”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 42 (12) - 2010
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Луняк Є.М. Анна Ярославна: деміфологізація історичного образу
Лисенко І.О. Приєднання українських земель до Великого князівства литовського
Сарнацький О. П. Керівництво Департаментом поліції Російської імперії жандармськими підрозділами в Україні в їхній боротьбі з діяльністю українських політичних партій Наддніпрянщини та їх прихильників (кінець ХІХ ст. – 1907 р.)
Новікова С.В. Побут греків Маріупольського повіту за матеріалами Маріупольського повітового земства та звітами вчителів Одеського учбового округу
Барвінок О.В. Дворянство Подільської губернії в органах державного управління та станового самоврядування регіону ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. за матеріалами довідково–статистичних видань
Ядловська О.С. Етнічні меншини в громадсько–політичному житті Херсонської губернії (1917–1919)
Тарнавська С.В. Матеріальне становище науково–педагогічних кадрів вищої школи України в 1920–і–початку 1930–х років
Рекрут В.П. Роль та місце споживчої кооперації в продовольчому забезпеченні населення України в 1928–1934 роках
Барабаш Ю.В. Розвиток електрозв’язку в Донбасі у 1920–х роках
Ільницька О.І. Соціально–економічні причини передачі Кримської області зі складу РРФСР в УРСР
Гай–Нижник П.П. Українське «сьогодні» крізь призму українського «вчора»
Осмоловська О.Ю.Інтереси Росії на Південному Кавказі та роль регіону у міжнародній співпраці (90–і рр. ХХ – початок ХХІ ст.)¬
Левицький В.В. Етнодемографічна характеристика української молоді (початок ХХІ ст.)
Пята Л.Л. Політичний чинник у приватизаційному процесі України (1990–2000–і роки)
Буглай Н.М. Польща та Україна в Європейській політиці сусідства ЄС
Науменко М.І. Українсько-азербайджанське економічне співробітництво у період незалежності
Лобач Д.В. Генезис меча на території Європи з найдавніших часів до середини XVII століття: історіографія проблеми
Надтока Г.М., Горпинченко І.В. Російська православна церква в системі народної освіти України другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія проблеми
Подгайко М.К. Вивчення самоврядування грецьких національних громад України другої половини ХVІІ – середини ХІХ ст. російською історичною наукою
Мищак І.М. Українсько–польський обмін населенням у 1944–1946 рр.: новітня історіографія
Ткаченко С.М. Забезпечення кримських партизан радянською авіацією у 1942–1944 роках: питання періодизації

Філософські науки

Бондаревич І.М. Українська філософія в світовому філософському полілозі
Александрова О.С. Сутність толерантності в сучасному суспільстві
Веденєєв В.О. Соціокультурна парадигма як методологічна засада аналізу трансформаційних процесів у суспільстві
Глотов Б.Б., Вітер Д.В. Місце України в цивілізаційній мозаїці світу у контексті глобалізації: соціально–філософський аналіз
Колотило В.В. Поліваріативність способів формування світогляду
Дольська О.О., Харченко І.М. Новий тип мислення як чинник формування інформаційного суспільства (до проблеми трансформації комунікативної раціональності)
Кузьміна Ж.Ю. Інноваційна діяльність в умовах соціальної трансформації сучасного українського суспільства
Максимович О.В. Психоаналітичні студії – концептуальна основа парадигми українського модернізму
Полуянов В.П. Свобода і щастя людини у філософсько– антропологічних поглядах
Теліженко Л.В. Зміст практик повсякденності в контексті постнекласичного осмислення цілісності людини
Слюсаренко О.М. Теоретико–праксеологічні перехрестя суспільної модернізації
Молодцов Б.І. Перетворена форма свідомості в контексті взаємовідносин класичної та некласичної раціональності
Мирошниченко С.А. Глобалізаційні тенденції як чинник саморозпаду соціальних систем
Разумовский С.О., Греков О.М. Підготовка кадрів і реалізація нових економічних стратегій
Шевченко Н.В. Методологічний потенціал поняття «кар’єра» для дослідження конкурентоспроможності спеціаліста
Панич О.О. Співвідношення дедукції та індукції в логіці Джона Стюарта Мілла
Власов В.І. Періодизація глобалізації у поглядах західних дослідників
Семикрас В.В. Українська самоідентичність у світогляді Богдана Кістяківського
Соломаха І.Г. Спадщина І.Галятовського в контексті філософської культури доби козацького бароко
Андрущенко Т.І. Проблема виховання естетичного в українському культурному дискурсі в період глобалізації та інформаційної революції
Батичко Г.І. Архітектоніка європейського культурного простору
Іванова К.А. Динаміка інформації та культурні зміни
Камаралі Г.В. Розвиток та трансформація культури в інформаційній цивіліхзації
Ташков М.В. Криза цивілізації у світлі філософії ведичної культури
Майданюк І.З. «Універсальні ідеї» Шевченка і найбільш природна форма організації народу
Мовчан М.М. Українська духовно–культурна традиція: мотиви страху в житті і творчості М. Гоголя
Суковатая В.А. «Презумпція провини»: Друга світова війна у творчості Ж.–П.Сартра
Цьолух С.Т. Чорна книжка і Сірий блокнот Зінаїди Гіппіус
Легка Н.М. Саморефлексія письменника: досвід Нобелівських лауреатів
Балабан І.М. Космологічні шляхи доведення існування Бога: за Томою Аквінським
Соколовський О.Л. Трансформація догмату Трійці в добу постмодерну
Жук Ю.В. Значимість змісту божественного в секулярному світі в межах американської протестантської теологічної думки
Кузьменко В.В. Онтологічний аспект логічної строгості в математиці Нового часу
Жижко Т.А. Філософія розвитку «дослідницьких університетів»
Пироженко В.О. Поняття історичного факту в контексті завдань історичної освіти : методологічний аналіз
Покась В.П. Благодійництво у розвитку інтернатної освіти та виховання
Щербакова І.М. Роль освіти у подоланні духовної кризи особистості

