”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 47 (5) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Буравський О.А. Римо-Католицька Церква в контексті міжконфесійних відносин на Правобережній Україні наприкінці ХVIII – початку ХІХ ст.
Венгерська В.О. Український національний проект та російські столиці в ХІХ ст.
Гай-Нижник П.П. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.)
Щетініна Т.О. Генеральне секретарство (міністерство) з російських справ УНР: створення, структура та основні напрями діяльності
Лободаєв В. М., Савченко Г.П.Зародження вільнокозачого руху на Звенигородщині (березнь - серпень 1917 р.)
Комар В.Л. Козацька еміграція в політиці прометеїзму Польщі (1919–1939 рр.)
Таравська Я.В. Андрій Жук: другий період еміграції (1914-1930 рр.)
Свистович С.М. Міжнародні зв’язки українських профспілок у політиці більшовицького режиму (20-30-ті роки ХХ ст.)
Рекрут В.П. Особливості організаційно-кооперативної роботи споживчої кооперації УРСР в 1935-1937 роках
Гогохія Н.Т. ПРАЦЯ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ДИТИНИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1929-1939 рр.)
ГОРБАНЬ А.В. Історія підготовки кадрового складу органів внутрішніх справ в УКРАЇНІ
Бистрицька Е.В. УЧАСТЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УНІЙНИХ ПРОЕКТАХ ВАТИКАНУ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
Заболотний О.М. Накази щодо поводження з радянськими військовополоненими в прифронтовій зоні
Чернова М.В. Депортація та переміщення населення західних земель України у 1945-1960 рр. ХХ ст.
Ніколаєць К.М. Участь громадян УРСР у профспілковому русі другої половини 1960-х – 1970-х років
Орлова Т.В. Історія дитинства – новий напрямок соціальної історії України
Труш О.М. Головні надбання українсько-британських відносин першої половини 1990-х років: до 20-ї річниці незалежності України
Коваленко С.М. Культурно-освітня діяльність товариства «Чеська родина» в м. Одесі 2000 -2010 рр.
Гарагонич В.В. Становлення, правове оформлення та еволюція транскордонного співробітництва України та країн Центрально-Східної Європи (1991-2011 рр.)
Березовський О.М. Українські політичні партії в Російській імперії початку ХХ ст. в українській діаспорній історіографії
Жицька Л.М. Розвиток історичної науки у Києві у другій половині ХІХ ст.
Горбань Т.Ю. Еволюція поглядів на проблему всеукраїнства у вітчизняній політичній думці початку ХХ ст.
КОВАЛЬ О.Ф. НАЦІОНАЛЬНА ЕЛІТА РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ В ПЕРШИХ ПУБЛІКАЦІЯХ ОЧЕВИДЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.
Козлов М.В. Радянська історіографія етнографічно-фольклористичної діяльності Філарета Колесси 50-х – 60-х років ХХ ст.
Кінка С.М. Народний фронт Естонії в англомовних наукових дослідженнях

