”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2011. Випуск 55 (12) - 2011
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Бережна С.В. Духовна культура на роздоріжжі історичних інтерпретацій
Мельничук І.А. Трансформація еліт періоду раннього феодалізму у східних слов`ян
Гуз А.М. Становлення та розвиток земських музеїв на території України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Козловський С.О. Медієвістичні студії Генріха фон Цайссберга у Львівському університеті
Коляда І.А. Роль народних традицій та звичаїв у формуванні феноменальності родини Косачів
Євдокимов М.О. Володимир Даль: «Грамота тільки засіб, який можна застосувати на користь освіти, і на протилежне тому - на затемнення»
Кукуріка Я.О. Адміністративно-територіальні перетворення Заславщини в складі Російської імперії
Луценко М.В. Формування і розвиток Харківського дворянства (друга половина XVII – кінець XVIII ст.)
Макушенко Я.С. Збереження культурної ідентичності німецького населення Південної України в ХІХ - початку ХХ ст.
Федоренко М.О. Статут Церковно - історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії, першої редакції
Хрящевська Л.М. Особливості становлення й розвитку етнографічного музейництва на Півдні України в ХІХ - на початку ХХ ст.
Гай-Нижник П.П. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського:структура, штати, завдання (1918 р.) (ч.3)
Ядловська О.С. Політична діяльність німецькомовного населення Півдня України в умовах Центральної Ради
Герасимов Т.Ю. Діяльність Вінницької міської біржі праці влітку 1918 р.
Чеберяко О.В. Участь радянської номенклатури у формуванні державного бюджету Української СРР (1921-1929 рр.)
Яковенко Ю.Л. Іноземна технічна допомога у СРСР (1920-ті - початок 1930-х рр.): сутність та значення
Лазуренко В.М. Технічне забезпечення селянських господарств України на початку 20-х років ХХ ст. як передумова їх економічного розвитку
Невмита Ю.В. Становлення Черкаської області: кадровий аспект
Скробач Б.M. 3-я російська армія в Польщі періоду польсько-радянської війни 1920 р.: нереалізований проект барона Врангеля
Скрипчинська Н.О. Українські хлібороби під пресингом політики «воєнного комунізму»
Скрипник О.С. Тенденції розвитку курортного будівництва в Криму (20-і роки XX ст.)
Орлянський В.С. До питання про організацію роботи населення на окупованій території України
Заболотний О.М. Використання радянських військовополонених німецькою окупаційною владою на території України
Костючок О.В. Діяльність Київської міської управи у сфері управління медичними закладами Києва (вересень 1941 р. – лютий 1942 р.)
Попов О.Д. «Пам`ятник горя, мук й боротьби...»: меморіальний комплекс Бухенвальд та радянський дискурс історичної пам`яті
Сорока Ю.М. Етнополітичний аспект демографічних процесів на селі в західних областях України (1944 – 1950-ті роки)
Горбатюк О.С. Деякі тенденції розвитку сільської електрифікації в Україні 1953-1955 рр.
Мищак І.М. Дмитро Квецко – ідеолог і натхненник Українського національного фронту
Бодрухина І.М. Соціально-побутові умови життя радянської інтелігенції Донбасу періоду «відлиги»
Заблоцька Н.В. Формування ідеологічної та законодавчої бази антирелігійної пропаганди в УРСР на початку 1960-х – у середині 1980 -х рр.
Чорний В.О. Молодіжна політика УРСР під час перебування П.Ю. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ (1963-1972 рр.)
Скляр В.М. Територіальне розміщення в Україні російськомовного населення наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Набока C.В. Розвиток соціально-економічних процесів в України в 1991–2011 рр.
Згинник Г.Л. Сталінізм і причини розпаду СРСР
Вичівський П.П. Польська та російська історіографії трансформації політичної системи і демократизації суспільного життя пострадянської України
Бочаров С.В. Соціальний вимір членства Польщі у ЄС (2004-2010 рр.)
Куйбіда В.В. Історіографія становлення народної природничої термінології в 1905 - 1930 рр.
Худолей О.С. Зміни та перспективи пам`яткоохоронної справи незалежної країни: історіографія проблеми (1991-1999 рр.)