Політичні науки

Панчук М.І. Етнополітичний менеджмент
Котигоренко В.О. Лексика науки як засіб осягнення етнополітичної практики
Третяк О.А. Інституалізація публічної сфери в умовах демократичних трансформацій: роль держави та громадянського суспільства
Алєксєєнко І.Г. Поняття «форма правління» як інструмент дослідження сучасної політичної реальності
Ілляшов Г.О. Політичний процес як реалізація динаміки політичної системи
Курняк О.А. Сутність політичної культури в контексті демократії
Антонова О.В. Місце структурного підходу в дослідженні зміни політичних режимів
Івченко О.Г. Демократизація суспільного життя в незалежній Україні як поворот до людини і гуманізму в громадянських стосунках
Мазуренко С.А. Політика та мораль: відмінності та можливість сумісності
Сергєєв В.С. Конструктивістський підхід до дослідження політичних мереж
Іщенко Г.І. Комунікативне конструювання політичній реальності
Пікалов С.В. Громадянська дія: проблеми термінології та критерії ідентифікації як політичного явища
Осін В.В. Концепції прогресу політичної науки: онтологія сучасних уявлень
Панасюк Л.В. Білінгвізм: до аналізу категоріального апарату
Мадрига Д.О. Політичний міф: сутність та особливості впливу на електоральний вибір
Пилипак М.І. Політика державного брендінгу в сучасних умовах
Танчук Н.В. Державний і територіальний устрій сучасної України: проблема формування
Момот А.С. Феномен деструктивності в контексті політичної безпеки українського суспільства
Горюнова Є.О. Програми транскордонного співробітництва України в контексті Європейської політики сусідства
Гуляєв О.В. Технологічні аспекти діяльності спін–лікаря в сучасному політичному процесі
Мамонтова Е.В. Формування правової основи вітчизняної протокольної практики: символічний аспект
Гольцман К.О. Методологічна поліваріантність дослідження політики «просування демократії» в сучасних міжнародних відносинах: критичний огляд основніх підходів
Олещук П.М. Розвиток публічної сфери як передумова зародження політичних технологій (на прикладі Давнього Риму республіканського періоду)
Коваль Н.Є. Балканська ідентичність в культурній дипломатії Фундації грецької культури на Балканах
Коцур В.В.Історико–політичні витоки Придністровської проблеми
Гомза І.А. Освітня та молодіжна політики як знаряддя національного відродження в соціальному проекті вищої військової ієрархії вішістської Франції
Мішин О.В. Сучасні погляди на джерела конфліктності та загрози військово–політичній стабільності в Африці
Торяник В.М. Споживчий рух: передумови виникнення, особливості формування й розвитку

