”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 31 - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В.Ф. Революційний чинник в української історії
Сокирська В.В. Польський чинник у структуризації українського суспільства за ранньомодерного часу в дослідженнях Г.Ю. Храбана
Павлюк В.В. Еволюція політичних поглядів Станіслава Ворцеля: від демократії до соціалізму
Казьмирчук М.Г. Праця жінок та підлітків на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ХІХ ст.
Отрох Н.В. Будянська фаянсова фабрика Товариства М.С.Кузнєцова під час Першої Світової війни
Аджиєва Л.С. Науковий доробок C. Мокржецького в сільському господарстві Криму (1892-1917 рр.)
Євдокимов М.О. Історія і мотиви циклу статей Володимира Даля про повір’я, марновірства й забобони російського народу
Кучеров Г.Г. Діяльність сільських «Просвіт» Київської губернії у 1917-1918 рр.
Сегеда С.П. Особливості сучасної методології дослідження історії становлення та розвитку преси українських збройних формувань
Яценко О.В. Вплив кооперативної ідеї на діяльність уряду Б. Мартоса: спроба творення «кооперативної республіки» (квітень-вересень 1919 р.)
Бикова О.С. Діти в Криму під час голоду 1921-1923 років
Кучинська О.О. Участь громадських об’єднань у радянізації польського населення Української СРР в 20-ті – на початку 30-х рр. ХХ ст.
Давлєтов О.Р. «Бойовий час» НСДАП: від демонтажу Веймарської Республіки до генези ІІІ рейху
Губанов О.О. Розселення українського населення депортованого з Польщі у Херсонську область в 1944-1945 рр.
Катуніна Н.Ю. Міжнародна підтримка релігійного дисиденства у 50-70-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Криму)
Котляр Ю.В. Місто як центр світу: до питання про вивчення сакральної історії Миколаєва
Вагіна О.М. Передумови розбудови української освіти в еміграції: політичні, етнічні, територіальні чинники
Пономаренко О.В. Українська національна ідея часів козаччини (історіографічний аспект)
Гулієв А.Дж. Історична справедливість та правда

Філософські науки

Вашкевич В.М. Ціннісно-світоглядні настанови молоді в умовах соціально-історичних трансформацій
Гавронська Т.В. Свобода особистості: філософсько-політологічна рефлексія
Колісник О.В. Трансцендентне як явище життєствердження людини
Колеснікова І.Є. До проблеми розвитку особистості в сучасних умовах: енергоінформаційний дискурс
Костиря І.О. Культура та ідеологія в системній взаємодії за збереження цілісності суспільства
Ягодзінський С.М. Дискурс як об’єкт лінгвістичного і філософського аналізу
Майданюк І.З. Природні права в системі прав людини
Андрієнко О.В. Гендерна культура сучасного демократичного суспільства
Абисова М.А. Інформаційно-комп’ютерні технології в постіндустріальному суспільстві
Марків О.Т. Якісні та кількісні характеристики соціального здоров’я молоді
Павлова Т.С. Філософія як наука у «Феноменології духу» Ґ.В.Ф.Геґеля та право як об’єкт філософського дослідження
Бойченко О.І. Вчення про злу сутність людської природи у філософії Сюнь-цзи як основа розбудови принципу справедливого соціуму
Максак О.І. Закономірність розвитку етичної свідомості як основа моральної діяльності в концепції Л.Кольберга
Степанова Н.М. Концепція довіри Френсіса Фукуями в контексті філософської традиції дослідження феномену визнання
Савчук О.О. Світоглядна система парарелігійних співців Слобідської України: до постановки питання
Пантелєєва І.А. Риторичне мистецтво античності як «продукт демонстративного споживання»
Гончаренко О.А. Освітній аспект проблеми суб’єкта у філософії літератури Степана Балея
Джура О.Д. Виховання крізь призму національної культури
Колосюк І.А. Філософські проблеми соціально-культурної і педагогічної антропології
Молодиченко В.В. Універсальні принципи модернізації освіти
Січкаренко Г.Г. Суперечності впровадження вимог Болонського процесу у вищу освіту України

