”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Спецвипуск - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кривошея В.В., Онишко Л.В. «Український катинський список» - за і проти
Власов В.І. Глобалізація через призму поглядів істориків
Бевз Т.А. Ліберальні ідеї в світогляді та працях Володимира Вернадського
Бровендер Д.Ю. Андрій Ямковий: історико-краєзнавчі студії
Любовець О.М. Українська партія лівих соціал-революціонерів
Вєдєнєєв Д.В. Творення дипломатичної служби УНР доби Центральної Ради як складова державотворчого процесу (1917-1918 рр.)
Гай-Нижник П.П. Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня - 14 грудня 1918 р.) (ч.1)
Кривошея Ір.І. Неурядова старшина та урядники Переяславського полку за присягами 1676 і 1682 рр.
Земський Ю.С. Особливості польсько-російсько- українського протистояння напередодні та під час Січневого повстання 1863 р.
Мелешко Н.Б. Проблема відповідальності за порушення законів і звичаїв війни в міжнародних відносинах (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.): історичний аспект
Луняк Є.М. Французький чинник в українсько-польському протистоянні середини ХVІІ ст.
Діанова Н.М. Внесок архієпископа Гавриїла (Розанова) у вивчення християнських старожитностей Криму
Вітенко М.Д. Конкуренція між польськими та українськими споживчо-кооперативними і кредитними організаціями Галичини у 1867 - 1914 рр.
Свистович С.М. Всесоюзне товариство культурних зв’язків із закордоном та зовнішні контакти української громадськості у 1924-1928 роках
Котик Ю.В., Левчук К.І. Продподаткові органи України за нових економічних реалій 1921 року (за матеріалами Подільської губернії)
Робак І.Ю., Чернуха О.В. Воєнізація органів внутрішніх справ та її вплив на стан харківської міліції на початку 1920-х рр.
Яшанов А.С. Тсоавіахім Української СРР у компартійних соціально-економічних перетвореннях 1920-1930-х рр.
Заболотний О.М. Табори та лазарети - місця знищення військовополонених
Швидкий С.М. Народна етіологія хвороб та їх діагностика у світоглядних уявленнях населення Української Слобожанщини другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
Морозов Р.М. Реалізація радянської соціально-культурної політики в Білорусі в повоєнний період
Ізмайлова К.В. Пасивне дозвілля у шахтарських родинах Донбасу у 1965-1985 рр.
Горбань А.В. Витоки започаткування вищої освіти в країнах Європи
Лега А.Ю. Участь українських миротворчих підрозділів у підтриманні безпеки в Косово (1999-2002 рр.)
Гарагонич В.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України (1991-2011 рр.): теоретико-методологічні засади дослідження
Панченко С.А. Перспективи розвитку нових напрямів туризму в Україні
Нікольченко Ю.М., Лисенко Г.М. Артефактні документи як джерела вивчення Литовських Статутів
Березовський О.М. Українські політичні партії Російської імперії на початку ХХ ст. в радянській історіографії
Сіроченко Г.В. Політичні репресії 20-30-х років ХХ ст. на території України крізь призму зарубіжної історіографії (1920-ті - 2010 рр.)
Щелкунов А.О. Науково-історичні інтерпретації політичних репресій (1920-х - 1950-х рр.) у добу перебудови
Ніколаєць К.М. Роль КПРС в уніфікації суспільно-політичного розвитку УРСР другої половини 1960-х - початку 1980-х років: історіографія

