”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 57 (2) - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Абакумова В.І. Дослідження людини у транзитивні періоди історії: методологічний аспект проблеми
Потапенко Я.О. Історичні дослідження людської тілесності в контексті поглиблення міждисциплінарної інтеграції в сучасній соціогуманітаристиці
Казьмирчук Г.Д. Візитації кальницького греко‒католицького деканату як джерело вивчення соціально–релігійного життя української спільноти
Юрченко Д.Ю. Допомога родини Харитоненків в Першій світовій війні
Мисак Н.Ф. Українські студентські товариства у Східній Галичині наприкінці ХІХ ст.: до питання взаємовідносин з провінційними органами влади
Парасунько Б.П. Типи громадських обʼєднань у сфері культури та просвітництва в Російській імперії початку ХХ ст.
Погромський В.О. Південь України в контексті єврейської колонізації Аргентини кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Cулима‒Камінська І.В. Цензурні органи в українських губерніях Російській імперії: історико‒правовий аспект
Герасименко Л.С. До питання про історичні витоки українсько‒польського конфлікту
Горбань Ю.А. Постать П.А.Столипіна в контексті української історії
Гриньох Н.В. Напрями розвитку західноукраїнської політичної думки у міжвоєнний період
Єловських У.О. Листування між українськими органами влади і німецьким дипломатичним представництвом на Україні як джерело з історії українсько‒німецьких відносин доби Центральної Ради
Малик Я.Й., Шевчук Г.Й. Аграрне та продовольче питання в Галицькій СРР
Гулай В.В. Загострення міжетнічних відносин в Західній Україні на початковому етапі Німецько‒радянської війни в контексті етнонаціональної політики тоталітарних режимів
Молоткіна В.К. Становлення системи управління видавничою справою в УСРР в 20‒ті рр. ХХ ст.
Тарнавська С.В. Матеріально‒фінансове забезпечення вищих навчальних закладів УСРР в 1920‒х – на початку 1930‒х років
Горбань А.В. Лібералізація правоохоронних органів Української РСР (1953‒1969 рр.): передумови, зміст і наслідки
Левчук К.І., Котик Ю.В. Виникнення неформальних молодіжних обʼєднань в Україні (1986‒1988 рр.)
Гай‒Нижник П.П. Виникнення перших політичних партій в УРСР, утворення Народного Руху України та його позиція щодо Союзного договору (1989–1991 рр.)
Нейман В.П. Трансформація поняття «митна політика»: історико‒ правовий аналіз
Черевичний Г.С. Освітньо‒науковий потенціал як фактор державотворення сучасної України
Цимбал І.В. Конфесійна палітра та релігійна самоідентифікація населення сучасної України
Худолей О.С. Зміни та перспективи памʼяткоохоронної справи незалежної України: історіографія проблеми (2000‒2007рр.)
Ніколаєв М.І. Нові матеріали про діяльність Калініка Євксенова в Ольвії в IV ст. до н.е.
Мальований О.О. Еволюція енергетичного фактору в діяльності регіональних інтеграційних обʼєднань АСЕАН та МЕРКОСУР на початку ХХІ ст.
Комар В.Л. Ідея федерації в концепції прометеїзму Польщі першої чверті ХХ ст.
Зубик Н.О. Театр та театральні видовища тюдорівської доби: міфологізація королівської влади
Алієва С.І. Взаємовідносини азербайджанцев з адигами, черкесами та іншими народами Північно‒Західного Кавказу
Мамєдова Н.А. Зовнішня політика Османської імперії у 50‒х роках ХУІ ст. за докладами нунція Людовико Беккаделлі
Кулієва З.К. Нові знахідки давнього некрополя Яйджи
Валієва М.І. Роль російських вчених у вивченні питань нумізматики у Азербайджані
Вагабова С.Г. Холодна зброя Азербайджану в ХУШ ‒ на початку ХІХ ст.
Бочаров С.В. Роль і місце Польщі в інституціональній системі Європейського Союзу (2004‒2010 рр.)

