”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 51 (9) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Клеймьонова О.О. Русь і монголи: військово-політичні відносини першої половини ХІІІ ст.
Гладка Г.Л. Поширення магдебурзького права на українських землях (XIV – першої половини ХІХ ст.): історико-правовий аспект
Луценко М.В. Садиби козацької старшини Слобідсько-Української губернії (XVIII – перша половина XIX ст.)
Мисак Н.Ф. Педагогічна освіта в Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: місце та роль у ній українського населення
Тамамян Н.В. До історії будівництва римсько-католицької церкви в колонії Гріненталь Таврійської губернії у другій половині XIX ст.
Федоренко М.О. Протоколи засідань Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії
Швидкий С.М. Місце та роль народних лікарів у формуванні медичної культури Української Слобожанщини у ХІХ – початку ХХ ст.
Чуткий А.І. Самоорганізація студентства Київського комерційного інституту як одна із складових історії зародження профспілкового руху в Україні
Зінченко О.В. Столипінська освітня політика у Державній Раді у 1907 р.
Булгакова Н.В. Громадсько-політична діяльність Володимира Вернадського в період Гетьманату П.Скоропадського
Стоян Т.А. Українське радянське кіно та політична цензура 1920-х років
Чеберяко О.В. Створення політично-правових основ формування союзного і республіканського бюджетів у 1920-х роках
Поляков В.Є. Біоценоз як чинник партизанського руху в Криму в 1941 - 1944 рр.
Зубченко В.М. Діяльність Київської науково-дослідної кафедра мовознавства в 20-х роках ХХ ст.
Заболотний О. М. Допомога населення окупованих територій радянським військовополоненим
Краснянська Н.Ю. Репресивна політика Радянської влади проти віруючих протестантських громад (1940-і - 1960-і рр.)
Яремчук В.П. Про феноменальність історичних поглядів Михайла Брайчевського
Литвинова Д.В. Екологічна течія в сучасному українському неоязичництві
Ілляшенко Ю.Ю. Статус дітей у програмах політичних партій України періоду розбудови громадянського суспільства (90-і рр. ХХ ст.)
Зеркаль М.М. Проблема освіти етносів у діяльності вищих органів державної влади України (1990-2000 роки)
Сорокіна А.І. Просвітницька діяльність Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара»
Неприцький О.А. Російсько-англійські відносини початку ХІХ ст. у контексті наполеонівських воєн
Вальчак Б. Viribus Unitis: про потребу культурної й наукової взаємодії і партнерства Польщі і України
Ятищук О.В. Кременецький ліцей як спільний дериват українсько-польських відносин
Ісаєв Р.Н. Роль релігії в етнічній ідентифікації людей
Услу Р.Х. Критика армянської терористичної організації в книзі А. Бакунця «Ідейно-політичний крах партії Дашнакцютюн»
Скус О.В. Трансформація конфесійних осередків Уманщини (1793 – 1917 рр.): сучасний історіографічний огляд
Ісаєнко О.М. Висвітлення постаті гетьмана Петра Сагайдачного в історичній літературі XVIII ст.
Горпинченко І.В. Благодійна діяльність православної церкви в Україні другої половини ХІХ ст.: історіографія проблеми
Березовський О.М. Історіографія становлення та діяльності Української народної партії на початку ХХ ст.
Щелкунов А.О. Роль історичної публіцистики 1989 – 1991 рр. у дослідженні масових політичних репресій кінця 1920-х – початку 1950-х рр.
Кукуруза Ж.Б. Перетворення в галузі освіти УРСР (середина 1950-х – початок 1960-х рр.): огляд історіографії

