”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 46 (4) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Литвиненко В.Ф. Козацтво України і деякі аспекти його господарської діяльності
Горенко Л.М. З історії Чигиринського Свято–Троїцького монастиря
Лучанін С.М. Модель відносин «Симфонії» імператорської влади та Російської Православної Церкви в 1721–1917 роках
Земський Ю.С. Польсько–російське ідеологічне та тактичне протистояння 30–х – 40–х рр. ХІХ ст. в Правобережній Україні
Михайлюк О.В. Антиповедінка в культурі селянства Наддніпрянської України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Томіленко А.Г., Горенко Л.М. Державна політика в галузі пожежної безпеки в Україні у ХVІІІ – на початку ХХ ст.
Швидкий С.М. Застосування населенням Слобідської України у лікувальній магії води і вогню у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Гай–Нижник П.П. Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) (ч.2)
Кучинська О.О. Єврейська людність України на початку 20–х рр. ХХ ст.: соціально–економічне та політичне становище
Пилипів І.В., Сіреджук П.С. Українська Реформація у Східній Галичині
Рекрут В.П. Участь споживчої кооперації в продовольчому забезпеченні населення Поділля на початку 30–х років ХХ ст.
Регейло З.Я. Асоціація незалежних українських митців у Галичині (1931–1939): тернистий шлях інтеграції в європейський культурний простір
Яшанов А.С. Тсоавіахім Української СРР у більшовицьких аграрних перетвореннях кінця 1920 – початку 1930–х рр.
Романько О.В. Воєнний колабораціонізм радянських громадян в роки Другої світової війни: до питання про методологію проблеми
Ковальська Л.А., Ковальський Г.Є. Кількісні методи дослідження Руху Опору в Україні (1941–1944 рр.)
Ілляшенко Ю.Ю. Основні напрямки та форми діяльності дитячої громадської організації Пласт в Україні в період розбудови громадянського суспільства (90–і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Коваленко С.М. Культурно–освітня діяльність товариства «Ческа бесєда» в м. Одесі упродовж 1993–2010 рр.
Богдашина О.М. Позитивізм у творчості В.К.Піскорського
Труш О.М. Формування історичного світогляду Володимира Піскорського
Шевчук А.В. Передумова формування наукової школи М. Слабченка в Одесі
Кудрявська Я.В. Політика Німеччини стосовно Чехословаччини і роль західних держав у вирішенні «судетського питання»
Хмель А.О. Організація Об’єднаних Націй та «дипломатична ізоляція» Іспанії (1946–1950–і рр.)
Орлова Т.В. Вестернізація Туреччини: історія і сучасність
Заболотна І.М. Біографістика та біографічний метод в наукових дослідженнях І.Крип’якевича
Севрюк С.В. Особистий архів Володимира Замлинського: формування, систематизація, опис
Кривошея Ір.І. Присяги ХVII–XVIII ст. як джерело історії неурядової старшини Прилуцького полку
Шаравара Т.О. Проблема застосування дефініції «контрреформа» в сучасній історичній науці: на прикладі буржуазних реформ другої половини ХІХ–початку ХХ ст. у Російській імперії
Клеймьонова О.О. Литовська експансія в українські землі: історіографічний і політичний аспект
Кудінов Д.В. Діяльність Всеросійського селянського союзу в Україні в 1905–1907 рр. у радянській історіографії 1920–1940–х рр.
Лаврут О.О. «Відчит Центрального бюро пролетарського студентства до ІІІ Всеукраїнського з’їзду пролетарського студентства» як джерело до вивчення життя молоді вищих навчальних закладів УСРР
Бондарєва С.О. Планова документація центральних органів виконавчої влади як джерело з історії соціально–культурного розвитку України (20–ті рр. ХХ ст.)
Довжук І.В., Мішура І.М. Комплектування архіву: деякі аспекти проблеми