Філософські науки

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Циклічність і самоорганізація у розвитку соціуму
Горбань О.В. Онтологічні основи громадянського суспільства
Додонова В.І. Мудрість як модус постнекласичної раціональності
Ротарева І.В. Форми соцієтального капіталу людського розвитку
Андрієнко О.В. Подолання кордонів як фактор світоглядних змін суспільства, що демократизується
Галань Н.В. Новітня західна філософія в оцінці українських мислителів 20-30-х років ХХ ст.
Батаєва К.В. Умо-баченні практики античної філософії
Дрожжина С.В., Ширкова І.В. Проблема взаємодії права і моралі як ціннісних регуляторів суспільних відносин у контексті соціально-філософського дискурсу
Ларченко В.В. ТВ-шоу як візуальний простір для самореалізації суб’єкта
Александрова О.С. Специфіка становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві
Українська О.О. Інформаційнй загрози безпеки особистості в умовах суспільства ризику
Чайка Я.М. Трансдисциплінарні дослідження як спосіб розв’язання складних комплексних проблем
Мергартен О.Ю. Художньо-естетична рефлексія феномену міграції як евристичний ресурс його ессенційної-екзистенційної концептуалізації
Суржик І.О. Етнос та українська етнічна культура в культурологічному вимірі
Власова Н.М., Скорченко Ю.О. Транскордонний соціальний простір: актуальні проблеми міжкультурної взаємодії
Требін М.П. Українська правова культура: реалії та перспективи
Шавкун І. Г., Дибчинська Я.С. Сучасна організаційна культура: сутність, структура, атрибути і функції
Харьковщенко Ю.Є. Християнство в цивілізаційному виборі Київської Русі
Швед З.В. Історичний аспект розгортання індивідуальної свободи в етичному монотеїзмі іудаїзму
Стасенко С.О. Стратегії розвитку людства і майбутнє християнства
Білокобильський О.В. Межі використання феноменологічного методу в релігієзнавстві
Попов В.Ю. Керигма та догма у християнстві перших сторіч
Васик Г.В. Дзен-буддійcьке поняття «саторі» як східний відповідник поняттю «екстаз»у християнському містицизмі
Соломаха І. Г. Стильова поліфонія барокового філософствування в українському інтелектуальному дискурсі» І. Галятовський і Чернігівський осередок
Гавдяк О.В. Аналіз феномену віри на основі філософських поглядах С.Гогоцького та О.Новицького
Мельник А.І., Мельник О.Є. Аксіологічний вимір філософсько-освітнього вчення С. Русової
Овчаренко К.Ф. «Трійця» Андрія Рубльова як вияв християнської любові
Постова Н.С. Ж.-П. Сартр і натурфілософія Ш. Бодлера
Крилова С.А. Краса стосунків в освітньому процесі: гендерний контекст
Жижко Т.А. Поняття та філософія «дослідницьких університетів»
Ашиток Н.І. Мовна картина світу в філософсько-освітньому дискурсі
Фіалко Н.А. Вища гуманітарна освіта як механізм соціалізації молоді
Чернова Л.П. Наука як спосіб теоретичного освоєння дійсності: перші наукові картини світу
Кірюхін Д.І. «Юриспруденція справедливості»: ідея імперії та проблема правового порядку

