”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 34 - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини. Уманський полк
Пількевич А.Л. Ветерани армії в структурі римського соціуму (І ст. до н.е. – початок ІІ ст. н.е.)
Євдокимов М.О. Із історії публічної полеміки про вихованя і грамотність російського народа в XIXст. за участю Володимира Даля
Медовкіна Л.Ю. Питання історії шкільної освіти та окремих навчальних закладів в роботах К.В. Харламповича
Дацків І.Б. Становлення українсько–французьких дипломатичних відносин у добу Директорії УНР
Демартино А.П. Військово–політична ситуація на Київщині у першій половині 1919 р.
Котляр Ю.В., Макарчук С.С. Ю.Тютюнник в Першому Зимовому поході Армії УНР
Сегеда С.П. Порівняльний аналіз тематичних напрямів військової преси Армії УНР та УГА (1919 р.)
Тимченко Р.В. Соборницькі зусилля українських республік на міжнародній арені в першій половині 1919 року
Стоян Т.А. Становлення системи політичного інформування в радянській Україні на початку 1920-х рр.
Ткаченко В.В. Діяльність науково-дослідних кафедр, науково-дослідних інститутів партійно-ідеологічних наукових закладів у суспільно-політичному контексті розвитку УРСР (20-30-ті рр. ХХ ст.)
Журба М.А. Селянські громадські об’єднання України в контексті міжреспубліканських зв’язків (20–ті рр. ХХ ст.)
Гречішкіна О.С. Воєнізація піонерського руху України у 1929-1939 рр.: ідеологія і практика
Грідіна І.М. Зображальні джерела в дослідженні духовного життя населення України в роки Другої світової війни
Польова Ю.В. Невідомі факти з життя і діяльності фотографа УПА
Бойко О.Г. Державна політика в музейній справі України у післявоєнні роки
Татарінов І.Є. Охорона здоров’я працівників важкої промисловості УРСР у 1944-1956 рр.
Шиженський Р.В. Проблеми становлення етнічної релігійності в Росії за даними російської історіографії
Кравченко В.В. Національна стратегічна культура у політиці безпеки й оборони Франції
Іванченко О.Г. Роль хорватських національно–політичних сил у процесі виникнення та становлення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців (1918–1921 рр.)
Замікула М.О. Мемуари Альгірдаса Бразаускаса «П’ять років президентства» в якості джерела по проблемі оборонної політики та євроатлантичної інтеграції Литовської Республіки
Бережна М.С. Теоретичні концепції інформаційних війн США кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Санченко А.Ю. Становлення новітнього українознавства в Україні
Колодчук Д.В. Доля і діяльність Петра Калнишевського: історіографія проблеми
Каракуц А.М. Політика великих держав щодо об’єднання Німеччини (1989-1994): історіографія проблеми
Забавiн В.О., Небрат С.Г. Нове поселення зрубної культури в Північному Приазов’ї

Філософські науки

Зінченко В.В. Модель глобального імперіалізму : історія і сучасність
Пучков О.О. Роль моралі в житті сучасного суспільства
Ковальський Г.Є. Соціально-філософські засади традиціоналізму
Ганаба С.О. Діалог в історії та діалог з історією
Майданюк І.З. Природне, моральне, громадянське і боже в бароковій ментальності українців
Матвієнко О.І. Живе споглядання як ключ до одухотвореної природи: чуттєвий досвід
Полуянов В.П. Проблеми навколишнього природного середовища у поглядах християнства
Павлова Т.С. Свобода волі і право у роботі «Філософська пропедевтика» Г.В.Ф. Гегеля
Андрєєва Т.О., Стасенко С.О. Криза засад західної цивілізації: теоретико-філософський аспект
Муха–Шаєк Є. Вплив стилю життя на здоров’я людини в сучасному світі
Якимець Н.Р. Від суб’єктності до відповідальності: персоналістичні передумови соціальної етики Кароля Войтили
Шкіль Л.Л. Сексуальність як різновид етичної субстанції (у розвідках Мішеля Фуко)
Чайка І.Ю. Карнавальні аспекти політичного ток-шоу: соціально-філософський аналіз
Топіха А.М. Основні підходи та концепції до визначення категорії «культура»: філософсько–освітній аналіз
Скрипаль Г.В. Розвиток ідей антропологічної філософії у творчості мислителів Київського кола

