”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 56 (1) - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Нікольченко Ю.М. Битва під Берестечком у контексті розвитку документної традиції українського козацтва
Левицька Н.М. Законодавча політика царизму в галузі вищої гуманітарної освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Шандра І.О. Фундатори представницьких союзів буржуазії пореформеного періоду
Чуйко І.С. Виборчий закон 1907 р. в інтерпретації Є.Олесницького
Грибанова С.В. Тематичні напрями екскурсій як відображення культурно–пізнавальних інтересів української молоді в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Гавліч І.Б. Причини зародження та початковий період діяльності української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-1880-ті рр.)
Герасимов Т. Ю., Романюк І. М. Санітарне становище м. Вінниці за гетьманування Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.)
Байло А.Я. Роль генерала М.Тарнавського у налагодженні партнерства УГА з Червоною армією та його наслідки
Молоткіна В.К. Вплив українізації на видавничу діяльність (1920–1930–ті рр.)
Соколюк Ю.О. Політичні та економічні умови в Україні у роки створення Науково–консультаційної ради НКЗС УСРР
Щеблюк С.Г. Соціально–економічне становище Волині у 1919–1939 рр. – передумова формування профспілкового руху
Чеберяко О.В. Функціонування державного бюджету УСРР в умовах реформування системи управління промисловістю першої половини 1920–х рр.
Шарпатий В.Г. Соціальне становище інвалідів війни та проблеми їх матеріального забезпечення в Україні в міжвоєнний період
Татарчук Л.М. Внесок професора О. П. Бондаренка (1884–1937 рр.) у розвиток зоотехнічної науки на Україні
Курбатська О.І. Науково-організаційна діяльність професора Ф.Ф. Ейснера як складова розвитку вітчизняної зоотехнічної науки
Лазуренко В.М. Практика оподаткування заможних селянських господарств України фермерського типу в роки НЕПу
Бородай І.С. Природа становлення та розвитку вітчизняної вищої зоотехнічної освіти
Кашуба О.В. Статистично–бухгалтерські звіти Головліту УРСР та їх інформаційний потенціал
Куйбіда В.В. Методологічні недоліки народно–наукового природознавства
Константінова В.М. «Історична урбаністика» та «історія міста (міст)»: співіснування понять
Срібна М.А. Статутно–функціональна зорієнтованість Українського товариства Червоного Хреста напередодні Другої світової війни
Орлянський В.С. До питання про організацію роботи населення на окупованій території України
Зброжко О.М. Каральні акції комуністичного режиму проти підпільно–повстанського руху ОУН та УПА на західноукраїнських землях другої половини 1940-х років
Діденко Л.М. Профспілкова організація ПУЕТ: від зародження до періоду перебудови
Стоян Т.А. Міжнародний туризм в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: основні тенденції становлення та розвитку
Мерлянова О.А. Вплив народного танцю на розвиток національного балету першої половини ХХ ст.
Вєтров І.Г. Відбудовний період в Україні: політичні, соціально–економічні, морально– психологічні чинники і тогочасні виклики
Сокульський А.Л., Сокульський Є.А. Меч «Володимира Кальцева» з дна Дніпра біля острова Хортиця
Сидорович Є.С. Вплив окремих французьких емігрантів та їх родин на економічний розвиток Новоросійського краю в першій половині XIX ст.
Брацюн В.В. Державна програма «Украинська діаспора до 2000 р.» та її значення для трудових мігрантів–громадян України на території Російської Федерації
Смолей В.В. Польський національно–визвольний рух ХІХ ст. як предтеча польської незалежності
Буравченко Р.В. Американсько–радянські відносини другої половини 80-х р. XX ст. у контексті горбачовського курсу «нового мислення»
Ботіка Т.С. Соціальна політика ліберальної партії Великої Британії початку ХХ ст. у висвітленні російських часописів
Крутько С.О. Позиція Великої Британії та СРСР в чехословацькій кризі (березень-вересень 1938 р.)
Ібрагімов Г.К. Погляд на етнічні проблеми періоду глобалізації
Фархадов А.Р. З історії модернізму та реформаторства в ісламі
Мухтаров А. Деякі історичні факти переселення вірменів в Карабах
Раджабова Б.А. Роль ювелірних виробів у вивченні торгових зв’язків Азербайджана у середні століття
Федоренко М.О. Відображення в джерелах полеміки навколо перетворення Церковно –археологічного товариства в Церковно–історичне та археологічне товариство при Київській духовній академії
Сініченко С.В. Джерельна бази дослідження проблеми висвітлення історії на сторінках часопису «Русская старина»
Загорулько Р.О. Українська періодична преса Києва 1905–1914 років: історіографія проблеми
Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально–економічним заходам радянської влади наприкінці 1920–х – початку 1930–х рр.: історіографія проблеми
Палієнко М.Г. Архівна колекція Музею визвольної боротьби України в Празі: проблеми реконструкції та вивчення
Германюк С.Я. Основні аспекти політичної еволюції Турецької Республіки: історіографічний огляд

