”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 58 (3) - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Горбань Т.Ю. Проблема суспільної консолідації в історіософії В’ячеслава Липинського
Лозовий А.В. Національно–визвольна війна під проводом Б.Хмельницького в працях вчених Київського університету середини 50–х – середини 80–х років ХХ ст.
Романовський В.С. Поведінкові джерела пам’яткознавчого дослідження
Слесаренко О.О. Історіософія М. Драгоманова
Юрченко В.В. Діловодна документація Київських цензурних установ та її джерельний потенціал (1838 – 1917 рр.)
Дубінський В.І., Полякова Л.І. Особливості радянської історіографії аграрних відносин в Англії за доби розвинутого феодалізму XI–XV вв.
Асанова У.К. Нові документи до історії музейного будівництва у Криму (1920–1924 рр.)
Лазуренко В.М. Економічний стан та питома вага селянських господарств України фермерського типу в роки НЕПу
Скрипчинська Н.О. Тоталітарно‒репресивна політика радянської влади щодо українського селянства 20‒х – початку 30‒х років ХХ ст.: історіографічний аспект
Потапенко Я.О. Залучення напрацювань психосоматичної аналітики до історичних досліджень Голодомору 1932‒1933 рр.
Лукачук О.В. Литовська тема в українській навчальній літературі
Турчин Я.Б. Варшавський Договір 1920 Р. в оцінках С.Шелухіна
Сабліна О.М.Нотаріальне документознавство: сучасна регламентація документаційного забезпечення нотаріального процесу
Куксенко С.І. Радянська історіографія розвитку євангельсько–баптистського руху в Україні другої половини 40–х – 60–х рр. ХХ ст.
Хомич І.М. Розвиток архівної справи в Україні в умовах відновлення державної незалежності: історіографія проблеми
Дроздов В.В. Російсько–румунські відносини в другій половині 50–х – 70–х рр. ХІХ ст.: історіографія проблеми
Кліш А.Б. Роль представників суспільно–християнського руху в спробах заснування українського університету у Львові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Горбань А.В., Шевчук В.О. Cтановлення та розвиток системи освіти в Україні у 1920–1930–х роках
Дутчак О.І., Савчук Б.П. Неоінституціональний підхід до вивчення туристично–краєзнавчого руху у Галичині 30–х рр. ХІХ – 30–х рр. ХХ ст.
Лаврут О.О. Краєзнавча діяльність студентства УСРР періоду 20–х років ХХ ст.
Молоткіна В.К. Особливості функціонування приватних видавництв в УСРР (20–ті рр. ХХ ст.)
Срібна М.А. Надання гуманітарної допомоги відділам Союзу товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР від зарубіжних червонохресних товариств в роки Другої світової війни (1939‒1945 рр.)
Поляков В.Є. Комісари в партизанському русі Криму в 1941‒1944 рр.
Водолага О.В. Діти Радянської України в умовах голоду 1946 – 1947 років
Чорний В.О. П.Ю. Шелест і події у Чехословаччині 1968 року
Толстеньова В.О. Етнонаціональна та культурна ситуація в Кримській області напередодні входження до УРСР
Гай‒Нижник П.П. Виникнення перших політичних партій в УРСР, утворення Народного Руху України та його позиція щодо Союзного договору (1989–1991 рр.) (2)
Мальований О.О. Енергетична складова в інтеграційних процесах пострадянського простору на початку ХХІ ст.
Коляда І.А. Студентські будівельні загони в УРСР: до історії молодіжного руху (1920–1980 рр.)
Буглай Н.М. Регіональний формат відносин України та Польщі: історико–методологічний аспект
Мєдовкіна Л.І. Угорська меншина України в сучасних українсько–угорських міждержавних відносинах
Балабан Я.В. Роль Судетсько–німецької партії в зовнішній політиці Гітлера в 1933–1937 роках
Куйбіда В.В. Етапи розвитку виробничої культури та історії людства
Ніколаєв М.І. Просопографія у ранніх епіграфічних пам’ятках Ольвії
Горбач Т.С. Взаємовідносини Польського Королівства з Тевтонським Орденом у першій третині ХІV ст.
Мамедов Н.Р. Історія азербайджанського міста Xанкенді