Філософські науки

Куцепал С.В. Метафізика безсмертя
Халамендик В.Б. Час і простір в п’єсі Івана Кочерги «Майстри часу»
Александрова О.С. Вимоги до соціального консенсусу та основні його види
Шаповалова І.В. Свобода як необхідна умова людського буття
Андрєєва Т.О., Стасенко С.О. Світоглядні проблеми сучасної України
Акопян В.Г. Глобалізація як «універсалізація освоєння» довкілля - природного і культурного
Ангеліна Е.О. Глобальна інтеграція в поняттях, термінах, категоріях
Дудченко В.С. Духовність української нації в період трансформаційних змін
Гривнак Б.Л. Суспільство яке ми будуємо: концепція інформаційного суспільства в сучасному світі
Богданова Н.Г. Життєтворчість особистості в демократичному суспільстві
Горбань О.В. Середній клас як фактор стабільності сучасного суспільства в контексті його ціннісних орієнтацій (соціально-філософський аналіз)
Малинка Ю.Г. Толерантність як філософсько-світоглядна проблема в громадянському суспільстві
Івченко О.Г. Проблема свободи волі у філософії
Нагіленко І.А. До питання про історичні типи гармонії
Грица Ю.І. Громадянське суспільство як атрибутивна умова соціального оптимуму
Павленко Л.А. Методологічні аспекти дослідження перехідної доби: історія, філософія, релігія
Мегрелішвілі М.О. Взаємозв’язок конструктивного і деструктивного в суспільстві: підходи до розуміння понять
Степаниця С.Л. Філософські принципи аналізу соціальної адаптації молоді
Фіщук Ю.С. Можливості принципу довіри у економічній сфери
Кузьменко В.В. Онтологічний статус ірраціональних чисел в контексті ідеалів і норм побудови математичного знання
Дзьобань О.П. Основоположні принципи осмислення сутності релігії: історико-філософський аспект усвідомлення
Швед З.В. Аналіз феномену особистої свободи в модерністському напрямку ортодоксального іудаїзму
Стрєлкова Ю.О. Богословський трактат О.С. Хомякова «Церква одна»
Чубенко О.В. Символізм і догматичність православної ікони
Панич О.О. Дейвід Х’юм і Джон Стюарт Мілл: традиція індуктивного аналізу каузальності
Кірюхін Д.І. Концепт справедливості в давньоримській філософії та праві
Батаєва К.В. Ілюмінаціоналізм та візіонерство: візуальні практики Середньовіччя та Ренесансу
Майданюк І.З. Ідеї Богдана Кістяківського в контексті вчень про невідчужувані права людини
Павлова Т.С. Громадянське суспільство у філософії Аристотеля, Бодена та Гегеля
Лакуша Н.М. Проблема єдності людства та негативні прояви глобалізації з методологічної позиції Франкфуртської школи
Прокопенко В.В. О Платоновской интерпретации тезиса Протагора
Семікін М.О. Проблеми народної педагогіки у філософській спадщині Г.С. Сковороди
Ананьїн В.О., Пучков О.О. Ціннісні засади освіти сучасного українського суспільства
Жижко Т.А. Вплив глобалізаційних процесів сьогодення на університетську освіту
Павлов Д.М. Освіта як ідея та система: соціокультурний контекст
Пашков В.О. Трансформація автономії вищої школи у добу модерну
Овчаренко К.Ф. Сучасність та перспективи християнської етики в освітньому просторі України
Онопрієнко В.П. Екологічний контекст андрагогіки

