студій українськими науковцями ХХ – початку ХХІ ст.
Черніговець Н.М. Реєстраційні анкети як джерело вивчення соціального та професійного складу іммігрантських колективів на території України (1920-ті роки)
Сегеда С.П. Українська військова преса ХХ – ХХІ століття: історіографія досліджень доби незалежної України
Гуз А.М. Джерельна база дослідження проблеми шкільної правової освіти України (1990-2005 рр.)
Кульбака К.В., Забавін В.О., Небрат С.Г. Курган зрубної культури біля с. Коминтерново

Філософські науки

Зінченко В.В. Сучасна глобальна система суспільства: макросоціальний підхід та світ-системний аналіз
Дедяєва І.П., Ярош Л.В. Методологічні аспекти філософії історії
Гамідов В.М. Проблеми світоглядної свободи особистості в Україні
Ороховська Л.А. Єдність людства в філософсько-історичному осмисленні
Усанова Л.А., Усанов І.В. Онтологічний статус віртуальної реальності
Шалімова Є.О. Сутність і зміст стратагемного мислення крізь призму теорій ігор
Колісник О.В. Творчість як феномен буття людини: філософське осмислення
Дрожжина С.В. Сучасний стан поліконфесійних відносин в Україні: позитивні тенденції та негативні риси
Ємельянова Н.М. Ольга Кобилянська та Володимир Винниченко: самотні в’язні екзистенційно-жертовного духу
Кошетар У.П. Ідеологія українського консерватизму С.Томашівського та В.Залозецького в контексті інформаційного суспільства
Павлова Т.С. Розвиток об’єктивного духу в роботі Г.В.Ф.Гегеля «Енциклопедія філософських наук»
Полянська В.І. Естетика російських формалістів: мистецтво, інтерпретація, творчість
Салій А.В. Біблійний елемент у філософії Лева Шестова
Голозубов О.В. Міфопоетика романів Н. Казандзакіса «Остання спокуса» та «Франциськ Ассизький»
Сергеєв М.В. Ґенеза поняття «національна ідея» як спосіб усвідомлення проблеми державності русского етносу в Росії
Кулакова О.М. Діяльнісно-культурологічна система мовної комунікації
Вікторов В.Г., Приходько В.В. Проблеми, тенденції та перспективи реформування вищої освіти в сучасній Україні
Джура О.Д. Основні напрями демократизації освіти
Жижко Т.А. Ідея університету: нові підходи
Ярчук Г.В., Большак Л.І. Навчальний процес як основа і засіб формування екологічної свідомості студентів
Ананьїн В.О., Пучков О.О. Інформаційна безпека як чинник захисту особистості в сучасних умовах
Мамєдов Н. Синтаксичні та посилюючі повторення у Корані

Політичні науки

Піляєв І.С. Проблеми формування та реалізації державної політики України у сфері зовнішньої трудової міграції
Євтушенко О.Н. Проблеми децентралізації державної влади і місцеве самоврядування в Україні
Моїсеєва А.С. Специфіка формування вищих керівних органів політичних партій в сучасній Україні
Новосад О.А. Вплив виборчої системи на політичну відповідальність місцевих осередків партій в Україні
Сидорук Т.В. Тенденції внутрішнього реформування в ЄС та європейські перспективи України
Савойська С.В. Українсько-російсько-мовний quadrivium: компаративістський аналіз
Балацька О.Б. Поняття консолідації політичної еліти в сучасному політологічному дискурсі
Дідух Г.Я. Імідж жінки-політичного лідера: умови формування
Макарук І.В. «Демократизаційні хвилі» в контексті сучасних міжнародних відносин
Рубанов В.В. Політичний аналіз і аналіз політики: основні підходи та критерії демаркації понять у сучасному політологічному дискурсі
Цокур Є.Г. Криза легітимності та особливості делегітимаційних процесів
Білошицький С.В. Ліберальна доктрина «світового уряду» в системі розбудови сучасного глобального управління
Варламова К.С. Глобалізація: китайський погляд
Ірха К.О. Теоретичні аспекти дослідження політичної опозиції в західній науці ХІХ-ХХ ст.
Черній В.А. Болгарія в балканській політиці СРСР і Німеччини у передвоєнний період