Філософські науки

Ібрагімова Д.Т. Філософське розуміння комічного як феномен міжкультурного діалогу
Шамрай А.О. Постлюдське майбутнє як еволюційна перспектива антропосоціогенезу
Ананьїн В.О., Пучков О.О. Соціальна безпека як умова сталого розвитку суспільства перехідного типу
Горбатюк Т.В. Роль комунікації в глобалізаційному процесі
Азархін К.А. Онтологія як реалізація інтенції
Козловець М.А. Глобальне суспільство: фантом чи реальність?
Абисова М.А. Трансформація соціального в епоху інформатизації
Жулай В.Д. Етичний аналіз структури відкритості
Максимович О.В. Рефлексії «філософії життя» - ідейно-теоретична основа парадигми українського модернізму
Попова О.В. Специфіка постмодерної ідентичності та головні чинники її формування
Гайналь Т.О. Специфіка гендерної ідентичності
Левченков Д.О. Естетика та семіотика портрета
Бугай Н.Я. Образ людини в контексті метаантропологічної проблематики костюма
Кушнір Є.Я. Споживання як основа ідентифікації духовних основ буття
Кузьміченко І.О. Амбівалентність інженерної діяльності
Герасимова Е.М. Теологія економіки: християнські засади національної концепції управління господарством
Мельничук Ю.І. Соціально-психологічна зумовленість української православної проповіді
Пархоменко А.К. Містичне як предмет релігієзнавчого дослідження: етапи становлення
Поляков П.М. Вплив релігійної ситуації та міжконфесійних відносин на толерантність українського суспільства
Швед З.В. Свобода особистості як умова вдосконалення світу у філософії Шнеура Залмана
Павлишин Л.Г. Володимир Винниченко про існування людини в «прокажельному світі» (на основі роману В. Винниченка «Лепрозорій»)
Чорний В.С. Ідеї елітарності у творчості Д. Донцова і В. Липинського: соціально-філософський підхід
Іванова К.А. Еволюціоністський підхід до проблем культурних змін
Камаралі Г.В. Культура та цивілізація: понятійний контекст
Сухина І.Г. Про ціннісний зміст людинотворчої ролі культури
Рагозіна Т.Е. Культура: історичні долі терміну і поняття
Полянська В.І. Магія «прозріння» в живописі російського авангарду
Попов В.Ю. Тотожність та ідентичність розмаїтті мовних дискурсів
Пархоменко І.І. Культурний туризм в контексті концепції культурного капіталу
Нестерова М.О. Когнітивне лідерство як запорука успішної управлінської діяльності
Гаєвська О.Б. Соціальне управління: інноваційні підходи
Мітлотнер М., Совова О. Питання професійної відповідальності у сфері соціальної допомоги в Чехії
Ананьїн О.В. Нелегальна міграція як соціальне явище у прикордонній сфері України
Нестеренко Г.О. Інноваційні компетенції викладача вищої школи: нелінійний підхід
Краснікова О.В. Світоглядні основи парадигми гуманізації сучасної освіти
Давидов П.Г. Вища освіта України у міжнародному просторі: розвиток чи занепад
Живага О.В. Якість освіти як вимога сучасності
Рагозін М.П. Становлення ідеї класичного університету: культурно-історичний контекст
Фатхутдінова О.В. Вплив правової освіти в закладах загальної середньої та середньої спеціальної освіти на формування організаційної свідомості

