”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 48 (6) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Солдатенко В.Ф. Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ ст. (спроба оцінки в європейському контексті)
Мельничук І.А. Вирішальні кроки києворуських еліт по перетворенню Київської Русі на новий європейський центр впливу та формуванню державної ідеології
Папазова А.В. Кадрове забезпечення колегіумів ордену єзуїтів у східнослов’янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVII ст.
Носенко О.В. Органи селянського самоврядування Лівобережної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Павлюк В.В. Польські таємні організації Правобережної України 20-х років ХІХ ст.
Тамамян Н.В. Відношення до підданих інославного віросповідання у Російській імперії у кінці XIX – на початку XX століть
Ленченко Ф.І. Зародження кооперативної освіти в Київській губернії (1868 – 1920 рр.)
Гуз А.М. Фінансування освіти земськими установами на території України у другій половини ХІХ – початку ХХ ст.
Вєтрова Г.В., Кучерявенко І.Ф. Розвиток культури в Південній Бессарабії у ХІХ ст.
Гай-Нижник П.П. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) (ч.2)
Дзюбленко І.М. Ставлення партійно-радянської номенклатури до приватного підприємництва в роки НЕПу
Зінченко О.В. Представники Харківщини в Державної Раді Російської імперії 1906–1917 рр.
Гайдай В.В. Громадсько-політичне життя польської інтелігенції у першій половині 1920 років
Сініцький А.Ц. Українська мова та національне відродження України
Крічкер О.Ю. Боротьба радянської влади за витіснення релігійної свідомості з традиційного життя єврейських громад у 1920-х рр.
Комар В.Л. Поляки на постімперському просторі Росії 1918-1921 рр.
Котик Ю.В. Особливості діяльності радянських податкових органів України у 1921 році (за матеріалами Подільської губернії)
Швидкий С.М. Механічні дії й предмети у лікувальній магії населення Української Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Кузюк О.М. Управління українським кінематографом у 1930-х роках
Литвиненко В.Ф. Бронетехніка початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.: історична реальність
Байдич В.Г. Становище римо-католицького духовенства в Україні в роки «хрущовської відлиги» (1953–1957 рр.)
Боковня В.М. Прокуратура УРСР в період 1953-1964 рр.
Мерлянова О.А. Роль і місце жіночого танцю в історичному розвитку української народно–сценічної хореографії
Образцова Н.В. Український заробітчанин у Португалії: етносоціальний портрет
Шаравара Т.О. Історіографія реформ другої половини ХІХ–початку ХХ ст. у Російській імперії
Орищенко І.О. Стан медієвістичних досліджень в Київському університеті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Булгаков Ю.В. Діяльність П. Скоропадського напередодні та у роки Другої світової війни: новітні історіографічні інтерпретації та контроверсії
Пилипів В.І. Брестський мирний договір 1918 року, як джерело вивчення взаємодії східно- та західноукраїнських політичних сил у боротьбі за соборність України
Ладига О.І. Огляд джерел з історії участі італійських військ в боях на Східному фронті (1941–1943 рр.)
Дроздов В.В. Державний переворот 1866 р. у Румунії на сторінках російської періодичної преси
Михайлюк О.В. Карнавалізація свідомості в сучасній культурі