Філософські науки

Вашкевич В.М. Історична пам`ять як функція історичної свідомості:проблеми збереження та відтворення
Бойко С.В. Методологічні засади досліджень проблем гуманізму в постіндустріальному суспільстві
Дудченко В.С. Духовність українського суспільства: історія, проблеми, перспективи
Панченко Л.М. Взаємодія і взаємозалежність громадянського суспільства і держави
Ротарева І.В. Соцієтальний капітал як детермінанта людського розвитку
Буяшенко В.В. Соціальне піклування як відтворення поліваріативності соціальної підтримки індивіда в соціальному просторі
Кивлюк О.П. Потреба і суперечності у формуванні самостійного мислення
Попов С.М. Механізм впровадження зворотного зв`язку у державному інноваційному управлінні: методологія синергетично-діалектичної парадигми
Івченко О.Г. Відповідальність як «друга свобода» особистості
Шандор Ф.Ф. Проблеми становлення національної свідомості українців
Шишкін Д.О. Метафізика та постметафізика: трансформація засад
Скворець В.О. Стадії процесу розвитку життєустрою народу
Загарницька І.І. Аксіологічний простір існування сучасного дитинства
Миколайчак А.В. Античні архетипи в інформаційному суспільстві
Большак Л.І. Теоретико-методологічні проблеми дослідження екологічної проблеми в епоху глобалізації
Компанієць Л.Г. Специфіка менеджерських рішень в інформаційному суспільстві
Ухов О.С. До проблеми імпліцитної танатології (від екзистенціалізму до постмодернізму)
Ященко Ю.Б. Специфіка трактування смерті в постнекласичній філософії
Шаповалова Л.О. Побут і повсякденність: проблема змісту і співвідношення понять
Крилова С.А. Краса у вимірах статі та гендеру
Бережна С.В. Історична компаративістика в теорії та практиці мультикультуризму: філософсько-антропологічний аспект
Сабадаш Ю.С. Гуманістичні ідеї італійської культури кінця ХYIII – XIX ст.: мистецька практика
Ткаченко Н.О. Генезис масової культури
Варшавський О.П. Етика між звичаєм та обачністю
Тараненко Г.Г. Гуманізація мотиваційно-прагматичного ставлення людини до природи засобами психологічної корекції
Кузьменко В.В. Онтологія теоретико-числових систем як семіотичних побудов в контексті ідеалів і норм логічної суворості математичного знання
Іл`янович К.Б. Соціокультурна еволюція антропоцентризму
Гарбар Г.А. Гостинність в соціокультурній сфері туризму як головний предмет філософського аналізу
Зубов В.О. Світоглядні засади становлення Китаю як супердержави
Карівець І.В. Платон: філософія, синтез, управління
Легка Н.М. Філософський потенціал творчого доробку Доріс Лессінг
Ганаба С.О. Евристичний потенціал педагогіки прагматизму Джона Дьюї в контексті модернізації освітньої сфери
Міщенко О.В. Особливості екзегетичного методу Орігена Александрійського
Швед З.В. Право на свободу, як реалізація людської нескінченості у творчості Рамхаля
Попов В.Ю. Концепт тотожності у поемі Парменіда «Περι φυσεωσ»
Кабальський Р.О. Неоліберальнаконцепція «мінімальної держави» Роберта Нозіка
Скубашевська О.С. Філософія мови в концепції М.Фуко
Ємельяненко Є.О., Лукьянова О.І. Походження даосизму в контексті проблеми викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах
Жижко Т.А. Формування дослідницького потенціалу університетів
Білогур В.Є. Ідеологічні та соціально-психологічні світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді
Горбачук-Наровецька О.В. Між- та трансдисциплінарність філософської освіти та науки
Джура О.Д. Духовна сутність освіти
Малиновська О.Л. Формування сучасного диску управління освітою
Прудченко І.І. Постнекласична детермінація вищої освіти: «подолання безсуб’єктності» змісту
Фатхутдінова О.В. Ідея демократизації юридичної освіти: принципи самоорганізації учбової діяльності та співробітництва педагогів та студентів
Мартиненко Н.М. «Історія української культури» для англомовних студентів. Тема друга

