”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 53 (10) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Потапенко Я.О. Тілесність як категорія історичного пізнання
Мельнік В.А. Географічний аспект традиції монументального малярства Галицько–Волинського князівства
Романцов В.М. Сторінки історії греків Приазов’я: село Урзуф в период свого становлення
Москалюк М.М. Особливості збуту продукції харчової промисловості українських губерній Російської імперії на зовнішні ринки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Гуз А.М. Діяльність земських установ України з впровадження у початкові школи рідної мови у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Стоян Т.А. Система офіцерських чинів в армії Російської імперії другої половини ХІХ ст.
Венгерська В.О. Розподіл гендерних ролей у формуванні українського національного проекту в ХІХ ст.
Коляда І.А. Повсякденне життя науково–педагогічної та учительської інтелігенції: матеріальне забезпечення (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.)
Гнатчук О.С. Освітня діяльність жіночих товариств Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Швидкий С.М. Лікувальні засоби тваринного походження в народній медицині населення Української Слобожанщини в ХІХ – початку ХХ ст.
Лободаєв В.М. Діяльність загонів Вільного козацтва восени 1917 року
Гай–Нижник П.П. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) (ч.1)
Дацків І.Б. Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро–Угорщиною 1918 року
Лазарович М.В. Етнічний чинник станово–майнової диференціації населення України напередодні національно–визвольних змагань 1917–1921 рр.
Молоткіна В.К. Особливості функціонування журнальної періодики в Радянській Україні в 20–30–ті рр. ХХ ст.
Гарбар О.П. Становлення наукового світогляду Симона Самійловича Рубіна
Гуцалюк І.О. Особливості становлення міської міліції в Західній Волині за Української Центральної Ради
Кузюк О.М. Фінансування кінематографа в УСРР в роки першої п’ятирічки
Скакун Р.Л. «Божа комуна» проти «безбожного комунізму»: сіоністи–мурашківці і радянська влада
Заболотний О.М. Причини трагедії радянських військовополонених на початку німецько–радянської війни та її наслідки
Поляков В.Є. «Звіт Кримського штабу партизанського руху про дії партизан в Криму за період листопад 1941 – квітень 1944» як документ епохи
Щебетюк Н.Б. Аграрна наука в Україні у 60–х рр. ХХ ст.
Набока C.В. Особливості розвитку суспільно–політичних процесів в Україні в 1991–2011 рр.
Князевич Д.О. Народний Рух України за перебудову й переосмислення історичного досвіду українського народу
Скляр В.М. Етнічна структура населення України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Опанасенко О.І. Феномен німецької освіти в контексті українсько–німецької співпраці (1998–2008 рр.)
Коцур Г.Г. Постать кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського на сторінках «Часопису української історії»
Орищенко І.О. Розвиток медієвістики у Київському університеті Св. Володимира у 70 – 80 рр. ХІХ ст.
Березовський О.М. Українські політичні партії в Австро–Угорській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в сучасній вітчизняній історіографії
Ніколаєць К.М. Формування інтернаціональних поглядів в українському суспільстві другої половини 1960–х–на початку 1990–х років: українська історіографія

