”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 37 - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кривошея В.В. Українська козацька старшина: Лохвицька сотня
Гай–Нижник П.П. Геополітичний вибір І.Мазепи 1708 р.: особиста інтрига гетьмана чи вимушений крок задля порятунку Батьківщини
Горобець С.М. «Сказки о службах» козаків Ройської сотні 1724 р.
Гренишен А.М. Європеїзація культурно–освітнього простору Російської держави першої четверті ХІХ століття
Заєць О.В.Ментальність підприємця Лівобережної України другої половини ХІХ ст. в контексті актуальних проблем сьогодення
Прокопенков В.М. Визначення прав міста Севастополя на володіння, розпорядження та користування землею у ХІХ – на початку ХХ століття
Костенко С.В. Селянська спілка як спроба громадсько–політичної консолідації українського селянства (березень 1917– січень 1918 рр.)
Панасюк Р.П. Створення та діяльність філій Українського національного союзу на Поділлі (1918–1919 рр.)
Сегеда С.П. Форми інформаційних війн 1917–1921 рр.: протистояння національно–патріотичної та більшовицької військової преси в Україні
Ідріс Н.О. Проблема «українізації» міст УСРР у рамках дискусії навколо «теорії боротьби двох культур» у 20–х – початку 30–х рр. ХХ ст.
Ткаченко В.В. Наука під тиском ідеології та масових репресій (20–30–ті рр. ХХ ст.)
Айсфельд А. До питання становища німецького населення в Україні в 1941–1949 рр.
Романенко Т.В. Радянська політична цензура радіомовлення в УРСР в роки Другої світової війни
Журба М.А. Політичні партії та громадські об’єднання в умовах політики комунізації польського села (1944–1959 рр.)
Стуканова Ю.Р. Літературні процеси в Донбасі в період відлиги (1953–1964 роки)
Лук’янець О.А. Житлове будівництво у містах Української РСР (1950–ті роки)
Моця Б.О. Історія формування структур прикордонної охорони на території сучасної України до початку 20–х років ХХ століття
Павленко С.Ф. Професори та студенти Київського університету Святого Володимира на сторінках «Щоденника» М. Грушевського
Дібас О.А. Джерела з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.): археографія питання
Дутчак О.І. Бібліотечне краєзнавство Галичини (30–ті рр. ХІХ ст. – 40–і рр. ХХ ст): сучасна українська історіографія
Ліньов А.А. З історіографії проблеми політичних репресій щодо репатрійованих «переміщених осіб» на Півдні України в 1944–1953 рр.
Зелена О.Я. Українське питання у міжвоєнній Польщі в публіцистичній спадщині Осипа Назарука

Філософські науки

Андрущенко В.П., Вікторов В.Г. Якість освіти в дзеркалі сучасних вимог та експектацій
Ашиток Н.І. Комунікативно–освітній аспект формування мовної картини світу в умовах інформаційного суспільства
Кивлюк О.П. Інформатизація як система: сутність, інфраструктура, технології
Пода Т.А. Політичні відповіді на виклик глобалізації: соціально–філософський аспект
Шаповалова І.В. Вплив постмодерну та процесів глобалізації на актуалізацію проблем суспільної моралі
Іванова К.А. Культурні трансформації: філософський аналіз
Кірюхін Д.І. Соціальна справедливість: до історії концепту
Попов В.Б. Астадіальні трансформації у структурах Соцієтальній багато вимірності
Алексейчук І.С. Особливості формування понять, суджень та умовиводів у структурі сходження від абстрактного до конкретного
Акопян В.Г. Екологічний аспект життєтворчості особистості
Поліщук О.С. Еліта у процесі формування політичної культури мас: соціально–філософський аналіз
Кочура Н.М. Традиційні та новаційні підходи до формування української ідентичності
Стасенко С.О. Можливість раціонального вираження істини у мові: досвід філософії ХХ ст.
Полуянов В.П. Православний погляд на духовність, моральність і культуру
Рябченко B.І. Проблема компетенції церкви й компетентності церковних служителів у підтриманні моралі й злагоди в суспільстві
Цепковська К.В. Конструктивна роль сакрального у культурному просторі людського буття
Захарків М.Р. Проблема ідеологізації релігії в контексті створення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні
Бичук І.О. Основи соціальності крізь призму праці Михайла Грушевського «Початки громадянства: генетична соціологія»
Павлова Т.С. Мораль та її порівняння з природним і позитивним правом у філософсько – правовому вченні Гегеля
Гунченко В.Ю. Еволюція трактування ірраціонального за М. Фуко
Чурмантаєв П.С.Значення теорії межових ситуацій Карла Ясперса для аналізу поведінки людини у екстремальних ситуаціях
Шерстюк Н.В. Антропологічна концепція Ж.–П.Сартра
Жижко Т.А. Університетська освіта в контексті Болонських домовленостей
Онопрієнко В.П. Екологічна освіта: проблема реалізації в аграрних університетах
Покась В.П. Інтернатна освіта як об’єкт реалізації гуманістичної філософії освіти
Богданова Т.Ф., Кононенко І.М. Девіантна поведінка підлітків як педагогічна та соціальна проблема
Греков О.М. Взаємозв’язок економічної і соціальної ефективності в кооперативній моделі господарювання
Мєшков В.М. Про нарождення науки в Персідської імперії

