”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 36 - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Нетудихаткін І.А. Шанування церковних благодійників у православних храмах Києва та Лівобережної України XVIII–XIX cт.: нормативно–правовий аспект
Кондратюк Ю.С. Порядок формування фінансових документів церков Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть
Герасимчук О.М. Створення землевпорядних комісій в Чернігівській губернії (1906– 1907 рр.)
Карпець Л.А. Система виховання й освіти (з досвіду В.А. Жуковського)
Онопрієнко В.І., Ткаченко В.В. Розвіток науки в Україні у до інституційний період
Сегеда С.П. Військова преса про мовне питання в становленні українського війська
Кашуба О.В. Цензура в УРСР 1922–1994 рр.
Оніпко Т.В. Історичні уроки співпраці вітчизняної споживчої кооперації з пайовим товариством «Укрнархарч» у період непу
Погребна О.О. Відновлення діяльності бібліотек університетів УРСР в повоєнний період
Губанов О.О. Проблема забезпечення житлом українського населення, депортованого з Польщі у південну Україну в 1944–1945 роках
Шимко О.В. Структура прибутків населення Донецької області у 1965–1985 рр.
Маргулов А.Х. Концепція етнічної консолідації ассирійців в Україні: історичний аспект
Герман З.П. Фольклорно–етнографічні матеріали Д.І. Яворницького в наукових архівних фондах
Шийко А.А. Археографічна діяльність Дмитра Івановича Багалія
Жовтий С.А. Участь українців у розвитку освіти в Росії в першій половині XVIII століття
Павлюк В.В. Зовнішньополітичні орієнтири Адама Чарторийського на дипломатичній службі в Російській імперії
Чернявський В.В. Дефіцит робочої сили на німецькому ринку праці та поразка Третього рейха в Другий світовій війні
Луньков А.В. Південна Осетія в локальних конфліктах: історична ретроспектива

Філософські науки

Стасенко С.О. Симулятивна онтологія: спроба формально–логічної інтерпретації
Тиха О.В. Від взірця до симулякра: історико–естетичний аспект проблеми смаку
Кивлюк О.П. Розвиток суспільного життя і виклики сучасної епохи
Водоп`янов К.Г. Сучасне управління та синергетичний підхід: можливості інновацій
Вашкевич В.М. Специфіка історичних процесів в умовах глобалізації
Броннікова Л.В. Трансформація системи комунікацій в сучасній науці: соціально–філософській аспект
Пода Т.А. Політичний вектор епохи постмодерну
Полуянов В.П. Єдність і протиріччя між людиною й природою
Іщук С.М. Віртуальна реальність як феномен культури постмодерну
Шелюто В.М. Сакральний аспект храму в християнській естетиці
Волошин В.В. Логіка та пізнання релігії
Васильєва І.В. Релігія в системі комунікацій
Вітер Д.В. Папська рецепція соціального в філософсько–теологічному дискурсі католицизму
Чикалова О.С. Проблема формування моральних мотивів поведінки особистості
Лавлінський Р.О. Феномен стереотипу і формування масової свідомості
Павлова Т.С. Погляди Г.В.Ф. Гегеля на право і філософсько – правові питання сучасності
Бичук І.О. Місце правової держави у соціально–філософській концепції Богдана Кістяківського
Михайлова І.І. Гуманістична полеміка між Джованні Піко делла Мірандола та Ермолао Барбаро: пошук істини чи змагання в красномовстві?
Ганаба С.О. Діалог в філософсько–освітній концепції П. Фрейре
Греков О.М. Шляхи управління персоналом виробнично–комерційної компанії в умовах інтеграції і глобалізації
Муха–Шаєк Є. Культурне значення відпочинку і переваги в проведенні вільного часу студентами недержавних вищих навчальних закладів

