”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 45 (3) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Венгерська В.О. Творення історії протягом ХІХ ст.: національний та імперський вимір
Постернак О.О. Національний склад буржуазії Півдня Росії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Гай–Нижник П.П. Костянтин Прісовський – військовий і державний діяч Росії, УНР та Української Держави: біографічний нарис
Ладаняк І.А. Особливості реорганізації мережі споживчої кооперації Поділля у 1922-1925 роках
Щеблюк С.Г. Організаційна структура профспілок Волині у міжвоєнний період (1929–1939 рр.)
Орлянський В.С. Веселівська сільська управа в період німецько–фашистської окупації 1941–1943 рр.
Перехрест І.В., Суденко О.В. Державна допомога демобілізованим воїнам та інвалідам Великої Вітчизняної війни на Україні (1943–1945)
Стародубець Г.М. Місцеві кадри в управлінських структурах західних областей України в 1944–1946 рр.
Федоренко Я.А. Окремі аспекти розвитку українського села в період хрущовської «відлиги»
Ніколаєць К.М. Рух за відновлення Української держави другої половини 1980–х років: історіографія
Черкасов С.С. Особливості розвитку реформаційного руху в Польщі за доби Сигізмунда І Ягеллона (1518–1548 рр.)
Жерносекова Д.Д. Економічні засади діяльності виробничих колективів Білорусі в УРСР як фактор формування нової моделі міждержавного співробітництва (1959–1965 рр.)
Гуменюк О.А. Центральний Союз Українського Студентства – провідна організація української студентської еміграції в культурно–освітній сфері
Гарагонич В.В. Транскордонне співробітництво як фактор зближення України з Європейським Союзом
Шаравара Т.О. Реформи середньої освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у Російській імперії: дорадянська історіографія
Мелешко Н.Б. Проблема публічного судового переслідування іноземних військовополонених Другої світової війни в радянській історіографії 40–х – другої половини 80–х рр. ХХ ст.
Романцова Н.І. Історія грецьких сіл Приазов’я у дослідженнях сучасних українських учених
Лега А.Ю. Участь Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях (1992–2006 рр.) : історіографія проблеми
Орлова Т.В. Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви
Худолей О.С. Актуальні проблеми пам’яткоохоронної справи в Україні
Лобач Д.В. Розвиток дворучного меча на території Європи
Міщенко А.С. Дерево у весняній обрядовості українців

