”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 54 (11) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Великочий В.С. Українсько-польські відносини в Галичині 1914-1919 рр. в українській історіографії: від безальтернативної категоричності - до зміни парадигм
Дацків І.Б. Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917-1923 рр.): історіографія та джерела дослідження
Терлецька І.В. Українська радянська державність кінця 1920-х – початку 1950-х рр.: до історіографії проблеми
Ковальська Л.А. Джерела та історіографія радянського Руху опору в роки Великої Вітчиизняної війни
Курзенкова А.О. Застосування технології контент-аналізу до вивчення скандинавських рун Старшого Футарка
Войцехівська І.Н., Мага І.М. Методика аналізу історичного джерела у працях Федора Фортинського(1846–1902): до 165-ї річниці від дня народження
Горбань Ю.А. Історія науки у творчій спадщині академіка В.І.Вернадського
Петрович М.Й. Слов`янські святі в ревізіях літургійних книг Унійної Церкви у XVIII ст.
Сабат П.В. Київський требник із фондів Апостольської Ватиканської бібліотеки як джерело до історії церковно-правової думки Київської Русі
Павленко С.Ф. Документи особових фондів українських художників кінця ХІХ – ХХ ст.: структура та джерельне значення
Палієнко М. Г. Особові фонди українських громадських та культурних діячів у празьких архівах періоду Другої світової війни
Лучанін С.М. Передумови церковної реформи в Російській імперії в призмі лінійного аналізу задумів російського царя Петра І
Щербак М.Г., Щербак Н.М. Охранка в Україні (1902 -1914 рр.)
Гаухман М.В. Національна політика Російської імперії щодо українського населення Правобережної України (1905–1914 рр.)
Гуз А.М. Увіковічення пам`яті визначних діячів української культури земствами України на початку ХХ ст.
Гай-Нижник П.П. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) (ч.2)
Лободаєв В.М. Відродження козацтва в Українській Державі П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.)
Крічкер О.Ю. Єврейські громади містечок Правобережної України у роки Української Революції та Громадянської війни
Кузьмин Р.Я. Створення та діяльність Галицької Надзвичайної Комісії (ГНК-ВсеГНК) у серпні-вересні 1920 року
Лазуренко В.М. Роль зернового експорту у товаризації фермерських господарств України в перші роки НЕПу
Сорока Ю.М. Населення західноукраїнських земель в геополітичних та етносоціальних вимірах у 1920-х – 1930-х роках
Рендюк Т.Г. Українська діаспора в Румунії: роль і місце військової та політичної еміграції у період між двома світовими війнами
Казьмирчук М.Г. Структура Київського державного університету в 1933-1941 рр.
Заболотний О.М. Використання радянських військовополонених німецькою окупаційною владою на території України
Куцька О.М., Яровий В.Г., Похнатюк С.В. Морально-психологічний стан німецької армії на радянсько-німецькому фронті у 1944 – 1945 роках
Романько О.В. Мусульманські комітети на території Криму (1941-1944): до питання про боротьбу кримськотатарського національного руху за політичні права в умовах німецької окупації
Дубчак Л.М. Католицька церква на чолі з Папою Іоаном Павлом ІІ в польських і українських опозиційних рухах у другій половині ХХ ст.
Гадмалієв С. Реформування вищої освіти України 90-х років ХХ - початку ХХІ ст. як засіб державотворення
Набока C.В. Розвиток суспільно-політичних процесів в Україні в 1985–1991 рр.
Князевич Д.О. Вплив Української Гельсінської Спілки на молодіжний рух в Україні (1988-1991 рр.)
Нейман В.П. Проблеми делімітації та демаркації лінії кордону в системі сучасних українсько-російських взаємовідносиних (1991-2011 рр.)
Опанасенко О.І. Українсько-німецьке соціогуманітарне співробітництво (1995-2010 рр.)
Щестюк Т.М. Британській політика щодо хаджу та священних міст ісламу під час Першої світової війни.

