”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 40 (10) - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Сальнікова Н.В. Передумови створення та напрями діяльності Інституту раціоналізації управління на початку 30–х років ХХ ст.
Ставнюк О.М. Діяльність П. Любченка в умовах політики українізації в УСРР
Сегеда С.П. Становлення української військової преси 1942–1953 років як складової системи інформаційно–пропагандистського забезпечення УПА
Піц Г.В. Організацийно–кадроова діяльність Управління кінофікації при РНК УРСР 1945–1946 рр.
Божак Я.В. Проблема виведення чеських військ з Цєшинської Сілезії
Мірошник Р.В. Інтернет-ресурси української історії на сайтах установ відділення історії, філософії та права секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
Євдокимов М.О. Матеріали листування Володимира Даля із вченим–натуралістом Олександром Лемоном як джерело з історії дослідження природи Оренбурзького краю в 40–х рр. ХІХ ст.
Бездрабко В.В. Історія документознавства в Україні: історіографічний дискурс
Романцов В.М., Горб Є.С. Методологічні аспекти висвітлення проблем Національно–визвольної війни українського народу середини ХУП ст. у радянській історіографії
Мищак І.М. Боротьба українського націоналістичного руху з органами радянської влади на завершальному етапі Другої світової війни: історіографія
Чаїнський Ю.О. Питання політики Великої Британгії і Франції щодо територіальних проблем Польщі у 1918–1923 роках у післявоєнній британській і французькій історіографіях

Філософські науки

Вашкевич В.М. Логіка та методологія науково–пізнавальної діяльності
Бабінов Ю.О., Боборикін В.Ю. Феномен духовності в життєдіяльності людини
Андрієнко О.В. Концептуально–методологічні аспекти інтерпретації поняття «світогляд»
Акопян В.Г. Залежність екологічної парадигми від стратегічного ресурсу розвитку цивілізації
Дойчик М.В. Ідея гідності людини в європейському ренесансному гуманізмі
Полуянов В.П. Філософсько–історичний аспект взаємовідношень людини та природи
Халамендик В.Б. Сексизм в сучасному українському суспільстві
Муха–Шаєк Є. Роль використання вільного часу в розвитку людства
Шевченко Г.М. Особливості сучасного комунікативного дискурсу: проблема відчуження
Чернова Л.П. Наукова картина світу як предмет філософського дискурсу
Попов С.М. Методологія аналізу управління як єдиного соціального організму
Тарасов В.М. Роль гештальт терапии в расширении социальной компетенции человека
Окорокова В.В. Колізії співвідношення утопії та історії
Павлов Ю.В. Сингергетична модель пізнання соціоісторичної реальності
Жадько В.О. Історичної пам’ять і творча діяльність особистості: проблеми взаємозв’язку
Добролюбська Ю.А. «Історичний досвід» у постмодерністській філософії історії
Гуненков Д.В. Феномен моралі: спроба структурно–функціонального аналізу
Машкін В.В. Критика класичної моделі раціональності в дискурсивній етиці
Макушин Ю.А. Культурологічні та психологічні аспекти методики роботи над рисунком
Убейволк О.О. Особливості функціонування морального фактора в системі бізнес–комунікацій
Попович М.Д. Антропоцентризм і гуманізм: минуле та сьогодення
Салій А.В. «Істинна віра» Сірена К’єркегора в філософії Лева Шестова та Мартін Бубера
Павлова Т.С. Шлях волі від одиничного через особливе до загального як процес пізнання істини у поглядах Гегеля
Соломаха І.Г. Погляди І. Галятовського як складова філософсько–антропологічного доробку в українській філософській думці
Батаєва К.В. Візуальні концепти у феноменології Е. Гуссерля
Гриньова Н.В. Трансформації функцій таємнознавства від первісної доби до наших часів (філософсько–антропологічний аналіз)
Цимбалій В.В. Розгортання благочинної діяльності місії Римо–Католицької Церкви «Карітас–Спес» в незалежній Україні
Захарова С.О. Аксіологічні чинники дизайнерської діяльності як предметної творчості людини
Ашиток Н.І. Формування наукової і мовної картини світу у свідомості дітей
Кивлюк О.П. Проблеми трансформації змісту та технологій навчання під впливом інформаційної революції
Жижко Т.А. Університетська освіта в умовах глобалізаційних викликів сучасного світу
Фоміних Н.В. Феномен «відчуження» в системі освітніх парадигм: історико–філософський аналіз
Покась В.П. Організаційно–педагогічні проблеми створення та розвитку спеціальних шкіл–інтернатів

