”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 49 (7) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Мельник В.В. Психологічні, пневматологічні і аксіологічні аспекти Берестецької битви
М’ягка Г.О. Теоретико–методологічні засади дослідження розвитку демократичних тенденцій в Запорізької Січі і Гетманщині у другій половині ХVII – на початку XVIII ст.
Буравський О.А. Система відносин у маєтках римо-католицького духовенства на Правобережній Україні наприкінці ХVIII – першій половині ХІХ ст.
Гладка Г.Л. Рефлексія трансформації місцевого самоврядування в Україні в контексті досвіду земської реформи 1864 року
Мисак Н.Ф., Васільєва О.С. Культурно-просвітницька діяльність українських студентських товариств у Галичині наприкінці ХІХ ст.
Гуз А.М. Запровадження земської початкової освіти на території України у другій половини ХІХ – початку ХХ ст.
Тамамян Н.В. Вірмено-католицька громада міста Сімферополя у XIХ ст.
Папазова А.В. Засновники села Малая Янісала
Мерлянова О.А. Роль і місце жіночого танцю в історичному розвитку української народно–сценічної хореографії
Швидкий С.М. Фітотерапевтичні засоби лікування населення Української Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Клим’юк У.Б. Р. Дмовський і Ю. Пілсудський: порівняльна характеристика політичної діяльності
Шендрікова С.П. Гастролі П. К. Саксаганського у Криму
Чуткий А.І. Питання зміни професорської культури в Києві на початку XX ст.: «Справа Є.Д. Сташевського» та припинення М.В. Довнар-Запольським роботи в Київському комерційному інституті
Рутар В. Є. Реорганізація Галицької Армії під час Чортківської наступальної операції у червні 1919 року
Литвин Н.М. Вислання професури 1922 р. як один із методів ідеологічної боротьби проти наукової інтелігенції України
Коваль А.В. Роль українських кооперативних організацій у відновленні та розвитку зовнішньої торгівлі в 1920-х років Української РСР
Ленченко Ф.І. Йосип Юркевич – визначний діяч кооперативного руху в Україні
Власюк І.М. Аграрний розвиток радянської Волині у період нової економічної політики (1921–1928 рр.)
Поляков В.Є. Доля православної церкви в роки окупації Криму
Мусієнко І.В. Політичні репресії радянського режиму проти студентської молоді на Північній Буковині в 1944-1953 рр.
Костючок О.В. Діяльність Київської міської управи у фінансовій сфері (вересень 1941 р. – лютий 1942 р.)
Панич О.І. Уявлення про «духовну жінку» в середовищі євангельських християн–баптистів в СРСР (40-80–і рр. ХХ ст.)
Лавріненко Л.І. Проблема кадрового забезпечення медичних закладів Чернігівщини: історичний аспект (1960 – 1980 рр.)
Лук’янець О.А.Громадське харчування в містах Української РСР (1950-ті роки)
М’якоход Л.О. Жіноча мода в УРСР періоду хрущовської «відлиги» за матеріалами журналу «Радянська жінка»
Скляр В.М. Зміни чисельності російськомовного населення в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Дмитрієва О.В. Становлення та розвиток Миколаївського обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури в70-80-х роках ХХ ст.
Ілляшенко Ю.Ю. Окремі аспекти становища дітей в Україні періоду розбудови громадянського суспільства (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Зозуля Є.В. Кадрове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України: історія, сучасний стан і тенденції розвитку
Філіпович М.А. Полоцька земля у відображенні загальноруської частини першого білорусько-литовського зводу
Тарасов С.В. Чигиринські походи і Бахчисарайський договір у висвітленні російської дореволюційної історіографії
Робак І.Ю., Водотика С.Г. Особова справа В.Д. Отамановського як історичне джерело
Нікольченко Ю.М., Дубницька В.В. Інформаційний простір України у добу національно–демократичної революції 1917–1920 років: аналіз актових джерел
Чеберяко О.В. Статистические источники изучения истории становления и функционирования государственного бюджета в УСРР 1920-х годов
Залєвський В.В. Відображення проблеми штрафних підрозділів Червоної Армії у мемуарах: аналіз історії публікації спогадів генерала армії О.В. Горбатова
Кацеро В.О. Законодавча ініціатива у сфері благодійництва в Україні (2008-2010 рр.)