Філософські науки

Палагута В.І. Самоідентифікація суб’єкту в світлі вивчення феномену полісуб’єктивності
Гальченко Г.И. Цивилизация и духовность
Ігнатенко І.В. Самотність як фундаментальна умова людського існування (модерна ретроспектива)
Степаниця С.Л. Специфіка інституційного та організаційного аналізу проблем соціальної адаптації (філософське осмислення)
Руденко В.В. Панування і владарювання як головний чинник неопатримоніальних відносин
Попов С.М. Тенденції зростання зворотних зв’язків у дискурсі становлення інформаційної єдності людства в умовах глобалізації
Захарків М.P. Перегляд та узагальнення основних концепцій інформаційного суспільства
Девтеров І.В. Цифрова нерівність у кіберпросторі
Вінічук І.М. Соціально-культурні стандарти особистості в умовах формування інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства
Грица Ю.І. Концептуальні пріоритети функціональної взаємозалежності громадянського суспільства та держави
Бейлін М.В. Нанотехнології як новий рівень технологізації сучасного життя
Швед З.В. Несвобода як фактор формування національних особливостей культури
Волик О.Ю. Варіативність концептуалізації емпіричного досвіду психологічних практик
Горбань О.В. Роль інтелігенції в формуванні духовних основ середнього класу пострадянського суспільства
Александрова О.С. Модернізація соціальної політики як фактор формування середнього класу в сучасному українському суспільстві
Буяшенко В.В. Соціальне піклування: особливості трансформації
Буковинський А.Й. Аналіз історично-філософського аспекту соціальної сутності сім’ї
Калашнік О.В. Конструювання віртуальних соціальних середовищ засобами фантастики
Скиба Е.К. Витоки філософії фемінізму
Ананьїн В.О., Пучков О.О. Воєнна безпека суспільства та держави в сучасних умовах
Требін М.П. Армія та суспільство: проблема осмислення взаємодії в філософії Давнього світу
Шелюто В.М. Проблема культового образу в християнському сакральному мистецтві
Жулай В.Д. Позитивні цінності суспільства: моральна та релігійна складова
Харьковщенко Ю.Є. Православно-церковні цінності в процесах державотворення козацької доби
Дичковська Г.О., Ткач І.Є. Теократизм: ідеологічно-світоглядні пріоритети
Колісник О.В. Концепція творення ідентичності Чарльза Тейлора в контексті діалогу сучасності
Хамула Д.В. Сын Ликурга Дриант – тайный лик Диониса-дендрита
Попов В.Ю. Тотожність та ідентичність в античній філософській епістемі
Мельник Л.М. Месіанська складова імперських концепцій Риму
Маргеліс Н.В. Трансформації інтонаційного досвіду людини епохи Середньовіччя
Скубашевська О.С. Етика перекладу в інформаційному суспільстві: постановка питання
Юрченко Л.І. Екологічна глобалізація та гуманітаризація освіти
Ашиток Н.І. Формування мовної картини світу у філософсько-освітньому аспекті
Чорний В.С. Соціальні передумови реформування військової освіти в контексті модернізації українського суспільства
Гришкіна В.Б., Кухар О.В., Шевченко А.О. Лексико-граматична основа побажань у здійсненні прагматичних інтенцій мовця засобами німецької та французької мов
Радченко О.Б., Репан О.А. Українське козацтво як лицарська спільнота: проблема визнання
Титар О.В. Національна ідентичність в просторі культури Слобожанщини

Політичні науки

Головач Н.А. Формування понять сталого розвитку та їх категоризація
Купченко О.С. Політична реальність та понятійні структури в контексті системних трансформацій
Музиченко Г.В. Методологічні основи дослідження та аналізу державної політики
Остап’як В.І. Вплив кризових процесів як політична складова розвитку цивілізацій
Польовий М.А. Типологія підходів до моделювання політичних процесів
Равлик І.О. Консолідуюча роль політичної еліти у перехідному суспільстві
Смола Л.Є. Особливості використання інформаційно-психологічного впливу в індустріальному та постіндустріальному суспільствах
Луцишин Г.І. Діяльність етнополітичних партій: консолідація політичної нації чи загострення міжетнічних відносин?
Веденєєв В.О. Аналітична модель політичної культури як засіб трактування політико-культурних явищ в політичному процесі
Білівітіна А.С. Створення та репрезентація іміджу у політичній рекламі
Дебенко І.Б. Символізація як проблема псевдоморальності політики (український контекст)
Литвиненко О.В. Безпекове середовище навколо України: ґенеза
Мазур Л.В. Співвідношення етнічної і національної ідентичності
Негуляєва Г.О. Особливості інституалізації опозиційного уряду в Україні
Панасюк Л.В. Ідентичність та білінгвізм в Україні: історико-політологічний аспект
Семенченко Ф.Г. Політичний ідеал та національна ідея: проблеми формування державної ідеології в українському суспільстві
Ситник О.М. Ідеологічні витоки сучасних українських націоналістичних партій
Смирнова І.Є. Проблема ґендерної рівноправності в українській політиці
Ніколаєнко Н.О. Застосування адміністративного ресурсу у президентській виборчій кампанії 1999 року
Кирик В.Л. Проблема та можливості сталого еколого–економічного розвитку України
Сеїтосманов А.С. Економічна самоорганізація сільських громад у контексті сталого соціально-економичного розвитку сільских територій
Топоровський Д.В. Екологічна компонента політичної культури українського суспільства
Ткач Д.Ю. Соціальна програма ОУН на шпальтах «Розбудови Нації»
Котович І.О. Ідея технотронного суспільства в геополітичній концепції Збігнева Бжезінського
Малярчук К.В. Сучасна загальноєвропейська політика щодо наукової сфери: пошук нових можливостей
Корюкалов М.В. Зовнішня допомога для розвитку у структурі Європейської політики сусідства та Східного партнерства
Кушніренко В.О. Розуміння природи влади й справедливості в соціокультурних реаліях ісламської цивілізації
Монолатій І.С. Інституціоналізація та взаємодії етнічних політичних акторів в Австро-Угорщині (на прикладі Галичини і Буковини)
Парійчук-Брухаль Р.І. Конфліктність міжетнічних відносин переходних країн пострадянського простору: історичні передумови та сучасність
Шепєлєв М.А., Шульгіна М.В. Передумови політики «перевантаження» російсько-американських відносин та їх вплив на формування нової геополітичної ситуації у світі
Свечніков С.К., Васильчук Є.О. Відношення сучасного студентства до молодіжних субкультур
Фомін А.О. ДНЯЗ та проблеми його функціонування на сучасному етапі
Ястремська I.М. Вплив індо-американської ядерної угоди на регіональну стабільність в Південній Азії
Кокорський В.Ф., Смирнова К.Є. Арабські революції: перспективи демократизації в регіоні
Фармуга А.В. Геополітична стратегія України: Придністров’я

