”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 41 (11) - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Маклюк О.М. Трансформація моделі державного управління в Англії за часів Генріха VIII
Михайлюк О.В. Селянська громада Наддніпрянської України як соціокультурна спільнота (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Семенчук О.О. Сільське парафіяльне духовенство Уманщини серед духовної еліти України ХІХ–початку ХХ ст.
Бодров Ю.І. Повітове місто Умань другої половини XIX – початку XX ст.: традиції та особливості самоврядування і соціально –економічного розвитку
Гальчинський Б.А. Культурно–просвітницька діяльність Миколи Лисенка в українському національному русі першій половині 60–х років ХІХ ст.
Католик А.В. Реформування системи охорони здоров’я на Чернігівщині (60–90–і роки XIX ст.)
Черніговець Н.М. До історії взаємовідносин іммігрантських комун з місцевим населенням
Антоник І.Д. Карпатська операція 1914–1915 рр.
Гай–Нижник П.П. Управління коменданта Штабу гетьмана П.Скоропадського та його збройні підрозділи (1918 р.)
Сегеда С.П. Центральні українські військові друковані органи міжвоєнного періоду: становлення і внутрішня боротьба ідей
Оніпко Т.В. Експорт вітчизняною споживчою кооперацією продуктів рослинництва як засіб сприяння індустріалізації країни в останні роки непу
Литвин Н.М. Роль НКВС в ідеологічному «перевихованні» української наукової інтелігенції в 1930–х роках
Гречішкіна О.С. Політичне виховання в піонерських організаціях УРСР у 1929–1939 рр.
Кузюк О.М. Українське радянське кіно 1930 –х років : суспільно – політичний аспект
Піц Г.В. Реевакуація кінопідприємств та відновлення кіномережі 1943–1944 рр.
Малежик Д.І. Громадсько–політична робота української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945–1953 рр.)
Фомін А.В. Основні напрями соціальної політики в УРСР у 1944 – 1956 рр.: історичний аспект
Загребельна Л.В. Православ’я на Рівненщині у 60–х – середина 80–х років ХХ ст.
Гладун Ю.П. Діяльність українських громадських організацій Канади в контексті боротьби за незалежність України (1960–1980 рр.)
Гордіна Н.О. Суспільно–політичні настрої населення УРСР в умовах суверенізації та здобуття Україною державної незалежності (1990 –1991 рр.)
Цендра Н.М. Радянська спадщина взаємин держави і церкви та її наслідки для України 1991–1996 рр.
Кривошея І.І. Біограми представників аристократичного роду Потоцьких (герб«Пилява») на сторинках новітніх польських довідників та словників
Григоренко І.В. Культурно–громадська діяльність Панаса Мирного у його листуванні з сучасниками
Милько В.І. Діяльність депутатів від українських губерній та міст у І–ІV Державних Думах Російської імперії 1906–1917 рр. (за матеріалами періодичної преси)
Малка А.В. Українсько–польське переселення: історіографія
Мосяков В.Я. Историософские взгляды на прошлое и настоящее Украины
Кириченко В.Г. Історіософські ідеї соціально–політичної концепції розвитку суспільства В. Зіньківського (1881–1962 рр.)
Шайкан В.О., Шайкан В.О. Ідеологічний аспект радянізації західноукраїнських земель 1939–1940 рр.

