”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 50 (8) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Мельнічук І.А. Військово-політичні та економічні еліти Галицько-Волинської держави: велике боярство як унікальний феномен вітчизняної історії
Пилипів І.В. Освітянські акції Греко-католицької церкви у Другій Речі Посполитій
Руєв В.Л. Османський експедиційний корпус у захопленні Криму у 1475 р.
Буравський О.А. Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст.
Гладка Г.Л. Міська реформа ХІХ століття та її досвід для оптимізації самоврядування в містах сучасної України
Кліш А.Б. Формування суспільно-християнського руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ ст.
Діанова Н.М. Участь православного духовенства в роботі Таврійської вченої архівної комісії (1887-1917 рр.)
Циганенко Л.Ф. Цигани Бессарабії
Шандра І.О. Система представництва інтересів промислової еліти Донбасу та Придніпров’я в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Гуз А.М. Розвиток бібліотечної справи земськими установами на території України у другій половині ХIХ – на початку ХХ ст.
Швидкий С.М. Природно-кліматичні та соціально-економічні чинники формування народної медичної культури населення Української Слобожанщини ( ХІХ – початок ХХ ст.)
Дорофей Ю.О. Вплив української інтелігенції на жіночу освіту в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Щетініна Т.О. Формування правового статусу відомств у справах національних меншин за доби Центральної Ради
Крет Н.В. Історичні особливості становлення та розвитку етнічної культури українського народу
Сорокіна А.І. Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» як осередок збереження та відродження української народної культури
Омельченко О.В., Пилявець Р.І. До питання про увічнення пам’яті: досвід, проблеми
Павленко В.М., Тарасюта К.С. Католицька церква та революційні органи влади Іспанії у 1808–1814 рр.
Литвин Н.М. Ідеологічна складова судових процесів 1920 – 1930-х рр. проти наукової інтелігенції України
Трухманова С.Л. Деякі риси «радянського нового побуту» міського населення Поділля на початку 1920-х років
Тарнавська С.В. Мережа та структура вищих навчальних закладів УСРР в 1920-1933 роки
Чеберяко О.В. Особливості формування державного бюджету УСРР 1922/23 рр.
Шарпатий В.Г. Створення Всеукраїнського агрономічного товариства у 20-х рр.: програма, завдання, персоналії
Козирева М.Е. Німецькі національні райони України в системі адміністративно-територіального реформування 20-30-х рр. ХХ ст.
Фомін А.В. Луганщина у 1941 – 1942 рр.: морально-політичний стан населення
Костючок О.В. Діяльність Київської міської управи у промисловій сфері (вересень 1941 р. – початок 1942 р.)
Полєтаєв Г.В. Національні меншини у радянському русі Опору:польські та єврейські партизани Житомирщини (1941-1944 рр.)
Поляков В.Є. Ветерани партизанської боротьби
Польова Ю.В. Крах Кам’янець-Подільського окружного проводу Організації Українських Націоналістів у 1951-1952 рр.
Михайлюк О.В. Модернізація і доля селянства України у ХХ ст.
Тараненко С.П. Функціонування пожежних підрозділів в Південній Україні в кінці ХІХ –на початку ХХ ст.
Каганов Ю.О. Комсомол України і країн Центрально-Східної Європи в умовах кризи радянської системи
Тищенко В.Г. Функції НУО в умовах суспільних трансформацій в Україні (друга половина 90-х - початок 2000-х років)
Потапенко Я.О. Рецепція людського тіла як соціокультурного феномену в сучасній історичній науці
Філіпович М.А. Полоцьк у другому та третьому білорусько–литовських літописних зводах
Мельник В.В. Питання хрещення Аскольда і Діра в інтерпретації російських істориків
Лукашова О.В. Висвітлення особистості кошового отамана Івана Сірка в літописі Самійла Величка
Коцур Г.Г. Олена Апанович про сингулярність постаті кошового отаманаП. Калнишевського
Федоренко М.О. Дослідження джерел з історії Церковно – історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872 – 1920 рр.: історіографічний аспект
Арабаджи С.С. Використання матеріалів газетної періодики другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в дослідженні повсякденності грецького населення Північного Приазов’я
Романцов В.М. Проблеми становлення Гетьманщини в українській народницькій історіографії
Атоян О.М., Горбань Т.Ю. Махновщина як відображення ідеології селянського повстанського руху в Україні: історіографічне узагальнення проблеми
Морозова О.В. Висвітлення проблем радянської індустріалізації Донбасу в західній історіографії
Бадер А.В. Повсякденне життя студентства УРСР в середині 1950-х – середині 1980-х рр. у радянській та сучасній українській історіографії
Ніколаєць К.М. Вплив НТП на суспільно-політичні процеси в УРСР у другій половині 1960-х-на початку 1980-х років: українська історіографія
Лозовий А.В. Давня та середньовічна історія України в працях вчених Київського університету середини 50-х – середини 80-х років ХХ ст.
Латиш Ю.В. Антиалкогольна кампанія часів Перебудови: історіографія питання
Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства початку ХХ ст. в сучасній російській історіографії