Філософські науки

Аксьонова В.І. Культурна дифузія і акультурація в контексті розвитку комунікативної парадигми глобалізації та інформаційного суспільства
Котик О.В. Моделювання майбутнього як соціально‒філософська проблема
Коновалова І.Ю. Досвід систематизації основних рис філософії історії
Разумовський С.О. Соціальний вимір економічного мислення у глобалізованому суспільстві
Попов В.Ю. Концепт ідентичності в дискурсивних практиках ХХ ст.
Козловець М.А., Ковтун Н.М. Міфологія як чинник формування національної ідентичності
Чаплінська О.В. Самотність як характеристика людського буття
Коломієць О.Г. Психологія агресивності: соціальний контекст
Швед З.В. Сучасний дискурс раціональності у релігієзнавчих дослідженнях
Богатирьова Н.Ю. «Кримінальна релігія» і релігійна свідомість: філософські аспекти дослідження
Прудиус Р.Г. Релігійна складова образу людини в культури постмодерну
Мельничук Ю.І. Соціальні аспекти природи проповідницького слова
Окорокова В.В. Окремість середньовічної утопії як одного з «темних періодів» в історії утопічної думки
Мєшков І.М. Почуттєве пізнання цінностей в філософії неокантіанства
Содомора П.А. Підмет і предмет як еквіваленти термінів «субʼєкт» ‒ «обʼєкт» (на матеріалі «Суми Теології» Томи з Аквіну)
Абашнік В.О. Критика неокантіанства І.С. Проданом (1854‒1919/20)
Салій А.В. Релігійність та самотність у поглядах І. Ільїна
Чаплинський В.Г. Про християнський світогляд у творчості С.Л. Франка
Павлишин Л.Г. Володимир Винниченко про проблему співвідношення одиничного і загального
Швирков О.І. Кінець українського націоналізму?
Киричок О.Б. Структура і смисли метафори тіла у політичній лексиці Київської Русі
Шандор Ф.Ф. Легітимація влади: довіра і толерантність як чинники соціального буття
Максименюк М.Ю. Напрями подолання етнонаціональних конфліктів в умовах поліетнічного соціуму
Зубарєва О.Г. Творчість як соціокультурний феномен
Копера І.С. Контрасти молодіжного середовища: організації і цінності
Смирнова О.О. Роль природи як естетичного феномену в романтичній літературі
Корнієнко Ю.В. Проектні настанови в культурі постмодернізму
Скиба Е.К. Постмодерн про текучість та невизначеність гендерных ролей
Загарницька І.І. Феномен дитинства у взаємодії наукових підходів: сутність та основні характеристики
Чорний В.С. Особливості дослідження військової організації держави з погляду структурно‒функціонального підходу
Панченко С.А. Значення і проблеми соціального туризму в Україні
Гарбар Г.А. Історичні, економічні та політичні умови становлення й розвитку сфери гостинності м. Миколаєва
Дункевич С.Г. Видовищність масової культури: візуальна природа сучасної української хореографії
Зульфугаров В.Р. Роль середньовікової арабомовної науки у формуванні основ класичної науки
Уваркіна О.В. Специфіка освіти як соціального інституту: функціональний аналіз
Нестеренко Г.О. Інноваційна спрямованість підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ
Фатхутдінова О.В. Посилення кадрового потенціалу системи освіти
Гулько О.В. Проектна освіта як один з напрямків освітніх трансформацій: філософсько‒ історичний аспект
Марченко О.В. Конституювання жорсткого і мʼякого просторів освіти: методологічний аспект
Михайлишин Г.Й. Проблеми становлення філософії освіти: історичний аспект