Наукове життя

Довжук І.В. Рецензія на монографію: Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904 роки). – Запоріжжя, 2010.
Луняк Є.М. Рецензія на підручник: Казьмирчук М.Г. Джерела особового походження: Підручник / Казьмирчук Марія. – К: Логос, 2010. – 242 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Луняк Е.Н. Анна Ярославна: демифологизация исторического образа
Лисенко И.А. Присоединение украинских земель к Великому княжеству Литовскому
Сарнацкий А.П. Руководство Департаментом полиции Российской империи жандармскими подразделениями в Украине в их борьбе с деятельностью украинских политических партий Приднепровья и их сторонников (конець ХІХ ст. – 1907 г.)
Новикова С.В. Быт греков Мариупольского уезда по материалам Мариупольского уездного земства и отчетам учителей Одесского учебного округа
Барвинок О.В. Дворянство Подольской губернии в органах государственного управления и сословного самоуправления региона II пол.XIX–нач.ХХ в. по материалам справочно–статистических изданий
Ядловская О.С. Этнические группы в общественно–политической жизни Херсонской губернии (1917–1919)
Тарнавская С.В. Материальное положение научно–педагогических кадров высшей школы Украины в 1920–е – начале 1930–х годов
Рекрут В.Ф. Роль и место потребительской кооперации в продовольственном обеспечении населения Украины в 1928–1934 годах
Барабаш Ю.В. Развитие электросвязи в Донбассе в 1920–х годах
Ильницкая О.И. Социально–экономические причины передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР
Гай–Ныжнык П.П. Украинское «сегодня» через призму украинского «вчера»
Осмоловская Е.Ю. Интересы России на Южном Кавказе и роль региона в международном сотрудничестве(90–е гг. ХХ – начало ХХІ в.)
Левицкий В.В. Этнодемографическая характеристика украинской молодежи (начало ХХI в.)
Пята Л.Л. Политический фактор в приватизационном процессе Украине (1990–2000–е годы)
Буглай Н.М. Польша и Украина в Европейской политике соседства ЕС
Науменко М.И. Украинско–азербайджанское экономическое сотрудничество в период независимости
Лобач Д.В. Генезис меча на территории Европы с древнейших времен до середины XVII века: историография проблемы
Надтока Г.М., Горпинченко И.В. Российская православная церковь в системе народного образования во второй половине ХIХ века: дореволюционная историография проблемы
Подгайко М.К. Изучение самоуправления греческих национальных общин Украины второй половины ХVІІ – середины ХІХ в. российской исторической наукой
Мищак И.Н. Украинско–польский обмен населением в 1944–1946 гг.: новейшая историография
Ткаченко С.Н. Обеспечение крымских партизан советской авиацией в 1942–1944 гг.: вопросы периодизации

Философские науки

Бондаревич И.Н. Украинская философия в мировом философском полилоге
Александрова Е.С. Сущность толерантности в современном общественном бытии
Веденеев В.А. Социокультурная парадигма как методологическая основа анализа трансформационных процессов в обществе
Глотов Б.Б., Витер Д.В. Место Украины в цивилизационной мозаике мира в контексте глобализации: социально–философский анализ
Колотило В.В. Поливариативность способов формирования мировоззрения
Дольская О.А., Харченко И.М. Новый тип мышления как фактор формирования информационного общества (к проблеме трансформации коммуникативной рациональности)
Кузьмина Ж.Ю. Инновационная деятельность в условиях социальной трансформации современного украинского общества
Максимович О. В. Психоаналитические студии – концептуальная основа парадигмы украинского модернизма
Полуянов В.П. Свобода и счастье человека в философско – антропологических взглядах
Телиженко Л.В. Содержание практик повседневности в контексте постнеклассического осмысления целостности человека
Слюсаренко Е.Н. Теоретико–праксеологические пересечения общественной модернизации
Молодцов Б.И. Превращённая форма сознания в контексте взаимоотношения классической и неклассической рациональности
Мирошниченко С.А. Глобализационные тенденции как фактор самораспада социальных систем
Разумовский С.А., Греков А.М. Подготовка кадров и реализация нових экономических стратегий
Шевченко Н.В. Методологический потенциал понятия «карьера» для исследования конкурентоспособности специалиста
Панич А.О. Соотношение дедукции и индукции в логике Джона Стюарта Милля
Власов В.И.Периодизация глобализации во взглядах западных исследователей
Семикрас В.В. Украинская самоидентичность в мировоззрении Богдана Кистяковского
Соломаха И.Г. Наследие И.Галятовского в контексте философской культуры эпохи казацкого барокко
Андрущенко Т.И. Проблема воспитания эстетического в украинском культурном дискурсе в период глобализации и информационной революции
Батычко Г.И. Архитектоника европейского культурного пространства
Иванова К.А. Динамика информации и культурные изменения
Камарали А.В. Развитие и трансформация культуры в информационной цивилизации
Ташков М.В. Кризис цивилизации в свете философии ведической культуры
Майданюк И.З. «Универсальные идеи» Шевченко и естественная форма организации народа
Мовчан М.Н. Украинская духовно–культурная традиция: мотивы страха в жизни и творчестве Н.Гоголя
Суковатая В.А. «Презумпция вины»: Вторая мировая война в творчестве Ж.–П. Сартра
Цёлух С.Т. Черная книжка и Серый блокнот Зинаиды Гиппиус
Легка Н.М. Саморефлексия писателя: опыт Нобелевских лауреатов
Балабан И.М. Космологические пути доводов существования Бога: за Фомой Аквинским
Соколовский О.Л. Трансформация догмата Троицы в эпоху постмодерна
Жук Ю.В. Значимость содержания божественного в секулярном мире в рамках американской протестантской теологической мысли
Кузьменко В.В. Онтологический аспект логической строгости в математике нового времени
Жижко Т.А. Философия развития «исследовательских университетов»
Пироженко В.А. Понятие исторического факта в контексте задач исторического образования: методологический анализ
Покась В.П. Благотворительность в развитии интернатного образования и воспитания
Щербакова И.Н. Роль образования в преодолении духовного кризиса личности