Політичні науки

Галаган Л.М. Сучасні тенденції розвитку інституту президентства в Україні
Курган Я.М. Громадські організації в системі управління державою
Панасюк Л.В. Багатоманітність ідентичностей: вибір України
Олійник Є.Ю. Роль аналітичних недержавних політологічних центрівУкраїни в розвитку політичної науки
Давидюк М.І. Студентське самоврядування як чинник формування якостей майбутньої національної еліти
Агарков О.А. Громадянське суспільство як суб`єкт соціально-політичного маркетингу
Левчук П.М. Теоретико-методологічні аспекти проблеми теорії машин зростання у політологічному дискурсі
Андрущенко Т.В. Комунікативні чинники формування толерантності
Кравценюк В.М. Етимологічний та смисловий зміст поняття «політичний міф»
Бойчук М.А. Теоретичні моделі трансформації реального демократизму
Полянська В.Ю. Політико-естетичний підхід в дослідженнях політичного стилю
Щербатюк О.В. Теоретико-методологічні підходи до класифікації поняття «колективна активність етнічних груп» у зарубіжної політичної соціології
Голинська Х.О. Концепція Т.Х. Маршалла в контексті сучасних тенденцій розвитку громадянства
Ставченко С.В. Політична легітимність в умовах стабільних та кризових станів політичної системи
Ященко О.О. Сучасна психологічна трансформація особистості терориста під впливом динамічних складових розвитку міжнародного тероризму
Павлюк Т.В. Розвиток регіональної співпраці між ЄС та країнами Західних Балкан
Салтан О.М.Створення атомного ракетоносного підводного флоту США та СРСР в умовах гонки ракетно-ядерних озброєнь (1945 – 1962 рр.)
Ястремська I.М. Ядерне стримування в Південній Азії
Дудко І.Д. Суспільство versus влада: шляхи взаємодії і протидії на прикладі політичної системи США
Буга Я.В. Законодавче регулювання у контексті захисту прав та свобод людини у Франції
Матлай Л.С. Франсиско Фернандес Ордоньєc: міністр – реформатор (1985 - 1992 рр.)
Мішин О.В. Геополітичний вимір системи регіональної безпеки в Африці

Додатки

Політичні науки

Єсипенко Є.І. Системний аналіз політики ціноутворення України на сучасному посткризовому етапі розвитку
Колесницька Н.М. Бренд України: механізми вироблення та впровадження оптимальної моделі
Федорова К.О. Іспанія – космополітичний посередник Європи
Парно Л. Електоральні механізми формування стабільної урядової більшості у Франції
Ключник Р.М. Новітні соціально–політичні зрушення в арабських країн як прояв демократичного транзиту

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Клейменова О.А. Русь и монголы: военно-политические отношения первой половины ХІІІст.
Гладкая Г.Л. Распространения магдебурского права на украинских землях (XIV – первой половины ХІХ ст.):историко-правовой аспект
Луценко М.В. Усадьбы казацкой старшини Слободско-Украинской губернии (XVIII – первой половины XIX вв.)
Мысак Н.Ф. Педагогическое образование в Галичине в конце XIX – начале ХХ в.: место и роль в нем украинского населения
Тамамян Н.В. К истории строительства римско-католической церкви в колонии Гриненталь Таврической губернии во второй пловине XIX в.
Федоренко М.А. Протоколы заседаний Церковно-исторического и археологического общества при Киевской духовной академии
Швидкий С.Н. Место и роль народных лекарей в формировании медицинской культуры Украинской Слобожанщины в ХІХ - начале ХХ ст.
Чуткий А.І. Самоорганизация студенчества Киевского коммерческого института как одна из составляющих истории зарождения профсоюзного движения в Украине
Зинченко Е.В. Столыпинская образовательная политика в Государственном Совете в 1907 г.
Булгакова Н.В. Общественно-политическая деятельность В.Вернадского в период Гетманата П.Скоропадского
Стоян Т.А. Украинское кино и политическая цензура 1920-х годов
Чеберяко О.В. Создание политически-правовых основ формирования союзного и республиканского бюджетов в 1920-х годах
Поляков В.Е. Биоценоз как фактор партизанского движения в Крыму в 1941 - 1944 гг.
Зубченко В.Н. Деятельность Киевской научно-исследовательской кафедры лингвистики в 20-х годах ХХ ст.
Заболотный А.М. Помощь населения оккупированных территорий советским военнопленным
Краснянская Н.Ю. Репрессивная политика советской власти против верующих протестантских общин (1940-е – 1960-е гг.)
Яремчук В.П. О феноменальности исторических взглядов Михаила Брайчевского
Литвинова Д.В. Экологическое течение в современном украинском неоязычестве
Ильяшенко Ю.Ю. Статус детей в программах политических партий Украины периода построения гражданского общества (90-е гг. ХХ в.)
Зеркаль М.М. Проблема образования этносов в деятельности высших органов государственной власти Украины (1990-2000 годы)
Сорокина А.И.Просветительская деятельность Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара»
Неприцкий О.А. Русско-английские отношения начала ХІХ в. в контексте наполеоновских войн
Вальчак Б. Viribus Unitis: о необходимости культурного и научного взаимодествия и партнерства Польши и Украины
Ятыщук О.В. Кременецкий лицей как общий дериват украинско-польских отношений
Исаев Р.Н. Роль религии в этнической идентификации людей
Услу Р.Х. Критика армянской террористической организация в книге А. Бакунца «Идейно-политический крах партии Дашнакцутюн»
Скус О.В. Трансформация конфессиональных общин Уманщины (1793 – 1917 гг.): современный историографический обзор
Исаенко О.М. Освещение личности гетмана Петра Сагайдачного в исторической литературе XVIII в.
Горпинченко И.В. Благотворительная деятельность православной церкви в Украине второй половины века: историография проблемы
Березовский О.Н. Историография становления и деятельности Украинской народной партии в начале ХХ в.
Щелкунов А.А. Роль исторической публицистики 1989 – 1991 гг. в изучении массовых политических репрессий конца 1920-х – начала 1950-х гг.
Кукуруза Ж.Б. Преобразования в области образования УССР (середина 1950-х – начало 1960-х гг.): обзор историографии