Політичні науки

Мельник А.І. Модернізація України: єдність теорії і практики
Вонсович О.С. Шляхи інтеграції України до структур європейської та євроатлантичної безпеки на сучасному етапі
Качинська Н.О. Комунікативні тактики формування привабливого міжнародного іміджу держави
Майданюк В.М. Наука та ідеологія: проблеми співвідношення та демаркації
Малкіна Г.М. Інститут контрасигнатури в системі засобів реалізації політичної відповідальності: світовий та український досвід
Рябека О.Г. Процесуальний характер участі громадських організацій у демократизації управління суспільством
Матвійчук А.В. Громадські об’єднання як інститут громадянського суспільства
Вахрамєєва Н.Ю. Політичні Інтернет–технології як сучасний засіб зв’язків із громадськістю
Черниш Я.В. Співвідношення місцевого самоврядування та демократії: основні підходи
Чижова О.М. Українська політика в умовах прагматичної детермінації соціальних процесів
Супруненко О.М. Основні напрями та механізми впливу політичної віри на демократичну трансформацію суспільства
Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: мовний стан міст України у пострадянський період (спроба історико–політологічного аналізу)
Олещук П.М. Харизма як політична технологія
Щербакова Ю.Е. До питання конкретизації поняття «цінності політичного простору»
Крилова Н.С. Підходи до визначення і розуміння поняття «інформаційна безпека» в рамках національного безпекознавства
Сомова К.О. Теоретико–методологічні засади проведення виборчих кампаній
Євтюшкiн I.В. Багатонацiонально–територiальна автономiя в Криму: полiтологiчний аналiз концепту
Крисаченко В.С. Конфронтаційна модель розвитку етнополітичних процесів в Криму
Семигіна Т.В. Політико–правові засади протидії соціально небезпечним хворобам
Ґеник М.А. Формування доктрини дворівневості у політичній думці Гжегожа Костжеви–Зорбаса
Титаренко Д.М. «Німецька пропаганда в Україні мусить здійснюватися…»: цілі нацистської пропаганди в Україні у світлі німецьких документів
Худолій А.О. Аналіз зовнішньополітичного курсу Б. Клінтона
Афанасьєв В.О. Політика із забезпечення прав етнічних общин у мультікультурному суспільстві США
Шаповалова О. І. Моделі диференційованої інтеграції в євроінтеграційній політиці Франції

Наукове життя

Бех В.П. Рецензія на цикл робіт С.Д. Максименка, В.В. Клименка, А.В. Толстоухова «Психологічні механізми зародження, становлення, здійснення особистості», поданих на Державну премію в галузі науки і техніки у 2010 році
Дмитрієнко М.Ф. Рецензія на книгу: Буряк Л. Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи. – К., 2010. – 368 с.
Литвиненко В.Ф. Рецензія на монографію Євдокімова М.О. «Історія формування поглядів Володимира Даля та їхня трансформація». – Луганськ: вид–во СНУ ім.В. Даля, 2010. – 376 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Нетудыхаткин И.А. Почитание церковных благодетелей в православных храмах Киева и Левобережной Украины XVIII–XIX ст.: нормативно–правовой аспект
Кондратюк Ю.С. Порядок формирования финансовых документов церквей Волынской епархии конца ХVІІІ – начала ХХ веков
Герасимчук А.М. Образование землеустроительных комиссий в Черниговской губернии (1906–1907 гг.)
Карпец Л.А. Система воспитания и образования (из опыта В.А. Жуковского)
Оноприенко В.И., Ткаченко В.В. Развитие науки в Украине в доинституционный период
Сегеда С.П. Военная пресса о вопросе языка в становлении украинской армии
Кашуба О.В. Цензура в УССР 1922–1994 гг.
Онипко Т.В. Исторические уроки сотрудничества отечественной потребительской кооперации с паевым товариществом «Укрнарпит» в период нэпа
Погребная О.О. Восстановление деятельности библиотек университетов УССР в послевоенный период
Губанов О.А. Проблема обеспеченья жильем украинского населения, депортированного с Польши в Южную Украину в 1944–1945 годах
Шимко Е.В. Структура доходов населения Донецкой области в 1965–1985 гг.
Маргулов А.Х. Концепция етнической консолидации ассирийцев в Украине: исторический аспект
Герман З.П. Фольклорно–этнографические материалы Д.И. Яворницкого в научных архивных фондах
Шийко А.А. Археографическая деятельность Дмитрия Ивановича Багалея
Жовтый С.А. Участие украинцев в развитии образования в России в первой половине XVIII века
Павлюк В.В. Внешнеполитические ориентиры Адама Чарторыйского на дипломатической службе Российской империи
Чернявский В.В. Дефицит рабочей силы на немецком рынке труда и поражение Третьего рейха во Второй мировой войне
Луньков А.В. Южная Осетия в локальных конфликтах: историческая ретроспектива