Наукове життя

Орлянський В.С. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу. Рецензія на монографію: Космина В.Г. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу / В.Г. Космина. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 310 с.
Онопрієнко В.І., Ткаченко В.В. Рецензія на книгу: Барановська Н. Чорнобильска трагедія. Нариси з історії. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 254 с.
Дупленко Ю.К. Рецензія на навчальний посібник: Онопрієнка В.І., Ткаченка В.В. Історія української науки. Курс лекцій. – К.: Варта, 2010. – 652 с.
Науково-практична конференція «Україна: творення особистого і суспільного буття». - м. Івано-Франківськ, 5-6 грудня 2010 р.

ДОДАТКИ

Філософські науки

Хорольська К.Б. Концептуальні підходи до розуміння передумов екологізації правосвідомості як засобу соціальної гармонізації

Політичні науки

Биданцева Н.В. Юридичні наслідки приєднання України до міжнародних товарних угод
Козачук Н.О. Членство України у СОТ: наслідки для регулювання сфери субсидування сільського господарства та перспективи співпраці у рамках Дохійського раунду
Мазурець Ю.О. Особливості україно-російських інформаційних відносин: історичний та геополітичний виміри
Майхрук Т.Я. Прогнозтичні оцінки впливу запровадження санкцій проти Ірану на україно-іранське співробітництво
Щербина Ю.С. Колір у символіці політичних партій України як прийом маніпулювання
Лисенко Р.В. Громадські організації у політичній трансформації України
Карасінська М.В. Особливості політики Європейського Союзу в сфері державно-церковних відносин
Хижняк Д.Г. Перспективи ДЗЗСЄ
Олянич І.М. Політика Ніколя Саркозі у сфері європейської безпеки
Драч Ю.С. Зовнішньополітичні аспекти імміграційної політики Франції
Магєррамова Ю.А. Механізми співробітництва ЄС та Латинської Америки
Циганок Г.М. Російсько-кубинські відносини у сфері політики та безпеки у 2000-і рр.
Липяцька М.В. Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї в регіоні Близького Сходу