Політичні науки

Загурська–Антонюк В.Ф. Стратегія розвитку етнополітики в умовах формування незалежної української держави
Андрущенко Т.В. Толерантність як культурна цінність цивілізації
Вонсович О.С. Перспективи розвитку відносин України з НАТО в контексті національної безпеки на сучасному етапі
Неліпа Д.В. Співвідношення комплексного та системного аналізу в політологічних дослідженнях
Шинкаренко В.О. Поняття «франчайзингу», його еволюція та правова характеристика
Андрущенко М.О. Бродель vs Валерстайн: до питання про темпоральний вимір політики
Куц Г.М. Класичний лібералізм: європейські та північно–американські версії
Геник М.А. Польсько–українське примирення у політичної думці Юліуша Мєрошевського
Литвиненко А.О. Історично–правові передумови виникнення піратства у сфері авторського та суміжних прав
Новосад О.А. Політична відповідальність у процесі реалізації програмних завдань місцевими організаціями партій в Україні
Осташ Н.І. Асиметрія канадсько–американських відносин у гуманітарній сфері
Павлюк Т.В. Програми фінансової підтримки інтеграції Хорватії до ЄС
Цибуляк А.Г. Військово–політичні аспекти ідентифікації інтересів та загроз національної безпеки Російської Федерації

Наукове життя

Вашкевич В.М. «Не для друку»: історія радянської політичної цензури [Рец. на кн.]: Стоян Т.А. Система політичної цензури в УРСР у 1920–1930 рр.: монографія / Т.А.Стоян . – К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. Проф. спілок України, 2010. – 480 с.
Шевченко О.К. Безпекові аспекти самоорганізації громадськості та діяльності громадських формувань Рец. на моногр.: Корнієвський О.А. Громадські об’єднання у системі національної безпеки держави. – К.: Альтерпрес, 2010. – 396 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кривошея В.В. Украинская казачья старшина: Лохвицкая сотня
Гай–Ныжнык П.П. Геополитический выбор И.Мазепы 1708 г.: личная интрига гетмана или вынужденный шаг во имя спасения Родины
Горобец С.М. «Сказки о службах» казаков Ройской сотни 1724 г.
Гренишен А.Н. Европеизация образовательно–культурного пространства Российского государства первой четверти ХІХ столетия
Заец Е.В. Ментальность предпринимателя Левобережной Украины второй половины ХІХ в. в контексте актуальных проблем современности
Прокопенков В.Н. Определение прав города Севастополя на владение, распоряжение и пользование землей в ХІХ – в начале ХХ века
Костенко С.В. Крестьянский союз как попытка общественно–политической консолидации украинского крестьянства (март 1917 – январь 1918 гг.)
Панасюк Р.П. Образование и деятельность отделений Украинского национального союза на Подолье (1918 – 1919)
Сегеда С.П. Формы информационных войн 1917–1921рр.: противостояние национально–патриотической и большевистской военной прессы в Украине
Идрис Н.А. Проблема «украинизации» городов УССР в рамках дискуссии вокруг «теории борьбы двух культур» в 20–х – начале 30–х годов ХХ в.
Ткаченко В.В. Наука под прессом идеологии и массовых репрессий (20–30–е гг. ХХ в.)
Айсфельд А. К вопросу положения немецкого населения в Украине в 1941–1949 гг.
Романенко Т.В. Советская политическая цензура радиовещания в УССР в годы Второй мировой войны
Журба М.А. Политические партии и общественные организации в условиях политики коммунизации польской деревни (1944–1959 гг.)
Стуканова Ю.Р. Литературные процессы в Донбассе в период оттепели (1953–1964 годы)
Лукьянец А.А. Жилищное строительство в городах Украинской ССР 1950–е гг.)
Моця Б.А. История формирования структур пограничной охраны на территории современной Украины до начала 20–х годов ХХ века
Павленко С.Ф. Профессора и студенты Киевского университета Святого Владимира на страницах «Дневника» М. Грушевского
Дибас О.А. Источники по истории иностранного инвестирования промышленности Донбасса (1861–1914 гг.): археография вопроса
Дутчак О.И. Библиотечное краеведение Галичины (30–е гг. ХІХ – 40–е гг. ХХ вв.): современная украинская историография
Линев А.А. К историографии проблемы политических репрессий по отношению к репатриированным «перемещенным лицам» на Юге Украины в 1944–1953 гг.
Зелена О.Я. Украинский вопрос в междувоенной Польше в публицистическом наследии Осипа Назарука