Політичні науки

Зімін В. Основні напрями трансформації філософії зовнішньої політики України в контексті викликів сучасності
Дегтеренко А.М. Гендерний порядок і шляхи формування громадянського суспільства в Україні
Конах В.К. Внутрішні негативні інформаційно‒психологічні впливи в Україні: сучасний стан та тенденції
Майданюк В.М. Дискурс‒аналіз ідеологічних та наукових аспектів українського консерватизму
Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: асиміляційна політика Російської імперії через військову присутність та політику в збройних силах (історико‒політичний аналіз)
Парійчук‒Брухаль Р.І. Конфліктогенні наслідки радянської національної політики в Україні на сучасному етапі її розвитку
Морарь М.В. Внутрішньопартійне керівництво – різновид політичної діяльності
Циркін І.М. Основні функції політичної культури трансформаційного суспільства
Антонова О.В. Поведінковий вимір стабільності нових демократій
Висоцький О.Ю. Сутність технологій легітимації політичної влади
Гаєвська О.Б. Організаційне мислення суспільства
Жуков С.В. Критика системи стримувань і противаг як складової правової держави
Косьмій Ю.В. Інституційний аспект етнополітичних відносин
Кузь О. М. Держава як кратосубʼєкт
Бойчук М.А. «Демократичні хвилі» як механізм реалізації реального демократизму
Трухачов О.І. Загальне та специфічне у формуванні ідейно‒політичного чиннику впливу (теоретико‒методологічний підхід)
Неліпа Д.В. Побудова сценаріїв як технологія системного аналізу в політології
Раджаблі Д.A. Роль третьої сторони в урегулюванні політичних конфліктів
Мамадʼярова Р.А. Інформаційна безпека, її сутність структура та забезпечення у конфліктних випадках
Івченко О.Г. Основні форми вираження партійної позиції людини
Васильчук Є.О. Молодіжна субкультура як засіб ідентифікації, соціалізації та соціального становлення особистості
Дубчак Л.М. Ідейно‒політичні погляди та державно‒політична діяльність П.А. Столипіна
Хламова В.В. М.І. Костомаров і словʼянська ідея
Вільчинська Н.Ю. Дослідження освітньої політики Європейського Союзу: проблеми термінології
Корюкалов М.В. Використання зовнішньої допомоги для розширення ЄС
Гаврилова Н.В., Ясірова Ю.Ф. ОБСЄ: від колективної до кооперативної системи безпеки
Шевченко А.Р. Європейська політика Швеції: український вектор
Аль‒Шбуль Алі Мухамед Алі. Йорданія та Україна: політична архітектоніка ефективної двосторонньої взаємодії
Гасанли А.В. Формування громадянського суспільства на пострадянському просторі
Курас А.І. Баланс розподілу військового та військово‒технічного потенціалу колишнього СРСР у регіоні Закавказзя та Середньої (Центральної) Азії
Сталовєрова Г.В. Соціальний капітал як фактор успішності стратегій кандидатів у президентських кампаніях в США 2004 та 2008 рр.
Коппель О.А., Запісоцька О.І. Французький досвід протидії тероризму

Наукове життя

Капустян Г.Т. Рецензія на монографію: Лазуренко В.М., Паскаленко В.Є. Український фермер в добу НЕПу. – Черкаси : «Вертикаль», видавець Кандич С.Г., 2011. – 346 с.

Додатки

Історичні науки

Мʼякоход Ю.А. Про взаємозвʼязок культів та святилищ з суспільно‒політичним життям Ольвії в останній третині IV – першій третині III ст. до н. е.
Полиняк О.І. Державна політика України у галузі охорони навколишнього природного середовища

Політичні науки

Дикса А.О. Реалізація концепції мультикультуралізму: великобританський варіант
Плохенко І.C. Сепаратизм в Ольстері: причини та врегулювання проблеми
Савчин К.Г. Зміна ролі НАТО в сучасній системі європейської безпеки