Філософські науки

Палагута В.І. Перспектива та актуальні проблеми розробки теорії самоідентификації суб’єкта – соціальної теорії ХХI ст.
Касьянов Д.В. Історичні хвилі цивілізаційного розвитку людства
Кулєшов О.В. Відношення внутрішні та зовнішні: відновлення філософської дискусії
Попов В.Б. Соціальна тотальність – соцієтальніcть у структурі класичної і некласичної теорії
Федоров Ю.В. Антропологічна криза: вимисли та реальність
Вашкевич В.М. Історико-культурні та гносеологічні аспекти історичного знання
Брязкун В.В. Етапи віртуалізації свідомості: філософський аспект
Мегрелішвілі М.О. Дезорганізація суспільства як наслідок взаємодії конструктивних і деструктивних процесів
Карівець І.В. Динамічна рівновага життєсвіту людини
Горбатюк Т.В. Стратегії розвитку сучасної науки в контексті майбутнього планетарного соціуму
Коломієць О.Г. Агресивність особистості етологічний і екзистенційний контекст
Поліщук О.C. Вплив кліважів на колективну дію соціальних груп «пограничних» суспільств: соціально-філософський аспект
Росул Т.І. Наукова і художня картини світу: тенденції взаємодії
Бандурка А.С., Тягло О.В. До проблеми розуміння толерантності
Краснокутський О.В. Закономірний характер розвитку ідеології державотворення
Ломикін О.Є. Тенденції змін у функціонуванні сучасної держави
Мельник В.В. Формування морально-світоглядних і культурних засад національної самосвідомості українського народу
Ліщук-Торчинська Т.П. Національна ідентичність та великий історичний наратив
Макаренко С.O. Обдарованість як біопсихологічна ознака людини
Лугуценко Т.В., Цехмістренко О.В. Детермінанти та структура економічного мислення
Ілляхова М.В. Теоретична модель сприйняття часу та управління ним
Котлярова М.В. Психологічний аспект міри відповідальності в просторі громадянської відповідальності молоді
Дулін П.Г. Від правового нігілізму і злодійства духу до юридичної цивілізованості
Кургузов А.О. Компетентність у сфері ділового спілкування як інструмент професійної діяльності сучасного фахівця з менеджменту
Соїна І.Ю. Лінгвістична теорія «філософії мови»
Лисоколенко Т.В. Мовний фактор в українській філософській традиції
Азархін К.А. Аксіоми і мова
Тарароєв Я.В. Дві парадигми онтологічної основи науки та техніки: антропологічний вимір
Джабраілов М.С. Роль біоетики у охороні біосфери: соціально філософський аналіз
Вязова Р.В. Міжкультурна комунікація в умовах мегатенденцій світового розвитку
Камаралі Г.В. Інформаційна культура: грані взаємодії
Андреєв Д.В. Феномен індивідуалізму у європейському культурному середовищі
Сайтарли І.А. До питання про структуру соціальної культури
Кулакова О.М. Синергетична складова дискурсу взаємовідносин культури і мовної комунікації
Добридень О.В. Суспільство споживання в умовах соціокультурних трансформацій: теоретико‒методологічний аналіз
Ахмедова Х. Взаємовідносини творчого методу та художнього реалізму в естетичної природі мистецтва
Данилова Т.В. Проблеми освіти і виховання в філософських системах Давньої Греції
Окорокова В.В. Сцієнтичні характеристики французької утопії епохи Просвітництва
Абашнік В.О. Ф.О. Зеленогорський (1839‒1908) і філософія у Харкові
Гаврисюк О.Я. Проблема екзистенційного значення віри та розуму в поглядах Рейнгольда Нібура
Гоян І.М. Психологізм в німецькій емпіричній метафізиці першої половини ХІХ ст.
Кострюкова М.С. Критика біологічного детермінізму З. Фрейда в екзистенційному аналізі Л. Бінсвангера
Гарбар Г.А. Особливості становлення й розвитку сфери гостинності м. Миколаєва
Камяб Н. «Кюллийяти-Шемс» – відображення божественної любові
Мірошниченко А.К. Кореляція понять «сакральне» і «святе» в контексті сучасних досліджень
Лещенко А.М. Сакральне мистецтво як засіб активізації релігійності
Мельничук Ю.І. Православна проповідь у контексті сучасного цивілізаційного процесу
Павлов С.В. Аспекти формування георелігійної ситуації в Україні
Ананьїн О.В. Принцип недоторканості державних кордонів у забезпеченні безпеки в Європі: ретроспективний аналіз
Чорний В.С. Соціальні передумови виникнення військової організації держави
Ананьїн В.О., Пучков О.О. Військова праця як соціальне явище
Гончаров В.І. Інформатизація освіти: сучасний етап (проблеми та перспективи розвитку)
Уваркіна О.В. Інтелектуальний потенціал освіти інформаційного суспільства
Вернидуб Р.М. Трансформація університету і виклики знаннєвого суспільства
Линовицька О.В. Поняття «суб’єкта» у філософії та педагогіці
Білогур В.Є. Студентське самоврядування: європейський досвід і українські реалії
Пашков В.В. Філософське осмислення проблем професіології в системі післядипломної педагогічної освіти