Політичні науки

Тарасенко В.А. Теоретико-методологічні проблеми дослідження феномену ідеології
Хорішко Л.С. Політична еліта як суб’єкт модернізації політичної системи
Якубін О.Л. Розвиток, тривалість і пояснення результатів політики
Ноєвий Ю.М. Теоретичні аспекти інформаційної політики держави
Курняк О.А. Архітектоніка політичної культури
Дробот Р.В. Методологічні принципи аналізу влади М. Фуко
Овчар І.В. Партійна і політична ідеологія українського суспільства: межі дотичності та протиставлення
Корнієвський О.А. Квазігромадські об’єднання: деякі особливості та механізми запобігання деструктивній діяльності
Кербаль М.О. Громадсько-соціальні молодіжні об’єднання у південному регіоні України
Поліщук І.О. Маніпуляційні технології у президентській виборчій кампанії -2009-2010 в Україні
Негуляєва Г.О. Основні функції тіньового кабінету у країнах вестмінстерської системи
Сидорук Т.В. «Східне партнерство» як новий інструмент політики сусідства ЄС у Східній Європі
Сінкевич Є.Г., Попова С.М. Ігнорування проблем курдського етносу в Сирійській арабській республіці

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Солдатенко В.Ф. Революционный фактор в украинской истории
Сокирская В.В. Польський фактор в структурировании украинского общества периода нового времени в исследованиях Г.Е. Храбана
Павлюк В.В. Эволюция политических взглядов Станислава Ворцеля: от демократии к социализму
Казьмирчук М.Г. Женский и подростковый труд на промышленных предприятиях Киевской губернии в конце ХІХ ст.
Отрох Н.В. Будянская фаянсовая фабрика Товарищества М.С.Кузнецова во время Первой Мировой войны
Аджиева Л.С. Научное наследие С. Мокржецкого в сельском хозяйстве Крыма (1892-1917 гг.)
Евдокимов Н.А. История и мотивы цикла статей Владимира Даля о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа
Кучеров Г.Г. Деятельность сельских «Просвит» Киевской губернии в 1917-1918 гг.
Сегеда С.П. Особенности современной методологии исследования истории становления и развития прессы украинских вооруженных формирований
Яценко О.В. Влияние кооперативной идеи на деятельность правительства Б. Мартоса: попытка создания «кооперативной республики» (апрель-сентябрь 1919 г.)
Быкова А.С. Дети в Крыму во время голода 1921-1923 годов
Кучинская Е.А. Участие общественных организаций в советизации польского населения Украинской ССР в 20-е – в начале 30-х гг. ХХ века
Давлетов А.Р. «Боевое время» НСДАП: от демонтажа Веймарской Республики до генезиса ІІІ рейха
Губанов О.А. Расселение украинского населения, депортированного с Польши в Херсонскую область в 1944-1945 гг.
Катунина Н.Ю. Международная поддержка религиозного диссиденства в 50-70-е годы ХХ ст. (на материалах Крыма)
Котляр Ю.В. Город как центр мира: к вопросу об изучении сакральной истории Николаева
Вагина Е.Н. Предпосылки развития украинского образования в эмиграции: политические, этнические, территориальные факторы
Пономаренко Е.В. Украинская национальная идея времен казачества (историографический аспект)
Гулиев А.Дж. Историческая справедливость и правда