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Солдатенко В.Ф. Украина в революционных процессах первых десятилетий ХХ ст. (попытка оценки в европейском контексте)
Мельничук И.А. Решающие шаги киеворусских элит по преобразованию Киевской Руси в новый европейский центр влияния и формированию государственной идеологии
Папазова А.В. Кадровое обеспечение коллегиумов ордена иезуитов в восточнославянском регионе в последней трети XVI – первой половине XVII вв.
Носенко Е.В. Органы сельского самоуправления Левобережной Украины во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.
Павлюк В.В. Польские тайные организации Правобережной Украины 20-х годов XIX в.
Тамамян Н.В. Отношение к подданым инославного вероисповедания в Российской империи
Ленченко Ф.И. Зарождение кооперативного образования в Киевской губернии (1868-1920 гг.)
Гуз А.М. Финансирование образования земскими учреждениями на территории Украины во второй половине ХІХ – вначале ХХ вв.
Ветрова Г.В., Кучерявенко И.Ф. Развитие культуры в Южной Бессарабии в ХІХ ст.
Гай-Нижник П.П. Свержение Гетманата П.Скоропадского: подготовка и воплощение (1918 г.) (ч.2)
Дзюбленко И.М. Отношение партийно-советской номенклатуры к частному предпринимательству в годы НЭПа
Зинченко Е.В. Представители Харковщины в Государственном Совете Российской империи 1906–1917 гг.
Гайдай В.В. Общественно-политическая жизнь польской интеллигенции в первой половине 1920-х годов
Синицкий А.Ц. Украинский язык и национальное возрождение Украины
Кричкер О.Е. Борьба советской власти за вытеснение религиозного сознания из традиционной жизни еврейских общин в 1920-х гг. (на примере местечек Правобережной Украины)
Комар В.Л. Поляки на постимперском пространстве России 1918-1921 гг.
Котик Ю.В. Особенности деятельности советских налоговых органов Украины в 1921 году (по материалам Подольской губернии)
Швидкий С.Н. Механические действия и предметы в лечебной магии населения Украинской Слобожанщины второй половины ХІХ – начало ХХ ст.
Кузюк О.Н. Управление украинским кинематографом в 1930–е гг.
Литвиненко В.Ф. Бронетехника начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.: историческая реальность
Байдич В.Г. Положение римско-католического духовенства в Украине в годы «хрущевской оттепели» (1953–1957 гг.)
Боковня В.М. Прокуратура УССР в период 1953-1964 гг.
Мерлянова О.А. Роль и место женского танца в историческом развитии украинской народно-сценической хореографии
Образцова Н.В. Украинский гастарбайтер в Португалии: этнопсихологический портрет
Шаравара Т.А. Историография реформ второй половины ХІХ – начала ХХ века в Российской империи
Орищенко И.О. Состояние медиевистических исследований в Киевском университете Св. Владимира в конце ХІХ—в начале ХХ вв.
Булгаков Ю.В. Деятельность П. Скоропадского в преддверии и в годы Второй мировой войны: новейшие историографические интерпретации и контроверзы
Пилипив В.И. Брестский мирный договор 1918 года, как источник изучения взаимодействия восточно-и западно политических сил в борьбе за соборность Украины
Ладыга А.И. Обзор источников об истории участия итальянских войск в боях на Восточном фронте (1941 - 1943 гг.)
Дроздов В.В. Государственный переворот 1866 г. в Румынии на страницах российской периодической прессы
Михайлюк А.В. Карнавализация сознания в современной культуре

Философские науки

Палагута В.И. Самоидентификация субъекта в свете изучения феномена полисубъективности
Гальченко Г.И. Цивилизация и духовность
Игнатенко И.В. Одиночество как фундаментальное условие человеческого существования (модерная ретроспектива)
Степаница С.Л. Специфика институционального и организационного анализа проблем социальной адаптации (философское осмысление)
Руденко В.В. Господствование и повелевание как главный фактор неопатриархальных отношений
Попов С.Н. Тенденции увеличения обратных связей в дискурсе становления информационного единства человечества в условиях глобализации
Захаркив М.Р. Обзор и обобщение основных концепций информационного общества
Девтеров И.В. Цифровое неравенство в киберпространстве
Виничук И.М. Социально-культурные стандарты личности в условиях формирования информационно-коммуникативной сферы современного общества
Грица Ю.И. Концептуальные приоритеты функциональной взаимозависимости гражданского общества и государства
БейлинМ.В. Нанотехнологии как новый уровень технизации современной жизни
Швед З.В. Несвобода как фактор формирования национальных особенностей культуры
Волик О.Ю. Вариативность концептуализации эмпирического опыта психологических практик
Горбань А.В. Роль интеллигенции в формировании духовных основ среднего класса постсоветского общества
Александрова Е.С. Модернизация социальной политики как фактор формирования среднего класса в современном украинском обществе
Буяшенко В.В. Социальная забота: особенности трансформации
Буковинский А.И. Анализ исторически-философского аспекта социальной сущности семьи
Калашник О.В. Конструирование виртуального социального пространства посредством фантастики
Скиба Э.К. Истоки философии феминизма
Ананьин В.А., Пучков А.А. Военная безопасность общества и государства в современных условиях
Требин М.П. Армия и общество: проблема осмысления взаимодействия в философии Древнего мира
Шелюто В.М. Проблема культового образа в христианском сакральном искусстве
Жулай В.Д. Позитивные ценности общества: нравственная и религиозная составляющая
Харьковщенко Ю.Е. Православно-церковные ценности в процессах образования государственности козацкой эпохи
Дичковская Г.О., Ткач И.Е. Теократизм: идеологически-мировоззренческие приоритеты
Колесник А.В. Концепция создания идентичности Чарльза Тейлора в контексте диалога современности
Хамула Д.В. Сын Ликурга Дриант – тайный лик Диониса-дендрита
Попов В.Ю. Тождество и идентичность в античной философской эпистеме
Мельник Л.Н. Мессианская составляющая имперских концепцій Рима
Маргелис Н.В. Трансформации интонационного опыта человека эпохи Средневековья
Скубашевская О.С. Этика перевода в информационном обществе: постановка вопроса
Юрченко Л.И. Экологическая глобализация и гуманитаризация образования
Ашиток Н.И. Формирование языковой картины мира в философско-образовательном аспекте
Черный В.С. Социальные предпосылки реформирования военного образования в контексте модернизации украинского общества
Гришкина В.Б., Кухарь О.В. Шевченко А.А. Лексико-грамматическая основа пожеланий в осуществлении прагматических интенций говорящего средствами немецкого и французского языков
Радченко О.Б., Репан О.А. Украинское казачество как рыцарская сообщность: проблема признания
Титарь Е.В. Национальная идентичность в пространстве культуры Слобожанщины

