”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 52 (Спецвипуск) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Гай–Нижник П.П. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.)(ч.3)
Митрофаненко Ю.С. Висвітлення проблеми отаманщини на шпальтах української преси 1919 року
Кавунник В.Л. «Провідна верства» суспільства у творах Дмитра Донцова
Загребельний І.В. Ідеал Середніх віків у творчості Дмитра Донцова
Патриляк Б.К. Селянський опір колективізаційним заходам радянської влади в УСРР у 1931–1932 рр.
Чеберяко О.В. Особливості виконання місцевого бюджету в УСРР в 1920-і роки
Заболотний О.М. Причини та методи знищення радянських військовополонених на полі бою та під час транспортування на початку радянсько-німецької війни
Алієв А. Нагорно–Карабахський конфлікт: історія та факти
Алієва Н. Азербайджансько–грузинське співробітництво в галузі музики
Всеукраїнська наукова конференція «Запорозька Січ та українське козацтво»
Кривошея В.В. Козацтво в історіографії і національній пам’яті
Лепявко С.А. Великі кордони українців
Моця О.П. Запорозько–гетьманське листування за літописом Самійла Величка
Синяк І.Л. Документи запорозького походження в діловодстві Коша Нової Січі
Андрєєв В.М. Нащадки запорожців – дніпровські лоцмани (дослідження В. Петрова)
Андрєєва С.С. Основні напрямки економічних відносин Запорозької Нової Січі з Очаковом
Грибовський В.В. Запорозьке козацтво і чоловічі союзи Кавказу та Центральньої Азії в компаративній перспективі
Константінова В.М. Внесок Азовського козацького війська в урбанізацію колишніх земель Вольностей Війська Запорозького
Лиман І.І. Козацькі релігійні споруди часів Нової Січі на території Запорізької та Бердянської єпархій
Мільчев В.І. Особливості адміністрування Запорізького/Чорноморського козацтва владними структурами Російської держави впродовж XVIII ст.
Мірущенко О.П. Митна політика Запорозького Коша в часи Нової Січі
Олійник О.Л. Ґенеза інституту влади Запорозьких Вольностей за Нової Січі (1734 – 1775)
Шпитальов Г.Г. Оборона володінь Війська Запорозького Низового від татарських набігів у ході російсько–турецької війни 1768 – 1774 рр.
Бєлов О.Ф., Шаповалов Г.І. Антін Кущинський – дослідник гербів українських гетьманів
Кривошея І.І. Умань – місто на кордоні Речі Посполитої та Запорізької Січі
Васильєва О.О. Стрільці в структурі козацького стану (друга половина XVII–XVIII ст.)
Сокирко О.Г. «Січовики» останнього гетьмана: запорозький курінь Кирила Розумовського 1751 — 1764 рр.
Сокульський А.Л. Діяльність Дмитра Вишневецького на московській службі: спростування історичної парадигми
Ярова Г.І.Музей гетьманства у м.Києві
Сурченко С.В. До питання висвітлення деяких проблем історичної минувшини території Вольностей Війська Запорозького Низового
Кривошея Ір.І. Неурядова старшина Полтавського полку в другій половині XVII – першій третині XVIII ст.
Степанчук Ю.С. Внутрішнє становище в Гетьманщині наприкінці XVII – на початку XVIII століття
Пономаренко О.В. Ідеї патріотизму в українській політичній думці другої половини XVI – початку XVII ст.
Кривошея О.В. Українська козацька старшина: Марковичі
Горобець С.М. Ройська сотня: історія утворення і формування назви
Казіміров Д.В. Козацька старшина Менської сотні у другій половині XVII–XVIII ст.
Іваненко А.О. Участь Переяславського полку у воєнних кампаніях Російської імперії
Каюк С.М. Запорожці та некрасівці на дунайському кордоні наприкінці XVIII – на початку XIX ст.
Козирєв В. К. Чумацтво як складова частина запорозької спадщини Південної України кінця XVIII – початку ХІХ століття
Кошлатий В.П. Історичні передумови формування низового запорозького козацтва та виникнення «бойового козацького рухомого табору»
Кондратьєв І.В. Шляхта Любецького староства як джерело поповнення Війська Запорізького
Калініч Г.Ю. Історія козацтва в журналі «Український тиждень» як приклад формування історичної пам’яті