Політичні науки

Андрущенко Т.В. Проблеми управління цивілізаційними процесами в період глобалізації
Висоцький О.Ю. Поняття легітимації політичної влади: сутність та зміст
Щурко О.М. Методологічні засади дослідження «Я-образу» держави
Лясота А.Є. Специфіка взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави в умовах трансформаційних політичних систем
Ярема В.Я. Теоретико-ігрові моделі формування коаліційного уряду
Житнікова Т.О. Невербальне політичне маніпулювання
Іванов І.Ю. Від внутрішньоекономічної модернізації до міжетнічної інтеграції
Ахундова А. Проблема політичного лідерства
Вовк С.О. Громадянська війна як політичний конфлікт
Трухачов О.І. Технологія «політична реклама» та соціальні мережі Інтернет: теоретико-методологічні та практичні аспекти
Сенько В.В. Аксіологічний вимір громадянської освіти
Васильчук Є.О. Молодіжна субкультура: сутність, особливості та основні характеристики
Марченко Ю.В. Структурно‒функціональний аналіз феномену підприємництва
Литвин Н.М. Створення і зовнішньополітична діяльність Колегії Уповноважених Диктатора Західно-Української Народної Республіки (1920–1923 рр.)
Зімін В.C. Європейський вектор зовнішньої політики України
Рафальський І.О. Внутрішні і зовнішні імперативи національного самовизначення
Воронянський О.В. Застосування концепції неопатримоніалізму для аналізу еволюції політичної системи України: проблеми методології
Ткач В.Ф. Запобігання тероризму в Україні: політико-правові аспекти
Воронюк Л.О. Аналіз Державної програми інформування громадськості з питань євроінтеграції України на 2004‒2007 роки
Третяк О.А. Демократична громадськість у контексті розвитку публічної сфери політики сучасної України
Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Досвід створення електронного уряду у Франції та можливості його використання в Україні
Ворчакова І.Є. Паритетна демократія в Україні: реалії та перспективи
Кухтін М.М. Україна і ФРН: проблеми і перспективи стосунків
Байрак С.О. Роль інституту місцевого самоврядування в процесі демократизації постсоціалістичних політичних систем
Недошитко І.Р. Інформаційний простір українців у США
Вонсович О.С. Геополітичний простір Європи як частина євроатлантичного стратегічного району
Щолокова Г.В. Особливості політичної системи ЄС: ротаційне головування країн-членів у Раді
Мудрик Ю.С. Моделювання реалізації принципів демократії у країнах Східної Європи
Адигезалов К. Європейський Союз на Південному Кавказі: політичні та економічні аспекти
Мельник Р.М. Становлення інституту повноважного представника глави держави в Росії на початку 1990‒х років
Магда Є.В., Лободаєв В.М. Особливості російсько‒китайської співпраці в енергетичних проектах у 2000 – 2005 рр.
Седляр Ю.О. Політика міжнародних санкцій проти Ірану та національні інтереси Росії
Грачевська Т.О. Особливості розвитку відносин Китаю та Тайваню: пошук моделей співробітництва та його перспективи
Коломієць О.В. Паняпонізм і азіяцентризм японської моделі національної безпеки
Гулиев А.Дж. Сепаратизм як первісна стадія тероризму
Еюбов А.К. Питання національної самоідентифікації азербайджанців на початку ХХ ст.
Гасимов А.Г. Стратегія регіонального розвитку Гейдара Алієва 1969 – 2003 рр.