Філософські науки

Андрієнко О.В. Методологічне підґрунтя соціально–філософського дослідження світогляду
Попов С.М. Синергетична концепція самоорганізаціїї: теоретико–методологічний аналіз
Компанієць Л.Г. Сутність поняття «діяльність»
Литвинчук О.В. До питання про ідентичність маргінального індивіда: обґрунтування взаємозв’язку
Нестеренко Г.О., Нестеренко Є.А. Філософія «м’якого» управління
Поліщук О.С. Становлення політичної нації ? потреба українського етнонаціонального буття (соціально–філософський аспект)
Бондаревич І.М. Архаїчні слов’янські міфи і українська філософія серця
Гуляєва О.А. Основні філософські аспекти сімейно–шлюбних відносин в православ’ї
Литвинова Д.В. Властивості міфологічної свідомості на прикладі української неоязичницької культури
Захарова С.О. Людиновимірна природа дизайнерської діяльності як предметної творчості людини
Архипова Л.Д. Карти ідентичностей і прокладання смислових маршрутів: література та філософська герменевтика
Москалюк В.М. Українська діаспора: збереження національного естетичного простору через мову
Андрусів Л.З. Елементи раціоналізму в єретичних рухах стригольників та богомілів ХV – першої половини ХVІ ст.
Витер Д.В. Богословие мира и социальные идеи православ’я
Лугуценко Т.В., Кушнір Є.Я. Релігія в контексті духовної культури
Ухов О.С. «Темна природа» у Бога як проблема богословсько–філософської теодицеї
Лугуценко Т.В., Третьякова Т.Ю. Вплив масової культури на релігійну свідомість людини
Батаєва Є.В. Візуальні аспекти феноменології М.Мерло-Понті
Пуліна В.І. Пантелеймон Куліш та Тарас Шевченко в українському естетичному дискурсі
Дольська О.О., Харченко І.М. Трансформаційні процеси в освіті: до визначення методологічних основ інформатизації суспільства
Пироженко В.О. Наукова раціональність, істина і методологія історичної освіти
Невмержицька Н.М. Фактори становлення світоглядних пріоритетів сучасної студентської молоді
Гриценко М.В. Якість вищої освіти в системі цінностей українського суспільства
Ашиток Н.І. Ірраціональна мовна картина світу в освітньому процесі
Шпак В.І. Трансформація видавничої справи України у період переходу від командно–адміністратиної до ринкової системи управління (1990–2010 рр.)

Політичні науки

Глотов Б.Б., Марасюк С.С. Методологічні засади дослідження етнополітичних чинників українського державоутворення
Новакова О.В. Сучасні проблеми розвитку політичного класу в Україні
Остренко Є.І. Політичний клас у просторі української політики
Моїсеєва А.С. Політична воля партії: особливості та проблеми формування
Максимець Б.В. Виборча кампанія як форма політичної участі й політичні партії
Ніколаєнко Н.О. Форми застосування адміністративного ресурсу в контексті виборчої кампанії
Слабчук Т.А. Вплив політичних партій на розвиток жіночого політичного лідерства в сучасній Україні
Мороз А.С. Формування активної громадянської позиції молоді як запорука успішної інтеграції України до світового співтовариства
Пиляєва Л.В. Участь жінок у політиці: міжнародний досвід та українські реалії
Савич І.О. Розвиток ідеї толерантності в історії української політичної думки
Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: мовний стан українського селянства в пострадянський період (спроба історико–політологічного аналізу)
Христенко В.М. Системні реформи в ракурсі політичної думки
Торяник В.М. Теоретико–методологічне значення концепції процесу генерації ризику М. Меркхофера в дослідженні відносин «виробник – споживач»
Москалюк А.Б. Нові суб’єкти політичної участі у критичній теорії политичних партій М.Острогорського
Осін В.В. «Сліпа пляма» історіописання: когнітивні виміри політології
Олещук П.М. Франчайзинг як технологія політичного позиціонування
Лікарчук Н.В. Основні складові політичного маркетинг–мікс
Тараненко Г.Г. Неурядові об’єднання як чинник розвитку громадянського суспільства
Шепєлєв М.А. Неформальні інститути колективного світового лідерства
Коцур В.В. Роль ОБСЄ у вирішенні конфлікту в Приднестров’ї
Роїк Н.Г. Вплив зовнішнього кордону ЄС на українсько–польське прикордонне співробітництво
Ковальова О.І. Поширення впливу США в Мексиці: «Ініціатива Мерида»
Ґеник М.А. Польсько–українське примирення у політичної думці Станислава Ю. Папроцького
Кияниця Л.Л. Китайсько–бразильські відносини на сучасному етапі розвитку
Романюк Н.А., Мирович О.В. Особливості енергетичної безпеки Республіки Хорватії на сучасному етапі

Наукове життя

Кривошея В.В. Рецензія на монографію: М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський. Держава і цивілізація в історії України
Бойко О.Д. Рецензія на монографію: Євтушенко О.Н. Державна влада і місцеве самоврядування в політичній системі суспільства
Сарнацький О.П. Рецензія. Перший підручник з історії України для іноземних студентів