Політичні науки

Майданюк В.М. Концепції демократії в сучасному українському консерватизмі
Сидорук Т.В. «М’яка сила» Росії як противага європеїзаційному впливові ЄС в Україні
Вдовенко Н.Ю. Освітня політика: проблема визначення
Ананьїн О.В. Прикордонна безпека України в сучасних умовах
Багмет М.О., Міхель Д.О. Державні соціальні стандарти в Україні - як гарантія формування європейського рівня і якості життя
Ґеник М.А. Польсько-українське примирення у політичній діяльності Богдана Осадчука
Міщук М.Б. Земельне питання в політиці УРП-УСРП
Климончук В.Й. Моделі політичних свобод в антропологічному вимірі
Терещук В.І. Проблема визначення поняття іміджу в сучасній політичній науці
Бойчук М.А. Статус правової держави в системі демократії
Ханстантинов В.О. Роль толерантності в політичному процесі
Данилюк Н.М. Визначення та визнання міри демократичності політичного режиму
Дебенко І.Б. Політичний символ як результат символізації політики: теоретико-методологічний аспект
Кубракова О.І., Чарських І.Ю. Організаційно-установчі аспекти діяльності міжнародної федерації молодих лібералів та жіночого ліберального руху
Васильчук Є.О. Неформальні об’єднання молоді як соціальна база радянсько-російської панк-субкультури
Цибуляк А.Г. Центрально-азійський й південно-кавказький вектори військово-політичної безпеки Російської Федерації
Шевчук О.В. Китайсько-американські відносини: новий вимір зближуючої конкуренції
Мурза К.Г. Інтеграція інформаційних операцій у військову сферу США
Левін Д.І. Політика Франції Ніколя Саркозі відносно Росії у газовій сфері
Рудь І.М. Зовнішня політика Туреччини на сучасному етапі та її роль в інтеграції у Чорноморському регіоні
Спиридонова К.О. Архітектура безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Турчин Я.Б. О.Ейхельман про співвідношення дипломатії і політики у системі міжнародних відносин: міжвоєнний період

Наукове життя

Коріненко П.С. Рецензія на книгу: Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІІІ. Рік 1919. - К., Світогляд, 2010, - 453 с.; Т.ІV. Рік 1920. - К., Світогляд, 2010, - 442 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кривошея В.В., Онышко Л.В. «Украинский катынский список» - за и против
Власов В.И. Глобализация через призму взглядов историков
Бевз Т.А. Либеральные идеи в мировоззрении и трудах Владимира Вернадского
Бровендер Д.Ю. Андрей Ямковой: историко-краеведческие исследования
Любовец Е.Н. Украинская партия левах социал-революционеров
Веденеев Д.В. Создание дипломатической службы УНР периода Центральной Рады как составляющая государственно-созидательного процесса (1917 - 1918 гг.)
Гай-Ныжнык П.П. Собственная Его светлости пана гетмана всея Украины канцелярия (29 апреля - 14 декабря 1918 г.) (ч.1)
Кривошея Ір.І. Неправительственная старшина и урядники Переяславского полка за присягами 1676 и 1682 гг.
Земский Ю.С. Особенности польско-российско-украинского противостояния накануне и в ходе Январского восстания 1863 г.
Мелешко Н.Б. Проблема ответственности за нарушение законов и обычаев войны в международных отношениях (вторая половина ХІХ - начало ХХ вв.): исторический аспект
Луняк Е.Н. Французский фактор в украинско-польском противостоянии середины ХVІІ в.
Дианова Н.Н. Вклад архиепископа Гавриила (Розанова) в изучение християнских древностей Крыма
Витенко Н.Д. Конкуренция между польскими и украинскими потребительско-кооперативными и кредиторскими организациями Галиции в 1867 - 1914 гг.
Свистович С.М. Всесоюзное общество культурных связей с заграницей и внешние контакты украинской общественности в 1924-1928 годах
Котик Ю.В., Левчук К.И. Продналоговые органы Украины в новых экономических реалиях 1921 года (по материалам Подольской губернии)
Робак И.Ю., Чернуха А.В. Военизация органов внутренних дел и ее влияние на состояние харьковской милиции в начале 1920-х гг.
Яшанов А.С. Осоавиахим Украинской ССР в компартийных социально-экономических преобразованиях 1920-1930-х гг.
Заболотный А.М. Лагеря и лазареты - места уничтожения военнопленных
Швыдкый С.Н. Народная этиология болезней и их диагностика в мировоззренческих представлениях населения Украинской Слобожанщины второй половины ХІХ - начала ХХ ст.
Морозов Р.Н. Реализация советской социально-культурной политики в Белоруссии в послевоенный период
Измайлова Е.В. Пассивный досуг в шахтерских семьях Донбасса в 1965-1985 гг.
Горбань А.В. Истоки учреждения высшего образования в странах Европы
Лега А.Ю. Участие украинских миротворческих подразделений в поддержании безопасности в Косово (1999-2002 гг.)
Гарагонич В.В. Трансграничное сотрудничество в евроинтеграционной стратегии Украины (1991 - 2011 гг.): теоретико-методологические основы исследования
Панченко С.А. Перспективы развития новых направлений туризма в Украине
Никольченко Ю.М., Лысенко А.М. Артефактные документы как источники изучения Литовских Статутов
Березовский О.Н. Украинские политические партии в Российской империи начала ХХ века в советской историографии
Сироченко А.В. Политические репрессии 20-30-х годов ХХ ст. на территории Украины сквозь призму зарубежной историографии (1920 - 2010 гг.)
Щелкунов А.А. Научно-исторические интерпретации политических репрессий (1920-х - 1950-х гг.) в эпоху перестройки
Николаец Е.Н. Роль КПСС в унификации общественно-политического развития УССР второй половины 1960-х - начала 1980-х годов: историография