Наукове життя

Пономаренко Л.В. Рецензія на книгу: Казьмирчук М.Г. Історія цивілізацій: Програма та навчально‒методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / Казьмирчук Марія Григорівна. – К.: Логос, 2012. – 128 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Горбань Т.Ю. Проблемы консолидации общества в историософии Вячеслава Липинского
Лозовой А.В. Национально–освободительная война под руководством Б. Хмельницкого в работах ученых Киевского университета средины 50–х – середины 80–х годов ХХ века
Романовский В.С. Поведенческие источники памятниковедческого исследования
Слесаренко О.А. Историософия М. Драгоманова
Юрченко В.В. Делопроизводительная документация киевских цензурных учреждений и ее источниковый потенциал (1838‒1917 гг.)
Дубінський В.И., Полякова Л.И. Особености советской историографии аграрных отношений в Англии в период развитого феодализма XI – XV вв.
Асанова У.К. Новые документы к истории формирования музейной сети в Крыму (1920–1924 гг.)
Лазуренко В.Н. Экономическое состояние и удельный вес крестьянских хозяйств Украины фермерського типа в годы НЭПа
Скрипчинская Н.А. Тоталитарно‒репрессивная политика советской власти относительно украинского крестьянства 20‒х – начала 30‒х годов ХХ ст.: историографический аспект
Потапенко Я.А. Привлечение наработок психосоматической аналитики к историческим исследованиям Голодомора 1932‒1933 гг.
Лукачук Е.В. Литовская тема в украинской учебной литературе
Турчин Я.Б. Варшавский договор 1920 г. в оценках С. Шелухина
Саблина О.Н. Нотариальное документоведение: современная регламентация документального обеспечения нотариального процесса
Куксенко С.І. Советская историография развития евангельско–баптистского движения в Украине второй половины 40–х – 60–х гг. ХХ ст.
Хомич И.Н. Развитие архивного дела в Украине в условиях возобновления государственной независимости: историография проблемы
Дроздов В.В. Российско–румынские отношения во второй половине 50–х – 70–х гг. ХІХ в.: историография проблемы
Клиш А.Б. Роль представителей общественно–христианского движения в попытках основания украинского университета во Львове (конец XIX – начало ХХ ст.)
Горбань А.В., Шевчук В.О. Становление и развитие системы образования в Украине в 1920–1930–х годах
Дутчак Е.И., Савчук Б.П. Неоинституциональний подход к изучению туристско–краеведческого движения в Галичине 30–х гг. ХIХ – 30–х гг ХХ в.
Лаврут О.А. Краеведческая деятельность студенчества УССР периода 20–х годов ХХ в.
Молоткина В.К. Особенности функционирования частных издательств в УССР в 20–е гг. ХХ ст.
Срибна М.А. Оказание гуманитарной помощи отделам Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР от зарубежных краснокрестных обществ в года Второй мировой войны (1939‒1945 гг.)
Поляков В.Е. Комиссары в партизанском движении Крыма в 1941‒1944 гг.
Водолага О.В. Дети Советской Украины в условиях голода 1946 – 1947 годов
Чорный В.А. П.Ю. Шелест и события в Чехословакии 1968 года
Толстенёва В.О. Этнонациональная и культурная ситуация в Крымской области накануне вхождения в УССР
Гай‒Нижник П.П. Появление первых политических партий в УССР, создание Народного Руха Украины и его позиция относительно Союзного договора (1989–1991 гг.) (2)
Малёваный А.А. Энергетическая составляющая в интеграционных процессах на постсоветском пространстве в начале XXI века
Коляда И.А. Студенческие строительные отряды в УССР: к истории молодежного движения (1920–80 гг.)
Буглай Н.М. Региональный формат отношений Украины и Польши: историко–методологический аспект
Медовкина Л.Ю. Венгерское национальное меньшинство в современных украинско–венгерских межгосударственных отношениях
Балабан Я.В. Роль Судетско–германского вопроса во внешней политике Гитлера в 1933–1937 годах
Куйбида В.В. Этапы развития производственной культуры и истории человечества
Николаев Н.И. Просопография в ранних эпиграфических памятниках Ольвии
Горбач Т.С. Взаимоотношения Польского Королевства и Тевтонского Ордена в первой трети ХIV в.
Мамедов Н.Р. История азербайджанского города Xанкенди 1920 – 1980–х гг.