Політичні науки

Бойчук М.А. Методологічний аналіз формування і розвитку основних інститутів демократії
Євтюшкiн I.В., Харабуга В.В. Нацiоналiзм як iнструмент полiтики i механізм iнтеграцiї / дезiнтеграцiї у розвитку держав (до теорiї питання)
Івченко О.Г. Основні характеристики людини як суб’єкта і об’єкта громадянського суспільства
Мельник Я.Г., Криворучко Н.В. Феномен громадянина у контексті еволюції соціально-політичних систем
Когут П.В. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ФАКТОР В ПОЛІТИКО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИНАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТИПУ
Полянська В.Ю. Легітимація політичної влади в сучасних ідеологічних системах
Польовий М.А. Загальносистемні прогностичні параметри політичного процесу
Сергєєв В.С. Політичні співтовариства в сучасному політичному процесі
Ставченко С.В. Комунікативні аспекти управління в умовах політичної кризи
Торяник В.М. Політична та економічна форми споживчого бойкоту
Данилюк Н.М. Визначення та визнання міри демократичності політичного режиму
Цокур Є.Г. Особливості функціонування громадянського суспільства в сучасній Україні та його вплив на легітимаційні процеси
Гороховський Д.І. Проблеми і перспективи формування та просування іміджу регіону
Вдовичин І.Я. ПРАВА ІДЕЯ: СВІТОГЛЯДНИЙ КОНЦЕПТ ТА УКРАЇНСЬКА ПОЛІТОЛОГІЧНА ТРАДИЦІЯ
Равлик І.О. Характер та форми екскорпорації політичної еліти України
Павлова Л.І. Запровадження бікамералізму як структурно-функціональне оновлення інституту парламентаризму в сучасній Україні
Босак О.М. Транзитний потенціал України: сучасний стан, проблеми та перспективи
Балановський Я.М. Етномаргінальна субкультура (спроба соціологічного аналізу)
Панасюк Л.В. Мовне середовище Києва
Рибак А.І. Стан та напрямки реформування публічної адміністрації в Україні
Монолатій І.С. ПОЛІТИЧНІ АКТОРИ УКРАЇНЦІВ ПІДАВСТРІЙСЬКИХ ГАЛИЧИНИ Й БУКОВИНИ: ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ
Міщук М.Б. ЕТИКО-МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ДЕРЖАВИ В ПОГЛЯДАХ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ
Кіндратець О.М. Освіта і сталий розвиток суспільства
Васильчук Є.О. Соціально-психологічні характеристики сучасних молодіжних течій на прикладі панк-субкультури
Панченко Т.В. Перспективи реалізації принципу субсидіарності у регіональному врядуванні країн Європи
Москалюк А.Б. Мойсей Острогорський як політик та теоретик партології
Міхейченко М.А. Політична роль профспілкового руху в трудових конфліктах на території Європейського Союзу
Притуляк С.І. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ГАРАНТ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ: ПРИКЛАД СОЦІАЛІСТИЧНОГО ІНТЕРНАЦІОНАЛУ
Андрущенко Т.В. Дипломатична функція міжнародних громадських організацій
Ошитко О.В. Сучасний стан та перспективи інформаційної політики країн Європи
Скребець О.В. Розгляд радянської держави в контексті імперії в сучасній російській суспільно-політичній думці
Цибуляк А.Г. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: КУРС НА СТРАТЕГІЧНЕ СТРИМУВАННЯ
Мудрик Ю.С. Особливості реалізації принципів свободи громадян, слова та преси у Польщі в контексті демократичних перетворень
Ґеник М.А. Польсько-українське примирення у політичній діяльності Володимира Мокрого
Коваль Н.Є. Підручник історії як інструмент політики примирення:балканський досвід
Штефуца В.О. Етапи становлення та розвитку виборчої системи Федеративної Республіки Німеччини
Мельник Л.М. Месіанська складова імперських концепцій Риму

Наукове життя

Луговський О.Г. Рецензія на монографію: Кіслов Д.В. Політична безпека масових комунікацій. – К.: МП «ЛЕСЯ», 2010.- 208 с.
Савенкова І.Ю. Рецензія на книгу: Nick Robins. The Corporation that Changed the World. How the East India Company Shaped the Modern Multinational. – L.: Pluto Press, 2006. – 240 p.

ДОДАТКИ

Політичні науки

Гавриленко І.І., Апполонова А.О. Невизнана Республіка Лакота як загроза територіальній цілісності США
Драч Ю.С. Культурна політика як зовнішньополітичний інструмент Франції
Ковбень М.М., Марусич Т.С. Санкції держав Східної Азії проти Ірану та їх вплив на двосторонні відносини з США
Олянич І.М. Російсько-японські відносини
Слущенко О.В. Значення результатів президентських виборів в Чилі в континентальному дискурсі Південної Америки
Холодова О.А. Підходи до інтеграції імігрантів-мусульман: німецька та британська моделі