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Солдатенко В.Ф. Революционный фактор в украинской истории
Миронова И.С. История Киевской почты (вторая половина ХVІІ – ХІХ ст.)
Евдокимов Н.А. История судебного процесса над Владимиром Далем за эпиграммы на вице-адмирала Грейга
Петренко И.Н. Брак и семья в повседневной культуре дворян Российской империи XVIII в.
Савчак Г.Я. Фигура Леся Курбаса в истории театрального искусства эпохи «Расстрелянного Возрождения»
Онипко Т.В. Деятельность потребительской кооперации Украины по обеспечению детей питанием в период голода 1921-1922 гг.
Орлянский В.С. Некоторые особенности украинской коллаборации в годы Второй мировой войны
Осмоловская Е.Ю. Исторический аналіз состояния и перспектив развития государств Юного Кавказа (кон. ХХ – нач.ХХІ ст.)
Лисовская О.В. Материально-техническое обеспечение процесса химизации сельского хозяйства Украинской ССР в 60-80-е годы ХХ ст.
Игнатенко М.Н. Политическая цель Президента Украины В. Ющенко: сохранение села и крестьянства
Яворская В.В. Влияние командно-административной системы на процесс создания фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков»
Божак Я.В. Чешско-польский пограничный конфликт и проблема его урегулирования
Орлова Т.В. Современное состояние историографического анализа разработок в области женских студий украинских ученых ХХ – начала ХХІ века
Черниговец Н.Н. Регистрационные анкеты как источник изучения социального и профессионального состава иммигрантских коллективов на территории Украины (1920-е годы)
Сегеда С.П. Украинская военная пресса ХХ – ХХІ века: историография исследований периода независимой Украины
Гуз А.М. Источниковая база исследования проблемы школьного правового образования
Кульбака К.В., Забавин В.О., Небрат С.Г. Курган срубной культуры у с. Коминтерново

Философские науки

Зинченко В.В. Современная глобальная система общества: макросоциальный подход и мир-системный анализ
Дедяева И.П., Ярош Л.В. Методологические аспекты философии истории
Гамидов В.М. Проблемы мировоззренческой свободы личности в Украине
Ороховская Л.А. Единство человечества в философско-историческом осмыслении
Усанова Л.А., Усанов И.В. Онтологический статус виртуальной реальности
Шалимова Е.О. Сущность и содержание стратагемного мышления сквозь призму теорий игр
Колисник А.В. Творчество как феномен бытия человека: философское осмысление
Дрожжина С.В. Современное состояние поликонфессиональных отношений в Украине: позитивные тенденции и негативные черты
Емельянова Н.Н. Ольга Кобылянская и Владимир Винниченко: одинокие узники экзистенциально-жертвенного духа
Кошетар У.П. Ідеология украинского консерватизма С.Томашевского и В.Залозецкого в контексте информационного общества
Павлова Т.С. Развитие объективного духа в работе Г.В.Ф.Гегеля «Энциклопедия философских наук»
Полянская В.И. Эстетика русского формализма: искусство, интерпретация, творчество
Салий А.В. Библейный элемент в философии Льва Шестова
Голозубов А.В. Мифопоэтика романов Н. Казандзакиса «Последнее искушение» и «Франциск Ассизский»
Сергеев Н.В. Генезис понятия «национальная идея» как способ осознания проблемы государственности русского этноса в России
Кулакова О.Н. Деятельностно-культурологическая система языковой коммуникации
Викторов В.Г., Приходько В.В. Проблемы, тенденции и перспективы реформирования высшего образования в современной Украине
Джура О.Д. Основные направления демократизации образования
Жижко Т.А. Идея университета: новые подходы
Ярчук Г.В., Большак Л.И. Учебный процесс как основа и средство формирования экологического сознания студентов
Ананьин В.О., Пучков О.О. Информационная безопасность как фактор защиты личности в современных условиях
Мамедов Н. Синтаксические и усилительные повторы в Коране

Политические науки

Пиляев И.С. Проблемы формирования и реализации государственной политики Украины в сфере внешней трудовой миграции
Евтушенко А.Н. Проблемы децентрализации государственной власти и местное самоуправление в Украине
Моисеева А.С. Специфика формирования высших руководящих органов политических партий в современной Украине
Новосад О.А. Влияние избирательной системы на политическую ответственность местных ячеек партий в Украине
Сидорук Т.В. Тенденции внутреннего реформирования в ЕС и европейские перспективы Украины
Савойская С.В. Украинско-русско-язычный quadrivium: компаративистский анализ
Балацкая Е.Б. Понятие консолидации политической элиты в современном политологическом дискурсе
Дидух А.Я. Имидж женщины-политического лидера: условия формирования
Макарук И.В. «Демократические волны» в контексте современных международных отношений
Рубанов В.В. Политический анализ и анализ политики: основные подходы и критерии демаркации понятий в современном политологическом дискурсе
Цокур Е.Г. Кризис легитимности и особенности делегитимационных процессов
Белошицкий С.В. Либеральная доктрина «мирового правительства» в системе становления современного глобального управления
Варламова Е.С. Глобализация: китайский взгляд
Ирха Е.А. Теоретический базис проблемы политической оппозиции в работах зарубежных исследователей XIX-XX ст.
Черний В.А. Болгария в балканской политике СССР и Германии в предвоенный период