Філософські науки

Варшавський О.П. Що надає знанню наукової строгості?
Кузь О.М. Полісуб’єктна соціальність
Надурак В.В. Хаос у системі моралі: синергетичний підхід
Шандор Ф.Ф. Українська національна свідомість: історія виникнення і реалії сьогодення
Івченко О.Г. Відповідальність як «друга свобода» особистості
Кочилкова Н.С. Межа та кордон у теорії порубіжжя
Ігнатенко І.В. Самотність в постмодерні
Вашкевич В.М. Роль складових особистісного характеру у формуванні світоглядної позиції особистості
Коломієць О.Г. Інструментальна, психологічна і реактивна агресивність та їх вікові особливості
Мальована Н.В. Мова як загальний чинник формування української нації
Тімченко Т.В. Глобальна демографічна проблема і здоров’я людини
Мегрелішвілі М.О. Взаємозв’язок конструктивного і деструктивного в суспільстві як прояв творчої діяльності людини
Герасимова Е.М. Інформаційно–комунікаційні технології: проблематика особистісного самовираження та самореалізації
Поліщук О.С. Філософські основи колективної дії у макросвіті людей
Скубашевська О.С. Інновація як різновид творчості
Гончаренко Н.А. Реальність й утопічність феномену багатства у структурі соціального капіталу
Боднар К.А. Теоретико–методологічні перехрестя демократії в контексті громадянського суспільства
Макар О.Р. Сучасні дискусії навколо питання естетичного смаку
Бережна С.В. Філософсько– антропологічні засади історичної компаративістики в історії культури
Шелюто В.М. Зв’язок категорій часу та вічності з проблемою сакрального в естетичному процесі
Дерев’янко К.В. Діалектичні аспекти літературної критики
Дольська О.О. Когнітивний потенціал культурних смислів у формуванні мислення
Даниляк Р.П. Ґендерні стереотипи: ролі та прагнення
Швед З.В. Практичні вияви ідеалів свободи в традиції іудаїзму
Гриньків А.П. Основні аспекти соціально–філософського дослідження дискурсу релігій
Ухов О.С. Діалектика статі у світлі христологічного та тринітарного догматів
Лазуріна Н.П. Громадянські чесноти як стрижневий елемент філософських концепцій людини Платона і Арістотеля, як витоки сучасної проблеми формування громадянської компетентності особистості
Чорний В.С. Особливості походження давньоукраїнської держави: філософський підхід
Гарбар Г.А. Туризм як розвинений інститут суспільного виробництва і гостинності
Кивлюк О.П. Психологічні засади інформаційної педагогіки
Білогур В.Є. Формування демократичних цінностей як складової світогляду студентської молоді
Демідас О.О. Технократизм як напрям розвитку сучасного управління освітою
Загарницька І.І. Феномен дитинства у взаємодії наукових підходів: сутність та основні характеристики
Линовицька О.В. Поняття, природа і структура «суб’єкта» освітнього процесу
Звєкова В.К. Методологічний орієнтир оптимізації здоров’язберігаючого дозвілля школярів як педагогічна умова організації вільного часу
Макаренко С.О. Основні напрями роботи з обдарованими дітьми
Солодій І.В. Управління освітою як соціальна і педагогічна проблема
Терепищий С.О. Протиріччя стандартизації вищої освіти України в контексті нової інтеграції природничого і гуманітарного знання
Мартиненко Н.М. «Історія української культури» для англомовних студентів. Тема третя

Політичні науки

Латигіна Н.А. Теоретико–концептуальний зміст та практичні моделі демократії
Третяк О.А. Експертна спільнота як складова публічної сфери політики
Полянська В.Ю. Деякі аспекти дослідження естетики влади та естетичного в політиці
Гурбич О.С. Європейський простір в контексті демаркації поняття «кордон»
Токарєва К.В., Шепєлєв М.А. Соціальні форуми як інструмент координації та взаємодії в сучасному альтерглобалістському русі
Трухачов О.І. Історико–теоритичні аспекти дослідження розвитку політичної комунікації
Агарков О.А. Соціально–політичний маркетинг в контексті формування моделі соціальної політики
Воронянський О.В. Національний інтерес: політична сутність
Конах В.К. Реформування системи державного управління інформаційною сферою як передумова ефективного забезпечення інформаційно–психологічної безпеки України
Дудко І.Д. Нестаціонарність постбіполярної системи міжнародних відносин і сучасна безпекова політика України: ділема оцінок і шляхів реалізації
Бойчук М.А. Політичні й соціальні загрози демократичному розвитку України
Ніколаєнко Н.О. Адміністративний ресурс як механізм політичної корупції
Сакрієр О. Л. Використання деструктивних технологій зниження іміджу конурентів у виборчих кампаніях Україні
Гев’юк У.Ю. Роль та місце парламентських виборів в процесі демократизації політичної системи України
Воронюк Л.О. Євроінтеграційні інформаційно–культурні кампаній в Україні: практичний вимір
Мінєнкова Н.Є. Люстрація як політична практика посткомунізму: приклад Польщі
Ястремська I.М.Трактування геополітичного коду Індії в рамках індійських наукових шкіл

