”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 38 - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кривошея В.В. Козацька старшина Кропивнянського полку доби Національної революції середини ХVІІ ст.
Горобець С.М. «Сказки о службах» козаків Ройської сотні 1724 р. (Продовження)
Жовтий С.А. Заходи цензури стосовно української літератури і книгодрукування в Росії на початку XVIІ ст.
Ковальчук С.В. І та ІІ статути партії Народної свободи: порівняльний аналіз
Гай-Нижник П.П. Ігор Кістяковський: особистість, політик, державний діяч України
Матвієнко Т.О. Боротьба за демократизацію земств України (березень – травень 1917 р.)
Ткаченко В.В. Наука під тиском ідеології та масових репресій (20–30–ті рр. ХХ ст.) (Продовження)
Губанов О.О. Державні розрахунки з депортованими українцями Південної України за залишені ними в Польщі посіви і сільськогосподарські продукти (1944–1947 рр.)
Погребна О.О. Проблеми житлового та матеріально–технічного забезпечення студентів університетів УРСР в повоєнний період
Попов О.Д. «Олімпійський» сезон 1980 р. у розвитку іноземного туризму Криму: плани та реалії
Полякова Л.І. Особливості розвитку парламентаризму в Україні (1996–2004 рр.)
Сегеда С.П. Основні етапи трансформації військових засобів масової комунікації в контексті реформування Збройних Сил України(1991–2010рр.)
Гаук А.І. Сліди уявлень язичницьких слов’ян про сакральний простір в українській топоніміці
Бондарчук – Чугіна І.Ю. Актуальні питання розвитку культурно – історичного туризму Миколаївського регіону
Щербатюк В.М. Антибільшовицький селянський повстанський рух в Україні 1920 р. в сучасній історіографії
Саблук В.В. Співробітництво між Україною та Італією у торговельно–економічній сфері: історичні витоки та засадничі параметри сучасності
Сіроус Є.В. Інституалізація управління імміграційним питанням в США наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Черкасов С.С. Протестантська Реформація в Польщі XVI–XVII ст.: передумови виникнення та шляхи експансії
Чередниченко О.А. Основні проблеми дослідження ромського етносу в історіографії XVIII–XX ст.

Філософські науки

Шаповалова І.В. Трансформація моральних пріоритетів в контексті державотворення
Глухова О.Г. Проблема ідеального в історії філософії і науки
Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія у системі наук: основні питання та функції
Владленова І.В. Методологічні принципи в постнекласичній фізиці
Олійник О.М. Детермінанти стратегії глокалізації в Україні
Поліщук О.П. Естетичні основи наукової творчості
Іванова К.А. Філософські підходи до аналізу культурних змін
Ставицький А.В. Міфологізація історії і історична міфотворчість
Суковата В.А. Праведник, шпигун, емігрант: «мандрівник» як метафора гетерогенних ідентичностеї Іншого
Горохова Л.В. Проблема існування сучасної людини крізь призму екзистенціалу страху
Шавкун І.Г.Соціальний менеджмент: суб’єкти, особливості, спрямованість
Маргеліс Н.В. Феноменологічний простір мовчання та інтонації
Ананьїн В.О., Пучков О.О. Толерантність як умова формування сучасної української політичної нації
Алексейчук І.С. Інтерпретація гносеологічної природи різних видів знаків
Чайка І.Ю. Формування концепцій соціальної комунікації в історії філософської та наукової думки
Павлова Т.С. Проблематика природного і позитивного права у філософії Гегеля
Єременко О.М. Діалектика абстрактної і реальної можливості у філософії Г. В. Ф. Гегеля та проблеми теорії історичної події
Майданюк І.З. Правда і справедливість: особливості поглядів Іоаникія Галятовського
Прокопенко В.В. Філософія і пайдейя: діалоги Платона у прагматичному вимірі
Фощан Я.І. Джерела формування світогляду Георгія Кониського
Мєшков В.М. Про особливості життєвого шляху Конфуція
Гончаренко Н.А. Універсалізація принципу «колективного добробуту» (collective welfare) у концепції соціального капіталу Ф. Фукуями
Соколова О.В. Феномен любові у релігійній філософії російського Срібного віку
Вітер Д.В. Ідейні маніфестації філософсько–богословської позиції православної церкви в питаннях соціального вчення
Ергемлідзе М.З. Релігія як складова культурної самоідентифікації національних меншин України
Полуянов В.П. Релігіозно–науковий світогляд сучасного суспільства
Сабадаш Ю.С. Гуманістичні ідеї в італійському кіномистецтві першої половині ХХ ст.
Заруцька О.А. Проблеми та перспективи реалізації ісламської економіки в сучасних умовах
Ващенко К.М. Суперечності Болонського процесу: їх розвиток і подолання у вітчизняній системі освіти
Ашиток Н.І. Виховний потенціал мовної картини світу у контексті проблем сучасної освіти
Муха–Шаєк Є. Профілактика девіантної поведінки в молодіжному осередку
Дітковська С.М., Зеленов О.С., Шульга Л.А. Організація навчально–виховного процесу в класах профілю «Іноземна філологія»