Філософські науки

Зінченко В.В. Світ-системний аналіз глобального розвитку versus теорії модернізації
Воробйова Л.С. Онтологічний та гносеологічний виміри глобалізації
Кивлюк О.П. Світоглядно-просвітницька діяльність як важлива умова сучасної цивілізаційної адаптації
Мельник В.В. Формування постмодерністської цивілізації як результат розвитку хвиль глобалізації та глобальної історії
Акопян В.Г. Екологічний аспект стратегії сталого людського розвитку
Голованов Б.Д. Ідеологія: між модерном і постмодерном
Шандор Ф.Ф. Національна свідомість як духовно-практичний феномен
Бут В.В. Онтологічні засади людської деструктивності
Чайка І.Ю. Людина як цілісна біосоціальна система: інформаційний аспект
Бережна С.В. Компаративний аналiз методологiчного iнетрументарiю понятгя «нацiональний менталiтет»
Попов В.Ю. Герметевтика та історія понять
Руденко В.В. Неопатримоніальні відносини в сучасному комунікаційному процесі
Скубашевська О.С. Мовний контекст полікультурного середовища
Пасько O.О. Взаємодія держави і громадянського суспільства: соціально-філософський дискурс
Чорний В.С. Нові незалежні держави як філософська проблема
Газнюк Л.М., Разумовський С.О. Кооперативний рух як форма і спосіб організації суспільного життя
Скворець В.О. Причинно-наслідкова обумовленість процесу розвитку життєустрою народу
Александрова О.С. Сутність, проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз
Семенюк І.В. Світоглядні орієнтації східної людини
Шаповалова Л.О. Особливості соціокультурної детермінації розвитку феномена побуту
Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Особливості організації та управління правовим вихованням у демократичному суспільстві
Краснокутський О.В. Теорія та ідеологія державотворення як фактори оптимізації соціального управління на етапі трансформації українського суспільства
Буяшенко В.В. Професіоналізація соціального піклування в Україні
Зеленова Т.В. Етико-психологічний аспект становлення подружніх взаємин у молодій сім’ї
Остащук І.Б. Філософія символізму старозавітних теонімів
Богатирьова Н.Ю. Релігія і право: методологічні аспекти дослідження
Богданова Н.Г. Основні фактори формування культури життєтворчості особистості
Гарбар Г.А. Туризм як феномен культури
Власов В.І. Передвісник глобалізації
Мовчан М.М. Екзистенціали людського буття у філософії Григорія Сковороди: страх, самотність, любов, свобода
Павлишин Л.Г. Володимир Винниченко та Григорій Сковорода про гармонійне життя людини як невід’ємний атрибут щастя
Руденко Б.Б. Тенденції формування методологічних засад юридичного знання в епоху Відродження: Н.Макіавеллі та Ж.Боден
Хамула Д.В. «Життя-Смерть» у міфологічної концепції крізь призму мистецтва античного вазопису
Шаталович О.М. Етико-евдемоністичні основи концепції сім’ї в філософії Арістотеля
Юрченко Л.І. Екологічна культура слов’янського етносу
Матвєєв В.О. Філософські пошуки великого російського письменника Л.М.Толстого в аспекті самореалізації особистості
Швед З.В. Життя як свобода в екзистенційній перспективі іудаїзму
Кудря І.Г. Філософська основа австрійської соціально-економічної думки
Чернова Л.П. Проблеми формування наукового світогляду сучасного студента
Малиновська О.Л. Сучасний дискурс теорії управління освітою – зміна парадигми
Лісовий О. Поняття самоідентифікації особистості в світлі сучасного філософсько-психологічного та педагогічного дискурсу
Большак Л.І. Екологізація вищої освіти як основа світобачення і професійної діяльності особистості
Гончаренко І.А. Освітні механізми формування і розвитку управлінської еліти
Ганаба С.О. Інноваційна спрямованість освіти як філософська проблема
Білогур В.Є. Особливості й напрями демократизації життєдіяльності студентів
Білан С.І. Структура, функції та особливості історичного мислення учнівської молоді
Мартиненко Н.М. «Історія української культури» для англомовних студентів. Тема перша
Гришкіна В.Б., Кухар О.В., Шевченко А.О. Лексико-граматична основа побажань у здійсненні прагматичних інтенцій мовця засобами німецької та французької мов