Філософські науки

Зінченко В.В. Світ-системний аналіз глобального розвитку versus теорії модернізації
Лущ У.І. Модерн та секуляризація: формування нової ідентичності
Масюк О.П. Історико-філософське осмислення впливу соціальних сподівань на процес суспільного розвитку
Додонова В.І. Про сутність та зміст соціальної раціональності
Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія: ціннісний зміст і моральна основа
Швед З.В. Інонаціональне оточення та свобода реалізації національного призначення
Палагута В.І. Метамова та сучасне соціально-теоретичне дослідження суб’єктивності
Мельник В.В. Модус переможеного страху як антропологічна межа в епоху Реформації
Мовчан М.М. Екзистенціальна та психоаналітична концепції страху
Крилова С.А. Категорія «краса» в контексті соціального буття людини
Степаниця С.Л. Соціальна адаптація як невід’ємна складова соціалізації особистості
Шандор Ф.Ф. Структура національної свідомості- соціально-філософський аспект
Кивлюк О.П. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як ключова передумова соціального та технологічного прогресу: соціально-філософський аспект
Аксьонова В.І. Методологічні засади міжкультурної комунікації в контексті сучасного інформаційного суспільства
Сулятицька Т.В. Концепція інформаційного суспільства: культурологічний аспект
Русаков С.С. Масова та популярна культура: спільне та відмінне
Фрадкіна Н.В. Просвітництво як головний чинник формування духовності в українському суспільстві
Попов С.М. Особливості формування взаємовідносин у системі «економіка-людина» в умовах глобалізації та роль зворотних зв’язків у цих процесах
Калиновський Ю.Ю.Роль правового виховання у подоланні деформацій правосвідомості українського соціуму
Кондратюк В.В. Cудова дискусія з прагма-діалектичної точки зору
Краснокутський О.В. Основні види владних відносин та їх класифікація
Іштван І.О. Принцип «подвійної артикуляції» в культурній антропології та візуальних дослідженнях: від конструктивізму до фіктокритики
Гриньків А.П. Соціальні відкритості релігій у масовому суспільстві
Остащук І.Б. Католицька рефлексія сакрального символізму: per visibilia ad invisibilia
Шаталович О.М. Етапи становлення соціально-етичної концепції любові в філософії Платона
Бабина Т.Г. Ментальні домінанти філософії Г.Сковороди
Салига І.О. Іван Франко про народознавство як засіб духовного збагачення людини
Немчинов І.Г. Народження російського великого історичного наративу: В.Татищев та М.Ломоносов як попередники М.Карамзіна
Маслак О.О. Філософсько-правові ідеї Християна Вольфа і вольфіанської школи природного права.
Усанов І.В. Зміна методологічних підходів до світу та особистості у філософії Ж.Дельоза
Чорний В.С. Військова організація як визначальний чинник становлення української державності
Гарбар Г.А. Феномен гостинності- теоретичний і праксеологічний аспекти
Девтеров І.В. Кібергеографія як соціально-інституційне явище
Мартиненко Н.М. Пріоритетні напрями розвитку культури й освіти
Терепищий С.О., Боднар К.А. Механізми громадського контролю за реалізацією освітньої політики України
Прудченко І.І. Постмодерністський ракурс педагогічних трансформацій
Нестеренко Г.О., Тишкова О.В. Сучасні соціальні мережі як інструмент неформальної освіти
Вікторов В.Г., Приходько В.В. Концептуальні засади удосконалення навчальних дисциплін сучасної вищої школи (на прикладі «фізичного виховання»)
Большак Л.І. Впровадження екологозабезпечуючих інновацій в навчальний процес вищих учбових закладів
Ашиток Н.І. Філософсько-освітній аспект дослідження мовної картини світу
Гальченко М. Педагогічна практика як матриця формування педагогічної майстерності вчителя
Білогур В.Є. Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді в контексті вибору духовних пріоритетів
Богданова Н.Г. Формування культури життєтворчості особистості в загальноосвітній школі
Покась В.П. Проблеми підготовки кадрів для роботи в системі інтернатної освіти
Андрушкевич Ф. Методичний супровід освітянської діяльності: українсько-польський досвід