Філософські науки

Гончаров В.І. Інформаційна підготовка вчителя: початок шляху
Зелінський М.Ю., Власенко Ф.П. До питання систематизації категорій філософії
Андрієнко О.В. Демократія у контексті філософської рефлексії
Зуділіна Н.В. Імерсивність як емерджентна властивість системи «суб’єкт – середовище»
Машталер А.А. Індивід, ідентичність, «маса»: філософсько‒освітній аналіз
Ібрагімова Дж.Т. Аксіологія комічного в контексті національної та загальнолюдської значущості
Поліщук О.С. Вплив кліважів на колективну дію соціальних груп «пограничних» суспільств: соціально‒філософський аспект
Чурмантаєв П.С. Дослідження особливостей поведінки особистості в контексті «суспільства ризику»
Разумовський С.О. Соціальні особливості виробничо‒комерційна діяльність у взаємодії з національним менталітетом
Ставицький А.В. Сучасний міф в умовах глобалізації: актуальність дослідження
Бацунов С.М. Соціальне буття спорту: український контекст
Федоров Ю.В. Що ми знаємо про феномен виродження (дегенерації)?
Загарницька І.І. Дитинство як філософський феномен і міра можливостей людини
Мисовська Г.І. Проблема визначення обсягу інформативного навантаження обдарованої дитини
Нестеренко Г.О. Філософія інновацій в сучасному управлінні персоналом
Moxсумова В. Історіко‒методологічні основи формування гендерної політики у галузі управління
Кузьміна Ж.Ю. Ризик в інноваційній діяльності: соціально‒філософський аспект
Ємельяненко Є.О. Формування естетичного світогляду українців в контексті особливостей національної ментальності
Богатирьова Н.Ю. Головні напрями кримінологічного дослідження релігії
Павлов С.В. Між православ’ям і католицизмом
Волошин В.В. Некласична логіка М. Васильєва: релігієзнавчий вимір
Вершина В.А. Образ Володимира Соловйова у філософії і поезії (С.Франк і А. Блок)
Гоян І.М. Психологістські інтенції філософії позитивізму
Абашнік В.О. М.М. Протопопов (1794‒1857) і платонізм у Харкові
Северинюк В.М. «Благородний муж» як соціальний тип у філософії Конфуція
Войцеховсьска Т.В. «Середньовічний світогляд» отця Павла Флоренського та його естетична маніфестація
Рушанзаде Р. Концепція політичної моралі Імама Алі ібн Абу Таліба
Поцюрко О.Ю. Іван Франко про свободу як один з основоположних принципів розвитку людства
Плахтій М.П. Професор Генріх Єгорович Струве: логічні погляди
Киричок О.Б. Функції метафори тіла у політичній лексиці Київської Русі
Дубовенко Н.П. Естетика японського мистецтва: дао-речевості чи філософія тілесності сфері традиційної японської творчості
Попов В.Ю. Теоперсоналістська тожсамість Августина Аврелія
Хмелевська Н.А. Людина в концепції формування західної традиції права Г.Дж.Бермана
Даніл’ян О.Г., Дзьобань О.П. До питання про трансформаційну динаміку культурних парадигм
Крилова С.А. Краса людини як соціально-філософська проблема
Шерстюк Н.В. Постмодерн як особлива ситуація в культурі
Михайлова М.О. Етнокультурний простір України на тлі розгортання глобалізаційних процесів
Дев’ятко Н.В. Міфологічний образ України як втілення комунікаційного коду національного інформаційно‒культурного простору
Шавкун І. Г., Дибчинська Я.С. Організаційна культура: ціннісний аспект
Левченко А.В. Комунікативна філософія як втілення культурної традиції гуманізму
Мавріна Г.О. Комунікативні функції культурного туризму в контексті глобалізаційних процесів
Петрук Н.К. Ідеал духовної спільноти в культурі українського бароко
Роговенко М.М. Теоретико‒методологічні засади розвитку творчості курсантів органів внутрішніх справ
Черный В.С. Военная организация в структуре обществ древнего Востока
Ковальова Г.П., Даніл’ян В.О. Нові медіа: технології і культурні практики
Уваркіна О.В. Інтелектуальний потенціал освіти інформаційного суспільства
Марченко О.В. Проектування освітнього простору в умовах динамічних змін
Мірошниченко А.А. Освітній процес та синергетична методологія
Линовицька О.В. Предметна сфера відповідальності в освіті
Фатхутдінова О.В. Правосвідомість як результат впливу правової освіти
Кавалеров В.А. Інтенції педагогічної інноватики в дискурсі праксеології
Берегова Г.Д. Ідеї гілозоїзму у системі ціннісних орієнтацій майбутніх аграрників
Андрушкевич Ф., Барчик П. Становлення курсового виробничого навчання в умовах новоствореного Сілезького воєводства
Богданов В.С. Авторитет як ціннісний феномен: системність соціальних проявів