Політичні науки

Вонсович О.С.Виклики та загрози національній безпеці України в контексті її інтеграції до структур європейської безпеки
Максимець Б.В. Українська національна демократія: сутність та відображення у програмах політичних партій
Панасюк Л.В. Білінгвізм в сучасній Україні: двомовність мовою статистики
Сергатюк Д.А. Вітчизняний політичний елітогенез ( 1994 – 2004 ): оцінка ретроспективи
Гринкевич О.О. Про актуальні завдання удосконалення відносин державної влади з суспільством
Багмет М.О., Темерівський В.В. Виборчий маркетинг як основна складова частина політичного маркетингу
Стадніченко О.І. Інформаційний простір України в системі міжнародних інформаційних впливів
Титаренко Д.М. «Рейх піддається небезпеці поховати свою репутацію на Сході на покоління»: до питання про чинники делегітимації нацистського окупаційного режиму в Україні
Олещук П.М. Хеппенінг як технологія інтеграції у політичний дискурс
Ставченко С.В. Проблеми застосування синергетичного підходу при дослідженні політичної кризи
Білівітіна А.С. Маркетингові комунікації у політиці
Буян В.В. Політичний міф: основні підходи до визначення та світоглядний сенс
Літвін Л.А. Категорія гендеру: сутність, особливості та основні підходи до визначення
Камінський Є.Є., Шевченко А.Р. Забезпечення національних інтересів Швеції в умовах нейтралітету
Рубцов А.О. Роль НАТО у становленні євроатлантичної системи безпеки: історичний аспект
Кiсельова Н.В. Європейська модель парламентського бікамералізму
Балабанов К.В. Підготовка фахівців у Маріупольському державному гуманітарному університеті в контексті розвитку міжнародного співробітництва
Геник М.А. Нормалізація польсько–українських відносин у політичній думці Ольгерда Гурки
Дячук Л.В. Майнові права подружжя у Візантійському праві іконоборської доби
Гулієв А., Османов А. Державна політика Республіки Вірменії до Нагорного Карабаху

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кривошея В.В. Казачья старшина Кропивнянского полка периода Национальной революции средины ХVІІ в.
Горобец С.М. «Сказки о службах» казаков Ройской сотни 1724 г. (Продолжение)
Жовтый С.А. Меры российской цензуры относительно украинской литературы и книгопечатания в начале XVII в.
Ковальчук С.В. І и ІІ уставы партии Народной свободы: сравнительный анализ
Гай-Ныжнык П.П. Игорь Кистяковский: личность, политик, государственный деятель Украины
Матвиенко Т.А. Борьба за демократизацию земств Украины (в марте – мае 1917 г.)
Ткаченко В.В. Наука под прессом идеологии и массовых репрессий (20–30–е гг. ХХ в.) (Продолжение)
Губанов О.А. Государственные расчеты с депортированными украинцами Южной Украины за оставленные ими в Польше посевы и сельскохозяйственные продукты (1944–1947 гг.)
Погребная О.О. Проблемы жилого и материально–технического обеспечения студентов университетов УССР послевоенного периода
Попов А.Д. «Олимпийский» сезон 1980 г. в развитии иностранного туризма Крыма: планы и реалии
Полякова Л.И. Особенности развития парламентаризма в Украине (1996–2004 гг.)
Сегеда С.П. Основные этапы трансформации военных средств массовой коммуникации в контексте реформирования Вооруженных Сил Украины (1991–2010гг.)
Гаук А.И. Следы представлений древних славян о сакральном пространстве в украинской топонимике
Бондарчук–Чугина И.Ю. Актуальные вопросы культурно–исторического туризма Николаевского региона
Щербатюк В.М. Антибольшевистское крестьянское повстанческое движение в Украине 1920 г. в современной историографии
Саблук В.В. Співробітництво між Україною та Італією у торговельно–економічній сфері: історичні витоки та засадничі параметри сучасності
Сироус Е.В. Институализация управления иммиграционным вопросом в США в конце ХІХ – в начале ХХ вв.
Черкасов С.С. Протестантская Реформация в Польше XVI–XVII в.: предпосылки возникновения и пути экспансии
Чередниченко Е.А. Основные проблемы исследования цыганского этноса в историографии XVIII–XX вв.