Політичні науки

Балацька О.Б. Специфічні риси політичної еліти сучасної України
Мокан В.І. Чинники ефективності виборчих технологій в Україні
Панасюк Л.В. Білінгвізм в Україні: стан української еліти у ХХ ст.
Вороніна К.Ю. Інституційні зміни як індикатор легітимації політичного режиму в транзитивних суспільствах
Ломжець Ю.В. Парламентаризм як особливий соціально-політичний інститут сучасного цивілізованого суспільства
Олещук П.М. Моделі контролю соціально-політичного дискурсу на пострадянському просторі
Скрибченко Д.О. Колористична складова у візуальному моделюванні державної атрибутики: інформаційно–аналітичний аспект
Цокур Є.Г. Особливості реалізації легітимаційного процесу
Яковлєв М.В. Організаційне навчання в політико-адміністративному середовищі за умов інституційного ізоморфізму
Вонсович О.С. Безпековий вимір європейської інтеграції
Ворчакова І.Є. Філософські концепції суспільного статусу жінки в західній політичній культурі: від античності до марксизму
Геник М.А. Польсько–українське примирення у політичних концепціях опозиційного журналу «Obуz»
Панаріна О.В. Польське та німецьке бачення східного виміру зовнішньої політики ЄС
Єнін Є.В. Придністровське врегулювання через призму інтересів України

Наукове життя

Михайлюк В.П. Рецензія на монографію: Оніпко Т.В. Торговельна діяльність споживчої кооперації України в період непу (історико-економічний аспект): Монографія / Тетяна Володимирівна Оніпко. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – 345 с.
Пахоменко С.П. Рецензія на монографію: Пелешко Адріана. Становлення незалежної грецької держави (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). – Київ: „Освіта України”, 2009. – 312 с.
Новакова О.В. Рецензія на монографію: Горбань Т. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 381 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кривошея В.В. Казачья старшина Гетманщины. Уманский полк
Пилькевич А.Л. Ветераны армии в структуре римского социума (І ст. до н. э. – начало ІІ ст. н. э.)
Евдокимов Н.А. Из истории публичной полемики о воспитании и грамотности российского народа в ХIХ веке при участии Владимира Даля
Медовкина Л.Ю. Вопрос истории школьного образования и отдельных учебных заведений в работах К.В. Харламповича
Дацкив И.Б. Становление украинско–французских дипломатических отношений во время Директории УНР
Демартино А.П. Военно–политическая ситуация на Киевщине в первой половине 1919 г.
Котляр Ю.В., Макарчук С.С. Ю.Тютюнник в Первом Зимнем походе Армии УНР
Сегеда С.П. Сравнительный анализ тематических направлений военной прессы Армии УНР и УГА (1919 г.)
Тимченко Р.В. Соборные усилия украинских республик на международной арене в первой половине 1919 года
Стоян Т.А. Создание и деятельность Радио-телеграфного агенства Украины (РАТАУ) в 1922-1925 гг.
Ткаченко В.В. Деятельность научно-исследовательских кафедр, научно-исследовательскых институтов и партийно-идеологических научных учреждений в общественно-политическом контексте развития УССР (20–30-е гг. ХХ в.)
Журба М.А. Классовые общественные организации Украины в контексте межреспубликанских связей (20–е гг. XX ст.)
Гречишкина Е.С. Военизация пионерского движения УССР в 1929-1939 гг.: идеология и практика
Гридина И.Н. Изобразительные источники в исследовании духовной жизни населения Украины в годы Второй мировой войны
Полевая Ю.В. Неизвестные факты из жизни и деятельности фотографа УПА
Бойко О.Г. Государственная политика в музейном деле Украины в послевоенный период
Татаринов И.Е. Охрана здоровья работников тяжелой промышленности УССР в 1944–1956 гг.
Шиженский Р.В. Проблемы становления этнической религиозности в России по данным отечественной историографии
Кравченко В.В. Национальная стратегическая культура в политике безопасности и обороны Франции
Иванченко О.Г. Роль хорватських национально–политических сил в процессе возникновения и становлення Королевства Сербов, Хорватов, Словенцев (1918–1921 гг.)
Замикула Н.А. Мемуары Альгирдаса Бразаускаса «Пять лет президентства» в качестве источника по проблеме оборонной политики и евроатлантической интеграции Литовской Республики

Бережная М.С. Теоретические концепции информационных войн США конца ХХ – начала ХХІ ст.
Санченко А.Ю. Становление новейшего украиноведения в Украине
Колодчук Д.В. Судьба и деятельность Петра Калнишевського: историография проблемы
Каракуц А.Н. Политика великих держав относительно объединения Германии (1989-1994): историография проблемы
Забавин В.О., Небрат С.Г. Новое поселение срубной культуры в Северном Приазовье