Политические науки

Головач Н.А. Формирование понятий устойчивого развития и их категоризация
Купченко А.С. Политическая реальность и понятийные структуры в контексте системных трансформаций
Музыченко А.В. Методологические основы исследования и анализа государственной политики
Остапяк В.И. Влияние кризисных процессов, как политическая составляющая развития цивилизаций
Полевой Н.А. Типология подходов к моделированию политических процессов
Равлик И.О. Консолидирующая роль политической элиты в условиях переходного общества
Смола Л.Е. Особенности использования информационно-психологического воздействия в индустриальном и постиндустриальном обществах
Луцишин Г.И. Деятельность этнополитических партий: консолидация политической нации или обострение межэтнических отношений?
Веденеев В.А. Аналитическая модель политической культуры как средство трактовки политико-культурных явлений в политическом процессе
Биливитина А.С. Создание и репрезентация имиджа в политической рекламе
Дебенко И.Б. Символизация как проблема псевдоморальности политики (украинский контекст)
Литвиненко А.В. Среда безопасности вокруг Украины: как она формировалась
Мазур Л.В. Проблема соотношения этнической и национальной идентичностей
Негуляева А.А. Особенности институализации оппозиционного правительства в Украине
Панасюк Л.В. Идентичность и билингвизм на Украине: историко-политологический аспект
Семенченко Ф.Г. Политический идеал и национальная идея: проблемы формирования государственной идеологии в украинском обществе
Сытник А.Н. Идеологические истоки современных украинских националистических партий
Смирнова И.Е. Проблема гендерного равноправия в украинской политике
Николаенко Н.А. Применение административного ресурса в президентской избирательной кампании 1999 года
Кирик В.Л. Проблемы и возможности устойчивого эколого-экономического развития Украины
Сейтосманов А.С. Экономическая самоорганизация сельских общин в контексте устойчивого социально-экономического развития сельских территорий
Топоровский Д.В. Экологическая компонента политической культуры украинского общества
Ткач Д.Ю. Социальная программа ОУН на полосах «Розбудовы Нации»
Котович И.А. Идея технотронного общества в геополитической концепции Збигнева Бжезинского
Малярчук Е.В. Современная общеевропейская политика в научной сфере: поиск новых возможностей
Корюкалов М.В. Внешняя помощь для развития в структуре Европейской политики соседства и Восточного партнерства
Кушниренко В.А. Понимание природы власти и справедливости в социокультурных реалиях исламской цивилизации
Монолатий И.С. Институционализация и взаимодействия этнических политических акторов в Австро-Венгрии (на примере Галиции и Буковины)
Парийчук-Брухаль Р.И. Конфликтность межэтнических отношений переходных обществ стран постсоветского пространства: исторические предпосылки и современность
Шепелев М.А., Шульгина М.В. Предпосылки политики «перезагрузки» российско-американских отношений и ее влияние на формирование новой геополитической ситуации в мире
Свечников С.К., Васильчук Е.О. Отношение современного студенчества к молодежным субкультурам
Фомин А.А. ДНЯО и проблемы его функционирования на современном этапе
Ястремская И.Н. Влияние индийско-американской ядерной сделки на региональную стабильность Южной Азии
Кокорский В.Ф., Смирнова Е.Е. Арабские революции: перспективы демократизации в регионе
Фармуга А.В. Геополитическая стратегия Украины: Приднестровье