Філософські науки

Муза Д.Е. Плюралістична соціальність у дзеркалі соціально–філософської рефлексії: деякі спостереження
Яковенко А.І. Сутність розуміння світогляду світською наукою
Миролюбенко Є.В. Становлення комунікативної парадигми філософування
Попов C.М. Зворотній зв’язок у міжнародному глобалізованому суспільстві в контексті синергетичної методології
Гриньова Н.В. Віра і таємнознавство: аксіологічний аспект віри
Поліщук О.С. Філософський погляд на колективну дію
Столярчук О.С. Шляхи в минуле: оцінка його репрезентації
Попов В.Ю. Космологія тотожності у філософії стоїків
Стороженко І.Д. Естетика трагічного як здійснення граничного
Богданова Н.Г. Життєтворчість особистості в тоталітарному суспільстві
Акопян В.Г. Основні проблеми впровадження екологічної парадигми культури життєтворчості й виховання особистості
Хайрулліна Ю.О. Світоглядна культура особистості: структурно-функціональний аналіз
Шатохіна H.П. Феномен творчості у контексті синергетичної парадигми
Полуянов В.П. Естетичні закони і творча діяльність людини
Калиновський Ю.Ю. Правосвідомість натовпу:причини виникнення та світоглядно–психологічні особливості
Кабальський Р.О. Роль нормативного факту та норми у соціокультурній реальності
Буковинський А.Й. Проблеми і перспективи розвитку сучасної української сім’ї
Миролюбенко Г.А. Місце та роль спільнот в Інтернет–комунікації
Пироженко В.О. Об’єктивність та істина у історичному пізнанні
Чубенко О.В. Філософські аспекти вивчення православної іконології
Лубська М.В. Ортодоксальний ісламський світогляд: матуридизм і ашаризм
Вітер Д.В. Бездуховність та атеїзм у доктринальному вимірі християнства
Ергемлідзе М.З. Етнічна та національна самоідентифікація: перспективи національних меншин України
Волошина Н.М. Соціально–філософський вимір патріотизму й націоналізму в Україні
Павлова Т.С. Моральні форми та їх зв’язок із правом у філософії Гегеля
Поліщук О.П. «Воїн світла» чи «алхімічна людина»: метаморфози художнього мислення Пауло Коельо
Гальона Є.О. «Подія без свідків»: мова та насильство після Шоа
Сабадаш Ю.С. Гуманістичні виміри епохи Рисорджимето: політика
Яцик С.П. Феномен «турботи» як фундаментальна основа самопізнання у філософській спадщині М. Гайдеггера
Бутченко Т.І. Дороговкази розвитку конституційно–демократичного типу соціально–політичного проектування в сучасну добу
Кудря І.Г. Класична політекономія як методологічна апологія індивідуалізму і утилітаризму
Кузьменко В.В. Онтологія математичної дидактики у контексті ідеалів і норм логічної суворості математики ХХ ст.
Панченко Л.М. Гуманітарна освіта як основа духовної безпеки
Дудченко В.С. Філософія освіти в контексті духовного розвитку суспільства
Жижко Т.А. Університетська освіта України як складова Європейського університетського простору
Марченко О.В. Генезис ідеї університету у знаково–символічному вимірі освітнього простору
Калюжна Т.Г. Педагогічні основи становлення аксіологічної парадигми в освіті
Степаниця С.Л. Теоретичні засади дослідження соціальної адаптації студентів до умов навчання у вищих закладах освіти
Шумських І.А., Зеленов О.С. Психолого-педагогічні передумови включення соціокультурного компонента як засобу підвищення мотивації вивчення іноземної мови студентів-соціологів

Політичні науки

Хорішко Л.С. Технологічний аспект формування іміджу держави
Рябінін Є.В. Вплив чинника регіональної ідентичності на розвиток української держави
Сейтосманов А.С. Державне сприяння самоорганізації населення як демократична форма управління місцевим соціально-економічним розвитком
Воронюк Л.О. Нормативно-правова основа інформаційно-культурних кампаній з євроінтеграції в Україні
Ніколаєнко Н.О. Методи нейтралізації використання адміністративного ресурсу
Кузнєцова О.В. Взаємодія інституту президентства з іншими гілками влади (на прикладі України, Росії та Білорусі)
Санченко С.П. Політичні вектори та об’єктивні передумови підвищення ефективності соціального захисту
Долуда В.В. До питання про формування національної інформаційної інфраструктури
Мамонтова Е.В. Геральдична атрибуція влади: минуле та сьогодення
Зеркаль О.А. Політизація міжнародної гуманітарної діяльності як чинник зниження міжнародної безпеки
Кіслова О.С.Політична культура молоді
Андрущенко Т.В. До питання про методи діяльності громадської (народної) дипломатії
Алєксєєнко І.Г. Політико-інституційний статус уряду в формах правління сталих демократій
Вагіна О.М. Етичні засади політики та перспективи розвитку політичної етики
Акайомова А.В. Семіотична модель комунікації реклами
Панасюк Л.В. До аналізу явища білінгвізму: політичний аспект
Івченко О.Г. Демократизація – поворот до людини і людяності в громадянських стосунках
Бойчук М.А. Теоретичні засади дослідження інститутів демократії
Васильчук Є.О. Смерть як ідеологічний концепт творчості
Рева Т.С. Історичні форми прояву екстремізму
Куц Г.М. Трансформаційні інтенції лібералізму
Гольцман К.О. Генеза та структура дискурсу про права людини в американській зовнішній політиці у 70–х.–80–х. рр. ХХ ст.
Коцур В.В. Забезпечення миру в Приднестров’і: плани, цилі та взаємодія України, Росії, Молдови, ОБСЄ
Гаврилова Н.В., Горецька А.В. Концепція «безпеки особи» як основа зовнішньополітичної доктрини Канади
Темірова І.Ю. Порівняльний аналіз структурної інтеграції українських іммігрантів Португалії та Іспанії
Гомза І.А. Вплив ідеї занепаду національної спільноти на ідеологію інтегрального націоналізму: випадок «Французької Дії»
Мішин О.В.Теоретичні основи аналізу регіональної системи в Африці
Ковтун О.Ю. Інтеграційні процеси та міждержавні об’єднання Австралії та Океанії
Ігнатьєв П.М.Пакистан після Мушаррафа: продовження нестабільності?
Гаврилова Н.В., Янченко А.О. Специфіка загроз безпеці регіону Центральної Азії у контексті міжнародної безпеки