Политические науки

Панчук М.И. Этнополитический менеджмент
Котигоренко В.А. Лексика науки как средство постижения этнополитической практики
Третяк А.А. Институализация публичной сферы в условиях демократических трансформаций: роль государства и гражданского общества
Алексеенко И.Г. Понятие «форма правления» как инструмент исследования современной политической реальности
Ильяшов Г.А. Политический процесс как реализация динамики политической системы
Курняк О.А. Сущность политической культуры в контексте демократии
Антонова О.В. Место структурного похода в исследовании смены политических режимов
Ивченко А.Г. Демократизация общественной жизни в независимой Украине как поворот к человеку и гуманизму в общественных отношениях
Мазуренко С.А. Политика и мораль: различия и возможность совместимости
Сергеев В.С. Конструктивистский подход к исследованию политических сетей
Ищенко Г.И. Коммуникативное конструирование политической реальности
Пикалов С.В. Гражданское действие: проблемы терминологии и критерии идентификации как политического явления
Осин В.В. Концепции прогресса политической науки: онтология современных представлений
Панасюк Л.В. Билингвизм: к анализу понятийно–категориального аппарата
Мадрыга Д.О. Политический миф: сущность и особенности влияния на электоральный выбор
Пилипак M.И. Политика государственного брендинга в современных условиях
Танчук Н.В. Государственное и территориальное устройство современной Украины: проблема формирования
Момот А.С. Феномен деструктивности в контексте политической безопасности украинского общества
Горюнова Е.А. Программы трансграничного сотрудничества для Украины в контексте Европейской политики соседства
Гуляев О.В. Технологические аспекты деятельности спин–доктора в современном политическом процессе
Мамонтова Э.В. Формирование правовой основы отечественной протокольной практики: символический аспект
Гольцман К.А. Методологическая поливариантность исследования политики «продвижения демократии» в современных международных отношениях: критический обзор основных подходов
Олещук П.H. Развитие публичной сферы как предпосылка зарождения политических технологий (на примере Давнего Риму республиканского периода)
Коваль Н.Е. Балканская идентичность в культурной дипломатии Института греческой культуры на Балканах
Коцур В.В. Историко–политические истоки Приднестровской проблемы
Гомза И.А. Образовательная и молодежная политики как орудия национального возрождения в социальном проекте высшей военной иерархии вишистской Франции
Мишин А.В. Современные взгляды на источники конфликтности и угрозы военно–политической стабильности в Африке
Торяник В.Н. Потребительское движение: предпосылки возникновения, особенности формирования и развития

Научная жизнь

Довжук И.В. Рецензия на монографию: Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904 роки). – Запоріжжя, 2010.
Луняк Е.Н. Рецензия на учебник: Казьмирчук М.Г. Джерела особового походження: Підручник / Казьмирчук Марія. – К: Логос, 2010. – 242 с.