Наукове життя

Сарнацький О.П. Збірник роздумів істориків України 20–х рр. ХХ ст. про декабристський рух у Росії. Рецензія на збірник: Українські декабристи чи декабристи на Україні?: Рух декабристів очима істориків 1920–х років / Упор., вступ. ст. та примітки Григорія Казьмирчука, Юрія Латиша. – К., 2011. – 195 с.
Киридон А.М. Рецензія на монографію: Казьмирчук М.Г. Соціально–економічний розвиток Київської губернії (1861 – 1917 рр.). – К., 2011. – 398 с.

Додатки

Політичні науки

Колесникова А.А. Особливості функціонування АЛБА
Чабаненко М.Б. Структурні особливості Союзу південноамериканських націй
Чмель О.І. Еволюція зовнішньої політики Колумбії під час президентства Хуана Мануеля Сантоса

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Потапенко Я.О. Телесность как категория исторического познания
Мельник В.А. Географический аспект традиции монументальной живописи Галицко–Волынского княжества
Романцов В.Н. Страницы истории греков Приазовья: село Урзуф в период своего становления
Москалюк Н.Н. Особенности сбыта продукции пищевой промышленности украинских губерний Российской империи на внешние рынки во второй половине ХІХ – в начале ХХ в.
Гуз А.М. Деятельность земских учреждений Украины по внедрению у начальные школы родного языка во второй половине ХІХ – вначале ХХ ст.
Стоян Т.А. Система офицерских чинов в армии Российской империи второй половины XIXв.
Венгерская В.А. Разделение гендерных ролей в формировании украинского национального проекта в ХІХ в.
Коляда И.А. Повседневная жизнь научно–педагогической и учительской интеллигенции: материальное обеспечение (вторая половина XIX в. - начало ХХ в.)
Гнатчук О.С. Образовательная деятельность женских обществ Буковины конца ХІХ – начала ХХ в.
Швидкий С.Н. Лечебные способы животного происхождения в народной медицине населения Украинской Слобожанщины в ХІХ – начало ХХ ст.
Лободаев В.Н. Деятельность отрядов Вольного казачества осенью 1917 года
Гай–Нижник П.П. Собственный Штаб гетмана П.Скоропадского: структура, штаты, задачи (1918 г.) (ч.1)
Дацкив И.Б. Внешнеэкономические отношения Украины с Германией и Австро–Венгрией в 1918 году
Лазарович М.В. Этнический фактор сословно–имущественной дифференциации населения Украины накануне национально–освободительной борьбы 1917–1921 гг.
Молоткина В.К. Особенности функционирования журнальной периодики в Советской Украине в 20–30–е гг. ХХ ст.
Гарбар О.П. Становление научного мировоззрения Симона Самойловича Рубина
Гуцалюк И.А. Особенности становления городской милиции в Западной Волыни при Украинской Центральной Раде
Кузюк О.М. Финансирование кинематографа в УССР в годы первой пятилетки
Скакун Р.Л. «Божья коммуна» против «безбожного коммунизма»: сионисты–мурашковцы и советская власть
Заболотный А.М. Причины трагедии советских военнопленных в начале немецко–советской войны и ее последствия
Поляков В.Е. «Отчет Крымского штаба партизанского движения о действиях партизан в Крыму за период ноябрь 1941 – апрель 1944» как документ эпохи
Щебетюк Н.Б. Аграрная наука в Украине в 60–х гг. ХХ в.
Набока С.В. Особенности развития общественно–политических процессов в Украине в 1991–2011 гг.
Князевич Д.А. Народный Рух Украины за перестройку и переосмысление исторического опыта украинского народа
Скляр В.Н. Этническая структура населения Украины в конце ХХ – начале ХХI вв.
Опанасенко Е.И. Феномен немецкого образования в контексте украинско–немецкого сотрудничества (1998–2008 гг.)
Коцур Г.Г. Личность кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского на страницах «Часописа украинской истории»
Орищенко И.О. Развитие медиевистики в Киевском университете Св. Владимира в 70–80–х гг. ХІХ в.
Березовский О.Н. Украинские политические партии в Австро–Венгерской империи конца ХІХ – начала ХХ вв. в современной отечественной историографии
Николаец К.Н. Формирование интернациональных взглядов в украинском обществе второй половины 1960–х – в начале 1990–х годов: украинская историография