Наукове життя

Кузьменко В.В. Рецензія на монографію: В.И. Палагута. Самоидентификация социального субъекта в дискурсивных пространствах / В.И. Палагута. – Днепропетровск: Инновация, 2010. – 440 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Венгерская В.А. Созидание истории в течение ХIХ в.: национальное и имперское измерение
Постернак О.А. Национальный состав буржуазии Юга России в конце ХIХ – начале ХХ вв.
Гай–Ныжнык П.П. Константин Присовский – военный деятель России, УНР и Украинской Державы: биографический очерк
Ладаняк И.А. Особенности реорганизации сети потребительской кооперации Подолии в 1922–1925 годах
Щеблюк С.Г. Организационная структура профсоюзов Волыни в междувоенный период (1921–1939)
Орлянский В.С. Веселовская сельская управа в период немецко–фашистской оккупации 1941–1943 гг.
Перехрест И.В., Суденко О.В. Помощь государства демобилизованным воинам и инвалидам Великой Отечественной войны на територии Украины в 1943–1945 годах
Стародубец Г.Н. Местные кадры в управленческих структурах западных областей Украины в 1944–1946 гг.
Федоренко Я.А. Отдельные аспекты развития украинского села в период хрущевской «оттепели»
Николаец Е.Н. Движение за восстановление Украинской государственности во второй половине 1980–х годов: историография
Черкасов С.С. Особенности развития реформаторского движения в Польше в период правления Сигизмунда I Ягеллона (1518–1548 рр.)
Жерносекова Д.Д. Экономические основы деятельности производственных коллективов Беларуси в УССР как фактор формирования новой модели межгосударственного сотрудничества (1959–1965 гг.)
Гуменюк Е.А. Центральный Союз Украинского Студенчества – главная организация украинской студенческой эмиграции в культурно–образовательной сфере
Гарагонич В.В. Трансграничное сотрудничество как фактор сближения Украины с Европейским Союзом
Шаравара Т.А. Реформы среднего образования второй половины ХІХ – начала ХХ в. в Российской империи: досоветская историография
Мелешко Н.Б. Проблема публичного судебного преследования иностранных военнопленных Второй мировой войны в советской историографии 40–х – 80–х гг. ХХ века
Романцова Н.И. История греческих сел Приазовья в исследованиях современных украинских учених
Лега А.Ю. Участие Вооруженных Сил України в международных миротворческих операциях (1992–2006 гг.) : историография проблемы
Орлова Т.В. Современный системный кризис тропикоафриканской цивилизации: причины и проявления
Худолей О.С. Актуальные проблемы охраны паметников в Украине
Лобач Д.В. Развитие двуручного меча на территории Европы
Мищенко А.С. Дерево в весенней обрядовости украинцев