Філософські науки

Муза Д.Є. До питання про діалог сучасних цивілізацій як засобу корекції глобалізації
Легкун Т.В. Теорія еволюції та концепція творення: проблема взаємовпливу
Александрова О.С. Сутність, джерела і умови становлення суспільної злагоди: соціально–філософський аналіз
Лаптінова Ю.І. Тілесна соціальність в аспекті невербальных форм інтеракції
Ташкова Ю.К. Соціальна рівність: матеріалістичний і духовний контекст
Марченко О.В. Освітній простір Модерну: дві стратегії розвитку
Акопян В.Г. Екологічний аспект стратегії сталого людського розвитку
Рихліцька О.Д. Онтологічні аспекти філософії екології
Жулай В.Д. Проблема формування інтересів і цінностей: феноменологічний аналіз унікальної присутності людини у світі
Попов В.Ю.Плотін VS гностики: контроверзи пізньоантичної ідентичності
Дрожжина С.В., Ромадикіна В.С. Методологічна природа феномену «національна ідея»
Жулай В.І. Теоретичні виміри понять «імідж» та «репутація»: соціально–філософський аспект
Павленко Л.А. Методологічні аспекти дослідження есхатологічної свідомості у перехідну добу
Соколовський О.Л. Просвітницький вектор раннього антитринітаризму
Поліщук О.С. Колектив у соціальній структурі суспільства (соціально–філософський аналіз)
Шавріна І.В. Значення релігійних й нерелігійних цінностей в процесі становлення людини
Мороз О.В. Ідея української державності у діяльності церковної еліти Волині на початку ХХ ст.
Пуліна В.І. Використання компаративного методу естетичному дослідженні
Арабчук Я.І. Взаємозв’язок і обумовленість основних чинників соціалізації особистості в полікультурному середовищі
Богданова Н.Г. Сучасні технології формування та реалізації культури життєтворчості особистості
Глотов Б.Б. Ідеологія як квазірелігійна ознака визначення культурно–цивілізаційної ідентифікації українства в добу модерну
Калиновський Ю.Ю. Особливості виникнення та загальні характеристики тоталітарної правосвідомості
Левада О.В. Амбівалентне відношення до права як до цінності
Ковшова I.В. Ціннісна диференціація в культурній системі
Сайтарли І.А. Соціокультурний аналіз злоякісної агресії
Кононенко О.В. Масова свідомість і масова культура
Закревський В.Е. Соціокультурний феномен «щастя» як предмет емпіричних досліджень на Заході і в США
Требін М.П. Військова праця крізь призму соціально-філософського аналізу
Бойченко О.І. Застосування принципів даосизму у вченні легістів епохи Чжань Го
Завідняк Б.Т. Поняття трансцендентного у Філона Олександрійського
Гринечко О.І. Категорія віри у філософській спадщині Миколи Шлемкевича
Кришталь Г.В. Роздуми над трагічним і «проклятим» даром свободи на основі творів Ф.Достоєвського
Тимчишин Б.М. Роль та обов’язки дружини–матері в християнській родині у творах митрополита Андрея Шептицького
Зубченко Л.В. Парадигма вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу
Терепищий С.О. Феномен стандартизації вищої освіти в сучасному науковому і філософському дискурсах
Гришкіна В.Б., Кухар О.В., Симонова І.О. Відтворення системи «мовець–висловлювання–дійсність» на рівні службових слів німецької та французької мов