Політичні науки

Постол О.Є. Моніторингові комунікації як когнітивна основа ідеології розвитку та легітимації демократичного суспільства
Федорук П.І. Внутрішній контекст геополітичних цінностей ствердження сучасної України
Осін В.В. Політична наука як покликання vs. політична наука як ідеологія
Пономаренко О.В., Амірханова Т.В. Вплив глобалізації на сучасний комунікативний простір у сфері політичного спілкування та взаємодії
Проноза І.І. Класифікація основних ресурсів тероризму в політичному процесі
Рибалка Г.Г. Громадські організації у процесах політико-правого регулювання соціально-трудових відносин
Капрусь О.В. Реформування туристичної галузі України в контексті членства у Всесвітній туристичній організації
Васильчук Є.О. Мистецтво та політика як форми суспільної свідомості: особливості та фактори детермінації
Бегаль В.М. Сутність та особливості феномена політичного лідерства
Ільїна І.О. Центральні органи влади як основний елемент функціонування політичної системи України
Хмельников А.О. Інноваційні форми інститутів місцевого самоврядування: участь у процесах політичного управління регіональним розвитком
Січкаренко Є.А. Основні форми взаємодії між профспілками та політичною владою
Кравець А.Ю. Політико-антропологічний аналіз владного символізму та ритуалізму в традиційних і сучасних соціумах
Трухачов О.І. Засоби масової комунікації як складова політичного процесу: теоретико-методологічний підхід
Третяк О.А. Мас-медіа як компонент публічної сфери політики
Марецька Н.О. Вимірювання ефективності української політичної реклами за допомогою аналізу блогосфери
Литвин Л. А. Практичні механізми забезпечення ґендерної рівності в політичних інститутах України
Островська І. В. Національно - культурні товариства: історичний досвід і особливості сучасного розвитку
Головченко В.І. «Прощаємо і прощення просимо»: міжнародно-політичні обставини оформлення українсько-польського кордону
Климончук В.Й. Політичні свободи в Україні та метаморфози більшовизму
Зубчик О.А. Питання хронополітики: трактування часу у концепціях М. Ільїна та Є. Марченко
Головко В.М., Фісун О.А. Концепція громадянства Іммануїла Валлерстайна
Вільчинська Н.Ю. Освітня політика Європейського Союзу: соціально-політичний аналіз
Бабюк В.А. Мовна політика Євросоюзу
Горєлов Д.М., Корнієвський О.А. Механізми забезпечення соціального діалогу:практика країн Європейського Союзу
Шишкіна В.О. Регіональний підхід до проблем міжнародної безпеки на прикладі Чорноморського регіону
Шуляк С.В. Мотиви іноземної інтервенції в етнічні конфлікти: мета-аналіз літератури
Мельник Р.М. Еволюція повноважень Президента Російської Федерації в 1993-1999 рр.
Худолій А.О. Особливості влади та риторики американських президентів
Кривоглава М.З. Безпекова політика США щодо Центральної Азії після подій 11 вересня 2001 року
Микитчук Н.М. Авіабаза «Манас» як чинник та виразник зовнішньої політики Киргизстану

Додатки

Політичні науки

Артамонова К.О. Політика інформаційної безпеки як стратегія протидії кіберзлочинності у Франції