Політичні науки

Конах В.К. Негативні зовнішні інформаційно‒психологічні впливи в Україні як загроза національній безпеці держави
Остап’як В.І. Україна: колізії реформування в умовах кризовості
Климончук В.Й. Метаморфози політичних свобод в сучасній Україні
Бідзюра І.П. Антикризові механізми процесу модернізації суспільно-політичного устрою в Україні
Корюкалов М.В. Координація політики із надання зовнішньої допомоги між державами‒членами та інституціями ЄС
Коломієць О.В. Проблеми національного законодавства в сфері боротьби з кіберзлочинністю та шляхи їх вирішення
Мінєнкова Н.Є. Люстрація як чинник системної трансформації в країнах посткомунізму: чому не вийшло в Україні?
Зорич О.О. Теоретична еволюція концепту гри: досвід ХХ ст.
Бойчук М.А. Методологічний аналіз формування і розвитку основних інститутів демократії
Панухник Р.Г. Електоральний вибір в період становлення демократії
Циркін І.М. Теоретико‒методологічні засади дослідження політичної культури особистості трансформаційного суспільства
Рубанов В.В. «Політична аналітика»: досвід та перспективи експлікації поняття
Краснокутська Ю.С. Роль засобів масової комунікації у процесах конструювання політичного поля: функціональний аспект
Висоцький О.Ю. Громадська думка як головний об’єкт впливу легітимаційних технологій
Зуєв А.В. Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства
Грицина О.М. Політичний маркетинг в системі державного управління
Соколов В.М., Чебан А.Д. Ліберальний інституціоналізм або соціальний лібералізм?
Дубняк М.О. Суспільно-політичний вимір діяльності транснаціональних корпорацій
Хорішко Л.С. Спеціальні PR‒події у формуванні іміджу політичних партій
Трухачов О.І. Теоретико-методологічні засади соціокультурного чинника впливу засобів масової комунікації в політичній сфері
Васильчук Є.О. Молодіжна субкультура як засіб політичної соціалізації сучасної молоді
Зімін В.C. Консенсус як необхідна умова стабілізації системи міжнародних відносин
Магда Є.В., Лободаєв В.М. Утворення ГУАМ в контексті трансформації пострадянського простору
Гаврилова Н.В., Шварьова Г.В. Сучасна політика Європейського Союзу в забезпеченні енергетичної безпеки
Худолій А.О. Риторика та зовнішня політика президента Трумена періоду розв’язання «холодної війни»
Капінус О.А. Євроінтеграційна складова внутрішньої і зовнішньої політики Швейцарської Конфедерації
Кушніренко В.О. Практична реалізація шиїтської концепції влади в сучасній Ісламській Республіці Іран
Гаврилова Н.В., Іванець Т.М. Співпраця Японії та АСЕАН як складова економічної безпеки Південно‒Східної Азії
Шевченко О.В., Амірханова Т.В. Особливості інформаційної безпеки в навчальних закладах США

Наукове життя

Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Новий підручник з нової історії України Рецензія на підручник: Довжук І. В. Нова історія України (середина ХVII – початок ХХ ст.):Підручник. – Луганськ, 2010. – 732 с.
Масаєв М.В. Нетрадиційне тлумачення традиційних біблейських символів або бунтар Iсус. Зняття покрову таємниці з життя та вчення або чи доречно вважати Iсуса Xриста релігійним революціонером (філософсько‒історичний аспект у світлі концепції парадигмальних образів та символів епох, цивілізацій та народів). Рецензія на монографію: Борг М. Бунтар Ісус: Життя та місія у контексті двох епох / Маркус Борг; [Пер. з англ. М. І. Завалова]. – М.: Ексмо, 2009. – 400 с.
Стоян Т.А. Рецензія на монографію: Даниленко О.В. Відносини Української СРР з європейськими країнами (1920‒ті роки): монографія / О.В. Даниленко. – К., 2011. – 354 с.

Додатки

Політичні науки

Вішар Ю.Ю. Історичні етапи євроінтеграції у Болонському процесі
Іванець А.В. Порівняльна характеристика обставин, що пом’якшують або обтяжують кримінальну відповідальність за кримінальними кодексами України та Іспанії
Колеснікова А.А. Еволюція механізму захисту прав людини в рамках Ради Європи
Ларін Є.С. Проблеми безпеки в політиці Іспанії в регіоні Середземномор’я
Мацієвська О.М. Ініціатива Середземноморського Союзу
Чабаненко М.Б. Миротворча діяльність Африканського Союзу
Чмель О.І. Розвиток ядерної програми Ірану як дестабілізуючий фактор міжнародних відносин
Швечикова Я.П. Еволюція ролі Російської Федерації у форматах «Великої вісімки» і «Великої двадцятки»

