”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 59 - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кругляков В.Є. Історична антропологія: досягнення та пошуки нової парадигми
Носенко О.В. Взаємодія земств і органів селянського самоврядування в українських губерніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Ільницька О.І. Виникнення та формування адміністративних структур управління Таврійської губернії
Бородай І.С. Зародження зоотехнічної наукової думки на українських землях
Пономарьова І.С. Трансформація традиційної культури та мови урумів Приазов’я у контексті міграційних процесів
Стрілюк О.Б. Особливості польської політики П.А. Столипіна: проект децентралізації Російської імперії та Холмське питання
Гриник І.І. Громадсько-політична діяльність Василя Панейка у роки Першої світової війни
Комликова Г. І. Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН: з історії створення
Казимір В.А. До питання про педагогічну діяльність В. Дубровського (1919-1925 рр.)
Книш М.І. Організаційно–політична діяльність Володимира Целевича в період становлення УНДО
Гудима В.В. Оранізація сільських органів влади в добу Директорії Української Народної Республіки
Петренко І.Є. Дипломатичні відносини Української Держави П.Скоропадського з Болгарією та Османською імперією (квітень-грудень 1918 р.)
Шуфрич Н. Лючіан Казновський: український та польський біолог, ботанік, фітопатолог
Булачек В.Р. Юліан Романчук у суспільно–політичному житті Західної України у 1920–х роках
Шарпатий В.Г. Етносоціальна структура населення УСРР в 1920–1930-х роках
Котик Ю.В. Діяльність радянських продподаткових органів в умовах переходу до єдиного натурального податку у 1922 році
Поліщук О.В. Становлення радянської митної системи в Криму та її реформування в умовах переходу від «воєнного комунізму» до нової економічної політики
Соляр І.Я. Європейські міжнародні відносини 1920 – 1930-х рр. в оцінці УРП-УСРП
Лазуренко В.М. Оренда землі і наймана праця в українському селі в роки НЕПу
Вовк О.В. Негативні складові відносин українського селянства і радянських чиновників у 20–х роках ХХ століття
Степанчук О.П. Українське шкільництво на Холмщині у 30-х роках ХХ ст.
Пуйда Р.Б. Парламентська діяльність УНДО (1930 – 1935 рр.)
Нікітенко К.В. Боротьба за радянське обличчя банківських інституцій УСРР – поповнення сталінськими висуванцями
Лаврук Б.В. Участь Дмитра Левицького в консолідаційних процесах в Західній Україні у другій половині 30–х рр. ХХ ст.
Чорна Л.О. Репресії проти вчених природничих наук у Радянській Україні у 1930-ті роки
Мандрик М.В. Наукова та розвідницька діяльність Фріца Валявеца напередодні та в роки Другої світової війни
Яшан О.О. Нацистська пропаганда на території України (1941–1944 рр.)
Корольова Г.І. Загальнонародні обговорення радянських законів як засіб маніпуляції свідомістю селян України (друга половина 40–х – 50–і рр. ХХ ст.)
Лисенко А.І. Жіночі ради в Україні: напрямки, форми, проблеми роботи (80–ті рр. ХХ ст.)
Середюк Т.В. Гендерний аспект української трудової еміграції (кінець ХХ-початок ХХІ ст.)
Ширай В.В. Соціально-економічне становище кримських татар в Україні наприкінці ХХ - початку ХХІ ст.
Масальський В.І., Скородумов Д.С. Юридична освіта у вищих навчальних закладах України у 1991 – 2002 рр.: історико–соціологічний аналіз
Ілляшенко Ю.Ю., Старовойтенко Н.В. Проблема соціального сирітства в Україні в період розбудови громадянського суспільства (90–і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Буглай Н.М. Республіка Польща і Україна: міждержавне співробітництво нового формату
Міщенко А.С. Обрядове деревце у святкуванні Івана Купала
Володіна М.О., Крапівін О.В. Американський фактор в зовнішній політиці і політиці безпеки КНР
Сталовєрова Г.В. Особливості соціально-економічного та політичного становища британських самоврядних колоній наприкінці XIX – початку ХХ ст.