Философские науки

Варшавский А.П. Что придает строгость научному знанию?
Кузь О.Н. Полисубъектная социальность
Надурак В.В. Хаос в системе морали: синергетический подход
Шандор Ф.Ф. Украинское национальное сознание: история возникновения и реалии настоящего
Ивченко А.Г. Ответственность как «вторая свобода» личности
Кочилкова Н.С. Черта и граница в теории пограничья
Игнатенко И.В. Одиночество в постмодерне
Вашкевич В.Н. Роль составляющих личностного характера в формировании мировоззренческой позиции личности
Коломиец О.Г. Инструментальная, психологическая и реактивная агрессивность и их возрастная особенность
Малёваная Н.В. Язык как общий фактор формирования украинской нации
Тимченко Т.В. Глобальная демографическая проблема и здоровье человека
Мегрелишвили М.А. Взаимосвязь конструктивного и деструктивного в обществе как проявление творческой деятельности человека
Герасимова Е.Н. Информационно–коммуникативные технологии» проблематика личностного самовыражения и самореализации третья
Полищук А.С. Философские основы коллективного действия в макромире людей
Скубашевская О.С. Инновация как разновидность творчества
Гончаренко Н.А. Реальность и утопичность феномена богатства в структуре социального капитала
Боднар К.А. Теоретико–методологические перекрестки демократии в контексте гражданского общества
Макар О.Р. Современные дискуссии вокруг вопроса эстетического вкуса
Бережная С.В. Философско–антропологические основы исторической компаративистики в истории культуры
Шелюто В.М. Связь категорий времени и вечности с проблемой сакрального в эстетическом процессе
Деревянко К.В. Диалектические аспекты литературной критики
Дольская О.А. Когнитивный потенциал культурных смыслов в формировании мышления
Даниляк Р.П. Гендерные стереотипы: роли и стремления
Швед З.В. Практические проявления идеалов свободы в традиции иудаизма
Гринькив А.П. Основные аспекты социально–философского исследования дискурса религий
Ухов А.С. Диалектика пола в свете христологического и тринитарного догматов
Лазурина Н.П. Гражданские достоинства как осевой элемент философских концепций Платона и Аристотеля, как истоки современной проблемы формирования гражданской компетентности личности
Черный В.С. Особенности происхождения древнего украинского государства: философский подход
Гарбар Г.А. Туризм как развитый институт общественного производства и гостеприимства
Кивлюк О.П. Психологические основы информационной педагогики
Билогур Е.В. Формирование демократических цінностей как элемента мировоззрения студенческой молодежи
Демидас Е.О. Технократизм как направление развития современного управления образованием
Загарницкая И.И. Феномен детства во взаимодействии научных подходов: сущность и основные характеристики
Линовицкая О.В. Понятие, природа и структура «субъекта» образовательного процесса
Звекова К.В. Методологический ориентир оптимизации здоровьесохраняющего досуга школьников как педагогическое условие организиции свободного времени
Макаренко С.О. Основные направления работы с одаренными детьми
Солодий И.В. Управление образованием как социальная и педагогическая проблема
Терепещий С.О. Противоречия стандартизации высшего образования Украины в контексте новой интеграции естественнонаучного и гуманитарного знания
Мартыненко Н.Н. «История украинской культуры» для англоязычных студентов. Тема третья