Політичні науки

Балановський Я.М. Етномаргінальна субкультура (спроба соціологічного аналізу) (ч.1)
Панасюк Л.В. Ідентичність та білінгвізм
Горло Н.В. Етнічний сепаратизм і іредентизм як шляхи реалізації права націй на самовизначення: порівняльний аналіз
Ханстантинов В.О. Політична толерантність як проблема демократичного суспільства
Данилюк Н.М. Чинник стартових передумов для модернізації від авторитарних до демократичних режимів
Власов В.І. Жінки в глобалізованому світі
Івченко О.Г. Засоби подолання неадекватних проявів соціальної активності в незрілому громадянському суспільстві
Яцура К.Г. На шляху до відкритого суспільства: долаючи культурні бар’єри
Смола Л.Є. Інтернет як засіб інформаційно-психологічного та соціального впливу
Турчин Я.Б. Федералізм як політичний принцип державного устрою України (за концепцією О.Ейхельмана)
Гарбадин А.С. Політична форма вияву інакшості в екзистенціалізмі Жана-Поля Сартра та Альбера Камю через співвідношення свободи, відповідальності і моралі
Вдовичин І.Я. Консервативна інтерпретація свободи особи (С. Томашівський)
Геник М.А. Польсько-українське примирення у політичній думці Володзімєжа Бончковького
Зелена О.Я. Осип Назарук про українське питання на початку Другої світової війни
Бойчук М.А. Основні форми демократії: український контекст
Луцишин Г.І. Етнополітичний вимір національної консолідації України
Кузьменко Т.М., Олейнікова О. А. Злочинність як прояв маргіналізації в сучасному українському суспільстві
Бабюк Ю.О. Застосування досвіду реалізації гендерної політики країн розвиненої демократії в Україні
Семигіна Т.В. Здоров’я у сучасному науковому та політичному дискурсі
Бабінець А.В. Реакції аудиторії на медіа-контент Інтернет-видань щодо обговорення Податкового кодексу України
Пашков В.О. Політичний вимір процесів інтернаціоналізації вищої освіти
Ошитко О.В. Двосторонні німецько-українські відносини в культурно-гуманітарній сфері: стабільність і нові горизонти
Климончук В.Й. Формування національної політичної суб’єктності українського народу Галичини в складі Австрії
Васильчук Є.О. Особливості співвідношення субкультурного та контркультурного компонентів та їх вплив на формування радянсько-російської панк-ідеології
Литвиненко О.В. Від формування потенціалу небезпек до…?
Третяк О.А. Політико-філософські засади дослідження публічної сфери в сучасних західних концепціях
Богданова Т.Є., Опаленик Ю.О. Проблема міграції як складова американсько-кубинського конфлікту на сучасному етапі
Драч Ю.С., Олянич І.М., Циганок Г.М. Інтеграція країн ЦСЄ до спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС
Ковбень М.М., Марусич Т.С. Перспективи створення зони, вільної від ядерної зброї на Близькому Сході
Левін Д.І. Латинська Америка і Китай: занепокоєння і реальність

Наукове життя

Рецензія
Денисенко В.М. Актуальне дослідження. Рец. на моногр.: Вдовичин І.Я. Свобода особи в правій українській політичній думці (20 – 30 рр. ХХ ст.)
Трибуна молодого вченого
Цибуляк А.Г. Підходи Російської Федерації до реформування європейської архітектури безпеки