Философские науки

Вашкевич В.Н. Ценностно-мировоззренческие установки молодежи в условиях социально-исторических трансформаций
Гавронська Т.В. Свобода личности: философско-политологическая рефлексия
Колесник А.В. Трансцендентное как явление жизнеутверждения человека
Колесникова И.Е. К проблеме развития личности в современных условиях: энергоинформационный дискурс
Костиря И.О. Культура и идеология в системном взаимодействии за сохранение целостности общества
Ягодзинский С.Н. Дискурс как объект лингвистического и философского анализа
Майданюк И.З. Естественные права в системе прав человека
Андриенко Е.В. Гендерная культура современного демократического общества
Абисова М.А. Информационно-коммуникативные технологии в постиндустриальном обществе
Маркив О.Т. Качественные и количественные характеристики социального здоровья молодежи
Павлова Т.С. Философия как наука в «Феноменологии духа» Ґ.В.Ф.Геґеля и право как объект философского исследования
Бойченко А.И. Значение понимания социального бытия человека в философии Мен-Цзы для создания им особой концепции государства
Максак А.И. Закономерность развития этического сознания как основа моральной деятельности в концепции Л.Кольберга
Степанова Н.М. Концепция доверия Френсиса Фукуямы в контексте философской традиции исследования феномена признания
Савчук А.О. Система мировоззрения парарелигиозных певцов Слободской Украины: к постановке вопроса
Пантелеева И.А. Риторическое искусство античности как «продукт демонстративного потребления»
Гончаренко О.А. Образовательный аспект проблемы субъекта в философии литературы Степана Балея
Джура О.Д. Воспитание сквозь призму национальной культуры
Колосюк И.А. Философские проблемы социально-культурной и педагогической антропологии
Молодиченко В.В. Универсальные принципы модернизации образования
Сичкаренко Г.Г. Противоречия внедрения требований Болонского процесса в высшее образование Украины

Политические науки

Тарасенко В.А. Теоретико-методологические проблемы исследования феномена идеологии
Хоришко Л.С. Политическая элита как субъект модернизации политической системы
Якубин А.Л. Развитие, длительность и объяснение результатов политики
Ноевый Ю.М. Теоретические аспекты информационной политики государства
Курняк О.А. Архитектоника политической культуры
Дробот Р.В. Методологические принципы анализа власти М. Фуко
Овчар И.В. Партийная и политическая идеология украинского общества: пределы взаимосвязи и противостояния
Корниевский А.А. Квазиобщественные объединения: некоторые особенности и механизмы упреждения деструктивной деятельности
Кербаль М.О. Гражданско-социальные молодёжные объединения южного региона Украины
Полищук И.А. Манипуляционные технологии в президентской избирательной кампании-2009-2010 в Украине
Негуляева А.А. Основные функции теневого кабинета в странах вестминстерской системы
Сидорук Т.В. «Восточное партнерство» как новый инструмент политики соседства ЕС в Восточной Европе
Синкевич Е.Г., Попова С.М. Игнорирование проблем курдского этноса в Сирийской арабской республике

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko, V.F. A revolutionary factor in the history of Ukraine
Sokyrska, V.V. Рolish factor in structuring ukrainian society in Gregory Yukhymovich Hraban investigations in early time
Pavliuk,V.V. Evolution of Stanislav Vortsel’s political views: from democracy to socialism
Kazmyrchuk, M.G. The woman’s and teenager’s work on enterprises of Kyiv gubernya at the end of the XIX century
Otrokh, N.V. Budyanskaya the made of delft ware factory of Tovarischestva M.S.Kuznecova in the First World war-time
Adjieva, L.S. The Scientific legacy of S.Mokrzecki in agriculture of Crimea (1892-1917)
Yevdokimov, M.O. The history and the motives for series of articles created by Volodymyr Dal on popular beliefs, prejudices and superstitions of the Russian people
Kucherov,G.G. Activity of rural «Prosvit» of Kievan province in 1917-1918
Segeda, S.P. Peculiarities of the modern methodology of researches concerning the history of Ukrainian military press development
Yatsenko, O.V. Influence of a cooperative idea on the activities by the government of B. Martos: an attempt to create a ‘cooperative republic’ (April – September of 1919)
Bykova, О.S. Crimean children during the famine of 1921-1923
Кuchynska, O.O.Participation of public organizations in the Sovietization of the Polish population of the Ukrainian SSR in the 20’s - early 30-ies. Twentieth century
Davletov, O.P. The ‘Action time’ for the NSDAP: from the demolition of Weimar Republic to the 3rd Reich genesis
Gubanov, O.O. Settlement of the Ukrainian population deported from Poland to Kherson region in 1944-1945 years
Katunina, N.Y. International support of the religious Dissidents 50-70 of XX century (on information of Crimea)
Kotlyar, Yu.V. City as world center: to question about study of sakral history of Nikolaev
Vagina, O.M. Preconditions of Ukrainian education’s development in emigration: political, ethnic, territorial factors
Ponomarenko, O.V. The Ukrainian national idea of the Cossacks age (the historiography aspect)
Guliyev, A.J. The historical justice and truth