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Никольченко Ю.М. Битва под Берестечком в контексте развития документной традиции украинского казачества
Левицкая Н.Н. Законодательная политика царизма в сфере высшего гуманитарного образования Украины (вторая половина ХІХ – начало ХХ ст.)
Шандра И.А. Фундаторы представительских союзов буржуазии пореформенного периода
Чуйко И.С. Избирательный закон 1907 г. в интерпретации Е.Олесницкого
Грибанова С.В. Тематические направления экскурсий как отображение культурно‒познавательных интересов украинской молодежи во второй половине ХІХ – в начале ХХ ст.
Гавлич И.Б. Причины зарождения и начальный период деятельности украинской кредитной кооперации в Восточной Галиции (1860‒1880‒е гг.)
Герасимов Т.Ю., Романюк И.М. Санитарное состояние г. Винницы во времена правления гетмана Павла Скоропадского (апрель‒декабрь 1918 г.)
Байло А.Я. Роль генерала М.Тарнавского в налаживании партнерстваУГА с Красной Армией и его последствия
Молоткина В.К. Влияние украинизации на издательскую деятельность (1920–1930–е гг.)
Соколюк Ю.А. Политические и экономические условия в Украине в годы создания Научно–консультационного совета Народного комиссариата земельных дел УССР
Щеблюк С.Г. Социально–экономическое положение Волыни в 1919–1939 гг. – предпосылка формирования профсоюзного движения
Чеберяко О.В. Функционирование государственного бюджета УССР в условиях реформирования системы управления промышленностью первой половины 1920–х гг.
Шарпатий В.Г. Социальное положение инвалидов войны и проблемы их материального обеспечения в Украине в межвоенный период
Татарчук Л.М. Вклад профессора О. П. Бондаренка (1884–1937 гг.) в развитие зоотехнической науки в Украине
Курбатская Е.И. Научно-организационная деятельность профессора Ф.Ф. Эйснера как составляющая развития отечественной зоотехнической науки
Лазуренко В.Н. Практика налогообложения зажиточных крестьянских хозяйств Украины в годы НЭПа
Бородай И.С. Периоды становления и развития отечественного высшего зоотехнического образования
Кашуба О.В. Статистически‒бухгалтерские отчеты Главлита УССР и их информационный потенциал
Куйбида В.В. Методологические ошибки народно‒научного естествознания
Константинова В.Н. «Историческая урбанистика» и «история города (городов)»: сосуществование понятий
Срибная М.А. Уставно–функциональная ориентация Украинского товарищества Красного Креста накануне Второй мировой войны
Орлянский В.С. К вопросу об организации работы населения на оккупированной территории
Зброжко О.М. Карательные акции коммунистического режима против подпольно‒повстанческого движения ОУН и УПА на западноукраинских землях во второй половине 1940‒х годов
Диденко Л.Н. Профсоюзная организация ПУЭТ: от зарождения до периода перестройки
Стоян Т.А. Международний туризм в Украине второй половины ХХ – начале ХХІ вв.: основные тенденции становления и развития
Мерлянова О.А. Влияние народного танца на разитие национального балета первой половины ХХ века
Ветров И.Г. Восстановительный период в Украине: политические, социально‒экономические, морально‒психологические факторы и вызовы того времени
Сокульский А.Л., Сокульский Є.А. Меч «Володимира Кальцева» со дна Днепра близ острова Хортица
Сидорович Е.С. Влияние отдельных французских эмигрантов и их семей на экономическое развитие Новороссийского края в первой половине XIX ст.
Брацюн В.В. Государственная программа «Украинская диаспора до 2000 г.» и её значение для трудовых мигрантов‒граждан Украины на территории Российской Федерации
Cмолей В.В. Польское национально–освободительное движение XIX в. как предтеча польской независимости
Буравченко Р.В. Американо‒советские отношения второй половины 80‒х. г. XX ст. в контексте горбачевского курса «нового мышления»
Ботика Т.С. Социальная политика либеральной партии Великобритании начала ХХ века в освещении российских журналов
Крутько С.А. Позиция Великобритании и СССР в чехословацком кризисе (март – сентябрь 1938 г.)
Ибрагимов Г.К. Взгляд на этнические проблемы периода глобализации
Фархадов А.Р. Из истории модернизма и реформаторства в исламе
Мухтаров А. Некоторые исторические факты переселения армян в Карабах
Раджабова Б.А. Роль ювелирных изделий в изучении торговых связей Азербайджана в средние века
Федоренко М.А. Отображение в источниках полемики относительно преобразования Церковно–археологического общества в Церковно–историческое и археологическое общество при Киевской духовной академии
Синиченко С.В. Источниковая база исследования проблемы освещения истории на страницах газеты «Русская старина»
Загорулько Р.А. Украинская периодическая пресса Киева 1905–1914 годов: историография проблемы
Патриляк Б.К. Сопротивление украинского крестьянства социально–экономическим мероприятиям советской власти конца 1920–х – начала 1930–х гг.: историография проблемы
Палиенко М.Г. Архивная коллекция Музея освободительной борьбы Украины в Праге: проблемы реконструкции и изучения
Германюк С.Я. Основные аспекты политической эволюции Турецкой Республики: историографический очерк