Політичні науки

Євтушенко О.Н. Влада у категоріальному апараті сучасної політичної науки
Качинська Н.О. Категоріальний апарат дослідження стратегії і тактики іміджевої політики держави в дискурсі сучасної політичної думки
Михайловська О.Г. «Соціальний капітал» як ресурс інститутів громадянського суспільства
Танчук Н.В. Концепції державної регіональної політики: політичний та теоретичний дискурс
Косьмій О.М. Вплив політичної віри на демократичну трансформацію українського суспільства
Панасюк Л.В. Білінгвізм та українська еліта на сучасному етапі державотворення
Хилько М.І. Самоврядні організації як елементи громадянського суспільства та шляхи їх реформування
Трофименко М.В. Історіографія дослідження антиглобалістського руху
Сурганова Ю.О. Тенденції розвитку змішаної форми державного правління в Україні
Семигіна Т.В. Глобальні ініціативи і трансформація української політики протидії епідемії ВІЛ/СНІДу
Котигоренко В.О. Етнополітика в Україні: загальне та регіональне як об’єкт і предмет наукового пізнання
Коршук Р.М. Моделі етнополітики
Дегтеренко А.М. Культурні традиції життєдіяльності поліетнічних територіальних громад Українського Північного Приазов’я
Загурська–Антонюк В.Ф. Політична суб’єктивація національних меншин в Україні (на прикладі суспільно–громадянської діяльності польської національної меншини)
Афанасьев В.О. Передумови поширення ісламського екстремізму у Криму
Коваль І.В. Співвідношення націоналізму і патріотизму у християнстві: приклад греко–католиків
Ірхін О.А. Реінтеграція пострадянського простору: моделі, умови, прогнози
Алєксєєнко І.Г. Форма правління сучасної Росії: концептуально–методологічні засади визначення та політико–праксеологічні детермінанти розвитку
Вонсович О.С. Функціональний аналіз структур безпеки в Європі
Шевчук О.В. Проблема Тибету у контексті реалізації КНР стратегії регіонального лідерства

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Сальникова Н.В. Предпосылки создания и направления деятельности Института рационализации управления в начале 30–х годов ХХ ст.
Ставнюк О.Н. Деятельность А. Любченко в условиях политики украинизации в УСРР
Сегеда С.П. Становление украинской военной прессы 1942–1953 годов как составной части системы информационно–пропагандистского обеспечения Украинской Повстанческой Армии
Пиц А.В. Организационно–кадровая деятельность Управления кинофикации при СНК УССР 1945–1946 гг.
Божак Я.В. Проблема выведения чешских войск с Цешинской Силезии
Мирошник Р.В. Интернет-ресурсы украинской истории на сайтах учреждений отделения истории, философии и права секции общественных и гуманитарных наук НАН Украины
Евдокимов Н.А. Материалы переписки Владимира Даля с ученым–натуралистом Александром Лемоном как источник по истории исследования природы Оренбургского края в 40–х гг. ХІХ в.
Бездрабко В.В. История документоведения в Украине: историографический дискурс
Романцов В.Н., Горб Е.С. Методологические аспекты освещения проблем Национально–освободительной войни украинського народа середини XVII в. в советской историографии
Мищак И.Н. Борьба украинского националистического движения с органами советской власти на заключительном этапе Второй мировой войны: историография
Чаинский Ю.А. Вопрос политики Великобритании и Франции относительно территориальных проблем Польши в 1918–1923 годах в послевоенной британской и французской историографиях

Философские науки

Вашкевич В.Н. Логика и методология научно–познавательной деятельности
Бабинов Ю.А., Боборыкин В.Е. Феномен духовности в жизнедеятельности человека
Андриенко Е.В. Концептуально–методологические аспекты интерпретации понятия «мировоззрение»
Акопян В.Г. Зависимость экологической парадигмы от стратегического ресурса развития цивилизации
Дойчик М.В. Идея достоинства человека в европейском ренессансном гуманизме
Полуянов В.П. Философско–исторический аспект взаимоотношения человека и природы
Халамендик В.Б. Сексизм в современном украинском обществе
Муха–Шаек Е. Роль использования свободного времени в развитии человека
Шевченко А.Н. Особенности современного коммуникативного дискурса: проблема отчуждения
Чернова Л.П. Научная картина мира как предмет философского дискурса
Попов С.Н. Методология анализа управления как единого социального организма
Тарасов В.М. Роль гештальт терапии в расширении социальной компетенции человека
Окорокова В.В. Коллизии соотношения утопии и истории
Павлов Ю.В. Синергетическая модель познания социоисторической реальности
Жадько В.А. Историческая память и творческая деятельность личности: проблема взаимосвязи
Добролюбская Ю.А. «Исторический опыт» в постмодернистской философии истории
Гуненков Д.В. Феномен морали: попытка структурно–функционального анализа
Машкин В.В. Критика классической модели рациональности в дискурсивной этике
Макушин Ю.А. Культурологические и психологические аспекты методики работы над рисунком
Убейволк О.А. Особенности функционирования морального фактора в системе бизнес–коммуникаций
Попович Н.Д. Антропоцентризм и гуманизм: прошлое и настоящее
Салий А.В. «Истинная вера» С. Кьеркегора в философии Льва Шестова и Мартина Бубера
Павлова Т.С. Путь воли от единичного через особенное к общему как процесс познания истины во взглядах Гегеля
Соломаха И.Г. Взгляды И. Галятовского как составляющая философско–антропологических наработок в украинской философской мысли
Батаева Е.В. Визуальные концепты в феноменологии Э. Гуссерля
Гринева Н.В. Трансформации функций тайнознания от первобытного периода до наших дней (философско–антропологический анализ)
Цымбалий В.В. Развитие благотворительной деятельности миссии Римско–Католической Церкви «Каритас–Спес» в независимой Украине
Захарова С.О. Аксиологические основания дизайнерской деятельности как предметного творчества человека
Ашиток Н.И. Формирование научной и языковой картины мира в сознании детей
Кивлюк О.П. Проблемы трансформации содержания и технологий обученияпод влиянием информационной революции
Жижко Т.А. Университетское образование в условиях глобализационных вызовах современного мира
Фоминых Н.В. Феномен отчуждения в системе образовательных парадигм: историко–философский анализ
Покась В.П. Организационно–педагогические проблеми создания и развития специальных школ–интернатов