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Бережная С.В. Духовная культура на перекрестке исторических интерпретаций
Мельничук И.А. Трансформация элит периода раннего феодализма у восточных славян
Гуз А.М. Становление и развитие земских музеев на территории Украины во второй половине ХІХ – в начале ХХ ст.
Козловский С.О. Медиевистические студии Генриха фон Цайссберга во Львовском университете
Коляда И.А. Роль народных традиций и обычаев в формировании феноменальности семьи Косачей
Евдокимов Н.А. Владимир Даль: «Грамота только средство, которое можно употребить на пользу просвещения, и на противное тому – на затмение»
Кукурика Я.О. Административно-териториальные превращения Заславщины в составе Российской империи
Луценко М.В. Формирование и развитие Харьковского дворянства (вторая половинаXVII – конец XVIII вв.)
Макушенко Я.С. Сохранение культурной идентичности немецкого населения Южной Украины в XIX - начале ХХ вв.
Федоренко М.А. Устав Церковно-исторического и археологического общества при Киевской духовной академии, первой редакции
Хрящевская Л.М. Особенности становления и развития этнографических музеев на юге Украины в ХІХ – начале ХХ вв.
Гай-Нижник П.П. Собственный Штаб гетмана П.Скоропадского: структура, штаты, задачи (1918 г.) (ч.3)
Ядловская О.С. Политическая деятельность немецкоговорящего населения Юга Украины в условиях Центральной Рады
Герасимов Т.Ю. Деятельность Винницкой городской биржи труда летом 1918 г.
Чеберяко О.В. Участие советской номенклаткри в формировании государственного бюджета Украинской ССР (1921-1929 гг.)
Яковенко Ю.Л. Иностранная техническая помощь в СССР(1920-е — начало 1930-х годов): сущность и значение
Лазуренко В.Н. Техническое обеспечение крестьянских хозяйств Украины в начале 20-х годов ХХ в. как основа их экономического развития
Невмытая Ю.В. Становление Черкасской области: кадровый аспект
Скробач Б.Н. 3-я русская армия в Польше периода польскo-советской войны 1920 г.: нереализованный проект барона Врангеля
Скрипчинская Н.А. Украинские хлеборобы под прессингом политики «военного коммунизма»
Скрипник О.С. Тенденции развития курортного строительства в Крыму (20-е годы XX в.)
Орлянский В.С. К вопросу об организации работы населения на оккупированной территории
Заболотный А.М. Использование советских военнопленных немецкой оккупационной властью на территории Украины
Костючок А.В. Деятельность Киевской городской управы в сфере управления медицинскими учреждениями Киева (сентябрь 1941 г. – февраль 1942 г.)
Попов А.Д. «Памятник горя, мучений и борьбы…»: мемориальный комплекс Бухенвальд и советский дискурс исторической памяти
Сорока Ю.М. Этнополитический аспект демографических процессов на селе в западных областях Украины (1944-1950 гг.)
Горбатюк Е.С. Некоторые тенденции развития сельской электрификации в Украине 1953-1955 гг.
Мищак И.Н. Дмитрий Квецко – идеолог и вдохновитель Украинского национального фронта
Бодрухина И.Н. Социально-бытовые условия жизни советской интеллигенции Донбасса периода «оттепели»
Заблоцкая Н.В. Формирование идеологической и законодательной базы антирелигиозной пропаганды в УССР в начале 1960-х – средине 1980-х гг.
Чорний В.О. Молодежная политика УССР в период пребывания П.Е. Шелеста во главе ЦК КПУ (1963-1972 гг.)
Скляр В.Н. Территориальное размещение в Украине русскоязычного населения в конце ХХ – начале ХХI вв.
Набока С.В. Развитие социально-экономических процессов в Украине в 1991–2011 гг.
Згинник Г.Л. Сталинизм и причины распада СССР
Вичивский П.П. Польская и российская историография трансформации политической системы и демократизации общественной жизни постсоветской Украины
Бочаров С.В. Социальное измерение членства Польши в ЕС (2004-2010 гг.)
Куйбида В.В. Историография становления народной биологической терминологии в 1905-1930 гг.
Худолей О.С. Изменения и перспективы памяткоохранительного дела независимой Украины: историография проблемы (1991-1999рр.)