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Березовский О.Н. Украинские политические партии в Российской империи начала ХХ в. в украинской диаспорной историографии
Быстрицкая Э.В. УЧАСТИЕ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В УНИОНИСТСКИХ ПРОЕКТАХ ВАТИКАНА ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА
Буравский А.А. Римско-Католическая Церковь в контексте межконфессиональных отношений на Правобережной Украине в конце ХVIII – начале ХІХ вв.
Венгерская В.А. Российские столицы и украинский национальный проект в ХІХ в.
Гарагонич В.В. Становление, правовое оформление и эволюция трансграничного сотрудничества Украины и стран Центрально- Восточной Европы (1991-2011 гг.)
Гогохия Н.Т. Труд в повседневной жизни ребенка советской Украины (1929-1939 гг.)
Горбань Т.Ю. Эволюция взглядов на проблему всеукраинства в отечественной политической мысли начала ХХ в.
Горбань А.В. История подготовки кадрового состава органов внутренних дел в Украине
Жицкая Л.М. Развитие исторической науки в Киеве во второй половине ХІХ века
Заболотный А.М. Приказы по обращению с советскими военнопленными в прифронтовой зоне
Кинка С.М. Народный Фронт Эстонии в англоязычных научных исследованиях
Коваленко С.Н. Культурно-образовательная деятельность общества «Чеська родина» в г. Одессе 2000-2010 гг.
Коваль Е.Ф. Национальная элита революционной эпохи в первых публикациях очевидцев Украинской революции 1917-1921 гг.
Козлов Н.В. Советская историография этнографическо-фольклористической деятельности Филарета Колессы 50-х – 60-х годов ХХ века
Комар В.Л. Казацкая эмиграция в политике прометеизма Польши (1919–1939 гг.)
Лободаев В.Н., Савченко Г.П. Зарождение вольноказачьего движения на Звенигородщине (март – август 1917 г.)
Николаец Е.Н. Участие граждан УССР в профсоюзном движении во второй половине 1960-х – 1970-х годов
Орлова Т.В. Історія дитинства – новий напрямок соціальної історії України
Рекрут В.Ф. Особенности организационно-кооперативной работы потребительской кооперации УССР в 1935-1937 годах
Свистович С.М. Международые связи украинских профсоюзов в политике большевистского режима (20-30-е годы ХХ века)
Таравська Я.В. Андрій Жук: другий період еміграції (1914-1930 рр.)
Труш Е.Н. Главные достижения украинско-британских отношений первой половины 1990-х годов: к 20-й годовщине независимости Украины
Чернова М.В. Депортация и перемещение населения западных земель Украины в 1945-1960 гг. ХХ в.
Щетинина Т.А. Генеральное секретарство (министерство) российских дел УНР: создание, структура и основные направления деятельности
Гай-Ныжнык П.П. Свержение Гетманата П.Скоропадского: подготовка и воплощение (1918 г.)

Философские науки

Александрова Е.С. Специфика становления среднего класса в современном украинском обществе
Андриенко Е.В. Преодаление границ как фактор мировоззренческих изменений демократизирующегося общества
Ашиток Н.И. Языковая картина мира в философско-образовательном дискурсе
Батаева Е.В. Умо-зрительные практики античной философии
Белокобыльский А.В. Пределы применимости феноменологического метода в религиоведении
Васык А.В. Дзен-буддистское понятие «сатори»как восточный аналог понятия «экстаз»в християнском мистицизме
Власова Н.Н., Скорченко Ю.А. Трансграничное социальное пространство: актуальные проблемы межкультурного взаимодействия
Гавдяк О.В. Анализ феномена веры на основе философских взглядах С. Гогоцкого и А. Новицкого
Горбань А.В. Онтологические основания гражданского общества
Данильян О.Г., Дзебань А.П. Цикличность и самоорганизация в развитии социума
Галань Н.В. Новейшая западная филосфия в оценке украинских мыслителей 20-30 гг. ХХ века
Додонова В.І. Мудрость как модус постнеклассической рациональности
Дрожжина С.В., Ширкова І.В. Проблема взаимодействия права и морали как ценностных регуляторов общественных отношений в контексте социально-философского дискурса
Крылова С.А. Красота отношений в образовательном процессе: гендерный контекст
Ларченко В.В. ТВ-шоу как визуальное пространство самореализации субъекта
Мельник А.И.,Мельник О.Е. Аксиологическое измерение философско-образовательного учения С. Русовой
Мергартен Е.Ю. Художественно-эстетическая рефлексия феномена миграции как эвристический ресурс его эссенциально-экзистенциальной концептуализации
Овчаренко К.Ф. «Троица» Андрея Рублева как проявление христианской любви
Попов В.Ю. Керигма и догма в христианстве первых столетий
Постовая Н.С. Ж.-П. Сартр и натурфилософия Ш. Бодлера
Ротарева И.В. Формы социетального капитала человеческого развития
Стасенко С.А. Стратегии развития человечества и будущее христианства
Суржик И.О. Этнос и украинская этническая культура в культурологическом измерении
Требин М.П. Украинская правовая культура: реалии и перспективы
Украинская О.А. Информационные угрозы безопасности личности в условиях общества риска
Фиалко Н.А. Высшее гуманитарное образование как механизм социализации молодежи
Харьковщенко Ю.Е. Христианство в цивилизационном выборе Киевской Руси
Чайка Я.Н. Трансдисциплинарные исследования как способ решения сложных комплексных проблем
Шавкун И.Г., Дыбчинская Я.С. Современная организационная культура: сущность, структура, атрибуты и функции
Швед З.В. Исторический аспект разворачивания индивидуальной в этическом монотеизме иудаизма
Жижко Т.А. Понятие и философия «исследовательских университетов»
Соломаха И.Г. Стилевая полифония бароккового философствования в украинском интеллектуальном дискурсе» И.Галятовский и Черниговское сообщество
Чернова Л.П. Наука как способ теоретического освоения действительности: первые научные картины мира
Кирюхин Д.И. «Юриспруденция справедливости»: идея империи и проблема правового порядка