Філософські науки

Бойченко О.І. Значення общинного управління для впровадження конфуціанської етики в китайське суспільство епохи Чжань Го
Семчук Н.І. Філософія та література у Стародавній Греції: проблема виокремлення та взаємозв’язку
Матвєєв В.О. Нацизм в якості антигуманної концепції самореалізації особистості
Надурак В.В. Структура моралі: синергетичний підхід
Герасимова Е.М. Особливості ментальної структури економічного знання в Україні
Шандор Ф.Ф. Основні форми національної свідомості
Скубашевська О.С. Мова та влада у філософії
Буковинський А.Й. Національна стратегія зі збереження, формування і підтримки інституції сім’ї: аспекти формування
Гарбар Г.А. Привітність, щедрість та щирість як основні константи гостинності
Пінчук Є.А. Генеза та особливості концепції безперервної освіти: філософський аналіз
Демідас О.О. Побудова мережної освіти як інновація в сучасному освітньому менеджменті
Кивлюк О.П. Розвиток освіти та виклики сучасної епохи
Фатхутдинова О.В. Ідея демократизації юридичної освіти: принципи відкритості освітніх установ та різноманіття освітніх систем
Білогур В.Є. Роль студентського самоуправління у подоланні суперечностей демократизації світогляду студентської молоді
Міжнародна науково–практична конференція «Спадщина Дмитра Донцова: актуальність філософсько–політичних та літературних візій»
Халамендик В.Б. Дух і воля у світогляді українського націоналізму
Іванишин П.В. Поезія Тараса Шевченка в інтерпретації Дмитра Донцова: герменевтичний аспект
Колкутіна В.В. Романтичний характер літературно–критичної спадщини Д. Донцова
Тези науково–практичної конференції «Україна: творення особистого і суспільного буття»

Політичні науки

Запорожець С.А. П`єр Жозеф Прудон - самоідентифікація анархізму: розробка основних соціально-політичних ідеї
Баган О.Р. Ідейна еволюція Дмитра Донцова у ранній (соціалістичний) період творчости (до 1913 року)
Маслак О.О. «Національний традиціоналізм» – політична філософія кола бухарестської «Батави» (пролегомени до реконструкції основних ідей)
Царенко О.О. Роль засобів масової комунікації в політичній соціалізації особистості
Агарков О.А. Політико–ідеологічні орієнтації суб’єктів соціально–політичного маркетингу: національний контекст
Пиляєва Л.В. Когнітивна природа влади та лідерства
Дегтеренко А.М. Етнонаціональний аспект формування громадяського суспільства в Україні (за матеріалами Північного Азов’я)
Харченко Л.В. Формування української політико-управлінської еліти під владою австрійської імперії
Ніколаєнко Н.О. Грузія: досвід використання адміністративного ресурсу на виборах

Наукове життя

Буряк Л.І., Панькова С.М. Ювілейна наукова конференція до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського
Герасименко Л.С. Наукова конференція «Український парламентаризм: проблеми історії й сучасної політичної практики» (до 145-річчя від дня народження М.С. Грушевського)