Философские науки

Палагута В.И. Перспектива и актуальные проблемы разработки теории самоидентификации субъекта – социальной теории ХХI в.
Касьянов Д.В. Исторические волны цивилизационного развития человечества
Кулешов А.В. Отношения внутренние и внешние: возобновление философской дискуссии
Попов В.Б. Социальная тотальность – социетальность в структуре классической и неклассической теории
Федоров Ю. В. Антропологический кризис: вымыслы и реальность
Вашкевич В.Н. Историко‒культурные и гносиологические аспекты исторического знания
Брязкун В.В. Этапи виртуализации сознания: философский аспект
Мегрелишвили М.А. Дезорганизация общества как результат взаимодействия конструктивных и деструктивных процессов
Каривец И.В. Динамическое равновесие жизненного мира человека
Горбатюк Т.В. Стратегии развития современной науки в контексте будущего планетарного социума
Коломоєць О.Г. Агрессивность личности: этологический и экзистенциальный контекст
Полищук А.C. Влияние кливажей на коллективное действие социальных групп «пограничных» обществ: социально‒философский аспект
Росул Т.И. Научная и художественная картины мира: тенденции взаимодействия
Бандурка А.С., Тягло А.В. К проблеме понимания толерантности
Краснокутский А.В. Закономерный характер развития идеологии государственного строительства
Ломыкин А.Е. Тенденции изменений в функционировании современного государства
Мельник В.В. Формирование морально‒мировоззренческих и культурных основ национального самосознания украинского народа
Лищук‒Торчинская Т.П. Национальная идентичность и большой исторический нарратив
Макаренко С.A. Одаренность как биопсихологический признак человека
Лугуценко Т.В., Цехмистренко А.В. Детерминанты и структура экономического мышления
Ильяхова М.В. Теоретическая модель восприятия времени и управления им
Котлярова М.В. Психологический аспект меры ответственности в пространстве гражданской ответственности молодежи
Дулин П.Г. От правового нигилизма и злодейства духа к юридической цивилизованности
Кургузов А.О. Компетентность в сфере делового общения как инструмент профессиональной деятельности современного специалиста в сфере менеджмента
Соина И.Ю. Лингвистическая теория «философии языка»
Лисоколенко Т.В. Языковой фактор в украинской философской традиции
Азархин К.А. Аксиомы и язык
Тарароев Я.В. Две парадигмы онтологических оснований науки и техники: антропологическое измерение
Джабраилов М.С. Роль биоэтики в охране биосферы: социально-философский анализ
Вязовая Р.В. Межкультурная коммуникация в условиях мегатенденций мирового развития
Камарали А.В. Информационная культура: грани взаимодействия
Андреев Д.В. Феномен индивидуализма в европейской культурной среде
Сайтарлы И.А. К вопросу о структуре социальной культуры
Кулакова О.Н. Синергетическая составляющая дискурса взаимоотношений культуры и языковой коммуникации
Добридень О.В. Общество потребления в условиях социокультурных трансформаций: теоретико‒методологический анализ
Ахмедова Х. Взаимоотношение творческого метода и художественного реализма в эстетической природе искусства
Данилова Т.В. Проблемы образования и воспитания в философских системах Древней Греции
Окорокова В.В. Сциентические характеристики французской утопии эпохи Просвещения
Абашник В.А. Ф.А.Зеленогорский (1839‒1908) и философия в Харькове
Гаврисюк О.Я. Проблема экзистенциального значения веры и разума во взглядах Райнхольда Нибура
Гоян И.Н. Психологизм в немецкой эмпирической метафизике первой половины ХІХ в.
Кострюкова М.С. Критика биологического детерминизма З.Фрейда в экзистенциальном анализе Л.Бинсвангера
Гарбар Г.А. Особенности становлення и развития сферы гостеприимства г.Николаева
Камяб Н. «Кюллийяти-Шемс» – отражение божественной любви
Мирошниченко А.К. Корреляция понятий «сакральное» и «святое» в контексте современных исследований
Лещенко А.М. Сакральное искусство как средство активизации религиозности
Мельничук Ю.И. Православная проповедь в контексте современного цивилизационного процесса
Павлов С.В. Аспекты формирования георелизиозной ситуации в Украине
Ананьин О.В. Принцип неприкосновенности государственных границ в обеспечении безопасности в Европе: ретроспективный аналіз
Черный В.С. Социальные предпосылки возникновения военной организации государства
Ананьин В.А., Пучков А.А. Воинский труд как социальное явление
Гончаров В.И. Информатизация образования: современный етап (проблемы и перспективы развития)
Уваркина Е.В. Интеллектуальный потенциал образования информационного общества
Вернидуб Р.М. Трансформация университету и вызовы общества знаний
Линовицкая О.В. Понятие «субъекта» в философии и педагогике
Билогур В.Е. Студенческое самоуправление: европейский опыт и украинские реалии
Пашков В.В. Философское осмысление проблем профессиологии в системе последипломного педагогического образования