Політичні науки

Розова Т.В. , Пустовіт А.С. Публічна політика як об’єкт дослідження політичної антропології
Ставченко С.В. Можливості методологічного синтезу в дослідженнях кризового управління в політиці
Фісун А.О. Генеза поняття «інформаційна війна»
Латигіна Н.А. Глобалізація як виклик часу
Климончук В.Й. Дискурс свободи в контексті можливості вибору у найдавніших історичних писемних джерелах
Вонсович С.Г. Засади теорії демократичного переходу
Мамонтова Е.В. Міф як джерело символізації: політичний аспект
Гарбадин А. С. Слово як ідеологія у політиці: теоретичні особливості вияву щодо чужинця
Полянська В.Ю. Дослідження естетичних систем з точки зору прикладних політичних досліджень
Купцова І.І. Становлення та сучасні тенденції розвитку теорії іміджу в політичному дискурсі
Поліщук О.С. Толерантність у колективній дії
Стрижова І.А. Інститут президентства на пострадянському просторі
Мостіпан О.М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем
Івченко О.Г. Партійна і громадянська позиції індивіда як відображення інтересів громадянського суспільства
Панчук М.І., Зварич І. Т. Концепція регіоналізму в сучасних етнополітичних дослідженнях
Біляєва І.І. Проблема забезпечення інформаційної безпеки в контексті проведення державної інформаційної політики
Панасюк Л.В. Ідентичність та білінгвізм в Україні ХХ ст.: історико-політологічний аспект
Рибак І.В. Медіатизація політики як ключовий вектор трансформації легітимаційних та делегітимаційних практик в Україні
Бойчук М.А. Основні фази демократичного розвитку України
Ніколаєнко Н.О. Проблеми періодизації застосування адміністративного ресурсу в Україні
Семигіна Т.В., Лящук І.М. Політика формування здорового способу життя молоді: український та європейський досвід
Комарницький Я.М.Формування світогляду та початки громадської діяльності Василя Мудрого
Макушина Г.І. Політична та правова культура духовенства Гетманщини у ХУШ ст.
Зелена О.Я. Постать Осипа Назарука в українській політичній науці
Івасечко О.Я. Державницька концепція Р. Лащенка в контексті розвитку політичної науки міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.)
Джига Т.В. Теоретико-методологічні підходи в дослідженні цінностей у західній політології
Кияниця Л.Л. Військово-стратегічні аспекти політики КНР в Латинській Америці
Ястремська І.М. Порівняльний аналіз ядерних потенціалів Індії та Пакістану
Федорова К.О. Нова національна політика Іспанії 2008 року

Наукове життя

Буряк Л.І. Рецензія на книги: Є. Чикаленко, В. Винниченко. Листування. 1902–1929 роки / Упор. та вступ. ст. Н. Миронець. – К.: Темпора, 2010. – 448с.; Є. Чикаленко, С. Єфремов. Листування. 1903–1928 роки / Упор. та вступ. ст. І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2010. – 384 c.; Є. Чикаленко, А. Ніковський. Листування. 1908 – 1921 роки / Упор. Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко; вступ. ст. Ю. Середенко, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2010. – 448 с.
Моравец Н., Кривошея І.І. Рецензія на монографію: Мажанна Кучиньска. Із Заходу на Схід. Обивателі Речі Посполитої в олтарях Російської Церкви. – Краків: Колегіум Колумбінум, 2011. – 297 + XXV с.
Ніколаєць Ю.О. Рецензія на монографію: Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.): Монографія / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 652 с.
Іванов М.С. Рецензія на монографію: Е.В. Мамонтова Державний протокол та церемоніал як символічний інструмент забезпечення процесу публічної комунікації: витоки, структура, нормативно-організаційні засади / Е.В. Мамонтова. – Одеса: Друкарський дім, 2011. – 480 с.
Кулаковський П. Рецензія на монографію: Ю.Земський. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. - Хмельницький, 2011. - 368 с.
Мірошніков О.А. Новий підхід до вивчення феномену парадигмальних образів і символів в системі понятійно- категоріального апарату філософії історії. Рецензія на монографію: Масаєв М. В. Curriculum vitae парадигмальних образів і символів епох і цивілізацій. Монографія / М. В. Масаєв. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2011. – 512 с.
Грибанова І.В. Щорічні XVI міжнародні слов’янознавчі читання в Миколаєві

