”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 44 (2) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Гай–Нижник П.П. Солідаризм як соціально–політична концепція: нарис історії розвитку в Європі та Україні
Макушина Г.І. Європейський компонент політичної та правової культури еліти Гетьманщини XVIII ст.
Поліщук Ю.М. Боротьба російського царизму з «паразитичною» торгівлею євреїв на Правобережній Україні в кінці ХVIII – ХІХ ст. (політико–правовий аспект)
Савченко C.В. Православна Церква і сектантство Російської імперії ХІХ – початкуХХ ст. у сучасній баптистській апологетиці
Сарнацький О.П. Ставлення адміністрації Південно–Західного краю Російської імперії щодо українських політичних партій Наддніпрянщини наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.
Семенчук О.О. Священицька родина Крижановських серед духовної еліти ХІХ–початку ХХ ст.
Діанова Н.М. Проповідницька діяльність херсонських архієпископів у другій половині ХІХ ст.
Бодров Ю.І. Повітове місто Умань ХІХ ст. у вимірах економічної та демографічної статистики
Михайлюк О.В. Селянське повстанство і «соціальний бандитизм» (1917 – початок 1920–х рр.)
Панасюк Р.П. Український національний союз після перемоги Директорії УНР (1918–1919) Савченко Г.П. Продовольче постачання 34–го армійського корпусу в період його українізації (липень – листопад 1917 р.)
Лаврут О.О. Стажування студентів вищих навчальних закладів в УСРР періоду 20–х років ХХ ст.
Оніпко Т.В. Вплив держави на хлібозаготівельну діяльність вітчизняної споживчої кооперації в 1928 р.
Рекрут В. П. Поширення зловживань в системі споживчої кооперації УСРР на початку 30–х років ХХ ст.: причини і наслідки
Кузюк О.М. Кінофікація УРСР в 1930–ті роки
Сегеда С.П. Радянська військова преса на території України в роки Другої світової війни
Шендрикова С.П. Кримськотатарський державний драматичний театр у місті Сімферополі в 20–40–і роки ХХ ст.
Стародубець Г.М. Специфіка підбору та підготовки партійних кадрів у західних областях України в 1944–1945 рр.
Мірошник Р.В. Веб–портал Українського інституту національної пам’яті як інтернет–ресурс історії України
Цендра Н.М. Роль релігійно–церковного чинника в політичній діяльності вищих органів влади (1991–1996 рр.)
Шпак В.І. Функціонування громадських організацій у видавничій сфері (1990–2010 рр.)
Романцова Н.І. Історія грецьких сіл Приазов’я у дослідженнях сучасних українських учених
Березовський О.М. Українська соціал–демократична робітнича партія у працях дослідників 1917–1920–х років
Сіроченко Г.В. Історіографія політичних репресій 20–30–х років ХХ ст. на території України крізь призму історичних праць радянського періоду (1920–1991 рр.)
Дахненко М.В. Історіографія створення та бойової діяльності партизанського з’єднання під командуванням С.А. Ковпака (1941 –1943 рр.)
Малка А.В. Українсько–польське переселення: джерела
Іванова О.С. Амфори IV – VII ст. з комплексів некрополя в балці Алмалик–дере (Мангуп)

