”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 30 - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В.Ф. Революційний чинник в української історії
Радько П.Г. Історичні взаємовідносини українсько козацтва з Кримським ханством в контексті конституції Пилипа Орлика
Бородіна О.Б. Сімодський трактат та відкриття першого російського консульства в Японії
Євдокимов М.О. Історія духовного відродження Володимира Даля і прийняття ним вчення православної церкви
Нікітін Ю.О. Склад міських виборців в Чернігівській губернії в 1870 – 1900 рр.
Поліщук Ю.М. Русифікаторська політика російського царизму в сфері освіти в кінці ХVIII – середині ХІХ ст. (на прикладі єврейських громад Правобережної України)
Рудик О.В. Формування бюджетів міст Харківської губернії у пореформений період
Гаухман М.В. Київський комітет Бунду (1912–1913 рр.): протистояння революційної партії з політичною поліцією
Сегеда С.П. Окремі питання управління пресою українських збройних формувань 1919 року
Макарчук С.С. Літерна справа «Контроль-Кє»: спроба аналізу в контексті радянсько-німецьких відносин
Сергієнко С.Ю. Основні чинники специфіки процесу українізації в Донбасі у 20-30-ті рр. ХХ ст.
Ідріс Н.О. Кадрова політика більшовицького уряду як інструмент зміцнення влади у містах УСРР за доби «українізації»: психологічний аспект (20-і –початок 30-х рр. ХХ ст.)
Кравець Т.В. «Історія України-Русі» М.М.Аркаса – визначна пам’ятка історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Березовський О.М. Революційна українська партія в працях дореволюційних дослідників
Шебаніц Д.М. Радянська історіографія про участь робітників Донбасу в революційних подіях 1905-1907 рр.
Оніпко Т.В. Виробнича діяльність споживчої кооперації України в період непу: історіографічний аспект
Саблук В.В. Історіографія та джерела дослідження українсько-італійських відносин
Лукашук І.В. Деякі питання історіографії регіонального фактора у розвитку Чеської Республіки (середина 90-х рр. XX ст. – початок XXI ст.)
Боряк O.O. Трансформаційні зміни у функціях баби-повитухи як ключового персонажа родильної обрядовості

Філософські науки

Поляков П.М. Проблема толерантності в контексті формування її світоглядних джерел
Іщук Н.В. Соціальне вчення християнства як теоетика та теоантропологія
Іванова К.А. Схід-Захід: діалог культур і толерантність
Винник-Остапишин В.Р. Модернізм як світоглядна парадигма: концептуалізація морально-етичної проблематики
Бабійчук І.О. Становлення української ідеї в Галичині в останній третині ХІХ ст.
Климончук В.Й. Проблема свободи в суспільно-політичної думці західноєвропейського просвітництва
Чайка І.Ю. Феномен гри у філософських та культурологічних концепціях першої половини ХХ ст.
Цепковська К.В. Сакральне в сучасній культурі
Тенус І.Є. Ренесансна магія як оригінальна гносеологічна одиниця на перетині інтелектуальних епох
Черпіта Т.М. Сучасні християнсько-мусульманські відносини в Європі: проблема співіснування
Ігнатенко І.В. Радикальна реальність «Я» та усамітнення в філософському етосі Х.Ортеги-і-Гасета
Жадько В.О. Головні філософські аспекти самоактуалізації творчої особистості в еволюційній концепції Михайла Драгоманова
Боднар К.А. Вплив Платона на становлення громадянського суспільства у контексті сучасного історико-філософського дискурсу
Павлова Т.С. Категорії «свобода» і «рівність» в роботі Г.В.Ф.Гегеля «Енциклопедія філософських наук»
Попков В.В. Зміст історії у філософській інтерпретації М. Бердяєва
Сергєєв М.В. Кінець Російської імперії: філософські засади занепаду
Ландяк О.М. Корпоративна та професійна ідентичність у телесеріалах в українському культурному просторі
Шавкун І.Г. Творчість як передумова ефективного менеджменту
Колосюк І.А. Західна альтернативна педагогіка
Шевцова С.М. Зарубіжний досвід використання методу проектів у формуванні культури шкільної молоді
Ашиток Н.І. Мовна картина світу про непрацюючих: філософсько-освітній аспект
Мамедов Н. Проблема переміщення слів у Корані