Философские науки

Куцепал С.В. Метафизика бессмертия
Халамендик В.Б. Время и пространство в пьесе Ивана Кочерги «Мастера времени»
Александрова Е.С. Требования к социальному консенсусу и основные его виды
Шаповалова И.В. Свобода как необходимое условие человеческого бытия
Андреева Т.А., Стасенко С.А. Мировоззренческие проблемы современной Украины
Акопян В.Г. Глобализация как «универсализация освоения» окружающей среды - природной и культурной
Ангелина Э.А. Глобальная интеграция в понятиях, терминах, категориях
Дудченко В.С. Духовность украинской нации в период трансформационных изменений
Гривнак Б.Л. Общество которое мы строим: концепция информационного общества в современном мире
Богданова Н.Г. Жизнетворчество личности в демократическом обществе
Горбань А.В. Средний класс как фактор стабильности современного украинского общества в контексте его ценностных ориентаций (социально-философский анализ)
Малинка Ю.Г. Толерантность как философско-мировоззренческая проблема в гражданском обществе
Ивченко А.Г. Проблема свободы воли в философии
Нагиленко И.А. К вопросу о исторических типах гармонии
Грица Ю.И. Гражданское общество как атрибут социального оптимума
Павленко Л.А. Методологические аспекты исследования переходного периода: история, философия, религия
Мегрелишвили М.А. Взаимосвязь конструктивного и деструктивного в обществе: подходы к пониманию понятий
Степаница С.Л. Философские принципы анализа социальной адаптации молодежи
Фищук Ю.С. Возможности принципа доверия в экономической сфере
Кузьменко В.В. Онтологический статус иррациональных чисел в контексте идеалов и норм построения математического знания
Дзебань А.П. Основоположные принципы осмисления сущности религии: историко-философский аспект осознания
Швед З.В. Анализ феномена личной свободы в модернистском направлении ортодоксального иудаизма
Стрелкова Ю.А. Богословский трактат А.С. Хомякова «Церковь одна»
Чубенко Е.В. Символизм и догматизм в православной иконе
Панич А.О. Давид Юм и Джон Стюарт Милль: традиция индуктивного анализа каузальности
Кирюхин Д. И. Концепт справедливости в древнеримской философии и праве
Батаева Е.В. Иллюминационализм и визионерство: визуальные практики Средневековья и Возрождения
Майданюк И.З. Идеи Богдана Кистяковского в контексте учений о неотчуждаемых правах человека
Павлова Т.С. Гражданское общество в философии Аристотеля, Бодена и Гегеля
Лакуша Н.Н. Проблема единства человечества и негативные проявления глобализации с методологической позиции Франкфуртской школы
Прокопенко В.В. О Платоновской интерпретации тезиса Протагора
Семикин М.А. Проблемы народной педагогики в философском наследии Г.С. Сковороды
Ананьин В.О., Пучков А.А. Ценностные основы образования современного украинского общества
Жижко Т.А. Влияние глобализационных процессов современности на университетское образование
Павлов Д.Н. Образование как идея и система: социокультурный контекст
Пашков В.А. Трансформация автономии высшей школы в эпоху модерна
Овчаренко Е.Ф. Современность и перспективы христианской этики в образовательном пространстве Украины
Оноприенко В.П. Экологический контекст андрагогики