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Маклюк О.Н. Трансформация модели государственного управления в Англии при Генрихе VIII
Михайлюк А.В. Крестьянская община Надднепрянской Украины как социокультурное сообщество (вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.)
Семенчук О.О. Сельское парафиальное духовенство Уманщини среди духовной элиты Украины ХІХ – начала ХХ в.
Бодров Ю.И. Уездный город Умань второй половины ХІХ – начала ХХ вв.: традиции, особенности самоуправления и социально–экономического развития
Гальчинский Б.А. Культурнo – просветительская деятельность Николая Лисенко в украинском национальном движении первой половины 60–х годов XIX ст.
Католик А.В. Реформирование системы охраны здоровья на Черниговщине (60–90 года XIX в.)
Черниговец Н.Н. К истории взаимоотношений иммигрантских коммун с местным населением
Антоник И.Д. Карпатська операция 1914–1915 гг.
Гай–Ныжнык П.П. Управление коменданта Штата гетмана П.Скоропадского и его вооруженные подразделения (1918 г.)
Сегеда С.П. Центральные украинские военные печатные органы межвоенного периода: становление и внутренняя борьба идей
Онипко Т.В. Экспорт отечественной потребительской кооперацией продуктов растениеводства как способ содействия индустриализации страны в последние годы нэпа
Литвин Н.Н. Роль НКВД в идеологическом «перевоспитании» украинской научной интеллигенции в 1930–х годах
Гречишкина О.С. Политическое воспитание в пионерских организациях УССР в 1919–1939 гг.
Кузюк О.Н. Украинскoе советское кино 1930–х годов: общественно– политический аспект
Пиц А.В. Реэвакуация кинопредприятий и восстановление киносети 1943–1944 гг.
Малежик Д.И. Общественно–политическая работа украинской творческой интеллигенции в послевоенный период (1945–1953 гг.)
Фомин А.В. Основные направления социальной политики в УССР в 1944 – 1955 гг.: исторический аспект
Загребельная Л.В. Православие на Ровенщине в 60–х – середина 80–х гг. ХХ ст.
Гладун Ю.П. Деятельность украинских общественных организаций Канады в контексте борьбы за независимость Украины (1960–1980 гг.)
Гордина Н.О. Общественно–политические настроения населения УССР в условиях суверенизации и приобретения Украиной государственной независимости (1990–1991 гг.)
Цендра Н.М. Советское наследие взаимоотношений государства и церкви и его последствия для Украины 1991–1996 гг.
Кривошея И.И. Биограммы представителей аристократического рода Потоцких (герб «Пилява») на страницах новейших польських справочников и словарей
Григоренко И.В. Культурно–общественная деятельность Панаса Мирного в его переписке с современниками
Милько В.И. Деятельность депутатов от украинских губерний и городов в I–IV Государственных Думах Российской империи по материалам периодической печати (1906–1917)
Малка А.В. Украинско–польское переселение: историография
Мосяков В.Я. Историософские взгляды на прошлое и настоящее Украины
Кириченко В.Г. Историософские идеи социально–политической концепции развития общества В.Зиньковского (1881–1962 гг.)
Шайкан В.А, Шайкан В.А. Идеологический аспект советизации западноукраинских земель 1939–1940 гг.