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Абакумова В.И. Исследование человека в транзитивные периоды истории:методологический аспект проблемы
Потапенко Я.А. Исторические исследования человеческой телесности в контексте углубления междисциплинарной интеграции в современной социогуманитаристике
Казьмирчук Г.Д. Визитации кальницкого греко‒католического деканата как источник изучения соціально‒религиозной жизни украинского общества
Юрченко Д.Ю. Допомога родини Харитоненків в Першій світовій війні
Мысак Н.Ф. Украинские студенческие общества в Восточной Галичине в конце ХІХ в.: к вопросу о взаимоотношениях с провинциальными органами власти
Парасунько Б.П. Типы общественных объединений в сфере культуры и просвещения в Российской империи в начале ХХ века
Погромский В.А. Юг Украины в контексте еврейской колонизации Аргентины конца XIX – начала XX в.
Сулима‒Каминская І.В. Цензурные органы в украинских губерниях Российской империи: историко‒правовой аспект
Герасименко Л.С. К вопросу об исторических истоках украинско‒польського конфликта
Горбань Ю.А. Личность П.А. Столыпина в контексте украинской истории
Гринех Н.В. Направления развития западноукраинской политической мысли в межвоенный период
Еловских У.А. Переписка между украинскими органами власти и немецким дипломатическим представительством как источник по истории украинско‒немецких отношений периода Центральной Рады
Малик Я.И., Шевчук А.И. Аграрный и продовольственный вопросы в Галицкой ССР
Гулай В.В. Обострение межэтнических отношений в Западной Украине на начальном этапе немецко‒советской войны в контексте этнонациональной политики тоталитарных режимов
Молоткина В.К. Становление системы управления издательским делом в УССР в 20‒е гг. ХХ ст.
Тарнавская С.В. Материально‒финансовое обеспечение высших учебных заведений УССР в 1920‒е – начале 1930‒х годов
Горбань А.В. Либерализация правоохранительных органов Украинской ССР (1953‒1969 гг.): причины, содержание и последствия
Левчук К.И., Котик Ю.В. Возникновение неформальных молодёжных объединений в Украине (1986‒1988 гг.)
Гай‒Нижник П.П. Появление первых политических партий в УССР, создание Народного Руха Украины и его позиция относительно Союзного договора (1989–1991 гг.)
Нейман В.П. Трансформация понятия «таможенная политика»: историко‒правовой анализ
Черевичный Г.С. Образовательно‒научный потенциал как фактор построения государства современной Украины
Цимбал І.В. Конфессионная палитра и религиозная самоидентификация населения современной Украины
Худолей О.С. Изменения и перспективы памяткоохранительного дела независимой Украины: историография проблемы (2000‒2007 рр.)
Николаев Н.И. Новые материалы о деятельности Каллиника Евксенова в Ольвии в IV в. до н.э.
Малёваный А.А. Эволюция энергетического фактора в деятельности региональных интеграционных объединений АСЕАН и МЕРКОСУР в начале ХХI в.
Комар В.Л. Идея федерации в концепции прометеизма Польши первой четверти ХХ ст.
Зубик Н.О. Театр и театральные зрелища тюдоровской эпохи: мифологизация королевской власти
Алиева С.И. Взаимоотношения азербайджанцев с адыгами, черкесами и другими народами Северо‒Западного Кавказа
Мамедова Н.А. Внешняя политика Османской империи в 50‒е годы XVI века по докладам нунция Людовико Беккаделли
Кулиева З.К. Новые находки древнего некрополя Яйджы
Валиева М.И. Роль русских ученых в изучении вопросов нумизматики в Азербайджане
Вагабова С.Г. Холодное оружие Азербайджана в XVIII – начале XIX вв.
Бочаров С.В. Роль и место Польши в институциональной системе Европейского Союза (2004‒2010 гг.)

Философские науки

Гончаров В.И. Информационная подготовка учителя: начало пути
Зелинский М.Ю., Власенко Ф.П. К вопросу систематизации категорій философии
Андриенко Е.В. Демократия в контексте философской рефлексии
Зудилина Н. В. Иммерсивность как эмерджентное свойство системы «субъект – среда»
Машталер А.А. Индивид, идентичность, «масса»: философско‒образовательный анализ
Ибрагимова Дж.Т. Аксиология комического в контексте национальной и общечеловеческой значимости
Полищук А.С. Влияние кливажей на коллективное действие социальных групп «пограничных» обществ: социально‒философский аспект
Чурмантаев П.С. Исследование особенностей поведения личности в контексте «общества риска»
Разумовский С.А. Социальные особенности производственно‒коммерческой деятельности во взаимодействии с национальным менталитетом
Ставицкий А.В. Современный миф в условиях глобализации: актуальность исследования
Бацунов С.Н. Социальное бытие спорта: украинский контекст
Фёдоров Ю.В. Что мы знаем о феномене вырождения (дегенерации)?
Загарницкая И.И. Детство как философский феномен и мера возможностей человека
Мисовская Г.И. Проблема определения объема информационной нагрузки одаренного ребенка
Нестеренко Г.О. Философия инноваций в современном управлении персоналом
Moxсумова В. Историко‒методологические основы формирования гендерной политики в области управления
Кузьмина Ж.Ю. Риск в инновационной деятельности: социально‒философский аспект
Емельяненко Е.О. Формирование эстетического мировоззрения украинцев в контексте особенностей национальной ментальности
Богатирева Н.Ю. Главные направления криминологического исследования религии
Павлов С.В. Между православием и католицизмом
Волошин В.В. Неклассическая логика Н. Васильева: религиоведческое измерение
Вершина В.А. Образ Владимира Соловьева в философии и поэзии (С.Франк и А. Блок)
Гоян И.Н. Психологистские интенции философии позитивизма
Абашник В.А. М.Н. Протопопов (1794‒1857) и платонизм в Харькове
Северинюк В.М. «Благородный муж» как социальный тип в философии Конфуция
Войцеховская Т.В. «Средневековое мировоззрение» отца Павла Флоренского и его эстетическая манифестация
Рушанзаде Р. Концепция политической морали Имама Али ибн Абу Талиба
Поцюрко О.Ю. Иван Франко о свободе как одном из основополагающих принципов развития человечества
Плахтий М.П. Профессор Генрих Егорович Струве: логические взгляды
Киричок А.Б. Функции метафоры тела в политической лексике Киевской Руси
Дубовенко Н.П. Эстетика японского искусства: дао‒вещественности или философия телесности в сфере традиционного японского творчества
Попов В.Ю. Теоперсоналистическая идентичность Августина Аврелия
Хмелевская Н.А. Человек в концепции формирования западной традиции права Г.Дж.Бермана
Данильян О.Г., Дзебань А.П. К вопросу о трансформационной динамике культурных парадигм
Крылова С.А. Красота человека как социально-философская проблема
Шерстюк Н.В. Постмодерн как особенная ситуация в культуре
Михайлова М.А. Этнокультурное пространство Украины на фоне глобализационных процессов
Девятко Н.В. Мифологический образ Украины как воплощение коммуникационного кода национального информационно‒культурного пространства
Шавкун И.Г., Дыбчинская Я.С. Организационная культура: ценностный аспект
Левченко А.В. Коммуникативная философия как воплощение культурной традиции гуманизма
Маврина А.А. Коммуникативные функции культурного туризма в контексте глобализационных процессов
Петрук Н.К. Идеал духовной общности в культуре украинского барокко
Роговенко М.М. Теоретико‒методологические основы развития личности курсантов органов внутренних дел
Черный В.С. Военная организация в структуре обществ древнего Востока
Ковалева Г.П., Данильян В.О. Новые медиа: технологии и культурные практики
Уваркина Е.В. Интеллектуальный потенциал образования информационного общества
Марченко Е.В. Проектирование образовательного пространства в условиях динамических изменений
Мирошниченко А.А. Образовательный процесс и синергетическая методология
Линовицкая О.В. Предметная сфера ответственности в образовании
Фатхутдинова Е.В. Провосознание как результат влияния правового образования
Кавалеров В.А. Интенции педагогической инноватики в дискурсе праксеологии
Береговая Г.Д. Идеи гилозоизма в системе ценностных ориентаций будущих аграрников
Андрушкевич Ф., Барчик П. Становление курсового производственного обучения в условиях новосозданного Силезкого воеводства
Богданов В.С. Авторитет как ценностный феномен: системность социальных проявлений