Политические науки

Андрущенко Т.В. Проблемы управления цивилизационными процесами в период глобализации
Высоцкий А.Ю. Понятие легитимации политической власти: сущность и содержание
Щурко Е.М. Методологические основы исследования «я‒образа» государства
Лясота А.Е. Специфика взаимодействия институтов гражданского общества и государства в условиях трансформационных систем
Ярема В.Я. Теоретико‒игровые модели формирования коалиционного правительства
Житникова Т.А. Невербальное политическое манипулирование
Іванов І.Ю. От внутриэкономической модернизации до межэтнической интеграции
Ахундова А. Проблема политического лидерства
Вовк С.А. Гражданская война как политический конфликт
Трухачев А.И. Технология «политическая реклама» и социальные сети: теоретико‒методологические и практические аспекты
Сенько В.В. Аксиологический измерение гражданского образования
Васильчук Е.О. Молодежная субкультура: сущность, особенности и основные характеристики
Марченко Ю.В. Структурно‒функциональный анализ феномена предпринимательства
Литвин Н.М. Создание и внешнеполитическая деятельность Коллегии Уполномоченных Диктатора Западно-Украинской Народной Республики (1920–1923 гг.)
Зимин В.С. Европейский вектор внешней политики Украины
Рафальский И.А. Внутренние и внешние императивы национального самоопределения
Воронянский А.В. Применение концепции неопатримониализма для анализа эволюции политической системы Украины: проблемы методологии
Ткач В.Ф. Предупреждение терроризма в Украине: политико‒правовые аспекты
Воронюк Л.А. Анализ Государственной программы информирования общественности по вопросам евроинтеграции Украины на 2004‒2007 год
Третяк А.А. Демократическая общественность в контексте развития публичной сферы политики современной Украины
Данильян О.Г., Дзебань А.П. Опыт создания электронного правительства во Франции и возможности его использования в Украине
Ворчакова И.Е. Паритетная демократия в Украине: реалии и перспективы
Кухтин М.М. Украина и ФРГ: проблемы и перспективы отношений
Байрак С.А. Роль института местного самоуправления в процессе демократизации постсоциалистических политических систем
Недошитко И.Р. Информационное пространство украинцев в США
Вонсович А.С. Геополитическое пространство Европы как часть евроатлантического стратегического района
Щелокова А.В. Особенности политической системы ЕС: ротационное председательство стран‒членов в Совете
Мудрик Ю.С. Моделирование реализации принципов демократии в странах Восточной Европы
Адыгезалов К. Европейский Союз на Южном Кавказе: политические и экономические аспекты
Мельник Р.М. Становление института полномочного представителя главы государства в России в начале 1990‒х годов
Магда Е.В., Лободаев В.Н. Особенности российско‒китайского сотрудничества в энергетических проектах 2000‒2005 гг.
Седляр Ю.А. Политика международных санкций против Ирана и национальные интересы России
Грачевська Т.А. Особенности развития отношений Китая и Тайваня: поиск моделей сотрудничества и его перспективы
Коломиец О.В. Паняпонизм и азияцентризм японской модели концепции национальной безопасности
Гулиев А.Дж. Cепаратизм как первичная стадия терроризма
Эюбов А.К. Вопросы национальной самоидентификации азербайджанцев в начале ХХ в.
Гасымов А.Г. Стратегия регионального развития Гейдара Алиева 1969 – 2003 гг.

Научная жизнь

Пономаренко Л.В. Рецензия на книгу: Казьмирчук М.Г. Історія цивілізацій: Програма та навчально‒методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / Казьмирчук Марія Григорівна. – К.: Логос, 2012. – 128 с.

Приложения

CONTENT

Historical studiens

Gorban’, T.Y. The problems of public consolidation in istoriosophy of Vjyatsheslav Lipinskiy
Lozovuy, A.V. The Great Revolt of Bohdan Khmelnytsky in works of the scientists of Kyiv National University by middle 50s – middle 80s of XX century
Romanovsky, V.S. Behaviour sources of monument science researches
Slesarenko, O.О. Historiosophy M. Drahomanov
Yurchenko, V.V. The clerical documentation of Kyiv’s censorship institutions and it’s sources potential of this institutions in 1838‒1917
Dubinskiy, V.I., Polakova, L.I. Features of soviet historiography of agrarian relations in England for twenty–four hours of the developed feudalism of XI – XV
Asanova, U.K. New documents to the history of museum network in Сrimea (1920–1924)
Lazurenko, V.M. Тhe economic condition and relative density of farms in Ukraine in the years of new economic policy
Skrypchynska, N.O. Totalitarian‒repressive politics of soviet power in relation to the Ukrainian peasantry of 20th ‒ beginning of 30th of ХХ century : historiography aspect
Рotapenko, Y.O. The involvation of psychosomatical analysis to the historical investigations of Holodomor 1932‒1933 years
Lukachuk, O.V. Lithuanian theme in Ukrainian educational literature
Tyrchyn, Y.B. Warsaw Pact 1920 in estimates of S. Shelukhin
Sablina, O.N. Notarial scientific discipline of documentation: a modern regulation of documentary maintenance of notarial process
Kuksenko, S.I. Soviet historiography of development of evangelic–baptism motion is in Ukraine of the second half 60th 40th – of ХХ of century
Khomych, I.N. The development of archives in Ukraine in the restoration of independence: Historiography of the problem
Drozdov, V.V. The Russian–Romanian relations in the second half of 50’s – 70’s of the XIX century: Historiography of the problem
Klish, A.B. Role of members of social–Christian movement in an attempt establishing ukrainian university in Lviv (end of XIX – beginning of XX century)
Gorbach, T.S. Relationship between Kingdom of Poland and the Teutonic Order in the first third of the 14th century
Dutchak, H.I., Savtcuk, B.P. Neoinstytutsionaly approach to study of tourism and local lore movement in Galicia in the 30th XIX – 30th XX centuries
Lavrut, O.A. Landknowing activity of the students USSR of the period 20–s years XX cent
Molotkina, V.К. Special features of the activity of private publishing houses in USSR in of the 20th of XX century
Sribna, M.A. A grand of humanitarian help to the departments of Red Cross USSR is from foreign Red Crosses in the years of the Second world war
Polyakov, V.Е. Commissars in partisan motion of Crimea in 1941‒1944
Vodolaga, O.V. Children in the Soviet Ukraine famine of 1946 – 1947
Chorny, V.O. Petro Shelest and events in Czechoslovakia in 1968
Tolstenjova, V.O. Ethno‒national and cultural situation in the Crimea region on the eve of inclusion to USSR
Hai‒Nyzhnyk, P.Р. Emergence of the first political parties in the USSR, the formation of Peopleʼs Movement of Ukraine and its position on the Union Treaty (1989–1991)
Malévanyj, O.O. Energy component in the integration processes of post–Soviet space at the beginning of the XXI century
Kolyada, I.A. Student construction teams in the USSR: the history of the youth movement (1920–1980)
Buglay, N.M. Regional a format in the relations of Ukraine and Poland: historian–methodological aspect
Myedovkina, L.Y. Hungarian national minority in today’s Ukrainian–Hungarian interstate relations
Balaban, J.V. Role of Sudeten–German question in Hitler external policy in 1933–1937
Kuybida, V.V. Stages of the development of the industrial culture, history of humanity
Nikolayev, М.І. Prosopography in early epigraphic of Olbia
Gorban, A.V., Shevchuk , V.O. Becoming and development of the system of education in Ukraine in 1920–1930th
Mamedov, N.R. The History of Azerbaijan Khankendi City