Бахишов В.Б. Армянська церква та Чухур-Садське беглярбегство в ХУ ст.
Погромський В.О. Дореволюційна історіографія про зв’язки українських етнічних земель з Аргентиною
Морозов О.В. Митна політика Російської імперії в українських губерніях у ХУШ – на початку ХХ ст. : історіографічний огляд
Ковальська Л.А. Фотодокументи як історичне джерело з історії радянського Руху Опору в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.)
Зброжко О.М. Стан збереженості в архівах України радянських документів про національно–визвольний рух опору на західноукраїнських землях у період Другої світової війни та повоєнні роки
Терлецька І.В. Вища партійно-державна влада при Сталіні як об’єкт вивчення російської історіографії
Коробка Ю.В. Г. Маленков та М. Хрущов як ініціатори трансформації аграрної політики: історіографія теми
Троцан Д.Ю. Образ дороги в системі традиційних уявлень українців: до історіографії питання
Босенко Н.П. Методологія ідентифікації концепту «наукова історична школа» в новітній східнослов’янській історіографії
Лозовий А.В. Українська історія ХІХ – початку ХХ ст. в роботах вчених Київського університету середини 50–х – середини 80–х років ХХ ст.
Стадник І.Ю. Джерельна база дослідження проблеми діяльності єврейських національно-культурних об’єднань Центральної України (90-ті роки ХХ ст.)
Мальований О.О. Енергетичний фактор у європейському інтеграційному процесі наприкінці ХХ ст.

Філософські науки

Воронкова В.Г. Синергетика про пізнання соціальних процесів та розвиток сучасного суспільства
Владленова І.В. Дефляційний операціоналізьм у космології ХХІ ст.: нові горизонти пізнання
Даниляк Р.П. Суб’єкт творчості як споглядач нестереотипного
Палагута В.І. Проблема визначення суб’єктивності у світлі створення сучасної соціальної теорії
Дольська О.О. Трансдисциплінарність в контексті традиції філософського знання
Попов В.Б. Соціальна тотальність – соцієтальність: класичні межі і нові можливості
Фрадкіна Н. В. Постмодерн як трансформація Модерну
Корабльова В.М. Тематизації ідеології в постмодерністичних концепціях
Васик Г.В. Буддійсько-екзистенційна екстатичність у концепціях представників Кіотської школи філософії
Железняк Г.В. Космізм у парадигмах науки нового тисячоліття
Алексійчук І.С., Рудакова І.В. Тілесність як конституючий фактор повсякденності
Горбенко О.В. Різні підходи до розуміння Медіа
Бабаєва Н.Р. Глобалізація сучасного світу
Абдуллаєва Н. Еволюція системи духовних цінностей в історії філософської думки
Касьянов Д.В. Роль нанотехнологій у захисті людини і довкілля
Куріто О.В. Суперечності аксіологічних орієнтирів глобалізації та культури, що прагне унікальності
Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Взаємодія органів державної влади й місцевого самоврядування: методологічні й управлінські аспекти
Поліщук О.С. Проблеми колективної дії громадянського суспільства: соціально-філософський аспект
Бобровський М.І. Принципи соціально-філософського аналізу взаємозв’язку традицій і новаторства в державотворенні України
Духовна-Кравченко О.С. Детермінанти оптимізації розвитку взаємозв’язку патріотизму та національної ідеї в сучасній Україні
Махмудов М., Сулейманли М. Інноваційна управлінська культура сучасності
Козловець М.А. Етнополітичний вимір сучасного українського суспільства
Пустовойт В.І. Конструктивність і утопізм програми «Порядок денний на ХХІ століття» як механізму реалізації концепції сталого розвитку
Тополь О.В. Історико-філософська рефлексія поняття «старість»
Ашиток Н.І. Мовна картина світу як феномен культури в інформаційному суспільстві
Піонтковська Т.В. Логіка в Україні XV-XVI ст.