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Гай–Нижник П.П. Свержение Гетманата П.Скоропадского: подготовка и воплощение (1918 г.) (ч.3)
Митрофаненко Ю.С. Освещение проблемы атаманщины на страницах украинской прессы 1919 года
Кавунник В.Л. «Ведущий слой» общества в работах Дмитрия Донцова
Загребельный И.В. Идеал Средних веков в творчестве Дмитрия Донцова
Патриляк Б.К. Крестьянское сопротивление коллективизационным мероприятиям советской власти в УССР в 1931–1932 гг.
Чеберяко О.В. Особенности выполнения местного бюджета в УССР в 1920-е годы
Заболотный А.М. Причины и методы уничтожения советских военнопленных на поле боя и при транспортировке в начале Великой Отечественной войны
Алиев А. Нагорно–карабахский конфликт: история и факты
Алиева Н. Азербайджано–грузинское сотрудничество в области музыки
Всеукраинская научная конференция «Запорожская Сеч и украинское казачество»
Кривошея В.В. Казачество в историографии и национальной памяти
Лепявко С.А. Большие границы украинского народа
Моця А.П. Запорожско–гетманская переписка по летописи Самуила Величко
Синяк И.Л. Документы запорожского происхождения в делопроизводстве Коша Новой Сечи
Андреев В.Н. Потомки запорожцев – днепровские лоцманы (исследования В. Петрова)
Андреева С.С. Основные направления экономических отношений Запорожской Новой Сечи с Очаковым
Грибовский В.В. Запорожское казачество и мужские союзы Кавказа и Центральной Азии в компаративной перспективе
Константинова В.Н. Вклад Азовского казацкого войска в урбанизацию бывших земель Вольностей Войска Запорожского
Лиман И.И. Казацкие религиозные сооружения времен Новой Сечи на территории Запорожской и Бердянской епархий
Мильчев В.И. Ососбенности администрирования Запорожского/ черноморского казачества властными структурами Российского государства XVIII в.
Мирущенко А.П. Таможенная политика Запорожского Коша во времена Новой Сечи (1734–1775)
Олийник А.Л. Генезис института властиЗапорожских Вольностей во времена Новой Сечи (1734 – 1775)
Шпиталёв Г.Г. Оборона владений Войска Запорожского низового от татарских набегов в ходе русско–турецкой войны 1768 – 1774 гг.
Бєлов О.Ф., Шаповалов Г.И. Антон Кущинский – исследователь гербов украинских гетманов
Кривошея И.И. Умань – город на границе Речи Посполитой и Запорожской Сечи
Васильева О.А. Стрельцы в структуре казаческого сословия (вторая половина XVII–XVIII вв.)
Сокирко А.Г. «Сечевики» последнего гетмана: запорожский курень Кирила Разумовского 1751–1764 гг.
Сокульский А.Л. Деятельность Дмитрия Вишневецкого на московской службе: опровержение исторической парадигмы
Яровая Г.И. Музей гетьманства в г. Киев
Сурченко С.В. К вопросу освещения некоторых проблем исторического прошлого территории Вольностей Войска Запорожского Низового
Кривошея Ир.И. Неурядовая старшина Полтавского полка во второй половине XVII – первой трети XVIII вв.
Степанчук Ю.С. Внутреннее положение в Гетьманщине в конце XVII – в начале XVIII века
Пономаренко О.В. Идея патриотизма в украинской политической мысли второй половины XVI – начало XVII ст.
Кривошея А.В. Украинская казацкая старшина: Марковичи
Горобец С.М. Ройская сотня: история образования и формирования названия
Казимиров Д.В. Казацкая старшина Менской сотни во второй половине XVII–XVIII в.
Иваненко А.А. Участие Переяславского полка в военных кампаниях Российской империи
Каюк С.Н. Запорожцы и некрасовцы на дунайской Границе в конце XVIII – начале XIX в.
Козырев В.К. Чумацкий промысел как составная часть запорожского наследия Южной Украины конца XVIII – начала ХІХ века
Кошлатый В.П. Исторические предпосылки формирования Низового Запорожского казачества и возникновения «Боевого казацкого подвижного лагеря»
Кондратьев И.В. Шляхта Любецкого староства как источник пополнения Войска Запорожского
Калинич А.Ю. История казачества в журнале «Український тиждень» («Украинская неделя») как пример формирования исторической памяти

Философские науки

Бойченко А.И. Значение общинного управления для внедрения конфуцианской этики в китайское общество эпохи Чжань Го
Семчук Н.И. Философия и литература в Древней Греции: проблема возникновения и взаимосвязи
Матвеев В.А. Нацизм в качестве антигуманной концепции самореализации личности
Надурак В.В. Структура морали: синергетический подход
Герасимова Э.Н. Особенности ментальной структуры экономического знания в Украине
Шандор Ф.Ф. Основные формы национального сознания
Скубашевская О.С. Язык и власть в философии
Буковинський А.И. Национальная стратегия по сохранению, формированию и поддержке институции семи: аспекты формирования
Гарбар Г.А. Приветливость, щедрость и искренность как основные константы гостинности
Пинчук Е.А. Генезис и особенности концепции непрерывного образования: философский анализ
Демидас Е.О. Построение сетевого образования как инновация в современном образовательном менеджменте
Кивлюк О.П. Развитие образования и вызовы современной эпохи
Фатхутдинова Е.В. Идея демократизации юридического образования: принципы открытости образовательных учреждений и многообразия образовательных систем
Билогур В.Е. Роль студентческого самоуправления в преодолении противоречивостей демократизации мировоззрения студентческой молодежи
Международная научно-практическая конференція «Наследие Дмитрия Донцова: актуальность философско-политических и литературных студий»
Халамендик В.Б. Дух и воля в мировоззрении украинского национализма
Иванишин П.В. Поэзия Тараса Шевченко в интерпретации Дмитрия Донцова: герменевтичский аспект
Колкутина В.В. Романтический характер литературно–критического наследия Д.Донцова
Тезисы научно–практической конференции «Украина: творение личного и общественного бытия»