Политические науки

Майданюк В.М. Концепции демократии в современном украинском консерватизме
Сидорук Т.В. «Мягкая сила» России как противовес европеизационному влиянию ЕС в Украине
Вдовенко Н.Ю. Образовательная политика: проблема определения
Ананьин О.В. Пограничная безопасность Украины в современных условиях
Багмет М.А., Михель Д.О. Государственные социальные стандарты в Украине - как гарантия формирования европейского уровня и качества жизни
Генык Н.А. Польско-украинское примирение в политической деятельности Богдана Осадчука
Мищук М.Б. Земельный вопрос в политике УРП-УСРП
Климончук В.И. Модели политических свобод в антропологическом измерении
Терещук В.И. Проблема определения понятия имиджа в современной политической науке
Бойчук Н.А. Статус правового государства в системе демократии
Ханстантинов В.А. Роль толерантности в политическом процессе
Данилюк Н.М. Определение и признание меры демократичности политического режима
Дебенко І.Б. Политический символ как результат символизации политики: теоретико-методологический аспект
Кубракова Е.И., Чарских И.Ю. Организационно-учредительные аспекты деятельности международной федерации молодых либералов и женского либерального движения
Васильчук Е.О. Неформальные объединения молодежи как социальная база советско-российской панк-субкультуры
Цыбуляк А.Г. Центрально-азиатский и южно-кавказский векторы военно-политической безопасности Российской Федерации
Шевчук А.В. Китайско-американские отношения: новое измерение сближающей конкуренции
Мурза К.Г. Интеграция информационных операций в военную сферу США
Левин Д.И. Политика Франции Николя Саркози относительно России в газовой сфере
Рудь И.Н. Внешняя политика Турции на современном этапе и ее роль в интеграции в Черноморском регионе
Спиридонова К.А. Архитектура безопасности Азиатско-Тихоокеанського региона
Турчин Я.Б. О. Ейхельман о соотношении дипломатии и политики в системе международных отношений: межвоенный период

Научная жизнь

Кориненко П.С. Рецензия на книгу: Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. У 4-х т.: Т. ІІІ. Рік 1919. - К., Світогляд, 2010, - 453 с.; Т.ІV. Рік 1920. - К., Світогляд, 2010, - 442 с.