Філософські науки

Горбатюк Т.В. Універсальний еволюціонізм і сучасна наукова картина світу
Дзьобань О.П. До проблеми критеріїв соціального розвитку з позицій соціальної синергетики
Жабін С.О. Виникнення і становлення історичної інформатики як прояв синергетичних процесів в науці
Засенко О.Ю. Когнітивна функція ідеології: детермінанти і субстанційні особливості
Скотна Н.В., Ткаченко О.А. Феномен традиції: методологічні принципи дослідження
Ігнатенко І.В. Самотність в постмодерні
Ставицький А.В. Актуальність дослідження міфу: соціокультурний аспект
Родний О.В. Сміх в філософській рефлексії
Бойченко М.І. Значущість природної настанови у соціальному пізнанні (на прикладі дослідження екології життєсвіту)
Бережна С.В. Філософсько-антропологічне обґрунтування історико-типологічного порівняння
Войцеховска Т.В. Відродження національної форми філософії як метапроблеми
Поліщук О.С. Потреба людини як першопричина колективної дії соціальної групи
Вязова Р.В.Сутність та форми прояву комунікативних відносин у вирішенні міжкультурних протиріч: досвід соціально-філософського аналізу
Крилова С.А. Толерантність та любов як прояви краси відносин у суспільстві
Матвійчук А.В. Екологічні знання та завдання екологічної деонтології
Копилов В.О. Глобалізація – нова роль знання (кратологічний аспект)
Гаджиєва В.С. Методологічні питання етнічного дослідження глобалізації
Семенюк І.В. Місце та роль східних соціокультурних систем у становленні нового світового порядку
Шандор Ф.Ф. Ідеологія як основа розвитку національної свідомості
Коломієць О. Г. Природа та основні моделі агресивності
Ананьїн В.О., Пучков О.О. Воєнна безпека як складова національної безпеки України
Ананьїн О.В. Етнічний чинник у прикордонній сфері сучасної України
Керімов І.М. Медицинська етика та біоетика як форма філософського осмислення
Варшавський О.П. Герменевтика теологічної проблематики
Шавріна І.В. Релігія, релігійна віра і раціональне мислення
Шиленко Б.Є. Соціальна трансформація християнства в епоху глобалізації
Остащук І.Б. Символізм імен божих у книзі об`явлення Івана Богослова
Пілецький Є.А. Феномен православної аскези в світлі психоаналітичної парадигми З. Фройда
Мельничук В.В. Релігійно-філософський аспект взаємозв`язку екологічних і демографічних проблем
Комленко О.В. Коранічне підґрунтя соціальної доктрини ісламу
Шелюто В.М. Проблема сакрального в концепції «мистецтва-релігії» в естетичних теоріях ХХ ст.
Попова О.В. Проблема самосвідомості в філософії Г.В.Ф.Геґеля та молодогеґельянців
Сабадаш Ю.С. Початок наукової діяльності Умберто Еко: теоретичні праці
Бойченко О.І. Вчення про договірну природу утворення держави в філософії маоїзму
Дроздова Т.О. «Складна проблема свідомості» у ранніх роботах Девіда Чалмерса: пошук підходів до розв`язання
Кострюкова М.С. У витоків екзистенціального психоаналізу: філософський інструментарій Е.Гуссерля як методологія дослідження життєвого світу людини
Супрун Н.Т. Образ логіки в концепції В.Карпова
Фісун О.А., Кочилкова Н.С. Концептуальна карта Європи Стейна Роккана
Семикрас В.В. Ліберальна ідея Богдана Кістяківського та сучасність
Тахмазова Е. Питання виховання в системі освіти в творчості Нізамі Гянджеві
Дзвінчук Д.І., Малімон В.І. Особливості виховання дітей і молоді в умовах соціальної нерівності
Загарницька І.І. Дитинство в контексті кризи людини-від самовизначення до самореалізації
Загуменна Н.В. Соціальна трансформація суспільства та її вплив на людину
Марченко О.В. Трансформації простору освіти у контексті соціокультурної динаміки суспільства
Бех В.П., Бех Ю.В. Підготовка менеджерів для інноваційної економики - вимога глобалізаційної парадигми сталого розвитку
Ураков Д.В. Феномен менеджменту як предмет соціально-філософської рефлексії
Гарбар Г.А. Роль міжнародних угод у підвищення ефективності підготовки кадрів для сфери туризму
Вільчинська Н.Ю. Освітня політика Європейського Союзу: етапи розвитку
Линовицька О.B. Міра усвідомлення суб`єктом рівня власної свободи і відповідальності в навчально-виховному процесі
Авєріна О.І. Комплементарна управлінська команда
Курган Я.М. Історія менеджменту в системі освіти сучасного менеджера
Макаренко С.О. Особливості навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми
Білогур В.Є. Світоглядна культура студентської молоді як чинник управління процесом становлення системи цінностей