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Мельник В.В. Психологические, пневматологические и аксиологические аспекты Берестецкой битвы
Мягкая А.А. Теоретико-методологические основы исследования развития демократических тенденций в Запорожской Сечи и Гетманщине во второй половине ХVII – в начале XVIII вв.
Буравский А.А. Система отношений в имениях римско-католического духовенства на Правобережной Украине в конце ХVIII – первой половине ХІХ в.
Гладкая Г.Л. Рефлексия трансформации местного самоуправления в Украине в контексте опыта земской реформы 1864 г.
Мысак Н.Ф., Васильева Е.С. Культурно-просветительская деятельность украинских студенческих организаций в Галичине в конце ХІХ в.
Гуз А.М. Внедрение земского начального образования на территории Украины во второй половине ХІХ – вначале ХХ ст.
Тамамян Н.В. Армяно-католическая община города Симферополя в XIХ в.
Папазова А.В. Основатели села Малая Янисала
Мерлянова О.А. Роль и место женского танца в историческом развитии украинской народно-сценической хореографии
Швидкий С.Н. Фитотерапевтические способы лечения населением Украинской Слобожанщины (вторая половина ХІХ – начало ХХ ст.)
Климюк У.Б. Р. Дмовский и Ю. Пилсудский: сравнительная характеристика политической деятельности
Шендрикова С.П. Гастроли П.К. Саксаганского в Крыму
Чуткий А.И. Вопрос изменения профессорской культуры в Киеве начала XX в.: «дело Е.Д. Сташевского» и прекращение М.В. Довнар-Запольским работы в Киевском коммерческом институте
Рутар В.Є. Реорганизация Галицкой армии во время Чертковской наступательной операции в июне 1919 г.
Литвин Н.Н. Выселение профессуры 1922 г. как один из методов идеологической борьбы против научной интеллигенции Украины
Коваль А.В. Роль украинских кооперативных организаций в возобновлении и развитии внешней торговли у 1920-х годов Украинской ССР
Ленченко Ф.И. Иосиф Юркевич – выдающийся деятель кооперативного движения в Украине
Власюк И.Н. Аграрное развитие советской Волыни в период новой экономической политики (1921–1928 гг.)
Поляков В.Е. Судьба православной церкви в годы оккупации Крыма
Мусиенко И.В. Политические репрессии советского режима против студенческой молодежи на Северной Буковине в 1944-1953 гг.
Костючок А.В. Деятельность Киевской городской управы в финансовой сфере (сентябрь 1941 г. – февраль 1942 г.)
Панич Е.И. Представления о «духовной женщине» в среде евангельских христиан-баптистов в СССР (40-80-е гг. ХХ в.)
Лавриненко Л.И. Проблема кадрового обеспечения медицинских учреждений Черниговщины: исторический аспект (1960 – 1980 гг.)
Лукьянец А.А. Общественное питание в городах Украинской ССР (1950-е годы)
Мякоход Л.О. Женская мода в УССР периода хрущевской «оттепели» по материалам журнала «Советская женщина»
Скляр В.М. Изменения численности русскоязычного населения в Украине в конце ХХ – начале ХХІ вв.
Дмитриева Е.В. Становление и развитие Николаевского областного центра повышения квалификации работников культуры в 70-80-х годах ХХ ст.
Ильяшенко Ю.Ю. Отдельные аспекты положения детей в Украине периода развития гражданского общества (90-е гг. ХХ в. – начало ХХI в.)
Зозуля Е.В. Кадровое обеспечение деятельности органов внутренних дел Украины: история, современное состояние и тенденции развития
Филипович М.А. Полоцкая земля в отображении общерусской части первого белорусско-литовского свода
Тарасов С.В. Чигиринские походы и Бахчисарайский в освещении русской дореволюционной историографии
Робак И.Ю., Водотыка С.Г. Личное дело В.Д. Отамановского как исторический источник
Никольченко Ю.М., Дубницкая В.В. Информационное пространство Украины в эпоху Национально-демократической революции 1917-1920 годов: анализ актовых источников
Чеберяко О.В. Статистические источники изучения истории становления и функционирования государственного бюджета в УСРР 1920-х годов
Залевский В.В. Отображение проблемы штрафных подразделений Красной Армии в мемуарах: анализ истории публикации воспоминаний генерала армии А.В. Горбатова
Кацеро В.А. Законодательная инициатива в сфере благотворительности в Украине (2008-2010 гг.)

Философские науки

Зинченко В.В. Мир-системный анализ глобального развития versus теорий модернизации
Лущ У.И. Модерн и секуляризация: формирование новой идентичности
Масюк О.П. Историко-философское осмысление влияния общественных ожиданий на процесс социального развития
Додонова В.И. О сущности и содержании социальной рациональности
Матвийчук А.В. Экологическая деонтология: ценностное содержание и моральное основание
Швед З.В. Инонациональное окружение и свобода реализации национального предназначения
Палагута В.И. Метаязык и современное социально–теоретическое исследование субъективности
Мельник В.В. Модус побежденного страха как антропологическая граница в єпоху Реформации
Мовчан М.Н. Экзистенциальная и психоаналитическая концепции страха
Крылова С.А. Категория «красота» в контексте социального бытия человека
Степаница С.Л. Социальная адаптация как неотъемлемая составляющая социализации личности
Шандор Ф.Ф. Структура национального сознания: социально–философский аспект
Кивлюк О.П. Современные информационно-коммуникационные технологии как ключевые предпосылки социального и технологического прогресса: социально-философский аспект
Аксенова В.И. Методологические принципы межкультурной коммуникации в контексте современного информационного общества
Сулятицкая Т.В. Концепция информационного общества: культурологический аспект
Русаков С.С. Массовая и популярная культура: общее и различное
Фрадкина Н.В. Просвещение как главный фактор формирования духовности в украинском обществе
Попов С.Н. Особенности формирования взаимоотношений «экономика-человек» в условиях глобализации и роль обратных связей в этих процессах
Калиновский Ю.Ю. Роль правового воспитания в преодолении деформаций правосознания украинского социума
Кондратюк В.В. Судебная дискуссия c прагма-диалектической точки зрения
Краснокутский А.В. Основные виды властных отношений и их классификация
Иштван И.А. Принцип «двойной артикуляции» в культурной антропологии и визуальных исследованиях: от конструктивизма к фиктокритике
Гринькив А.П. Социальные открытости религий в массовом обществе
Остащук И.Б. Католическая рефлексия сакрального символизма: per visibilia ad invisibilia
Шаталович А.М. Этапы становления социально-этической концепции любви в философии Платона
Бабина Т.Г. Ментальные доминанты философии Г.Сковороды
Салыга И.О. Иван Франко о народоведении как средстве духовного обогащения человека
Немчинов И.Г. Рождение российского большого исторического нарратива: В. Татищев и М. Ломоносов як предшественники М. Карамзина
Маслак О.О. Философско-правовые идеи Христиана Вольфа и фольфианской школы естественного права
Усанов И.В. Изменение методологических подходов к миру и личности в философии Ж.Дельоза
Черный В.С. Военная организация как определяющий фактор развития украинской государственности
Гарбар Г.А. Феномен гостинности: теоретический и праксеологический аспекты
Девтеров И.В. Кибергеография как социально-институционное явление
Мартыненко Н.Н. Приоритетные направления развития культуры и образования
Терепыщий С.О., Боднар К.А. Механизмы общественного контроля за реализацией образовательной политики Украины
Прудченко И.И.Постмодернистский ракурс педагогических трансформаций
Нестеренко Г.О., Тишкова Е.В. Современные социальные сети как инструмент неформального образования
Викторов В.Г., Приходько В.В. Концептуальные принципы усовершенствования учебных дисциплин современной высшей школы (на примере «Физического воспитания»)
Большак Л.И. Внедрение экологообеспечивающих инноваций в учебный процесс высших учебных заведений
Ашиток Н.И. Философско-образовательный аспект исследования языковой картины мира
Гальченко М. Педагогическая практика как матрица формирования педагогического мастерства учителя
Билогур В.Е. Мировоззренческие ориентации современной студенческой молодежи в контексте выбора духовных приоритетов
Богданова Н.Г. Формирование жизнетворчества личности в общеобразовательной школе
Покась В.П.Проблема подготовки кадров для работы в системе интернатного образования
Андрушкевич Ф. Методическое сопровождение образовательной деятельности: украинско-польский опыт