Філософські науки

Бойченко М.І. Системне конструювання соціальної реальності як умова можливості майбутнього
Добролюбська Ю.А. Типологія філософії історії в світлі системного підходу
Бойчук М.А. Співвідношення свободи і рівності як проблема демократії (філософський аспект)
Ємельяненко Є.О. Антропологічний вимір феномену мислення в історії філософської думки
Кивлюк О.П. Інформатизація та інформаційна цивілізація: соціально–філософський аспект
Полуянов В.П. Розумна творча діяльність і вдосконалення людини
Шерепо Н.Ю. Феномен мережевого простору: філософське визначення (частина друга)
Муха–Шаєк Є. Розуміння суспільства як цілісної системи з точки зору соціальної філософії
Чайка І.Ю. Проблема інформації в кібернетичній парадигмі: соціально–філософський аналіз
Богданова Н.Г. Поняття культури життєтворчості особистості
Буяшенко В.В. Соціальне піклування: тенденції розвитку та особливості функціонування
Гриньова Н.В. Мистецтво і таємнознавство: точки дотику
Шаповалова І.В. Роль гуманітарної політики держави в процесах новітнього морального творення суспільства
Ніколенко К.В. Соціокультурне перетворення сучасного суспільства в контексті креативності
Александрова О.С. Середній клас як фактор забезпечення стабільності в сучасній Україні
Калиновський Ю.Ю.Національна ідея як віддзеркалення розвитку правосвідомості українського суспільства
Максимович О.В. Ідейно–теоретичні передумови конституювання парадигми українського модернізму
Акопян В.Г. Сучасні соціально–філософські та політичні концепції екобезпечного розвитку
Бойченко О.І. Всезагальна любов (цзяньай) як основоположний принцип державотворення в філософії моїзму
Окорокова В.В. Cвоєрідність античної утопії та її місце в ґенезі утопічної думки західноєвропейського суспільства
Павлова Т.С. Логіка права у філософії Гегеля
Завідняк Б.Т. Трансцендентна реальність і концепція «меторіос» у Філона Олександрійського
Панич О.О. Джон Стюарт Мілл про денотативну функцію мови
Литвин І.П. Формування концепції «соціального характеру» у філософії Еріха Фромма
Свінціцька О.І. Експресивно–комунікативні особливості сучасного мас–медійного дискурсу у контексті естетики Б.Кроче
Панасенко О.В. Релігійна освіта у секуляризованому суспільстві (на прикладі православ’я в Україні)
Марченко О.В. Трансформація освітнього простору в історико–філософській ретроспективі
Жадько В.О. Освітянські аспекти філософії серця в педагогічній діяльності Василя Сухомлинського
Дзвінчук Д.І., Мазак А.В.,Стасюк Г.Є. Освітня складова cоціогуманітарної політики держави
Дольська О.О. Соціокультурний потенціал трансформацій раціональності в освіті
Кузьменко В.В. Філософсько–методологічний аналіз принципів математичної дидактики в умовах вищої технічної школи
Ашиток Н.І. Мовна картина світу з позиції освітніх викликів сучасності
Покась В.П. Загальноосвітні школи–інтернати як навчально–виховні заклади нового типу: особливості становлення та розвитку
Новіцька Т.В. Курс «Концепції сучасного природознавства» як один із способів формування нового типу світогляду сучасної особистості

Політичні науки

Котигоренко В.О. Про наукові підходи і методи етнополітичних досліджень
Сергєєв В.С. Транснаціональні політичні мережі як продукт глобального громадянського суспільства
Гуляєв О.В. Спін–операції як специфічна форма інформаційного впливу в сучасному політичному процесі
Мазуренко С.А. Особливості вирішення проблеми взаємодії моралі та політики в теорії дискурсивної етики
Курняк О.А. Політична культура як соціокультурний феномен: поняття та структура
Остапенко М.А. Суб’єкти політичної комунікації в інформаційному суспільстві
Панасюк Л.В. Диглосія: до аналізу категорії білінгвізму
Шепєлєв М.А. Глобалізація та сек’юритизація: сутність та основні виклики глобальної безпеки
Дзьобань О.П. Інформаційні аспекти безпеки: до проблеми визначення місця й ролі у соціальних процесах
Андрущенко Т.В. Параметри «нового світу»: критико–аналітичний аналіз світових футурологічних прогнозів
Бобіна О.В. Теорія революції другої половини ХІХ ст.: анархістський варіант П.Прудона, М. Штірнера, М. Бакуніна, П. Кропоткіна
Ірхін О.А. Пострадянський простір в геостратегії великих держав: механізми інтеграції в контексті національних інтересів України
Алєксєєнко І.Г. Реформування форми державного правління в сучасній Україні як відображення взаємодії політичних інститутів
Федорченко В.М. Політична ідеологія як об’єкт дослідження політичної науки в Україні
Воронова Т.В.Проблематика сучасної української еліти
Ніколаєнко Н.О. Адміністративний ресурс: підходи до розуміння, основні парадигми
Івченко О.Г. Основні форми вираження партійної позиції людини
Гороховський Д.І. Фактори формування іміджу «губернатора»
Федорчук Л.П. Вплив «народної журналістики» на розвиток традиційних ЗМІ
Танчук Н.В.Формування методологічних засад вітчизняних регіональних досліджень
Максимець Б.В. Результати участі національно–демократичних партій в місцевих виборах на Івано–Франківщині
Макарук І.В. Концептуалізація проблематики демократизації в контексті міжнародних відносин
Сауляк Т.А. Формування європейського безпекового простору в політико–історичному контексті
Щолокова Г.В. Інтеграційні імпульси Європейського Союзу
Васильчук Є.О. Особливості утворення політико–ідеологічних домінант у радянсько–російській панк–субкультурі та їх співвіднесення з ідеологічними комплексами радикальних політичних організацій Росії
Ґеник М.А. Польсько–українське примирення у політичній діяльності Костянтина Зеленка
Ключник Р.М., Кривошеїн В.В. Політична криза в період П’ятої республіки у Франції: спроба кризового моделювання
Федорова К.О. Аналіз змін зовнішньополітичного курсу Іспанії в 2004 році
Худолій А.О.Дихотомія зовнішньої політики США
Сухіашвілі Д. Роль Європейського Союзу у процесі врегулювання російсько–грузинського конфлікту