Политические науки

Балановский Я.М. Этномаргинальная субкультура (попытка социологического анализа)
Андрущенко Т.В. Дипломатическая функция международных общественных организаций
Босак А.Н. Транзитный потенциал Украины: современное состояние, проблемы и перспективы
Бойчук Н.А. Методологический анализ формирования и развития основных институтов демократии
Васильчук Е.О. Социально-психологические характеристики современных молодежных течений на примере панк-субкультуры
ВДОВЫЧИН И.Я. Правая идея: мировозренческий концепт и украинская политологическая традиция
Генык Н.А. Польско-украинское примирение в политической деятельности Владимира Мокрого
Гороховский Д.И. Проблемы и перспективы формирования и продвижения имиджа региона
Евтюшкин И.В., Харабуга В.В. Национализм как инструмент политики и механизм интеграции / дезинтеграции в развитии государств (к теории вопроса)
Ивченко А.Г. Основные характеристики человека как субъекта и объекта гражданського общества
Киндратец Е.Н. Образование и устойчивое развитие общества
Коваль Н.Е. Учебник истории как инструмент политики примирения: балканский опыт
Когут П.В. Персональный фактор в политико-властных отношениях демократического типа
Мельник Л.Н. Мессианская составляющая имперских концепцій Рима
Мельник Я.Г., Криворучко Н.В. Феномен гражданина в контексте эволюции социально-политических систем
Михейченко М.А. Политическая роль профсоюзного движения в трудовых конфликтах на территории Европейского Союза
Мищук М.Б. Етико-моральные принципы построения государства во взглядах митрополита Андрея
Монолатий И. С. Политические акторы украинцев Подавстрийских Галичины и Буковины: формализация политического участия
Москалюк А.Б. Моисей Острогорский как политик и теоретик партологии
Мудрик Ю.С. Особенности реализации принципов свободы граждан, слова и прессы в Польше в контексте демократических преобразований
Ошитко О.В. Современное состояние и перспективы информационной политики стран Европы
Панасюк Л.В. Языковая среда Киева
Павлова Л.И. Введение бикамерализма как структурно-функциональное усовершенствование института парламентаризма в современной Украине
Панченко Т.В. Перспективы реализации принципа субсидиарности в региональном самоуправлении европейских стран
Полянская В.Ю. Легитимация политической власти в современных идеологических системах
Полевой Н.А. Общесистемные прогностичные параметры политического процесса
Притуляк С.И. Международная организация как гарант мира и безопасности: пример социалистического интернационала
Равлык И.О. Характер и формы екскорпорвции политической элиты Украины
Рыбак А.И. Состояние и направления реформирования публичной администрации в Украине
Сергеев В.С. Политические сообщества в современном политическом процессе
Скребец Е.В. Рассмотрение советского государства в контексте империи в современной российской общественно-политической мысли
Ставченко С.В. Коммуникативные аспекты управления в условиях политического кризиса
Торяник В.Н. Политическая и экономическая формы потребительского бойкота
Цыбуляк А.Г. Военно-политическая концепция Российской Федерации: курс на стратегическое сдерживание
Цокур Е.Г. Особенности функционирования гражданского общества в современной Украине и его влияние на легитимационные процессы
Штефуца В.О. Этапы становления и развития избирательной системы Федеративной Республики Германии
Данилюк Н.М. Определение и признание уровня демократичности политического режима