Политические науки

Запорожец С.А. Пьер Жозеф Прудон – самоидентификация анархизма: разработка основных социально-политических идей
Баган О.Р. Идейная эволюция Дмитрия Донцова в ранний (социалистический) период творчества (до 1913 года)
Маслак О.О. «Национальный традиционализм» – политическая философия круга бухарестской «Батавы» (пролегомены к реконструкции основных идей)
Царенко Е.А. Роль средств массовой коммуникации в политической социализации личности
Агарков О.А. Политико–идеологические ориентации субъектов социально–политического маркетинга: национальный контекст
Пиляєва Л.В. Когнитивная природа власти и лидерства
Дегтеренко А.Н. Этнонациональный аспект формирования гражданского общества в Украине (по материалам Северного Азовья)
Харченко Л.В. Формирование политико-управленческой элиты под властью Австрийской империи
Николаенко Н.А. Грузия: опыт использования административного ресурса на выборах

Научная жизнь

Буряк Л.І., Панькова С.М. Юбилейная научная конференция к 145-летию со дня рождения Михаила Грушевского
Герасименко Л.С. Научная конференция «Украинский парламентаризм: проблемы истории и современной политической практики (к 145-летию со дня рождения М.С. Грушевского)

CONTENT

Historical studiens

Hai–Nyzhnyk, P.Р. Overthrow Hetmanate Skoropadsky: preparation and implementation of (1918)
Mitrofanenko, Y.S. Lighting problems of atamanship at the Ukrainian press 1919
Kavunnyk, V.L. Describing the ruling elite in D. Doncov`s works
Zagrebelny, I.V. The ideal of the Middle Ages in the works of Dmitri Dontsov
Patryliak, B.K. Peasants- resistance against collectivization endeavors of Soviet power in USSR in 1931–1932
Cheberyako, O.V. The features of local budget fulfillment in Ukrainian SSR in 1920s.
Zabolotny, О.M. Causes and methods of destruction of Soviet prisoners of war on the battlefield and during transport in the early Soviet-German war
Aliyev, A. Nagorno-Karabakh conflict: history and facts
Aliyeva, N. Azerbaijani-Georgian cooperation in the field of music
Тhe Ukrainian scientific conference «Zaporizhian Sich and the Ukrainian Cossacks»
Krivosheya, V.V. The cossacks in historiography and national memory
Lepyavko, S.А. Great Frontiers of the Ukrainian nation
Motsya, O.P. Zaporizhian–Hetman mailing in the Chronicle Samiylo`s Wielichko
Syniak, I.L. Documents of zaporozhyan origin are in office work of Kish of New Sich
Andreev, V.M. Descendants Cossacks – Dnipro pilot (Research V. Petrov)
Andreeva, S.S. The forms of economic contacts of New Zaporozhian Sych and Ochakov
Gribovskiy, V.V. Zaporozhye Cossacks and men`s unions of Caucasus and Central Asia in a komparativnoy prospect
Konstantinova, V.V. The contribution of the Azov Cossack Host to the urbanization of former lands of Zaporizhzhia Host Liberties
Lyman, I.І. Cossack religious constructions of the time of the New Sich on the territory of Zaporizhzhya and Berdyansk dioceses
Mil`chev, V.І. Administration Features Zaporozhian / Chornomorian Cossaks Russian State Authorities Durin the 18th c
Mirushchenko, A.Р. Customs policy of the Zaporizhzhyan Kosh of the Nova Sich period (1734–1775)
Oliynyk, O.L. Genesis Institute authorities Zaporozhian Volnost times New Sich (1734 – 1775)
Shpitalev, G.G. Defence the Territorial Possessions Zaporozhian Cossaks Troop from Tatar Invasions during Russian–Turkish War 1768 – 1774
Belov, О.F., Shapovalov, G.I.Antin Kuschynsky - researcher emblems Ukrainian hetman
Kryvosheja, І.І. Uman` – border town of speech and the Zaporizhia Pospolytoy Sechy
Vasyl`jeva, О.А. Shooters in the structure of the Cossack estate (second half of 17–18th c.)
Sokyrko, О.G. The last Hetman`s «Sichovyky»: The Zaporozhyan kurin- (unit) of Kyrylo Rozumovs`kyj in the 1751–1764
Sokulsky, А.L. Activity Dmytro Vishnevetskyj at the Moscow office: refutation of the historical paradigm
Jarova, G.І. Museum Getmanstva in Kyiv
Surchenko, S.V. For the question coverage of some past problems of historical territory of Zaporizhian Troops Carta Grassroots
Kryvosheya, I.І. Neuryadova starshyna of Poltava regiment in the second half of XVII c. – the first third of XVIII c.
Stepanchuk, Y.S. Internal position in Hetmanschina at the end of ХVII – at the beginning of XVIII century
Ponomarenko, O.V. Patriotic idea in the Ukrainian political opinion of the second half of XVI – begenning of XVII centuries
Kryvosheja, O.V. Ukrainian Cossack officers: Markovic
Gorobets, S.М. Roishche hundred: history of education and forming of the name
Kazimirov, D.V. Mena company cossack foremen in XVII–XVIII ct.
Ivanenko, A.О. Participation Perejaslavskogo Regiment in the campaigns of the Russian Empire
Kaiuk, S.V. Zaporozhtsy and nekrasovtsy on the Danube frontier in the late XVIII – early XIX century
Kozyrev, V.K. Chumatstvo as the Constituent of the Zaporozhian Heritage of Southern Ukraine at the End of the 18th – at the Beginning of the 19th centuries
Koshlatyi, V.P. The Historical Prerequisites of the Lower Zaporozhian Cossacks- Forming and the «Militant Cossack Movable Camp`s» Origination
Kondratiev, I.V. Nobility Lyubechian starostvo as a source for replenishment to Zaporizhian Troops
Kalinich, H.Y. Cossaks- history in the weekly «Ukrajins`kyj Tyzhden`» as an example the modeling of historical memory