Політичні науки

Панчук М.І. Етнополітичні процеси в Україні: державна політика і управління
Луцишин Г.І. Особливості сучасних етно- та націєоб`єднавчих процесів в поліетнічних суспільствах
Фомічов А.Л. Стан та умови реалізації протестного потенціалу в Україні на сучасному етапі
Бойчук М.А. Демократичний розвиток України в умовах глобалізації
Іванілов О.В. Принцип альтернативності як теоретико-методологічна основа демократизація сучасної політичної системи України
Івченко О.Г. Демократизація суспільного життя в незалежній Україні як поворот до людини і гуманізму в громадянських стосунках
Ладига Л.І. Демографічний ресурс в системі ресурсів політичної влади в сучасній Україні
Ніколаєнко Н.О. Роль адміністративного ресурсу під час виборів 2010 року до органів місцевого самоврядування
Доля І.М. Формування представницьких органів місцевого самоврядування: пропорціональна та змішена виборчі системи
Баранова О.М. Рівень підтримки релігійних інститутів населенням та їх вплив на політичні вподобання вірян в Україні
Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні до початку ХХ ст. (історико-політологічний аналіз)
Гревцова Л.М. Вплив громадянського суспільства на формування державної політики
Ставченко С.В. Процес легітимації та легітимаційна криза в демократичних політичних режимах
Рубанов В.В.Політичний аналіз як базовий системотворчий елемент політичної аналітики
Агарков О.А. Особливості суб`єктів соціально-політичного маркетингу
Воронянський О.В. «Політична нація» та «етнічна нація» як терміни політичної науки
Чорноус А.В. Формування концептуальних тлумачень феномену політичного міфу наприкінці ХІХ – сер. ХХ ст.
Антонова О.В. Інституційні проблеми нових демократій: політичні партії
Семигіна Т.В. Вплив глобалізацій них процесів на охорону громадського здоров`я
Торяник В.М. Споживач як суб`єкт політичних відносин: основні підходи до розв`язання колективних споживчих проблем
Авілова О.Р., Васильчук Є.О. Мортальні концепти в ідейному базисі панк-субкультури(на прикладі творчості Є. Лєтова)
Олійник Ю.Р. Інтеграція в міжнародних відносинах: теорія та практика
Утко Г.М. Європейська служба з питань зовнішньої діяльності як новітній інституційний елемент зовнішньої політики ЄС
Худолій А.О. Політичні стереотипи в риториці американських президентів
Роїк Н.Г. Українсько-польський кордон між минулим і майбутнім: політика і пам`ять
Бочаров С.В. Роль і місце Польщі в інституціональній системі Європейського Союзу (2004-2010 рр.)
Стряпко А.Д. Постреволюційний розвиток Чехословаччини та місце творчої інтелігенції в суспільно-політичних процесах 1990-х років
Турчин Я.Б. Стратегія «м`якої сили» КНР: основні механізми реалізації на початку ХХІ ст.
Ястремська І.М. Пакистано-китайські відносини: геополітичні чинники ядерного співробітництва

Наукове життя

Русаков С.С. ІV Міжнародний науковий форум «Простір гуманітарної комунікації»
Бабкіна О.В. Рецензія на монографію: Дем`яненко Б.Л. Розвиток кратологічних знань в Україні. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2011. – 794 с.
Казьмирчук Г.Д., Набока С.В. Рецензія на підручник: Нова історія України (середина XVII – початок XX ст.): Підручник / Довжук І.В. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010.–732 с.
Михайлюк В.П. Рецензія на монографію: Голубенко О.Л. Володимир Даль – світоч слов`янської культури / О.Л. Голубенко, М.О. Євдокимов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – 372 с.
Наулко В.І. Рецензія на монографію:Туранли Ферхада Ґардашкана Оглу. Тюркські джерела до історії України. – К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2010. – 368 с.
Шевчук О.В. Рецензія на монографію: Ніколаєнко Н.О. Адміністративний ресурс: політико-правові проблеми протидії в сучасній політичній практиці. – Миколаїв: Вид-во МНУ, 2011. – 392 с.

Додатки

Політичні науки

Артамонова К.О. Вплив Wikileaks на інформаційне протиборство у сучасному світі
Ларін Є.С. Країни Африки у зовнішньополітичній стратегії КНР
Плохенко І.C. Еволюція зовнішньої політики ЄС