Наукове життя

Кривошея І.І. Рецензія на монографію: Катажина Єндращик. Стратегічне українсько–польське партнерство. Польща в політиці незалежної України. – Познань: Познанське видавництво, 2010. – 426 с.
Лиман І.І., Барабаш Ю.В. Рецензія на підручник: Довжук І.В. Нова історія України (середина XVII – початок XX ст.): Підручник / Довжук І.В. – Луганськ: вид–во СНУ ім. В.Даля, 2010. – 732 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Гай–Ныжнык П.П. Солидаризм как социально–политическая концепция: очерк истории развития в Европе и Украине
Макушина А.И. Европейский компонент политической и правовой культуры элиты Гетманщины XVIII в.
Полищук Ю.Н. Борьба российского царизма с «паразитической» торговлей евреев на Правобережной Украине в конце XVIII–XIX ст. (политико–правовой аспект)
Савченко С.В. Православная Церковь и сектантство Российской империи ХІХ – начала ХХ вв. в современной баптистской апологетике
Сарнацкий А.П. Отношение администрации Юго–Западного края Российской империи к украинским политическим партиям Приднепровья в конце ХІХ - начале ХХ вв.
Семенчук О.А. Священническая семья Крижановских среди духовной элиты ХІХ – начала ХХ века
Дианова Н.Н. Проповедническая деятельность Херсонских архиепископов во второй половине ХІХ в.
Бодров Ю.И. Уездный город Умань ХІХ ст. в измерениях экономической и демографической статистики
Михайлюк А.В. Крестьянское повстанчество и «социальный бандитизм» (1917 – начало 1920–х гг.)
Панасюк Р.П. Деятельность Украинского национального союза после победы Директории УНР (1918–1919)
Савченко Г.П. Продовольственное обеспечение 34–го армейского корпуса в период его украинизации (июль – ноябрь 1917 г.)
Лаврут О.А. Стажировка студентов высших учебных заведений в УССР периода 20–х годов ХХ в.
Онипко Т.В. Влияние государства на хлебозаготовительную деятельность отечественной потребительской кооперации в 1928 г.
Рекрут В.Ф. Распространение злоупотреблений в системе потребительской кооперации УССР в начале 30–х годов ХХ ст.: причины и последствия
Кузюк О.Н. Кинофикация УССР в 1930 –е годы
Сегеда С.П. Советская военная пресса на территории Украины в годы Второй мировой войны
Шендрикова С.П. Крымскотатарский государственный драматический театр в городе Симферополе в 20–40–е годы ХХ ст.
Стародубец Г.Н. Специфика подбора и подготовки партийных кадров в западных областях Украины в 1944–1945 гг.
Мирошник Р.В. Веб–портал Украинского института национальной памяти как интернет–ресурс истории Украины
Цендра, Н.М. Роль религиозно–церковного фактора в политической деятельности высших органов власти (1991–1996 гг.)
Шпак В.І. Функціонування громадських організацій у видавничій сфері (1990–2010 рр.)
Романцова Н.И. История греческих сел Приазовья в исследованиях современных украинских учених
Березовский О.Н. Украинская социал–демократическая рабочая партия в работах исследователей 1917–1920–х годов
Сироченко А.В. Историография политических репрессий 20–30–х годов ХХ столетия на территории Украины через призму исторических трудов советского периода (1991–2009 гг.)
Дахненко М.В. Освещение в научной литературе боевых рейдов партизанского соединения под командованием Сидора Ковпака (1941–1943 рр.)
Малка А.В.Украинско–польское переселение: документы
Иванова О.С. Амфоры IV – VII вв. из комплексов некрополя в балке Алмалык–дере (Мангуп)