Философские науки

Ибрагимова Д.Т. Философское понимание комического как феномена межкультурного диалога
Шамрай А.А. Постчеловеческое будущее как эволюционная перспектива антропосоциогенезиса
Ананьин В.А., Пучков А.А. Социальная безопасность как условие устойчивого развития обществ переходного типа
Горбатюк Т.В. Роль коммуникации в глобализационном процессе
Азархин К.А. Онтология как реализация интенции
Козловец Н.А. Глобальное общество: фантом или реальность?
Абисова М.А. Трансформация социального в эпоху информатизации
Жулай В.Д. Этический анализ структуры открытости
Максимович О.В. Рефлексии «философии жизни» - идейно-теоретическая основа парадигмы украинского модернизма
Попова О.В. Специфика постмодернистской идентичности и главные факторы ее формирования
Гайналь Т.А. Специфика гендерной идентичности
Левченков Д.А. Эстетика и семиотика портрета
Бугай Н.Я. Образ человека в контексте метаантропологической проблематики костюма
Кушнир Е.Я. Потребление как основа идентификации духовных основ бытия
Кузьмиченко И.О. Амбивалентность инженерной деятельности
Герасимова Э.Н. Теология экономики: христианские основы национальной концепции управления хозяйством
Мельничук Ю.И. Социально-психологическая обусловленность Украинской православной проповеди
Пархоменко А.К. Мистическое как предмет религиоведческого исследования: этапы становления
Поляков П.М. Влияние религиозной ситуации и межконфессиональных отношений на толерантность украинского общества
Швед З.В. Свобода личности как условие совершенствования мира в философии Шнеура Залмана
Павлишин Л.Г. Владимир Винниченко о существовании человека в «прокажельном мире» (на основании романа В. Винниченко «Лепрозорий»)
Черный В.С. Идеи элитарности в творчестве Д. Донцова и В. Липинского: социально-философский подход
Иванова К.А. Эволюционистский подход к проблеме культурных изменений
Камарали А.В. Культура и цивилизация: понятийный контекст
Сухина И.Г. О ценностном содержании человекотворческой роли культуры
Рагозина Т.Э. Культура: исторические судьбы термина и понятия
Полянская В.И. Магия «прозрения» в живописи русского авангарда
Попов В.Ю. Тождество и идентичность в различных языковых дискурсах
Пархоменко И.И. Культурный туризм в контексте концепции культурного капитала
Нестерова М.А. Когнитивное лидерство как основа успешной управленческой деятельности
Гаевская О.Б. Социальное управление: инновационные подходы
Митлотнер М., Совова О. Вопросы профессиональной ответственности в сфере социальной помощи в Чехии
Ананьин О.В. Нелегальная миграция как социальное явление в пограничной сфере Украины
Нестеренко Г.О. Инновационные компетенции преподавателя высшей школы: нелинейный подход
Красникова О.В. Мировоззренческие основы парадигмы гуманизации современного образования
Давыдов П.Г. Высшее образование Украины в международном пространстве: развитие или упадок
Живага О.В. Качество образования как требование современности
Рагозин Н.П. Становление идеи классического университета: культурно-исторический контекст
Фатхутдинова Е.В. Влияние правового обучения в учреждениях среднего и средне-специального образования на формирование организационного сознания

Политические науки

Постол Е.Е. Мониторинговые коммуникации как когнитивная основа идеологии развития и легитимации демократического общеста
Федорук П.И. Внутренний контекст геополитических ценностей утверждения современной Украины
Осин В.В. Политическая наука как призвание vs. политическая наука как идеология
Пономаренко О.В., Амирханова Т.В. Влияние глобализации на современное коммуникативное пространство в сфере политического общения и взаимодействия
Проноза И.И. Классификация основных ресурсов терроризма в политическом процессе
Рыбалка Г.Г. Общественные организации в процессах политико-правого регулирования социально-трудовых отношений
Капрусь О.В. Реформирование туристической отрасли Украины в контексте членства во Всемирной туристической организации
Васильчук Е.О. Искусство и политика как формы общественного сознания: особенности и факторы детерминации
Бегаль В.Н. Сущность и особенности феномена политического лидерства
Ильина И.А. Центральные органы власти как основной элемент функционирования политической системы Украины
Хмельников А.А. Инновационные формы институтов местного самоуправления: участие в процессе политического управления региональным развитием
Сичкаренко Е.А. Основные формы взаимодействия профсоюзов с политической властью
Кравец А.Ю. Политико-антропологический анализ властного символизма и ритуализма в традиционных и современных социумах
Трухачев А.И. Средства массовой коммуникации как составляющая политического процесса: теоретико-методологический подход
Третяк А.А. Масс-медиа как компонент публичной сферы политики
Марецкая Н.А. Измерение эффективности политической рекламы посредством анализа блогосферы
Литвин Л.А. Практические механизмы достижения гендерного равенства в политических институтах Украины
Островская И.В. Национально – культурные общества: исторический опыт и особенности современного развития
Головченко В.И. «Прощаем и прощения просим»: международно- политические обстоятельства оформления украинско-польской границы
Климончук В.И. Политические свободы в Украине и метаморфозы большевизма
Зубчик О.А. Вопросы хронополитики: толкование времени в концепциях М. Ильина и Е. Марченко
Головко В.М., Фисун А.А. Концепция гражданства Иммануила Валлерстайна
Вильчинская Н.Ю. Образовательная политика Европейского Союза: социально-политический анализ
Бабюк В.А. Языковая политика Евросоюза
Горелов Д.М., Корниевский А.А. Механизмы обеспечения социального диалога: практика стран Европейского Союза
Шишкина В.А. Региональний подход к проблеме международной безопасности на примере Чорноморского региона
Шуляк С.В. Мотивы иностранной интервенции в этнические конфликты: мета-анализ литературы
Мельник Р.М. Эволюция полномочий Президента Российской Федерации в 1993-1999 гг.
Худолий А.А. Особенности власти и риторики американских президентов
Кривоглава М.З. Политика безопасности США относительно Центральной Азии после 11 сентября 2001 года
Микитчук Н.Н. Авиабаза «Манас» как фактор и выразитель внешней политики Кыргызстана