CONTENT

Historical studiens

Luniak, Y.M. Anna Yaroslavna: demythologization of the historical image
Lysenko, І.О. Grand duchy Lithuanian attachment to Ukrainian lands
Sarnatskiy, O.P. Leadership of police department of Russian empire over the jardarmerie subdivisions in Ukraine in their struggle with activity of ukrainian political parties of Naddniprianschina and their supporters (the end of the XIX century – year 1907)
Novikova, S.V. Mode of the Greeks of Mariupol uyezd on material of Mariupol uyezd zemstvo and reports of Odessa educational region teachers
Barvinok, O.W. Podol province members of the gentry in government state run public authorities and region’s self–governing in the II half of XIX – beginning of the XX centure on the bases of inquiry–statistic issues
Yadlovskaya, O.S. The ethnic minorities in the social and political life of Chersonska province (1917–1919)
Tarnavska, S.V. Material situation of scientific–pedagogical staff in higher education establishments in Ukraine in 1920s – early 1930s
Rekrut, V.Ph. The place and the role of co–operative societies in grocery providing of Ukrainian population in 1928–1934
Barabash, Yu.V. The development of electronic connection in Donbass region in 1920th
Ilnitzkaya, O.I. Social and economic reasons of the Crimean Region secession from the RSFSR (Russian Soviet Federative Socialist Republic) to the USSR (Ukrainian Soviet Socialist Republic)
Hai–Nyzhnyk, P.Р. Ukrainian «today» through a prism Ukrainian «yesterday»
Оsmolovska, O.Y. Russian interests in South Caucasus and the role of this region in international collaboration (the 90s of XX – the beginning of XXI century)
Levitskiy, V.V. Ethnodemographical structure of the Ukrainian youth (the beginning of the XXI c.)
Pyata, L.L. Political factor in privatization process of Ukraine (1990–2000th)
Buglay, N.M. Poland and Ukraine in the European policy of neighbourhood of ES
Naumenko, M.I. Ukrainian-Azerbaijani economic cooperation in the period of independence
Lobach, D.V. The genesis of the sword in Europe from ancient times to the mid XVII century: the historiography of the problem
Nadtoka, G.M., Gorpynchenko, I.V. Russian Orthodox Church in the system of public education of Ukraine in the second half of 19th century: prerevolutionary historiography of the problem
Podgayko, M.K. The research of Greek local government of Ukraine in the second half of ХVІІ – the middle of ХІХ centuries by Russian historical science
Myshchak, I.М. The Ukrainian–Polish exchange of the population in 1944–1946: modern historiography
Tkachenko, S.М. Providing Crimean partisan by a soviet aviation in 1942–1944: questions of division into periods

Philosophic sciences

Bondarevich, I.М. Ukrainian philosophy in the world philosophy polylogue
Aleksandrova O.S. Essence of tolerance in modern public life
Vedeneev, V.О. Sociocultural paradigm as a methodological basis to analyze transformation processes in the society
Glotov, B.В., Viter, D.V. The place of Ukraine in the world’s civilization mosaic in the context of globalization: social–philosophical analyze
Kolotilo, V.V. Polyvariability of ways of formation of world view
Dolska, О.О., Kharchenko, І.М. New type of thought as factor of forming of informative society (to proplem of transformation of communicative rationality)
Kuzmina, Zh.Y. Innovation function in conditions of social transformation in the modern Ukrainian society
Maksymovych, O.V. The Psychoanalytic studying – conceptual basis of Ukrainian modernism paradigm
Poluyanov, V.P. Freedom and human happiness in the philosophical–anthropological views
Telizhenko, L.V. The contents of the daily practices in the context of the postnonclassical comprehension of a human
Slyusarenko, О.М. Theoretical and praxeological intersections of social modernization
Molodtsov, B.I. Converted forms of consciousness in context relationship between classical and not classical rationality
Myroshnychenko, S.A. Globalistic tendencies as a factor of social systems self–destruction
Razumovsky, S.О., Grekov, О.M. Personnel training and new economic strategies realization
Shevchenko, N.V. Methodological potential of concept of «quarry» for research of competitiveness of specialist
Panych, О.О. The Interrelation of Deduction and Induction in John Stuart Mill’s Logic
Vlasov, V.I. Division into the periods of globalization in the views of western researchers
Semykras,V.V. Ukrainian self–identity in outlook Bogdan Kistyakivskoho
Solomakha, I.G. I. Halyatovs’kyi’s heritage in the context of philosophical culture of Ukrainian baroque period
Andruschenko, T.I. The issue of bringing up the aesthetic during the period of globalisation and information revolution in the discourse upon the Ukrainian culture
Batychko, G.І. European cultural area architectonics
Ivanova, K.A. Movement of information and cultural change
Kamarali, A.V. Development and culture transformation in an information civilization
Tashkov M.V. Crisis of civilization in curse of philosophy of Vedic culture
Maidanuyk, I.Z. «Universal ideas» of Shevchenko and most true form of organization of people
Movchan M.М. Ukrainian spiritual and cultural tradition: motives of fear in life and works of М. Gogol
Sukovata, V.A. Тhe «presumption of guilty»: Second world war in creation Sartre
Tsyolukh, S.Т. The Black Book and Grey Notebook of Zinaida Gippius
Legka, N.M. Writer’s self reflection: the experience of the Nobel Prize laureates
Balaban, I.M. Cosmologic ways of realigns Lord’s existence (based on Thomas of Aquin’s teaching)
Sokolowski, О.L.Transformation of dogma of Trinity in the epoch of postmodern
Zhuk, Y.V. The significance of divine content in the secular world in the perspective of American protestant theology
Kuzmenko, V.V. The ontological aspect of logical strictness in the mathеmatic of the New Time
Zhyzhko, T.A. The philosophy of development of ‘research universities’
Pirozhenko, V.О. Concept of historical fact in the context of tasks of historical education : methodological analysis
Pokas, V.P. Charity in development of the education and upbringing at boarding schools
Scherbakova, I.M. The role of education in overcoming the spiritual crisis of a person