Философские науки

Аксенова В.И. Культурная диффузия и аккультурация в контексте развития коммуникативной парадигмы глобализации и информационного общества
Котик Е.В. Моделирование будущого как социально‒философская проблема
Коновалова И.Ю. Опыт систематизации основных черт философии истории
Разумовский С.А. Социальное измерение экономического мышления в глобализованном обществе
Попов В.Ю. Концепт идентичности в дискурсивных практиках ХХ в.
Козловец Н.А., Ковтун Н.М. Мифология как фактор формирования национальной идентичности
Чаплинская О.В. Одиночество как характеристика бытия человека
Коломиец Е.Г. Психология агрессивности: социальный контекст
Швед З.В. Современный дискурс рациональности в религиоведческих исследованиях
Богатырева Н.Ю. «Криминальная религия» и религиозное сознание: философские аспекты исследования
Прудиус Р.Г. Религиозная составляющая образа человека в культуре постмодерна
Мельничук Ю.И. Социальные аспекты природы проповеднического слова
Окорокова В.В. Отдельность средневековой утопии как одного с «тёмных периодов» в истории утопической мысли
Мешков И.М. Чувственное познание ценностей в философии неокантианства
Содомора П.А. Пидмет и предмет как еквиваленты терминов «субъєкт» ‒ «объєкт» (на материале «Суммы Теологии» Томы Аквинского)
Абашник В.А. Критика неокантианства И.С. Проданом (1854‒1919/20)
Салий А.В. Религиозность и одиночество во взглядах И.Ильина
Чаплинский В.Г. О христианском мировоззрении в творчестве С.Л. Франка
Павлишин Л.Г. Владимир Винниченко о проблеме соотношения единичного и общего
Швырков А.И. Конец украинского национализма?
Киричок А.Б. Структура и смыслы метафоры тела в политической лексике Киевской Руси
Шандор Ф.Ф. Легитимация власти: доверие и толерантность как факторы социального бытия
Максименюк М.Ю. Направления преодоления этнонациональных конфликтов в условиях полиэтнического социума
Зубарева Е.Г. Творчество как социокультурный феномен
Копера И.С. Контрасты молодежной среды: организации и ценности
Смирнова Е.А. Роль природы как естетического феномена в романтической литературе
Корниенко Ю.В. Проектные установки в культуре постмодернизма
Скиба Э.К. Постмодерн о текучести и неопределенности гендерных ролей
Загарницькая И.И. Феномен детства во взаимодействии научных подходов: сущность и основные характеристики
Черный В.С. Особенности исследования военной организации государства с точки зрения структурно‒функционального подхода
Панченко С.А. Значение и проблемы социального туризма в Украине
Гарбар Г.А. Исторические, економические и политические условия становления и развития сферы гостинности г. Николаева
Дункевич С.Г. Зрелищность массовой культуры: визуальная природа современной украинской хореографии
Зульфугаров В.Р. Роль средневековой арабоязычной науки в формировании основ классической науки
Уваркина Е.В. Специфика образования как соціального института: функциональный анализ
Нестеренко Г.О. Инновационная направленность повышения квалификации преподавателей вузов
Фатхутдинова Е.В. Усиление кадрового потенциала системы образования
Гулько О.В. Проектное образование как одно из направлений образовательных трансформаций: философско –исторические аспекты
Марченко Е.В. Конституирование жесткого и мягкого пространств образования: методологический аспект
Михайлишин Г.И. Проблемы становления философии образования: исторический аспект

Политические науки

Зимин В. Основные направления трансформации философии внешней политики Украины в контексте современности
Дегтеренко А.Н. Гендерный порядок и пути формирования гражданского общества в Украине
Конах В.К. Внутренние негативные информационно‒психологические воздействия в Украине: современное состояние и тенденции
Майданюк В.М. Дискурс‒анализ идеологических и научных аспектов украинского консерватизма
Панасюк Л.В. К истокам билингвизма на Украине: ассимиляционная политика Российской империи вследствие военного присутствия, политики в вооруженных силах (историко‒политический анализ)
Парийчук‒Брухаль Р.И. Конфликтные последствия советской национальной политики в Украине на современном этапе
Морарь М.В. Внутрипартийное руководство ‒ разновидность политической деятельности
Циркин И.М. Основные функции политической культуры трансформационного общества
Антонова О.В. Поведенческое измерение стабильности новых демократий
Высоцкий А.Ю. Сущность технологий легитимации политической власти
Гаевская О.Б. Организационное мышление общества
Жуков С.В. Критика системы сдержек и противовесов как составляющей правового государства
Косьмий Ю.В. Институциональный аспект этнополитических отношений
Кузь О.Н. Государство как кратосубъект
Бойчук Н.А. «Демократические волны» как механизм реализации реального демократизма
Трухачев А.И. Общее и специфическое при формировании идейно‒политического фактора влияния институтов власти (теоретико‒методологический подход)
Нелипа Д.В. Построение сценариев как технология системного анализа в политологии
Раджабли Д.A. Роль третьей стороны в урегулировании политических конфликтов
Мамадьярова Р.А. Информационное безопасность, ее сущность, структура и обеспечение в конфликтных сиитуациях
Ивченко А.Г. Основные формы выражения партийной позиции человека
Васильчук Е.О. Молодежная субкультура как средство идентификации, социализации и социального становления личности
Дубчак Л.М. Идейно‒политические взгляды и государственно‒политическая деятельность П.А. Столыпина
Хламова В.В. Н.И. Костомаров и славянская идея
Вильчинская Н.Ю. Исследование образовательной политики Европейского Союза: проблемы терминологии
Корюкалов М.В. Использование внешней помощи для расширения ЕС
Гаврилова Н.В., Ясирова Ю.Ф. ОБСЕ: от коллективной к кооперативной модели безопасности
Шевченко А.Р. Европейская политика Швеции: украинский вектор
Аль‒Шбуль Али Мухамед Али. Иордания и Украина: политическая архитектоника эффективного двустороннего взаимодействия
Гасанлы А.В. Формирование гражданского общества на постсоветском пространстве
Курас А.И. Баланс распределения военного и военно‒технического потенциала СССР в регионе Закавказья и Средней (Центральной) Азии
Cталоверова А.В. Социальный капитал как фактор успешности стратегий кандидатов в президентских кампаниях в США 2004 и 2008 гг.
Коппель О.А., Записоцкая О.И. Французский опыт противодействия терроризму