Политические науки

Розова Т.В. , Пустовит А.С. Публичная политика как объект исследования политической антропологии
Ставченко С.В. Возможности методологического синтеза в исследованиях кризисного управления в политике
Фисун А.О. Генезис понятия «информационная война»
Латыгина Н.А. Глобализация как вызов времени
Климончук В.И. Дискурс свободы в контексте возможности выбора в древнейших исторических письменных источниках
Вонсович С.Г. Принципы теории демократического перехода
Мамонтова Э.В. Миф как источник символизации: политический аспект
Гарбадин А.С. Слово как идеология в политике: теоретические особенности проявления относительно чужого
Полянская В.Ю. Исследование эстетических систем с точки зрения прикладных политических исследований
Купцова И. И. Становление и современные тенденции развития теории имиджа в политическом дискурсе
Полищук А.С. Толерантность в коллективном действии
Стрижова И.А. Институт президентства на постсоветском пространстве
Мостипан А.Н. Основные подходы к определению критериев и параметров эффективности избирательных систем
Ивченко О.Г. Партийная и гражданская позиция индивида как отражение интересов гражданского общества
Панчук М.И., Зварич И.Т. Концепция регионализма в современных этнополитических исследованиях
Биляева И.И. Проблема обеспечения информационной безопасности в контексте проведения государственной информационной политики
Панасюк Л.В. Идентичность и билингвизм на Украине ХХ в.: историко-политологический аспект
Рыбак И.В. Медиатизация политики как ключевой вектор трансформации легитимационных и делегитимационных практик в Украине
Бойчук Н.А. Основные фазы демократического развития Украины
Николаенко Н.А. Проблемы периодизации применения административного ресурса в Украине
Семигина Т.В., Лящук И. Н. Политика формирования здорового способа жизни молодежи: украинский и европейский опыт
Комарницкий Я.М. Формирование мировоззрения и начало общественной деятельности Василия Мудрого
Макушина А.И. Политическая и правовая культура духовенства Гетманщины в XVIII в.
Зелена О.Я. Личность Осипа Назарука в украинской политической науке
Ивасечко О.Я. Государственная концепция Р. Лащенка в контексте развития украинской политической науки междувоенного периода (1918-1939 гг.)
Джига Т.В. Теоретико-методологические подходы в исследовании ценностей в западной политологии
Кияница Л.Л. Военно–стратегические аспекты политики КНР в Латинской Америке
Ястремская И.Н. Сравнительный анализ ядерных потенциалов Индии и Пакистана
Федорова Е.О. Новая национальная политика Испании 2008 года

