”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 43 (1) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Проскурняк В.П. Осип Маковей і процес формування української інтелігенції на західноукраїнських землях у кінці ХІХ ? на початку ХХ ст.
Гай–Нижник П.П. Український консерватизм і Гетьманський рух у ХХ ст.: нариси історії становлення та розвитку
Дацків І.Б. Міжнародна діяльність Західноукраїнської Народної Республіки
Куцька О.М., Бондарєва І.І. Історичний огляд пропагандистської роботи більшовиків Радянської Росії у 1917 – 1922 роках
Муренець Н.Д. Проблема сімейного статусу кліру УАПЦ 1920–х рр.
Регейло З.Я. Провінційні українські театральні об’єднання Галичини в 20–30 роки ХХ ст.
Стоян Т.А. Наукова школа М.С.Грушевського в умовах тотальної ідеологізації історичної науки 1920–х рр. в УСРР
Свистович С.М. Джерела фінансування громадських організації підрадянської України міжвоєнної доби
Губанов О.О. Виїзд депортованих українців з Півдня України в 1945–1947 рр.
Пащеня В.М. До питання методології дослідження історії Кримської області першого повоєнного десятиріччя (1945–1964 рр.)
Шипік Н.Ф. Особливості поточної статистики населення у повоєнний період на прикладі Сталінської області
Старченко М.В. Картографування грунтів України: історія науки, методологія, практика
Курок О.І. Становлення і розвиток грунтознавства в Російській імперії ХІХ ст.
Йорданов В., Кривошея І.І. Культурна спадщина античності на Балканах аспекти її використання сьогодні (на прикладі с.Баня у гірській місцевості Болгарії)
Дудюк О.Л. Суспільно–політичні процеси у Центрально–Східній Європі на рубежі ХХ–ХХІ ст.
Гарагонич В.В. Становлення і діяльність українсько–молдовсько–румунських єврорегіонів «Нижній Дунай» та «Верхній Прут»
Сегеда С.П. Засади створення системи військових друкованих органів незалежної України
Севрюк С.В. Історіографія життя та творчості професора Володимира Замлинського (1930–1993)
Тарасов С.В. Період Руїни у висвітленні Д.І. Іловайського
Сіроченко Г.В. Політичні репресії 20–30–х років ХХ століття на території України крізь призму сучасної вітчизняної історіографії (1991–2009 рр.)
Васильчук Г.М. Становлення та функціонування радянської системи освіти в УРСР 1920–1930–х рр.: до історіографії проблеми
Логвинюк Т.В. Політ першої людини в космос на сторінках журналу «Наука і суспільство» та іноземної преси
Присяжнюк Ю.П. Ідея синтезу в модерній білоруській історіографії селянства
Ладига О.І. Румунські війська на Східному фронті в історіографії Румунії та Росії

Філософські науки

Полісаєв О.П. Матеріалістична інтерпретація міфів та аналіз сучасних методологічних підходів
Александрова О.С. До проблеми визначення сутності діалогу як соціокультурного явища
Валєнса Г.А. Тілесність як топологічний конструкт у соціально–філософському дискурсі
Андрущенко Т.І. Два плани існування естетичного та художнє осмислення «єдиного»
Черненко В.О. Петро – Ісус – Юда: етичний трикутник
Квасюк Л.В. Полеміка православних і католиків про чистилище та шанування святих у «Книзі про віру» Захарія Копистенського (1619)
Панич О.О. Статус пізнавальних аксіом в епістемології Джона Сюарта Мілла
Крилова С.А. Феномен гламурності в сучасному суспільстві: екзистенційні та соціокультурні аспекти
Воробйова Л.С. Атрибути посткризисного суспільства
Буяшенко В.В. Громадянське суспільство як основа розвитку соціального піклування у структурі соціального організму
Вашкевич В.М. Історична свідомість та соціальне прогнозування
Марущак О.В. Дослідження усної історії та пам’яті: «постпозитивістські» підходи
Щербакова І.М. Подолання духовної кризи особистості в умовах сьогодення
Сайтарли І.А. Занепад афективної культури у суспільстві споживання
Шаповалова І.В. Витоки морального творення сучасної України
Руденко І.М. Інноваційний дискурс творчості
Полуянов В.П. Духовний розвиток особистості і майбутнє
Акопян В.Г. Взаємини людини з природою у філософських вченнях досучасної доби
Юрченко Л.І. Екологічна культура в період глобалізації
Муха–Шаєк Є. Глобальна обумовленість використання вільного часу
Тополь О.В., Шакун Н.В. Світоглядно–культурні чинники плюралізму методологічних стратегій соціальної роботи
Кивлюк О.П. Оптимальні параметри застосування інформаційної педагогіки
Андрушкевич Ф. Проблеми реформування університетської освіти в реаліях сьогодення
Артімонова Т.П. Ціннісний контекст сучасної студентської молоді
Маргуліна Л.В. Демократизація освіти: український історичний досвід і сучасність
Марченко О.В. Освітній простір у контексті самоорганізації культури
Покась В.П. Лікувально–реабілітаційна робота в інтернатних закладах
Павлова Т.С. Заборонне право у поглядах Гегеля
Кудря І.Г. Особливості методологічних засад німецької історичної школи політекономії
Коваль Т.В. Старість та ставлення до неї у соціальному досвіді Китаю та Японії: соціально–філософський та історико–культурологічний аналіз
Даць І.В. Актуальні аспекти режисерської практики В. Скляренка та І. Молостової