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Луговський О.Г. Рецензия на монографию: Кіслов Д.В. Політична безпека масових комунікацій. – К.: МП «ЛЕСЯ», 2010.- 208 с.
Савенкова И.Ю. Рецензия на книгу: Nick Robins. The Corporation that Changed the World. How the East India Company Shaped the Modern Multinational. – L.: Pluto Press, 2006. – 240 p.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Политические науки

Гавриленко И.И., Апполонова А.А. Непризнанная Республика Лакота как угроза территориальной целостности США
Драч Ю.С. Культурная политика как внешнеполитический инструмент Франции
Ковбень М.М., Марусич Т.С. Санкции государств Восточной Азии против Ирана и их влияние на двухсторонние отношения с США
Олянич И.М. Русско-японские отношения
Слущенко О.В. Значение результатов президентских выборов в Чили в континентальном дискурсе Южной Америки
Холодова А.А. Подходы к интеграции иммигрантов-мусульман: немецкая и британская модели

CONTENT

Historical studiens

Berezovsky O. M. Ukrainian political parties in Russian Empire at the beginning of XX centuries in Ukrainian immigrants historiography
Bystrytska, E.V. Participation of the greek catholic church in vatican unian projects first third ofthe 20 th century
Buravsky, O.A. The Roman Catholicism as viewed in the context of interdenominational relationships on the Right-Bank Ukraine at the turn of the XVIIIth and the XІXth centuries
Vengerska, V.А. The Ukrainian national project and Russian the capitals in ХІХth century
Garagonуch, V.V. Becoming, legal registration and evolution of transfrontal collaboration of Ukraine and countries Centrally East Europe (1991-2011)
Gogokhiya, N.Т. Labour in the everyday life of a child in the Soviet Ukraine (1929-1939’s)
Gorban, T.Y. The evolution of opinions of the problem of «all-Ukrainity» in domestic political thought at the beginning of XX century
Gorban, A.V. History of preparation of skilled composition of organs of internal affairs in Ukraine
Zhytska, L.M. Development of the historical science in Kyiv in the 2nd half of the 19th century
Zabolotnyi, O.M. Orders for the treatment of Soviet prisoners of war in pryfrontoviy zone
Kinka, S.M. Estonian Popular front in English scientist works
Kovalenko, S.M. Cultural and educational activities of the society «Czech family» in the Odessa 2000-2010 years
Koval, O.F. The national elite of revolutionary period in the first publications of eyewitnesses of the Ukrainian revolution 1917-1921 years
Kozlov, M.V. The Soviet historiography of 50th-60th of ХХ century to activity of Filaret Kolessa as ethnologist and specialist in folklore
Komar, V.L. Cossack Emigration in Poland’s Prometheism Policy (1919–1939)
Lobodaev, V. M., Savchenko, G. P. The Rise of Free-Cossack Movement in Zvenygorod region (March – August 1917)
Nikolaets, K.М. The activity of citizens of Ukraine in trade union rule during 1960-1970’s.
Orlova, T.V. History of Childhood – the new direction of social history of Ukraine
Rekrut ,V.F. The peculiarities of organizational cooperative work of consumers’ co-operatives of Ukrainian Soviet Republic in 1935-1937 years
Svistovich, S.M. The international communications of the Ukrainian trade unions in the policy of the bolshevist mode (20-30th ХХ centuries)
Taravskaya, Y.V. Andrey Zhuk: the second part of emigration period (1914-1930)
Trush, O. M. The main achievements of the Ukrainian-British relations in the first half of the 1990s: to the 20-th anniversary of the independence of Ukraine
Chernova, M.V. Deportation and displacement the population from the western lands of Ukraine in the years 1945-1960 XX century
Schetinina, T.A. General secretariat (ministry) is from the Russian matters of Ukrainian Republic of People’s (УНР): creation, structure and basic directions of activity
Hai-Nyzhnyk, P.Р. Overthrow Hetmanate Skoropadsky: preparation and implementation of (1918)