Приложения

Политические науки

Артамонова Е.А. Политика информационной безопасности как стратегия противодействия киберпреступности во Франции

CONTENT

Historical studiens

Berezhnayа, S.V. The Spiritual cultureon cross - road shistorical in terpretations
Melnichuk, I.A. Transformation of elite of the period of early feudalism at east Slavs
Guz, A.M. Formation and development of zemstvo museums in Ukraine in the second half of the XIX - the beginning of the twentieth century
Kozlovskyy, S.O. Medieval studies of Heinrich von Zeissberg in the Lviv University
Kolyada, I.A. The role of national traditions and customs in formation of phenomenality family Kosachev
Evdokimov, М.О. Vladimir Dahl: «The letter only tool that can be consumed for the benefit of education, and on the contrary that - for eclipse»
Kukurika, J.O. Administrative-territorial transformation Zaslavchuny in a somplement Russian empire
Lutsenko, M.V. The formation and development of the nobility of Kharkiv (II floor. XVII - XVIII centurie)
Makushenko, J.S. Preservation cultural identity German population of Southern Ukraine ХІХ - early ХХ century
Fedorenko, M.O. The Statutes of the Church-historical and archeological society of Kiev- spiritual academy, the first edition
Hryaschevska, L.M. Features of formation and development in southern ethnographic muzeynytstva Ukraine in XIX - early XX century
Hai-Nyzhnyk, P.P. Own Staff of hetman P.Skoropadskyi: is a structure, states, tasks (in 1918) (3)
Yadlovska, О.S. The Political Activity of the German-speaking Population of Ukraine at the Period of The Central Rada
Gerasymov, T.Yr. The activity of Vinnytsia labor in summer 1918
Cheberyako, O.V. Participation of Soviet establishment in Ukrainian SSR state budgeting (1921-1929)
Yakovenko, J.L. The foreign technical assistance in the USSR (1920s - early 1930s): the essence and the meaning
Lazurenko, V.M. Technikal support of farms in Ukraine in the first decde of the 20th century as the precondition of their further development
Nevmyta, Y.V. The building of Cherkassy region: personality aspect
Skrobach, B.M. 3rd Russian army in Poland period Polish - Soviet War 1920: Unrealized Projects baronWrangell
Skrypchynska, N.O. Ukrainian farmers under pressure Policy of «War Communism»
Skripnik, O.S. Trends in the development of resort building in the Crimea (20-s of 20th century)
Orlyanskiy, V.S. On the organization of work in the occupied territories
Zabolotny, О.M. The use of Soviet POWs in German colonial rule in Ukraine
Kostiuchok, O.V. The Activity of the Kyiv City Municipality in the management of medical establishments of Kyiv (September 1941 – February 1942)
Popov, О.D. «The Monument of grief, torments and fight...»: memorial complex Buchenwald and soviet discourse of historical memory
Soroka, Y.M. The ethnopolitical a aspect demographic process in the villages in Western Ukraine (1944-1950)
Gorbatyuk, O.S. Some trends in rural electrification in Ukraine in the 1953-1955 years
Myshchak, I.M. Dmitry Кvezko is an ideologist and inspirer of Ukrainian National Front
Bodruhina, I.N. The social terms and the mood of life of Donbass soviet intelligentsia at the period of the Thaw
Zablotska, N.V. Formation of the ideological and lawl base of anti-religious propaganda in the USSR in the early 1960s - mid 1980s
Chorny, V.O. Youth policy USSR During his stay Mr.Yu. Shelest post of first secretary of the Central Committee Communist Party (1963-1972)
Sklyar, V.M. Geographical location of Ukraine, the Russian-speaking population the end XX - early XXI century
Naboka, S.V. Social and economic processes development in Ukraine during 1991–2011
Zginnik, G.L. Stalinism and reasons of disintegration of the USSR
Vychyvsky, P.P. Polish and Russian historiography of the transformation of political system and democratization of public life of the post-soviet Ukraine
Bocharov, S.V. The social measuring of membership of Poland in ЕU (2004-2010)
Kuybida, V.V. Historiography of formation Folk natural terminology in 1905-1930 years
Khudolei, O.S. Changes and prospects of field of national sight- protection business of independent Ukraine: historiography of problem (1991-1999)