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Великочий В.С. Украинско-польские отношения в Галиции1914-1919 гг. в украинской историографии: от безальтернативной категоричности - к изменению парадигм
Дацкив И.Б. Дипломатия украинских национальных правительств в защите государственности (1917-1923 гг.): историография и источники исследования
Терлецкая И.В. Украинская советская государственность конца 1920-х – начала 1950-х гг.: к историографии проблемы
Ковальская Л.А. Источники и историография советского Движения сопротивления в годы Великой Отечественной войны
Курзенкова А.А. Применение технологии контент-анализа к изучению скандинавских рун Старшего Футарка
Войцеховская И.Н., Мага И.Н. Методика анализа исторического источника в трудах Фёдора Фортинского (1846-1902): к 165-й годовщине со дня рождения
Горбань Ю.А. История науки в творческом наследии академика В.И.Вернадского
Петрович М.И. Славянские святые в ревизиях литургических книг Униатской Церкви в ХVIII в.
Сабат П.В. Киевский требник из фондов Апостольськой Ватиканской библиотеки как источник по истории церковно-правовой мысли Киевской Руси
Павленко С.Ф. Документы личных фондов украинских художников конца ХІХ – ХХ вв.: структура и источниковедческое значение
Палиенко М.Г. Личные фонды украинских общественных и культурных деятелей в пражских архивах периода Второй мировой войны
Лучанин С.Н. Предпосылки церковной реформы в Российской империи в призме линейного анализа политики российского царя Петра I
Щербак Н.Г., Щербак Н.Н. Охранка в Украине (1902 – 1914 гг.)
Гаухман М.В. Национальная политика Российской империи относительно украинского населения Правобережной Украины (1905–1914 гг.)
Гуз А.М. Увековечивание памяти выдающихся деятелей украинской культуры земствами Украины в начале ХХ в.
Гай-Нижник П.П. Собственный Штаб гетмана П.Скоропадского: структура, штаты, задачи (1918 г.) (ч.2)
Лободаев В.Н. Возрождение казачества в Украинской Державе П.Скоропадского (апрель – декабрь 1918 г.)
Кричкер О.Е. Еврейские общины местечек Правобережной Украины в годы Украинской революции и Гражданской войны
Кузьмин Р.Я. Формирование и деятельность Галицкой Чрезвычайной Комиссии (ГЧК-ВсеГЧК) в августе-сентябре 1920 года
Лазуренко В.Н. Роль зернового экспорта в товаризации фермерских хозяйств Украины в первые годы НЭПа
Сорока Ю.М. Население западноукраинских земель в геополитических и этносоциальных измерениях в 1920-х – 1930-х годах
Рендюк Т.Г. Украинская диаспора в Румынии: роль и место военной и политической эмиграции в период между двумя мировыми войнами
Казьмирчук М.Г. Структура Киевского государственного университета в 1933-1941 гг.
Заболотный А.М. Использование советских военнопленных немецкой оккупационной властью на территории Украины
Куцкая О.Н., Яровой В.Г., Похнатюк С.В. Морально-психологическое состояние немецкой армии на советско-немецком фронте в 1944 – 1945 годах
Романько О.В. Мусульманские комитеты на территории Крыма (1941-1944): к вопросу о борьбе крымскотатарского национального движения за политические права в условиях немецкой оккупации
Дубчак Л.Н. Католическая церковь во главе с Папой Иоанном Павлом II в польских и украинских оппозиционных движениях во второй половине ХХ ст.
Гадмалиев С. Реформирование высшего образования в Украине 90-х годов ХХ – начала ХХІ ст. как способ государственного строительства
Набока С.В. Развитие общественно-политических процессов в Украине в 1985–1991 гг.
Князевич Д.О. Влияние Украинского Гельсинского Союза на молодежное движение в Украине (1988-1991 рр.)
Нейман В.П. Проблемы делимитации и демаркации линии границы в системе современных украино-российских взаимоотношений(1991-2011 гг.)
Опанасенко Е.И. Украинско-немецкое социогуманитарное сотрудничество (1995-2010 гг.)
Щестюк Т.М. Британськая политика относительно хаджа и священных городов ислама во время Первой мировой войны