Научная жизнь

Капустян Г.Т. Рецензия на монографию: Лазуренко В.М., Паскаленко В.Є. Український фермер в добу НЕПу. – Черкаси : «Вертикаль», видавець Кандич С.Г., 2011. – 346 с.

Приложения

Исторические науки

Мякоход Ю.А. О роли культов и святилищ в общественно ‒ политической жизни Ольвии в последней трети IV – первой трети III вв. до н. э.
Полиняк О.И. Государственная политика в отрасли охраны окружающей естественной среды

Политические науки

Дикса А.А. Реализация концепции мультикультурализма: великобританский вариант
Плохенко И.С. Сепаратизм в Ольстере: причины и урегулирование проблемы
Савчин К.Г. Изменение роли НАТО в современной системе европейской безопасности

CONTENT

Historical studiens

Nikolchenko, Y.M. Battle of Berestechko in the context of the document traditions of the Ukrainian Cossacks
Levytska, N.M. Legislative policy of tsarism in the sphere of higher humanitarian education in Ukraine (ii half of the xix – the beginning of the xx century)
Shandra, I.A. Founders of the representative unions of the bourgeoisie in postreformial period
Chuiko, I.S. Electoral Act 1907 as interpreted by E.Olesnytskyy
Gribanova, S.V. The thematic directions of excursions as a reflection of cultural and cognitive interests of Ukrainian youth in the second half of the XIXth century, at the beginning of the XXth century
Gavlich, І.В. The reasons for the emergence and initial period of the Ukrainian credit cooperatives in Eastern Galicia (1860‒1880ʼs)
Gerasymov, T.Yr., Romanyuk, I.M. Sanitation Situation of Vinnytsia in the Times of the Rule of Hetman Pavlo Skoropadsky (April‒December 1918)
Baylo, A.Ya. The role of general M. Tarnavskyi in partnership forge of Ukrainian Halychyna Army and the Red Forces and its consequences
Molotkina, V.К. The influence of ukrainisation on publishing activity (1920–1930th )
Sokolyuk, Y.A. Political and economic terms in Ukraine in the years of creation of – Scientifically–consulting Council (SCC) of NKZS USRR
Shebluk, S.G. Socio–economic position of the Volhynia in 1919–1939 years precondition of morement of trade union forming
Cheberyako, O.V. USSR state budget performance in industrial management restructuring in the first half of 1920s
Sharpatiy, V.G. The social situation of disabled veterans and their financial security issues in Ukraine in the interwar period
Tatarchuk, L.M. Contribution of professor O.P. Bondarenko (1884–1937) to development of zootechnic science on Ukraine
Kurbatska, О.I. The scientific-organizational activity of professor F.F. Eysner as component development of domestic zootechnic science
Lazurenko, V.M. Taxation of wealthy agricultural farms enterpises of Ukraine in the years of New Economic Policy
Boroday, I.S. Periods of becoming and development of domestic higher zootechnic education
Kashuba, O.V. Statistical and book‒keeping reports of Golovlіt of the USSR and their informative potential
Kuybida, V.V. Мethodological deficits of folk scientific Nature study
Konstantinova, V.M. «Historical Urbanity» and «History of the City (Cities)»: Coexistence of Notions
Sribna, M.A. Statutory and functional orientation of Ukrainian Red Cross Society on the eve of World War II
Orlyanskiy, V.S. On the organization of work in the occupied territories
Zbrozhko, О.М. The punitive actions of the Communist regime against the underground insurgency movement of OUN and UPA in Western Ukraine the II part of 1940‒s
Didenko, L.М. Тrade union organization of PUET: from the origin till the period of alteration
Stoyan, T.A. International tourism in Ukraine of the second half of the XX – beginning of the XXI century: basic tendencies of becoming and development
Merlyanova, O.A. The influence of folk dance on development of the national ballet of the first half of the XX–th century
Vetrov, I.G. The restoration period in Ukraine: political, social, economical, morally – psychological factors and challenges of that time
Sokulsky, A.L.,Sokulsky, E.A. «Vladimir Kaltsev’s Sword» from the bottom of the Dnieper River near the island of Khortytsia
Sidorovich, E.S. The influence of the French emigrants and their families on the economic development of the Novorossiysk’s land in the first half of XIX century
Bratsiun, V.V. The state program «Ukrainian Diaspora to 2000 year» and its importance for labor migrants‒citizens of Ukraine in the RFʼs territory
Smoley, V.V. Polish National Liberation Movement of the Nineteenth Century as the Forerunner of Polish Independence
Buravchenko, R.V. U.s.‒Soviet relations of the second half 80‒th XX cl. in context policy Gorbachev «new thinking»
Botika, T.S. The social policy of the British Liberal Party at the beginning of the 20th century in the explanation of the Russian magazines
Krutko, S.O. Position of Great Britain and the Soviet Union in the Czechoslovak crisis (мarch‒september, 1938)
Ibrahimov, H.Q. The View on the Ethnical Problems of the Period of Globalization
Farhadov, A.R. The history of modernism and reformism in Islam
Muhtarov A. Some historical facts on resettlement of Armenians to Karabakh
Radjabova, B.A. Role of jewels in studying of commercial relations of Azerbaijan in the Middle Ages
Fedorenko, M.O. The polemic about transformation of the Church–archaeological society into the Church–historical and archaeological at Kyiv’ spiritual academy in the sources reflection
Sinichenko, S.V. Sources, bases of research of problem of illumination of history on the pages of magazine of «Russkaya old times»
Zagorulko, R.O. Ukrainian Kyiv periodical press of 1905–1914: historiography of the problem
Patryliak, B.K. Ukrainian peasantry resistance to the social and economic activities of soviet power at the end of 1920th – to beginning of 1930th: historiography of problem
Paliienko, M.G. Archival collection of the Museum of the Liberation Struggle of Ukraine in Prague: problems of reconstruction and research
Germanyuk, S.Ya. The main aspects of the political evolution of Turkey: historiographical review

