”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 32 - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кривошея В.В., Кривошея О.В. Українська козацька старшина: Олексій Туранський, Михайло Милорадович
Євдокимов М.О. З історії публицистичної діяльністі Володимира Даля в Оренбурзькому краї
Іванченко О.Г. Основні причини створення та розвитку політичних партій у хорватських землях (друга половина ХІХ ст.)
Передерій І.Г. В’ячеслав Липинський про взаємовідносини церкви і держави в контексті української та світової історії
Жадько В.О. Вплив Марка Кропивницького на драматичну творчість Миколи Аркаса: народження опери «Катерина»
Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність української студентської еміграції в Чехословаччині в 1920-1930-і рр.
Сегеда С.П. Основні тенденції формування редакційного та авторського контингенту в пресі українських збройних формувань першої половини ХХ ст.
Троханяк О.С. Побудова й діяльність ЗУНР в повітах на прикладі Бережанщини
Лаврут О.О. Організація харчування студентів УСРР у 20-ті роки ХХ ст.
Краснянська Н.Ю. Організаційна структура протестантських громад УРСР та її зміни у 40-60 рр. ХХ ст.
Сальнікова Н.В. Діяльності Інституту раціоналізації управління в напрямі документаційного забезпечення управління
Шаравара Т.О. Проблема судової реформи та контр реформи другої половини ХІХ ст. в історіографії 1860-х-1980-х років
Пачев С.І. Болгари Північного Приазов’я у таврійській краєзнавчій літературі останньої третини ХІХ ст. – початку ХХ ст.
Буряк Л.І. Дослідження парубоцьких та дівочих громад як соціального інститу у контексті української історіографії (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)
Головко Ю.І. Континентальна блокада в азовсько-чорноморських портах за матеріалами археографічного видання «Внешняя политика России ХІХ и начала ХХ века»
Войціцька І.В. Державно-політична діяльність П. Постишева в УСРР: до питання історіографії проблеми
Логвинюк Т. В. Епохальні відкриття О.С. Попова на сторінках журналу «Наука і суспільство» (1951-1969 рр.)
Забавiн В.О., Небрат С.Г. Нове поселення зрубної культури біля с. Кременiвка

Філософські науки

Андрушкевич Ф. Природа та сутність глобалізаційних змін сучасного світу
Дубінін В.В. До питання про класифікацію форм вираження й захисту інтересів народу
Ананьїн В.О. Етнонаціональний чинник в умовах трансформаційних змін суспільств перехідного типу
Науменко Г.Г. Екологічна культура як інтегруючий засіб формування гуманістичних цінностей
Вашкевич В.М. Особливості та пріоритети сприйняття історії сучасною молоддю
Гавронська Т.В. Свобода як самореалізація і самовиховання особистості в контексті її власного конструювання
Акопян В.Г. Культура життєтворчості особистості: проблема визначення
Павлова Т.С. Свобода народу і його правосвідомість у роботі «Феноменологія духу» Ґ.В.Ф.Геґеля
Пучков О.О. Громадський контроль над силовими структурами – вимога сучасного демократичного суспільства
Боднар К.А. Громадянське суспільство і детермінанти оптимізації його розвитку в Україні
Пономаренко В.М. Політика освітніх реформ в Україні
Тимошенко О.І. Стандартизація в структурі модернізації освіти
Покась В.П. Філософія інтернатної освіти: сутність та стратегія реалізації

Політичні науки

Івченко О.Г. Громадянське суспільство в історико-філософському і сучасному політичному дискурсі
Корнієвський О.А. Політико-правові засади забезпечення розвитку громадських об’єднань, їх залучення до політики національної безпеки України: сучасний стан, пропозиції щодо удосконалення
Ноєвий Ю.М. Поняття інформаційно-психологічної боротьби та систематизація пов’язаних понять
Хилько М.І. Політична активність студентської молоді у процесах державотворення
Цибін С.Г. Держава та громадянське суспільство у реалізації молодіжної політики
Темірова І.Ю. Модель розселення українців в Іспанії та Португалії як індикатор інтеграції
Моторнюк Т.М. Виборчі технології: концептуальні інтерпретації
Мальована Ю.Г. Комунікативний аспект політичної символіки
Скребець О.В. Критика імперської ідеї в сучасної російської політичної думці
Коцур В.В. Тероризм у Російській Федерації початку ХХІ ст.: відображення в сучасному науковому та інформаційному просторі