Философские науки

Зинченко В.В. Модель глобального империализма : история и современность
Пучков А.А. Роль морали в жизни современного общества
Ковальский Г.Е. Социально-философские основы традиционализма
Ганаба С.А. Диалог в истории и диалог с историей
Майданюк И.З. Естественное, моральное, гражданское и Божье в барокковой ментальности украинцев
Матвиенко О.И. Живое наблюдение как ключ к одухотворенной природе: чувственный опыт
Полуянов В.П. Проблеми навколишнього природного середовища у поглядах християнства
Павлова Т.С. Свобода воли и право в работе «Философская пропедевтика» Г.В.Ф. Гегеля
Андреева Т.А., Стасенко С.А. Кризис оснований западной цивилизации: теоретико-философский анализ
Муха-Шаек Е. Влияние стиля жизни на здоровье человека в современном мире
Якимец.Н.Р. От субьекности к ответсвенности: персоналистические предпосылки социяльной этики Кароля Войтылы
Шкиль Л.Л. Сексуальность как разновидность этической субстанции (в разведках Мишеля Фуко)
Чайка И.Ю. Карнавальные аспекты политического ток-шоу: социально-философский анализ
Топиха А.Н. Основные подходы и концепции к определению категории «культура»: философско-образовательный анализ
Скрипаль А.В. Развитие идей антропологической философии в творчестве мыслителей Киевского круга

Политические науки

Балацкая Е.Б. Специфические черты политической элиты современной Украины
Мокан В.И. Факторы эффективности избирательных технологий в Украине
Панасюк Л.В. Билингвизм на Украине: состояние украинской элиты в ХХ в.
Воронина К.Ю. Институционные изменения как индикатор легитимации политического режима в транзитивных обществах
Ломжец Ю.В. Парламентаризм как особенный социально-политический институт современного цивилизованного общества
Олещук П.Н. Модели контроля социально-политического дискурса на постсоветском пространстве
Скрибченко Д.А. Колористическая составляющая в визуальном моделировании государственной атрибутики: информационно–аналитический аспект
Цокур Е.Г. Особенности реализации легитимационного процесса
Яковлев М.В. Организационное обучение в политико-административной среде в условиях институционального изоморфизма
Вонсович А.С. Измерение безопасности европейской интеграции
Ворчакова И.Е. Философские концепции общественного статуса женщины в западной политической культуре: от античности до марксизма
Генык Н.А. Польско–украинское примирение в политических концепциях оппозиционного журнала «Obуz»
Панарина О.В. Польское и немецкое видение восточного измерения внешней политики ЕС
Енин Е.В. Приднестровское урегулирование через призму интересов Украины

Научная жизнь

Михайлюк В.П. Рецензия на монографию Онипко Т.В.
Пахоменко С.П. Рецензия на монографию: Пелешко А.
Новакова Е.В. Рецензия на монографию Горбань Т.