Політичні науки

Бойчук М.А. Проблеми українського вибору форми демократії
Панасюк Л.В. Ідентичність та білінгвізм в сучасній Україні
Санченко А.Ю. Ідея соборності в незалежній Україні
Требін М.П. Український транзит в контексті стратегії реформ
Чабанов В.Г. До питання сутності поняття «національна ментальність українців»
Гросфельд О.В. Система соціального партнерства у сучасній Україні: проблеми інституційних трансформацій
Джига Т.В. Розвиток соціального партнерства в країнах ЄС та Україні: порівняльний аналіз
Мелеганич Г.І. Захист прав українців, які проживають за кордоном, як вектор етнонаціональної політики України
Андрущенко Т.В. Подолання ціннісного розколу цивілізацій: роль науки
Кострюков С.В. Духовна влада культури і культурна політика держави
Латигіна Н.А. Цінності та ідеали демократії
Марченко Ю.В. Особливості політологічного дослідження підприємництва як соціального інституту
Куспляк І.С. Адміністративні послуги в електронному вигляді: питання класифікації
Дзюба Р.М., Чарських І.Ю. Використання кінематографу як засобу політичної комунікації
Родіна У.І. Європейська політика безпеки та оборони: національні пріоритети та наднаціональні прагнення
Антонюк Н.В., Краєвська О.А. Особливості реалізації Болонського процесу в країнах Європи
Денисюк С.Г. Політична комунікація як чинник розв’язання міжнародних конфліктів
Зварич І.Т. Вплив політики «нового регіоналізму» на трансформаційні процеси в європейських країнах
Рубцов А.О. Геостратегії НАТО в контексті структурних трансформацій системи міжнародних відносин
Ніколаєнко Н.О. Застосування адміністративного ресурсу в Російській Федерації в контексті виборчих кампаній
Рибак А.І. Державна політика боротьби з корупцією у Польщі: нормативно-інституційний аспект
Кухтін М.М. Зовнішньополітичні пріоритети ХДС-ХСС: концепція «німецького федералізму»
Турів М.В. Ініціатива «Східного партнерства» та позиція Австрії
Стряпко А.Д. Незалежні опозиційні ініціативи та позиція творчої інтелігенції в Чехословаччині напередодні оксамитової революції (1987-1989 рр.)

Наукове життя

Гедікова Н.П. Рецензія на монографію: Польовий М.А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання / М.А. Польовий. – Одеса : Фенікс, 2011. – 288 с.
Коцур А.П. Рецензія на монографію: Гончаренко О.М. Функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна»: управлінсько-розпорядчі та організаційно-правові аспекти (1941 – 1944 рр.): монографія / Гончаренко О.М. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 600 с.
Масаєв М.В. Теория факту у двох книгах або невдалий доказ «трудової теорії» походження свідомості людини Ф. Енгельса (у світлі концепції парадигмальних образів і символів епох, цивілізацій та народів). Рецензія на монографію: Хрустов Г. Ф. Теория факта. Кн. первая. Природа жизни и фактуальность знания. Кн. вторая. Создание фактуальности в знании / Г. Ф. Хрустов; Под ред. засл. деятеля науки России, проф. Г. К. Ашина. Предисл. акад. РЕАН С. Л. Новоселовой. – М.: Московский гос. ин-т междунар. отношений (университет), 2005. – 296 с.

Додатки

Політичні науки

Зіміна К.С. Культурні та економічні трансформації в Україні: глобалізаційний аспект
Єсипенко Є.І. Політична система як фактор виникнення та становлення тіньового сектору економіки
Гайкалова Н.В. Информационная сфера как поле геополитического противостояния
Федорова К.О. Іспанія у атлантичному вимірі: відносини із США та НАТО
Гаспарян А.Л. Вірменське питання у зовнішній політиці Туреччини