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Литвиненко В.Ф. Казачество Украины и некоторые аспекты его хозяйственной деятельности
Горенко Л.М. C истории Чигиринского Свято–Троицкого монастыря
Лучанин С.Н. Модель отношений «Симфонии»императорской власти и Российской Православной Церкви в 1721–1917 годах
Земский Ю.С. Польско–российское идеологическое и тактическое противостояние 30–40 –х гг. ХІХ в. на Правобережной Украине
Михайлюк А.В. Антиповедение в культуре крестьянства Надднепрянской Украины в конце ХІХ – начале ХХ в.
Томиленко А.Г., Горенко Л.М. Государственная политика в области пожарной безопасности в Украине в XVIII – начале ХХ в.
Швыдкый С.Н. Применение населением Слободской Украины в лечебной магии воды и огня во второй половине ХІХ – начала ХХ ст.
Гай–Ныжнык П.П. Собственная Его светлости пана гетмана всея Украины канцелярия (29 апреля – 14 декабря 1918 г.)
Кучинская Е.А. Еврейская общность Украины в начале 20–х гг. ХХ века: социально–экономическое и политическое состояние
Пылыпив И.В., Сиреджук П.С. Украинская Реформация в Восточной Галичине
Рекрут В.Ф. Участие потребительской кооперации в продовольственном обеспечении населения Подолии в начале 30–х годов ХХ в.
Регейло З.Я. Ассоциация независимых украинских художников в Галиции (1931–1939): тернистый путь интеграции в европейское культурное пространство
Яшанов А.С. Осовиахима Украинской ССР в большевитских аграрных преобразованиях в конце 1920–начале 1930–х гг.
Романько О.В. Военный коллаборационизм советских граждан в годы Второй мировой войны: к вопросу о методологии проблемы
Ковальская Л.А., Ковальский Г.Е. Количественные методы исследования Движения Сопротивления в Украине (1941–1944 рр.)
Ильяшенко Ю.Ю. Основные направления и формы деятельности детской общественной организации Пласт в Украине в период развития гражданского общества (90–е гг. ХХ века – начало XXI века)
Коваленко С.Н. Культурно–образовательная деятельность общества «Ческа беседа» в г. Одессе на протяжении 1993–2010 гг.
Богдашина Е.Н. Позитивизм в творчестве В.К. Пискорского
Труш Е.Н. Формирование исторического мировоззрения Владимира Пискорского
Шевчук А.В. Предпосылки формирования научной школы М.Слабченко в Одессе
Кудрявская Я.В. Политика Германии в отношении Чехословакии и роль западных государств в решенни «cудетского вопроса»
Хмель А.А. Организация Объединенных Наций и «дипломатическая изоляция» Испании (1946–1950–е гг.)
Орлова Т.В. Вестернизация Турции: история и современность
Заболотная И.Н. Биографистика и биографический метод научных исследований И. Крипьякевича
Севрюк С.В. Личный архив Владимира Замлинского: формирование, систематизация, описание
Кривошея И.И. Присяги ХYII–ХYIII в. как источник истории неурядовой старшины Прилуцкого полка
Шаравара Т.А. Проблема использования дефиниции «контрреформа» в современной исторической науке: на примере буржуазных реформ второй половины ХІХ – начала ХХ века в Российской империи
Клейменова О.А. Литовская экспансия на украинские земли: историографический и политический аспект
Кудинов Д.В. Деятельность Всероссийского крестьянского союза в Украине в 1905–1907 гг. в советской историографии 1920–1940–х гг.
Лаврут О.А. «Отчет Центрального бюро пролетарского студенчества к ІІІ Всеукраинскому съезду пролетарского студенчества» как источник к изучению жизни молодежи высших учебных заведений УССР
Бондарєва С.О. Плановая документация центральных органов исполнительной власти как источник по истории социально–культурного развития Украины (20–е гг. ХХ ст.)
Довжук И.В., Мишура И.Н. Комплектование архива: некоторые аспекты проблемы