Політичні науки

Щедрова Г.П. Формування політичної культури в контексті розвитку громадянського суспільства
Хилько М.І. Інструментарій екологічної політики
Рябенко Є.М. Соціальна держава: поняття і характерні ознаки
Сотнікова К.В. Структурне моделювання взаємодії суб’єктів в українському політикумі: конституційні процеси та конфліктогенність реалізації інтеграційної політики
Пономаренко В.М. Формування концептуально-понятійного поля сфери досліджень та аналізу освітньої політики
Павлова Л.І. Формування коаліційного потенціалу парламентських фракцій в Україні
Міщенко А.Б. Вплив довіри на легітимацію влади в сучасній Україні
Татаренко Т.М. Регіональна ідентичність у політичному просторі України
Пробийголова Н.В. Політичний міф як чинник виборчого процесу
Мокан В.І. Технологічний ризик як складова оцінки ефективності виборчих технологій
Мадрига Т.Б. Особливості використання виборчих технологій у виборах до Верховної Ради України 2002 року
Агафонова Г.С. Розвиток внутрішньопартійної демократії парламентських партій (на прикладі ВО «Батьківщина» та Партії Регіонів)
Горюнова Є.О. Національні інтереси України крізь призму сприйняття студентської молоді: регіональний аспект
Полтораков О.Ю. Політико-структурний вимір «глокальної» безпеки
Білошицький С.В. ООН у системі глобального управління: перспективи реформування і демократизації
Ігнатьєв П.М. Вестмінстерська модель політичної системи як підґрунтя стабільності індійської держави
Ковтун Є.Ю. Досвід інтеграції Латвії, Литви та Естонії до Європейського союзу як приклад для України

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Солдатенко В.Ф. Революционный фактор в украинской истории
Радько П.Г. Исторические взаимоотношения украинского казачества с Крымским ханством в контексте конституции Филиппа Орлика
Бородина Е.Б. Симодский трактат и открытие первого российского консульства в Японии
Евдокимов Н.А. История духовного возрождения Владимира Даля и принятие им учения православной церкви
Никитин Ю.А. Состав городских избирателей в Черниговской губернии в 1870 – 1900 гг.
Полищук Ю.Н. Руссификаторская политика российского царизма в сфере образования в конце ХVIII – середине ХІХ века (на примере еврейских общин Правобережной Украины)
Рудык О.В. Формирование городских бюджетов Харьковской губернии в пореформенный период
Гаухман М.В. Киевский комитет Бунда (1912–1913 гг.): противостояние революционной партии с политической полицией
Сегеда С.П. Отдельные вопросы управления прессой украинских вооруженных формирований 1919 года
Макарчук С.С. Литерное дело «Контроль-Кє»: попытка анализа в контексте советско-германских отношений
Сергиенко С.Ю. Основные факторы специфики процесса украинизации в Донбассе в 20-30-е гг. ХХ ст.
Идрис Н.А. Кадровая политика большевистского правительства как инструмент укрепления власти в городах УССР в период «украинизации»: психологический аспект (20-е – начало 30-х гг. ХХ ст.)
Кравец Т.В. «История Украины-Руси» Н.Н. Аркаса – достопримечательность историографии конца ХIХ - начала ХХ в.
Березовский О.Н. Революционная украинская партия в работах дореволюционных исследователей
Шебаниц Д.Н. Советская историография об участии рабочих Донбасса в революционных событиях 1905-1907 гг.
Онипко Т.В. Производственная деятельность потребительской кооперации Украины в период нэпа: историографический аспект
Саблук В.В. Історіографія та джерела дослідження українсько-італійських відносин
Лукашук И.В. Некоторые вопросы историографии регионального фактора в развитии Чешской Республики (середина 90-х гг. XX в. – начало XXI в.)
Боряк Е.А. Трансформационные изменения в функциях бабы-повитухи как ключевого персонажа родинной обрядности