Философские науки

Бойченко М.И. Системное конструирование социальной реальности как условие возможности будущого
Добролюбская Ю.А. Типология философии истории в свете системного подхода
Бойчук Н.А. Соотношение свободы и равенства как проблема демократии (философский аспект)
Емельяненко Е.О. Антропологическое измерение феномена мышления в истории философской мысли
Кивлюк О.П. Информатизация и информационная цивилизация: социально–философский аспект
Полуянов В.П. Разумная творческая деятельность и совершенствование человека
Шерепо Н.Ю. Феномен сетевого пространства: философское определение (часть вторая)
Муха–Шаек Е. Понимание общества как целостной системы c точки зрения социальной философии
Чайка И.Ю.Проблема информации в кибернетической парадигме: социально–философский анализ
Богданова Н.Г. Понятие культуры жизнетворчества личности
Буяшенко В.В. Социальная забота: тенденции развития и особенности функционирования
Гринева Н.В. Искусство и тайнознание: точки соприкосновения
Шаповалова И.В. Роль гуманитарной политики государства в процессах новейшего морального созидания общества
Николенко К.В. Социокультурное преобразование современного общества в контексте креативности
Александрова Е.С. Средний класс как фактор обеспечения стабильности в современной Украине
Калиновский Ю.Ю. Национальная идея как отображение развития правосознания украинского общества
Максимович О.В. Идейно–теоретические предпосылки конституирования парадигмы украинского модернизма
Акопян В.Г. Современные социально–философские и политические концепции экобезопасного развития
Бойченко А.И. Всеобщая любовь (цзяньай) как основополагающий принцип создания государства в философии моизма
Окорокова В.В. Своеобразие античной утопии и её место в генезисе утопической мысли западноевропейского общества
Павлова Т.С. Логика права в философии Гегеля
Завидняк Б.Т. Трансцендентная реальность и концепция «меториос» у Филона Александрийского
Панич А.О. Джон Стюарта Милль о денотативной функции языка
Литвин И.П. Формирование концепции «социального характера» в философии Эриха Фромма
Свинцицкая Е.И. Экспрессивно–коммуникативные особенности современного масс–медийного дискурса в контексте эстетики Б. Кроче
Панасенко А.В. Религиозное образование в секуляризованном обществе (на примере православия в Украине)
Марченко Е.В. Трансформация образовательного пространства в историко–философской ретроспективе
Жадько В.А. Образовательные аспекты философии сердца в педагогической деятельности Василия Сухомлинского
Дзвинчук Д.И., Мазак А.В., Стасюк Г.Е. Образовательная составляющая социогуманитарной политики государства
Дольская О.А. Социокультурный потенциал трансформацій рациональности в образовании
Кузьменко В.В. Философско–методологический анализ принципов математической дидактики в условиях высшей технической школы
Ашиток Н.И. Языковая картина мира позиции образовательных вызовов современности
Покась В.П. Общеобразовательные школы–интернаты как учебно–воспитательные заведения нового типа: особенности становлення и развития
Новицкая Т.В. Курс «Концепции современного естествознания» как один из способов формирования нового типа мировоззрения современной личности