Философские науки

Шаповалова И.В. Tрансформация моральных приоритетов в контексте создания государства
Глухова О.Г. Проблема идеального в истории философии и науки
Матвийчук А.В. Экологическая деонтология в системе наук: основные вопросы и функции
Владленова И.В. Методологические принципы в постнеклассической физике
Олейник А.Н. Детерминанты стратегии глокализации в Украине
Полищук Е.П. Эстетические основы научного творчества
Иванова К.А. Философские подходы к анализу культурных изменений
Ставицкий А.В. Мифологизация истории и историческое мифотворчество
Суковатая В.А. Праведник, шпион, эмигрант: «путешественник» как метафора гетерогенных идентичностей Другого
Горохова Л.В. Проблема существования современного человека сквозь призму экзистенциала страха
Шавкун И.Г. Социальный менеджмент: субъекты, особенности, направленность
Маргелис Н.В. Феноменологическое пространство молчания и интонации
Ананьин В.О., Пучков А.А. Толерантность как условие формирования современной украинской политической нации
Алексейчук И.С. Интерпретация гносеологической природы различных видов знаков
Чайка И. Ю. Формирование концепций социальной коммуникации в истории философской и научной мысли
Павлова Т.С. Проблематика естественного и позитивного права в философии Гегеля
Ерёменко А.М. Диалектика абстрактной и реальной возможности в философии Г. В. Ф. Гегеля и проблемы теории исторического события
Майданюк И.З. Правда и справедливость: особенности взглядов Иоаникия Галятовского
Прокопенко В.В. Философия и пайдейя: диалоги Платона в прагматическом измерении
Фощан Я.И. Источники формирования мировоззрения Георгия Конисского
Мешков В.М. Об особенностях жизненного пути Конфуция
Гончаренко Н.А. Универсализация принципа «коллективного благосостояния» в концепции социального капитала Ф. Фукуямы
Соколова О.В. Феномен любви в религиозной философии российского Серебряного века
Витер Д.В. Идейные манифестации философско–богословской позиции православной церкви в вопросах социального учения
Эргемлидзе М.З. Религия как составляющая культурной самоидентификации национальных меньшинств Украины
Полуянов В.П. Религиозно – научное мировоззрение современного общества
Сабадаш Ю.С. Гуманистические идеи в итальянском киноискусстве первой половины ХХ в.
Заруцкая Е.А. Проблемы и перспективы реализации исламской экономики в условиях современности
Ващенко К.Н. Противоречия Болонского процесса: их развитие и преодоление в отечественной системе образования
Ашиток Н.И. Воспитательный потенциал языковой картины мира в контексте проблем современного образования
Муха–Шаек Е. Профилактика девиантного поведения в молодежной среде
Дитковская С.Н., Зеленов А.С., Шульга Л.А. Организация учебно–воспитательного процесса в классах профиля «Иностранная филология»