Політичні науки

Котигоренко В.О. Лексика науки як засіб осягнення етнополітичної практики
Ващенко К.О. Передумови становлення політичної аналітики і прогнозування
Карчевська О.В. Структурно–інституціональні складові стабілізуючого потенціалу громадянського суспільства
Шайгородський Ю.Ж. Сучасні виміри політичної міфології
Набруско В.І. Роль громадської думки в системі політичних відносин
Веденєєв В.О. Методологічні засади аналізу трансформаційних процесів у суспільстві
Пашина Н.П. Засоби масової комунікації як інструмент моделювання політичної ідентичності соціальних суб’єктів
Клименко О.О. Сутність та основні види політичних технологій
Ілляшов Г.О. До питання про напрями, засоби та суб’єктів політичного процесу
Куц Г.М. Концептуалізація політичного простору: проблема визначеності
Іоненко Д.А. Типи політико–інституційних засобів контролю правоохоронних органів громадянським суспільством
Семенченко Ф.Г. Політична компетентність та політична відповідальність як чинники політичної діяльності
Івченко О.Г. Моральні засади демократичного розвитку українського суспільства
Семенець–Орлова І.А. Підходи до оцінки ефективності сімейної політики: політологічний аналіз
Олещук П.М. WіkіLeaks як фактор трансформації сучасної політичної публічності
Яремчук В.Д. Еволюція стратегії українських партійно–політичних сил Галичини на початку ХХ ст. в оцінці М.Грушевського
Танчук Н.В. Регіони України: проблемні характеристики
Максимець Б.В. Результати участі національно–демократичних партій в місцевих виборах–2010 на Івано–Франківщині
Манукян О.С. Порівняльний анализ зовнішньої політики України по відношенню до держав Південного Кавказу
Смирнова М.Є. Пріоритети зовнішньої політики Х.Л.Р. Сапатеро
Ломжець Ю.В. Принцип народовладдя в формуванні парламентського права
Прокопчук І.І. Аналіз механізмів застосування гендерних квот в процесі політичного рекрутування: світовий досвід формування паритетної демократії
Габриелян Г.Г. Фінансова глобалізація як середовище формування сучасної системи міжнародних відносин: до теорії питання
Гольцман К.О. Інститути «просування демократії» в структурі ідеологічної легітимізації формально–демократичних режимів в сучасних міжнародних відносина
Малік В.М. Еволюція східної політики Європейського Союзу
Ірхін О.А. Великі простори Євразії: типологія, види модернізації, моделювання майбутнього розвитку
Ґеник М.А. Проблема кордону у відносинах української і польської еміграцій
Кушніренко В.О. Специфіка ісламського фактору в суспільно–політичних процесах в республіках західного та центрального регіонів Північного Кавказу
Роїк Н.Г. Інституційна транскордонна співпраця в контексті розширення ЄС: проблеми та перспективи Карпатського єврорегіону
Рудь І.М. Стан співробітництва і геополітичні інтереси держав Чорноморського регіону
Мішин О.В. Вплив зовнішнього середовища на регіональну систему безпеки в Африці
Цепенда І.Є. Пропагандистсько–дипломатична протидія польського уряду опонентам прийняття Польщі в НАТО