Северинюк В.М. «Благородні» засади владування (класика політичної думки)
Сайтарли І.А. Репресивний зміст патріархальної сім’ї у соціокультурному контексті
Кучера І.В. Етнічна ідентичність етнонаціональних спільнот України
Беженарь О.П. Механізм переживання людини як інтегратор суперечностей у взаємодії психологічного і соціального механізмів
Усачова Г.М. Соціодинаміка трансформацій рекламних комунікацій
Тарароєв Я.В. Взаємозв’язок логіки та онтології у ґенезі фізичного знання: проблема існування об’єктів фізичного дослідження
Кузьменко В.В. Онтологічний статус нуля як елементу семіотичної теорії чисел
Содомора П.А. Терміни «буття», «суще», «існуюче»: чи є між ними різниця?
Андреєв Д.В. Правовий порядок як різновид цивільно-правового порядку
Литовченко В.П. Феномен ідеалу в системі релігійно-філософських концепцій
Дядюшкін О.М. Класичні підходи до визначення поняття «псевдорелігія»
Проценко Е.Б. Філософсько-релігієзнавчий аналіз проблеми цінностей: методологічні аспекти дослідження
Бондар О.В. Християнська антропологія: методологія дослідження
Шиленко Б.Є. Соціальна трансформація католицизму в епоху глобалізації
Грек І.М. Парадигма векторів церковно-конфесійних відносин: суспільно-філософське трактування конфлікту
Яковенко А.І. Сутність взаємовідношення віри й розуму в християнсько-православній традиції
Зінякова В.В. Неперекладність релігійних сенсів в текстах Танаху
Зайченко-Свечнікова О.Г. Рольова гра у блазнівстві та карнавалізаційній релігійності
Майданевич Л.О. Релігія як складова міжнародних відносин: релігієзнавчий аспект
Остащук І.Б. Метатекст християнської сакральної символіки в українській духовній культурі
Хілько Є.В. Соціально-психологічні характеристики українського православ’я в першому десятилітті XXI ст.
Кобилкін Д.С. Сакральна метафора як джерело теоестетики
Фуркало В.С. Персоналістичний характер хасидизму
Буяк Б.Б. Філософські ідеї щодо національно-патріотичного виховання молоді у творчій спадщині Григорія Ващенка
Янковський С.В. Особистість і виховання в діалозі Платона «Протагор»
Чернигова Т.Л. Идея смерти в этико-эстетической концепции М.Метерлинка
Стояцька Г.М. Онтологічний статус суб’єктивності у філософії права Г.В.Ф.Гегеля
Супрун Н.Т. Особливості логіко-лінгвістичної концепції І.Міхневича
Соколовський О.Л. Історико-духовні витоки й особливості толстовців в Україні
Гасанов А. Салман аль-Фариси у роботі Мухаммада бин-Абдуррахмана ас-Сахави
Абідзаде А.І. Накази «Амр бил-маруф ва нахй анил-мункар» як форма громадського контролю
Самедов Д.Я. Розмаїття граней творчості Каміля Наджафзаде
Гончаров В.І. Інформатизація освіти як потреба її модернізації: другий етап
Уваркіна О.В. Основні функції освіти в сучасному філософсько-педагогічному дискурсі
Вернидуб Р.М. Застосування інформаційних технологій в управлінні навчально-виховним процесом у ВНЗ
Фатхутдінова О.В. Вплив правової освіти на формування організаційної культури українців
Шумських І.А., Капінус О.Л. Тестування з англійської мови студентів немовних спеціальностей як форма контролю професійної компетенції
Логвиненко В.М. Філософські аспекти екологічної освіти
Роговенко М.М. Застосування активних методів навчання при підготовці фахівців органів внутрішніх справ у процесі викладання філософсько-правових дисциплін
Тюркель Я. Вирішення Нагорно-Карабахського конфлікту у новому світопорядку

Політичні науки

Шульга М.А. Зовнішньополітичні пріоритети незалежної України (за працями М. Грушевського та В. Липинського)
Агамалієв А.А. Соціологічні аспекти формування та реалізації інноваційного управління підприємствами в умовах реструктуризації
Петренко І.І. Визначення та структурування проблем в процесі розробки державної політики
Підкуркова І.В. Вплив права на розвиток громадянського суспільства в Україні
Турів М.В. Українсько–австрійське торговельно–економічне співробітництво: передумови, сучасний стан та перспективи розвитку
Воронянський О.В. Економічна політика держави в сучасній Україні: короткий огляд