Философские науки

Андрущенко В.П., Викторов В.Г. Качество образования в зеркале современных требований и эспекаций
Ашиток Н.І. Коммуникативно–образовательний аспект форимрования языковой картины мира в условмях информационного общества
Кивлюк О.П. Информатизация как система: сущность, инфраструктура, технологии
Пода Т.А. Политические ответы на вызов глобализации: социально–философский аспект
Шаповалова И.В. Влияние постмодерна и процессов глобализации на актуализацию проблем общественной морали
Иванова К.А. Культурные трансформации: философский анализ
Кирюхин Д.И. Социальная справедливость: к истории концепта
Попов В.Б. Астадиальные трансформации в структурах Социетальной многомерности
Алексейчук И.С. Особенности формирования понятий, суждений и умозаключений в структуре восхождения от абстрактного к конкретному
Акопян В.Г. Экологический аспект жизнетворчества личности
Полищук А.С. Элита в процессе формирования политической культуры масс: социально–философский анализ
Кочура Н.Н.Традиционные и новационные подходы к формированию украинской идентичности
Стасенко С.А. Возможности рационального выражения истины в языке: опыт философии ХХ ст.
Полуянов В.П. Православный взгляд на духовность, нравственность и культуру
Рябченко В.И. Проблема компетенции церкви и компетентности церковных служителей в поддержке морали и согласия в обществе
Цепковская Е.В. Конструктивная роль сакрального в культурном пространстве человеческого бытия
Захаркив М.Р. Проблема идеологизации религии в контексте создания единой Поместной Православной Церкви в Украине
Бычук И.А. Основы социальности сквозь призму труда Михаила Грушевского «Начала гражданства: генетическая социология»
Павлова Т.С. Мораль и ее сравнение с естественным и позитивным правом в философско – правовом учении Гегеля
Гунченко В.Ю. Эволюция трактования иррационального согласно М. Фуко
Чурмантаев П.С. Значение теории пограничных ситуаций Карла Ясперса для анализа поведения человека в экстремальных ситуациях
Шерстюк Н.В. Антропологическая концепция Ж.–П.Сартра
Жижко Т.А. Университетское образование в контексте Болонських договоренностей
Оноприенко В.П. Экологическое образование: проблема реализации в аграрных университетах
Покась В.П. Интернатное образование как объект реализации гуманистической философии образования
Богданова Т.Ф., Кононенко И.М. Девиантное поведение подростков как педагогическая и социальная проблема
Греков А.М. Взаимосвязь экономической и социальной эффективности в кооперативной модели хозяйствования
Мешков В.М. О рождении науки в Персидской империи