Philosophic sciences

Vashkevych, V.M. Value and vision settings of the youth under conditions of social and historical transformations
Gavronska, T.V. Personal freedom: philosophical and politology reflexion
Kolisnyk, O.V. Transcendental as the life statement phenomena of a human being
Kolesnikova, I.E. To a problem of development of the person in modern conditions: energo-informative discourse
Kostyrya, I.O. Culture and ideology in a systemic interaction for preservation of social integrity
Yagodzinskiy, S.N. Discourse as an object of linguistic and philosophical analysis
Maidanuyk, I.Z. Absolute laws in system of human rights
Andriyenko, O.В. The Gender Culture of Modern Democratic Society
Abysova, M.А. Information and Communication Technologies in the Post-industrial Society
Markiv, O.T. Qualitative and quantitative characteristics of the social health of the youth
Pavlova, T.S. Philosophy as science is in «Phenomenology of Spirit» of G.V.F. Hegel and right as object of philosophical research
Boychenko, О.І. Meaning of understanding of social being of man in philosophy of Xun-Сzy for creation by him to the special conception of the state
Maksak, O.І. Conformity to the law of development of ethics consciousness as basis of moral activity is in conception of L.Kolberg
Stepanova, N.М. Frensis Fukuyama’s conception of trust in the context of philosophical tradition of research of the phenomenon of recognition
Savchuk, O.О. The system of the world outlook of parareligious singers of Slobodian Ukraine: to the statement of a question
Pantelyeyeva, I.А. Rhetorical At of Antiquity as «a Product of Conspicuous Consumption»
Honcharenko, O.А. Educational aspect of the subject problem in Stefan Baley’s philosophy of literature
Jura, O.D. Upbringing in the light of the national culture
Kolosyuk, I.А. Philosophical problems of social’no-kul’turnoy and pedagogical anthropology
Molodychenko, V.V. Universal principles for modernisation of education
Sichkarenko, G.G. Contradictions at introduction of requirements of the Bolongna process in higher education of Ukraine

Political sciences

Tarasenko, V.А. Theoretic and methodological problems of the ideology phenomenon research
Khorishko, L.S. Political elite as political system modernization subject
Yakubin, O.L. Development, Duration and the Explanation of Political Outcomes
Noyevyy, Y.M. Theoretic aspects of state informational policy
Kurnyak, O.A. Architectonics of the political culture
Drobot, R.V. Methodological principles of analysis of power of М. Foucault
Ovchar, I.V. Party and political ideology of the Ukrainian society: limits of interrelation and an opposition
Кornievsky, О.A. Quasisocial unions: some peculiarities and mechanisms of prevention of destructive activities
Kerbal, M.O. Public-social youth associations are in the South region of Ukraine
Polishchuk, I.O. Manipulation technologies in Presidential campaign in Ukraine in 2009-2010
Negulyaeva, G.O. The basic functions of the Shadow Cabinet in the countries of Westminster system
Sydoruk, T.V. «Eastern Partnership» as a new tool for the European Neighbourhood Policy in Eastern Europe
Sinkevych, E.G., Popova, S.M. Ignoring the problems of Kurdish ethnicity in the Syrian Arab Republic
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>