Политические науки

Латыгина Н.А. Теоретико–концептуальное содержание и практические модели демократии
Третяк А.А. Экспертное сообщество как составляющая публичной сферы политики
Полянская В.Ю. Некоторые аспекты исследования эстетики власти и эстетического в политике
Гурбич А.С. Европейское пространство в контексте демаркации понятия «граница»
Токарева Е.В., Шепелев М.А. Социальные форумы как инструмент координации и взаимодействия в альтерглобалистском движении
Трухачев А.И. Историко–теоретические аспекты исследования политической коммуникации
Агарков О.А. Социально–политический маркетинг в контексте формирования модели социальной политики
Воронянский А.В. Национальный интерес: политическая сущность
Конах В.К. Реформирование системы государственного управления информационной сферой как условие эффективного обеспечения информационно–психологической безопасности Украины
Дудко И.Д. Нестационарность постбиполярной системы международных отношений и современная политика безопасности Украины: дилемма оценок и путей реализации
Бойчук Н.А. Политические и социальные угрозы демократическому развитию Украины
Николаенко Н.А. Административный ресурс как механизм политической коррупции
Сакриер О.Л. Использование деструктивных технологий снижения имиджа оппонента в избирательных кампаниях в Украине
Гевьюк У.Ю. Роль и место парламентских выборов в процессе демократизации политической системы Украины
Воронюк Л.О. Евроинтеграционные информационно–культурные кампаний в Украине: практическое измерение
Миненкова Н.Е. Люстрация как политическая практика посткомунизма: пример Польши
Ястремская И.Н. Трактовка геополитического кода Индии в пределах индийских научных школ

Научная жизнь

Сарнацкий А.П. Сборник раздумий историков Украины 20–х гг. ХХ в. о декабристском движении в России. Рецензия на сборник: Українські декабристи чи декабристи на Україні? : Рух декабристів очима істориків 1920–х років / Упор., вступ. ст. та примітки Григорія Казьмирчука, Юрія Латиша. – К., 2011. – 195 с.
Киридон А.Н. Рецензия на монографию: Казьмирчук М.Г. Соціально–економічний розвиток Київської губернії (1861 – 1917 рр.). – К., 2011. – 398 с.

Приложения

Политические науки

Колесникова А.А . Особенности функционирования АЛБА
Чабаненко М.Б. Структурная особенность Союза южноамериканских наций
Чмель А.И. Эволюция внешней политики Колумбии во время президентства Хуана Мануэля Сантоса