Философские науки

Вашкевич В.Н. Историческая память как функция исторического сознания: проблема сохранения и воспроизведения
Бойко С.В. Методологические основы исследований проблем гуманизма в постиндустриальном обществе
Дудченко В.С. Духовность украинского общества: история, проблемы, перспективы
Панченко Л.Н. Взаимодействие и взаимозависимость гражданского общества и государства
Ротарева И.В. Социетальный капитал человеческого развития
Буяшенко В.В. Социальная забота как воспроизводство поливариативности социальной поддержки индивида в социальном пространстве
Кивлюк О.П. Необходимость и противоречия в формировании самостоятельного мышления
Попов С.М. Механизм внедрения обратной связи в государственном инновационном управлении: методология синергетично-диалектической парадигмы
Ивченко А.Г. Ответственность как «вторая свобода» личности
Шандор Ф.Ф. Проблемы становления национального сознания украинцев
Шишкин Д.А. Метафизика та постметафизика: трансформация оснований
Скворец В.А. Стадии процесса развития жизнеустройства народа
Загарницкая И.И. Аксиологическое пространство существования современного детства
Миколайчак А.В. Античные архетипы в информационном обществе
Большак Л.И. Теоретико-методологические проблемы исследования екологических проблем в епоху глобализации
Компаниец Л.Г. Специфика менеджерских решений в информационном обществе
Ухов А.С. К проблеме имплицитной танатологии (от экзистенциализма к постмодернизму)
Ященко Ю.Б. Специфіка трактування смерті в постнекласичній філософії
Шаповалова Л.А. Быт и повседневность: проблема содержания и соотношения понятий
Крылова С.А. Красота в измерениях пола и гендера
Бережная С.В. Историческая компаративистика в теории и практике мультикультуризма:философско-антропологический аспект
Сабадаш Ю.С. Гуманистические идеи итальянской культуры конца XVIII – XIX веков: художественная практика
Ткаченко Н.А. Генезис массовой культуры
Варшавский А.П. Этика между обычаем и осмотрительностью
Тараненко Г.Г. Гуманизация мотивационно-прагматического отношения человека к природе методами психологической коррекции
Кузьменко В.В. Онтология теоретико-числовых систем как семиотических построений в контексте идеалов и норм логической строгости математического знания
Ильянович Е.Б. Социокультурная эволюция антропоцентризма
Гарбар Г.А. Гостеприимство в социокультурной сфере туризма как главный предмет философского анализа
Зубов В.А. Мировоззренческие основания становления Китая как супердержавы
Каривец И.В. Платон: философия, синтез, управление
Легка Н.М. Философский потенциал в творческом наследии Дорис Лессинг
Ганаба С.А. Эвристический потенциал педагогики прагматизма Джона Дьюи в контексте модернизации образовательной сферы
Мищенко А.В. Особенности экзегетического метода Оригена Александрийского
Швед З.В. Право на свободу, как реализация человеческой бесконечности в творчестве Рамхаля
Попов В.Ю. Концепт тождества у поэме Парменида «Περι φυσεωσ»
Кабальский Р.А. Неолиберальная концепция «минимального государства» Роберта Нозика
Скубашевская О.С. Философия языка в концепции М. Фуко
Емельяненко Е.О., Лукьянова О.И. Происхождение даосизма в контексте проблемы преподавания философских дисциплин в высших учебных заведениях
Жижко Т.А. Формирование исследовательского потенциала университетов
Билогур В.Е. Идеологические и социально-психологические социальные ориентации современной студенческой молодежи
Горбачук-Наровецкая О.В. Меж- и трансдисциплинарность в философском образовании и науке
Джура О.Д. Духовная сущность образования
Малиновская Е.Л. Формирование современного дискурса управления образованием
Прудченко И.И. Постнеклассическая детерминация высшего образования: «преодоления безсубьектности» содержания
Фатхутдинова Е.В. Идея демократизации юридического образования: принципы самоорганизации учебной деятельности и сотрудничества педагогов и обучаемых
Мартыненко Н.Н. «История украинской культуры» для англоязычных студентов. Тема вторая