Наукове життя

Мандрагеля В.А. Новий підхід у дослідженні військової організації держави як соціального феномену. Рецензія на монографію Чорного В.С.
Плющ М.Р. Рецензія на монографію Салати О.О.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кривошея В.В., Кривошея Е.В. Украинская казаческая старшина: Алексей Туранский, Михаил Милорадович
Евдокимов Н.А. Из истории публицистической деятельности Владимира Даля в Оренбургском краю
Иванченко О.Г. Основные причины создания и развития политических партий в хорватських землях (вторая половина ХІХ в.)
Передерий И.Г. Вячеслав Липинский о взаимоотношениях церкви и государства в контексте украинской и всемирной истории
Жадько В.А. Влияние Марка Кропивницкого на драматическое творчество Николая Аркаса: создание оперы «Катерина»
Гуменюк Е.А. Культурно-образовательная деятельность украинской студенческой эмиграции в Чехословакии в 1920-1930-е гг.
Сегеда С.П. Основные тенденции формирования редакционного и авторского контингента в прессе украинских вооруженных формирований первой половины ХХ в.
Троханяк А.С. Построение и деятельность ЗУНР в уездах на примере Бережанщины
Лаврут О.А. Организация питания студентов УССР в 20-е годы ХХ в.
Краснянская Н.Ю. Организационная структура протестантских общин УССР и ее изменения в 40-х – 60-х гг. ХХ в.
Сальникова Н.В. Деятельность Института рационализации управления в направлении документационного обеспечения управления
Шаравара Т.А. Проблема судебной реформы и контрреформы второй половины ХІХ века в историографии 1860-х – 1980-х годов
Пачев С.И. Болгары Северного Приазовья в таврической краеведческой литературе последней трети ХІХ – начала ХХ вв.
Буряк Л.И. Изучение молодежных союзов как социального института в контексте украинской историографии (вторая половина ХІХ – первая треть ХХ ст.)
Головко Ю.И. Континентальная блокада в азово-черноморских портах по материалам археографического издания «Внешняя политика России ХІХ и начала ХХ века»
Войцицкая И.В. Государственно-политическая деятельность П. Постышева в УССР: к вопросу историографии проблемы
Логвинюк Т.В. Эпохальные открытия А.С. Попова на страницах журнала «Наука і суспільство» (1951-1969 гг.)
Забавин В.О., Небрат С.Г. Новое поселение срубной культуры около с. Кременевка

Философские науки

Андрушкевич Ф. Природа и сущность глобализационных изменений современного мира
Дубинин В.В. К вопросу о классификации форм выражения и защиты интересов народа
Ананьин В.О. Этнонациональный фактор в условиях трансформационных изменений обществ переходного типа
Науменко Г.Г. Экологическая культура как интегрирующее средство формирования гуманистических ценностей
Вашкевич В.Н. Особенности и приоритеты восприятия истории современной молодежью
Гавронская Т.В. Свобода как самореализация и самовоспитание личности в контексте ее собственного конструирования
Акопян В.Г. Культура жизнетворчества личности: проблема определения
Павлова Т.С. Свобода народа и его правосознание в работе «Феноменология духа» Г.В.Ф.Гегеля
Пучков О.О. Общественный контроль над силовыми структурами - требование современного демократического общества
Боднар К.А. Гражданское общество и детерминанты оптимизации его развития в Украине
Пономаренко В.М. Политика образовательных реформ в Украине
Тимошенко Е.И. Стандартизация в структуре модернизации образования
Покась В.П. Философия интернатного образования: сущность и стратегия реализации

Политические науки

Ивченко А.Г. Гражданское общество в историко-философском и современном политическом дискурсе
Корниевский А.А. Политико-правовые основы обеспечения развития общественных объединений, их привлечения к политике национальной безопасности Украины: современное состояние, предложения по усовершенствованию
Ноевый Ю.М. Понятие информационно-психологической борьбы и систематизация связанных с ним понятий
Хилько Н.И. Политическая активность студенческой молодежи в процессах государственного строительства
Цыбин С.Г. Государство и гражданское общество в реализации молодежной политики
Темирова И.Ю. Модель расселения украинцев в Испании и Португалии как индикатор интеграции
Моторнюк Т.Н. Избирательные технологи: концептуальные интерпретации
Малёваная Ю.Г. Коммуникативный аспект политической символики
Скребец О.В. Критика имперской идеи в современной российской политической мысли
Коцур В.В. Терроризм в Российской Федерации начала ХХІ в.: отражение в современном научном и информационном пространстве

Научная жизнь

Мандрагеля В.А. Новый подход в исследовании военной организации государства как социального феномена. Рецензия на монографію Чорного В.С.
Плющ М.Р. Рецензия на монографию Салаты О.О.