Политические науки

Конах В.К. Негативные внешние информационно‒психологические воздействия на Украину как угроза национальной безопасности государства
Остапяк В.И. Украина: коллизии реформирования в условиях кризисности
Климончук В.И. Метаморфозы политических свобод в современной Украине
Бидзюра И.П. Антикризисные механизмы процесса модернизации общественно-политического устройства в Украине
Корюкалов М.В. Координация политики по предоставлению внешней помощи между государствами‒членами и институциями ЕС
Коломиец О.В. Проблемы национального законодательства в сфере борьбы с киберпреступностью и пути их разрешения
Миненкова Н.Е. Люстрация как фактор системной трансформации в странах посткоммунизма: почему не вышло в Украине?
Зорич О.О. Теоретическая эволюция концепта игры: опыт ХХ в.
Бойчук Н.А. Методологический анализ формирования и развития основних институтов демократии
Панухник Р.Г. Электоральный выбор в период становления демократии
Циркин И.Н. Теоретико‒методологические основы исследования политической культуры личности трансформационного общества
Рубанов В.В. «Политическая аналитика»: опыт и перспективы экспликации понятия
Краснокутская Ю.С. Роль средств массовой коммуникации в процессах конструирования политического поля: функциональный аспект
Высоцкий А.Ю. Общественное мнение как главный объект влияния легитимационных технологий
Зуєв А.В. Теоретические основы исследования социальных технологий развития общества
Грицина О.М. Политический маркетинг в системе государственного управления
Соколов В.Н., Чебан А.Д. Либеральный институционализм или социальный либерализм?
Дубняк М.О. Общественно‒политическое измерение деятельности транснациональных корпораций
Хоришко Л.С. Специальные PR‒события в формировании имиджа политических партий
Трухачев А.И. Теоретико‒методологические основы социокультурного аспекта влияния средств массовой коммуникации в политической сфере
Васильчук Е.О. Молодежная субкультура как средство политической социализации современной молодежи
Зимин В.C. Консенсус как необходимое условие стабилизации системы международных отношений
Магда Е.В., Лободаев В.Н. Создание ГУАМ в контексте трансформации постсоветского пространства
Гаврилова Н.В., Шварева А.В. Современная политика Европейского Союза в обеспечении энергетической безопасности
Худолий А.А. Риторика и внешняя политика президента Трумэна периода развязывания «холодной войны»
Капинус О.А. Евроинтеграционная составляющая внешней и внутренней политики Швейцарской Конфедерации
Кушниренко В.А. Практическая реализация шиитской концепции власти в современной Исламской Республике Иран
Гаврилова Н.В., Иванец Т.М. Сотрудничество Японии и АСЕАН как составляющая экономической безопасности Юго‒Восточной Азии
Шевченко Е.В., Амирханова Т.В. Особенности информационной безопасности в высших учебных заведениях США