Философские науки

Стасенко С.А. Симулятивная онтология: попытка формально–логической интерпретации
Тихая А.В. От образца до симулякра: историко–эстетический аспект проблемы вкуса
Кивлюк О.П. Развитие общественной жизни и вызовы современной эпохи
Водопьянов К.Г. Современное управление и синергетический подход: возможности инноваций
Вашкевич В.Н. Специфика исторических процессов в условиях глобализации
Бронникова Л.В. Трансформация системы коммуникации в современной науке: соціально–философский аспект
Пода Т.А. Политический вектор эпохи постмодерна
Полуянов В.П. Единство и противоречия между человеком и природой
Ищук С.М. Виртуальная реальность как феномен культуры постмодерна
Шелюто В.Н. Сакральный аспект храма в христианской эстетике
Волошин В.В. Логика и познание религии
Васильева И.В. Религия в системе коммуникаций
Витер Д.В. Папская рецепция социального в философско–теологическом дискурсе католицизма
Чикалова Е.С. Проблема формирования моральных мотивов поведения личности
Лавлинский Р.А. Феномен стереотипа и формирование массового сознания
Павлова Т.С. Взгляды Г.В.Ф. Гегеля на право и философско – правовые вопросы современности
Бычук И.А. Место правового государства в социально–философской концепции Богдана Кистякивского
Михайлова И.И. Гуманистическая полемика между Джованни Пико делла Мирандола и Эрмолао Барбаро: поиск истины или соревнование в красноречии?
Ганаба С.А. Диалог в философско–образовательной концепции Пауло Фрейре
Греков А.М. Пути управления персоналом производственно–коммерческой компании в условиях интеграции и глобализации
Муха–Шаек Е. Культурное значение отдыха и предпочтения в проведении свободного времени студентами негосударственных высших учебных заведений

Политические науки

Мельник А.И. Модернизация Украины: единство теории и практики
Вонсович А.С. Пути интеграции Украины в структуры европейской и евроатлантической безопасности на современном этапе
Качинская Н.А. Коммуникативные тактики формирования привлекательного международного имиджа государства
Майданюк В.М. Наука и идеология: проблемы соотношения и демаркиции
Малкина А.Н. Институт контрасигнатуры в системе способов реализации политической ответственности: мировой и украинский опыт
Рябека А.Г. Процессуальный характер участия общественных организаций в демократизации управления обществом
Матвийчук А.В. Общественные обьединения как институт гражданского общества
Вахрамеева Н.Ю. Политические Интернет–технологии как современное средство связей с общественностью
Черниш Я.В. Соотношение местного самоуправления и демократии: основные подходы
Чижова Е.М. Украинская политика в условиях прагматичной детерминации социальных процессов
Супруненко Е.М. Основные направления и механизмы влияния политической веры на демократическую трансформацию общества
Панасюк Л.В. К истокам билингвизма на Украине: языковое состояние городов Украины в постсоветский период (попытка историко–политического анализа)
Олещук П.Н. Харизма как политическая технология
Щербакова Ю.Э. К вопросу уточнения понятия «ценности политического пространства»
Крылова Н.С. Подходы к определению и пониманию понятия «информационная безопасность» в рамках изучения национальной безопасности»
Сомова К.А. Теоретико–методологические основы проведения избирательных кампаний
Евтюшкин И.В. Многонационально–территориальная автономия в Крыму: политологический анализ концепта
Крисаченко В.С. Конфронтационная модель развития этнополитических процессов в Крыму
Семыгина Т.В. Политико–правовые основы противодействия социально опасным заболеваниям
Генык Н.А. Формирование доктрины двух уровней в политической мысли Гжегожа Костжевы–Зорбаса
Титаренко Д.Н. «Немецкая пропаганда в Украине должна осуществляться…»: цели нацистской пропаганды в Украине в свете немецких документов
Худолий А.А. Анализ внешнеполитического курса Б. Клинтона
Афанасьев В.А. Политика по обеспечению прав этнических общин в мультикультурном обществе США
Шаповалова А.И. Модели дифференцированной интеграции в евроинтеграционной политике Франции