CONTENT

Historical studiens

Рotapenko, Y.O. The Bodiness as the category of historical knowledge
Melnyk, V.А. The geographical aspect of Galicia–Volhynia Principality monumental painting tradition
Romantsov, V.М. Some glimpses from the history of Priazov Greeks: тhe settlement of Urzuf in the period of its formation
Moskalyuk, M.М. Features of sale of products of food industry of the Russian Empire Ukrainian provinces to the foreign markets in the second half of ХІХ – at the beginning ХХ century
Guz, A.M. Activities of Ukrainian Zemstvo’s establishments for introduction of mother tongue in primary educational establishments’ in the second half of XIX – at the beginning of XX century
Stoyan, T.A. The system of officer ranks in the army of the Russian Empire in the second half of XIX century
Vengerska, V.О. The division of gender roles in the formation of the Ukrainian national project in the 19th century
Kolyada, I.A. Everyday life of scientific and teacher intelligentsia: material support (the second half of XIX – the beginning of XX century)
Hnatchuk, O.S. Educational Activities of Bukovyna Women’s Associations at the end of the XIXth – beginning of the XXth centuries
Shvydkyi, S.М. Recreational procedures of animal origin in the Ukrainian Slobozhanshchina’s traditional folk medicine in XIX – beginning XX centuries
Lobodaev, V.М. Activity of Free Cossack’s troops in autumn of 1917
Hai–Nyzhnyk, P.P. Own Staff of hetman P.Skoropadskyi: is a structure, states, tasks (in 1918) (1)
Datskiv, I.В. External economic relations between Ukraine, German and Austro–Hungary in 1918 year
Lazarovych, M.V. Ethnic factor class–property to differentiation of Ukrainianpopulation in eve national liberation competitions on 1917–1921 years
Molotkina, V.К. Peculiarities of the journal journals in Soviet Ukraine in the 20–30th of XX century
Harbar, O.P. Formation of Scientific Outlook of Simon Samoilovych Rubin
Gutsaliuk, I.O. Features of formation city’s police in Western Volyn’ for Ukrainian Central Rada
Кuzjuk, O.М. The financing of the Cinema in the USSR during 1928 – 1932
Skakun, R.L. «God’s Commune» Vs. «Communist» State: тhe Sect of Murashkovtzi and the Soviet Regime
Zabolotny, A.M. The causes of the tragedy of Soviet prisoners of war at the beginning of the German–Soviet war and its aftermath
Polyakov, V.V. «Report of the Crimean staff of partisan motion on partisan actions in Crimea for period November 1941 – April 1944» as document of epoch
Shchebetyuk, N.B. Agricultural Science of Ukraine in the 60 years XX century
Naboka, S.V. Peculiar properties of the social and political processes development in Ukraine during 1991–2011
Kniazevych, D.O. People’s Movement of Ukraine for the Reconstruction and rethinking of the historical experience of Ukrainian people
Sklar, V.М. Ethnic structure of population of Ukraine at the end of XX – the beginning of the XXI century
Opanasenko, O.I. Phenomenon german education in context ukrainian and german cooperation (1998–2008)
Kotsur, G.G. The Greatness of the Zaporozh Sitch Kosakhs’ Leader Petro Kalnishevsky on ‘The Ukranian History Book’
Oryshchenko, I.O. The Condition of the medievistique studies at Kiev St. Vladimir University in the 70–80’s of XIX cent
Berezovsky, O.M. The Ukrainian political parties in Avstro–Hungarian Empire at the end of XIX – beginning of XX centuries in modern Ukrainian historiography
Nikolaets, K.М. The political forming international waives in Ukrainian society during 1960 – early 1990’s

Philosophic sciences

Varshavskyi, O.P. What Does Add Rigour to Scientific Knowledge?
Kuz, O.M. Polysubjected sociality
Nadurak, V.V. Chaos in the system of morality: synergetical approach
Shandor, F.F. Ukrainian national consciousness: history of origin and realities of the present days
Ivchenko, O.G. Responsibility as a «second freedom» of a person
Kochilkova, N.S. Boundery and Border in the border studies
Ignatenko, I.V. Loneliness in the postmodern
Vashkevich, V.M. Role of components of personal character in the formation of world-view position of a person
Kolomiets, О.G. Instrumental, psychological and reactive aggression and their age peculiarities
Malyovanaya, N.V. Language as a basic factor of the development of the Ukrainian nation
Timchenko, T.V. Global demographic problems and human health
Megrelishvili, M.O. The relationship of constructive and destructive in society as a manifestation of human creativity
Gerasymova, E.M. Information and communication technologies» issues of personal expression and fulfillment
Polishchuk, О.S. Philosophical bases of collective action are in the macrocosm of people
Skubashevska, O.S. Innovation as a kind of creativity
Honcharenko, N.А. Reality and utopianism of a phenomenon of the wealth in the structure of the social capital
Bodnar, К.А. Theoretical–methodological crossing of the democracy in the context of a civil society
Makar, O.R. Current discussions around the question of aesthetic taste
Berezhnay, S.V. Philosophical–anthropological foundations of comparative history in cultural history
Shelyuto, V.M. The connection of the categories of the time and eternity with the problem of the sacred in aesthetical process
Derevyanko, K.V. Dialectical aspects of literary critics
Dolskа, O.O. Kognytyvny potential of cultural senses in forming of thought
Danyliak, R.P. Gender stereotypes: roles and aspirations
Shwed, Z.V. The practical manifestation of the ideas of liberty in the Tradition of Judaism
Grinkiv, A.P. The main aspects of social–philosophical studies discourse of religions
Ukhov, О.S. Dialectics sex in the light christological and trinitarian dogma
Lazurina, N.P. Civil values as the main element of Plato and Aristotle’s philosophic ideas and as the origin of modern problem of citizens’ civil competence formation
Chornyi, V.S. Features of the origin of ancient Ukraine state: philosophical approach
Garbar, G.A. Tourism as an advanced institutition of social production and hospitality
Kyvlyuk, О.P. Psychological principles of informational pedagogy
Bilogur, V.E. Formation of democratic values as a component of world outlook of youth
Demidas, O.О. Technocracy as the Direction of Development of Modern Educational Management
Zagarnytska, I.I. Phenomenon of childhood in the interaction of scientific approaches: essence and main characteristics
Lynovytska, О.V. Concept, nature and structure of the «subject» of the educational process
Zvyekova, V.K. Methodological landmark of optimization of health protective environment for pupils as a pedagogical condition of organization leisure time
Makarenko, S.O. Main areas of work with gifted children
Solodiy, I.B. Management the education as a social and pedagogical problem
Terepyshchyi, S.О. Contradictions of standardization of higher education in Ukraine in the context of a new integration of natural and humanitarian knowledge
Martynenko, N.M. «History of ukrainian culture» for english–speaking students. Third topic