Философские науки

Муза Д.Е. Плюралистическая социальность в зеркале социально–философской рефлексии: некоторые наблюдения
Яковенко А.И. Сущность понимания мировозрения современной наукой
Миролюбенко Е.В. Становление коммуникативной парадигмы философствования
Попов С.Н. Обратная связь в международном глобализированном обществе
Гринева Н.В. Вера и тайнознание: аксиологический аспект веры
Полищук А.С. Философский взгляд на коллективное действие
Столярчук О.С. Пути в прошлое: оценка его репрезентации
Попов В.Ю. Космология тождества в философии стоиков
Стороженко И.Д. Эстетика трагического как феномен пограничного
Богданова Н.Г. Жизнетворчество личности в тоталитарном обществе
Акопян В.Г. Основные направления внедрения экологической парадигмы культуры жизнетворчества и воспитания личности
Хайруллина Ю.О. Мировоззренческая культура личности: структурно-функциональный аналіз
Шатохина Н.П. Феномен творчества в контексте синергетической парадигмы
Полуянов В.П. Эстетические законы и созидательная деятельность человека
Калиновский Ю.Ю. Правосознание толпы: причины возникновения и мировоззренческо–психологические особенности
Кабальський Р.О. Роль нормативного факту та норми у соціокультурній реальності
Буковинский А.И. Проблемы и перспективы развития современной украинской семьи
Миролюбенко А.А. Место и роль сообществ в Интернет–коммуникации
Пироженко В.А. Объективность и истина в историческом познании
Чубенко Е.В. Философские аспекты изучения православной иконологии
Лубская М.В. Ортодоксальное исламское мировоззрение: матуридизм и ашаризм
Витер Д.В. Бездуховность и атеизм в доктринальном измерении христианства
Эргемлидзе М.З. Этническая и национальная самоидентификация: перспективы национальных меньшинств Украины
Волошина Н.М. Cоциально–философское измерение патриотизма и национализма в Украине
Павлова Т.С. Моральные формы и их связь с правом в философии Гегеля
Полищук Е.П. «Воин света» или «алхимичный человек»: метаморфозы художественного мышления Пауло Коельо
Галёна Е.А. «Событие без свидетелей»: язык и насилие после Шоа
Сабадаш Ю.С. Гуманистические идеи эпохи Рисорджименто: политика
Яцык С.П. Феномен «Заботы» как фундаментальное основание самопознания в философском наследии М. Хайдеггера
Бутченко Т.И. Направления развития конституционно–демократического типа социально–политического проектирования в современную епоху
Кудря И.Г. Классическая политэкономия как методологическая апология индивидуализма и утилитаризма
Кузьменко В.В. Онтология математической дидактики в контексте идеалов и норм логической строгости математики ХХ ст.
Панченко Л.Н. Гуманитарное образование как основа духовной безопасности
Дудченко В.С. Философия образования в контексте духовного развития общества
Жижко Т.А. Университетское образование Украины как элемент Европейского университетского пространства
Марченко Е.В. Генезис идеи университета в знаково–символическом измерении образовательного пространства
Калюжная Т.Г. Педагогические основы становления аксиологической парадигмы в образовании
Степаница С.Л. Теоретические основы исследования социальной адаптации студентов к условиям обучения в высших учебных заведениях
Шумских И.А., Зеленов А.С. Психолого-педагогические предпосылки включения социокультурного компонента как средства повышения мотивации изучения иностранного языка студентами-социологами

