”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 33 - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Жадько В.О. До проблеми збереження історичної спадщини та формування законодавчої бази
М’ягка Г.О. Звичаєве право як історична передумова розвитку демократії у козацькій державі (друга половина XVII – початок XVIII ст.)
Головко Ю.І. Особливості зовнішньої торгівлі Криму в умовах запровадження «Положення про нейтральну торгівлю на 1811 рік в портах Білого, Балтійського, Чорного та Азовського морів та по всьому західному сухопутному кордону»
Федьків А.Б. Внесок парафіяльного духовенства в розвиток початкової освіти на Донбасі в ХІХ ст.
Рудик О.В. Організація та стан пожежної охорони в Харківській губернії у другій половині ХІХ ? початку ХХ ст.
Грабар М.М. Комерційна оренда в Східній Галичині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами маєтків Лянцкоронських)
Євдокимов М.О. Історія і мотиви створення Володимиром Далем другого шляхового нарису «Записки, веденные идучи с эскадрою на 44-х пушечном фрегате «Флоре»
Чаїнський Ю.О. Позиція Англії і Франції щодо союзу Пілсудського-Петлюри проти більшовиків
Потапова О.Б. Матеріальне забезпечення православного духовенства в Україні у 1917-1920 рр.
Котляр Ю.В. Ю.Тютюнник в історії Миколаївщини (контекст українського повстанського руху)
Довжук І.В., Гуменюк Я.С. Органи міліції України у міжвоєнний період (за матеріалами Луганщини)
Михайлюк В.П., Д’яконіхін А.В. Освітня політика німецької окупаційної влади вЛуганської області (1942-1943 рр.)
Осмоловська О.Ю. Історичні передумови генезису етнополітичних конфліктів у регіоні Південного Кавказу
Мелещенко Т.В. Мирне розділення Чехословацької Федеративної Республіки та позиція Гавела у цьому процесі
Асланов А. Роль преси і інформаційних агентств у забезпеченні інформаційних потреб населення
Березовський О.М. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ ст. у дореволюційній історіографії
Захарова Н.С. Українські підручники з історії кінця ХХ – початку ХХІ ст. в оцінках українських та європейських дослідників
Шумихіна С.О. Історіографія суспільно-політичного життя міжвоєнної Польщі

Філософські науки

Алексейчук І.С. Особливості формування смислу понять «мораль» і «добро»
Дериглазова Н.В. Зміст поняття «соціальний потенціал особистості»
Ротарева І.В. Визначення поняття «соцієтальний капітал»
Вашкевич В.М. Майбутнє як детермінанта молодіжного сприйняття історії
Стасенко С.О. Універсалії цивілізаційного розвитку і недерміністський характер історичного процесу
Невмержицька Н.М. Фактори становлення національної самосвідомості молоді України
Кобилкін Д.С. Сакральна метафора в релігійній комунікації
Павлова Т.С. Формування гегелівської методології: історико – філософський аспект
Курпіль Н.І. Гносеологічна теорія В.М.Карпова: складові суб’єкта пізнання
Салтанов М.В. Визнання через панування та його подолання: спроба інтерпретації Г.В.Ф. Гегеля
Владленова І.В. Постнекласична фізика як феномен культури
Сорудейкін К.О. Теорія взаємодій: культура і природа мислення
Антіпова О.П. Культурно-історичний контекст взаємодії мови науки та природної мови
Бутченко Т.І. Розвиток соціально-політичного проектування у XVII-XVIII століттях
Міщенко М.А. Формування соціальної солідарності як розвиток гармонійних суспільних відносин в Україні
Греков О.М., Разумовський С.О. Соціокультурні фактори динаміки розвитку виробничо–комерційних компаній