Научная жизнь

Казьмирчук Г.Д., Латыш Ю.В. Новый учебник по новой истории Украины. Рецензия на учебник: Довжук И.В. Новая история Украины (середина ХVII – начало ХХ в.): Учебник. – Луганск, 2010. – 732 с.
Масаев М.В. Нетрадиционное толкование традиционных библейских символов или бунтарь Иисус. Снятие покрова тайны с жизни и учения или уместно ли считать Иисуса Христа религиозным революционером (философско‒исторический аспект в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов). Рецензия на монографию: Борг М. Бунтарь Иисус: Жизнь и миссия в контексте двух эпох / Маркус Борг; [Пер. с англ. М. И. Завалова]. – М.: Эксмо, 2009. – 400 с.
Стоян Т.А. Рецензия на монографию: Даниленко О.В. Відносини Української СРР з європейськими країнами (1920‒ті роки): монографія / О.В. Даниленко. – К., 2011. – 354 с.

Приложения

Политические науки

Вишар Ю.Ю. Исторические этапы евроинтеграции в Болонском процессе
Иванец А.В. Сравнительная характеристика обстоятельств, смягчающих или отягочающих уголовную ответственность по Уголовным кодексам Украины и Испании
Колесникова А.А.Эволюция механизма защиты прав человека в рамках Рады Европы
Ларин Е.С. Проблемы безопасности в политике Испании в регионе Средиземноморья
Мациевской Е.М. Инициатива Средиземноморского союза
Чабаненко М.Б. Миротворческая деятельность Африканского союза
Чмель А.И. Развитие ядерной программы Ирана как дестабилизирующий фактор международных отношений
Швечикова Я.П. Эволюция роли Российской Федерации в форматах «Большой восьмерки» и «Большой двадцатки»

CONTENT

Historical studiens

Abakumova, V.І. Research of man in transit periods of history: methodological aspect of problem
Potapenko, Y.О. The historical research of human bodiness in the context of deepening of interdisciplinary integration in modern social and humanitarian studies
Kazmyrchuk, G.D. Kalniutsk greek catholic deanʼs officeʼs visitation as a source of study social‒religious life in ukrainian society
Yurchenko, D.J. Help family Kharytonenko in the First World War
Mysak, N.F. Ukrainian studentsʼ organizations in the Eastern Galicia at the end of XIX century: the problem of relationship with the provincial organs of power
Parasunko, B.P. Types of public sector union culture and education in the Russian Empire in the early twentieth century
Pogromskiy, V.А. The south of Ukraine in context of Jewish colonization to Argentina in the end of XIX – at the beginning XX century
Sulima‒Kamynskaya, I.V. Censorial authorities with in the Ukrainian province of the Russian empire: historical and legal aspects
Gerasymenko, L.S. To the question about historical sources of Ukrainian‒Polish conflict
Gorbanʼ , Yu.A. A person of P.A. Stolipin is in the context of Ukrainian history (1953‒1969): reasons, maintenance and consequences
Grynyokh, N.V. West ukrainian tendencies of the development of political thought of inter‒war period
Elovskih, U.A. The correspondence between the Ukrainian authorities and the German diplomatic mission as a source on the Ukrainian‒German relations during the period of the Central Rada
Malyk, Y.I., Shevchuk, A.І. Agrarian and food issues in Galician SSR
Gulay, V.V. The escalation of interethnic relations in Western Ukraine on the early stage of the German‒Soviet war іn the context of ethnonational policy of totalitarian regimes
Molotkina, V.К. Formation control publishing in USSR in of the 20th of XX century
Tarnavska, S.V. Material and financial support of higher education establishments of the Ukrainian SSR in 1920s ‒ early 1930s
Gorban, А.V. Liberalization of law enforcement authorities of Ukrainian SSR
Levchuk, K.I., Kotyk, Yu.V. Arising of informal youth associations in Ukraine (1986‒1988)
Hai‒Nyzhnyk, P.Р. Emergence of the first political parties in the USSR, the formation of Peopleʼs Movement of Ukraine and its position on the Union Treaty (1989–1991)
Neyman, V.P. Transformation of the term «customs policy»: historical and legal analysis
Cherevichny, G.S. Education and scientific potential of process of building the state
Tsymbal, I.V. Denominational palette and religious self‒identification of the people of modern Ukraine
Khudolei, O.S. Changes and prospects of field of national sightʼ protection business of independent Ukraine: historiography of problem (2000‒2007)
Nikolayev, М.І. New materials about the activities of Kallinik Evksenov in Olbia in the IV‒th century BC
Malévanyj, O.O. The evolution of the energy factor in the activities of regional integration of ASEAN and Mercosur in the beginning XXI century
Komar, V.L. Idea of federation in Polandʼs prometheism concept in the first quarter of the 20th century
Zubik, N.O. Theater and theatrical performances of Tudor period: Mythologizing of Royal power
Aliyevа, S.I. Relations between the Azerbaijanis and Circassians and other peoples of the North-West Caucasus
Mammadova, N.A. Foreign policy of Ottoman Empire in the 50s of the XVI century according to reports of the nuncio Ludovico Beccadelli
Kuliyeva, Z.K. New finds of ancient necropolis Yayci
Valiyeva, M.I. Role of Russian scientists in the studying of numismatics in Azerbaijan
Vahabova, S.G. The cold arms of Azerbaijan at the end of the XVIII – beginning of XIX centuries
Bocharov, S.V. Role and place of Poland in the institutional system of the European Union (2004‒2010)