Политические науки

Хоришко Л.С. Технологический аспект формирования имиджа государства
Рябинин Е.В. Влияние фактора региональной идентичности на развитие украинского государства
Сейтосманов А.С. Государственное содействие самоорганизации населения как демократическая форма управления местным социально-экономическим развитием
Воронюк Л.А. Нормативно-правовая основа информационно-культурных кампаний по вопросам евроинтеграции в Украине
Николаенко Н.А. Методы нейтрализации использования административного ресурса
Кузнецова Е.В. Взаимодействие института президентства с другими ветвями власти (на примере Украины, России и Беларуси)
Санченко С.П. Политические векторы и обьективные предусловия повышения эффективности социальной защиты
Долуда В.В. К вопросу о формировании национальной информационной инфраструктуры
Мамонтова Э.В. Геральдическая атрибуция власти: прошлое и настоящее
Зеркаль О.А. Политизация международной гуманитарной деятельности как фактор снижения международной безопасности
Кислова О.С. Политическая культура молодежи
Андрущенко Т.В. К вопросу о методах деятельности общественной (народной) дипломатии
Алексеенко И.Г. Политико-институциональный статус правительства в формах правления современных демократий
Вагина Е.Н. Этические основы политики и перспективы развития политической этики
Акаемова А.В. Семиотическая модель коммуникации рекламы
Панасюк Л.В. К анализу феномена билингвизма: политический аспект
Ивченко А.Г. Демократизация - поворот к человеку и человечности в общественных отношениях
Бойчук М.А. Теоретические принципы исследования институтов демократии
Васильчук Е.О. Смерть как идеологический концепт творчества советско-российских панк-коллективов
Рева Т.С. Исторические формы проявления экстремизма
Куц Г.М. Трансформационные интенции либерализма
Гольцман К.А. Генезис и структура дискурса о правах челдовека в американской внешней политике 70–x–80–x гг. ХХ в.
Коцур В.В. Обеспечение мира в Приднестровье: планы, цели и взаимодействие Украины, России, Молдовы, ОБСЕ
Гаврилова Н.В., Горецкая А.В. Концепция «безопасности личности» как основа внешнеполитической доктрины Канады
Темирова И.Ю. Сравнительный анализ структурной интеграции украинских иммигрантов Португалии и Испании
Гомза И.А. Влияние идеи упадка национального сообщества на идеологию интегрального национализма: случай «Французского Действия»
Мишин А.В. Теоретические основы анализа региональной системы безопасности в Африке
Ковтун Е.Ю. Интеграционные процессы и межгосударственные объединения Австралии и Океании
Игнатьев П.Н. Пакистан после Мушаррафа: продолжение нестабильности?
Гаврилова Н.В., Янченко А.А. Специфика угроз безопасности региона Центральной Азии в контексте международной безопасности

Научная жизнь

Кузьменко В.В. Рецензия на монографию: В.И. Палагута. Самоидентификация социального субъекта в дискурсивных пространствах / В. И. Палагута. – Днепропетровск: Инновация, 2010. – 440 с.