Philosophic sciences

Aksyonova, V.I. Cultural diffusion and acculturation in the context of development of communicative paradigm of globalization informative society
Kotyk, O.V. Modeling the future as a social and philosophical problem
Konovalova, I.Y. Systematization experience of the main key features of philosophy of history
Razumovsciy, S.O. Social measurement of economic thinking in globalization society
Popov, V.Yu. The concept of identity in discursive practices of ХХ century
Kozlovets, M.A., Kovtun, N.M. Mythology as a factor of national identity formation
Chaplinskaya, O.V. The Loneliness as Characteristic of Human Existence
Kolomiets, O.G. Psychology of aggressiveness: social context
Shwed, Z.V. Modern discors of rationality in researches of religious
Bogatyreva, N.Y. «Religion is a criminal» and religious consciousness: methodological aspects of research
Prudyus, R.G. Religious component of humanʼs images in postmodern culture
Melnychuk, Y.І. Social aspects of the nature of preaching the word
Okorokova, V.V. Spreader medieval utopia as one with «dark period» in histories of the utopian thought
Meshkov, I.M. Sensual cognition of new Kantʼs philosophy values
Sodomora, P.A. Pidmet and Predmet as Equivalents of Terms «subject» ‒ «object» (based on Summa Theologiae by St. Thomas Aquinas)
Abashnik, V.O. I.S. Prodan`s (1854‒1919/20) critics on Neo‒Kantianism
Saliy, A.V. Religion and loneliness of I.Ilyinʼs thoughts
Chaplinsky, V.G. About a christian world view in the works of S. L. Frank
Pavlyshyn, L.G. Volodymyr Vynnychenko about the problem of correlation of individual and common
Shvyrkov, O.I. The end of ukrainian nationalism?
Kyrychok, O.B. Structure and senses of body metaphor in a political lexicon of Kyyvan Rus
Shandor, F.F. Legitimacy of power: trust and tolerance as factors of social life
Maksimenyuk, M.Y. Directions of overcoming ethno national conflicts in conditions of polyethnical socium
Zubareva, Е.G. Creative as sociocultural phenomenon
Kopera, І.S. Contrasts of youth surroundings: organizations and values
Smirnova, О.О. The role of the nature as esthetic phenomenon in romantic literature
Kornienko, U.V. Project guidelines in the culture of postmodernism
Skiba, E.К. Postmodern about fluidity and vagueness of gender roles
Zagarnytska, I.I. Phenomenon of childhood in the interaction of scientific approaches: nature and main characteristics
Chornyi, V.S. Peculiarities of the investigation of state military establishment from the standpoint of structural and functional approach
Panchenko, S.A. Significance and problems of social tourism in Ukraine
Garbar, G.A. Historical, economic and political conditions of formation and development of hospitality in Mykolayiv
Dunkevich, S.G. Spectacle of mass culture : visual nature of the modern Ukrainian choreography
Zulfugarov, V.R. Role of medieval Arab science in formation of foundations of classical science
Uvarkina, О.В. Specifics of education as a social institution: functional analysis
Nesterenko, G.O. Innovative orientation of the inʼ‒plant training of highʼ‒school lecturers
Fathutdinova, O.V. Intensification of personnel potential in education system
Gulko, O.U. The aducation project as on of the ways of aducational transpormation: philosophy‒historical acpect
Marchenko, O.V. The constitution of the hard‒i soft spaces of education: methodological aspects
Mykhaylyshyn, G.I. Problems of formation the philosophy of education: historical aspect