Философские науки

Андриенко Е.В. Методологические основания социально–философского исследования мировоззрения
Попов С.Н. Синергетическая концепция самоорганизации: теоретико–методологический анализ
Компаниец Л.Г. Сущность понятия «деятельность»
Литвинчук О.В. К вопросу об идентичности маргинального индивида: обоснование взаимосвязи
Нестеренко Г.О., Нестеренко Е.А. Философия «мягкого» управления
Полищук А.С. Становление политической нации ? потребность украинского этнонациольного бытия (социально–философский аспект)
Бондаревич И.Н. Архаические славянские мифы и украинская философия сердца
Гуляева Е.А. Основные философские аспекты семейно–брачных отношений в православии
Литвинова Д.В. Свойства мифологического сознания на примере украинской неоязыческой культуры
Захарова С.А. Человекотворческая природа дизайнерской деятельности как предметного творчества человека
Архипова Л.Д. Карты идентичностей и определение смысловых маршрутов: литература и философская герменевтика
Москалюк В.М. Украинская диаспора: сохранение национального эстетического пространства посредством языка
Андрусив Л.З. Элементы рационализма в еретических движениях стригольников и богомилов ХV – первой половины XVI в.
Вітер Д.В. Богослов’я миру та соціальні ідеї православ’я
Лугуценко Т.В., Кушнир Е.Я. Религия в контексте духовной культури
Ухов А.С. «Тёмная природа» у Бога как проблема богословско–философской теодицеи
Лугуценко Т.В., Третьякова В.Ю. Влияние массовой культури на религиозное сознание человека
Батаева Е.В. Визуальные аспекты феноменологии М.Мерло-Понти
Пулина В.И. Пантелеймон Кулиш и Тарас Шевченко в украинском эстетическом дискурсе
Дольская О.А., Харченко И.М. Трансформационные процессы в образовании: к определению методологических основ информатизации общества
Пироженко В.А. Научная рациональность, истина и методология исторического образования
Невмержицкая Н.Н. Факторы становления мировоззренческих приоритетов современной студенческой молодежи
Гриценко М.В. Качество высшего образования в системе ценностей украинского общества
Ашиток Н.И. Іррациональная языковая картина мира в образовательном процессе
Шпак В.І. Трансформація видавничої справи України у період переходу від командно–адміністратиної до ринкової системи управління (1990–2010 рр.)

Политические науки

Глотов Б.Б., Марасюк С.С. Методологические основы исследования этнополитических факторов государственного строительства в Украине
Новакова Е.В. Современные проблемы развития политического класса в Украине
Остренко Е.И. Политический класс в пространстве украинской политики
Моисеева А.С. Политическая воля партии: особенности и проблемы формирования
Максимец Б.В. Избирательная кампания как форма политического участия и политические партии
Николаенко Н.А. Формы применения административного ресурса в контексте избирательной кампании
Слабчук Т.А. Влияние политических партий на развитие женского политического лидерства в современной Украине
Мороз А.С. Формирование активной гражданской позиции молодежи как залог успешной интеграции Украины к мировому содружеству
Пиляева Л.В. Участие женщин в политике: международный опыт и украинские реалии
Савич И.А. Развитие идеи толерантности в истории украинской политической мысли
Панасюк Л.В. К истокам билингвизма на Украине: языковое состояние украинсткого крестьянства в постсоветский период (попытка историко–политического анализа)
Христенко В.Н. Системные реформы в ракурсе политической мысли
Торяник В.Н. Теоретико–методологическое значение концепции генерации риска М. Меркхофера в исследовании отношений «производитель –потребитель»
Москалюк А.Б. Новые формы политического участия в концепции партийной демократии М.Острогорского
Осин В.В. «Слепое пятно» историописания: когнитивные измерения политологии
Олещук П.Н. Франчайзинг как технология политического позиционирования
Ликарчук Н.В. Базовые елементы политического маркетинг–микс
Тараненко Г.Г. Неправительственные объединения как фактор развития гражданского общества
Шепелев М.А. Неформальные институты колективного мирового лидерства
Коцур В.В. Роль ОБСЕ у разрешении конфликта в Приднестровье
Роик Н.Г. Влияние внешней границы ЕС на украинско–польское приграничное сотрудничество
Ковалёва А.И. Расширение влияния США в Мексике: «Инициатива Мерида»
Генык Н.А. Польско–украинское примирение в политической мысли Станислава Ю. Папроцкого
Кияница Л.Л. Китайско – бразильские отношения на современном этапе развития
Романюк Н.А., Мирович О.В. Особенности энергетической безопасности Республики Хорватия на современном этапе

Научная жизнь

Кривошея В.В. Рецензия на монографию: М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський. Держава і цивілізація в історії України
Бойко А.Д. Рецензия на монографию: Євтушенко О.Н. Державна влада і місцеве самоврядування в політичній системі суспільства
Сарнацкий А.П. Рецензия. Первый учебник по истории Украины для иностранных студентов

