”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 35 - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини. Чигиринський полк
Дан О.Ю. Покозачення брацлавської шляхти
Лисенко І.О. Вторгнення Гедиміна в українські землі 1321–1322 рр.
Кульчицький Р.В. Культурно–освітня діяльність Івана Макуха
Євдокимов М.О. Роль «Заметки о грамотности» Володимира Даля в історії полеміки XIX ст.
Симоненко І.В. Формування промислового Півдня у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Картелян О.Д. М.Г. Тройницький у суспільно-державному житті Одеси другої половини XIX ст.
Бойко В.В. Розвиток рибальства у Таврійській губернії у другій половині XIX – на початку ХХ ст.
Ковальчук С.В. Аналіз складу фракції «Народної свободи» в І Державній Думі
Кручек О.А. З історії становлення освітньої системи в Україні на початку 20-х років ХХ ст.
Сегеда С.П. Українська військова преса 1920 -1921 років: ретроспективний аналіз
Стоян Т.А. Формування методологічних засад політичної цензури в галузі суспільствознавчих досліджень в Україні 20–30–х років ХХ ст.
Ткаченко В.В. Розвиток науки в УРСР у 20–30–ті роки ХХ ст.
Полякова Л.І. Аналіз механізмів взаємодії Верховної Ради і Президента України (1991–2004 рр.)
Боян C.П. Дівоча ворожба у весняно–літній календарній обрядовості бойків

Філософські науки

Андрущенко В.П., Скубашевська О.С. Мовні стратегії як чинник освітніх інновацій
Рябенко Є.М. Демократизація вищої освіти в дискурсі формування соціальної держави в Україні
Жижко Т.А. Специфіка університету ХХІ століття
Ананьїн В.О. Методологічні аспекти безпеки країн в умовах трансформації соціуму
Полуянов В.П. Духовний та моральний шлях самовдосконалення людини в аспектах філософії
Андрєєва Т.О., Стасенко С.О. Формальна інтерпретація культурних процесів сучасності
Гавронська Т.В. Філософсько-правовий дискурс розуміння свободи і необхідності в історичному контексті
Сухорукова А.В. Специфіка забезпечення безпеки духовності в різних типах суспільства
Ляшко О.Б. Традиції полікультурного середовища як чинника соціалізації особистості
Масалов О.Г. Соціальний час як екзистенціальна проблема
Поліщук О.С. Мультикультуралізм ? один із факторів соціалізації особистості у поліетнічному суспільстві
Алексейчук І.С. Особливості розвитку смислу поняття «добро»
Колісник О.В. Страх як екзистенціал людського буття
Мовчан М.М. Історико–філософські аспекти феномена страху
Ольховик М.В. Вплив соматичності на «перформативність» ідентифікацій в сучасних мистецьких практиках
Остащук І.Б. Поняття символу в філософському дискурсі
Шавкун І.Г. Сутність та атрибути комунікації в умовах глобалізації
Убейволк О.О. Довіра як основа соціального діалогу в сучасному українському суспільстві
Скринник Н.М. Релігійна домінанта української національної ідеї: теоретичний аспект
Ткач І.Є. Специфіка формування теократизму: філософсько-світоглядний аспект
Яковенко А.І. Християнсько–православна мораль як духовний регулятор культурного життя суспільства
Заячківська Т.В. «Радикально-емпірична» основа концепції істини У.Джеймса
Кірюхін Д.І. Передумови формування теорій справедливості в філософії Нового часу
Павлова Т.С. Методи пізнання права у «Філософії права» Г.В.Ф. Гегеля
Андрієнко О.В. Світоглядно–аксіологічна роль грошей у розбудові демократії
Бондаренко О.В., Зоря О.П. Ментальний вимір підприємницької активності: теоретико–методологічні засади дослідження
Невмержицька Н.М. Особливості та закономірності генезису політичної свідомості сучасних студентів