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Мельничук И.А. Военно-политические и экономические элиты Галицко-волынского государства: крупнейшее боярство как уникальный феномен отечественной истории
Пилипив И.В. Обучение религии в образовательной политике Греко-католической церкви во второй Речи Посполитой
Руев В.Л. Османский экспедиционный корпус при захвате Крыма в 1475 г.
Буравский А.А. Социально-экономическое положение Римско-Католической Церкви на Правобережной Украине в первой половине ХІХ в.
Гладкая Г.Л. Городская реформа ХІХ века и ее опыт для оптимизации самоуправления в городах современной Украины
Клиш А.Б. Формирование общественно-христианского движения в Восточной Галичине в конце XIX в.
Дианова Н.Н. Участие православного духовенства в работе Таврической ученой архивной комиссии (1887-1917 гг.)
Цыганенко Л.Ф. Цыгане Бессарабии
Шандра И.А. Система представительства интересов промышленной элиты Донбасса и Приднепровья в конце ХІХ – ХХ вв.
Гуз А.М. Развитие библиотечного дела земскими учреждениями на территории Украины во второй половине ХIХ – вначале ХХ в.
Швидкий С.Н. Природно-климатические, социально-экономические факторы формирования народной медицинской культуры населения Украинской Слобожанщины ( ХІХ – начало ХХ ст.)
Дорофей Ю.О. Влияние украинской интеллигенции на женское образование в Украине во второй половине ХІХ – начале ХХ ст.
Щетинина Т.А. Формирование правового статуса ведомств по делам национальных меньшинств в период Центральной Рады
Крет Н.В. Исторические особенности становления и развития этнической культуры украинского народа
Сорокина А.И. Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» как центр сохранения и возрождения украинской народной культуры
Омельченко О.В., Пилявець Р.И. К вопросу об увековечении памяти: опыт, проблемы
Павленко В.М., Тарасюта К.С. Католическая церковь и революционные органы власти Испании в 1808–1814 гг.
Литвин Н.Н. Идеологическая составляющая судовых процессов 1920 – 1930-х годов против научной интеллигенции Украины
Трухманова С.Л. Некоторые черты «советского нового быта» городского населения Подолья в начале 1920-х годов
Тарнавская С.В. Сеть и структура высших учебных заведений УССР в 1920-1933 годах
Чеберяко О.В. Особенности формирования государственного бюджета УССР 1922/1923 гг.
Шарпатий В.Г. Создание Всеукраинского агрономического общества в 20-х гг: программа, задачи, персоналии
Козырева М.Э. Немецкие национальные районы Украины в системе административно-территориального реформирования 20-30-х гг. ХХ в.
Фомин А.В. Луганщина в 1941 – 1942 гг.: морально-политическое состояние населения
Костючок А.В. Деятельность Киевской городской управы в промышленной сфере (сентябрь 1941 г. – начало 1942 г.)
Полетаев Г.В. Национальные меньшинства в советском движении Сопротивления: польские и еврейские партизаны Житомирщины (1941-1944 гг.)
Поляков В.Е. Ветераны партизанской борьбы
Полевая Ю.В. Крах Каменец-Подольского окружного провода Организации Украинских Националистов в 1951-1952 гг.
Михайлюк А.В. Модернизация и судьба крестьянства Украины в ХХ в.
Тараненко С.П. Функционирование пожарных подразделений в Южной Украине в конце ХІХ – начале ХХ ст.
Каганов Ю.О. Комсомол Украины и стран Центрально-Восточной Европы в условиях кризиса советской системы
Тищенко В.Г. Функции НПО в условиях общественных трансформаций в Украине (вторая половина 1990-х – начало 2000-х годов)
Потапенко Я.О. Рецепция человеческого тела как социокультурного феномена в современной исторической науке
Филипович М.А. Полоцк во втором и третьем белорусско-литовских летописных сводах
Мельник В.В. Вопрос о крещении Аскольда и Дира в интерпретации русских историков
Лукашова О.В. Освещение личности кошевого атамана Ивана Сирко в летописи Самийло Величко
Коцур Г.Г. Елена Апанович о сигулярности личности кошевого атамана П. Калнышевского
Федоренко М.А. Исследование источников по истории Церковно-исторического и археологического общества при Киевской духовной академии 1872–1920 гг., историографический аспект
Арабаджи С.С. Использование материалов газетной периодики второй половины XIX – начала ХХ вв. в исследовании повседневности греческого населения Северного Приазовья
Романцов В.Н. Проблемы становления Гетманщины в украинской народнической историографии
Атоян О.Н., Горбань Т.Ю. Махновщина как отражение идеологии крестьянского повстанческого движения в Украине: историографическое обобщение проблемы
Морозова Е.В. Освещение проблем советской индустриализации Донбасса в западной историографии
Бадер А.В. Повседневная жизнь студенчества УССР в середине 1950-х – середине 1980-х гг. в советской и современной украинской историографии
Николаец К.Н. Влияние НТП на общественно-политические процессы в УССР во второй половине 1960-х – в начале 1980-х годов: украинская историография
Лозовой А.В. Древняя и средневековая история Украины в роботах ученых Киевского университета средины 50-х – средины 80-х годов ХХ века
Латыш Ю.В. Антиалкогольная кампания времен Перестройки: историография вопроса
Парасунько Б.П. Культурно-просветительные организации начала ХХ века в современной российской историографии