CONTENT

Historical studiens

Maklyuk, O.M. Transformation the model of the government in England in the time of the Henry VIII
Mykhailuk, А.V. Peasant commune of the Dnieper region in Ukraine as Social and Cultural community (the second half of 19th century – beginning of 20th century)
Semenchuk, О.О. Rural parochial clergy of Uman among spiritual elite of Ukraine at ХІХ – beginning of ХХ century
Bodrov, U.I. Chief town of a district Uman of the second half of XIX – beginning of XX century: traditions and peculiarities of self-administration and social economical development
Galtschinskij, B.А. Mykola Lysenko cultural – educated activity in the Ukrainian National Movement in the first half of 60th years of XIX century
Katolyk, A.V. Reformation of the health service in Chernigiv region (60–90–s years of the 19th century)
Chernigovets, N.M. To the history of relations between immigrant communes with a local population
Antonik, I.D. The Carpathians operation in 1914–1915 s
Hai–Nyzhnyk P.P. Management of commandant of the State of hetman P.Skoropadskyi and his armed subdivisions (1918)
Segeda, S.Р. Central Ukrainian military publications of the interwar period: the formation and inner struggle of ideas
Onipko, T.V. Еxport of plant growing products by domestic consumer cooperatives as a way of assistance of industrialization of the country in the last years of New Economic Policy
Lytvyn, N.М. Effect of NKVD in ideological «reeducation’ the scientific intelligentsia of the Soviet Ukraine in 1930
Grechisckina, О.S. Political Education in Pioneer Organizations of Soviet Ukraine in 1919–1939
Kuzjuk, O.M. Ukrainian Soviet Cinema in 1930– th: social and political aspect
Pits, G.V. A re–evacuation of cinemaenterprises and proceeding in cinematographic network 1943–1944 years
Malezhyk, D.I. Social–political activity of Ukrainian arts intelligentsia in the postwar period (1945–1953)
Fomin, A.V. The basic directions of social policy in Ukrainian SSR during 1944 – 1955.: historical aspect
Zahrebelna, L.V. Orthodoxy in Rivne region, 60’s – middle of 80’s of the 20th century
Gladun,Yu.P. The activities of Ukrainian public organizations in Canada in the context of the struggle for independence of Ukraine (1960–1980 years)
Gordina, N.О. Social and political public mood of the Ukrainian SSR during acquisition of sovereignty and national independence (1990 – 1991)
Tsendra, N.M. Soviet legacy of state–church relations and its effects on Ukraine in the 1991–1996 period
Kryvosheya, I.I. Biograms of Potockis as aristocracyfamily (Pilawa coat of Arms) in the latest Polish reference books and vocabularies
Grigorenko, I.V. Cultural–public activity of Panas Myrny in his correspondence with contemporaries
Milko, V.I. The activities of the deputies of the Ukrainian provinces and cities in the I–IV State Dumas of the Russian Empire based on the periodical press (1906–1917)
Malka, A.V. Ukrainian–Polisc resettlement: historiography
Mosyakov, V.Y. Historical perspectives on the past and present Ukraine
Kirichenko, V.G. The history and philosophy ideas of socio–political conception of development of society of V. Zenkovsky (1881–1962)
Shaykan, V.О., Shaykan, V.О. The ideological aspect of Soviet power imposition western Ukrainian lands in the period of 1939–1940