Политические науки

Вонсович А.С. Вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в контексте ее интеграции в структуры европейской безопасности
Максимец Б.В. Украинская национальная демократия: сущность и отображение в программах политических партий
Панасюк Л.В. Билингвизм в современной Украине: двуязычие языком статистики
Сергатюк Д.А. Отечественный политический елитогенез (1994 – 2004): оценка ретроспективы
Гринкевич А.А. Об актуальных задачах совершенствования отношений государственной власти с обществом
Багмет М.А., Темеривский В.В. Избирательный маркетинг как основная составная часть политического маркетинга
Стадниченко О.И. Информационное пространство Украины в системе международных информационных влияний
Титаренко Д.Н. «Рейх подвергается опасности похоронить свою репутацию на Востоке на поколения»: к вопросу о факторах делегитимации нацистского оккупационного режима в Украине
Олещук П.Н. Хэппенинг как технология интеграции в политический дискурс
Ставченко С.В. Проблемы применения синергетического подхода к исследованию политического кризиса
Биливитина А.С. Маркетинговые коммуникации в политике
Буян В.В. Политический миф: основные подходы к определению и мировоззренческий сенс
Литвин Л.А. Категория гендера: сущность, особенности и основные подходы к определению
Каминский Е.Е., Шевченко А.Р. Реализация национальных интересов Швеции в условиях нейтралитета
Рубцов А.А. Роль НАТО в становлении евроатлантической системы безопасности: исторический аспект
Киселева Н.В. Европейская модель парламентского бикамерализма
Балабанов К.В. Подготовка специалистов в Мариупольском государственном гуманитарном университете в контексте международного сотрудничества
Генык Н.А. Нормализация польско–украинских отношений в политической мысли Ольгерда Гурки
Дячук Л.В. Имущественные права супругов в Византийском праве иконоборческого периода
Гулиев А., Османов А. Государственная политика Республики Армении к Нагорному Карабаху

CONTENT

Historical studiens

Krjvosheja, V.V. Cossack petty officer Kropivnyanski the regiment of time of National revolution of middle of ХVІІ of century
Gorobets, S.M. The Tales about Services by the Russian Hundred’s Cossacks of 1724
Zhowty, S.A. Measures of the Russian censorship on Ukrainian literature and publishing in the early XVII century
Kovalchuk, S.V. І and ІІ Statutes of party of National freedom: the comparative analysis
Hai-Nyzhnyk, P.P. Igor Kistyakovskyi: personality, politician, statesman of Ukraine
Matviyenko, T.O. The Fight for the Democratization of Ukrainian Elective District Council (March – May 1917)
Tkachenko V.V. Science under the pressure of ideology and mass reprisals (1920s – 1930s)
Gubanov, O.O. Government payments to the ukrainian people deported from South Ukraine on account of bally crops and agricultural products which they have left in Poland (in 1944–1947 years)
Pogrebna, О.О. The inhabited and logistical maintenance problems of students in USSR universities during the post war period
Popov, О.D. The «Olympic» season of the 1980th in development of the international tourism of theCrimea: plans and realities
Polyakova, L.I. The peculiarities of the parliamentarianism development in Ukraine
Segeda, S.Р. The main stages of the transformation of military means of mass communication in the context of reforming the Armed Forces of Ukraine (1991–2010)
Gauk, A.І. vTraces of Slavic pagan notions of sacred space in the Ukrainian toponims
Bondarchuk–Chugina, I.Y. Actual Problems of Cultural and Historical Tourism in Nikolaev Region
Scherbatiuk, V.M. Anti-Bolshevist Peasant Insurrectionary Movement in Ukraine in 1920 in the Modern Historiography
Sabluk, V.V. Cooperation between Ukraine and Italy in trade and economics: historical sources and basical parameters of the present
Sirous, E.V. Institution of the government of the immigration question in the USA at the end of XIX – beginning of XX century
Cherkasov, S.S. The Protestant Reformation in Poland in XVI–XVII c.:preconditions of origin and the ways of expansion
Cherednychenko, О.А. Main problems of research by the Roma ethnic in historiography XVIII–XX centuries