Философские науки

Горбатюк Т.В. Универсальный эволюционизм и современная картина мира
Дзебань А.П. К проблеме критериев социального развития с позиций социальной синергетики
Жабин С.А. Возникновение и становление исторической информатики как проявление синергетических процессов в науке
Засенко О.Ю. Когнитивная функция идеологии: детерминанты и субстанциальные
Скотна Н.В., Ткаченко О.А. Феномен традиции: методологические принципы исследования
Игнатенко И.В. Одиночество в постмодерне
Ставицкий А.В. Актуальность исследования мифа: социокультурный аспект
Родный О.В. Смех в философской рефлексии
Бойченко М.И. Значимость естественной установки в социальном познании (на примере исследования экологии жизненного мира)
Бережная С.В. Философско-антропологическое обоснование историко-типологического сравнения
Войцеховская Т.В. Возрождение национальной формы философии как метапроблемы
Полищук А.С. Потребность человека как первопричина коллективных действий социальной группы
Вязовая Р.В. Сущность и формы проявления коммуникативных отношений в решении межкультурных противоречий: опыт социально-философского анализа
Крылова С.А. Толерантность и любовь как проявление красоты отношений в обществе
Матвийчук А.В. Экологическое знание и задачи экологической деонтологии
Копылов В.А. Глобализация – новая роль знания (кратологический аспект)
Гаджиева В.С. Методологические вопросы этического исследования глобализации
Семенюк И.В. Место и роль восточных социокультурных систем в становлении нового мирового порядка
Шандор Ф.Ф. Идеология как основа развития национального сознания
Коломоець О.Г. Природа и основные модели агрессивности
Ананьин В.А., Пучков А.А. Военная безопасность как составляющая национальной безопасности Украины
Ананьин О. В. Этнический фактор в пограничной сфере современной Украины
Керимов И.М. Медицинская этика и биоэтика как форма философского осмысления
Варшавский А.П. Герменевтика теологической проблематики
Шаврина И.В. Религия, религиозная вера и рациональное мышление
Шиленко Б.Е. Социальная трансформация христианства в эпоху глобализации
Остащук И.Б. Символизм имен Божьих в книге Откровения Иоанна Богослова
Пилецкий Е.А. Феномен православной аскезы в свете психоаналитической парадигмы З. Фрейда
Мельничук В.В. Религиозно-философский аспект взаимосвязи экологических и демографических проблем
Комленко Е.В. Коранические основания социальной доктрины ислама
Шелюто В.М. Проблема сакрального в концепции «искусства-религии» в эстетических теориях ХХ в.
Попова О.В. Проблема самосознания в философии Г.В.Ф.Гегеля и младогегельянцев
Сабадаш Ю.С. Начало научной деятельности Умберто Эко: теоретические работы
Бойченко А.И. Учение о договорной природе создания государства в философии моизма
Дроздова Т.А. «Трудная проблема сознания» в ранних работах Дэвида Чалмерса: поиск подходов к решению
Кострюкова М.С. У истоков экзистенциального психоанализа: философский инструментарий Э.Гуссерля как методология исследования жизненного мира человека
Супрун Н.Т. Образ логики в концепции В.Карпова
Фисун А.А., Кочилкова Н.С. Концептуальная карта Европы Стейна Роккана
Семикрас В.В. Либеральная идея Богдана Кистяковского и современность
Тахмазова Э. Вопросы воспитания в системе образования в творчестве Низами Гянджеви
Дзвинчук Д.И, Малимон В.И. Особенности воспитания детей и молодежи в условиях социального неравенства
Загарницкая И.И. Детство в контексте кризисна человека: от самоопределения до самореализации
Загуменная Н.В. Социальная трансформация и ее влияние на человека особенности
Марченко Е.В. Трансформации пространства образования в контексте социокультурной динамики общества
Бех В.П., Бех Ю.В. Подготовка менеджеров для инновационной экономики - требование глобализационной парадигмы постоянного развития
Ураков Д.В. Феномен менеджмента как предмет социально-философской рефлексии
Гарбар Г.А. Роль международных соглашений в повышении эффективности подготовки кадров для сферы туризма
Вильчинская Н.Ю. Образовательная политика Европейского Союза: этапы развития
Линовицкая О.В. Мера осознания субъектом уровня собственной свободы и ответственности в учебно-воспитательном процессе
Аверина О.И. Комплементарная управленческая команда
Курган Я.М. История менеджмента в системе образования современного менеджера
Макаренко С.А. Особенности учебно-воспитательной работы с одаренными детьми
Белогур В.Е. Мировоззренческая культура студенческой молодежи как фактор управления процессом становления системы ценностей

Политические науки

Панчук М.И. Этнополитические процессы в Украине: государственная политика и управление
Луцишин Г.И. Особенности современных этно- и нациообъединительных процессов в полиэтнических обществах
Фомичев А.Л. Состояние и условия реализации протестного потенциала в Украине на современном этапе
Бойчук Н.А. Демократическое развитие Украины в условиях глобализации
Иванилов А.В. Принцип алтернативности как теоретико-методологическая основа демократизации современной политической системы Украины
Ивченко А.Г. Демократизация общественной жизни в независимой Украине как поворот к человеку и гуманизму в гражданських отношениях
Ладыга Л.И. Демографический ресурс в системе ресурсов политической власти в современной Украине
Николаенко Н.А. Роль административного ресурса во время выборов 2010 года в органы местного самоуправления
Доля И.Н. Формирование представительных органов местного самоуправления: пропорциональная и смешанная избирательные системы
Баранова А.Н. Уровень поддержки религиозных институтов населением и их влияние на политические предпочтения верующих в Украине
Панасюк Л.В. К истокам билингвизма на Украине: образование на Украине к началу ХХ в. (историко-политический анализ)
Гревцова Л.Н. Влияние гражданского общества на формирование государственной политики
Ставченко С.В. Процесс легитимации и легитимационный кризис в демократических политических системах
Рубанов В.В. Политический анализ как базовий системообразующий элемент политической аналитики
Агарков О.А. Особенности субъектов социально-политического маркетинга
Воронянский А.В. «Политическая нация» и «этническая нация» как термины политической науки
Чорноус А.В. Формирование концептуальных толкований феномена политического мифа конца XIX - середины ХХ в.
Антонова О.В. Институциональные проблемы новых демократий: политические партии
Семигина Т.В. Влияние глобализационных процессов на общественное здравохранение
Торяник В.Н. Потребитель как субъект политических отношений: основные подходы разрешения коллективных потребительских проблем
Авилова Е.Р., Васильчук Е.О. Мортальные концепты в идейном базисе панк-субкультуры (на примере творчества Е. Летова)
Олейник Ю.Р. Интеграция в международных отношениях: теория и практика
Утко Г.М. Европейская служба по вопросам внешней деятельности как новый актер внешней политики ЕС
Худолий А.А. Политические стереотипы в риторике американских президентов
Роик Н.Г. Украинско-польская граница между прошлым и будущим: политика и память
Бочаров С.В. Роль и место Польши в институциональной системе Европейского Союза (2004-2010 гг.)
Стряпко А.Д. Постреволюционное развитие Чехословакии и место творческой интеллигенции в общественно-политических процессах 1990-х годов
Турчин Я.Б. Стратегия «мягкой силы» КНР: основные механизмы реализации в начале ХХIв.
Ястремская И.Н. Пакистано-китайские отношения: геополитические императивы ядерного сотрудничества