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Буряк Л.И. Рецензия на книги: Є. Чикаленко, В. Винниченко. Листування. 1902–1929 роки / Упор. та вступ. ст. Н. Миронець. – К.: Темпора, 2010. – 448с.; Є. Чикаленко, С. Єфремов. Листування. 1903–1928 роки / Упор. та вступ. ст. І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2010. – 384 c.; Є. Чикаленко, А. Ніковський. Листування. 1908 – 1921 роки / Упор. Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко; вступ. ст. Ю. Середенко, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2010. – 448 с.
Моравец Н., Кривошея И.И. Рецензия на монографию: Мажанна Кучиньска. Із Заходу на Схід. Обивателі Речі Посполитої в олтарях Російської Церкви. – Краків: Колегіум Колумбінум, 2011. – 297 + XXV с.
Николаец Ю.О. Рецензия на монографию: Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.): Монографія / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 652 с.
Иванов Н.С. Рецензия на монографию: Э. В. Мамонтова. Государственный протокол и церемониал как символический инструмент обеспечения процесса публичной коммуникации: истоки, структура, нормативно-организационные основы / Э.В. Мамонтова. – Одесса: Печатный дом, 2011. - 480 с.
Кулаковский П. Рецензия на монографию: Ю.Земський. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. - Хмельницький, 2011. - 368 с.
Мирошников О.А. Новый подход к изучению феномена парадигмальных образов и символов в системе понятийно-категориального аппарата философии истории. Рецензия на монографию: Масаев М. В. Curriculum vitae парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций. Монография / М. В. Масаев. – Симферополь: ДОЛЯ, 2011. – 512 с.
Грибанова И.В. Ежегодные XVI международные славяноведческие чтения в Николаеве

CONTENT

Historical studiens

Melnik, V.V. Psychological, pneumatological, axiological aspects of Beresteckoy of battle
M’yagka, G.O. Theoretical and methodological principles of research of development of democratic tendencies in Zaporozhia Sich and Getmanshchina in the second halves of ХVII - at the beginning of the XVIII century
Buravsky, О.A. The estate management relation system of the Roman Catholic clergy on the Right-Bank Ukraine at the turn of the XVIIIth and the XІXth centuries
Gladka, G.L. Reflection of transformation of local self-government in Ukraine in the context of experience of zemstvo reform 1864
Mysak, N.F., Vasiljeva, O.S. Cultural and enlightenment activity of Ukrainian students’ organizations in Galicia at the end of XIX century
Guz, A.M. Introduction of zemstvo’s primary education on territory of Ukraine in the second half ХІХ – beginning of a ХХ age
Tamamіan, N.V. Armenian Catholic community of Simferopol is in XIX century
Papazova, А.V. Founders of village Malaya Yanisala
Merlyanova, O.A. The role place of women dancing in the historical development of the Ukrainian folk-stage dance
Shvydkyi, S.М. Phytotherapeutic medical ways of the inhabitants of Ukrainian Slobozhanschina ( the second half of the XIX – the beginning of the XX century)
Klymiuk, U.B. R. Dmovskiy and Yu. Pilsudskiy: comparative description of political activity
Shendrikova, S.Р. P.K. Saksaganskiy’s theatric guest tours around Crimean peninsula
Chutkiy, А.І. The problem of professorial culture’s alteration in Kyiv at the beginning of the XX century: «Тhe case of Stashevsky» and work stoppage of M. Dovnar-Zapol’sky at Kyiv Commercial institute
Rutar, V.Е. Reorganization of the Galician army during Chertkovskoy of offensive operation in June, 1919
Lytvyn, N.М. The expulsion of professors in 1922 year that one of the ideological method of fight with science intelligentsia of Ukraine
Koval, A.V. Role of Ukrainian co-operative organizations in renewal and development of foreign trade at 1920th of Ukrainian SSR
Lenchenko, F.Y. Yosyf Jurkiewicz – Famous figures of the cooperative movement in Ukraine
Vlasyuk, I.M. Agrarian development in soviet Volуn in the period of the new economy policy (1921–1928)
Polakov, V.Ye. Fate of orthodox church in the years of occupation of Crimea
Musiienko, I.V. Political repressions of the Soviet regime against students in Northern Bukovyna in 1944–1953
Kostyuchok, O.V.The activities of the Kyiv city municipality in financial sphere (September 1941 - February 1942)
Panych, О.І. The Concept of «Spiritual Woman» in the milieu of Evangelical Christian Baptist in USSR (1940-1980s)
Lavrinenko, L.I. The problem of complection with the staff of medical institutions of the Chernihiv region: historical aspect (1960 – 1980)
Lukyanets, О.А. Catering in the cities of the Ukrainian SSR in 1950’s
M’yakokhod, L.O. Women’s fashion in USSR period in materials «Soviaet women»
Sklar, V.M. Changes in the number of Russian-speaking population in Ukraine in late XX–early XXI century
Dmitrieva, E.V. The establishment and development of Mykolayiv regional professional development instruction centre for specialists of cultural field in 70-80s of the 20th century
Illyashenko, Y.Y. Some aspects of the situation of children in Ukraine period of civil society(90’s of XXcentury - beginning of XXI century)
Zozulya, Е.V. Staffing ensuring of the agencies of internal affairs of Ukraine: the history, current status and trends
Filipovich, M.A. Polotsk Land in the Reflection of the All –Rus Part of the First Belarusian-Lithuanian Chronicle
Tarasov, S.V. Chigirin campaign and Bahkchisaray agreement in pre-revolution historiography
Robak,I.Yu., Vodotyka, S.G. The Formular of V. Otamanovsky as an historical source
Nikolchenko, U.M., Dubnitskaya,V.V. Information space of Ukraine in the period of National-democratic revolution of 1917-1920s: analisis of the official sources
Cheberyko, O.V. The statistic sources of the study of Ukrainian SSR state budget forming history in 1920th
Zalievkyi, V.V. Representation problems of military offenders in memoirs: research history of publication memoirs of General A.V. Gorbatov
Katsero, V.O. Legislative initiative in the realm of charity in Ukraine (2008-2010)