Philosophic sciences

Palaguta, V.I. Perspective and actual problems of subject’s self‒identification theory development – the XXIst century social theory
Kasyanov, D.V. Historical waves of civilizational development of mankind
Kulieshov, A.V. The internal and external relations: the renewal of philosophical discussion
Popov, V.B. Social totality – societality in the structure of classical and nonclassical theory
Fedorov, U.V. Anthropological Crisis: fiction and reality
Vаshkevich, V.M. Historical, cultural and epistemological aspects of historical knowledge
Bryazkun, V.V. Stages of virtualization consciousness: philosophical aspect
Megrelishvili, M.O. Social disorganization as consequence of the interaction between constructive and destructive processes
Karivets, I.V. The Dynamic Equilibrium of Human Being’s Life World
Gorbatiuk, T.V. Strategies for the development of modern science in the context of the future of global society
Kolomiets, O.G. Aggressiveness of a personality: ethological and existential context
Polishchuk, O.S. Influence of Cleavages onto the Collective Action of Social Groups of «Boundary» Societies: Social‒Philosophic Aspect
Rosul, T.I. Scientific and artistic pictures of the world: tendencies of interaction
Bandurka, A.S., Tiaglo, O.V. On the problem of conceptualization of tolerance
Krasnokytsky, A.V. Regular nature of the development of the ideology of state building
Lomykin, O.Y. Trends in the functioning of modern state
Melnik, V.V. The formation of the moral and philosophical and cultural foundations of self‒consciousness of the Ukrainian people
Lishchuk‒Torchynska, T.P. National identity and grand historical narrative
Makarenko, S.O. Giftedness as a bio‒psychological feature of a human being
Lugucenko, T.V., Cehmistrenko, A.V. Determinates and the structure of economic thinking
Ilyakhova, M.V. Theoretical model of perception of time and management of it
Kotliarova, M.V. The psychological aspect of the degree of responsibility in the space of civil responsibility of young people
Dulin, P.Н. Of legal nihilism and the atrocities of the spirit to legal civilization
Kurguzov, A.О. Competence in the field of business communication as a tool for professional activities of specialists in the field of modern management
Soyina, I.Y. Linguistic theory of the «language philosophy»
Lysokolenko, T.V. Language Factor in the Ukrainian Philosophical Tradition
Azarkhin, C.A. Axioms and language
Tararoeyv, Y.V. Two paradigms of ontological foundations of science and technology: an anthropological dimension
Jabrailov, M.S. Role of bioethics in protection of the biosphere: social and philosophical analysis
Vyazova, R.W. Intercultural communication in the world development megatendencies
Kamarali, A.V. Information culture: interaction sides
Andreyev, D.V. Phenomenon of individualism in European cultural environment
Saitarly, I.А. Talk about the main components of the social culture
Kulakova, O.М. Synergetic component of the language communication relations discourse
Dobryden, О.V. Consumption society in condition of sociocultural transformation: theoretical and methodological analysis
Achmedova, Ch. Mutual relations between the method and artistic realism in the aesthetic nature of the art
Danilova, T.V. Problems of Education and Training in the Philosophical Systems of Ancient Greece
Okorokova, V.V. Scientific characteristics of the french utopia of an epoch of Education
Abashnik, V.O. F.A. Zelenogorskiy (1839‒1908) and philosophy in Kharkiv
Gavrysiuk, O.Ya. The Problem of Existential Meaning of Faith and Reason in Reinhold Niebuhr’s view
Goian, І.М. Psychologism in German empirical metaphysics of first half ХІХ century
Kostyukova, M.S. Criticism of Freud’s biological determinism in the existential analysis of L. Binswanger
Kamyab, N. «Kulliyyati-Shams»– reflection of God love
Garbar, G.A. Peculiarities of formation and development of the hospitality sphere of the city of Mykolayiv
Miroshnychenko, A.K. Correlation of the concepts of «sacred» and «holy» in the context of modern research
Leshchenko, A.M. Sacral Art as a mean of activation of religiousness
Melnichuk, J.І. Orthodox preaching in the context of modern civilization
Pavlov, S.V. Aspects of georeligious situation’s generating in Ukraine
Ananin, O.V. The principle of inviolability of state borders to ensure security in Europe: retrospektivnіy analyze
Chornyi, V.S. Social predictors of state of military establishment
Ananin, Y.A., Puchkov, O.O. Military work as a social issue
Goncharov, V.I. Informatization of education: modern stage (problems and prospects of development)
Uvarkina, O.V. Intellectual potential of education of information society
Vernydub, R.М. Transformation of the university and knowledge‒oriented society challenges
Lynovytska, O.V. Notion of «subject» in philosophy and pedagogy
Bilogur, V.E. Student government: European experience and Ukrainian realities
Pashkov, V.V. Philosophic Comprehension of Professiology Problems in the System of Post‒Graduate Pedagogic Education