Политические науки

Котигоренко В.А. О научных подходах и методах этнополитических исследований
Сергеев В.С. Транснациональные политические сети как продукт глобального гражданского общества
Гуляев О.В. Спин–операции как специфическая форма информационного влияния в современном политическом процессе
Мазуренко С.А. Особенности функционирования морали в политике: дискурсивно–этический подход
Курняк О.А. Политичекая культура как социокультурный феномен: понятия и структура
Остапенко М.А. Субъекты политической коммуникации в информационном обществе
Панасюк Л.В. Диглоссия: к анализу категории билингвизма
Шепелев М.А. Глобализация и секьюритизация: сущность и основные вызовы глобальной безопасности
Дзебань А.П. Информационные аспекты безопасности: к проблеме определения места и роли в социальных процессах
Андрущенко Т.В. Параметры «нового мира»: критико–аналитический анализ мировых футурологических прогнозов
Бобина О.В. Теория революции второй половины ХІХ в.: анархистский вариант П. Прудона, М. Штирнера, М. Бакунина, П. Кропоткина
Ирхин А.А. Постсоветское пространство в геостратегии великих держав: механизмы интеграции в контексте национальных интересов Украины
Алексеенко И.Г. Реформирование формы государственного правления в современной Украине как отображение взаимодействия политических институтов
Федорченко В.Н. Политическая идеология как объект исследования политической науки в Украине
Воронова Т.В. Проблематика современной украинской элиты
Николаенко Н.А. Административный ресурс: подходы к пониманию, основные парадигмы
Ивченко А.Г. Основные формы выражения партийной позиции человека
Гороховский Д.И. Факторы формирования имиджа «губернатора»
Федорчук Л.П. Влияние «народной журналистики» на развитие традиционных СМИ
Танчук Н.В. Формирование методологических основ отечественных региональных исследований
Максимец Б.В. Результаты участия национально–демократических партий в местных выборах–2010 на Ивано–Франковщине
Макарук И.В. Концептуализация проблематики демократизации в контексте международных отношений
Сауляк Т.А. Формирование европейского пространства безопасности в политико–историческом контексте
Щелокова А.В. Интеграционные импульсы Европейского Союза
Васильчук Е.О. Особенности образования политико–идеологических доминант в советско–российской панк–субкультуре и ее соотнесение с идеологическими комплексами радикальных политических организаций России
Генык Н.А. Польско–украинское примирение в политической деятельности Константина Зеленко
Ключник Р.М., Кривошеин В.В. Политический кризи в период Пятой республики во Франции: попытка кризисного моделирования
Федорова Е.О. Анализ смены внешнеполитического курса Испании в 2004 году
Худолий А.А. Дихотомия внешней политики США
Сухиашвили Д. Роль Европейского Союза в процессе урегулирования российско–грузинського конфликта

Научная жизнь

Кривошея И.И. Рецензия на монографию: Катажина Єндращик. Стратегічне українсько–польське партнерство. Польща в політиці незалежної України. – Познань: Познанське видавництво, 2010. – 426 с.
Лиман И.И. Барабаш Ю.В. Рецензия на учебник: Довжук І.В. Нова історія України (середина XVII – початок XX ст.): Підручник / Довжук І.В. – Луганськ: вид–во СНУ ім. В.Даля, 2010. – 732 с.