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Орлянский В.С. Проблемы методологии цивилизационного анализа исторического процесса. Рецензия на монографию: Космина В.Г. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу / В.Г. Космина. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 310 с.
Оноприенко В.И., Ткаченко В.В. Рецензия на книгу: Барановская Н. Чернобыльская трагедия: Очерки истории. – К.: Институт истории Украины НАН Украины, 2011. – 254 с.
Дупленко Ю.К. Рецензия на учебное пособие: Онопрієнка В.І., Ткаченка В.В. «Історія української науки. Курс лекцій. – К.: Варта, 2010. – 652 с.
Научно- практическая конференція «Україна: творення особистого і суспільного буття». - м. Івано-Франківськ, 5-6 грудня 2010 року

ПРИЛОЖЕНИЯ

Философские науки

Хорольская Е.Б. Концептуальные подходы к пониманию предпосылок экологизации правосознания как средства социальной гармонизации

Политические науки

Биданцева Н.В. Юридические последствия присоединения Украины к международным товарным соглашениям
Козачук Н.А. Членство Украины в ВТО: последствия для регулирование сферы сельского хозяйства и перспективы сотрудничества в рамках Дохийского раунда

CONTENT

Historical studiens

Soldatenko, V.F. Ukraine in the revolutionary processes of the first decades of the XX century (an attempt of assessment in the European context)
Melnichuk, I.A. The decisive steps of Kyiv-Russish elites on the way of step-by-step transformation of the Kyiv Rus into European centre of influenct and forvation of the national ideology
Papazova, А.V. The peopleware of Jesuit Order colleges in the East-Slavic Region in the late XVI-th century – to the early XVII-th century
Nosenko, E.V. Bodies of rural self-government on the lands of left-bank Ukraine in the middle of the XIX th – beginning of the XXth centuries
Pavluk, V.V. Polish secret organizations of Right-Bank Ukraine in 20 years of the nineteenth century
Tamamian, N.V. The attitude to religion inoslavnoho subjects of the Russian Empire in the late XIX - early XX centuries
Lenchenko, F.I. The origin educationcooperative in Kiev province (1868–1920)
Guz, A.M. Financing of education by zemstvo’s establishments on territory of Ukraine in the second half ХІХ - beginning of a ХХ age
Vetrova, G.V., Kucheryavenko, I.F. The development of culture in South Bessarabia in the XIX-th century
Hai-Nyzhnyk, P.Р. Overthrow Hetmanate Skoropadsky: preparation and implementation of (1918) (2)
Dzyublenko, I.M. The ratio of the party-Soviet nomenklatura to private enterprise in the years of the NEP
Zinchenko, O.V. The representatives of the Kharkov province in the State Council of the Russian empire 1906–1917
Hajday, V.V. Public and political life of the Polish intelligentsia in the first half of the 1920th
Synytsky, A.Ts. The Ukrainian language and national Renaissance of Ukraine
Krichker, O.Y. Soviet Power Struggle for Religious Consciousness Suppression from Traditional Life of Jewish Communities in the 20-ths (Evidence from the shtetls of Right-bank Ukraine)
Komar, V.L. The Poles on the Post-Imperial Space of Russia in 1918 -1921
Kotyk, Yu.V. The peculiarities of the Soviet tax bodies activity of Ukraine in 1921 (according to the materials of Podillya province)
Shvydkyi, S.М. Mechanical actions and things in medical magic of the inhabitants of Ukrainian Slobozhanschina in the second half of the XIX – the beginning of the XX century
Kuzjuk, O.M. The Management of the Ukrainian Cinema in 1930 - th
Litvinenko, V.F. Tank of the Great Patriotic War 1941 - 1945: historical reality
Baidych, V.G. The Roman-Catholic clergy in Ukraine during «Khrushchev’s thaw» of 1953–1957
Bokovnya, V.M. The prosecutor’s office in the USSR during the years 1953-1964
Merlyanova, O.A. The role place of women dancing in the historical development of the Ukrainian folk-stage dance
Obraztsova, N.V. The Ukrainian guest worker in Portugal: ethnosocial portrait
Sharavara, T.О. Historiography of reforms of second half ХІХ–the XX-th century beginnings in the Russian empire
Oryshchenko, I.O. The Condition of the medievistique studies at Kiev St. Vladimir University in the late nineteenth - early twentieth centuries
Bulgakov, Y.V. Pavlo Skoropadsky activity on the threshold and in times of World War II: modern historiographic interpretations and controversies
Pilipiv, V.I. Brest peaceful agreement of 1918, as a source of study of co-operation east and zakhidnoukrainskikh political forces in a fight for the collegiality of Ukraine
Ladyga, A.I. Review of sources from history of participation of the Italian troops in batlle at the East front (1941 - 1943)
Drozdov, V.V. The state revolution of 1866 in Romania on the pages of the Russian periodical press
Mykhailuk, О.V. The process of carnivalization of consciousness in a modern culture