Political sciences

Latygina, N.А. Theoretical–conceptual Content and Practical Models of Democracy
Tretyak, О.A. The expert community as part of a public sphere of politics
Polynska, V.Y. Certaine aspects of the aesthetics of power research and aesthetical in politics consideration
Gurbich, A.S. European space in the context of the demarcation of the concept of «border»
Tokarieva, K.V., Shepelev, M.A. Social Forums as the Instrument of Coordination and Cooperation in the Alterglobal Movement
Trukhachov, O.I. The historical and theoretical aspects researches of political communication
Agarkov, O.A. Socio–political marketingmarketing in the context of forming of model of social policy
Voronyansky, О.V. National interest: a political entity
Konakh, V.K. Reformation of the governance information sphere, as the basis of the effective providing of information–psychological security of Ukraine
Dudko, I.D. Nonstationary character of postbipolar system of international relations and current security policy of Ukraine: dilemma of assessments and trends of realization
Boichuk M.A. Political and social threats to the democratic development of Ukraine
Nikolaenko, N.О. Administrative resources as a mechanism of political corruption
Sakriyer, O.L. Using of manipulative technologies of reduce the image of the rivals in the election campaigns in Ukraine
Gevyuk, U.Y. A role and place of parliamentary elections is in the process of democratization of the political system of Ukraine
Voronjuk, L.O. Eurointegration informatively–cultural campaigns in Ukraine: practical measuring
Minenkova, N.Е. Lustration as post–communism political practice: example of Poland
Yastremska, I.M. An interpretation of India’s geopolitical code within the Indian scientific schools

Scientific life

Sarnatskiy, О.P. The Collection of Ukrainian Historians Reflection (1920–th, XX centure) about Decembrists’ Movement in Russia. Collection review: Ukrainian Decembrists or Decembrists in Ukraine?: Movement of Decembrists by the eyes of Historians of 1920–th / Regulation, introductory article and notes are done by Grigoriy Kazmirchuk, Yuriy Latish. – K., 2011.
Kyrydon, А.М. A review of the monograph: Kazmyrchuk М.G. Socio-economic development of the province of Kiev (1861 - 1917). – К., 2011. – 398 p.

Additions

Political sciences

Kolesnikova, A.А. Peculiarities of the ALBA
Chabanenko, M.B. Structural feature of the Union of South American Nations
Chmel’ O.I. The evolution of Colombia’s foreign policy during the presidency of Juan Manuel Santos
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>