Політичні науки

Андрущенко Т.В. Зближення цивілізацій: проблема формування політичного мислення для ХХІ ст.
Ноєвий Ю.М. Класифікація інформаційно-психологічної боротьби
Горло Н.В. Раціональний фактор в етнополітичних конфліктах
Івченко О.Г. Становлення громадянського суспільства в Україні як соціальна проблема
Цокур Є.Г. Історичні традиції та особливості легітимаційного процесу в Україні
Малкіна Г.М. Взаємна відповідальність уряду й парламенту як чинник політичної стабільності
Ніколаєнко Н.О. Причини виникнення та використання адміністративного ресурсу в Україні
Іовчу Г.М. Ефективність референдумів у контексті забезпечення права громадян на участь у процесі прийняття суспільно-політичних рішень та впливу на політичний процес
Пашина Н.П. Політична ідентичність особи: соціально–психологічний підхід
Костиря І.О. Поняття «управління культурою» в світлі сучасних політологічних досліджень
Доля І.М. Волонтерство як форма участі молоді в громадському житті держави
Цибін С.Г. Філософсько–ідеологічні основи існування та виховання молоді в тоталітарному суспільстві (критичний аналіз)
Скрибченко Д.О. Екологічна пропаганда як комунікативна технологія у процесі реалізації природоохоронної політики
Поволокіна О.М. Жанрові новації і перспективи розвитку політичних видань в Україні
Іслямова Е.Е. Концептуальні основи розвитку регіональної міжнародної співпраці
Єнін Є.В. Неврегульованість придністровського конфлікту: ризики та загрози для України
Геник М.А. Інституціоналізація міжнаціонального примирення у діяльності польсько–українських товариств
Давидович Л.Я. Місце та роль країн регіону Центральної Азії у політиці Республіки Індія в постбіполярний період

Наукове життя

Новакова О.В. Актори регіональних політичних процесів на імперському просторі: західноукраїнський вимір. Рец. на монографію: Монолатій І.С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. Монографія [Текст] / М.М. Гон (наук. ред.); / Іван Сергійович Монолатій. – Івано–Франківськ : Лілея–НВ, 2010. – 720 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кривошея В.В. Казачья старшина Гетманщины. Чигиринский полк
Дан А.Ю. Окозачение брацлавской шляхты
Лысенко И.А. Вторжение Гедимина в украинские земли 1321–1322 гг.
Кульчицкий Р.В. Культурно–образовательная деятельность Ивана Макуха
Евдокимов Н.А. Роль «Заметки о грамотности» Владимира Даля в истории полемики XIX в.
Симоненко И.В. Формирование промышленного Юга во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.
Картелян А.Д. Н.Г. Тройницкий в общественно-государственной жизни Одессы второй половины XIX ст.
Бойко В.В. Развитие рыболовства в Таврической губернии во второй половине XIX – начале ХХ в.
Ковальчук С.В. Анализ состава фракции «Народной свободы» в І Государственной Думе
Кручек О.А. Из истории становления образовательной системы в Украине в начале 20-х годов ХХ ст.
Сегеда С.П. Украинская военная пресса 1920 -1921 годов: ретроспективный анализ
Стоян Т.А. Формирование методологических основ политической цензури в области общественно–политических исследований в Украине 20–30–х годов ХХ ст.
Ткаченко В.В. Развитие науки в УССР в 20–30-е г.г. ХХ в.
Полякова Л.И. Анализ механизмов взаимодействия Верховного Совета и Президента Украины (1991–2004 гг.)
Боян С.П. Девичье гадание в весенне–летней календарной обрядности бойков

Философские науки

Андрущенко В.П, Скубашевская О.С. Языковые стратегии как фактор образовательных инноваций
Рябенко Є.М. Демократизация высшего образования в дискурсе формирования социального государства в Украине
Жижко Т.А. Специфика университета ХХІ столетия
Ананьин В.А. Методологические аспекты безопасности страны в условиях трасформации социума
Полуянов В.П. Духовний та моральний шлях самовдосконалення людини в аспектах філософії
Андреева Т.А., Стасенко С.А. Формальная интерпретация культурных процессов современности
Гавронска Т.В. Философско-правовой дискурс понимания свободы и необходимости в историческом контексте
Сухорукова А.В. Специфика обеспечения безопасности духовности в разных типах общества
Ляшко О.Б. Традиции поликультурной среды как фактор социализации личности
Масалов А.Г. Социальное время как экзистенциальная проблема
Полищук А.С. Мультикультурализм – один из факторов социализации личности в полиетничном обществе
Алексейчук И.С. Особенности развития смысла понятия «добро»
Колесник А.В. Страх как экзистенциал человеческого бытия
Мовчан М.М. Историко-философские аспекты феномена страха
Ольховик М.В. Влияние соматичности на «перформативность» идентификаций в современных практиках искусства
Остащук И.Б. Понятие символа в философском дискурсе
Шавкун И.Г. Сущность и атрибуты коммуникации в условиях глобализации
Убейволк О.А. Доверие как основа социального диалога в современном украинском обществе
Скринник Н.М. Религиозная доминанта украинской национальной идеи: теоретический аспект
Ткач И.Е. Специфика формирования теократизма: философско–мировоззренческий аспект
Яковенко А.И. Христиансько–православная мораль как духовный регулятор культурной жизни общества
Заячковская Т.В. «Радикально-емпирическая» основа концепции истины У. Джеймса
Кирюхин Д.И. Предпосылки формирования теорий справедливости в философии Нового времени
Павлова Т.С. Методы познания права в «Философии права» Г.В.Ф. Гегеля
Андриенко Е.В. Мировоззренческо–аксиологическая роль денег в построении демократии
Бондаренко О.В, Зоря А.П. Ментальное измерение предпринимательской активности: теоретико–методологические основания исследования
Невмержицкая Н.М. Особенности и закономерности генезиса политического сознания современных студентов