Наукове життя

Волинка Г.І. Рецензія на монографію: Вища педагогічна освіта і наука Україні: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область. Ред. рада: В.Г. Кремень, В.П. Андрущенко та ін. – К.: Знання України, 2010.
Сушко О.О. Рецензія на монографію: Ярмошик І. Польська історіографія 1800 – 1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині. – Житомир: Волинь, 2010. – 512 с.
Войцехівська І. Н. Витоки та традиції духовної освіти. Рецензія на книгу: Денисенко В. А. Духовна освіта в Україні Х–ХVІІІ ст.: Монографія. – К.: Вид-во Національного педагогічного ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 522 с.
Падалка С.С. Продуктивний інструментарій для пошуку наукової істини. Рецензія на видання: Коріненко П.С., Бармак М.В., Фартушняк А.К., Терещенко В.Д., Старка В.В. Курс лекцій з історії України ХХ – початку ХХІ століття. Частина І (початок ХХ ст. – 1939 р.). Пробне видання. – Тернопіль, 2010. – 376 с.; Частина ІІ (1939–2010 рр.). Пробне видання. – Тернопіль, 2010. – 392 с.
Бортніков В.І. Рецензія на монографію: Худолій А.О. Політичні стереотипи у геостратегії США. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 148 с.
Фомін А.І. Рецензія на монографію: В.Абакумова. Творча інтелігенція України в період системних змін 1985–1991 рр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 304с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Проскурняк В.П. Осип Маковей и процесс формирования украинской интеллигенции на западноукраинских землях в конце ХІХ – начале ХХ ст.
Гай–Ныжнык П.П. Украинский консерватизм и Гетманское движение в ХХ в.: очерк истории становления и развития
Дацкив И.Б. Международная деятельность Западноукраинской Народной Республики
Куцкая О.Н., Бондарева И.И. Исторический обзор пропагандистской работы большевиков Советской России в 1917 – 1922 годах
Муренец Н.Д. Проблема семейного статуса клира УАПЦ 1920–х гг.
Регейло З.Я. Провинциальные украинские театральне обьединения Галичины в 20–30 годы ХХ века
Стоян Т.А. Научная школа М.С.Грушевского в условиях тотальной идеологизации исторической науки 1920–х гг. в УССР
Свистович С.М. Источники финансирования общественных организаций советской Украины междувоенного_периода
Губанов О.А. Выезд депортированных украинцев с Южной Украины в 1945–1947 гг.
Пащеня В.Н. К вопросу методологии исследования истории Крымской области первого послевоенного двадцатилетия (1945–1964 гг.)
Шипик Н.Ф. Особенности текущего учета населения в послевоенный период на примере Сталинской области
Старченко М.В. Развитие научной мысли в вопросах становления разномасштабного картографирования почв Украины
Курок А.И. Становление и развитие почвоведения в Российской империи ХІХ ст.
Йорданов В., Кривошея И.И. Культурное наследие античности на Балканах и аспекты его использования сегодня (на примере с.Баня в горной местности Болгарии)
Дудюк А.Л. Общественно–политические процессы в Центрально–Восточной Европе на рубеже ХХ–ХХI в.
Гарагонич В.В. Становление и деятельность украинско–молдовско–румынских еврорегионов «Нижний Дунай» и «Верхний Прут»
Сегеда С.П. Факторы создания системы военных печатных органов независимойУкраины
Севрюк С.В. Историография жизни и творчества профессора Владимира Замлинского (1930–1993)
Тарасов С.В. Период Руины в освещении Д. И. Иловайского
Сироченко А.В. Политические репрессии 20–30–х годов ХХ столетия на территории Украины сквозь призму современной отечественной историографии (1991–2009гг.)
Васильчук Г.Н. Становление и функционирование советской системы образования в УССР 1920–1930–х рр.:к историографии проблемы
Логвинюк Т.В. Полет первого человека в космос на страницах журнала «Наука і суспільство» и иностранной прессы
Присяжнюк Ю.П. Междисциплинарный подход в современном крестьяноведении: опыт белорусской историографии
Ладыга А.И. Румынские войска на Восточном фронте в историографии Румынии и России