Political sciences

Zimin, V. Basic directions of transformation of foreign policy philosophy of Ukraine in the context of challenges of the modern times
Degterenko, A.M. The gender order and ways of civil society formation in Ukraine
Konakh, V.K. Internal Negative Information‒psychological Influence in Ukraine: Current State and Trends
Maydanyuk, V.M. Discourse analysis of ideological and scientific aspects of Ukrainian conservatism
Panasiuk, L.V. To the sources of bilingualism in Ukraine: an assimilatory policy of the Russian empire through the military presence and policy in the armed forces
Parijchuk‒Brukhal, R.І. Conflict Consequences of Soviet National Policy in Ukraine on the Modern Stage of its Development
Morar, M.V. Intraparty leadership ‒ a kind of political activity
Zyrkin, І.М. Key functions of political culture of transformational society
Antonova, O.V. Behavioral dimension of stability of new democracies
Vysotskyi, O.Y. Essence of the Technologies of Legitimating Political Power
Gaevska, O.В. Society organizational thinking
Zhukov, S.V. Critic of the system of checks and balances as part of the rule of law
Kosmii, Y.V. Institutional Aspect of Ethnopolitical Relations
Kuz, O.M. State as a cratosubject
Boichuk, M.А. «Democratic waves» as a mechanism of realization of real democracy
Trukhachov, O.I. General and specific in the ideological‒political factor influence the state‒executive agencies (theoretical‒methodological approach)
Nelipa, D.V. Scenario‒building as technology of systems analysis in political science
Rajabli, D.A. The Third‒Party Role in the Regulation of Political Conflicts
Mammadyarova, R.A. Nature, structure and security of information security in conflict situations
Ivchenko, O.G. Main forms of expression of party attitude of a human
Vasilchuk, Y.O. The youth subculture as means of authentication, socialization and social becoming of personality
Dubchak, L.M. Ideological and political views and state‒political activity of P.A. Stolypin
Khlamova ,V.V. M.I. Кostomarov and Slavic idea
Vilchynska, N.Y. The European Union Educational Policy and Politics Research: Terminological problems
Koryukalov, M.V. Official Development Aid in the EU Enlargement
Gavrilova, N.V., Yasirova, Y.F. OSCE: from collective to cooperative security
Shevchenko, A.R. European policy of Sweden: the Ukrainian vector
Al‒Shboul Ali Mohamed Ali. Jordan and Ukraine: political architectonics of the effective bilateral cooperation
Gasanli, A.V. Building of civil society in post‒Soviet space
Kuras, A.I. The distribution balance of the USSR military and military and technical potential in the regions of Transcaucasus and Middle (Central) Asia
Staloverova, A.V. Social capital as a factor of electoral success in the US presidential campaigns in 2004‒2008
Kopel, O.A., Zapisotska O.И. The French experience of counter‒terrorism

Scientific life

Kapustyan, G.T. A review of the monograph: Lazurenko V.M., Paskalenko D.E. Ukrainian farmer in the time of NEP. – Cherkasy: «Vertykal», publisher – Kandych S.G., 2011. – 346 p.

Attachments

Historical studiens

Myakokhod, Y.O. The Interconnection of Cults and Sanctuaries and the Social and Political Life of Ancient Greeks Olbia in IV – III centuries B.C.
Polinyak, O.I. Public policy in industry of guard of natural environment

Political sciences

Diksa, A.O. Implementation of the concept of multiculturalism: British variant
Plokhenko, I.S. Separatism in Ulster: the cause to it and settlement of a problem
Savchyn, K.G. The changing role of NATO in the modern European security system
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>