”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 39 - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кривошея В.В. Козацька старшина Канівського полку доби Національної революції середини ХVІІ ст.
Казіміров Д.В. Неурядова старшина Менської сотні Чернігівського полку у другій половині XVII–XVIII ст.
Жадько В.О. Київські адреси композитора і історика Миколи Аркаса
Черкасов С.С. Реформаційне книгодрукування в Польщі XVI–XVII ст. як чинник формування польського етнокультурного середовища
Гладченко Т.Б. Внесок польської молоді Кременецького ліцею у культурний розвиток Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)
Дудник О.В. Культурно–освітнє життя Умані в добу Української революції (березень 1917–1918 рр.)
Лаврут О.О. Прояви девіантної поведінки студентів УСРР у 1920–ті роки
Ніколаєнко В.О. Одеська громада адвентистів сьомого дня у контексті державної політики (1908 – 1961 рр.)
Сегеда С.П. Проблеми виникнення та становлення закордонної військової преси УНР (на прикладі часопису «Син України» (1920–1921рр.)
Фролов М.О. Органи прокуратури як елемент системи насилля та примусу в Україні 20–30–х рр. ст.
Піц Г.В. Функціонування кіноіндустрії підчас евакуаційних процесів 1941–1942 рр.
Полякова Л.І. Особливості системи стримувань і противаг у взаємодії законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні (1991 –2004 рр.)
Падалка С.С. Питання аграрної теорії і практики у вітчизняному науковому дискурсі (1991–2009)
Коломієць М.С. Аграрна політика в Україні доби П. Шелеста
Герман З.П. Історіографія дослідження етнографічної спадщини Д.Яворницького
Гаук А.І. Народна демонологія як джерело дослідження сакрального простору слов’ян

Філософські науки

Андрієнко О.В. Світоглядні універсалії: поняття, структура, функції і типи
Бойко В.І. Сутність феномена «свобода» у філософсько–культурологічній традиції
Алексейчук І.С. Про гносеологічну природу феномену багатозначності
Ковальський Г.Є. Традиціоналізм у сучасному українському соціумі
Мовчан М.М. Смерть і страх смерті в філософсько–антропологічному дискурсі
Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія та деонтологічна традиція
Шатохіна Н.П. Творча інтуїція як імпульс перетворення дійсності
Білоусова В.Ю. Інформаційне суспільство: гуманітарні аспекти управління
Чайка І.Ю. Інформаційна єдність світової спільноти: соціально–філософський аналіз
Кривенко Ю.І. Міграційні процеси за умов глобалізації (соціально–філософський аспект)
Зінченко В.В. Концепції «залежності» і «суспільних альтернатив» та моделі глобального розвитку світу
Дериглазова Н.В. Соціальний потенціал особистості у діалектичній взаємодії особистості та суспільства
Вашкевич В.М. Роль історичної свідомості сучасної студентської молоді в процесі соціалізації особистості
Гладковська О.О. Соціальне становлення молоді в умовах сучасного соціуму
Бойченко М.І. Проблеми суспільного управління в контексті теорії соціальних систем
Павлова Т.С. Сфера права як сфера свободи у філософії Гегеля
Зінченко Н.О. Симукляр і знак у тлумаченні Ж. Бодрійяра
Кивлюк О.П. Розвиток освіти в умовах глобалізації та антиглобалізації
Брегін М.Г. Прогнози для ХХ ст. з точки зору філософії освіти: соціологічні та освітні передбачення
Іванова К.А. Концептуальний апарат синергетики як методологічна основа досліджень культурних змін
Муха–Шаєк Є.Культура як соціальне явище: культуролізація соціума і соціалізація культури
Убейволк О.О. Конфліктна складова в міжкультурній комунікації
Зеленов О.С., Шульга Л.А. Підвищення працездатності учнів на уроках французької мови за допомогою релаксаційних вправ