Політичні науки

Полтораков О.Ю. Статус національної безпеки України в системі соціально-політичних пріоритетів
Скорченко Ю.О., Мезеря О.А. Українська еліта: деякі проблеми розвитку
Олещук П.М. Співвідношення понять політична теорія та політичні технології: сучасні підходи
Кузьменко Т.В. Місце та роль цінностей у легітимації політичної влади
Куц Г.М. Суспільно-політичні передумови виникнення лібералізму
Шуліка А.А. Трипартизм як інститут політичної системи
Семигіна Т.В. Монолог і діалог у політиці охорони громадського здоров’я
Білецька Ю.О. Радянська національна політика як передумова сучасної етнічної ситуації в Криму
Білошицький С.В. Глобальна місія НАТО та відданість альянсу ліберально-демократичним цінностям у ХХІ ст.
Засядько М.В. Новітні тенденції в політиці КНР у карибському басейні і позиція США
Разіцький В.Й. Роль радіо- і телекомунікацій в інформаційній політиці США щодо країн регіону Перської затоки на рубежі 40-х - 50-х рр. ХХ ст.
Слабінська С.В. Культурні розбіжності у взаємостосунках мігрантів та корінних етносів

Наукове життя

Коріненко П.С. Рецензія: Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе–хроніки. У 4–х томах. Т.2. Рік 1918. – К.: «Світогляд», 2009. – 412 с.
Кривошея І.І., Моравец Н. Рецензія: Тригуб О.П. Розгром української церковної опозиції в Російській православній церкві (1922-1939 рр.): Монографія. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – 312 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Жадько В.А. К проблеме сохранения исторического наследия и формирования законодательной базы
Мягкая А.А. Право обычаев как историческая предпосылка развития демократии в казацком государстве
Головко Ю.И. Особенности внешней торговки Крыма в условиях введения «Положения о нейтральной торговле на 1811 году в портах Белого, Балтийского, Черного и Азовского морей и по всей западной границе»
Федькив А.Б. Вклад приходского духовенства в развитие начального образования на Донбассе в ХІХ в.
Рудик О.В. Организация и состояние пожарной охраны в Харьковской губернии во второй половине ХIХ – в начале ХХ в.
Грабар Н.М. Коммерческая аренда в Восточной Галиции во второй половине ХІХ – в начале ХХ в. (по материалам поместий Лянцкоронских)
Евдокимов Н.А. История и мотивы создания Владимиром Далем второго путевого очерка «Записки, веденные идучи с эскадрою на 44-х пушечном фрегате «Флоре»
Чаинский Ю.О. Позиция Англии и Франции относительно союза Пилсудского-Петлюри против большевиков
Потапова Е.Б. Материальное обеспечение православного духовенства в Украине в 1917-1920 гг.
Котляр Ю.В. Ю.Тютюнник в истории Николаевщины (контекст украинского повстанческого движения)
Довжук И.В., Гуменюк Я.С. Органы милиции Украины в межвоенный период (по материалам Луганщины)
Михайлюк В.П., Дьяконихин А.В. Образовательная политика немецкой оккупационной власти в Луганской области (1942-1943 гг.)
Осмоловская Е.Ю. Исторические предпосылки генезиса этнополитических конфликтов в регионе Южного Кавказа
Мелещенко Т.В. Мирное разделение Чехословатской Федеративной Республики и позиция Вацлава Гавела в этом процессе
Асланов А. Роль прессы и информационных агентств в обеспечении информационных потребностей населения
Березовский О.Н. Украинские либерально-демократические партии в Российской империи в начале ХХ века в дореволюционной историографии
Захарова Н.С. Украинские учебники истории конца ХХ - начала ХХІ в. в оценках украинских и европейских исследователей
Шумыхина С.А. Историография общественно-политической жизни межвоенной Польши