Философские науки

Полисаев А.П. Материалистическая интерпретация мифов и анализ современных методологических подходов
Александрова Е.С. К проблеме определения сущности диалога как социокультурного явления
Валенса А.А. Телесность как топологический конструкт в социально–философском дискурсе
Андрущенко Т.И. Два плана существования эстетического и художественное осмысление «единого»
Черненко В.А. Петр – Иисус – Иуда: этический треугольник
Квасюк Л.В. Полемика православных и католиков о чистилище и чествовании святых в «Книге о вере» Захария Копыстенского (1619)
Панич А.О. Статус познавательных аксиом в эпистемологии Джона Стюарта Милля
Крилова С.А. Феномен гламурности в современном мире: экзистенциальные и социокультурные аспекты
Воробьева Л.С. Атрибуты посткризисного общества
Буяшенко В.В. Гражданское общество как основа развития социальной заботы в структуры социального организма
Вашкевич В.Н. Историческое сознание и социальное прогнозирование
Марущак А.В. Исследования устной истории и памяти: «постпозитивистские» подходы
Щербакова И.Н. Преодоление духовного кризисна личности в условиях современности
Сайтарлы И.А. Упадок аффективной культуры в обществе потребления
Шаповалова И.В. Истоки морального созидания современной Украины
Руденко И.М. Инновационный дискурс творчества
Полуянов В.П. Духовное развитие личности и будущее
Акопян В.Г. Отношения человека с природой в философских учениях до настоящего времени
Юрченко Л.И. Экологическая культура в период глобализации
Муха–Шаек Е. Глобальная обусловленность использования свободного времени
Тополь О.В., Шакун Н.В. Мировоззренческо–культурные факторы плюрализма методологических стратегий социальной работы
Кивлюк О.П. Оптимальные параметры применения информационной педагогики
Андрушкевич Ф. Проблемы реформирования университетского образования в реалиях современности
Артимонова Т.П. Ценностный контекст современной студенческой молодежи
Маргулина Л.В. Демократизация образования: украинский исторический опыт и современность
Марченко Е.В. Образовательное пространство в контексте самоорганизации культуры
Покась В.П. Лечебно–реабилитационная работа в интернатных учреждениях
Павлова Т.С. Запретительное право во взглядах Гегеля
Кудря И.Г. Особенности методологических основ немецкой исторической школы политэкономии
Коваль Т.В. Старость и отношение к ней в социальном опыте Китая и Японии: социально–философский и историко–культурологический анализ
Даць И.В. Актуальные аспекты режиссерской практики В. Скляренка и И. Молостовой

Политические науки

Котигоренко В.А. Лексика науки как средство постижения этнополитической практики
Ващенко К.А. Предпосылки становления политической аналитики и прогнозирования
Карчевская Е.В. Структурно–институциональные составляющие стабилизирующего потенциала гражданского общества
Шайгородский Ю.Ж. Современные измерения политической мифологии
Набруско В.И. Роль общественного мнения в системе политических отношений
Веденеев В.А. Методологические основы анализа трансформационных процессов в обществе
Пашина Н.П. Средства массовой коммуникации как инструмент моделирования политической идентичности социальных субъектов
Клименко А.О. Сущность и основные виды политических технологий
Ильяшов Г.А. К вопросу о направлениях, средствах и субъектах политического процесса
Куц Г.М. Концептуализация политического пространства: проблема определяемости
Ионенко Д.А. Типы политико–институциональных средств контроля правоохранительных органов гражданским обществом
Семенченко Ф.Г. Политическая компетентность и политическая ответственность как факторы политической деятельности
Ивченко А.Г. Моральные принципы развития украинского общества
Семенец–Орлова И.А. Подходы к оценке эффективности семейной политики: политологический анализ
Олещук П.Н. WikiLeaks как фактор трансформации современной политической публичности
Яремчук В.Д. Эволюция стратегии украинских партийно–политических сил Галиции в начале ХХ ст. в оценке М.Грушевского
Танчук Н.В. Регионы Украины: проблемные характеристики
Максимец Б.В. Результаты участия национально–демократических партий в местных выборах–2010 на Ивано–Франковщине
Манукян О.С. Сравнительный анализ внешней политики Украины по отношению к государствам Южного Кавказа
Смирнова М.Е. Приоритеты внешней политики Х.Л.Р. Сапатеро
Ломжец Ю.В. Принцип народовластия в формировании парламентского права
Прокопчук И.И. Анализ механизмов применения гендерных квот в процессе политического рекрутирования: мировой опыт формирования паритетной демократии
Габриелян Г.Г. Финансовая глобализация как среда формирования современной системы международных отношений: к теории вопроса
Гольцман К.А. Институты «продвижения демократии» в структуре идеологической легитимации формально–демократических режимов в современных международных отношениях
Малик В.Н.Эволюция восточной политики Европейского Союза
Ирхин А.А. Большие пространства Евразии: типология, виды модернизации, моделирование будущего развития
Генык Н.А. Проблема границы в отношениях украинской и польской эмиграции
Кушниренко В.А. Специфика исламского фактора в общественно–политических процессах в республиках западного и центрального регионов Северного Кавказа
Роик Н.Г. Институциональное трансграничное сотрудничество в контексте расширения ЕС: проблемы и перспективы Карпатского еврорегиона
Рудь И.Н. Состояние сотрудничества и геополитические интересы государств Черноморского региона
Мишин А.В. Влияние внешней среды на региональную систему безопасности в Африке
Цепенда И.Е. Пропагандистско–дипломатическое противодействие польского правительства оппонентам принятия Польши в НАТО