CONTENT

Historical studiens

Vengerska, V.О. Creation of history during 19th/ сentury: national and imperial measuring
Posternak, O.O. The national composition of the bourgeoisie of the South of Russia at the end of the XIXth – at the beginning of the XXth centuries
Hai–Nyzhnyk, P.P. Kostyantyn Prisovskiy is a military figure Russian, UNR and the Ukrainian State: biographic essay
Ladanyak, I.A. The peculiarities of reorganization of consumers’ cooperatives’ network on the territory of Podilia in 1922–1925
Shchebliuk, S.G. The organizing structure of the trade unions in Volyn’ region during the period between World Wars (1921–1939)
Orlyanskiy, V.S. Veselivsky village council during German Nazi occupation in 1941–1943
Perehrest, I.V., Sudenko, E.V. Steate aid demobilized soldiers and veterans of the war in Ukraine in 1943–1945
Starodubets, G.M. Local personnel in administrative structures of western regions of Ukraine in 1944–1946 years
Fedorenko, Y.А. Particular aspects of Ukrainian village development during khruschov’s thaw period
Nikolaets, К.М. The rule of renewal of Ukraine power during past of 1980’s. Historiography
Cherkasov, S.S. The peculiarities of development of the reformation movement in Poland during the reign of Sigismund I Jagiellon (1518–1548)
Zhernosekova, D.D. Economic bases of production teams Belarus in the USSR as a factor in the formation of a new model interstate cooperation (1959–1965)
Gumeniuk, O.A. Central Union of Ukrainian Student’s – the main cultural and educational organization of the Ukrainian student’s emigration
Garagonych, V.V. The role of cross–border cooperation in the implementation of Ukraine’s European integration strategy
Sharavara, T.О. Reform of secondary education of second half ХІХ – beginnings ХХ century in the Russian empire: Presoviet a historiography
Meleshko, N.B. The problem of public prosecution of foreign prisoners of World War II in Soviet historiography 1940–1980
Romantsova, N.I. History of the Azov Greek villages, in the research carried, out by contemporary Ukrainian scientists
Lega, А.Yu. The participance of Ukrainian Armed Forces in the international peace–making operations (1992–2006) : the historiography of a problem
Orlova, T.V. The current systemic crisis of tropical African civilization: causes and manifestations
Khudolei, O.S. Topical problems in the field of national sight’ protection business in Ukraine
Lobаch, D.V. The genesis of two–handed sword on the Europe`s territory
Mishenko, A.S. The tree in the spring ceremonialism of Ukrainians

Philosophic sciences

Muza, D.E. The pluralistic societies in the mirror of social–philosophy reflection: some observers
Yakovenko, A.I. Essence of interpretation of world view by society science
Myroliubenko, E.V. Establishment of communicative paradigm of philosophizing
Popov, S.N. The feedback in international globalized society
Grinjova, N.V. Faith and Superknowledge: Faith Axiological Aspect
Polishchuk, А.S. Philosophic View at the Collective Action
Stoliarchuk, O.S. Courses to the past: assessment of its representation
Ророv, V.Yu. Cosmological identity in philosophy of the Stoics
Storozhenko, I.D. Aesthetics tragic as the phenomenon boundary
Bogdanova, N.G. Life Creativity of Personality in Totalitarian Society
Akopyan, V.G. The Main Problems of Introducing Ecological Paradigm of Life Creation Culture and Personality’s Upbringing
Khayrullina, Yu.O. Ideological culture of a person: analyses of its structure and functions
Shatokhina, N.Р. Phenomenon of creation in the context of synergetics paradigm
Poluyanov, V.P. Aesthetic laws and creative human activity
Kalinovski, Y.Y. Legal consciences of crowd: reasons of origin and world view and psychological features
Kabalskyi, R.A. A role of normative fact and norm in social reality
Bukovinskiy, A.J. Problems and prospects of development of modern Ukrainian family
Myroliubenko, G.A. Place and role of communities in Internet–communication
Pirozhenko, V.А. Objectivity and truth in historical cognition
Chubenko, O.V. Philosophical aspects of Orthodox iconology
Lubska, M.V. An Orthodox Islam World View: Maturidizm and Asharizm
Viter, D.V. Spiritless and atheism in the Christian doctrinal dimension
Ergemlidze, M.Z. Ethnic and national self–identity: perspectives of national minorities of Ukraine
Voloshina, N.M. The social–philosophical measuring of patriotism and nationalism is in Ukraine
Pavlova, T.S. Moral forms and their connection with a right in philosophy of Hegel
Polishchuk, О.Р. «Ligt’s Soldier» or «Alchemical Man»: metamorphoses of Paulo Coelho’s artistic thinking
Galyona, E.A. The «Event Without Witnesses»: Language and Violence after the Shoah
Sabadash, J.S. Humanistic aspects of the Risorgimento epoch: politics
Yatsik, S.Р. The phenomenon of «Care» as the fundamental basis of self-consciousness in the philosophical heritage by Martin Heidegger
Butchenko, T.I. The Constitutional Democratic Version of Social Political Projecting: the Ways of it’s Development
Kudrya, I.G. Classical political economy as a methodological apology for the individualism and utilitarianism
Kuzmenko, V.V. Ontology of mathematical didactics in context of ideals and norms of logical strictness mathematicians of XX of century
Panchenko, L.М. Humanitarian education as a basis for spiritual security
Dudchenko, V.S. Philosophy of education is in the context of spiritual development of society
Zhizhko, T.A. The university education of Ukraine as a component part of the European university space
Marchenko, O.V. The genesis of the idea of the University of symbolic dimension of educational space
Kaluzhna, T.G. The pedagogical foundations for creation of axiological paradigm in the sphere of education
Stepanytsia, S.L. Theoretical bases of research of social adaptation of students to training conditions in higher educational institutions
Shumskikh, I.А., Zelenov, O.S. Psychological and pedagogical pre-conditions of including the sociocultural component as the factor of increasing the motivation of study the foreign language of students-sociologists