Philosophic sciences

Andriyenko, O.V. Methodological Ground of Social–Philosophical Investigation of Worldview
Popov, S.М. Synergetic concept of self–organization: the theoretical –methodological analysis
Kompaniyets, L.G. The essence of the conception «activity»
Litvinchuk, О.V. To the question about the identity of marginal’nogo individual: ground of intercommunication
Nesterenko, G.O., Nesterenko, Y.A. Philosophy of «soft» management
Polishchuk, О.S. Formation of Political Nation – need of Ukrainian Ethnonational Existence (Social–Philosophical Aspect)
Bondarevich, I.M. Archaic Slavonic myths and Ukrainian philosophy of the heart
Gulaeva, H.A. The main philosophical aspects of family and marriage relations are in orthodoxy
Litvinova, D.V. The characteristics of the mythological mind on example of the Ukrainian pagan culture
Zakharova, S.A. Рersoncreative nature of design activity as man’s subject creativity
Arkhypova, L.D. Hermeneutical trails at the unknown map of identities in literature
Moskalyuk, V.M. Ukrainian diaspora: preservation of national aesthetic space with the help of language
Andrusiv, L.Z. Elements of rationalism in heretical movements of stryholniks and bohomily in XV – early XVI century
Viter, D.V. The theology of Peace and social ideas of orthodoxy
Lugucenko, T.V., Kushnir E.Y. Religion is in the context of spiritual culture
Ukhov, О.S. «Dark nature» of God as the problem of theodicy theological philosophy
Lugucenko, T.V., Tret’yakova, T.G. Influence of mass kul’turi on religious consciousness of man
Bataeva, E.V. Visual concept of French phenomenologist M. Merleau-Ponty
Pulina, V.I. Panteleymon Kulish and Taras Shevchenko in Ukrainian aesthetic discourse
Dolska, О.А., Kharthenko, I.M. Transformation processes in education: to determination of methodological bases of informatization of society
Pirozhenko, V.О. Scientific rationality, truth and methodology of historical education
Nevmerzhytska, N.M. The factors of obtaining of worldview priorities of modern student youth
Grytsenko, M.V. The quality of higher education in the values of the ukrainian society
Ashitok, N.I. An irrational linguistic picture of the world is in an educational process
Shpak, V.I. Transformation of publishing in Ukraine during the transition from command to market management system (1990–2010)

Political sciences

Glotov, B,B., Marasyk, S.S. Methodological bases of ethno–political factors investigation of Ukraine state–building
Novakova, H.V. Modern problems of development political class in Ukraine
Ostrenko, E.І. Political class in the space of Ukrainian politics
Moiseeva, A.S. Political Will of Party: Specific and Problems in Forming
Maksymets, B.V. The election campaign as a form of political participation and political parties
Nikolaenko, N.O. Forms of government interference in the context of the election campaign
Slabchuk, T.A. Influence of the political parties in the development of women’s political leadership in present–day Ukraine
Moroz, A.S. Formation of active civil position of youth as the pledge of successful Ukrainian integration to the world community
Pilyaeva, L.V. Participation of women in the politics: international experience and Ukrainian realias
Savych, I.O. Development of idea of tolerance is in history of the Ukrainian political idea
Panasiuk, L.V. Bilingualism іn Modern Ukraine: тhe Linguistic Russification оf The Ukrainian Peasantry
Hristenko, V.М. System reforms are in foreshortening of political idea
Torjanik, V.М. The theoretical and methodological value of M. Merkhofer’s concept of risk–generation process in research of relations «the manufacturer – the consumer»
Moskalyuk, А.В. New subjects of political participation in M. Ostrogorsky party democracy conception
Osin, V.V. A blind spot of history writing: the cognitive dimensions of political science
Oleshchuk, P.M. The franchising as the technology of political positioning
Taranenko, H.G. Non–governmental associations as a factor in civil society development
Shepelev M.A. Informal Institutions of collective world leadership
Kotsur. V.V. The part of OSCE of conflict in Pridnistrovya decision
Rojik, N.G. External EU’s border as a Factor of the Ukrainian–Polish development of bordering cooperation
Kovalyova, O.I. The expansion of the U.S. influence in Mexico: «Merida Initiative»
Genyk, M.A. Polish–Ukrainian Reconciliation In Political Thought of Stanislaw J.Paprocki
Kyianytsia, L.L. PRC – Brazil relations at the current stage of development
Romanjuk, N.А., Myrovych, O.V. Energy security features of the Rebublic of Croatia at the present stage

Scientific life

Krivosheja, V.V. Review on a monograph: M.E. Gorelov, O.P. Mozya, O.O. Rafalskij. The State and Civlization in History of Ukrainian
Boyko, O.D. Review on a monograph: Yevtushenko, О.N. State power and local self–government in political system society
Sarnatskiy, A.P. Review. The first textbook on history of Ukraine for foreign stu–dents
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>