Научная жизнь

Волинка Г.И. Рецензия на монографию: Вища педагогічна освіта і наука Україні: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область. Ред. рада: В.Г. Кремень, В.П. Андрущенко та ін. – К.: Знання України, 2010
Сушко А.А. Рецензия на монографию: Ярмошик І. Польська історіографія 1800 – 1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині. – Житомир: Волинь, 2010. – 512 с.
Войцеховская И. Н. Истоки и традиции духовного образования. Рецензия на книгу: Денисенко В. А. Духовна освіта в Україні Х–ХVІІІ ст.: Монографія. – К.: Вид-во Національного педагогічного ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 522 с.
Падалка С.С. Продуктивний инструментарий для поиска научной истины. Рецензия на издание: Коріненко П.С., Бармак М.В., Фартушняк А.К., Терещенко В.Д., Старка В.В. Курс лекцій з історії України ХХ – початку ХХІ століття. Частина І (початок ХХ ст. – 1939 р.). Пробне видання. – Тернопіль, 2010. – 376 с.; Частина ІІ (1939–2010 рр.). Пробне видання. – Тернопіль, 2010. – 392 с.
Бортников В.И. Рецензия на монографию: Худолий А.А. Политические стереотипы в геостратегии США. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2009. – 148 с.
Фомин А.И. Рецензия на монографию: В.Абакумова. Творча інтелігенція України в період системних змін 1985–1991 рр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 304 с. v

CONTENT

Historical studiens

Proskurnyak, V.P. Оsyp Makovei and of Forming Process of Ukrainian Intellectuals at the Territory of Western Ukraine at the End of 19th and the Beginning of 20th Century
Hai–Nyzhnyk, P.Р. Ukrainian conservatism and Hetman motion in XX c.: essay of history of becoming and development
Datskiv, I.B. International activities of West Ukrainian National Republic
Kutska, O.M., Bondareva, I.I. Historical review of Bolsheviks propaganda wore of the Soviet Russia in 1917 – 1920
Murenets, N.D. The problem of the marriage state of the clergy of the UAOC in 1920–s.
Reheilo, Z.Ya. Provincial Ukrainian theatrical unions of Galicia in the 1920–1930s
Stoyan, T.A. M.S. Grushevskey scientific school in the conditions of total ideologization of historical science in Ukraine of 1920th
Svistovich, S.M. Тhe sourcings of the public organizations of the soviet Ukraine in the time between world wars
Gubanov, O.O. Departure of Ukrainian deportees from the south of Ukraine in 1945–1947 years
Pashchenya, V.М. To the question of methodology of research Crimean`s history of the first post–war twentieth birthday (1945–1964)
Shypik, N.F. Peculiarities of the current registration of the population in Stallin region in the post–war period
Starchenko, M.V. Development of scientific thought is in the questions of becoming of the riznomasshtabnogo drawing a map of soils of Ukraine
Kurok, О.І. Formation and development of pedology in the Russian Empire of the 19th century
Yordanov, W., Kryvosheia, І.І. The cultural herstage of antiquity on the Balkans and the aspects of its today’s use (on the example of Bania village in mountainous area of Bulgaria)
Dudyuk, A.L. The Social and political processes in Central–east Evrope on a border ХХ–ХХI
Garagonych, V.V. Formation and activity of the Ukrainian–Moldovan–Romanian Lower Danube Euroregion and Upper Prut
Segedа, S.P. Factors create a system of military press organs of the independent Ukraine
Sevryk, S.V. Historiography of the life and scientific work of professor Vladimir Zamlinskiy (1930–1993)
Tarasov, S.V. The Ruina period in Dmitry Ilovaysky interpretation
Sirochenko, A.V. Political repressions in Ukraine in the 20–30–th ХХ century through prism of modern native historiography (1991–2009years)
Vasilchuk, G.M. Becoming and functioning of the Soviet education system in Ukraine of 1920–30th: to a historiography of a problem
Logvyniuk, Т.V. First human flight in space on the pages of the magazine «Nauka i zhizn» (Science and Society) and foreign press
Prisyazhnyuk, Y.P. Interdisciplinary approach in the contemporary studies of the peasantry: experience of the Buelorussian historiography
Ladyga, А.I. The Romanian troops at the East front in historiography of Romania and Russia