Научная жизнь

Бех В.П. Рецензия на цикл работ С.Д. Максименко, В.В. Клименко, А.В. Толстоухова «Психологические механизмы зарождения, становления, свершения личности», представленных на Государственную премию в сфере науки и техники в 2010 году
Дмитриенко М.Ф. Рецензия на книгу: Буряк Л. Женщина в украинском историческом наративе: авторы, идеи, образы. – К., 2010. – 368 с.
Литвиненко В.Ф. Рецензия на монографію Евдокимова Н.А. «История формирования взглядов Владимира Даля и их трансформація». – Луганск: изд–во ВНУ им. В. Даля, 2010. – 376 с.

CONTENT

Historical studiens

Netudikhatkin, I.A. Reverence of religious patrons in the Orthodox churches of Kyiv and Left Bank Ukraine in XVIII–XIX centuries: regulatory and legal aspects
Kondratiuk, Y.S. Order of formation the financial documentations at church parishes of the Volynsk diocese at the end of XVIII – to beginning of XX centuries
Gerasimchuk, O.M. Formation of the land managemental commissions in the Chernihiv province (1906–1907)
Karpets, L.A. System of upbringing and education (from experience of V.A.Zhukovsky)
Onoprienko, V.I., Tkachenko, V.V. Development of science in Ukraine in preinstitutional period
Segeda, S.Р. Military press about the issue of language in the Ukrainian Army
Kashuba, O.V. Censorship in the USSR 1922–1994
Оnipko, T.V. Historical lessons of cooperation of domestic consumer cooperatives with share association «Ukrnarpit» in the period of New Economic Policy
Pogrebna, O.О. Restoration of USSR library university activity in a post–war period
Gubanov, O.O. Problem of rehousing of the Ukrainian people who were deported from Poland to southern Ukraine in 1944–1945
Shimko, E.V. Structure of earnings of population of the Donetsk region in 1965–1985
Margulov, A.H. Conception of Assyrian ethnical consolidation in Ukraine: historical aspect
Herman Z.P. Folklore and ethnographical data collected by Dmytro Yavornyts’kyi in scientific archive funds
Shyiko, A.A. Archeographical activity of Dmytro Ivanovych Bagaliy
Zhowty, S.A. The participation of Ukrainians in the development of education in Russia in the first half of the XVIII century
Pavlyjk, V.V. Adam Czartoryski foreign policy goals in the diplomatic service in the Russian Empire
Chernyavskiy, V.V. Deficit of the labour on German market of the labour and defeat Third Reich in ІІ World War
Lunkov, A.V. South Ossetia is in local conflicts: historical retrospective view