Философские науки

Алексейчук И.С. Особенности формирования смысла понятий «мораль» и «добро»
Дериглазова Н.В. Содержание понятия «социальный потенциал личности»
Ротарева И.В. Определение понятия «социетальный капитал»
Вашкевич В.Н. Будущее как детерминанта молодежного восприятия истории
Стасенко С.А. Универсалии цивилизационного развития и недетерминистский характер исторического процесса
Невмержицкая Н.М. Факторы становлення национального самосознания молодежи Украины
Кобылкин Д.С. Сакральная метафора в религиозной коммуникации
Павлова Т.С. Формирование гегелевской методологи: историко – философский аспект
Курпиль Н.И. Гносеологическая теория В.Н.Карпова: элементы субъекта познания
Салтанов Н.В. Признание через господство и его преодоление: попытка интерпретации Гегеля
Владленова И.В. Постнеклассическая физика как феномен культуры
Сорудейкин К.А. Теория Взаимодействий: культура и природа мышления
Антипова О.П. Культурно-исторический контекст взаимодействия языка науки и естественного языка
Бутченко Т.И. Развитие социально-политического проектирования в XVII-XVIII вв.
Мищенко М.А. Формирование социальной солидарности как развитие гармоничных общественных отношений в Украине
Греков А.М., Разумовский С.А. Социокультурные факторы динамики развития производственно–коммерческих компаний

Политические науки

Полтораков А.Ю. Статус национальной безопасности Украины в системе социально-политических приоритетов
Cкорченко Ю.А., Мезеря А.А. Украинская элита: некоторые проблемы развития
Олещук П.М. Соотношение понятий политическая теория и политические технологии: современные подходы
Кузьменко Т.В. Место и роль ценностей в легитимации политической власти
Куц Г.М. Общественно-политические предпосылки возникновения либерализма
Шулика А.А. Трипартизм как институт политической системы
Семыгина Т.В. Монолог и диалог в политике общественного здравоохранения
Билецкая Ю.А. Советская национальная политика как предпосылка современной этнической ситуации в Крыму
Белошицкий С.В. Глобальная миссия НАТО и приверженность альянса либерально-демократическим ценностям в ХХІ ст.
Засядько Н.В. Политика КНР в Карибском регионе и позиция США
Разицкий В.И. Роль радио- и телекоммуникаций в информационной политике США относительно стран региона Персидского залива на рубеже 40-х - 50-х гг. ХХ в.
Слабинская С.В. Культурные расхождения во взаимоотношениях мигрантов и коренных этносов

Научная жизнь

Кориненко П.С. Рецензия: Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе–хроніки. У 4–х томах. Т.2. Рік 1918. – К.: «Світогляд», 2009. – 412 с.
Кривошея И.И., Моравец Н. Рецензия: Тригуб О.П. Розгром української церковної опозиції в Російській православній церкві (1922-1939 рр.): Монографія. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – 312 с.

CONTENT

Historical studiens

Zhad’ko, V.O. To a problem of conservation historical heritage and formed the legislative base
Myagkaya, G.O. Ordinary right as historical pre-condition of democracy’s development in the Cossack state (second half of XVII – the beginning of XVIII century)
Golovko, Yu.I. Peculiarities of external trade in the Crimea under conditions of introduction of Provisions on Neutral Trade for 1811 in White, Baltic, Black and Azov Seas Ports, and along the Western Land Border Perimeter
Fedkiv, A.В. Contribution of parish clergy to development of primary education on Donbas in ХІХ age
Rudyk, O.V. The Organization and the State of the Fire Brigates` Protection in the Kharkiv Region in the Second Half of the XIX – XX century
Hrabar, M.M. Commercial rentals in Eastern Galychyna in the second half of the XIXth – the beginning of the XXth centuries (based on the estates Lanckoronski family)
Evdokimov, M.O. History and reasons of creation of the second shlyakhovogo essays of «Message volodymyr dalem, vedennye iduchi с эскадрою on 44-х of pushechnom fregate «Flore»
Chainskyi, Y.O. Position of England and France concerning alliance of Pilsudski-Petlura against bolshevists
Potapova, O.B. Material providing of orthodox clergi in Ukraine in 1917-1920 years
Kotlyar, Yu.V. Yu. Tyutyunnik in history of Nikolaevschiny (context of Ukrainian insurgent motion)
Dovzhuk, I.V., Gumenuk, Ya.S. Militia agencies of Ukraine during the interbellum period (according to materials of Lugansk region)
Mikhayluk, V.P., Dyakonikhin, A.V. An educational policy of German of occupation power is in the Lugansk area (1942-1943 years)
Оsmolovska, O.Y. Historical preconditions for the genesis of ethnopolitical conflicts in South Caucasus region
Meleshchenko, T.V. The peaceful separation of Czechoslovak Federal Republic and the position of Havel in this process
Aslanov, A. The role of the press and information agencies in satisfying the public demand for information
Berezovsky, O.M. The Ukrainian Liberal-democratic parties in the Russian empire of the early XX century in pre-revolution historiography
Zakharova, N.S. The Ukrainian textbooks on history of the end of ХХ – the beginning of ХХІ c. in the appraisals of Ukrainian and European researchers
Shumykhina, S.O. Historiography of socio-political life in inter-war Poland