CONTENT

Historical studiens

Kryvosheja, V.V., Onyshko, L.V. «Ukrainian Katynska List» - pro and con
Vlasov, V.I. Globalization is through the prism of looks of historians
Bevz , T.A. Liberal ideas are in a world view and labours of Vladimir Vernadskyi
Brovender, D.Y. Andrey Yamkovoy: historical-regional research
Ljubovets, O.M. Ukrainian parties ofleft socialists-revolutionaries
Vedeneev, D.V. Creation of diplomatic service of УНР of time of Central Advice as constituent of state-creative process (1917 - 1918)
Hai-Nyzhnyk, P.Р. Own His lightness of pan of hetman vseya Ukraine office (on April, 29 - on December, 14, 1918) (р.1)
Kryvosheia, I.I. Nongovernmental and governmental persons of the Pereiaslav regiment on materials of 1676 and 1682 oaths
Zemskiy, Yu.S. Peculiarities of Polish-Russian-Ukrainian Confrontation on the Eve and in the Course of January Revolt in 1863
Meleshko, N.B.The problem of liability for violation of the laws or customs of war in international relations (the second half of XIX - XX centuries): Historical aspect
Lunyak, Y.М. French factor in the ukrainian-polish opposition in the mid-ХVІІth century
Dianova, N.М. The contribution archbishop Gabriel (Rozanov) in studying Christian of antiqutties Crimea
Vitenko, M.D. The Competition Between Polish and Ukrainian Consumer-Cooperative and Credit Organizations in Galicia in 1867 - 1914
Svistovich, S.M. Allunion society of cultural connections with foreign countries and external contacts of Ukrainian public in 1924-1928
Kotyk, Yu.V., Levchuk, K.I. Тhe food taxes bodies of Ukraine under the new economic realities of 1921(according to the materials of Podillya province)
Robak, I.Y., Chernukha, A.V. Law enforcement bodies militarization and their impact on Kharkov police in the early 1920’s.
Yashanov, A.S. Osoaviakhim of the Ukrainian SSR in social and economic transformations carried out by the Communist Party during 1920-1930
Zabolotny, O.M. Camps and hospitals - the places of destruction of war prisoners
Shvidkiy, S.M. Folk Aetiology of diseases and their diagnostics in the world outlook concepts of the population of Ukrainian Slobozhanshchina in the second half of the 19th century - the beginning of the 20th сentury
Morozov, R.M. Implementation of the Soviet social and cultural policy in Belarus in the postwar period
Izmaylova, К.V. The passive leisure in miners` families of Donbass in 1965-1985
Gorban, A.V. The origins of higher education institutions in Europe
Lega, A.Yu. The participating of the Ukrainian peacemaking subunits in safety maintainance in Kosovo (1999-2002)
Garagonych V.V. Cross-border cooperation in the European integration strategy of Ukraine (1991-2011 biennium): theoretical and methodological principles of research
Panchenko, S.A. The perspective development to new kinds of tourism in Ukraine
Nikolchenko, U.M., Lysenko, A.M. Artifact documents as a source of study the Lithuanian Statute
Berezovsky, O.M. Ukrainian political parties in Russian Empire at the beginning of XX centuries in Soviet historiography
Sirochenko, G.V. Political repressions in Ukraine in the 20-30-th ХХ century through prism of foreign historiography (1920 - 2010)
Shelkunov, A.О. Scientific and historical interpretations of political repression (1920 - 1950-ies) in an era of perestroika
Nikolaets, K.М. The unification political development in Ukraine during 1940-1980-s by activity of Communist Party of USSR

Philosophic sciences

Kutsepal, S.V. Metaphysics of immortality
Khalamendik, V.B. The time and the space in the play Masters of the Time by Ivan Kocherga
Aleksandrova, O.S. Requirements for social consensus and its main species
Shapovalova, I.V. Freedom as an essential condition of human being
Andreeva, T.O., Stasenko, S.O. The Worldwide Problems of Ukraine
Akopyan, V.G. Globalisation as an «universalisation of exploration» of the environment, both natural and cultural
Angelina, E.A. The Global Integration in notions, terms, categories
Dudchenko, V.S. Spirituality of the Ukrainian nation in the period of transformational change
Gryvnak, B.L.The society we build: the concept of an information society in the contemporary world
Bogdanova, N.G. Creative life of an individual in a democratic society
Gorban, О.V. The middle class as a factor in the stability of modern Ukrainian society in the context of its values (social and philosophical analysis)
Malinka, Yu.G. Tolerance as a philosophical and ideological problem in a civil society
Ivchenko, O.G. The problem of free will in philosophy
Nagilenko, I.A. About the question of historical types of harmony
Griza, Yu.I. Civil society as an attributive term of social optimum
Pavlenko, L.A. Methodological aspects of investigations in transitional periods: the history, philosophy and religion
Megrelishvili, M.O. The interconnection of constructive and destructive in the society: approaches to the understanding concepts
Stepanytsia, S.L. Philosophical principles of the analysis of social adaptation of youth
Fishuk, U.S. Features of the principle of trust in the economic sphere
Kyzmenko, V.V. Ontological status of irrationals in the context of ideals and norms of construction of mathematical knowledge
Dzeban, О.P. Basic principles of understanding the essence of religion: historical and philosophical aspect of awareness
Shwed, Z.V. An analysis of the phenomenon of personal freedom in the modernistic direction of Orthodox Judaism
Strelkova, Yu.О. Theological treatise A.S. Khomyakova «A Church is one»
Chubenko, O.V. The symbolism and dogmatism in of Orthodox icon
Panych, О.О. David Hume and John Stuart Mill: the tradition of inductive analysis of causality
Kiryukhin, D.I. Concept of justice in the philosophical and legal thought of the Ancient Rome
Batayeva, K.V. Illuminationalism and visionerism: visual practices of Middle Ages and Renaissance
Maidanyuk, I.Z.Ideas of Bohdan Kistyakivskiy are in context of studies about absolute law
Pavlova, T.S. Civil society is in philosophy of Aristotle, Boden and Hegel
Lakusha, N.М.Problem of unity of humanity and negative displays of globalization from methodological position of Frankfurt school
Prokopenko, V.V. On Plato`s interpretation of the Protagoras` statement
Semikin, M.O. The problems of folk pedagogy in the philosophical heritage of G. S. Skovoroda
Ananjin, V.O., Puchkov, O.O. Valuable bases of formation of the modern ukrainian society
Zhyzhko, T.A. Influence of globalization processes of modern life on university education
Pavlov, D.М. Education as Idea and System: Sociocultural Context
Pashkov, V.O. Transformation of autonomy of the higher education in modern age
Ovcharenko, K.F. Present and prospects of Christian ethics in the educational space of Ukraine
Onoprienko, V.Р. Ecological context of andragogy