Philosophic sciences

Boychenko, O.I. Value of communal management for introduction of Confucianism ethics in Chinese society of Chzhan Go epoch
Semchuk, N.І. Philosophy and literature in Ancient Greece: problem of extraction and interaction
Matveev, V.A. Nazism as an inhumane concept of self–realization of the personality
Nadurak, V.V. The structure of morality: synergetic approach
Gerasimova, E.М. Features of the mental structure of economic knowledge in the Ukraine
Shandor, F.F. Main forms of national consciousness
Skubashevska, O.S. Language and Power in philosophy
Bukovinski, A.I. The national strategy of maintenance, development and support of institution of family: aspects of creation
Garbar, G.A. Affability, generosity and sincerity as the basic constants of hospitality
Puinchuk, Ye.A. Genesis and major features of the conception of lifelong education: a philosophical analysis
Demidas, О.O. The Building a Network Education as an Innovation in Modern Educational Management
Kyvlyuk, О.P. Development of education and the challenges of modern era
Fatkhutdinova, E.V. The idea of the democratization of legal education: the principles of openness and diversity of educational institutions of education systems
Bilogur, V.E. The role of student government in overcoming the contradictions of democratization of world outlook of students
Тhe International Scientific Conference «The Legacy of Dmitri Dontsov: relevance of philosophical, political and literary visions»
Halamendyk, V.B. The spirit and the will in the world outlook of Ukrainian nationalism
Ivanyshyn, P.V. Poetry of Taras Shevchenko in the interpretation of Dmitri Dontsov: hermeneutical dimension
Kolkutina, V.V. Romantic nature of literary-critical legacy of Dmitri Dontsov
Synopsis of the scientific conference «Ukraine: creation of personal and social existence»

Political sciences

Zaporozhets, S.А. Pier Joseph Prudon is selfidentification of anarchism: development of basic social and political ideas
Bagan, O.R. The ideological evolution Dontsov`s in early (socialist) period of creativity (by 1913)
Maslak, O.O. «National traditionalism» – political philosophy circles Bucharest «Batava» (prolegomenon to reconstruct the main ideas)
Tsarenko, О.О. Role of facilities of mass communication in political socialization of personality
Agarkov, O.A. Policy –ideological orientation of subjects of the socio–political marketing: national context
Pilyaeva, L.V. The Cognitive Nature of Power and Leadership
Degterenko, A.M. Ethno–national aspect of the civic society forming in Ukraine (based on the material of Ukrainian Northern Azov`ye)
Kharchenko, L.V. Forming of Ukrainian politick-administrative elites under power of the Austrian empir
Nikolaenko, N.О. Georgia: experience of the use of administrative resource on elections

Scientific life

Gerasimenko, L.S. Тhe Ukrainian scientific conference
Buryak, L.I., Pankova, S.M. The scientific conference
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>