Философские науки

Поляков П.М. Проблема толерантности в контексте формирования ее мировоззренческих источников
Ищук Н.В. Социальное учение христианства как теоэтика и теоантропология
Иванова К.А. Восток-Запад: диалог культур и толерантность
Винник-Остапишин В.Р. Модернизм как мировоззренческая парадигма: концептуализация морально-этической проблематики
Бабийчук И.А. Становление украинской идеи в Галичине в последней трети ХІХ ст.
Климончук В.И. Проблема свободы в общественно-политической мысли западноевропейского просвещения
Чайка И.Ю. Феномен игры в философских и культурологических концепциях первой половины ХХ ст.
Цепковская К.В. Сакральное в современной культуре
Тенус И.Е. Ренессансная магия как оригинальная гносеологическая единица на пересечении интеллектуальных эпох
Черпита Т.М. Современные христианско-мусульманские отношения в Европе: проблема сосуществования
Игнатенко И.В. Радикальная реальность «Я» и уединение в философском этосе Х.Ортеги-и-Гассета
Жадько В.А. Главные философские аспекты самоактуализации творческой личности в эволюционной концепции Михаила Драгоманова
Боднар К.А. Влияние Платона на становление гражданского общества в контексте современного историко-философского дискурса
Павлова Т.С. Категории «свобода» и «равенство» в работе Г.В.Ф.Гегеля «Энциклопедия философських наук»
Попков В.В. Содержание истории в философской интерпретации Н. Бердяева
Сергеев Н.В. Конец русской империи: философские принципы упадка
Ландяк О.М. Корпоративная и профессиональная идентичность в телесериалах в украинском культурном пространстве
Шавкун И.Г. Творчество как условие эффективного менеджмента
Колосюк И.А. Западная альтернативная педагогика
Шевцова С.М. Зарубежный опыт использования метода проектов в формировании культуры школьной молодёжи
Ашиток Н.И. Языковая картина мира о неработающих: философско-образовательный аспект
Мамедов Н. Проблема перемещения слов в Коране

Политические науки

Щедрова Г.П. Формирование политической культуры в контексте развития гражданского общества
Хилько Н.И. Инструментарий экологической политики
Рябенко Е.М. Социальное государство: понятие и характерные признаки
Сотникова К.В. Структурное моделирование взаимодействия субъектов в украинском политикуме: конституционные процессы и конфликтогенность реализации интеграционной политики
Пономаренко В.Н. Формирование концептуально-понятийного поля сферы исследований и анализа образовательной политики
Павлова Л.И. Формирование коалиционного потенциала парламентских фракций в Украине
Мищенко А.Б. Влияние доверия на легитимацию власти в современной Украине
Татаренко Т.М. Региональная идентичность в политическом пространстве Украины
Пробейголова Н.В. Политический миф как фактор избирательного процесса
Мокан В.И. Технологический риск как составная оценки эффективности избирательных технологий
Мадрыга Т.Б. Особенности использования избирательных технологий в выборах в Верховную Раду Украины 2002 года
Агафонова А.С. Развитие внутрипартийной демократии парламентских партий (на примере ВО «Батькивщина» и Партии Регионов)
Горюнова Е.А. Национальные интересы Украины через призму восприятия студенческой молодежи: региональный аспект
Полтораков А.Ю. Политико-структурное измерение «глокальной» безопасности
Белошицкий С.В. ООН в системе глобального управления: перспективы реформирования и демократизации
Игнатьев П.Н. Вестминстерская модель политической системы как основная составляющая стабильности индийского государства
Ковтун Е.Ю. Опыт интеграции Латвии, Литвы и Эстонии в Европейский союз как пример для Украины

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko, V.F. A revolutionary factor in the history of Ukraine
Radko, P.G. Historical mutual relations of ukrainian the cossacks with the Crimean khanate in the context of constitution of Philip Orlika
Borodina, O.B. Treaty of Shimoda and Opening of the first Russian Consulate in Japan
Evdokimov, М.О. History of spiritual revival of Vladimir Dalya and acceptance by him studies of orthodox church
Nikitin, Y.O. Composition of urban voters of Chernihivska province in 1870 – 1900
Polischuk, Yu.M. Russificaiton policies of the Russian tsarism in the sphere of education in the late 18th – mid-19th century (by the example of Jewish communities in Right-bank Ukraine)
Rudyk, O.V. The Forming of the Budget of the Towns of Kharkiv Region in the After Reforms’ Period
Gaukhman, M.V. Kiev’s committee of Bund (1912–1913): confrontation between revolution party and political police
Segedа, S.P. Special questions of the press management in the Ukrainian armed formings of 1919
Makarchuk, S.S. Literal Case «Control-Co.»: an Attempt of analysis in the context of Soviet-German Relations
Sergienko, S.Y. The basic factors of specific of process of ukrainization in Donbas in the 20-30th of the 20th century
Idris, N.O. Personnel policy of the bolshevik administration as an instrument of the authority strengthening at the period of «ukrainization» in the cities of Ukrainian SSR. Psychological aspect (20th - at the beginning of 30ies of XX century)
Kravets, T.V. «History of Ukraine-Rus» M. Arkasa - a remarkable souvenir history late XIX - early XX century
Berezovsky, O.M. The Revolutionary Ukrainian Party in pre-revolution historiography
Shebanits, D.N.Soviet historiography about participation of Donbass workers in the revolutionary events of 1905-1907
Оnipko, T.V. Industrial activity of Consumer Cooperatives of Ukraine in the period of New Economic Policy: historiographic aspect
Sabluk, V.V. Historiography and sources for investigation of relations between Ukraine and Italy
Lukashuk, I.V. Some questions of the historiography of the regional factor in the development of Czech Republic (mid. 90 s’ XX century – beg. XXI century)
Boriak, O.O. Midwife as a core figure of childbirth rituals and her function’s transformation