Philosophic sciences

Goncharov V.I. Informational training of a teacher: starting point
Zelinsky, M.Y., Vlasenko, F.P. To the question of systematization of the categories of philosophy
Andriyenko, O.V. Democracy in the Context of the Philosophical Reflection
Zudilina, N.V. Immersiveness as an emergentic attribute of the system «subject – environment»
Mashtaler, A.А. Individual, Identity, Masses in Philosophy of Education Analisys
Ibragimova, J.T. Axiology of the comic in context of national and general human value
Polishchuk, O.S. Influence of Cleavages onto the Collective Action of Social Groups of «Boundary» Societies: Social‒Philosophic Aspect
Churmantayev, P.S. Research of features of conduct of personality in the context of «society of risk»
Razumovskiy, S.A. Social features of industrial‒commercial activity in interaction with national mentality
Stavitskiy, A.V. A modern myth in the context of globalization: the relevance of research
Batsunov, S.N. Social existence of sports: Ukrainian context
Fedorov, Y.V. What do we know about the phenomenon of degeneration?
Zaharnytska I.I. Childhood as a philosophical phenomenon and measure of human capabilities Mysovska, G.I. Problem of definition of the size of information load on a gifted child
Nesterenko, G.O. Philosophy of innovations in a modern personnel management
Mohsumova, V. Нistorical and methodological bases forming in the governance of the gender politics
Kuzmina, Zh.U. Risk in innovative activity: socially‒philosophical aspect
Yemelyanenko, Y.O. Forming of aesthetic world view of Ukrainians is in the context of features of national mentality
Bogatyrjova, N.Y. The main directions of criminology research religion
Pavlov, S.V. Between Orthodoxy and Catholicism
Voloshin V. V. N. Vassiliev’s non‒classical logic: religious studies dimension
Vershina, V.A. An image of Vladimir Solovyov is in philosophy and poetry (S. Frank and A. Block)
Goian, І.М. Psychologistical intentions of the positivism philosophies
Abashnik, V.O. M.N. Protopopov (1794‒1857) and Platonism in Kharkiv
Severyniuk, V.M. «The noble lord» as a social type in Confucius philosophy
Voitsehovskaya, T.V. Father Pavel Florensky’s “medieval world outlook” and its aesthetic manifestation
Rushanzade, R. The concept of political morality by Imam Ali ibn Abu Talib
Potsyurko, O.Y. Ivan Franko on Freedom as One of Fundamental Principles of Humankind’s Development
Plahtiy, M.P. Professor Henry E. Struve: logical views
Kyrychok, A.B. The functions of the body metaphor in the political lexicon of Kyyvan Rus
Dubovenko, N.P. Japanese aesthetics of art: tao‒is‒a‒real or philosophy bodily into the sphere of traditional japanese creativity
Popov, V.Yu. Theopersonality identity of Augustine Aurelius
Khmelevska, N.A. Human in H.J. Berman’s conception of formation of western tradition of law
Danilyan, O.G., Dzeban, A.P. To the question about the transformation dynamics of cultural paradigms
Krylova, S.A. Beauty of the man as a social-philosophical problem
Sherstyuk, N.V. Postmodern as a specific situation in сulture
Michailova, M.О. The ethnocultural space of Ukraine against the globalization processes
Devjatko, N.V. The mythological image of Ukraine as an embodiment of the communication code of the national information‒cultural space
Shavkun, I.G., Dybchynska, Y.S. Organizational culture: the value aspect
Levchenko, A.V. Communicative philosophy as embodiment of humanism cultural tradition
Mavrina, G.O. Communicative functions of cultural tourism in the context of global processes
Petruk, N.K. The ideal spiritual community in the culture of the Ukrainian baroque
Rohovenko, M.M. Theoretical and methodological grounds of the development of domestic affairs cadets’ creativity
Chornyi, V.S. Military establishment in the structure of the societies of the ancient East
Кovaljova, G.P., Danilіan, V.O. New media: the technologies and cultural practices
Uvarkina, O.V. Intellectual potential of education of information society
Marchenko, O.V. Designing educational space in the dynamic changes
Miroshnichenko, A.A. Educational process and synergetrics methodology
Lynovytska, O.V. Subject area of responsibility in education
Fathutdinova, O.V. Sense of justice as a result of influence of legal education
Kavalerov, V.A. Intentions of Pedagogical Innovations in the Praxeology Discourse
Beregova, G.D. Ideas of hilozoyizm in the system of value orientation for future agrarians
Andrushkevych, F., Barchyk, P. Formation of a course of industrial training in the newly created province of Silesia
Bogdanov, V.S.Authority as valued phenomenon: system character of social displays