Политические науки

Галаган Л.Н. Современные тенденции развития института президентства в Украине
Курган Я.Н. Общественные организации в системе управления государством
Панасюк Л.В. Многообразие идентичностей: выбор Украины
Олейник Е.Ю. Роль аналитических негосударственных политологических центров Украины в развитии политической науки
Давыдюк Н.И. Студенческое самоуправление как фактор формирования качеств будущей национальной элиты
Агарков О.А. Гражданское общество как субъект социально-политического маркетинга
Левчук П.Н. Теоретико-методологические аспекты проблемы теории машины роста в политологическом дискурсе
Андрущенко Т.В. Коммуникативные факторы формирования толерантности
Кравценюк В.Н. Этимологическое и смысловое содержание понятия «политический миф»
Бойчук М.А. Теоретические модели трансформации реального демократизма
Полянская В.Ю. Политико-эстетический подход в исследовании политического стиля
Щербатюк О.В. Теоретико-методологические подходы к классификации понятия «коллективная активность этнических групп» в западной политической социологии
Голинская К.О. Концепция Т.Х. Маршалла в контексте современных тенденций развития гражданства
Ставченко С.В. Политическая легитимность в условиях стабильных и кризисных состояний политической системы
Ященко Е.О. Современная психологическая трансформация личности террориста под влиянием динамических компонентов развития международного терроризма
Павлюк Т.В. Развитие регионального сотрудничества между ЕС и странами Западных Балкан
Салтан А.Н. Создание атомного ракетоносного подводного флота США и СССР в условиях гонки ракетно-ядерных вооружений (1945-1962 гг.)
Ястремская И.Н. Ядерное сдерживание в Южной Азии
Дудко И.Д. Общество versus власть: пути взаимодействия и противодействия на примере политической системы США
Буга Я.В. Законодательное регулирование в контексте прав и свобод человека во Франции
Матлай Л.С. Франсиско Фернандес Ордоньес: министр – реформатор (1985 -1992 гг.)
Мишин А.В. Геополитическое измерение системы региональной безопасности в Африке

Приложения

Политические науки

Есипенко Е.И. Системный анализ политики ценообразования Украины на современном посткризисном этапе развития
Колесницкая Н.М. Бренд Україны: механизмы выработки и внедрения оптимальной модели
Федорова Е.О. Испания – космополитический посредник Европы
Парно Л. Электоральные механизмы формирования стабильного правительственного большинства во Франции
Ключник Р.М. Новейшие социально-политические сдвиги в арабских странах как проявление демократического транзита