Political sciences

Maydanyuk, V.M. The democracy conceptions in modern Ukrainian consrevatism
Sydoruk, T.V. Russian «soft power» as a counterweight to influence of europeanization of EU in Ukraine
Vdovenko, N.Y. Educational policy and politics: the definition decision
Ananjin, O.V. Border security of Ukraine at present
Bagmet, M.О., Mikhel’, D.O. The State social standards in Ukraine - as a guarantee of forming of the European level and quality of life
Genyk, M.A. Polish-Ukrainian Reconciliation in Bogdan Osadczuk’s Political Activity
Mischuk, M.B. The landed question in policy of URP-USRP
Klymonchuk, V.І. Models of political freedoms in the anthropological dimension
Tereshchuk, V.I. The problem of term «image» definition in the modern political science
Boychuk, M.A. The status of a law-based state in the system of democracy
Кhanstantinov, V.A. Role of tolerance in the political process
Daniluk, N.M. Definition and measurements of democratic character of a political regime
Debenko, I.B. The political symbol as a result of the symbolization of politics: theoretical and methodological aspects
Kubrakova, O.I., Charskykh, I.Y. Organizational and constitutive aspects of International Federation of Liberal Youth and International Network of Liberal Women activities
Vasil’chuk, Y.O. The non-formal youth movement as a social base of the Soviet-Russian punk-subculture
Tsybulyak, A.G. Central Asian and South-Caucasus vectors of the politico-military security of the Russian Federation
Shevchuk, O.V. The Chinese-American relationship: a new dimension of approaching rivalry
Murza, K.G. Integration of information operations in USA military sphere
Levin, D.I. The French policy of Nicole Sarcozy towards Russia in the gas sector
Rud, I.N. Turkish foreign policy today and it’s role in integration in the Black Sea region
Spyrydonova, K.А. Security architecture in Asia-Pacific region
Turchyn, Y.В. O. Eihelmann about the relationship between diplomacy and politics in the system of international relations: interwar period

Scientific life

Korinenko, P.S. Book review: V. F. Soldatenko. Ukraine during the Revolutionary Period: Historical essay-chronicles. The 4th v.: V. 3. Year 1919. - K., Svitoglyad, 2010, - P. 453; The 4th v. Year 1920. - K., Svitoglyad, 2010, - P. 442.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>