Philosophic sciences

Palaguta, V.I. Subject’s self-identification in the light of studying the phenomenon of poly-subjectivity
Gal’chenko, G.I. The Civilization and Spirituality
Ignatenko, I.V. Solitude as a condition of human existence (in modern philosophy)
Stepanytsya, S.L. Specific of institutional and organizational analysis of problems of social adaptation (philosophical comprehension)
Rudenko, V.V. Power relations as the main factor of neopatrimonial relations
Popov, S.N. Trends of increasing of the feedbacks in the discourse of the establishment of informational unity of mankind in the conditions of globalization
Zakharkiv, M.R. Review and synthesis of the basic concepts of information society
Devterov, I.V. Digital inequality in a cyberspace
Vinichyk, I.M. Social and cultural norms of an individual in the conditions of formation of information and communicative system of a modern society
Griza, Y.I. Conceptual Priorities of the Functional Intercommunication of Civil Society and State
Beilin, M.V. Nanotechnology as a new level of modern life technologizing
Shwed, Z.V. «Lack of Freedom» as a factor in the Forming of the features of national culture
Volik, O.Y. Conceptualization variety of empirical record of psychological practices
Gorban, A.V. The role of intelligentsia in shaping the spiritual foundations of middle-class post-Soviet society
Aleksandrova, O.S. Modernization of social policy as a factor in forming middle class in modern Ukrainian society
Buyashenko, V.V. Social care: features of the transformation
Bukovina, A.I. Analysis of historically-philosophical aspect of social essence of family
Kalashnik, O.V. Construction of Virtual Social Field in Science Fiction
Skiba, E.K. Origins of feminist philosophy
Ananyin, V.O., Puchkov, O.O. Military security of society and state in modern conditions
Trebin, M.P. Army and Society: Problem of Comprehension of Co-operation in Philosophy of the Ancient World
Shelyuto, V.M. The problem of cult image in the Christian sacred art
Zhulay, V.D. Positive values of the society: moral and religious components
Kharkovshchenko, Y.Y. Orthodox Church Values in Formation of State of the Cossack Era
Dychkovska, G.О., Tkach, І.Y. Theocracy: ideological world outlook values
Kolisnyk, O.V. The concept of creating identity by Charles Taylor, in the context of the dialogue of the modern world
Khamula, D.V. Son of Lycurgus Driant - the secret face of Dionysus-dendrite
Popov, V.Yu. Sameness and identity in the ancient philosophical episteme
Melnyk, L.M. The messianic component of the Roman imperia concepts
Margelis, N.V. Transformation of the intonational experience of human being from the Middle Ages
Skubashevska, O.S. The ethics of translation in the information society: the problem’s perspectives
Yurchenko, L.І. Ecological globalization and humanism of educations
Ashitok, N.I. The Forming of Linguistic Picture of the World in Philosophical and Educationa Aspects
Chornyi, V.S. Social preconditions of reformation of the military education in the context of modernization of Ukrainian society
Grishkina, V.B., Kukhar, O.V., Shevchenko, A.O. Lexico-grammatical basis of wishes in realization of pragmatic intentions of the speaker in the German and French languages
Radchenkо, O.В., Repan, O.А. Ukrainian Cossacks as a knightly fraternity: recognition problem
Titar, O.V. National identity in space of culture of Slobozhanshchina