Philosophic sciences

Zinchenko, V.V. The world-system analysis of global development versus theories of modernization
Lushch, U.I. Modernity and secularization: a new identity
Masjuk, O.P. Historical and philosophical comprehension of influence of public expectations on the process of social development
Dodonova, V.I. About essence and maintenance of social rationality
Matviychuk, A.V. Ecological deontology: valued maintenance and moral basis
Shwed, Z.V. «Extra»-natural environmental and the freedom of realizing national destiny
Palaguta, V.I. Meta-language and contemporary social and theoretical research of subjectivity
Melnik, V.V. Modus vanquished fear as anthropological border in єpohu Reformation
Movchan, M.М. Existential and psychoanalytical conceptions of fear
Krylova, S.A. The сategory of «Beauty» in the context of social being of the human
Stepanytsya, S.L. Social adaptation as an integral part of socialization
Shandor, F.F. Structure of national consciousness: social-philosophical aspect
Kyvliuk, O.P. Modern informational-communication technologies – key precondition for social and technological progress (socio-philosophical analysis)
Aksyonova, V.I. Methodological basis of the crosscultural communication in the context of modern informative society
Sulaytyzkay, T.V. The concept of an information society: the cultural aspect
Rusakov, S.S. Mass and popular culture: common and different
Fradkina, N.V. Enlightment as a principal factor of spirituality formation in the Ukrainian society
Popov, S.М. Features of the formation of relationships «economics-man» in conditions of globalization and the role of feedbacks in these processes
Kalinovskiy, Y.Y. Role of legal education in process of overcoming of justice deformations of Ukrainian society
Kondratyuk, V.V. Analysis of the judicial discussion of pragma-dialectical perspective
Krasnokytsky, A.V. Major power relations and their classification
Ishtvan, I.O. The principle of double articulation in cultural anthropology and visual studies: from constructivism to fictocriticism
Grinkiv, A.P. Social openness of religion in mass society
Ostashchuk, I.B. Catholic Reflection of Sacral Symbolism: per visibilia ad invisibilia
Shatalovich, О.M. Stages of social and ethical concept of love in Plato’s philosophy
Babyna, T.G. Mental Dominants in G.Skovoroda’s Philosophy
Salyha, I.О. Ivan Franko about people studies as a means of spiritual enrichment of a person
Nemchynov, І.G. The birth of Russian historical grand-narrative: V.Tatishchev and M. Lomonosov as the precursors of M.Karamzin
Maslak, O.O. Philosophical and judicial ideas of Christian Wolff and his school of natural law
Usanov, I.V. Change the methodological approaches to the world and the person according in philosophy of Deleuze
Chornyi, V.S. Military establishment as a determining factor of the development of Ukrainian state system
Garbar, G.A. Phenomenon of hospitality- theoretical and praxeological aspects
Devterov, I.V. Cybergeography as a social-institutional phenomenon
Martynenko, N.M. Priority-oriented directions of cultural and educational development
Terepyshchy, S.O., Bodnar, K.A. Тhe mechanisms of social control over the implementation of educational policy of Ukraine
Prudchenko, І.I. Postmodern perspective of pedagogical transformation
Nesterenko, G.O., Tyshkova, O.V. Modern social network as an instrument of non-formal education
Viktorov, V.G., Prihodko ,V.V. Conceptual principles of academic subjects’ improvement of modern higher school (by example of «Physical training»)
Bolshak, L.I. Process of implementing eco-saving innovations in educational process of higher educational institutions
Ashitok, N.I. Philosophical-educational aspect of research linguisticpicture of the world
Galchenko, M. Pedagogical practice as a matrix of art of teaching formation
Bilogur, V.E. Worldview orientations of modern student youth in context of choosing spiritual priorities
Bogdanova, N.G. Formation of personal life creativity culture at secondary comprehensive educational institutions
Pokas, V.P. Challenges of preparation the staff to work in the system of boarding school education
Andrushkevych, F. Methodological support for educational activity: Ukrainian-Polish experience