Political sciences

Andrushchenko, Т.V. Problems of management civilization processes in the period of globalization
Vysotskyi, O.Y. Concept of the Political Power Legitimation: Essence and Content
Shchurko, O.M. Methodological principles of research «i‒image» state
Lyasota, A.E. Especially correlation mechanism between institutions of civil society and state power in the transformative political system
Yarema, V.Ya. Game theoretic models of coalition government formation
Zhytnikova, T.O. Тhe non‒verbal of political manipulation
Іvanov, I.Yu. From domestic economic modernization to interethnic integration
Akhundova, A. Рroblem of political leadership
Vovk, S.O. Civil war as a political conflict
Trukhachov, O.I. «Political advertising» technology and social networks: theoretical‒methodological and practical aspects
Senko, V.V. Axiological dimension of civic education
Vasylchuk, E.O. Youth subculture: nature, features and main characteristics
Marchenko, Y.V. Structurally‒functional analysis of the phenomenon of enterprise
Lytvyn, N.M. Creation and foreign-policy activities of the Board of Commissioners of West Ukrainian National Republic dictator (1920–1923)
Zimin, V.S. European vector of Ukraine’s foreign policy
Rafalsky, І.О. The Internal and External Imperatives of National Self‒Determination
Voronyansky, О.V. Applying the concept neopatrimonializma for analyzing the evolution of the political system of Ukraine: problems of methodology
Tkach, V.F. Рrevention of terrorism in Ukraine: political and legal aspects
Voronjuk, L.O. Analysis of the Government program of public informing on questions of eurointegration of Ukraine in 2004‒2007
Tretyak, О.A. Democratic public in the context of public sphere of politics of contemporary Ukraine
Danilyan, O.G., Dzeban, О.P. Experience of creation of electronic government in France and the possibilities of its use in Ukraine
Vorchakova, I.Е. The parity democracy in Ukraine
Kukhtin, M.M. Ukraine and the FRG: the problems and prospects of relations
Bayrak, S.O. Rol of local government in the process of democratization of post‒socialist political systems
Nedoshytko, I.R. Informative space of Ukrainian society in the United States of America
Vonsovych, O.S. Geopolitical space of Europe as part of euroatlantic strategic area
Shcholokova, G.V. The peculiarities of the EU’s political system: a rotating presidency of member states of the EU Council
Mudryk, Y.S. Simulation of the realization of principles of democracy in Eastern Europe
Adigozalov, K. The European Union in the South Caucasus: political and economic aspects
Melnyk, R.М. Formation of the institution of authorized representative of the President in Russia in the early 1990s
Magda, E.V., Lobodaev, V.М. Special features of Russian‒Chinese Cooperation in energy projects in 2000‒2005
Sedlyar, Y.O. Policy of International Sanctions on Iran and Russian National Interests
Grachevskaya, T.О. The peculiarities of relations between China and Taiwan: search for models of collaboration and its prospects
Kolomiets, O.V. Рanjaponizm and asiacentrism of Japanese model of concept of national security
Guliyev, A.J. Separatism as an initial stage of terrorism
Eyyubov, A.K. Guestions of national identity Azerbaijanis in the early twentieth century
Gasimov, A.G. The Heydar Aliyev’s Strategy of Regional Development 1969 – 2003

Scientific life

Ponomarenko, L.V. Book review: Казьмирчук М.Г. Історія цивілізацій: Програма та навчально‒методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / Казьмирчук Марія Григорівна. – К.: Логос, 2012. – 128 с.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>