Political sciences

Panchuk M.I. Ethnicity and its political management
Kotygorenko, V.О. Scientific lexis as a means of cognition of ethnopolitical practice
Tretyak, O.A. Institutionalization of public sphere in the conditions of democratic transformations: role of the state and civil society
Alekseenko, I.G. Concept «Form of rule» as instrument of research of modern political reality
Illyashov, G.O. A political process as realisation of dynamics of a political system
Kurnyak, O.A. The essence of political civility in the context of democracy
Antonova, O.V. The place of structural approach in the regime change studies
Ivchenko, O.G. Democratisation of the social life in an independent Ukraine as a turning point toward the human being and humanism in civil relations
Mazurenko, S.A. Politics and Morals: Differences and Possibilities of Compatibility
Sergeev, V.S. The constructive approach to research of policy networks
Ishchenko, G.І. Communicative construction of political reality
Pikalov, S.V. Civil action: problems of terminology and criteria of authentication as the political phenomenon
Osin, V.V. The conceptions of political science progress: ontology of the modern ideas
Panasiuk, L.V. Definition of bilingualism
Madryga, D.O. Political myth: essence and features affecting electoral choice
Pylypak, M.I. Policy of State branding in modern conditions
Tanchuk, N.B. The state and territorial structure in the contemporary Ukraine: the problem of formation
Momot, A.S. Destructive phenomenon in the context of the political security of the Ukrainian society
Goryunova, E.О. The Programs of trans–border cooperation for Ukraine in the process of realization of The European Neighborhood Policy
Guljaev, O.V. Technological aspects of activity of Spin Doctors in modern political process
Mamontova, E.V. Forming of lawful basis of the home protocol practice: symbolic
Goltsman, K.O. Methodological polyvariety in the ’democracy promotion’ analysis in contemporary international relations: critical overview of key approaches
Oleshchuk, P.M. Development of public sphere as the precondition for the origin of political technologies (on an example of the Roman republic)
Koval, N.E. Balkan Identity in Cultural Diplomacy of the Hellenic Foundation for Culture in the Balkans
Kozur, V.V. Historic and political background of Transdniestria problem
Gomza I.A. Educational and Youth Policies of the High–Rank Officers as the Means of National Revival in Vichy France
Mishyn, O.V. The Modern Points of View of Conflict Proneness and the Threats to the Politico–Military Stability in Africa
Toryanik, V.М. Consumer movement: preconditions of occurrence, feature of formation and development

Scientific life

Dovzhuk, I.V. Review of the monography: V.M. Konstantinova. Urbanisation: the South-Ukrainian dimension (1861-1904). – Zaporizhzhya, 2010.
Lunyak, Ye.M. Review of the manual: M.G. Kazmyrchuk. Sources of personal origin: Manual/Maria Kazmyrchuk. – K: Logos, 2010. – 242 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>