Философские науки

Зинченко В.В. Мир-системный анализ глобального развития versus теорий модернизации
Воробьева Л.С. Онтологическое и гносеологическое измерения глобализации
Кивлюк О.П. Мировоззренческо-просветительская деятельность как важное условие современной цивилизационной адаптации
Мельник В.В. Формирование постмодернистской цивилизации как результат развития волн глобализации и глобальной истории
Акопян В.Г. Экологический аспект стратегии устойчивого человеческого развития
Голованов Б.Д. Идеология: между модерном и постмодерном
Шандор Ф.Ф. Национальное сознание как духовно-практический феномен
Бут В.В. Онтологические основания человеческой деструктивности
Чайка И.Ю. Человек как целостное биосоциальное существо: информационный аспект
Бережная С.В. Компаративный анализ методологического инструментария познания понятия «национальный менталитет»
Попов В.Ю. Герменевтика и история понятий
Руденко В.В. Неопатрмониальные отношения в современном коммуникационном пространстве
Скубашевская О.С. Языковой контекст поликультурной среды
Пасько О.О. Взаимодействие государства и гражданского общества: социально-философский дискурс
Черный В.С. Новые независимые государства как философская проблема
Газнюк Л.М., Разумовский С.А. Кооперативное движение как форма и способ организации общественной жизни
Скворец В.А. Причинно-следственная обусловленность процесса развития жизнеустройства народа
Александрова Е.С. Сущность, проблемы и перспективы развития местного самоуправления в современной Украине: социально-философский анализ
Семенюк И.В. Мировоззренческие основы восточного человека
Шаповалова Л.А. Особенности социокультурной детерминации развития феномена быта
Данильян О.Г., Дзебань А.П. Особенности организации и управления правовым воспитаниенм в демократичском обществе
Краснокутский А.В. Теория и идеология государственного строительства как факторы оптимизации социального управления на этапе трансформации украинского общества
Буяшенко В.В. Профессионализация социальной заботы в Украине
Зеленова Т.В. Этико-психологический аспект становления супружеских отношений в молодой семье
Остащук И.Б. Философия символизма ветхозаветных теонимов
Богатырева Н.Ю. Религия и право: методологические аспекты исследования
Богданова Н.Г. Основные факторы формирования культуры жизнетворчества личности
Гарбар Г.А. Туризм как феномен культуры
Власов В.И. Предвестник глобализации
Мовчан М.М. Экзистенциалы человеческого бытия в философии Григория Сковороды: страх, одиночество, любовь, свобода
Павлишин Л.Г. Владимир Винниченко и Григорій Сковорода о гармоничной жизни человека как неотъемлемый атрибут счастья
Руденко Б.Б. Тенденции формирования методологических оснований юридического знания в эпоху Возрождения: Н. Макиавелли и Ж. Боден
Хамула Д.В. «Жизнь – Смерть» в мифологической концепции сквозь призму искусства античной вазописи
Шаталович А.М. Этико-эвдемонистические основания концепции семьи в философии Аристотеля
Юрченко Л.И. Екологическая культура словянского этноса
Матвеев В.А. Философские поиски великого русского писателя Л.Н.Толстого в аспекте самореализации личности
Швед З.В. Жизнь как свобода в экзистенциальной перспективе иудаизма
Кудря И.Г. Философская основа австрийской социально-экономической мысли
Чернова Л.П. Проблемы формирования научного мировоззрения современного студента
Малиновская Е.Л. Современный дискурс теории управления образованием – смена парадигмы
Лисовой О.В. Понятие самоидентификации личности в свете современного философско-психологического и педагогического дискурса
Большак Л.B. Экологизация высшего образования как основа мировоззрения и професиональной деятельности личности
Гончаренко И.А. Образовательные механизмы формирования и развития управленческой элиты
Ганаба С.А. Инновационная напрвленность образования как философская проблема
Билогур В.Е. Ососбенности и направления демократизации жизнедеятельности студентов
Билан С.И. Структура, функции и особенности исторического мышления учащейся молодежи
Мартыненко Н.Н. «История украинской культуры» для англоязычных студентов. Тема первая
Гришкина В.Б., Кухарь О.В., Шевченко А.А. Лексико-грамматическая основа пожеланий в осуществлении прагматических интенций говорящего средствами немецкого и французского языков

Политические науки

Бойчук М.А. Проблемы украинского выбора формы демократии
Панасюк Л.В. Идентичность и билингвизм в современной Украине
Санченко А.Ю. Идея соборности в независимой Украине
Требин М.П. Украинский транзит в контексте стратегии реформ
Чабанов В.Г. К вопросу сущности понятия «национальная ментальность украинцев»
Гросфельд Е.В. Система социального партнерства в современной Украине: проблемы институциональных трансформаций
Джига Т.В. Развитие социального партнерства в странах ЕС и Украине: сравнительный анализ
Мелеганич А.И. Защита прав украинцев, проживающих за рубежом, как вектор этнонациональной политики Украины
Андрущенко Т.В. Преодоление ценностного раскола цивилизаций: роль науки
Кострюков С.В. Духовная влдасть кудьтуры и культурная политика государства
Латыгина Н.А. Ценности и идеалы демократии
Марченко Ю.В. Особенности политологического исследования предпринимательства как социального института
Куспляк И.С. Административные услуги в электронном виде: вопрос классификации
Дзюба Р.Н., Чарских И.Ю. Использование кинематографа в качестве способа политической коммуникации
Родина У.И. Европейская политика безопасности и обороны: национальные приоритеты и наднациональные устремления
Антонюк Н.В., Краевская О.А. Особенности реализации Болонского процесса в странах Европы
Денисюк С.Г. Политическая коммуникация как фактор разрешения международных конфликтов
Зварыч И.Т. Влияние политики «нового регионализма» на трансформационные процессы в европейских странах
Рубцов А.А. Геостратегии НАТО в контексте структурных трансформаций системы международных отношений
Николаенко Н.А. Применение административного ресурса в Российской Федерации в контексте избирательных кампаний
Рыбак А.И. Государственная политика борьбы с коррупцией в Польше: нормативно-институционный аспект
Кухтин М.М. Внешнеполитические приоритеты ХДС-ХСС: концепція «немецкого федерализма»
Турив М.В. Инициатива «Восточного партнерства» и позиция Австрии
Стряпко А.Д. Независимые оппозиционные инициативы и позиция творческой интеллигенции в Чехословакии перед бархатной революцией (1987-1989)