Philosophic sciences

Polysaev, O.Р The materialistic interpretation of myths and analysis of modern methodological approaches
Aleksandrova, O.S. To a problem of definition of essence of dialogue as a social and cultural phenomenon
Valensa, G.A. Human Corporality as a Topological Construct in the Socio–Philosophical Discourse
Andruschenko, Т.І. Two plans of the existence of the aesthetic and art comprehension of the «whole»
Chernenko, V.О. Peter – Jesus – Judas: ethics triangle
Kvasyuk, L.V. Polemic among the Orthodox and Catholics on Credendum of Purgatory and of Honoring Saints in the «The Book about the Faith» (1619) of Zakhariy Kopystanskiy
Panych, O.О. The status of cognitive axioms in the Epistemology of John Stuart Mill
Krylova, S.A. The phenomenon of the glamorousness in the modern world: existential and sociocultural aspects
Vorobjova, L.S. Attributes of post–crisis society
Buyashenko, V.V. Civil society as the basis for the development of social care in the structure of the social organism
Vashkevich, V.M. Historical consciousness and social prediction
Marushchak, O.V. The researches of the oral history and memory: «post–positivist» approaches
Scherbakova, I.М. Overcoming of spiritual crisis of personality in the conditions of contemporaneity
Saitarly, I.А. The decline of affective culture in consumerism era
Shapovalova, I.V. The origins of moral formation of modern Ukraine
Rudenko, I.M. Innovative discourse of creativity
Poluyanov, V.P. Spiritual personal development and future
Akopian, V.G. Relationships between people and nature in the systems of philosophy of the pre-contemporary era
Yurchenko, L.I. Ecological culture in the period of globalization
Mucha–Szajek, E. Global conditionality of use of a free time
Topol, O.V., Shakun, N.V. The worldview–cultural factors of pluralism of the methodological strategies of social work
Kyvluk, O.P. The Optimal Parameters for Information Pedagogic Application
Andrushkevitch, F. Problems of the university education reforming in present day realities
Artimonova, Т.P. Value context of the contemporary student youth
Margulina, L.V. Democratization of the education: Ukrainian historical experience and the present time
Marchenko, O.V. Educational space in the context of self–culture
Pokas, V.P. Medical rehabilitation activity in boarding schools
Pavlova, T.S. A prohibitive right is in the looks of Hegel
Kudrya, I.G. Specialities methodological foundations the German historical school of political economy
Koval, T.V. Old Age and Attitude to it in the Social Experience of China and Japan: a Socio–Philosophical, Historical and Cultural Analysis
Dats, I.V. The Actual Aspects of Producer Practice of V.Sklyarenko and I. Molostova