Научная жизнь

Русаков С.С. ІV Международный научный форум «Пространство гуманитарной коммуникации»
Бабкина О.В. Рецензия на монографию: Дем-яненко Б.Л. Розвиток кратологічних знань в Україні.– Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2011. – 794 с.
Казьмирчук Г.Д., Набока С.В. Рецензия на учебник: Нова історія України (середина XVII – початок XX ст.): Підручник / Довжук І.В. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 732 с.
Михайлюк В.П. Рецензия на монографию: Голубенко А.Л. Владимир Даль – светоч славянской культуры / А.Л. Голубенко, Н.А. Евдокимов. – Луганск: изд-во ВНУ им. В.Даля, 2011. – 372 с.
Наулко В.И. Рецензия на монографию:Туранли Ферхада Ґардашкана Оглу. Тюркські джерела до історії України. – К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2010. – 368 с.
Шевчук А.В. Рецензия на монографию: Николаенко Н.А. Административный ресурс: политико-правовые проблемы противодействия в современной политической практике. – Николаев: Изд-во ННУ, 2011. – 392 с.

Приложения

Политические науки

Артамонова Е.А. Влияние Wikileaks на информационное противостояние в современном мире
Ларин Е.С. Страны Африки во внешнеполитической стратегии КНР
Плохенко И.C. Эволюция внешней политики ЕС

CONTENT

Historical studiens

Velykochyj, V.S. The relations between Ukraine and Poland in Galychina 1914-1919 in Ukrainian historiography: from unalternative emphaticness - to the change of paradigms
Datskiv, I.B. The diplomacy of the Ukrainian national governments in defence of state system (1917-1923»: historiography and research sources
Terletska, I.V. Ukrainian and Russian statements of the period of the end 1920 – beginning 1950: the historiography of the problem
Kovalska, L.А. Sources and historiography of soviet Motion of Resistance in the years of Great Patriotic war
Kurzenkova, A.О. The use of technology content analysis to the study of Scandinavian runes of the Older Futhark
Voitsehivska, I.N., Maga, I.N. The methods of analyses of historical source study in the works by Fedor Fortinsky (1846-1902): to the 165th anniversary from the day of birth
Gorban`, Yu.A. The history science in the creative inheritance of academician V.I. Vernadskiy
Petrovych, M.Y. Slavic Saints in the Revisions of Liturgical Books of the Uniate Church in the XVIII
Sabat, P.V. A Kyivan Euchology from the Vatican Library as a Source for the History of Chuch Law in the Kyivan Rus
Pavlenko, S.F. Documents of the Ukrainian Artists- Personal Funds of the late 19th – 20th Centuries: Structure and Source Value
Paliienko, M.G. Personal funds of the Ukrainian public and cultural figures in Prague archives during the World War II
Luchanin, S.M. The precedences in church reform in Russian empire in a prism of linear analysis of Russian tsar Peter I policy
Shcherbak, M.G., Shcherbak, N.M. Okhranka in Ukraine (1902-1914)
Gaukhman, M.V. National politics by Russian Empire toward to Ukrainian people on Right-bank Ukraine (1905–1914)
Guz, A.M. Immortalization of memory of the outstanding Ukrainian cultural workers by the zemstvos of Ukraine in the beginning XX century
Hai-Nyzhnyk, P.P. Own Staff of hetman P.Skoropadskyi: is a structure, states, tasks (in 1918) (2)
Lobodaev, V.M. Revival of Cossacks in the Ukrainian State of P. Skoropadsky (April - December 1918)
Krichker, O.Y. Jewish Communities of Right-bank Ukraine shtetls in the period of Ukrainian Revolution and Civil War
Kuzmyn, R.J. Creating and activity of Galician Extraordinary Comittee in august-september 1920
Lazurenko, V.M. The role of grain export in commodity relations with farms in Ukraine in the early period of NEP
Soroka, Y.M. The population of the Western Ukrainian lands from the geopolitical, ethnic and social perspect in 1920th – 1930th
Rendiuk, T.G.The Ukrainian diaspore is in Romania: role and place of military and political emigration in a period between two World Wars
Kazmyrchuk, M.G. The organization of Kyiv State University at the 1933-1941
Zabolotny, О.M. The use of Soviet POWs in German colonial rule in Ukraine
Kutska, O.M., Yarovy, V.G., Pohnatjuk, S.V. Moral Psyhological state of Yerman Army on the Soviet Yerman front in 1944 – 1945
Romanko, O.V. Moslem committees in territory of Crimea (1941-1944): to the question about the fight of Crimean Tatar national movement for political rights in the conditions of Germanи occupation
Dubchak, L.M. The Catholic Church headed by Pope John Paul II in Polish and Ukrainian oppositional movements in the second half of XXth century
Gadmaliev, S. The reforms of high education during the end of XX – first XXI century as a method of building the power
Naboka, S.V. Social and political processes development in Ukraine during 1985-1991
Kniazevych, D.O. The effects of Ukrainian Helsinki Union on youth movement development in Ukraine (1988-1991 pp.)
Neyman, V.Р. Problems of delimitation and demarcation of the boundary line in the modern Ukrainian-Russian relations (1991-2011)
Opanasenko, O.I. Ukrainian and german cooperation in sociohumanitarian sphere (1995-2010)
Shchestyk, T.М. The British Policy towards hajj and the holy cities of Islam during the First World War