Philosophic sciences

Alekseychuk, I.S. The peculiarities of forming of the sense of notions «morality» and «good»
Deriglazova, N.V. The determination of concept «Social potential of personality»
Rotareva, I.V. The determination of concept «societal capital»
Vashkevych, V.M. Future as a determinant of the history perception of the youth
Stasenko, S.O. The Universals of Civilizations Evolution and Non-determinism Character of Historical Process
Nevmerzhytska, N.M. Factors of establishment of the national self-consciousness in the youth of Ukraine
Kobilkin, D.S. The sacral metaphor in the religious communication
Pavlova, T.S. Forming Hegels methodologies: historical is a philosophical aspect
Kurpil, N.I. V.Karpov’s gnosiological theory: element of subject cognition
Saltanov, M.V. The recognition through domination and its overcoming: an attempt of interpretation of Hegel
Vladlenova, I.V. Postneklassic physic as phenomenon of kultture
Sorudeykin, K.A. Theory of Interactions: the culture and the nature of thinking
Antipova, О.P. Cultural historical context of the scientific the natural language interaction
Butchenko, T.І. The development of social-political projecting in XVII-XVIII
Mishenko, М.А. Creation of social solidarity as development of the harmonious public relations in Ukraine
Grekov, O.M., Razumovskiy, S.O. Social–cultural factors of dynamics of the development of industrial–commercial enterprises

Political sciences

Poltorakov, O.Yu. Status of National Security of Ukraine in the System of Social-Political Priorities
Skorochenko, Yu.O., Mezerya, O.A. The Ukrainian elite: certain problems in its development
Oleshchuk, P.M. Correlation of concepts the political theory and political technologies: modern points of view
Kuzmenko, T.V. The place and the role of values in a political power legitimation
Kuts, G.М. Socio-political prerequisites of liberalism origin
Shulyka, A.A. Triad policy as institute political system
Semigina, T.V. Monologue and dialog in public health policy
Biletska, Y.А. Soviet nationality policy as a prerequisite for current ethnic situation in Crimea
Biloshitskiy, S.V. The NATO’s Global Mission and the Alliance’s Devotion to the Liberal-democratic Values in the XXI Century
Zasiadko, M.V. The PRC’s policy in the Caribbean and the USА position
Razitskiy, V.І. The role of radio and telecommunications in informational policy of the USA toward the Persian Gulf countries during the 40-50-th of the XX-th century
Slabinska, S.V. Cultural divergences are in the mutual relations of migrants and native ethnos

Scientific life

Korinenko, P.S. Review: Soldatenko, V.F. Ukraine during the revolutionary times: historical essay-chronicles in 4 volumes. T.2. Year: 1918. – K.: «Svitoglad», 2009. – 412 p.
Kryvosheya, I.I., Moravec, N. Review of a monograph by Trygub O.P.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>