CONTENT

Historical studiens

Kryvosheya, V.V. Cossack’s seniors in the Hetmanate. Uman regiment
Pilkevich, A.L. The place of army veterans in the structure of the Roman society (I century B.C. – the beginning of ІІ century A.C.)
Evdokimov, М.O. From history of public polemic about education and literacy of the Russian people in ХIХ ages with participation of Vladimir Dalya
Medovkina, L.Yu. Question history of schooling and individual schools in the works K.V. Kharlampovich
Datskiv, I.B. Becoming of diplomatic relations of Ukraine and France is in time of Directory of UNR
Demartino, A.P. Military–political situation on Kyiv region in the first half 1919
Kotlyar, Yu.V., Makarchuk, S.S. Yu. Tyutyunnik in the First Winter hike of Army UNR
Segeda, S.Р. Comparative analysis between subject matter directions of military press of the Army of Ukrainian People’s Republic and the Army of West Ukrainian People’s Republic (1919)
Tymchenko, R.V. Cathedral efforts of the Ukrainian republics in the international arena in the first half of 1919
Stoyan, T.A. Creation and activity of the radio-telegraph agency of Ukraine (RATAU) in 1922-1925
Tkachenko, V.V. Activity of scientific research departments, research institutes and party-ideological academic institutions in socio-political context of USSR development (1920s - 1930s)
Jurba, M.A. Traced associations Ukrainian village of inter–republican relations (1920th years)
Grechishkina, O.S. The Pioneer militarization movement in Soviet Ukraine in 1929-1939: ideology and practice
Gridina, I.N. Visual sources in the study of the spiritual life of the Ukrainian population during the Second World War
Polyova, Ju.V. Unknown facts of life and activity of photographer UPA
Boyko, O.G. The state policy of museum affairs of Ukraine after the WW II
Tatarinov, I.E. The health protection of Ukrainian heavy industry workers during 1944 – 1956
Shijenskiy, R.V. The problems of formation of ethnic religiousness in Russia according to a russian historiography
Kravchenko, V.V. National Strategic Culture in Security and Defence Policy of France
Ivanchenko, О.G. The role Croatian national political forces in the process of creation and settling the Kingdom of the Serds, Croats and Slovenes (1918–1921)
Zamikula, M.O. Memoirs of Algirdas Brazauskas «Five Years of Presidency» as a source on the problem of defence policy and Euroatlantic integration of the Republic of Lithuania
Berezhna, M.S. USA information warfare conceptions in the end of the XX - beginning ХХІ centuries
Sanchenko, A.Ju. A Statement Modern Ukrainianstudy іn Ukraine
Кolodchuk, D.V. The fate and activity of Peter Kalnishevskiy: historiography of the problem
Karakuts, A.M. The Great Powers Policy on Germany Unification (1989-1994): нistoriography of the Problem
Zabavin, V.O., Nebrat, S.G. The new settlement of Timber-Grave Culture in the Northern coast of the Sea of Azov

Philosophic sciences

Zinchenko, V.V. Model of global imperialism : history and contemporaneity
Puchkov, О.О. The moral role in the life of modern society
Kovalsky, G.Е. Socially-philosophical bases traditionalism
Hanaba, S.O. The dialogue within history and the dialogue with history
Maidanuyk, I.Z. Natural, moral, civil and goodness in mentality of baroko of ukrainians
Matvienko, O.I. Live observation as a key to the spiritualised nature: sensual experience
Poluyanov, V.P. Problems of the an environment of christianity are analyzed
Pavlova, T.S. Free agency and right inprocess «Philosophical propedeavtike» G.V.F. Hegel
Andreyeva, T.O., Stasenko, S.O. The Crisis of Fundamental Principals of Western Civilization Universals: philosophical analysis
Mucha-Szajek, E. The influence of the style on the people’s health in modern socsety
Yakymets, N.R. From Selfhood to Responsibility: Рersonalistic Preconditions of the Social Ethics by Karol Wojtyla
Shkil, l.l. Sex Appeal as variety of ethics substance (in secret services of Mishelya of Foucault)
Chayka, I.Yu. Carnival aspects of political talk-show: social-philosophical analyze
Topikha, A.M. The basic principles and definitions of «culture» category: philosophical and educational analyses
Skrypal, G.V. Development of the anthropologic philosophy ideas in the creative works by Kyiv circle thinkers

Political sciences

Balatskaya, О.B. Specific features of the political elite of modern Ukraine
Mokan, V.I. Efficiency factors of electoral technologies in Ukraine
Panasiuk, L.V. Bilingualism of Ukraine: condition of the Ukrainian elite in XXth century
Voronina, K.Yu. Institutional changes like indicator of political regime legitimation in transitive societies
Lomzhets, Y.V. Parliamentarism as a special socio-political institutions of modern civilized society
Oleshuk, P.M. Models of socio-political discourse control in post-Soviet states
Skribchenko, D.O. A colour constituent in the visual design of state`s attributes: an information and analytical aspect
Tsokur, Ye.G. Features of legitimating process’s realization
Yakovlyev, M.V. Organizational learning in political and administrative environment influenced by institutional isomorphism
Vonsovych,O.S. Security’s dimension of european integration
Vorchakova, I.Е. Phylosophical conceptions of social status of a woman in western political culture: from antiquity to Marxism
Genyk, M.A. Polish–Ukrainian reconciliation political conceptions of oppositional magazine «Oboz»
Panarina, O.V. The Polish and the German Approaches to the Eastern Dimension of the EU Foreign Policy
Yenin, E.V. Transnistrian settlement in the context of Ukraine’s interests

Scientific life

Mihaylyuk, V.P. Review on a monograph Onipko T.V.
Pahomenko, S.P. Review on a monograph: Peleshko A.
Novakova, O.V. Review on a monograph Gorban T.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>