Philosophic sciences

Shapovalova, I.V. The transformation of moral priorities in the context of national development
Gluhova, O.G. The Problem of Ideal in the History of Philosophy and Science
Matviychuk, A.V. Ecological deontology in the system of sciences: basic questions and functions
Vladlenova, I.V. Methodological principles of postneklassical physics
Oleynik, O.M. Determinants of strategy of glocalization in Ukraine
Polishchuk, O.P. Aesthetic base of the scientific creation
Ivanova, K.A. The philosophical going is analysed of cultural changes
Stavitskiy, A.V. Mythologization of history and historical myth–creation
Sukovata, V.A. The Tramp, Spy, Emigrant: the «travel» as metaphor heterogeneous identities of the «Other»
Gorohova, L.V. A problem of existence of modern man is through the prism of existential fear
Shavkun, I.G. Social Management: Subjects, Features, Orientation
Margelis, N.V. Phenomenological space of silence and intonation
Ananjin, V.O., Puchkov, O.O. Tolerance as the condition of the modern Ukrainian political nation formation
Alekseychuk, I.S. Interpretation of Gynecological Nature Various Signs
Chayka, I.Yu. Forming of social communication’s conception in history of scientific and philosophical thought
Pavlova, T.S. Problem of absolute and positive law is in philosophy of Hegel
Yeremenko, О.М. The dialectic of abstract and real possibility in G. Hegel’s philosophy and the problems of the historical event theory
Maidanuyk, I.Z. True and justice: the features of looks of Ioanikiya Galyatovskogo
Prokopenko, V.V. Philosophy and Paideia: Plato`s Dialogues in the Pragmatic Dimension
Foshchan, Ya.I. The origin of the world views of Heorhiy Konyssky
Meshkov, V.M. Peculiarities of the Confucius’ Life
Honcharenko, N.А. Universalization of the principle of a «collective welfare» in F. Fukuyama’s social capital concept
Sokolova, O.В. Тhe Phenomenon of Love in the religious philosophy of the Russian Silver Age
Viter, D.V. Ideological manifestation of the philosophical and theological position of the Orthodox Church in matters of social teaching
Ergemlidze, M.Z. Religion as a part of the cultural identity of national minorities of Ukraine
Poluyanov, V.P. Religious–scientific world view of modern society
Sabadash, Ju.S. Humanistic ideas of the Italian cinema in the first half of the ХХ century
Zarutska, O.A. Problems and prospects of implementation of Islamic economy in conditions of modern
Vaschenko, K.М. Contradictions of the Bologna process: their development and overcoming is in the national system of education
Ashitok, N.І. Pedagogical potential of linguistic picture of the world in the context of problems of modern education
Mucha–Szajek, E. Preventive maintenance of deviant activities in the youth environment
Didkovs’ka, S.N., Zelenov, A.S., Shulga, L.A. Organization of Educational Process in Profiled Classis «Foreign Philology»

Political sciences

Vonsovych, О.S. Challenges and threats of Ukraine’s national security in context of it’s integration to the european security structures
Maksymets, B.V. Ukrainian national demokracy: nature and reflection in programs of political parties programmes
Panasiuk, L.V. Bilingualism in modern Ukraine: the Bilingualism by the statistic data
Sergatyuk, D.A. Domestic political elite genesis (1994 – 2004): retrospective evaluation
Grinkevich, О.О. On the actual task of the government improve relations with society
Bagmet, M.O., Temerivskiy, V.V. Elective marketing as the main constituent of political marketing
Stadnichenko, O.І. Informative space of Ukraine is in the system of international informative influences
Tytarenko, D.M. Reich is endangered to lose the reputation at the East for generations: about the factors of delegitimacy of the Nazi regime in Ukraine
Oleshuk, P.M. The happening as the technology of integration in political discourse
Stavchenko, S.V. Problems for a synergistic approach to the study of the political crisis
Bilivitina, A.S.v Marketing communications in politics
Buyan, V.V. Political myth: the main approaches to defining and ideological sens
Litvin, L.A. Category Gender: nature, characteristics and basic approaches to the definition
Kaminskyi, Ye.Ye., Shevchenko, A.R. Providing the national interests of Sweden in terms of neutrality
Rubtsov, A.O. Role NATO in formation of the Euroatlantic system of safety: historical aspect
Kiseleva, N.V. European model of bicameral parliaments
Balabanov, K.V.Specialists training in Mariupol State University of Humanities in the context of international cooperation development
Genyk, M.A. Normalization of Polish–Ukrainian relations in Olgierd Gorka’s political thought
Djatchuk, L.V. Property rights of spouses in Bizantine law of the iconoclastic period
Guliev, A., Osmanov, A. Government policy of Armenia’s of the Nagorniy Karabachos
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>