Political sciences

Kotygorenko, V.О. Scientific lexis as a means of study of ethnopolitical practice
Vashchenko, K.О. Prerequisites for the formation of political analysis and forecasting
Karchevskaya, О.V. Structurally components of the stabilizing potential of a civil society
Shaigorodskyi, Y.Zh. Modern dimensions of political mythology
Nabrusko, V.І. The role of public opinion in the system of political relations
Vedeneev, V.О. Мethodological basis to analyze transformation processes in the society
Pashina, N.P. Mass communication as a tool to model the political identity of social actors
Klimenko, О.O. Essence and main forms of political technologies
Illyashov, G.O. On the directions, means and subjects of the political process
Kuts, G.М. Conceptualization of political space: determination problem
Ionenko, D.A. Types of political and institutional means of control law enforcement civil society
Semenchenko, F.G. Political competence and political responsibility as factors of political activity
Ivchenko, О.G. Moral principles of democratic developments of Ukrainian society
Semenets–Оrlova, I.А. Political science analysis of the estimations of efficiency of the family policy
Oleshchuk, P.М. Wikileaks as the factor of modern political publicity transformation
Jaremchuk, V.D. The evolution of the strategy of ukrainian party–political forces of Galychyna at the beginning of XX century of M.Grushevs’ky
Tanchuk, N.V. Regions of Ukraine: problematic characteristics
Maksimets, B.W. The results of the participation of national–democratic parties in local elections 2010 in Ivano–Frankivsk
Manukyan, O.S. The comparative analysis of the foreign policy of Ukraine in the relations to the states of Southern Caucasus
Smirnova, M.E. Foreign policy priorities H.L.R. Zapatero
Lomzhets, Y.V. The principle of democracy in shaping the parliamentary law
Prokopchuk, I.I. The analysis of mechanisms of application of gender quotas in the course of political recruitment: world experience of formation of parity democracy
Gabriyelyan, G.G. The financial globalization as the environment of the formation of a modern system of the international relations: the theory of the question
Goltsman, K.O. ‘Democracy promotion’ institutions in the ideological legitimization structure of formal democracies contermporary international relations
Malik, V.М. Evolution of the Eastern policy of the European Union
Irhin, О.A. Big spaces of Eurasia: typology, the types of modernization and future development modeling
Genyk, M.A. The Problem of Border in Relation between Polish and Ukrainian Emigration
Kushnirenko, V.O. Specificity of the Islamic factor in socio–political processes in the republics of the western and central regions of the North Caucasus
Roik, N.G. Institutional transdoardering cooperation in the contest of the EU’s dispersion: the problems and progression of the Carpathian euroregion
Rud, I.М. Relations and geopolitical interests of the states of the black sea region
Mishyn, O.V. The Environmental Impact on the African Regional Security System
Tsependa, І.Е. Propagandistic and diplomatic opposition of the Polish government to the opponents of Poland’s acceptance into NATO

Scientific life

Volynka, G.І. Review of the monography: High pedagogical education and science of Ukraine: history, the present time and perspectives of development. Ivano-Frankivsk region. Editorial: V.G. Kremen, V.P. Andruschenko and the others. – К.: Znannia Ukrayiny, 2010.
Suschko, О.О. Review of the monography: І. Jarmoshik. Polish historiography 1800 – 1939 of the social political and cultural development of Volyn region. – Zhytomyr: Volyn, 2010. – 512 pages.
Voitsekhivska, I.N. Origins and traditions of cultural education. Review of the manual: V.А. Denisenko. Cultural education in Ukraine during 10–18 centuries: Treatise. – К.: Publishing House of the Dragomanov National Pedagogical University, 2010. – 522 pages.
Padalka, S.S. Productive instruments for searching of the scientific truth. Review of the publication: P.S. Korinenko, М.V. Barmak, А.К. Fartushniak, V.D. Tereshchenko, V.V. Starka. Course of lectures on the history of Ukraine during 20-21 centuries. Part І (beginning of 20th centuries. – 1939). Pilot publication. – Ternopil, 2010. – 376 pages; Part ІІ (1939–2010). Pilot publication. – Ternopil, 2010. – 392 pages.
Bortnikov, V.I. Review of the monography: А.О. Khudolii. Political stereotypes in the geostrategy of the USA. – Ostrog: Publishing House of the National University «Ostrog Academy», 2009. – 148 pages.
Fomin, А.І. Review of the monography: V. Abakumova. Creative intelligence of Ukraine in the period of system changes 1985–1991. – Lugansk: Publishing House of Dahl East Ukrainian National University, 2010. – 304 pages.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>