Philosophic sciences

Stasenko, S.O. The Simulative Ontology: Attempt of Interpretation in Concepts of Formal Logic
Tiha, O.V. From pattern to the simulacrum: historical–aesthetic aspect of taste
Kyvliuk, O.P. Development of the public life and challenges of the modern age
Vodopyanov, K.G. Modern management and synergetic approach: possibilities for innovations
Vashkevych, V.M. A specific nature of historic processes under globalisation
Bronnikova, L.V. Transformation of communicative system in the modern science: social and philosophical aspect
Poda, T.А. Political vector of postmodern world
Poluyanov, V.P. The unity and contradictions between the man and the nature
Ishchuk, S.N. Virtual reality as a culture phenomenon of post–modernity
Shelyuto, V.M. The sacral aspect of temple in Christian aesthetics
Voloshin, V.V. Logic and cognition of religion
Vasylieva, I.V. Religion in the system of communications
Viter, D.V. Pope’s reception of social in the philosophical and theological discourse of Catholicism
Chikhalova, O.S. The Problem of Forming of Moral Motivation of Behaviour of a Personality
Lavlinskyy, R.A. The phenomena of stereotype and forming of mass consciousness
Pavlova, T.S. Looks of G.V.F. Hegel to the right and philosophical are legal questions of contemporaneity
Bychuk, I.О. Place of the constitutional state in a social–philosophical concept by Bogdan Kistiakivskyi
Mykhailova, I.I. Humanistic polemics between Giovanni Pico della Mirandola and Ermolao Barbaro: search for truth or competition in eloquence
Hanaba, S.O. Dialogue of educational and phylosophycal concept Paulo Feire’s
Grekov, O.M. Production–and–commercial company human resource management means in integration and globalization environment
Mukha–Shayek, E. Cultural value of the rest and preferensces sn ways of spendsng free time by students of non-state universities

Political sciences

Melnyk, А.І. Modernization of Ukraine:unity of theory and practice
Vonsovich, О.S. Ways of Ukraine’s integration to the european and euroatlantic security structures on the modern stage
Kachynska, N.О. Communicative tactics of creating the attractive international image of state
Maydanyuk, V.M. Science and ideology: problems of correlation and demarcation
Malkina G.M. Countersign Institution In The System of Political Responsibility Realization: World and Ukrainian Experience
Riabeka, O.G. The procedural nature of the part that public organisations take in democratization of public administration
Matviychuk, A.V. Civil groups as an institution of a civil society
Vahrameeva, N.Yu. Political Internet–technologies as modern means of public relations
Chernysh, Ya.V. Correlation of local self–government and democracy: basic approaches
Chyzhova, O.M. The Ukrainian policy in the environment of pragmatic determination of social processes
Suprunenko, O.М. The main directions and mechanisms of influencing of political belief to democratic transformation of society
Panasiuk, L.V. Bilingualism іn modern Ukraine: the linguistic russification of the ukrainian townspeople
Oleshuk, P.M. The charisma as the political technology
Shcherbakovа, Y.Е. On the question of clarifying the concept of «values of political space»
Krylova, N.S. The Approaches to the Definition of «Information Security» in the System of the National Security
Somova, K.О. Methodological and theoretic basis of electoral campaigns
Yevtyushkin, I.V. Multinational–territorial autonomy in the Crimea: politological analysis of the concept
Krysachnko, V.S. Confrontation model of ethnopolitic processes in the Crimea
Semigina, T.V. Political and legal grounds for combating socially dangerous diseases
Genyk, M.A. Forming of «Two levels» doctrine in political thought of Grzegorz Kostrzewa–Zorbas
Tytarenko, D.M. «Nimec’ka propaganda v Ukrajini musyt’ zdijsnjuvatysja…»: the aims of German propaganda in Ukraine in the light of German documents
Khudoliy, A.O. Analysis of Bill Clinton Foreign Policy
Afanasyev, V.A. Policy on providing of ethnic communities rights of USА multicultural society
Shapovalova, A.I. Differentiated Integration Models in the French Policy towards European Integration

Scientific life

Beh, V.P. Review of the cycle works S.D. Maksimenko, V.V. Klimenko, A.V. Tolstouhova
Dmytriyenko, M.F. Review of the book: Buryak L. Woman in the Ukrainian historical narrative: authors, ideas, images. – K., 2010. – 368 p.
Lytvynenko, V.F. Review of monography History of formation of Volodymyr Dahl’s viewpoints and their further transformation by M. O. Yevdokimov. – Lugansk: publishing house with V. Dahl East Ukrainian National University, 2010. – 376 р.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>