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Гедикова Н.Ф. Рецензия на монографию: Полевой Н.А. Политические процессы: теория и практика моделирования / Н.А.Полевой. – Одесса : Фенікс, 2011. – 288 с.
Коцур А.П. Рецензия на монографию: Гончаренко О.М. Функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна»: управлінсько-розпорядчі та організаційно-правові аспекти (1941 – 1944 рр.): монографія / Гончаренко О.М. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – 600 с.
Масаев М.В. Теория факта в двух книгах или неудавшееся доказательство «трудовой теории» происхождения человеческого сознания Ф. Энгельса (в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов). Рецензия на монографию: Хрустов Г.Ф. Теория факта. Кн. первая. Природа жизни и фактуальность знания. Кн. вторая. Создание фактуальности в знании / Г.Ф. Хрустов; Под ред. засл. деятеля науки России, проф. Г.К. Ашина. Предисл. акад. РЕАН С.Л. Новоселовой. – М.: Московский гос. ин-т междунар. отношений (университет), 2005. – 296 с.

Приложения

Политические науки

Зимина Е.С. Культурные и экономические трансформации в Украине: глобализационный аспект
Есипенко Е.И. Политическая система як фактор возникновения и становления теневого сектора экономики
Гайкалова Н.В. Информационная сфера как поле геополитического противостояния
Федорова Е.О. Испания в атлантическом измерении: отношения США-НАТО
Гаспарян А.Л. Армянский вопрос во внешней политике Турции

CONTENT

Historical studiens

Melnichuk, I.A. Military-political and economic elites of the Galicia - Volyn state: the majority boyars as unique phenomenon of home history
Pylypiv, I.W. Educational actions of the Greek Catholic church in the Second Rech Pospolita
Ruyev, V.L. The Ottoman expeditionary force in the conquest of the Crimea in 1475
Buravsky, О.A. The social-economic position of the Roman Catholic Church on the Right-Bank Ukraine in the first half of the XІXth century
Gladka, G.L. City reform of ХІХ century and its experience for optimization of self-government in the cities of modern Ukraine
Klish, А.В. Formation of public-christian movement in Eastern Galicia the late ХІХ century
Dianova, N.М. Participation of orthodox clergy in work of the Taurian scientific archival commission (1887-1917)
Tsyganenko, L.F. Gipsies of Bessarabia
Shandra, I.A. The system of the representation of the interests an industrial elite of Donbas and Dnipro at the end of XIX – XX centuries
Guz, A.M. Development of library business by Zemstvos’ establishments on territory of Ukraine in a second half of XIX – at the beginning of XX century
Shvydkyi, S.М. Natural-climatic, socioeconomic development factors of traditional folk medicine culture of the Ukrainian Slobozhanshchina population (second half of the XIX - beginning XX centuries)
Dorofeу, Y.O. Іnfluence of the Ukrainian intelligence on female formation in Ukraine ІІ half ХІХ - beginning XX item
Schetinina, T.A. Forming of legal status of departments is in matters of national minorities for the days of Central Rada
Kret, N.V. Historical features of formation and development of ethnic culture of the Ukrainian people
Sorokina, A.I. National Center of Folk Culture «Ivan Gonchar Museum», as the center of the preservation and revival of the Ukrainian traditional culture
Omelchenko, O.V., Pylyavets, R.I. On the question of perpetuation of memory: experience, problems
Pavlenko, V.M., Tarasyuta, K.S. The Catholic Church and Revolutionary Authorities of Spain in 1808–1814
Lytvyn, N.М. The ideological constituent of trial processes in 1920 – 1930 years against scientific intelligentsia in Ukraine
Truhmanova, S.L. Some features of the «new Soviet way of life» of the urban population of Podolia early 1920s
Tarnavska, S.V. The network and structure of higher education establishments of Ukrainian SSR in 1920s-1933s
Cheberyko, O.V. The features of Ukrainian SSR in 1922/ 1923 state budget forming
Sharpatyy, V.G. Creation of the Ukrainian Society of Agronomy in the 20’s: program, objectives, personaliyiyi
Kozyreva, M.Е. German national districts of the Ukraine in the system of administrative-territorial reform of the 20-30-ies of the 20th century
Fomin, A.V. Lugansk region in 1941 - 1942: moral and political condition of the population
Kostuichok, O.V. The activity of the Kyiv city municipality in industrial sphere (September 1941 – beginning of 1942)
Poletaev, H.V. The national minorities in the soviet resistance movement: рolish and Jewish guerillas of the Zhitomir region (1941-1944)
Polyakov, V.Е. Veterans of guerrilla struggle
Polyova, Ju.V. The collapse of Kamenetz-Podolsk district leadership of the Organization of Ukrainian Nationalists in 1951-1952
Mykhailuk, O.V. Modernization and fate of peasantry of Ukraine are in ХХ of century
Taranenko, S.P. Operation of fire departments in southern Ukraine in the late ХІХ early ХХ century
Kaganov, Yu.О. Komsomol of Ukraine and countries of Central and Eastern Europe in the crisis of the Soviet system
Tyshchenko, V.G. Functions of NGOs under the social transformations in the Ukrainian state in 1990–2000
Potapenko, Y.O. The Reception of human body as social and cultural phenomenon in modern historiography
Filipovich, M.A. Polotsk in the second and third Belarusian and Lithuanian chronicles
Melnyk, V.V. The question of Askold and Dir baptism in Russian historians interpretation
Lukashova, O.V. Coverage of the personality of Ivan Sirko ataman in the annals of Samiylo Velichko
Kotsur, G.G. Olena Apanovych about the unicity of figure of ataman P. Kalnyshevskiy
Fedorenko, M.O. Source researching on history of church-historical and archeological society of Kiev spiritual academy in 1872-1920, historiographical aspect
Arabadzhy, S.S. Usage of material from newsprint periodicals of the second half of XIX - early XX centuries for the purpose of studying everyday life of the Greek population of the Northern Azov
Romantsov, V.М. Problems of Hetmanate Formation at the Ukrainian Narodniks historiography
Atoyan, O.M., Gorban, T.Y. «Mahnovshchina» as reflection of ideology of peasants’ rebellion movement: нistoriographical generalization of problem
Morozova, H.V. Lighting problems of Soviet industrialization of Donbass in Western historiography
Bader, A.V. Everyday life of student youth in USSA in medium 1950 – medium 1980 in soviet and modern Ukrainian historiography
Nikolaets, K.М. Іnfluence of science-technical progress of political processes in Ukraine during 1960-early 1980s: Ukrainian historiography
Lozovuy, A.V. Ancient and Medieval history of Ukraine in works of the scientists of Kyiv National University by middle 50s - middle 80s of XX century
Latysh, Yu.V. The anti-alcohol campaign during Perestroika: Historiography of the problem
Parasunko, B.P. Cultural and educational organizations in the early twentieth century modern Russian historiography