Політичні науки

Дегтеренко А.М. Аналіз етномовних аспектів соціального відторгнення за матеріалами територіальних громад України
Афанас’єв В.О. Політичні пріоритети влади у сфері гармонізації міжетнічних відносин у Криму
Олещук П.М. Флеш–моб як технологія політичного позиціонування
Теремко В.В. Аналіз політики в Україні: процес становлення і перспективи розвитку
Ніколаєнко Н.О. Адміністративний ресурс: методологічні підходи до визначення поняття та проблема типологізації
Лисенко І.М. Громадянське суспільство як система «громадянин – громада – місцеве самоврядування – правова держава»
Андрушків Р.Ю. Методичні особливості дослідження соціально–екологічної безпеки та ризиків життєдіяльності населення
Вонсович О.С. Роль Державної прикордонної служби України в процесі інтеграції до системи європейської безпеки
Коваль І.В. Взаємодія держави, суспільства та церкви: концептуалізація сучасних підходів
Семенець–Орлова І.А. Криза сім’ї у постіндустріальному суспільстві: аналіз деяких аспектів деструктивного впливу на становище сім’ї сімейної політики сучасної соціальної держави
Хилько М.М. Комплексне застосування методології у журналістикознавстві на прикладі дослідження інформаційного поля України
Манукян О.С. Особливості національних інтересів України в Закавказзі
Вєтринський І.М. Європейський Союз: феномен інтеграції чи імперія нового типу?
Ґеник М.А. Концепція прометеїзму у політичній думці Єжи Нєзбжицького/Ришарда Враги
Цибуляк А.Г. Роль ОДКБ і ШОС у стратегії військово– політичної безпеки Російської Федерації
Вісленкова Т.В. Радянсько–іспанські відносини як передумова становлення і розвитку міждержавних зв’язків Іспанії з країнами пострадянського простору

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кривошея В.В. Казачья старшина Каневского полка времени Национальной революции середины ХVІІ ст.
Казимиров Д.В. Неправительственная старшина Менской сотни Черниговского полка во второй половине XVII–XVIII в.
Жадько В.А. Киевские адреса композитора та историка Николая Аркаса
Черкасов С.С. Реформационное книгопечатание в Польше XVI–XVII в. как фактор формирования польской этнокультурной среды
Гладченко Т.Б. Вклад польской молодёжи Кременецкого лицея в культурное развитие Правобережной Украины (первая треть ХІХ ст.)
Дудник Е.В. Культурно–образовательная жизнь Умани в период Украинской революции (март 1917–1918 гг.)
Лаврут О.А. Проявления девиантного поведения студентов УССР в 1920–е гг.
Николаенко В.А. Одесская община адвентистов седьмого дня в контексте государственной политики (1908 – 1961 гг.)
Сегеда С.П. Проблемы возникновения и становления зарубежной военной прессы УНР (на примере газеты «Сын Украины» (1920–1921гг.)
Фролов Н.А. Органы прокуратуры как элемент системы насилия и принуждения в Украине 20–30–х гг. XX в.
Пиц А.В. Функционирование киноиндустрии вовремя эвакуационных процесов 1941–1942 гг.
Полякова Л.И. Особенности системы сдержек и противовесов во взаимодействии законодательной и исполнительной власти в Украине (1991–2004 гг.)
Падалка С.С. Вопрос аграрной теории и практики в отечественном научном дискурсе (1991–2009)
Коломиец М.С. Аграрная политика в Украине в эпоху Шелеста
Герман З.П. Историография исследования этнографического наследия Д. Яворницкого
Гаук А.И. Народная демонология как источник исследования сакрального пространства славян