Политические науки

Евтушенко А.Н. Власть в категориальном аппарате современной политической науки
Качинская Н.А. Категориальный аппарат исследования стратегии и тактики имиджевой политики государства в дискурсе современной политической мысли
Михайловская О.Г. «Социальный капитал» как ресурс институтов гражданского общества
Танчук Н.В. Концепция государственной региональной политики: политический и теоретический дискурс
Косьмий Е.М. Влияние политической веры на демократическую трансформацию украинского общества
Панасюк Л.В. Билингвизм и украинская элита на современном этапе развития государственности
Хилько Н.И. Самоуправляемые организации как элемент гражданского общества и пути их реформирования
Трофименко Н.В. Историография исследования антиглобалистского движения
Сурганова Ю.О. Тенденции развития смешанной формы государственного правления в Украине
Семыгина Т.В. Глобальные инициативы и трансформация украинской политики противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа
Котигоренко В.А. Этнополитика в Украине: общее и региональное как объект и предмет научного познания
Коршук Р.Н. Модели этнополитики
Дегтеренко А.Н. Культурные традиции жизнедеятельности полиэтнических территориальных громад Украинского Северного Приазовья
Загурская–Антонюк В.Ф. Политическая субъективация национальных меньшинств в Украине (на примере общественно–гражданской деятельности польского национального меньшинства)
Афанасьев В.А. Предпосылки распространения исламского экстремизма в Крыму
Коваль И.В. Соотношение национализма и патриотизма в христианстве: пример греко–католиков
Ирхин А.А. Реинтеграция постсоветского пространства: модели, условия, прогнозы
Алексеенко И.Г. Форма правления современной России: концептуально–методологические принципы определения и политико–праксеологические детерминанты развития
Вонсович А.С. Функциональный анализ структур безопасности в Европе
Шевчук А.В. Проблема Тибета в контексте реализации КНР стратегии регионального лидерства

CONTENT

Historical studiens

Salnikova, N.V. The prerequisites for the creation and activities of the Institute of management rationalization in the early 30–ies of XX century
Stavnyuk, O.M. Activity of P. Lubchenko in condition of ukrainization politics in USRR
Segeda, S.P. Establishment of the Ukrainian military press 1942–1953 years as part of the system to advocacy of the Ukrainian Insurgent Army
Pits, G.V. Organizaciyno–kadroova activity of Management of kinofikacii at Advice of Folk Commissars of Ukrainian Soviet Socialistic Republic 1945–1946
Bozhak, Y.V. The problem of extraction of che Czech armies from the Ceshin Sileziya
Miroshnyk, R.V. Internet-recourses of Ukrainian History on the Sites of Establishment Department of History, Philosophy and Law Section of Public and Humanitarian Science of Ukraine
Evdokimov, М.A. Materials of correspondence of Vladimir Dahl with a scientist–naturalist Alexander Lemonom as a source on history of research of nature of the Orenburg’s edge in 40th of XX century
Bezdrabko, V.V. The history of document studies in Ukraine: historiographic discourse
Romantsov, V.M., Horb, E.S. The war for independence and national ideas of the Ukrainian People in the Middle of XVII th century in the soviet historiography
Myshchak, I.М. Fight of Ukrainian nationalists against the organs of soviet power on the finishing stage of Second World War: historiography
Chainskyi, Iu.О. Question of Great Britain and France regarding territorial problems of Poland in 1918–1923 in post–war British and French historiography