Political sciences

Rozova, T.V., Pustovit, A.S. The public politics as object research the political anthropology
Stavchenko, S.V. The methodological synthesis possibility in the crisis management in politics study
Fisun, A.O. The genesis of the concept of «information warfare»
Latygina, N.А. Globalization as a Challenge of the Time
Klymonchuk, V.I. Discourse in the context of freedom of choice in the oldest written sources of historical
Vonsovych, S.G. Principles of the theory of democratic transfer
Mamontovа, E.V. Myth as a source of symbolization: the political aspect
Garbadin, A.S. Word as ideology in politics: тheoretical features of the manifestation of the stranger
Polyanska, V.Y. The aesthetic systems research in aspect of the application political study
Kuptsova, I.I. Formation and modern tendencies in the development of the image theory in the political discourse
Polishchuk, O.S. Tolerance in сollective Action
Strizhova, I.А. Institute of the presidency on the post-Soviet space
Mostipan, O.M. The basic approaches оf finding the criteria and factors the efficiency of electoral systems
Ivchenko, O.G. Party and civil positions of an individual as reflection of civil society interests
Panchuk, M.I., Zvarych, I.T. The conception of regionalism in modern ethnopolitical researches
Bilyaeva, I.I. The problem of providing information security in the context of conducting state information policy
Panasiuk, L.V. Ukraine in XXth century: identity and bilingualism
Rybak, I.V. Mediatization of politics as a key factor of transformation of legitimation and delegitimation practices in Ukraine
Boychuk, M.А. Main stages of democratic development in Ukraine
Nikolaenko, N.A. Problems of division into periods of application of administrative resource are in Ukraine
Semigina, T.V., Lyashchuk, I.M. Policy to shape healthy lifestyles among youth: Ukrainian and European experience
Komarnytskyy, Y.M. The formation of outlook and the beginning of social activities of Vasyl Mudry
Makushina, A.I. Political and legal culture of Hetmanship clergy of 18th century
Zelena, O.Y. The Figure of Osip Nazaruk in the Ukrainian Political Science
Ivasechko, O.R. Laschenko’s concept of the state in the context of the development of the ukrainian political thought of the between-war period (chronological boundary 1918-1939)
Dzhyga, T.V. Methodological approaches to values study in western political science
Kyianytsia, L.L. Military–strategic Aspects of PRC Policy in Latin America
Yastremska, I.M. The comparative analysis of Indian and Pakistani nuclear potentials
Fedorova, K.О. The new national policy of Spain 2008

SCIENTIFIC LIFE

Buryak, L.I. Review вooks: E. Chykalenko, V. Vynnychenko. Correspondence. 1902–1929 / Compiler and foreword N. Myronets. – K.: Tempora, 2010. – 448 pages; E. Chykalenko, S. Yefremov. Correspondence. 1903–1928 / Compiler and foreword І. Starovoytenko. – К.: Tempora, 2010. – 384 pages; E. Chykalenko, A. Nikovskyi. Correspondence. 1908 – 1921 / Compiler N. Myronets, U. Seredenko, І. Starovoitenko; foreword U. Seredenko, І. Starovoitenko. – К.: Tempora, 2010. – 448 pages.
Moravets, N. , Kryvosheya, І.І. Review of the monograph: Mazhanna Kuchynska. From West to East. Inhabitants of the Polish–Lithuanian Commonwealth in altars of Russian church. – Krakiv: Collegium Columbinum, 2011. – 297 + XXV c.
Nikolaets, Yu.O. Review of the monograph: Zavalnyuk O.M. Creation and activity of the state Ukrainian universities (1917-1921): Monography / О. M. Zavalnyuk. – Kamyanets-Podolskyi: Aksioma, 2011. – 652 pages
Ivanov, N.S. Review of the monograph: E. V. Mamontova. State protocol and ceremonial as a symbolic instrument to provide the process of public communication: the origins, structure, normative-organizational bases / E.V. Mamontova. - Odessa: Printing House, 2011. – P.480.
Kulakovskyi, P. Review of the monograph: U.Zemskyi. Polish, Russian and Ukrainian elite struggling for Right-Bank Ukraine, middle XIX c.: Khmelnytskyi, 2011. – 368 pages
Miroshnikov O.A. The new approach to study the Phenomenon of Paradgmal images and Symbolus in the System of Notions and Categories apparatus of Phylosophy of History. Review of the monograph: Masayev M. V. Curriculum vitae of paradigmal images and symbols of epochs and civilizations. Monograph / M. V. Masayev. – Simferopol: DOLYA, 2011. – 512 p.
Gribanova, I.V. Annual XVI th International Slavonic Conference in Mykolaiv
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>