Философские науки

Муза Д.Е. К вопросу о диалоге современных цивилизаций как средству коррекции глобализации
Легкун Т.В. Теория эволюции и концепция создания: проблема взаимовлияния
Александрова Е.С. Сущность, источники и условия становления общественного согласия: социально–философский анализ
Лаптинова Ю.И. Телесная социальность в аспекте невербальных форм интеракции
Ташкова Ю.К. Социальное равенство: материальный и духовный контекст
Марченко Е.В. Образовательное пространство Модерна: две стратегии развития
Акопян В.Г. Экологический аспект стратегии устойчивого человеческого развития
Рыхлицкая О.Д. Онтологическте аспекты философии экологии
Жулай В.Д. Проблема формирования интересов и ценностей: феноменологический анализ уникального присутствия человека в мире
Попов В.Ю. Плотин vs гностики: контроверзы концепта тождества
Дрожжина С.В., Ромадыкина В.С. Методологическая природа феномена «национальная идея»
Жулай В.И. Теоретические измерения понятий «имидж» и «репутация»: социально–философский аспект
Павленко Л.А. Методологические аспекты исследования эсхатологического сознания в переходное время
Соколовский О.Л. Просветительский вектор раннего антитринитаризму
Полищук А.С. Коллектив в социальной структуре общества (социально–философский анализ)
Шаврина И.В. Значение религиозных и нерелигиозных ценностей в процессе становления человека
Мороз Е.В. Идея украинской государственности в деятельности церковной элиты Волыни в начале ХХ в.
Пулина В.И. Использование компаративного метода в эстетическом исследовании
Арабчук Я.И. Взаимосвязь и обусловленность основных факторов социализации личности в поликультурной среде
Богданова Н.Г. Современные технологии формирования и реализации культуры жизнетворчества личности
Глотов Б.Б. Идеология как квазирелигиозный признак определения культурно–цивилизационной идентификации украинства в эпоху модерна
Калиновский Ю.Ю. Особенности возникновения и общие характеристики тоталитарного правосознания
Левада Е.В. Амбивалентное отношение к праву как к ценности
Ковшова И.В. Ценностная дифференциация в культурной системе
Сайтарлы И.А. Социо–культурный анализ злокачественной агрессии
Кононенко О.В. Массовое сознание и массовая культура
Закревский В.Э. Социокультурный феномен «счастье» как предмет эмпирических исследований на Западе и в США
Требин М.П. Воинский труд через призму социально-философского анализа
Бойченко А.И. Применение принципов даосизма в учении легистов епохи Чжань Го
Завидняк Б.Т. Концепция трансцендентности у Филона Александрийского
Гринечко О.И. Категория веры в философском наследии Николая Шлемкевича
Крышталь Г.В. Размышления о трагическом и «проклятом» даре свободы на основе произведений Ф.Достоевского
Тымчышин Б.М. Роль и обязанности жены–матери в христианской семье в произведениях Митрополита Андрея Шептицкого
Зубченко Л.В. Парадигма высшего образования в Украине в контексте Болонского процесса
Терепищий С.А. Феномен стандартизации высшего образования в современном научном и философском дискурсах
Гришкина В.Б., Кухарь О.В., Симонова И.А. Отражение системы «говорящий–высказывание–реальность» на уровне служебных слов немецкого и французского языков

Политические науки

Балановский Я.М. Этномаргинальная субкультура (попытка социологического анализа)(ч.1)
Панасюк Л.В. Идентичность и билингвизм
Горло Н.В. Этнический сепаратизм и ирредентизм как пути реализации права наций на самоопределение: сравнительный анализ
Ханстантинов В.А. Политическая толерантность как проблема демократического общества
Данилюк Н.М. Фактор стартових условий для модернизации от авторитарных к демократическим режимам
Власов В.И. Женщины в глобализованом мире
Ивченко А.Г. Средства преодоления неадекватних проявлений социальной активности в незрелом гражданском обществе
Яцура Е.Г. На пути к открытому обществу: преодолевая культурные барьеры
Смола Л.Е. Интернет как средство информационно-психологического и социального влияния
Турчин Я.Б. Федерализм как политический принцип государственного устройства Украины (по концепции О.Эйхельмана)
Гарбадин А.С. Политическая форма проявления инаковости в экзистенциализме Сартра и Камю через соотношение свободы, ответственности и морали
Вдовичин И.Я. Консервативная интепретация свободы личности (С. Томашевский)
Генык Н.А. Польско-украинское примирение в политической мысли Влодзимежа Бончковского
Зелена О.Я. Осип Назарук об украинском вопросе в начале Второй мировой войны
Бойчук Н.А. Основные формы демократии: украинский контекст
Луцышин Г.И. Этнополитическое измерение национальной консолидации Украины
Кузьменко Т.Н., Олейникова О.А. Преступность как проявление маргинализации в современном украинском обществе
Бабюк Ю.А. Применение опыта реализации гендерной политики стран развитой демократии в Украине
Семыгина Т.В. Здоровье в современном научном и политическом дискурсе
Бабинец А.В. Реакции аудитории на медиа контент Интернет изданий по обсуждению Налогового кодекса Украины
Пашков В.А. Политическое измерение процессов интернационализации высшего образования
Ошитко О.В. Двусторонние немецко-украинские отношения в культурно-гуманитарной сфере: стабильность и новые горизонты
Климончук В.И. Формирование национальной политической субъектности украинского народа Галиции в составе Австрии
Васильчук Е.О. Особенности соотношения субкультурного и контркультурного компонентов и их влияние на формирование советско-российской панк-идеологии
Литвиненко А.В. От формирования потенциала угроз к…?
Третяк А.А. Политико-философские основы исследования публичной сферы в современных западных концепциях
Богданова Т.Е., Опаленик Ю.О. Проблема миграции как составляющая американо-кубинского конфликта на современном этапе
Драч Ю.С., Олянич И.М., Цыганок Г.Н. Интеграция стран ЦВЕ в общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС
Ковбень М.Н. , Марусич Т.С. Перспективы создания зоны, свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке
Левин Д.И. Латинская Америка: беспокойство и реальность