CONTENT

Historical studiens

Kleymyonova, O.A. Russ and Mongols: military-political relations of the first half of ХІІІ century
Gladka, G.L. Dissemination of Magdeburg law in the Ukrainian lands (XIV – the first half of XIX century). Historical and legal aspects
Lutsenko, M.V. Palaces Slobodsko Cossack-Ukrainian province (XVIII - XIX century)
Mysak, N.F. The place and the role of the Ukrainian people in the pedagogical education in Galicia at the end of the 19th century and at the
beginning of the 20th century
Tamamyan, N.V. To history of of Roman-katolic church in the colony of Grinental? of the Tavriyskoy province in II par of XIX century
Fedorenko, M.O. Protocols of the sessions of the Clerical-Historical and Archeological Society at Kyiv Clerical Academy
Shvidkiy, S.M.Тhe place and the role of folk doctors in the formation of medical culture of Ukrainian Slobozhanshchyna of the XIX and the beginning of the XX century
Chutkiy, А.І. Students’ Self-organization in the Kyiv Commercial Institute as One of the Components of the History of the Trade Union Movement Origin< in Ukraine
Zinchenko, О.V. The Stolypin’s educational policy in the State Council in 1907
Bulgakova, N.V. Public-political activity of V.Vernadskiy in the period of Get`manat of P.Skoropadskiy
Stoyan, T.A. The Ukrainian cinema and political censorship of 1920th
Cheberyako, O.V. The creation of the political and legal grounds of the Union and republican budgets forming in 1920th
Polyakov, V.Е. Biocenosis as factor of partisan motion in Crimea in 1941 - 1944
Zubchenko, V.M. Working of the Kiev research department of linguistics in 20-th years of the XX century
Zabolotny, О.M. Help of the occupied territories to Soviet prisoners of war
Krasnyans’ka, N.Yu. Repressive policy of the Soviet regime against the believers of Protestant communities (1940th – 1960 th)
Yaremchuk, V.P.On the Importance of Historical Views of Mykhailo Brachevskyi
Litvinova, D.V. The environmental trend in the contemporary Ukrainian neopaganism
Ilyashenko, Y.Y. Status of children in the programs of political parties of Ukraine the period of construction of civil society (90`s XX century)
Zerkal, M.M. A problem of formation of etnosiv is in activity of higher public of Ukraine authorities (1990-2000)
Sorokina, A.I. Educational activities of the National Center of Folk Culture «Ivan Gonchar Museum»
Neprickiy, O.А. The Russian-british relations the beginning of the ХІХ century within the framework of Napoleonic wars
Walczak, B. Viribus Unitis: about the necessity of Polish-Ukrainian cultural and scientific cooperation
Yatyshchuk, O.V. Kremenetskyj Lyceum as general derivate in history of Ukrainian-Polish relations
Isayev, R.N. Role of religion in ethnical identification of the humans
Uslu, R.Н. Critical analyses Armenian terroristic organization in the book A.Bakunts «Ideological and political collapse of the Party Dashnasutyun»
Skus, O.V. Transformation of Uman Region’s confessional centres (1973 – 1917): modern historiographical review
Isayenko, O.М. Revealing of the personality of hetman Petro Sagaidachnyy in historical literature of the XVIIIth century
Gorpynchenko, I.V. Charity of Orthodox Church in Ukraine in the second half of ХІХ century: historiography of the problem
Berezovsky, O.M. The Ukrainian public party оf the early XX century in historiography
Shelkunov, A.О. The role of historical publicism 1989 – 1999`s in the study of mass political repression 1920 – 1950`s
Kukuruza, Z.B. Transformations in education USSR (mid 1950 - early 1960): review of historiography

Philosophic sciences

Vashkevich, V.M. Historical memory as a function of historical consciousness: problems of preservation and reproduction
Boiko, S.V. The Methodological Base for Scientific Researches of the Humanism in the Postindustrial Society
Dudchenko, V.S. Spirituality of the Ukrainian society: history, problems, prospects
Panchenko, L.М. Interaction and interdependence of civil society and state
Rotareva, I.V. Societal capital as a determinant of human progress
Buyashenko, V.V. Social Care as polivariativnosti reproduction of social support the individual in social space
Kyvlyuk, O.P. Necessity and contradictions in formation of an independent thinking
Popov, S.М. Mechanism of introduction of the feedback in the public innovative governance: methodology of synergetic paradigm
Ivchenko, O.G. Responsibility as a «second freedom» of a person
Shandor, F.F. Problems of establishing national consciousness of Ukrainians
Shyshkin, D.O. Metaphysics and postmetaphysics: transformation of the bases
Skvorets, V.O. The stages of development process of life organization of people
Zagarnytska, I.I. Axiological field of existence of modern childhood
Mikolajczak, А.W. Antique archetypes in information society
Bolshak, L.I. Theoretical and methodological problems of studying ecological problem in the epoch of globalization
Kompaniyets, L.G. The specificity of managerial decisions in the information society
Ukhov, О.S. The problem implicit thanatology (from existentialism to postmodernism)
Yashchenko, Y.B. The specific interpretation of death in postnonclassical philosophy
Shapovalova, L.A. Way of life and daily occurrence: problem of maintenance and correlation of concepts
Krylova, S.A. The Category of «Beauty» in the context of sex and gender
Berezhnaya, S.V.Comparative History in Theory and Practice of multiculturalism: the philosophical-anthropological perspective
Sabadash, J.S. Humanistic ideas of Italian culture (end of XVIII - XIX centures): artistic practice
Tkachenko, N.O. Genesis of mass culture
Varshavskyi, O.P. Ethics Between Custom and Reasonability
Taranenko, G.G. Humanization of motivational-pragmatic attitude of a human to nature with the help of the methods of psychological correction
Kyzmenko, V.V. Ontological status of numerical systems as constructions of semiotics in a context of ideals and norms of logic severity of mathematical knowledge
Ilyanovich, K.B. Social-cultural evolution of anthropocentrism
Garbar, G.A. Hospitality in socio-cultural sphere of tourism as a subject of philosophical analysis
Zubov, V.O. Worldview foundations of China`s emergence as a superstate
Karivets’, I.V. Plato: Philosophy, Synthesis, Menagement
Legka, N.M. Philosophical component in the creativity work of Doris Lessing
Ganaba, S.A. John Dewey’s heuristic potential ofpedagogic pragmatism in the context of the modernization of education
Mishenko, A.V. The peculiarities of exegetical method of Origen of Alexandria
Shwed, Z.V. The Right to freedom as realization of human unfinishedness in the works of Ramchal
Popov, V.Yu. The concept of the identity of the poem Parmenides «Περι φυσεωσ»
Kabalskyi, R.A. Neoliberal concept of «minimal» state by Robert Nozick
Skubashevska, O.S. Philosophy of language is in conception of M.Fuko
Yemelyanenko, Y.O., Lukyanova, O.I. Origin of the TAO in the context of problem of philosophical disciplines teaching in higher educational establishments
Zhyzhko, T.A. Forming research potential of the universities
Bilogur, V.E. Ideological and socio-psychological world-view orientations of modern students
Horbachuk-Narovetska O.V. Inter- and Transdisciplinarity in the Philosophical Education and Science
Dhura, O.D. Spiritual essence of education
Malynovska, O.L. Formation of modern discourse of education management
Martynenko, N.M. «History of ukrainian culture» for english-speaking students. Second topic
Prudchenko, I.I. Post-non-classical determination of Higher Education: «overcoming no subject» content
Fathutdinova, О.V. Idea of democratization of legal education: the principles of self-organization of educational activity and collaboration of pedagogues and students
Martynenko, N.M. «History of ukrainian culture» for english-speaking students. Second topic