Philosophic sciences

Aleksandrova, O.S. Specific of genesis of the middle class in modern Ukrainian society
Andriyenko, O.V. Coming Over Borders as a Factor of Worldview Changes of Democratizing Society
Ashytok, N.I. Linguistic picture of the world in a philosophical and educational discourse
Batayeva, K.V. The mental visions practices of antic Philosophy
Bilokobilskiy, O.V. The Measuring of Application of Phenomenological Method to Religious Studies
Vasyk, G.V. Zen-buddhist term «Satori»as eastern prototype of term «exstasis»in the christian mysticism
Vlasova, N.М., Skorchenko, Y.О. Transfrontal social space: issues of the day of cross-cultural co-operation
Gawdiak, O.V. Analysis of the phenomenon of faith-based philosophical views Gogotsky and A. Nowicki
Gorban, O.V. Ontological foundations of civil society
Daniljan, O.G., Dzeban, A.P. Recurrence and self-organizing in society development
Halan, N.V. The assessment of the modern Western philosophy by the Ukrainian sophists of 1920-1930
Dodonova, V.І. Wisdom as a modus of postneсlassic rationality
Drozhzhina, S.V., Shirkova, І.V. The problem of interaction between law and morality as regulators of value social relations in the context of social and philosophical discourse
Krylova, S.A. Beauty of relationships in the educational process: gender context
Larchenko, V.V. TV Show as Subject Self-Realization Visual Space
Melnyk, А.І., Melnyk, О.Y. Aksiology measuring of philosophical-educational studies of S. Rusovoy
Mergarten, H.Y. Artistic and aesthetic reflection of the migration phenomenon as an heuristic resource of its essential-existential conceptualization
Ovcharenko, K.F. «Trinity» Andrei Rublev, as an expression of Christian love
Ророv, V.Yu. A kerygma and dogma in Christianity of the first centuries
Postova, N.S. J.-P. Sartre and Ch. Baudelaire’s philosophy of nature
Rotareva, I.V. Forms of Societal Capital of Human Development
Stasenko, S.O. The Strategies of Development of Humankind and Future of Christianity
Surzhyk, I.О. Ethnos and Ukrainian Ethnic Culture in a Dimension of Cultural Science
Trebin, М.P. Ukrainian Legal Culture: Realities and Prospects
Ukrainskaya, O.А. Іnformation threats to individual’s security in the conditions of the risk society
Fialko, N.A. Higer humanitarian education as a socialization’s mechanizm of young people
Kharkovshchenko, Y.Е. The role of Christianity in the civilizational choice of Kievan Rus
Chaika, Y.N. Transdystsyplinarity research as a way of solving of complex problems
Shavkun, I.G., Dybchynska, Y.S. Modern organizational culture: essence, structure, attributes and functions
Shwed, Z.V. The historical aspect of development of individual freedom in an ethical monotheistic Judaism
Zhyzhko, T.A. Concept and philosophy of the «research universities»
Solomakha, I.G. Polyphony of styles in the Baroque philosophy as part of the Ukrainian thinking discourse» I. Galyatovskyi and the Chernihiv philosophic center
Chernova, L.P. Science as a method of theoretical understanding of reality: first scientific pictures of the world
Kiryukhin, D.I. «Jurisprudence of justice»: idea of empire and the problem of law order