Philosophic sciences

Polyakov, P.М. A problem of tolerance is in the context of forming of its sources of world views
Ischuk, N.V. Social doctrine of Christianity as theoethics and theoanthropology
Ivanova, K.А. West-East: dialog between cultures and tolerance
Vinnik-Ostapichin, V.R. Modernism as a world-outlook paradigm: conceptualization of moral and ethical issues
Babiychuk, I.O. The Ukrainian idea formation in Halychyna in the last third of the 19th century
Klymonchuk, V.I. The problem of Freedom the social Thought of the western Enlightenment
Chayka, I.Y. The phenomen of play in a philosophical and culturological conceptions of the first half of XX century
Tsepkovskaya, K.V. The sacred in the modern culture
Tenus, I.Y. The Renaissance Magic as the Original Epistemological Unit at the Intersection of the Intellectual Epochs
Cherpita, T.М. Modern Christian-muslim relations in Europe: problem of coexistence
Ignatenko, I.V. The radical reality of «self» and privacy in philosophy of H. Ortega-y-Gasset
Zhad’ko, V.А. The main philosophical aspects of the self-actualization of a creative personality in the evolutionary conception of M.Dragomanov
Bodnar, K.А. Plato’s influence upon coming-to-be civil society in the context of the contemporary historical and philosophical discourse
Pavlova, T.S. ‘Freedom’ and ‘equality’ categories in the Encyclopaedia of the Philosophical Sciences by G. W. F. Hegel
Popkov, V.V. Historic content in the philosophic interpretation by M. Berdyaev
Sergeyev, M.V. End of the Russian empire: philosophical principles of decline
Landiak, O.М. The corporative and professional identity in TV-serials translated in the Ukrainian cultural space
Shavkun, I.G. Creative activity as prerequisite for efficient management
Kolosuk, I.A. Western alternative pedagogics
Shevtsova, S.М. Foreign experience use of the method of projects in the formation of school youth culture
Ashitok, N.I. The Linguistic Picture of the World about the Workers and the Unemployed in philosophical-educational Аspect
Mamedov, N. The problems of words rearrangement in the Quran

Political sciences

Shedrova, G.P. The formation of political culture in the context of civil society
Khylko, M.І. Instruments of ecological policy
Riabenko, Ye.M. A social state: concepts and characteristic features
Sotnikova, K.V. Structural modeling of the interaction of key subjects in Ukrainian policy: constitutional processes and potential conflicts concerning the provision of integration policy
Роnomarenko, V.M. Formation of the conceptual basis of research and education policy analysis
Pavlova, L.I. Forming of coalition potentiality of parliamentary faction in Ukraine
Mishchenko, A.B. Influence of Level of Public Confidence on Legitimization of Power in Contemporary Ukraine
Tatarenko, T.M. A regional identity is in political space of Ukraine
Probyigolova, N.V. Political myth as factor of electoral process
Mokan, V.I. Technological risk as a part of valuation the effectiveness of electoral technologies
Madryga, T.B. Features of the use of electoral technologies in election of Supreme Council of Ukraine of 2002
Agafonova, A.S. Development of Inner-Party Democracy of Parliamentary Parties (on the Example of Ukrainian Association «Вatckivchina» and Parties of Regions)
Goryunova, E.О. National interests of Ukraine through a prism of student's youth perception: regional aspect
Poltorakov, O.Yu. Political–structurical measurement of «glocal» security
Biloshitskiy, S.V. The UN in the Global Management System: Perspectives of Reformation and Democratization
Ignatiev, P.N. Political system of Westminster type as a tenet of stability of Indian state
Kovtun, Ye.Yu. The experience of Latvia, Lithuania and Estonia integration into the European Union as a pattern for Ukraine
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>