Философские науки

Андриенко Е.В. Мировоззренческие универсалии: понятие, структура, функции и типы
Бойко В.И. Сущность феномена «свобода» у философско– культорологической традиции
Алексейчук И.С. О гносеологической природе феномена многозначности
Ковальский Г.Е. Традиционализм в современном украинском социуме
Мовчан М.Н. Смерть и страх смерти в философско– антропологическом дискурсе
Матвийчук А.В. Экологическая деонтология и деонтологическая традиция
Шатохина Н.П. Творческая интуиция как импульс преобразования действительности
Белоусова В.Ю. Информационное общество: гуманитарные аспекты управления
Чайка И.Ю. Информационное единство мирового сообщества: социально–философский анализ
Кривенко Ю.И. Миграционные процессы в условиях глобализации (социально–философский аспект)
Зинченко В.В. Концепции «зависимости» и «общественных альтернатив» и модели глобального развития мира
Дериглазова Н.В. Социальный потенциал личности в диалектическом взаимодействии личности и общества
Вашкевич В.Н. Роль исторического сознания современной студентской молодежи в процессе социолизации личности
Гладковская Е.А. Социальное становление молодёжи в условиях современного социума
Бойченко М.И. Проблемы общественного управления в контексте теории социальных систем
Павлова Т.С. Сфера права как сфера свободы в философии Гегеля
Зинченко Н.А. Симулякр и знак в толковании Ж. Бодрийяра
Кивлюк О.П. Развитие образования в условиях глобализации и антиглобализации
Брегін М.Г. Прогнозы для ХХ века с точки зрения философии образования: социологические и образовательные предсказания
Иванова К.А. Концептуальный апарат синергетики как методологическая основа исследования культурних изменений
Муха–Шаек Е. Культура как социальное явление: культуролизация социума и социализация культуры
Убейволк О.А. Конфликтная составляющая в межкультурной коммуникации
Зеленов А.С., Шульга Л.А. Повышение трудоспособности учащихся на уроках французского языка с помощью релаксационных упражнений

Политические науки

Дегтеренко А.Н. Анализ этноязыковых аспектов социального отторжения по материалам территориальных общин Украины
Афанасьев В.А. Политические приоритеты власти в сфере гармонизации межэтнических отношений в Крыму
Олещук П.Н. Флеш моб как технология политического позиционирования
Теремко В.В. Анализ политики в Украине: процесс становления и перспективы развития
Николаенко Н.А. Административный ресурс: методологические подходы к определению понятия и проблема типологизации
Лысенко И.Н. Гражданское общество как система «гражданин – громада – местное самоуправление – правовое государство»
Андрушкив Р.Ю. Методические особенности исследования социально–экологической безопасности и рисков жизнедеятельности населения
Вонсович А.С. Роль Государственной пограничной службы Украины в процессе интеграции в систему европейской безопасности
Коваль И.В. Взаимодействие государства, общества и церкви: концептуализация современных подходов
Семенец–Орлова И.А. Кризис семьи в постиндустриальном обществе: анализ некоторых аспектов деструктивного влияния на положение семьи семейной политики современного социального государства
Хилько М.М. Комплексное применение методологии в журналистиковедении на примере исследования информационного поля Украины
Манукян О.С. Особенности национальных интересов Украины в Закавказье
Ветринский И.М. Европейский Союз: феномен интеграции или империя нового типа?
Генык Н.А. Концепция прометеизма в политической мысли Ежи Незбжицкого / Рышарда Враги
Цыбуляк А.Г. Роль ОДКБ и ШОС в стратегии военно–политической безопасности Российской Федерации
Висленкова Т.В. Советско–испанские отношения как предпосылка становления и развития межгосударственных связей Испании со странами постсоветского пространства

CONTENT

Historical studiens

Krivosheja, V.V. Cossack petty officer of the Kaniv regiment of time of National revolution of middle ХVІІ of century
Kazimirov, D.V. Chernigiv regiment Mena squadron unofficial foreman in XVII–XVIII ct.
Zhad’ko, V.О. Kyiv addresses of the composer and historian Mykola Arkas
Cherkasov, S.S. Reformation Book–printing in Poland of the XVI–XVII Centuries as a Factor of the Polish Ethno–cultural Environment Formation
Gladchenko, T.B. The Contribution of the Polish Youth of Kremenets’ Lyceum into the Cultural Development of the Right bank Ukraine in the First Three Decades of the 19th century
Dydnuk, Y.V. Cultural and educational life in Uman during Ukrainian revolution (March 1917–1918)
Lavrut, O.A. Display of deviant behaviors of the students USSR in 1920 years
Nikolayenko, V.О. Odesa society of adventists of seventh day is in the context of public policy (1908 – 1961)
Segedа, S.P. The problems of establishing foreign military press UNR (for example, newspaper «Son of Ukraine» (1920–1921gg.)
Frolov, М.О. Prosecution agencies as part of the system of force and coercion in Ukraine during the 1920s and 1930 s.
Pits, G.V. Functioning of the film industry during the evacuation process 1941–1942 years
Polyakova, L.I. The peculiarities of the system of containment and counterbalance in the interaction of legislative and executive branches of state power in Ukraine (1991–2004)
Padalka, S.S. Question of agrarian theory and practice in domestic scientific diskursi (1991–2009)
Kolomiets, M.S. Agricultural Policy in Ukraine in the Shelest Era
Padalka, S.S. Question of agrarian theory and practice in domestic scientific diskursi (1991–2009)
Herman, Z.P. The research historiography of D. Yavornyts’kyi ethnographic heritage
Gauk, A.І. Folk Demonology research as a source of sacred space of slavs