CONTENT

Historical studiens

Kryvosheya, V.V., Kryvosheya, O.V. The Ukrainian Cossacks foremen: Oleksiy Turansky, Mikhailo Myloradovych
Evdokimov, М.O. From history of publicism activity of Vladimir Dalya in the Orenburgskom edge
Ivanchenko, J.G. The main reasons of creation and development of the political parties in the Croatian lands (the second half of 19-th century)
Perederiy, I.G. Vjyatsheslav Lypynskiy about the mutual relations of church and state in the context of Ukrainian and world history
Zhad’ko, V.O. The influence of M.Kropivnitsky on the theatrical creative work of M.Arkas: the birth of the opera «Kateryna»
Humenyk, O.A. Cultural and educational work of Ukrainian students’ emigration in Czecho-Slovak republic in 1920-1930-es
Sеgeda, S.P. The principal trends of formation of authors and editorial contingent in press of the Ukrainian armed forces during the first half of the XX century
Trohanyak , О.S. Construction and activities of Western Ukrainian National Republic in the districts (povity) on the example of Berezhanshchyna
Lavrut, O.A. Еxcept of fooding of the students 20 years ХХ cent.
Krasnyanskaya, N.Yu. The organizational structure of protestant societies of Soviet Ukraine and its change in 1940th – 1960th
Salnikova, N.V. The activity of the Institute of management rationalization in the field of documentation support of management
Sharavara, T.O. Court reform’s problem and counter-reform of the second part of the ХІХ century in the historiography of 1860 – 1980
Pachev, S.I. Bulgarians of Nothern Pryazov territory in the regional literature of Tavria in the last third of ХІХ – the beginning of XX century
Buryak, L.I. Study of youth unions as a social institute in the context of Ukrainian historiography (the second part of the XIX-th - the first third of the XX-th century)
Golovko, Yu.I. Continental blockade in the ports of Azov and Black Sea after materials of the archeography edition «Foreign policy of Russia in XIX and beginning of XX century»
Voitsitska, I.V. State political activity of P. Postyshev in Ukrainian Soviet Socialistic Republic: to the question of historiography of the problem
Lohvyniuk, T.V. Epochal O. S. Popov’s openings are on pages magazine «the Science and society» (1951 - 1969)
Zabavin, V.O., Nebrat ,S.G. The new settlement of Timber-Grave Culture near the village of Kremenevka

Philosophic sciences

Adrushkevych, F. The nature and the essence of globalisation changes in the contemporary world
Dubinin, V.V. To a question about classification of forms of expression and protection of interests of the people
Ananyin, V.O. Ethno-national factor under conditions of transformational changes in the transitional societies
Naumenko, G.G. Environmental culture as means of integration of humanitarian values formation
Vashkevych, V.M. Peculiarities and priorities in the contemporary youths’ perception of the history
Gavronska, T.V. Freedom as self-realisation and self-education of a personality in the context of one’s personal construction
Akopyan, V.G. The culture of personal creative activities: the problem of identification
Pavlova, T.S. Freedom of a people and its legal consciousness in work by G. W. F. Hegel «The Phenomenology of Spirit»
Puchkov, O.O. The civil control over the security agencies is required in a contemporary democracy
Bodnar, K.А. Civil society and optimization determinants of its development in Ukraine
Ponomarenko, V.M. Policy of educational reforms in Ukraine
Timoshenko, O.I. Standardisation in the structure of the education modernisation
Pokas, V.P. The philosophy of a boarding school education: the essence and the strategy for realisation

Political sciences

Ivchenko, O.G.The civil society in historic and philosophic, and contemporary political discourse
Кornievsky, О.A. Political and legal basis of NGOs development and their involvement in the policy of national security of Ukraine: current state and propositions for future improvements
Noyevyy, Y.M. Concept of information-psychological struggle and ordering of the concepts connected with it
Khylko, M.I. Political activity of student youth in the process of state building
Tsybin, S.G. The state and the civil society in their pursuance of the youth policies
Temirova I.Y. Settlement patterns of Ukrainians in Spain and Portugal as the indicator of integration rate
Motornyuk, T.M. Electoral technologies: conceptual interpretations
Malyovana, Y.Н. Political symbolism and its communication aspect
Skrebets, О.V. Criticism of imperial idea in modern Russian political thought
Kotsur, V.V. Terrorism in the Russian Federation at the beginning of the 21st century: the way it is reflected in the contemporary scientific and information space

Scientific life

Mandraghelya, V. A. A new approach to research of a state military organisation as a social phenomenon. Review of a monograph by Chorny V.S.
Plusch, M.R. Review of a monograph by Salata O.O.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>