Political sciences

Golovach, N.A. Forming of concepts of sustainable development and their kategorization
Kupchenko, O.S. Political reality and conceptual structures in the context of systemic transformation
Muzychenko, G.V. Methodological bases of the state policy analysis and research
Ostapyak, V.I. Influence of management processes as part of political development of civilizations
Polevoy, M.A. Typology of approaches to modeling of political processes
Ravlyk, І.О. Consolidated role of political elite in a transition society
Smola, L.E. Features of the informationa-psychological influence in the industrial and postindustrial societies
Lutsyshyn, H.I. Activity ethnic parties: consolidation political nations of intensifying ethnic conflicts?
Vedeneev, V.A. Analytical model of political culture as a means of interpretation of the political and cultural phenomena in a political process
Bilivitina, A.S. Construction and representation image in political advertisement
Debenko, I.B. Symbolization as the problem of the pseudo moral politics (Ukrainian context)
Lytvynenko, О.В. Security environment of Ukraine: how it has been shaping
Mazur, L.V. Problem of correlation etnic and national identity
Negulyaeva, G.O. Features of institutionalizing opposition government in Ukraine
Panasiuk, L.V. Ukraine: identity and bilingualism (historical and political aspects)
Semenchenko, F.G. Political ideal and national idea: problems of formation of state ideology in Ukrainian society
Sytnyk, O.M. The ideological origins of modern Ukrainian nationalist parties
Smirnova, I.Y. Problem of gender equality in the Ukrainian policy
Nikolaenko, N.А. Lication of administrative resource in the presidential electoral campaign of 1999
Kyryk, V.L. Problems and opportunities for sustainable ecology-economic development of Ukraine
Seytosmanov, A.S. Economic self-organization of population in context of local social-economic development of rural territories
Toporovskiy, D.V. The environmental component of the political culture of Ukrainian society
Tkach, D.Yu. The conception of social development of Ukraine on the pages of magazine «Rozbudova Nacii»
Kotovych, I.O. The idea of technetronic society in the geopolitical concept of Zbigniew Brzezinski
Maliarchuk, K.V. Contemporary European policy regarding scientific sphere: searching for new opportunities
Koryukalov, M.V. Official development aid in European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership
Kushnirenko, V.O. Understanding the nature of power and justice in social and cultural realities of Islamic civilization
Monolatii, I.S. Institutionalization and interactions of ethnic political actors in Austria-Hungary (by the example of Galicia and Bukovina)
Parijchuk-Brukhal, R.I. The conflict of ethnic relations transitional countries post-soviet space: historical pre-conditions and contemporaneity
Shepelev, M.A., Shulgina, M.V. Pre-conditions of politics of «restart» of the Russian-American relations and her influence on forming of new geopolitical situation in the world
Svechnikov, S.K., Vasil’chuk, Y.O. The ratio of students to contemporary youth subcultures
Fomin, А.О. NPT and the problems of its functioning at the present stage
Yastremska, I.M. Impact of the Indo-US Nuclear Deal on the regional stability in South Asia
Kokorsky, V.F., Smirnova, K.E. Arab Revolutions: the Prospects of Democratization in the Region
Farmuga, A.V. The geopolitical strategy of Ukraine: Prydnistrov’ya

SCIENTIFIC LIFE

Orlyansky, V.V. Problems of the civilization analysis’s methodology of the historical process. Review on a monograph: Космина В.Г. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу / В.Г. Космина. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 310 с.
Onopriyenko, V.I., Tkachenko, V.V. Book review: Baranovs’ka N. Chernobyl tragedy. Essays on history. – К.: Institute of History of Ukraine of NAS of Ukraine, 2011. – 254 p.
Duplenko, U.К. Book review: Onopriyenko V.I., Tkachenko V.V. History of Ukrainian science. Course of lectures. - К.: Varta, 2010. - 652 p.
Scientific сonference «Україна: творення особистого і суспільного буття». - м. Івано-Франківськ, 5-6 грудня 2010 р.

ADDITIONS

Philosophic sciences

Khorolskaya, K.B. Conceptional sights causes of the ecologisation of legal awareness as the way of social harmonization

Political sciences

Bydantseva, N.V. The legal consequences of accession of Ukraine to the International Wheat
Kozachuk, N.O. The Membership of Ukraine in the WTO: repercussions for the regulation of subsiding in agriculture and prospects of cooperation within Doha round
Mazurets, Yu.O. Pecularities of Ukrainian-Russian information relations: historical and geopolitical aspects
Maykhruk, T.Ya. The prospects of impact of the imposing of the sanctions on Iran on coorperation between Ukraine and Iran
Scherbina, Y.S. Color in symbolic of political parties of Ukraine as manipulation method
Lysenko, R.V. Public Organizations in the Political transformation of Modern Ukraine
Karasinska, M.V. Features of European Union policies in the field of church-state relations
Hizhnjak, D.G. Prospects of the CFE
Olyanych, I.M. The Policy of Nicolas Sarkozy in the field of European Security
Drach, J.S. Foreign-policy aspects of French immigration policy
Mаgerrаmovа, J.A. Mechanism of Europe-Latin Аmerica cooperation
Tsyganok, G.M. Russian-Cuban relations in the political and security sphere in the 2000s
Lypiatska, M.V. Future of nonproliferation regime in the region of Middle East
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>