Political sciences

Konakh, V.K. The Negative External Information‒Psychological Influence in Ukraine as a Threat to the National Security
Ostapiak, V.I. Ukraine: collisions reforms in crisis
Klimonchuk, V.I. The metamorphosis of political freedoms in modern Ukraine
Bidzyra, I.P. Anti-crisis mechanisms of the process of modernization of social and political system in Ukraine
Koryukalov, M.V. Coordination of policy on providing foreign development aid between Member States and institutions of the EU
Kolomiets, O.V. Problems of the national legislation in sphere of struggle against cybercriminality and ways of their permission
Minenkova, N.Е. Lustration as a factor in the system transformation of post‒communism countries: why did not is happen in Ukraine?
Zorych, O.O. The theoretical evolution of the game concept: the experience of the ХХ century
Boychuk, M.А. Methodological analysis of the formation and development of basic institutions of democracy
Panukhnyk, R.G. Electoral choice in developing democracy
Tsyrkin, I.M. Theoretical and methodological principles of studying political culture of a person of transformational society
Rubanov, V.V. «Political analytics»: experience and perspectives of concept’s exsplication
Krasnokutska, Yu.S. Role of mass media in the processes of construction of the political framework: the functional aspect
Vysotskyi, O.Y. Public opinion as the main object of the legitimation technologies influence
Zuev, A.V. Theoretical basics of studying social technologies of development of society
Grytsyna, О.М. Political marketing in public administration
Sokolow, V.N., Cheban,A.D. Liberal institutionalism or social liberalism?
Dubniak, М.О. Social and Political Dimension of the Transnational Corporation Activity
Khorishko, L.S. Special PR‒events in forming the image of political parties
Trukhachov, O.I. Theoretic‒methodological fundamentals of the sociocultural factor of influence of mass communication in the political sphere
Vasilchuk, Y.O. The youth subculture as means of political socialization of modern youth
Zimin, V.S. Consensus as a necessary condition for the stabilization of international relations
Mahda, Y.V., Lobodaev, V.N. The establishment of GUAM in the context of transformation of Post‒Soviet Area
Gavrilova, N.V., Shvarova, G.V. Contemporary Politics of the European Union in providing of energy security
Khudoliy, A.O. Rhetoric and Foreign Policy of President Truman at the Beginning of the «Cold War»
Kapinus, O.A. European integration part of internal and external policy of Switzerland
Kushnirenko, V.O. Practical implementation of the Shia concept of power in the modern Islamic Republic of Iran
Gavrilova, N.V., Ivanets, T.M. Cooperation of Japan and ASEAN as a component of economic security in South‒East Asia
Shevchenko, O.V., Amirkhanova, T.V. Features of informational security in institutes of higher education in USA

Scientific life

Kazmyrchuk, G.D., Latysh, Y.V. A new textbook on Modern History of Ukraine. A review of the textbook: Dovzhuk I. V. Modern History of Ukraine (middle of ХVIIth century – beginning of ХХth century): Textbook. – Lugansk, 2010. – 732 p.
Masayev, M.V. Non‒traditional Interpretation of the Traditional Bible Symbols or Jesus the Rebel. Uncovering the Life and Teachings or Relevance of Jesus Christ as a Religious Revolutionary (Philosophy and History Aspect in the Light of Conception of Paradigmal Images and Symbols of Epochs, Civilizations and People). Review on a monograph: Borg M. J. Jesus: Uncovering the Life, Teachings and Relevance of a Religious Revolutionary / M. J. Borg; [Translation from English by M. I. Zavalov]. – M.: Eksmo, 2009. – 400 p.
Stoyan, T.A. A review of the monograph: Danilenko O.V. Relations of the Ukrainian SSR with European countries (the 1920‒s): monograph / O.V. Danilenko. – K., 2011. – 354 p.

Attachments

Political sciences

Vishar, J.J. Historical stages of eurointegration in Bolonsky process
Ivanets, A.V. Comparative Characteristics of the Circumstances that Mitigate or Aggravate Criminal Liability for the Criminal Code of Ukraine and Spain
Kolesnikova, A.A. The evolution of the procedure of human rights protectionwithinthe Council of Europe system
Larin, E.S. Security aspect of the Mediterranean policy of Spain
Matsiievska, O.M. The behest of the Mediterranean Union
Chabanenko, M.B. The African Union Peacemaking Activities
Chmel, A.I. The Development of Iran’s Nuclear Program as a Destabilizing International Factor
Shvechikova, Y.Р. Evolution of the role of the Russian Federation in the formats of the Group of Eight and the Group of Twenty
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>