Научная жизнь

Рецензия
Денисенко В.М. Актуальное исследование. Рец. на моногр.: Вдовичин И.Я. Свобода особы в правой украинской политичечкой мысли (20 – 30 гг. ХХ ст.)
Трибуна молодого ученого
Цыбуляк А.Г. Подходы Российской Федерации к реформированию европейской архитектуре безопасности

CONTENT

Historical studiens

Litvinenko, V.F. Cossacks of Ukraine and some aspects of his economic activity
Horenko, L.М. History of Chyhyryn Holy Trinity Monastery
Luchanin, S.M. Relations model of»Symphony» between emperor’s power and Russian OrthodoxChurch is in 1721–1917 years
Zemskiy, Yu.S. Polish–Russian Ideological and Tactical Opposition in the 30–40s of the XIXth Century in the Right–Bank Ukraine
Mykhailuk, О.V. Anticonduct in the culture of peasantry of the Dnieper region in Ukraine in the ХІХ – beginning of ХХ of century
Tomilenko, A.G., Horenko, L.M. State policy in the field of fire safety in Ukraine in the XVIII – early XX century
Shvidkiy, S.M. Using Water and Fire in the Medicinal Magic by the Population of Slobids’ka Ukraine in the Second Half of the 19th century – the Beginning of the 20th сentury
Hai–Nyzhnyk, P.Р. Own His lightness of pan of hetman vseya Ukraine office (on April, 29 – on December, 14, 1918) (р.2)
Kuchynska, O.O. Jewish population size of Ukraine in the early 20’s. Twentieth century: socio–economic and political condition
Pylypiv, I.V., Siredjuk, P.S. Ukrainian Reformation in Eastern Galizia
Rekrut, V.F. The Participation of Consumer’s Co–operatives in Food Supply of Podolia Population in the early 30–s in XX century
Reheilo, Z.Ya. Independent Ukrainian artists association towards (1931–1939): thorny path of integration towards the European culture area
Yashanov, A.S. Osoaviakhim of the Ukrainian SSR in the Bolshevik agrarian transformations of the late 1920 – early 1930s
Romanko, O.V. Military Collaboration of soviet citizens in the years of Second World War: by the question about methodology of problem
Kovalskaya, L.А., Kovalskiy, G.Е. Quantitative methods of research of the Resistance movement in Ukraine (1941–1944)
Illyashenko, Y.Y. The ain directions and forms of children’s organizations Plast in Ukraine during the civil society (90–s of XX th century – beginning of XXI century)
Kovalenko, S.М. Cultural and educational activities of the community «Cesky besyeda» in Odessa during the years 1993–2010
Bogdashina, O.М. Positivism in creation of V.K.Piskorsky
Trush, O.M. The establishment of Volodymyr Piskorsky’s historical worldview
Shevchuk, A.V. Pre–conditions of forming of scientific school of M.Slabchenko in Odessa
Kudryavska, J.V. Policy of Germany regarding of Czechoslovakia and the role western states in solution of «sudeten question»
Khmel’, A.О. The United Nations and the «diplomatic isolation» Spain. (1946–1950’s)
Orlova, T.V. Westernization of Turkey: history and present time
Zabolotna, I.М. The biographistik and biographical method of scientific investigations of I. Krypiakevych
Sevryk, S.V. The private archives of the Vladimir Zamlinskiy: formation, structure, description
Kryvosheya, I.I. Oath of Allegiance in XVII–XVIII is of executive power as a source on history neuradova starshyna of Prylutskyi regiment
Sharavara, T.A. Problem of use of a definition «counterreform» in a modern historical science: on an example of bourgeois reforms of second half ХІХ – the XX–th century beginnings in the Russian empire
Kleymyonova, O.О. Lithuanian expansion in the Ukrainian lands: historiography and political aspect
Kudinov, D.V. Activity of the All–Russian Rural Association in Ukraine in 1905–1907 in the soviet historiography 1920–1940th
Lavrut, O.О. «The Report of Central bureau proletarian students to ІІІ All–Ukrainian congress» as source for learning the life of young the universities of USSR
Bondareva, S.О. Planovaya documentation of central organs of executive power as a source on history of social and cultural development of Ukraine (20–th of ХХ century)
Dovzhuk, I.V., Mishura, I.N. The completing of archive