Philosophic sciences

Zinchenko, V.V. The world-system analysis of global development versus theories of modernization
Vorobyova, L.S. Globalization as a social phenomenon of present: ontological and epistemological measurements
Kyvluk, O.P. Ideological and educational activities as an important condition for the contemporary civilised adaptation
Melnik, V.V. Formation of postmodern civilization as a result of development of the waves of globalization and global history
Akopyan, V.G. The ecological aspect of the consistent human development
Golovanov, B.D. Ideology: between modern and postmodernom
Shandor, F.F. The national consciousness as a spiritual and practical phenomenon
But, V.V. Ontological basis of human destruction
Chayka, I.Yu. Man as integral biosocial creature: an informative aspect
Berezhnaya, S.V. Comparative analysis of the methodological tools of knowledge the concept of «national mentality»
Ророv, V.Yu. Hermeneutics and history of concepts
Rudenko, V.V. Neopatrimonial relations in the moden соmmunication process
Skubashevska, O.S. Linguistic context of the political and culture environment
Pasko, О.О. The Interaction of State and Civil Society: Social and Philosophical Discourse
Chornyi, V.S. Newly Independent States as a philosophical problem
Gazniuk, L.M., Razumovskiy, S.A. The cooperative movement as form and method of public life
Skvorets, V.O. Cause and effect conditionality of the process of development of the life organization of people
Aleksandrova, O.S. The essence, problems and prospects of development of local government in modern Ukraine: the socio-philosophical analysis
Semenyuk, I.V. The worldview foundation in the East Asian man
Shapovalova, L.A. Features of socio-cultural determination of development of the phenomenon of way of life
Danilyan, O.G., Dzeban, A.P. Features of organization and management of legal education in democratic society
Krasnokytsky, A.V. Theory and ideology of nation-building as factors of social management optimization phase transformation of Ukrainian society
Buyashenko, V.V. Professionalization of social care in Ukraine
Zelenova, T.V.Ethical and psychological aspects of the formation of marital relationships in young families
Ostashchuk, I.B. Philosophy of Symbolisme of Old Testament Toponyms
Bogatyreva, N.Y. Religion and right: methodological aspects of research
Bogdanova, .N.G. Main factors of culture formation in a creative life of a personality
Garbar, G.A. Tourism as a cultural phenomenon
Vlasov, V.I. Precursor of globalization
Movchan, M.M. Existentials of human being in philosophy of Hryhorii Skovoroda: fear, solitude, love, freedom
Pavlyshyn, L.G. Vladimir Vinnichenko and Skovoroda of harmonious life as an essential attribute of happiness
Rudenko, B.B. Formation tendencies of methodological bases of legal awareness in the Renaissance: N. Machiavelli and J. Bodin
Hamula, D.V. «Life – Death» in the mythological concept of art through the ancient vases
Shatalovich, О.M. Ethical and Eudemonistical foundations of family in the philosophy of Aristotle
Yurchenko, I.I. Ecological culture of the slavonic people
Matveev, V.О . Philosophical search for the great Russian writer Leo Tolstoy in the aspect of self-realization of the personality
Shved, Z.V. Life as freedom in the existential perspective of Judaism
Kudrya, I.G. Philosophical basis of the Austrian social-economic thought
Chernova, L.P. Problems of formation of scientific outlook of a modern student
Malinovska, O.L. Contemporary discourse in the education management theory – changes of the paradigm
Lisovy, O.V. Notions of self-identification of an individual in the light of the modern philosophical, psychological and pedagogical discourse
Bolshak, L.I. Ecologisation of the higher education as the basis for world perception and professional activity of a personality
Goncharenko, I.A. The educational mechanisms of forming and development of the administrative elite
Ganaba, S.A. Innovational orientation of the education as a philosophical problem
Bilogur, V.Ye. Peculiarities and lines of democratisation of the students’ life
Bilan, S.I. Structure, functions and features of historical thought of young people
Martynenko, N.M. «History of Ukrainian culture» for english-spaking students. First topic
Grishkina, V.B., Kukhar, O.V., Shevchenko, A.O. Lexico-grammatical basis of wishes in realization of pragmatic intentions of the speaker in the German and French languages