Political sciences

Balanovsky, Ya.М. The ethnic-marginal subculture (an attempt at a sociological analysis)
Andrushchenko, T.V. Diplomatic function of the international civic organizations
Bosak, O.М.Transit potencial of Ukraine: current state, perspectives and problems
Boichuk, M.A. Methodological analysis of the formation and development of the main institutions of democracy
Vasil’chuk, Y.O. Socio-psychological characteristics of modern youth movements on the example of the punk-subculture
Vdovychyn, I.Y. Right-wing opinion: the world-perceiving concept and the ukrainian political science tradition
Genyk, M.A. Polish-Ukrainian Reconciliation in Wolodymyr Mokry’s Political Activity
Gorokhovskiy, D.I. Problems and prospects of shaping and promoting the image of the region
Yevtyushkin, I.V., Harabuga, V.V. Nationalism as instrument of politics and mechanism of integration/ desintegration in the development of states (to the theory of question)
Ivchenko, O.G. Main characteristics of a human as a subject and object of a civil society
Koval, N.Ye. The Manual of History as the Reconciliation Policy Instrument: A Balkan Experience
Kohut, P.V. Personal factor in political and power relations of democratic type
Melnyk, L.M. The messianic component of the Roman imperia concepts
Melnyk, Y.H., Kryvoruchko, N.V. The phenomenon of citizen in the context of the evolution of political systems
Miheychenko, M.A. Trade union movement political role in the labour conflicts in European Union territory
Mischuk, M.B. Etnic and moral principles of construction of the state in looks of metropolitan аndrej
Monolatii, I.S. Political actors of the Ukrainians of Austrian Galicia and Bukovina: a formalization of political participation
Moskalyuk, А.В. Moisey Ostrogorsky as a politician and political scientist
Mudryk, Y.S. Peculiarities of realization of the principles of freedom of the citizens, of speech and press in Poland in context of democratic transformations
Oshytko, O.V. Current state and prospects of information policy in Europe
Panasiuk, L.V. Linguistic surrounding of Kyiv
Pavlova, L.I. Introduction bikameralizm as structural and functional improvement of the Institute of parliamentarism in Ukraine today
Panchenko, T.V. Perspectives of realization of subsidiarity principle in regional self-government of European countries
Polyanska, V.Y. The legitimation of the political power in modern ideological systems
Polevoy, M.A. General system prognosis parameters of political process
Prytulyak. S. I. International organization as guarantor of peace and safety: example of socialist international
Ravlyk, I.O. The character and forms of excorporation of political elite of Ukraine
Rybak, A.I. Consisting and directions of public administration reform in Ukraine
Sergeev, V.S. Political communities in modern political process
Skrebets, O.V. Consideration of the soviet state in the context of empire in social and political modern Russian thought
Stavchenko, S.V. Communication aspects of the management in a political crisis conditions
Toryanik, V.M. Political and economic forms of consumer boycott
Tibuleac, A.G.Political and Military Concept of Russian Federation: Policy of Strategic Containment
Tsokur, Ye.G. Features of functioning of civil society in modern Ukraine and its influence on legitimations processes
Shtefutsa, V.О. Stages in the development of the electoral system of the Federal Republic of Germany
Danyliuk, N.М. Defining and acceptance of political regime`s democracy level

SCIENTIFIC LIFE

Lugovski, O.G. Review of the monograph: Кіслов Д.В. Політична безпека масових комунікацій. – К.: МП «ЛЕСЯ», 2010.- 208 с.
Savenkova I. Book review: Nick Robins. The Corporation that Changed the World. How the East India Company Shaped the Modern Multinational. – L.: Pluto Press, 2006. – 240 p.

ADDITIONS

Political sciences

Gavrylenko, I.І., Appolonova, A.О. Unrecognized Republic of Lakotah as a Threat to the Territorial Integrity of the USA
Drach, J.S. Cultural policy as instrument of foreign policy of France
Kovben, M.М., Marusych, T.S. Sanctions of East Asia against Iran and their impact on relations with the U.S.
Olyanych, I.M. Russian-Japanese relations
Slushchenko, O.V. The significance of the results of presidential elections in Chile in the continentaldiscourse of South America
Kholodova, О.А. Concepts of the Moslem immigrants integration: the German and the British models
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>