Политические науки

Андрущенко Т.В. Сближение цивилизаций: проблема формирования политического мышления для ХХI ст.
Ноевый Ю.М. Классификация информационно-психологической борьбы
Горло Н.В. Рациональный фактор в этнополитических конфликтах
Івченко А.Г. Становление гражданского общества в Украине как социальная проблема
Цокур Е.Г. Исторические традиции и особенности легитимационного процесса в Украине
Малкина А.Н. Взаимная ответственность правительства и парламента как фактор политической стабильности
Николаенко Н.А. Причины возникновения и использования административного ресурса в Украине
Иовчу А.М. Эффективность референдумов в контексте обеспечения права граждан на участие в процессе принятия политических решений и влияния на политический процесс
Пашина Н.П. Политическая идентичность личности: социально–психологический подход
Костыря И.А. Понятие «управление культурою» в свете современных политологических исследований
Доля И.Н. Волонтерство как форма участия молодежи в общественной жизни государства
Цыбин С.Г. Философско–идеологические основы существования и воспитания молодежи в тоталитарном обществе (критический анализ)
Скрибченко Д.О. Экологическая пропаганда как коммуникативная технология в процессе реализации природоохранной политики
Поволокина О.Н. Жанровые новации и перспективы развития политических изданий в Украине
Ислямова Э.Э. Концептуальные основы развития регионального международного сотрудничества
Енин Е.В. Неурегулированность приднестровского конфликта: риски и угрозы для Украины
Генык Н.А. Институционализация межнационального примирения в деятельности полько–украинских обществ
Давидович Л.Я. Место и роль стран региона Центральной Азии во внешней политике Республики Индия в постбиполярный период

Научная жизнь

Новакова Е.В. Актеры региональных политических процессов на имперском пространстве: западноукраинское измерение. Рец. на монографію: Монолатій І.С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. Монографія [Текст] / М.М. Гон (наук. ред.); / Іван Сергійович Монолатій. – Івано–Франківськ : Лілея–НВ, 2010. – 720 с.

CONTENT

Historical studiens

Kryvosheya, V.V. The Cossacks’ foreman in the Hetmanate. Chyhyrynsky regiment
Dan, O.Yu. Bratslav’s gentry assume Cossack’s features
Lisenko, I.A. The invasion of Gedimin into Ukrainian lands in 1321 – 1322
Kultchytskyi, R.W. In a civilized manner–educational activity of Ivana Makuha
Evdokimov, М.О. Role of «Note about literacy» of Vladimir Dalya in history of polemic of XIX century
Simonenko, I.V. The formation an industrial region on the South of Ukraine at the two half of XIX – in the beginning of XX century
Karteljan, O.D. М.G. Trojnitsky in the socially-state life of Odessa of second half XIX century
Boyko, V.V. Development of fishery in Taurida province in second half of the XIX – the beginning of the XX-th century
Kovalchuk, S.V. Analysis of composition of the faction of the People’s Freedom in the I State Duma
Kruchek, O.O. From the history of educational system of Ukraine in the beginning of 20th years of XX century
Segeda, S.Р. Ukrainian military press 1920 -1921 period: a retrospective analysis
Stoyan, T.A. Forming of methodological bases of political censorship in social and political researches in Ukraine of 1920–1930th
Tkachenko, V.V. The development of science in the USSR in 1920s–1930 s
Polyakova, L.I. Analyses of mechanisms for interaction between the Verhovna Rada (Supreme Soviet) and the President of Ukraine (1991-2004)
Boyan, S.P. Girlish fortunetellinsh in vesnyano–lstniy to calendar rite of firing–pins