Philosophic sciences

Andriyenko, O.V. Worldview Universals: Notion, Structure, Functions and Types
Boyko, V.I. The essence of the phenomenon «freedom» in the philosophical and cultural tradition
Alekseychuk, I.S. About Epistemological Nature of the phenomenon of Polysignificance
Kovalskyy, G.Е. Traditionalism in the modern Ukrainian society
Movchan, M.M. Death and fear of death in philosophical and anthropological discourse
Matviychuk, A.V. Ecological deontology and tradition of deontology
Shatokhina, N.Р. Creative intuition as impulse of transformation of reality
Bilousova, V.U. The Informational Society: Humanitarian aspects of Management
Chayka, I.Yu. Informative unity of world association: social–philosophical analysis
Kryvenko, Yu.I. Migration processes in the conditions of globalization (social phylosophical aspect)
Zinchenko, V.V. Concept of «dependence» and «social choices» model of global development and peace
Deriglazova, N.В. Social potential of the personality within the dialectic interaction personality and society
Gladkovska, O.O. The social becoming of young people under the conditions of the modern society
Boychenko, M.I. Problems of public management are in the context of social–philosophical analysis of conception of informative society
Pavlova, T.S. Sphere of right as a sphere of freedom is in philosophy of Hegel
Zinchenko, N.О. The simulacrum and the sign in J. Baudrillard’s interpretation
Bregin, M.G. Sociological and educational predictions for the XX–th century from the point of view of philosophy of education
Mucha–Szajek, E. Culture as the social phenomenon: сultivation of society and culture socialization
Ubeyvolk, O.O. Disputed component in the intercultural communications
Zelenov, О.S., Shulga, L.F. Increase of Pupil’s Working Capacity on the French Lessons for Helping of Relaxation Exercises

Political sciences

Degterenko, A.M. Ethnolinguistic aspects analysis of social exclusion as per materials of local communities in Ukraine
Afanasyev, V.О. Political priorities of power in the area of harmonization of int
Oleshchuk, P.M. The flash mob as the technology of political positioning erethnic relations in Crimea
Teremko, V.V. Policy analysis in Ukraine: the process of formation and the prospects of development
Nikolaenko, N.О. Administrative resources: approaches to problem definition and typology
Lysenko, I.М. Civil society as system « citizen – community – local self–government – legal state»
Vonsovych, О.S. Role of State border guard service of Ukraine in process of integration to the european security system
Koval , I.V. Interaction between State, Society and the Church: conceptualization of modern Approach
Semenets–Orlova, I.А. Crisis of the Family in a Post–Іndustrial Society: the Analysis of Some Aspects of Destroying Influence of Family Politics of the Modern Social State оn a Situation of Family
Khylko, M.M. Integrated methodology of journalistic science research in the example of the analysis of Ukraine’s information field
Manukyan, O.S. Features of national interests of Ukraine in Transcaucasia
Genyk, M.A. Prometheism сonception in political thought of Jerzy Niezbrzycki / Ryszard Wraga
Tibuleac, A.G. Role of the OTCS and ShOC in the political and military security strategy of the Russian Federation
Vislenkova, T.V. The Soviet–Spanish relations as a precondition for the establishment and development of Spain’s bilateral ties with post–Soviet countries
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>