Philosophic sciences

Ibragimova, D.T. Philosophical understanding of the comic as a phenomenon of intercultural dialogue
Shamray, А.О. Posthuman future as evolutionary perspective of antroposotsiogenezis
Ananyin, V.О., Puchkov, О.О. Social security as a condition of stable evolution of transitional type society
Gorbatiuk, T.V. The role of communication in globalization process
Azarkhin, К.A. Ontology regarded as the fulfillment of an intention
Kozlovets, M.A. Global society: fantom or reality?
Аbysova, M.А. Social transformation in the epoch of informatization
Zhulay, V.D. Ethics analysis of the structure of openness
Maksymovych, O.V. «Phylosophy of life» reflections - conceptual basis of Ukrainian modernism paradigm
Popova, O.V. The specificity of the post-modern identity and the main factors of its formation
Gainal, T.А. The specifics of gender identity
Levchenkov, D.A. Aesthetics and semiotics of the portrait
Bugay, N.Y. Appearance of man in the context of metaantropology problems of suit
Kushnir, E.Y. Consumption as basis of authentication of spiritual bases of life
Kuz`michenko, I.О. Ambivalentnost- of engineering activity
Gerasimova, E.M. Theology of Economics: Christian foundations of the national concept of economic management
Melnychuk, Y.I. Social and psychological dependency of the Ukrainian Orthodox sermon
Parkhomenko, А.K. Mystical as an object of religious research: stages of formation
Polyakov, P.М. The influence of religious situation and interconfessional relations is on tolerance of the Ukrainian society
Shwed, Z.V. Individual freedom as a condition for enhancing the world in Shneur Zalman`s philosophy
Pavlyshyn, L.G. Volodymyr Vynnychenko about human`s existence in the «world of leprosy» (based on the novel «Leprosarium» by V. Vynnychenko)
Chorny, V.S. The ideas of elitism in the works of D. Dontsov and V. Lypynski: social and philosophical approach
Ivanova, К.А. Evolutionist approach to the problem of cultural changes
Kamarali, G.V. Culture and civilization: the conceptual context
Suhina, I.G. About the valuable content man-creative culture roles
Ragozina, T.Е. Culture: historic fate of the term and concept
Polyanskaya, V.I. The magic of «enlightenment» in the Russian avant-garde art
Popov, V.Yu. The sameness and identity in a different language discourse
Parhomenko, І.I. Cultural tourism in the context of the concept of cultural capital
Nesterova, M.A. Cognitive leadership is the foundation of successful management practice
Gaevska, O.В. Social governance: innovative approaches
Mitlohner М., Sovova О. Issues of Professional Responsibility in Social Care in the Czech Republic
Ananin, O.V. Illegal migration as a social phenomenon in the border area of Ukraine
Nesterenko, G.O. Innovative competences of a high education lecturer: nonlinear approach
Krasnikova, O.V. Philosophical foundations of paradigm on humanization of modern education
Davidov, P.G. The higher education of Ukraine in the international spase: development or decline
Zhyvaga, O.V. Quality of education as request of the present
Ragozin, М.P. Formation of Classical University`s Idea: Cultural and Historical Context
Fathutdinova, O.V. The influence of legal education in establishments of general secondary and post-secondary education on the formation of organizing consciousness