Philosophic sciences

Andruschenko, B.Р., Skubashevska, O.S. Linguistic strategies as agents for innovations in education
Ryabenko, Ye.M. Democratisation of higher education in discourse upon formation of a social state in Ukraine
Zhyzhko, T.A. Specificity of University in the 21st century
Ananyin, V.O. Methodological aspects of safety of countries in the condition of transformation of society
Poluyanov, V.P. Spiritual and moral ways of a personal self–improvement in philosophical aspects
Andreeva, T.О., Stasenko, S.О. The Formal Interpretation of Cultural Process of Modern Time
Havronska, T.V. Philosophic and law discourse upon understanding of freedom and necessity in the historical context
Sukhorukova, A.V. A specific of providing of the safety of spirituality in the different types of society
Lyashko, O.B. Traditions of the multicultural environment as a factor of socialisation of a personality
Masalov, O.G. The Social Time as an existential problem
Polishchuk, O.S. Multiculturalism as One of the Factors of Personality Socialization in Polyethnic Society
Alekseychuk, I.S. The peculiarities of development of the sense of notion «good»
Kolisnyk, O.V. Fear as a phenomenon of the human existence
Movchan, M.M. Historic- philosophical aspect of fear phenomenon
Olkhovik, M.V. Somatichnost influence on the authentications’ «performativnost’» in the modern practices of art
Ostashchuk, I.B. Сonception of symbol in the philosophical discourse
Shavkun, I.G. The Essence and Attributes of Communication in Conditions of Globalization
Ubeyvolk, O.O. Trust as the base of social dialogue in modern Ukrainian society
Skrynnyk, N.M. Spiritual and religious dominant Ukrainian national idea: theoretical aspects
Tkach, I.Ye. Theocracy as a world outlook, ideology and the organization form of social-political being
Yakovenko, A.I. Christian orthodox moral as spiritual regulator of the cultural life of the society
Zayachkivska, T.V. «Radical-empirical» basis of the сoncept of truth of W.James
Kiryukhin, D.І. Prerequisites for the formation of theories of justice in the Modern philosophy
Pavlova, T.S. Methods of cognition of right are in «Philosophy of right» for G.V.F. Hegel
Andriyenko, O.V. The Worldview and Axiological Role of Money in the Building of Democracy
Bondarenko, O.V., Zorya A.P. Mental measuring of entrepreneurial behavior: theoretical methodological basics of research
Nevmerzhytska, N.M. Peculiarities and regularities in genesis of political consciousness of contemporary students

Political sciences

Andruschenko, T.V. Rapprochement of civilisations: problem of a political mentality formation in the 21st century
Noyevy, Yu.M. Classification of information and psychological struggle
Gorlo, N.V. The rational factor in the ethnopolitical conflicts
Ivchenko, O.G. Formation of the civil society in Ukraine as a social problem
Tsokur, Ye.G. The historical traditions and features of legitimation process in Ukraine
Malkina, G.M. The Government and Parliament Mutual Responsibility as Element of the Political Stability
Nikolaenko, N.О. Causes of and use of administrative resources in Ukraine
Iovchu, G.M. Referendums effectiveness in terms of guarantying the citizens right to participate in the process of making the political decisions and influencing the political process
Pashina, N.P. Political identity of personality: socially–psychological approach
Kostyrya, I.O. The notion of «culture management» in the light of contemporary politology research
Dolya I.N. Volunteering work of the form activity youth people in public processes
Tsybin, S.G. Philosophic and ideological basics of existence and upbringing of the youth in a totalitarian society (critical analysis)
Skribchenko, D.O. Ecological propaganda as a communicative technology in the process of nature protection policy realization
Povolokina, O.М. The Genre innovations and prospects of development of political editions in Ukraine
Islyamova, Ye.Ye. Conceptual framework of development of the regional international cooperation
Yenin, E.V. Unsettled Transnistran conflict: risks and threats for Ukraine
Genyk, M.A. Institutionalization of interethnic reconciliation in Polish-Ukrainian Societies’ activity
Davydovych, L.Y. Role and place of the Central–Asian republics in the foreign policy concept of the Republic of India during post bipolar period

Scientific life

Novakova, O.V. Players in regional processes in the imperial space: western ukrainian dimension. Review on a monograph: Monolatiy, I. S. Jointly, though almost separately. Interaction of ethno-political players in the Western-Ukrainian lands in 1867–1914. Monography [Text] / M. M. Gon (science edit.); / Ivan Serghiyovych Monolatiy. – Ivano-Frankivsk: Lileya-HB, 2010. – 720 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>