Philosophic sciences

Gorbatiuk, T.V. The Universal Evolutionism and the Modern Scientific Worldview
Dzeban, A.P. To the problem of criteria of social development from positions of social synergy
Zhabin, S.O. The emergence and development of historical informatics as a manifestation of synergetic processes in science
Zasenko, O.U. Cognitive function of ideology: determinants and substantial features
Skotna, N.V., Tkachenko, A.A. The phenomenon of tradition: methodological principles of research
Ignatenko, I.V. Loneliness in the postmodern
Stavitskiy, A.V. The urgency of the study of myth: a socio-cultural aspect
Rodniy, O.V. Laughter in a philosophical reflection
Boychenko, M.I. Meaningfulness of the natural attitude in social cognition (on the example of research of ecology of lifeworld)
Berezhnaya, S.V. Philosophical-anthropological study of historical and typological comparison
Voitsehovskaja, T.V. The Regeneration of Nation Form of Philosophy as the Metaproblem
Polishchuk, О.S. Necessity of a man as primary cause of collective action of social group
Vyazova, R.V. The essence and revealing forms of the communication relations in crosscultural conflicts: the experience of social-philosophical analysis
Krylova, S.A. Tolerance and love as manifestations of beauty in relashionship in the society
Matviychuk, A.V. Ecological knowledge and problem`s of ecological deontology
Kopylov. V.О. Globalization – new role of knowledge (kratological aspect)
Gadjiyeva, V.S. Methodological problems of ethical investigation of globalization
Semenyuk, I.V. Place and role of the Eastern sociocultural systems in the formation of a new world order
Shandor, F.F. Ideology as a basis of development of national consciousness
Kolomiets, O.G. Nature and basic models of aggressiveness
Ananyin, V.O., Puchkov, O.O. Military security as Ukrainian national security component
Ananin, O.V. Ethnic factor in the frontier area of modern Ukraine
Kerimov, I.M. Medical ethics and bioethics as a form of philosophical awareness
Varshavskyi, O.P. Hermeneutics of the Theological Agenda
Shavrina, I.V. Religion, religious faith and rational thinking
Shylenko, B.Е. The social transformation of Christianity in an era of globalization
Ostashchuk, I.B. Symbolisme of the Name of God in the St. John`s Revelation
Piletskyi, I.А. The Phenomena of Orthodox Ascetics in the Light of S. Freud`s Psychoanalytic Paradigm
Melnychuk, V.V. Religious and Philosophic Aspect of Ecological and Demographic Problems Connection
Komlenko, E.V. Koranichne basis of social doctrine of Islam
Sheluto, V.M. The problem of the sacred in the conception of «art-religion» in aesthetical theories of XXth century
Popova, O.V. The problem of self-consciousness in the philosophy of G.W.F. Hegel and Young Hegelians
Sabadash, J.S. The beginning of scientific activity of Umberto Eco: theoretical studies
Boychenko, О.I. Doctrine about contractual nature of creation of the state in moism philosophy
Drozdova, T.A. «The hard problem of consciousness» in the early works of David Chalmers: search of approaches
Kostyukova, M.S. At the root of existential psychoanalysis: philosophical tools of Husserl as a methodology research of human life-world
Suprun, N.T. The image of the logic of the concept of V.Karpov
Fisun, O.А., Kochilkova, N.S. Europe`s Conceptual Map of Stein Rokkan
Semykras, V.V. The liberal idea of Bohdan Kistyakivskiy and modernity
Tahmazova, E. Educational issues of teaching in the art Nizami Ganjavi
Dzvinchuk, D.I., Malimon, V.І. Peculiarities of upbringing children and youth in conditions of social inequality
Zagarnytska, I.I. Childhood in the context of crisis of a human: from self-determination to self-realization
Zagumenna, N.V. The social transformation and its influence on the human
Marchenko, O.V. Space transformation of education in the context of social and cultural dynamics of society
Bekh, V.P., Bekh, Y.V. Training of managers for innovative economy – requirement of globalization paradigm of sustainable development
Urakov, D.V. The phenomenon of management as an object of social and philosophic reflection
Garbar, G.A. Role of international agreements in increasing efficiency of training staff for tourism sphere
Vilchynska, N.Y. Educational Politics of the European Union: the Stages of Development
Lynovytska, O.V. Degree of awareness of the subject`s own level of freedom and responsibility in educational process
Averina, O.I. The complementary management team
Kurgan, Y.M. History of management in the educational system of modern manager
Makarenko, S.O. Peculiarities of educational and upbringing work with gifted children
Bilogur, V.E. Worldview culture of students as a factor in management the process of formation values system