Political sciences

Boychuk, M.А. Problems of the Ukrainian choice of the form of democracy
Panasiuk, L.V. Identity and bilingualism in modern Ukraine
Sanchenko, A.Y. The idea of collegiality in the independent Ukraine
Trebin, M.P. Ukrainian Transit is in the Context of Strategy of Reforms
Chabanov, V.G. In essence the concept of «Ukrainian national mentality»
Grosfeld, О.V. System of social partnership in modern Ukraine: problems of institutional transformations
Dzhyga, T.V. Social partnership evolution in the EU and Ukraine: comparative analysis
Melehanych, H.І. Protection of Ukrainians residing abroad as a vector of ethno-national policy of Ukraine
Andruschenko, T.V. Overcoming of the rift in values between civilisations: the role of science
Kostrukov, S.V. The spiritual power of culture and the cultural policy of the state
Latygina, N.А. Values and Ideals of Democracy
Marchenko, Y.V. Features of political science research of enterprise as a social institute
Kuspliak, I.S. The administrative services provision in electronic: the question classification
Dziuba, R.N., Charskykh, I.Y. Using cinema as a tool for political communication
Rodina, U.I. European Security and Defence Policy: National Priorities and Supranational Aspirations
Antonyuk, N.V., Krayevska, O.A. Peculiarities of the realization of the Bologna process in Europe
Denysuk, S.G. Political communication as a factor of solving international conflicts
Zvarych, I.T. The influence of the «new regionalism» policy on transformation processes in the European countries
Rubcov, A.O. NATO Geostrategies in the context of structural transformations of Intrnational Relations System
Nikolaenko, N.О. Application of administrative resource is in Russian Federation in the context of electoral campaigns
Rybak, A.I. Public policy of fight against corruption in Poland: normatively-institutional aspect
Kukhtin, M.M. The external policy priorities of the CDU-CSU: the concept of the «German federalism»
Turiv, M.V. «The Eastern Partnership» initiative and the position of Austria
Stryapko, A.D. Independent oppositional initiatives and position of the creative intelligentsia in Czechslovakia on the eve of the velvet revolution 1987-1989

SCIENTIFIC LIFE

Gedikova, N.P. Review of a monograph: Polyovyy M.A. Political processes: theory and practice of modeling / M.A. Polyovyy. – Odesa : Phoenix, 2011. - 288 p.
Kotsur, А.Р. Review of the monography: Goncharenko O.M. Operation of the occupation administration Rayhskomisariatu «Ukraine»: management and administrative and organizational and legal aspects (1941 - 1944 years):
monograph/Goncharenko O.M. - K.: NEA Dragomanov, 2011. - 600 p.
Masayev, M.V. Theory of the fact in two books or failed proof of «labour theory» of the origin of human mind by F. Engels (in the light of conception of the paradigmal images and symbols of epochs, civilizations and people). Review on a monograph: Хрустов Г.Ф. Теория факта. Кн. первая. Природа жизни и фактуальность знания. Кн. вторая. Создание фактуальности в знании / Г.Ф. Хрустов; Под ред. засл. деятеля науки России, проф. Г.К. Ашина. Предисл. акад. РЕАН С.Л. Новоселовой. – М.: Московский гос. ин-т междунар. отношений (университет), 2005. – 296 с.

Additions

Political sciences

Zimina, K.S. Cultural and Economic Conversions in Ukraine: Globalization Aspect
Yesypenko, Y.І. Political system as a factor of occurrence and establishment of the sector of shadow economy
Gaykalova, N.V. Information sphere as a field of geopolitical confrontation
Fedorova, K.О. Espana en area atlantica: las relaciones con EE.UU. y la OTAN
Gasparyan, A.L. The Armenian issue in Turkish foreign policy
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>