Philosophic sciences

Muza, D.E. On the question about dialog of the modern civilizations as means correction of globalization
Lehkun, T.V. The theory of evolution and the concept of creation: the problem of interference
Aleksandrova, O.S. Essence, the sources and conditions of the formation of public consent: a socio–philosophical analysis
Laptinova, Y.I. Corporeal sociality in the aspect of non–verbal interaction
Tashkova, Y.K. Social equality: materialistic and transcendent context
Marchenko, O.V. Educational space Modernity: two strategies of development
Akopyan, V.G. The ecological aspect of the persistent human development strategy
Rykhlytska, O.D. Ontological aspects of philosophy of ecology
Zhulay, V.D. The problem of formation of interests and values: the phenomenological analysis of unique presence of the person in the world
Ророv, V.Yu. Plotinus vs the Gnostics: controversies of the concept of identity
Drozhzhinov, S.V., Romadykina, V.S. Methodological nature phenomenon of «national idea»
Zhulay,V.І. The theoretical measurings of concepts «image» and «reputation»: social philosophy aspect
Pavlenko, L.A. Methodological aspects of investigation in eschatological consciousness during a transitional period
Sokolowski, О.L. Vector antytrynitaryzmu early Enlightenment
Polishchuk, O.S. Collective in Social Structure of a Society (Social–Philosophic Analysis)
Shavrina, I.V. Significance of religious and non–religious values in the process of human formation
Moroz, О.V. The idea of Ukrainian state in activity of the Volyn church elite in the beginning of the twentieth century
Pulina, V.I. Use of Comparison Method in Aesthetic Research
Arabchuk, Ya.I. Interrelation and conditioning of the basic factors of a personality in political culture environment
Bogdanova, N.G. Modern technologies for formation and realisation of culture in a creative life of an individual
Glotov, B.В. Ideology as a quasireligious a sign of the cultural and civilizational identity of Ukrainians in modern times definition
Kalinovski, Y.Y. The features of origin and general descriptions of totalitarian of legal consciousness
Levada, E.V. Ambivalent attitude to law as value
Kovshova, I.V. Valuable differentiation in cultural system
Saytarly, I.A. The socio–cultural analysis of malignant aggression
Kononenko, О.V. Mass consciousness and mass culture
Zakrevsky, V.E. Sociokultural phenomenon «happiness» as a subject of empirical researches in the West and in the USA
Trebin, M.P. Military labor througn the prism of social and philosophical analysis
Boychenko, O.I. Application of principles of daosism in the doctrine of legism in the period Chzhan’ Go
Zavidniak, B.Т. Notion of transcendental in Philo of Alexandria
Grynechko, O.I. Category of faith in the philosophical heritage of Mukola Shlemkevych
Kryshtal, Н.V. Reflections on tragic and «accursed» gift of freedom in Dostoyevsky
Tymchyshyn, B.M. The role and obligations of wife–mother in the Christian family in the writings of the Metropolitan Andrei Sheptytsky
Zubchenko, L.V. А paradigm of higher education is in Ukraine in context of the Bolongna process
Тerepishchyi, S.O. The phenomenon of standardization of higher education in the contemporary scientific and philosophical discourse
Grishkina, V.B., Kukhar, O.V., Simonova, I.O. Reflection of the system «speaker–utterance–reality» at the level of connective words of the German and French languages