Политические науки

Загурская–Антонюк В.Ф. Стратегия развития этнополитики в процессе формирования независимого украинского государства
Андрущенко Т.В. Толерантность как культурная ценность цивилизации
Вонсович А.С. Перспективы развития отношений Украины с НАТО в контексте национальной безопасности на современном этапе
Нелипа Д.В. соотношение комплексного и системного анализа в политических исследованиях
Шинкаренко В.А. Понятие «франчайзингу», его эволюция и правовая характеристика
Андрущенко М.А. Бродель vs Валлерстайн: к вопросу о темпоральном измерении политики
Куц Г.М. Классический либерализм: европейские и северо–американские версии
Генык Н.А. Польско–украинское примирение в политической мысли Юлиуша Мерошевского
Литвиненко А.А. Историко–правовые основания возникновения пиратства в сфере авторского и смежных прав
Новосад О.А. Политическая ответственность в процессе реализации программных задач местными организациями партий в Украине
Осташ Н.И. Асимметрия канадско–американских отношений в гуманитарной сфере
Павлюк Т.В. Программы финансовой поддержки интеграции Хорватии в ЕС
Цибуляк А.Г. Военно–политическое аспекты идентификации интересов и угроз национальной безопасности Российской Федерации

Научная жизнь

Вашкевич В.Н. «Не для печати»: история советской политической цензуры [Рец. на кн.]: Стоян Т.А. Система советской политической цензуры в УССР в 1920–1930 гг.: монография / Т.А. Стоян . – К.: Акад. праці і соц..відносин Федер. Проф. спілок України, 2010. – 480 с.
Шевченко А.К. Самоорганизация общественности и деятельность общественных формирований в контексте обеспечения безопасности Рец. на моногр.: Корниевський А.А. Общественные объединения в системе национальной безопасности государства. – К.: Альтерпрес, 2010. – 396 с.

CONTENT

Historical studiens

Kryvosheya, V.V. The Ukrainian Cossacks’ Foremen: Lokhvytsia Hundred
Hai–Nyzhnyk, P.Р. Geopolitical choice of I.Mazepy 1708 g.: the personal intrigue of hetman or forced step in the name rescue of Motherland
Gorobets, S.M. The Tales about Services by the Russian Hundred’s Cossacks of 1724
Grenishen, A.М. Europeanization of obrazovatelno–cultural space of the Russian state of first quarter ХІХ of century
Zaets, О.V. Mentality of businessman of Left–bank Ukraine of the second half of XIX century in the context of issues of the day of contemporaneity
Prokopenkov, V.M. Determination of rights for the city of Sevastopol on a domain, order and using land, in XIX – at the beginning of XX century
Kostenko, S.V. Peasant union as attempt of public–political consolidation of the Ukrainian peasantry (March 1917 – is January 1918)
Panasyuk, R.P. Foundation and Activities of National Union Affiliates in Podolia (1918–1919)
Segeda, S.P. Forms of informative wars of 1917–1921рр.: opposition of the naconal’no–patrioticand bolshevist military press in Ukraineї
Idris, N.O. The Problem of Ukrainization on the Territory of the USSR within the Framework of the Discussion about «The Theory of the Conflict between the two Cultures», in the 1920s and at the Beginning of the 30s of the 20th century
Tkachenko, V.V. Science under the pressure of ideology and mass reprisals (1920s – 1930s)
Eisfeld, A. To the question of the status of the German population in Ukraine in 1941–1949
Romanenko, T.V. Soviet political censorship of broadcasting in the USSR during the second World war
Zhurba, M.A. The political parties and public associations at conditions of communization police in Poland village (1944–1959 years)
Stukanova, J.R. The literature process in the Donbas in the period of the Khrushchev Thaw (1953–1964)
Lukyanets, О.А. Housing development in cities of Ukrainian SSR in 1950’s
Motsya, B.O. The History of the Frontier Patrol Structures Formed in the Territory of the Contemporary Ukraine before the Early 20s of the 20th Century
Pavlenko, S.F. Professors and Students of the Kyiv St. Volodymyr University at the pages of M.Hrushevsky’s «Diary»
Dibas, O.A. The sources about history of foreign investing of industry of Donbass (1861–1914): arheography of the question
Dutchak, H.І. Library study of a local of Galichia (1830s– 1940s): modern Ukrainian historiography
Linyov, A.A. From the historiography of the problem of political repressions concerning repatriated «displaced persons» in the South Region of Ukraine in 1944–1953
Zelena, O.Y. Ukrainian question in between wars Poland in the publicistic heritage of Osyp Nazaru