Political sciences

Galagan, L.М. Present-day trends of the development of the presidency in Ukraine
Kurgan, Y.M. Non-governmental organizations in the system of governance
Panasiuk, L.V. А variety of identities: the choice of Ukraine
Oliynyk, Y.Y. The role of analytical non-state political science centers of Ukraine of development of political science
Davidiuk, М.I. Students self-government as a factor of future national elite qualities forming
Agarkov, O.A. Civil society as subject of socio-political marketing
Levchuk, P.М. Theoretical and methodology aspects of problem of Growth Machine theory in political science discourse
Andrushchenko, T.V. Communicative factors of formation of tolerance
Kravtsenyuk, V.M. Etymological and semantic content of the concept of «political myth»
Boichuk, M.А.Theoretical models of transformation a real democratism
Polyanska, V.Y. Polical esthestics approach in the political style research
Shcherbatyuk, O.V. Theoretical and methodological approaches to classification of the concept «collective activity of ethnical groups» in the foreign
political sociology
Holynska, Kh.O. The Theory of T. H. Marshall in the Context of Current Trends in Citizenship
Stavchenko, S.V. Political legitimacy in the conditions of the stable and crisis stages of the political system
Yashchenko, O.O. Modern psychological transformation of the terrorist?s personality under the influence of the dynamic components of international terrorism development
Pavluk, Т.V. The development of regional cooperation between the EU and Western Balkan countries
Saltan, О.M. Creation of atomic missile submarine force the USA and USSR in the conditions of race of missile-nuclear armaments (1945-1962)
Yastremska, I.M. Nuclear deterrence in South Asia
Dudko, I.D. Society versus power: ways of interaction and counteraction according the political system of the USA
Buga, Y.V. Legislative regulation in the context of human rights and liberties in France
Matlay, L.S. Francisco Fernandez Ordonez: minister - reformer (1985-1992 years)
Mishyn, O.V. The Geopolitical Dimension of the African Regional Security System

Additions

Political sciences

Yesypenko, Y.I. Systems analysis of price-formation policy of Ukraine on the modern post-crisis period of development
Kolesnytska, N.M. Ukraine’s brand: mechanisms of development and implementation of optimal model
Fedorova, K.О. Espana- la intermediaria cosmopolitica de Europa
Parno, L. Electoral mechanisms of formation of the stable governmental majority in of France
Kliuchnyk, R.M. The newest social and political changes in the Arabic countries as a display of the democratic transition
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>