Political sciences

Khorishko, L.S. Technological aspect of image formation of the state
Ryabinin, Е.V. The influence of regional identity factor on the Ukrainian state development
Seytosmanov, A.S. State assistance to self-organization of population as democratic form management of local social-economic development
Voronjuk, L.O. Normatively-legal basis of eurointegrationaly informatively-cultural campaigns in Ukraine
Nikolaenko, N.O. Methods of neutralization use of administrative resource
Kuznietsova, O.V. Interaction of the President and Other Branches of Power (by the Example of Ukraine, Russia and Belarus)
Sanchenko, S.P. Political vectors and objective preconditions of improving of social protection efficiency
Doluda, V.V. To the question of national information infrastructure formation
Mamontovа, E.V. Heraldic attribution of power: history and modernity
Zerkal, О.A. Politicization of international humanitarian aсtivity as a factor of decline of international security
Kislova, O.S. Political culture of the youth
Andruschenko, T.V. The Question of Activity Methods Concerning the Civil (People’s) Diplomacy
Alekseenko, I.G. Politico-institutional status of the government in the forms of governance of modern democracies
Vagina, O.M. Ethical principles of politics and perspectives of political ethics’ development
Akayomova, A.V. Semiotics model of advertising communication
Panasiuk, L.V. Phenomenon of bilingualism: political particularities of the formation
Ivchenko, O.G. Democratization as the Turn to the Person and Humanization in Civil Relationships
Boychuk, М.А. Theoretical Basics of Democracy Institutes’ Research
Vasil’chuk, Y.O. The death as an ideological concept art of the Soviet-Russian punk-bands
Reva, T.S. Historical forms of extremism manifestation
Kuts, G.М. Liberalism Transformation Intentions
Goltsman, K.O. The genesis and structure of human rights discoursing in American foreign policy in 70th –80th of XX century
Kotsur, V.V. Promotion of peace in Transnistria: outlooks, targets and interaction among Ukraine, Russia, Moldova and OSCE
Gavrylova, N.V., Goretska, A.V. The concept of ‘human security’ as a base of Canadian foreign policy doctrine
Temirova, I.Y. Comparative analysis of structural integration of Ukrainian immigrants of Portugal and Spain
Gomza, I.A. The National Community Decay Idea’s Impact on Ideology of Integral Nationalism: the Case of Action Francaise
Mishyn, O.V. Theoretical Frameworks for Analysis of the Regional Security System in Africa
Kovtun, O.Yu. Integration processes and international associations of Australia and Oceania
Ignatiev, P.N. Pakistan after Musharraf: the instability remains?
Gavrylova, N.V., Yanchenko, A.O. Specific characters of security threats in Central Asia in the context of international security

Scientific life

Kuzmenko, V.V. Review of the monograph: V. I. Palaguta. Self-Identification of a Social Subject in the Fields of Discourse / V. I. Palaguta. – Dnepropetrovsk: Innovatsia (Innovation), 2010. – P. 440.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>