Political sciences

Postol, О.E. Monitoring communication as cognitive basis of ideology and legitimacy of democratic society
Fedoruk, P.I. Internal context of the geopolitical values of modern Ukraine assertion
Osin, V.V. Political science as a vocation vs political science as an ideology
Ponomarenko, O.V., Amirkhanova, T.V. Іnfluence of globalization on modern communicative space in the field of political intercourse and co-operation
Pronoza, I.I. Classification of basic resources of terrorism in a political process
Rybalka, G.G. Civil organizations in the process of political and legal regulation of social-labor relations
Kaprus, O.V. Reforming the tourism industry of Ukraine in the context of its membership in the World Tourism Organization
Vasylchuk, Y.O. The art and politics as a form of social consciousness: features and factors determination
Behal, V.М. Essence and features the phenomenon of political leadership
Ilina, I.А. The central authorities as the main body functioning political system of Ukraine
Khmelnicov, A.О. Innovative forms of local governance institutions: participation in the management of political regional development
Sichkarenko, E.А. The basic forms of cooperation between the trade unions and the state authorities
Kravets, A.Y. The symbols of power and rituals in tradition and modern societies in political anthropology
Trukhachov, O.I. Political process and means part media: theoretical and methodological approach
Tretyak, О.A. Media as a component of public sphere of politics
Maretskaya, N.О. Measuring the Effectiveness of Ukrainian Political Advertising through Analysis of the Blogosphere
Litvin, L.A. Practical mechanisms of achievement of gender equality in political institutes of the Ukraina
Ostrovskaya, I.V. The national - cultural society: historical experience and peculiarities of contemporary development
Golovchenko, V.I. «Forgive and ask for forgiveness»: the international political circumstances of marking the Ukrainian-Polish border
Klimonchuk, V.Y. Political freedom in Ukraine and the metamorphosis of Bolshevism
Zubchyk, O.A. Chronopolitics issues: concepts of time in M. Ilyin and E. Marchenko
Golovko, V.M., Fisun, O.A. The citizenship concept of Immanuel Wallerstein
Vilchynska, N.Y. Educational Politics of the European Union: social and political analysis
Babyuk, V.A. The Language Policy of the European Union
Horyelov, D.M., Kornievsky, O.A. Mechanisms of social dialogue providing: practice of the European Union countries
Shishkina, V.О. Regional approach to the problems of international security on the example of Black sea region
Shuliak, S.V. The motives of foreign intervention in ethnic conflicts: meta-analysis of literature
Melnyk, R.M. Evolution of the President authority of the Russian Federation in 1993-1999
Khudoliy, A.O. Peculiarities of Power and Rhetoric of American Presidents
Kryvohlava, M.Z. U.S. security policy towards the region of Central Asia after September 11, 2001
Mykytchuk, N.М. Air base «Manas» as a factor and the exponent of the foreign policy of Kyrgyzstan

Political sciences

Artamonova, К.О. The policy of the information security as a strategy of the counteraction of the cyber crime in France
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>