Political sciences

Balanovsky, Ya.М. The ethnic-marginal subculture (an attempt at a sociological analysis) (p.1)
Panasiuk, L.V. Identity and bilingualism
Gorlo, N.V. Ethnic separatism and irredentism as ways of implementing nations’ right to self-determination: a comparative analysis
Khanstantinov, V.O. Political tolerance as a problem of democratic society
Daniluk, N.M. The factor of initial preconditions for modernisation from authoritative toward democratic regimes
Vlasov, V.I. Women in the global world
Ivchenko, O.G. Means to overcome manifestations of social activities in an immature civic society
Yatsura, K.G. On the way to open society: overcoming cultural obstacles
Smola, L.E. Internet as a method of influence of informational and psychological and social impact
Turchyn, Y.B. Federalism as a political principle of the state order of Ukraine (according to the concept by O. Eichelmann)
Garbadin, A.S. The political manifestation of otherness in the form of existentialism Sartre and Camus through correlation of freedom, responsibility and morality
Vdovychyn, I.Ya. A Conservative Interpretation of Individual Freedom (S. Tomashеvskyi)
Genyk, M.A. The Polish-Ukrainian Reconciliation in Wlodzimierz Baczkowski’s Political Thought
Zelena, O.Y. Osip Nazaruk about the Ukrainian question in the beginning of World War II
Boychuk, M.А. Basic forms of democracy: the Ukrainian context
Lutsyshyn, G.I. Ethnopolitical aspects of national consolidation of Ukraine
Kuzmenko, T,M., Oleynikova, O.A. Crime as a display of marginalization in contemporary Ukrainian society
Babiuk, J.А. Application in Ukraine Experience and Implementation of Gender Policy in Countries with Developed Democracies
Semigina, T.V. Health in modern scientific and research discourse
Babinets, A.V. Audience reaction to the media content of Internet media about discussing of the Tax Code of Ukraine
Pashkov, V.O. Political aspect of processes of internationalization in the higher education
Oshytko, O.V. Bilateral German-Ukrainian relations in cultural-humanitarian sphere: stability and new horizons
Klymonchuk, V.І. The formation of national political subjectivity of the Ukrainian people in Galicia of Austria
Vasil’chuk, Y.O. The features subcultural and kontrkultural ratio of components and their impact on the Soviet-Russian punk-ideology
Lytvynenko, O.V. From shaping of security threats to…?
Tretyak, O.A. Political philosophy bases of research of public sphere in modern western conceptions
Bohdanova, T.Е., Opalenik, J.О. The migration problem as structure component of an American-Cuba conflict at the present stage
Drach, J.S., Olyanych, I.M., Tsiganok, G.M. Integration of CEE countries to the EU Common Foreign and Security Policy
Kovben, M.М., Marusich, T.S. Prospects of establishing a nuclear-free zone in the Middle East
Levin, D.І. Latin America and China: fear and reality

Scientific life

Review
Denysenko, V.M. Relevant Research. Review on a monograph: Vdovychyn I.Y. Individual’s Freedom in the Rignt Ukrainian Politcal Thought (20-30 es, ХХ century)
Тribune of young Scientist
Tsybulyak, A.G. Approaches the Russian Federation takes to reform the European safety architecture
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>