Political sciences

Panchuk, M.I. Ethnic and Political Processes in Ukraine: State Politics and Management
Lutsyshyn, H.I. Features of modern ethno- national unity of processes multiethnic societies
Fomichev, A.L. The state and conditions of realization of potential for protest in today Ukraine
Boichuk, M.А. Democratic development of Ukraine in conditions of globalizations
Ivanilov, O.V. Principle of alternativeness as a theoretical and methodological basis of democratization of modern political system of Ukraine
Ivchenko, O.G. Democratization of public life in independent Ukraine as a turn to a human and humanism in civil relations
Ladyga, L.I. The Demographic resource in the system of political power`s resources of in Modern Ukraine
Nikolaenko, N.О. The role of administrative resources during the 2010 elections to local government
Dolya, I.N. Forming of representative organs of local self-government : proportional and mixed electoral systems
Baranova, О.М. Level of Public Support for Religious Institutions and Their Influence on Political Preferences of Believers in Ukraine
Panasiuk, L.V. To the origins of bilingualism in Ukraine: the education of Ukraine into the early twentieth century
Grevtsova, L.M. Influence of civil society on the national politics formation
Stavchenko, S.V. The legitimization process and legitimization crisis in the democratic political regimes
Rubanov, V.V. Political analysis as a base backbone element оf political analytics
Agarkov, O.A. Features subjects of the socio-political marketing
Voronyansky, O.V. «Political nation» and «ethnic nation» as a term of political science
Chornous, A.V. The formation of conceptual interpretations of the phenomenon of political myth in the late nineteenth ХIХ - sir XX century
Antonova, O.V. Institutional problems of new democracies: political parties
Semigina, T.V. The impact of the globalization processes on the public health
Toryanik, V.M.The consumer as the subject of political relations: the basic approaches of the permission of collective consumer problems
Avilova, E.R., Vasilchuk, Y.O. The deadly concepts in the ideological basis of the punk-subculture (for example, creativity E. Letov)
Olijnyk, Y.R. Integration in International Relations: Theory and Practice
Utko, G.M. The European external action service as a new actor of EU foreign policy
Khudoliy, A.O. Political Stereotypes in American Presidents` Rhetoric
Rojik, N.G. Ukrainian-Polish border between the past and the future: politics and memory
Bocharov, S.V. Role and place of Poland in the institutional system of the European Union (2004-2010)
Stryapko, A.D. Post-revolutionary development of Czechoslovakia and place of the intelligentsia in social and political processes of the 1990s
Turchyn, Y.В. The «soft force» strategy of the People`s Republic of China: Major mechanisms of implementation at the beginning of the 21st century
Yastremska, I.M. Pakistani-Chinese relations: the geopolitical imperatives of nuclear cooperation

Scientific life

Rusakov, S.S. IV International Scientific Forum «The Space of Humanitarian Communication»
Babkina, O.V. A review of the monograph: Demyanenko B.L. Development of cratologic knowledge in Ukraine. - Korsun-Shevchenko: NPE Gavryshenko V.M., 2011. – 794 p.
Kazmyrchuk, G.D., Naboka, S.V. A review of the textbook: New history of Ukraine (middle of XVII – beginning of XX century). – Lugansk: publishing house SNU V. Dal, 2010. – 732 p.
Mikhaylyuk, V.P. A review of the monograph: Golubenko A.L. Vladimir Dahl – luminary of Slavic culture / A.L. Golubenko, N.A. Evdokimov. – Lugansk: Publ. house of V. Dahl East Ukrainian National University, 2011. – 372 p.
Naulko, V.I. A review of the monograph: Turanly Ferdakh Gardashkan Oglu. Turkic sources to the history of Ukraine. – K.: Publishing house of the Institute of Ukrainian arheography and source studying named after M.S. Grushevskiy of the NAS of Ukraine, 2010. – 368 p.
Shevchuk, О.V. A review of the monograph: Nikolaenko, N.O. Administrative resources: political and legal problems of resistance in contemporary political practice. – Mykolayiv: Publication: NNU, 2011. – 392 p.

Political sciences

Artamonova, K.O. Influence of the Wikileaks on the information confrontation in modern world
Larin, E.S. African States in the PRC foreign policy strategy
Plokhenko, I.S. EU Foreign Policy Development
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>