CONTENT

Historical studiens

Hai–Nyzhnyk, P.Р. Solidarizm as socio–political conception: an essay of history of development is in Europe and Ukraine
Makushina, A.І. European component in the political and legal culture of Hetman State’s elite in XVIII century
Polischuk, Yu.M. Fight of the Russian tsarist regime against «parasitic» Jewish trade in the Right Bank Ukraine in the late 18th – 19th century (political and legal aspects)
Savchenko, S.V. The Orthodox Church and the sectarianism of the Russian Empire XIXth – the beginning of XXth centuries in the modern Baptist Apologetics
Sarnatskiy, A.P. Attitude of administration of South–Western region of the Russian empire towards Ukrainian political parties of Naddniprianschina at the end of the XIX – beginning of the XX centuries
Semenchuk, О.О. Kryzhanovskyis’ priest family among ХІХ – the beginning of ХХ century clerical elite
Dianova, N.М.Sermonlike activity of the Kherson archbishops in the second half of 19 centuries
Bodrov, Yu.I. The District town of Uman of 19–th century in the dimentions of economic and demographic statistics
Mykhailuk, О.V. Peasant rebellious movements and «social banditry» (1917 – the beginning of 1920th)
Panasuk, R.Р. Activity of the Ukrainian national union is after victory of Directory UNR (1918–1919)
Savchenko, G.P. Provisioning of the 34th corps during its Ukrainization (July – November 1917)
Lavrut, O.A.Length of service on the plant of students in 20 years ХХ cent
Оnipko, T.V. The state influence on the grain procurement activity of domestic consumer cooperatives in 1928
Rekrut, V.P. Spreading of abuse in the system of consumers’ cooperatives of the Ukrainian SSR in the early of 30’s of the XX century: causes and effects
Kuzuk, O.M. Cinemafication of the USSR in the 1930s
Segeda, S.P. Soviet military press on the territory of Ukraine during the Second World War
Shendrikova, S.P. Crimean tatars` state drama theatre in Simferopol in the 20–40th years of XX th century
Starodubets, G.M. The specific of selection and training of party personnel on the territory of western regions of Ukraine in 1944 – 1945 years
Miroshnyk, R.V. Web–portal of Ukrainian Institute of National Memory as Internet–recourse of history of Ukraine
Tsendra, N.M. The role of religious factor in political activity of the executive powers (1991–1996)
Shpak, V.I. Functioning of public organizations in the sphere of publish (1990–2010)
Romantsova, N.I. History of the Azov Greek villages, in the research carried, out by contemporary Ukrainian scientists
Berezovsky, O.M. The Ukrainian Social Democratic working–class party in works of researchers of 1917–1920th years
Sirochenko, G.V. Historiography of political repressions in the 20–30–th ХХ century in Ukraine through prism of historical works in soviet period (1991–2009 years)
Dakhnenko, M.V. Interpretation of partisan band under command of Sydor Kovpak in the scientific literature of battle raids (1941–1943)
Malka, A.V. Ukrainian–Polish resettlement: original sourcer
Ivanova, O.S. Amphorae of the IV – VII centuries from complexes of necropolis in a beam Almalyk–dere (Mangup)

Philosophic sciences

Boychenko, M.I. System constructing of social reality as condition of possibility of the future
Dobrolyubska, J.A. The typology of philosophy of history in the light of system approach
Boychuk, M.A. Freedom and equality correlation as the problem of democracy (philosophic aspect)
Yemelyanenko, E.O. The anthropological measuring of the phenomenon of thought in history of philosophical idea
Kyvluk, O.P. Informatisation and an informative civilisation: social and philosophic aspect
Poluyanov, V.P. Intelligent creative activity and improvement of human
Sherepo, N.Y. The network space phenomenon: the philosophical definition (part two)
Mucha–Szajek, Е. Understanding of society as a whole system from the point of view of the social philosophy
Chayka, I.Yu. Problem of information in a cybernetic paradigm: socially–philosophical analysis
Bogdanova, N.G. The notion of culture in the creative life of a person
Buyashenko, V.V. Social Care: Trends and features of the functioning
Grinjova, N.V. Art and cryptoknowledge: the touch point
Shapovalova, I.V. The role of humanitarian politics of the state in the processes of modern moral of the society
Nikolenko, K.V. The social–cultural transformation modern society at the context of creativity
Aleksandrova, O.S. Middle class as the factor of ensuring the stability in modern Ukraine
Kalinovski, J.J. National idea as reflection of development of legal consciencess of Ukrainian society
Maksymovych, O.V. The ideological and theoretical premises of constituting of Ukrainian modernism paradigm
Akopyan, V.G. Contemporary social philosophic and political concepts of the environmentally safe development
Boychenko, O.I. Overlapping love (tszyan’ay) as fundamental principle of creation of the state in philosophy of moism
Okorokova,V.V. Originality of an antique utopia and its place in genesis of utopian thought of the West European society
Pavlova, T.S. Logic of right is in philosophy of Hegel
Zavidniak, B.Т. Notion of transcendental and conception of «methorios» in Philo of Alexandria
Panych, O.О. John Stuart Mill on denotative function of language
Lytvyn, I.Р. The formation of the concept of «social character» in philosophy of Erich Fromm
Svintsitska, H.I. Expressive and communicative features of modern mass–media discourse in the context of the B. Croce aesthetics
Panasenko, O.V. Religious education in the secularized society (the case of Orthodox in Ukraine)
Marchenko, O.V. Transformation of the educational space in the historical–philosophical retrospect
Zhadko, V.I. Educational aspects of the heart philosophy in the pedagogical activity of Vasyl Sukhomlynsky
Dzvinchuk, D.I., Mazak A.V., Stasjuk, G.Y. Educational constituent of sociogumanitarnoy policy of the state
Dolska, O.O. Socio–culture’s potential of transformations of rationality in Education
Kuzmenko, V.V. Philosophical–methodological analysis of principles of mathematical didactics in the conditions of the higher technical school
Ashitok, N.I. Linguistic picture of the world from position of educational problems of contemporaneity
Pokas, V.P. General education boarding schools as a new type of education and upbringing institutions: distinctive features of their formation and development
Novitska, T.V. The course «Concepts of modern natural science» as a way of forming a new type of modern personality world view