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko, V.F. A revolutionary factor in the history of Ukraine
Mironova, I.S. History of Kiev post (the second half of ХVІІ till ХІХ centuries)
Evdokimov, М.О. History of trial above Volodymyr Dal for epigrams on vice-admiral Greyg
Petrenko, I.М. Marriage and family in everyday life of nobility in Russian empire in the 18-th century
Savchak, G.Y. The Figure of Les’ Kurbas in the history of dramatic art in the age of «Shot Renaissance»
Оnipko, T.V. The activity of Consumer Co-operatives of Ukraine concerning maintenance of children with food in hunger’s period of 1921-1922
Orlyansky, V.S. Some peculiarities of the Ukrainian collaboration in the years of the Second World War
Оsmolovska, O.Y. Historical analysis of South Caucasus countries’ state and prospect of development (the end of XX – the beginning of XXI century)
Lisovska, O.V. Logistical support of the process of chemistrisation of Ukrainian agriculture in the USSR in 60-80 years of XX century
Ignatenko, M.M. The political goal of the President of Ukraine V. Yushchenko: preservation of the village and peasantry
Yavorska, V.V. Influence of command-administrative systems on the process of film-making of Sergiy Paradzhanov’s «Shades of forgotten ancestors»
Bozhak, Y.V. Czech-Polish boundary conflict and problem of his decision
Orlova, T.V. The contemporary state of the historiographic analysis of research in the domain of women’s studies of Ukrainian scholars of the XX – early XXI cc.
Chernigovets, N.M. Registration questionnaires as a source of studying social and professional structure of immigrant collectives оn territory of Ukraine (1920th years)
Segeda, S.Р.The press of the Ukrainian armed forces of the XX - XXI Century: historiography of researches of the Ukrainian independence’s era
Guz, A.M. The source base for research on the issue of school legal education in Ukraine (1990-2005)
Kulbaka, V.K., Zabavin, V.O., Nebrat, S.G. The barrow of Timber-Grave Culture near the village of Cominternovo

Philosophic sciences

Zinchenko, V.V. Modern global system of society: macrosocial approach and world-systems analysis
Dedyaeva,I.P., Yarosh, L.V. Methodological aspects of philosophy of history
Gamidov, V.M. Problems of the freedom of personality’s outlook in Ukraine
Orochovska, L.A. The unity of mankind in philosophical and historical comprehension
Usanova, L.A., Usanov, I.V. Ontological status of virtual reality
Shalimova, E.O. Essence and maintenance of stratagemic mentality through the prism of game theories
Kolisnik, O.V. Creation as a phenomenon of human being: philosophical omprehension
Drozhzhina, S.V. The Modern State of Multi-confessional Relations in Ukraine: Positive Trends and Negative Features
Yemelyanova, N.М. Olga Kobylyanska and Volodimir Vinnichenko: the Single Prosoners of Existential and Sacrifice Spirit
Koshetar, U.Р. The Ukrainian conservatism ideology (S.Tomashivsky and V.Zalozetsky) in the context of informative society
Pavlova, T.S. Development of objective spirit in process G.V.F.Hegel «Encyclopaedia of philosophical sciences»
Polianska. V.І. The aesthetic of Russian Formalism: the art, interpretation, creative
Salij, A.V. Biblical motives in philosophy Lev Shestov
Golozubov, О.V. Mythopoetics of N. Kazantzakis' novels «The Last Temptation of Christ» and «Saint Francis»
Sergeyev, M.V. Genesis of concept national idea as a method of awareness of problem of the state system of Russian etnosa in Russia
Kulakova, O.M. Activity-culturological system of the language communication
Victorov, V.G., Prykhodko, V.V. Problems, tendencies and prospects for reformation of the higher education in the contemporary Ukraine
Dzhura, O.D. Primary directions of democratisation in the area of education
Zhizhko, T.A. The concept of the university: new approaches
Yarchuk, G.V., Bolshak, L.I. Academic activities as the basis and means for formation of the environmental awareness in students
Ananyin, V.O., Puchkov, O.O. Information security as a factor of personal protection under the present-day conditions
Mamedov, N. Syntactic and intensifying repetitions in the Koran

Political sciences

Pilajev, I.S. Problems of forming and realization of public policy of Ukraine in the field of external labour migration
Yevtushenko, О.N. The problems decentralization of the state power and the place of local government in Ukraine
Moiseeva, A.S. Specific in Forming of Higher Leading Bodies of Political Parties in Modern Ukraine
Novosad, О.А. The Influence of Electoral System on Political Responsibility of the Departments of Local Parties in Ukraine
Sydoruk, T.V. The trends of EU’s internal reform and European perspectives of Ukraine
Savojskaja, S.V. Ukrainian-russian-languge quadrivium: the komparativ analysis
Balatskaya, O.B. The concept of consolidation of political elite in modern politic science discourse
Didukh A.Y. Image of Woman-politican: forming terms
Makaruck, I.V. «Waves of democratization» in the context of modern international relations
Rubanov, V.V. Political analysis and analysis of politics: basic approaches and demarcation conceptions’ criteria in modern political discourse
Tsocur, E.G. Crisis of legitimity and features of de-legitimation’s processes
Biloshitskiy, S.V. Liberal Doctrine of «the World Government» in the System of Modern Global Management Coming into Being
Varlamova, K.S. Globalization: A Chinese View
Yrha, K.O. Theoretical basis of the problem of political opposition in working of the foreign researchers XIX-XX century
Therniy, V.A. Bulgaria in the Balkan policy of the USSR and Germany in the pre-war period
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>