Philosophic sciences

Vashkevych, V.M. The Logic and Methodology of Scientific and Cognitive Activities
Babinov, Y.A., Boborykin, V.Y. Spirituality phenomenon in human life
Andriyenko, O.V. Conceptual and Methodological Aspects of the Interpretation of notion «Worldview»
Akopyan, V.G. Dependence of Ecological Paradigm on Strategic Resource of Civilization Development
Doichyk, М.V. The Idea of Human Dignity in the European Renaissance Humanism
Poluyanov, V.P. Interrelation of man and nature: philosophical–historical aspect
Khalamedik, V.B. Sexism in the contemporary Ukrainian society
Mucha–Szajek, E. Role of use of a free time in development of the humanity
Shevchenko, G.M. Special features of modern communicative discourse: The problem of estrangement
Chernova, L.P. Scientific Picture of the World as the Subject of Philosophical Discourse
Popov, S.N. Management Analysis Methodology as Unified social organism
Tarasov, V.M. The role of gestalt therapy in broadening of social competence of the man
Okorokova, V.V. Collisions of а parity of Utopia and history
Pavlov, U.V. А synergetic model of the cognition of social–historical reality
Zhadko, V.A. The historical memory and the creative activity of personality: the problem of the relationship
Dobrolyubska, J.A. «Historical experience» in postmodernist philosophy of history
Gunenkov, D.V. Morality Phenomenon: the Attempt of Structural and Functional Analysis
Mashkin, V.V. Criticism of the classic rationality model in the discursive ethics
Makushin, U.A. Cultural and psychological aspects of the operating procedure with picture
Ubeyvolk, O.O. The specificity of moral factor impact in the system of business communication
Popovich, М.D. Anthropocentrism and humanism: the pas and nastoyaschee
Saliy, A.V. «True Belief» of S. Kerkegor in the philosophy of Lev Shestov and Martin Buber
Pavlova, T.S. Way of will from single through the special to general as a process of cognition of truth is in the looks of Hegel
Solomakha, I.G. I. Halyatovs’kyi’s opinions as a component of philosophical anthropological lifelength in Ukrainian philosophical thought Iryna
Bataeva, К.V. Visual concepts of E. Husserl’s phenomenology
Grinjova, N.V. The cryptoknowledge functions transformation from the ancient till modern times (тhe philosophic and anthropological analysis)
Tsymbaliy, V.V. The Roman Catholic Church charity activity mission «Caritas–Spes» extension in independent Ukraine
Zakharova, S.O. Axiological bases of design activity as subjective creativity of the person
Ashitok, N.I. Forming of scientific and linguistic picture of the world in consciousness of children
Kyvlyuk, О.Р. The Problems of Plot Transformation and Education Technology under the Influence of Informative Revolution
Zhyzhko, Т.А. University Education under the Conditions of Globalized Challenges of Contemporary World
Phominyh, N.V. The phenomenon of estrangement in the system of educational paradigms: historical and philosophical analysis
Pokas’, V.P. Organizational and Pedagogical Problems of Creation and Development of Special Boarding Schools

Political sciences

Yevtushenko, О.N. Power as a category in modern political science
Kachynska, N.О. The conceptual framework of state’s image making strategy and tactics in discourse of the modern political science
Mikhailovckaya, O.G. «Social capital» as a resource of civil society institutions
Tanchuk, N.V. Conceptions of State and Regional Policy: Political and Theoretical Discourse
Kosmii, O.M. Influence of the political belief on democratic transformation of Ukrainian society
Panasiuk, L.V. Bilingualism and Ukrainian Elite In the Post Soviet Ukraine
Khylko, M.I. Self–governing organization as an element of civil society and ways to reform
Trofymenko, M.V. Historiography of the antiglobalistic movement research
Surganova, Y.О. Trend mixed forms of State governing of the Ukraine
Semigina, T.V. Global initiatives and transformation of the Ukrainian policy to combat HIV/AIDS
Kotygorenko, V.V. Ethnopolitics in Ukraine: the general and the regional as object and matter of scientific knowledge
Korshuk, R.М. Models of ethnopolitics
Degterenko, A.M. Cultural traditions of polyethnic territorial communities’ activity of Ukrainian Northern Azov Sea region
Zagurska–Antonjuk, V.F. Publicly in political activity of civil assosiations of national minorities in Ukraine (on the example of the Polish national minority)
Afanasyev, V.A. Prerequisites for the spread of Islamic extremism in the Crimea
Koval, I.V. The patio of nationalism and patriotism in Christianity: example of greek catholics
Irhin, О.A. Reintegration of post soviet space: models, conditions, forecasts
Alekseenko, I.G. Form of rule of modern Russia: conceptually methodological principles of determination and political practice determinants of development
Vonsovych, О.S. Functional analysis of security structures in Europe
Shevchuk, O.V. The Tibetan problem and its influence over the architectonics of APR safety system
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>