Political sciences

Kotygorenko, V. О. On scientific approaches and methods of ethnopolitical research
Sergeev, V.S. Transnational political networks as a product of a global civil society
Guljaev, O.V. Spin operations as the specific form of information influence in modern political process
Mazurenko, S.A. The peculiarities of the functioning of morality in politics: discourse–ethical approach
Kurnyak, O.A. Political culture as a social and cultural phenomenon: notions and structure
Ostapenko, M.F. Subjects of political communication in informative society
Panasiuk, L.V. Definition of bilingualism: diglossia
Shepelev, M.A. Globalization and securitization: essence and basic calls of global safety
Dzeban, О.P. Informative aspects of safety: to the problem of place and role in social processes
Adruschenko, T.V. Parameters of the ‘new world’: criticism and analytical analyses of the world futurology prognoses
Bobina, O.V. The Theory of revolution of the second half of XIX century: the anarchist’s variant of Proudhon P.–J., Stirner M., Bakunin M., Kropotkin P.
Irhin, О.A. Post soviet space in the geostrategy of great powers: integration mechanism and national interests of Ukraine
Alekseenko, I.G. Reformation of form of state rule in modern Ukraine as a reflection of co–operation of political institutes
Fedorchenko, V.M. Political ideology as the object of political science in Ukraine
Voronova, T.V. Problems of the modern Ukrainian elite
Nikolayenko, N.O. Administrative resources: approaches to understanding and basic paradigms
Ivchenko, O.G. Basic forms of expression of a personal party position
Gorokhovskiy, D.I. Factors forming the image of «governor»
Fedorchuck, L.P. Impact of «Public Journalism» upon Traditional Mass Media Development
Tanchuk, N.V. Formation of methodological foundations for the domestic regional investigations
Maksimets, B.V. The results of the participation of national–democratic parties in local elections 2010 in Ivano–Frankivsk
Makaruk, I.V. Conceptualizing problems of democratization in the context of international relations
Sauliak, T.А. Formation of the European security space from political and historical points of view
Shcholokova, G.V. Integration impetuses of the European Union
Vasil’chuk, Y.O. Features of the formation of political and ideological dominants in the Soviet–Russian punk–subculture and its correlation with the ideological complexes of radical political organizations in Russia
Genyk, M.A. Polish–Ukrainian Reconciliation In Political Activity of Kostiantyn Zelenko
Klyutchnik, R.M., Kryvoshein, V.V. Political crisis during the Fifth Republic in France: an attempt of crisis model
Fedorova, K.О. The analysis of the foreign–policy change in Spain in 2004
Khudoliy, A.O. Dichotomy of the USA Foreign Policy
Sukhiashvili, D. The role of the European Union in the process of regulation of the conflict between Russia and Georgia

Scientific life

Kryvosheya, I.I. Review of the monograph: Katazhyna Yendraschyk. Strategic Ukrainian–Poland partnership. Poland in the policies of the independent Ukraine. – Poznan: Poznan Publishers, 2010. – 426 р.
Liman I.I., Barabash Yu.V. Review of the manual: I.V. Dovzhuk. New history of Ukraine (the middle of XVII–th – the beginning of XX–th century): Manual / Dovzhuk I.V. – Lugansk: EUNU named after V.Dahl, 2010. – 732 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>