Philosophic sciences

Andruschenko, V.P., Victorov, V.G. The Quality of Education as Mirrored in the Requirements and Expectations of Nowadays
Ashitok, N.І. A communicative and educational aspect of forming of linguistic picture of the world in informative society
Kyvluk, O.P. Informatisation as a System: the Essence, Infrastructure and Technologies
Poda, T.А. Political answers to the globalization challenges: social–philosophical aspect
Shapovalova, I.V. The influence of postmodern and processes of the globalization to the actualization of the problems of social morals
Ivanova, K.A. Сultural transformations: philosophical analyze
Kiryukhin, D.І. Social justice: to the history of concept
Popov, V.B. Nonlinear transformation in the structure of Societal multidimensional
Alekseychuk, I.S. The peculiarities of formation of notions, thinking and inferences in structural evolution from abstract to certain
Akopyan, V.G. The Ecological Aspect in the Vital Creative Activities of an Individual
Polishchuk, O.S. Elite in the Process of Political Culture of People Formation: Social–Philosophic Analysis
Kochura, N.М. Traditional and innovative approaches to formation of the Ukrainian identity
Stasenko, S.O. The Ability of Rational Formulating of Truth in Language: the Experience of Philosophy of XX centaury
Poluyanov, V.P. An Orthodox View on Spirituality, Morals and Culture
Ryabchenko, V.I. The problem of church competence and priests competence in the supporting of a morality and an accord in society
Tsepkovskaya, K.V. The construct role of the sacred in the culture sphere of human life
Zakharkiv, M.R. Problem of ideologizing of religion in the context of creation of single Local Orthodox Church in Ukraine
Bychuk, I.A. Fundamentals of sociality through the prism of work by Mykhailo Hrushevskyi «Origins of nationality: genetic sociology»
Pavlova, T.S. Moral and her comparing to the absolute and positive law in philosophical – legal studies of Hegel
Hunchenko, V.Y. The evolution of the interpretetion of irrationality according to M. Fuko
Churmantaev, P.S. Meaning of theory of boundary situations by Karl Jaspers for the analysis of conduct of man in extreme situations
Sherstiuk, N.V. The anthropologic conception of J.–P. Sartre
Zhyzhko, T.A. University Education in the Context of Bologna Accords
Onoprienko, V.Р. Ecological Education: the Problem of Fulfilment at Agrarian Universities
Pokas’, V.Р. Boarding School Education as an Object for Realisation of Humanitarian Philosophy Education
Bogdanova, T.F., Kononenko, I.M. Teenager’s’ Deviate Behavior as Pedagogical and Social Problem
Grekov, О.M. Ekonomikal and social effectiveness relationship in cooperative model of business
Meshkov, V.M. The Birth of Science in the Persian Empire

Political sciences

Zagurska–Antonjuk, V.F. Strategy of development of ethnopolicy in the conditions of forming of the independent Ukrainian state
Andruschenko, Т.V. Tolerance as cultural value of civilization
Vonsovich, О.S. Development’s perspectives of Ukraine’s relations with NATO in the context of national security at the modern stage
Nelipa, D.V. Correlation of complex and system analysis in political researches
Shinkarenko, V.О. A concept «franchayzing», its evolution and legal description
Andrushchenko, M.А. Braudel vs Wallerstain: to the issue of the temporal dimension of politics
Kuts, G.М. Сlassical liberalism: european and north american versions
Genyk, M.A. Polish–Ukrainian reconciliation in Juliusz Mieroszewsks’s political thought
Litvinenko, A.О. The Historical–jurisprudence grounds of origin of piracy in the field of author and contiguous rights
Novosad, О.А. Political Responsibility in the Process of Implementation the Program Tasks by the Local Parties’ Organizations in Ukraine
Ostash, N.I. The asymmetry of Canada–U.S. relations in cultural sphere
Pavlyuk, T.V. Programs of financial support to Croatia’s EU integration
Tsybulyak, A.G. Military–political aspects of authentication of interests and threats national security of Russian Federation

Scientific life

Vashkevych, V.M.«Off–the–record»: the History of the Soviet Political Censure [Book review]: Stoyan, T. A. The System for Political Censure in the USSR during 1920–1930: monography/ T. A. Stoyan. – K.: The Academy of Labour and Social Relations with the Trade Unions Federation of Ukraine, 2010. – 480 р.
Shevchenko, O.K. Safety Aspects of Self–Organisation of Civil Groups Monography Review: Kornievsky, O.A. Civil groups in the system of the state national security. – K.: Alterpres, 2010. – 396 р.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>