Дерев’янко С.М. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року: політичні мотиви суб’єктів ініціювання та призначення
Кваша О.П., Дементьєва В.В. Основні напрями й проблеми здійснення державної регіональної політики в сучасній Україні
Назарчук О.М. Економічні доктрини сучаних соціал–демократичних партій України
Призіглей М.О. Механізми участі громадян у процесі прийняття загальнодержавних рішень у трансформаційних суспільствах
Васильчук Є.О., Морев М.В., Попова В.І. Історичні та соціально–психологічні передумови поширення субкультурних ідеологій в молодіжному середовищі
Висоцький О.Ю. Застосування легітимаційних технологій для зміцнення політичної влади
Вонсович О.С. Безпековий вимір європейського геополітичного регіону
Вонсович С.Г. Транзитивні політичні системи: типологія і основні риси
Горюнова Є.О. Інституціалізація Спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС у контексті положень Лісабонського договору
Зінько С.Ю. Сучасна публічна дипломатія Катару
Кривошеїн В.В. Наука про вибори (псефологія) як результат міждисциплінарного синтезу
Ломжець Ю.В. Основні моделі взаємодії президента й парламенту в контексті особливостей положення парламентських партій в політичному просторі
Ляшко А.Є. Політика міжнародного співтовариства щодо врегулювання косовського конфлікту
Мазуренко С.А. Моральна дилема в політиці: цілі, засоби, наслідки
Мамедли А.Е. Особливості соціалізації азербайджанської молоді в контексті демократичних цінностей
Парно Л.Д. Електоральні механізми формування стабільної урядової більшості (на прикладі Франції)
Андрєєва О. М., Мусієнко К.М. Глобальні тенденції розвитку міжнародного регулювання кіберпростору в контексті інформаційного протистояння Російської Федерації та США
Теміров Ю.Т., Прихненко М.І. Фактор «занепаду» в трансформації зовнішньої політики Великої Британії після закінчення Другої світової війни
Рижков М.М., Керимова Н.С. Маніпулятивні технології під час кольорових революцій на Близькому Сході

Наукове життя

Аляєв Г.Є. Ретроспектива і перспектива філософського психологізму. Рецензія на монографію: Гоян І. М. Історико-філософська рефлексія психологізму: на перетині філософії і психології [Текст]: монографія / І. М. Гоян. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. - 360 с.
Кривошея І.І. Рецензія на монографію: Тромбські Мацей. Полки авангарду коронного війська в 1768 – 1794 роках. – Забже – Тарновські Гури, 2012. – 202 с., iл.
Калакура О.Я. Референдум в Україні як політико-правовий інститут. Рецензія на монографію: Дерев’янко С. М. Політико-правові засади референдумів в Україні : Монографія. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 848 с.
Онопрієнко В.І. Рецензія на монографію: Колесник І.І. Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - 596 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кругляков В.Е. Историческая антропология: достижения и поиски новой парадигмы
Носенко Е.В. Взаимодействие земств и органов сельского самоуправления в украинских губерниях в конце ХІХ – начале ХХ вв.
Ильницкая О.И. Возникновение и формирование административных структур управления Таврической губернии
Бородай И.С. Зарождение зоотехнической научной мысли на украинских землях
Пономарева И.С. Трансформация традиционной культуры и языка урумов Приазовья в контексте миграционных процессов
Стрилюк Е.Б. Особенности польской политики П.А. Столыпина: проект децентрализации Российской империи и Холмский вопрос
Гриник И.И. Общественно-политическая деятельность Василия Панейка в годы Первой мировой войны
Комликова Г.И. Институт сельского хозяйства Северного Востока НААН: из истории основания
Казимир В.А. К вопросу о педагогической деятельности В. Дубровского (1919-1925 гг.)
Кныш М.И. Организационно–политическая деятельность Владимира Целевича в период становлення УНДО
Гудима В.В. Организация сельских органов власти в период Директории Украинской Народной Республики
Петренко И.Е. Дипломатические отношения Украинской Державы П.Скоропадского с Болгарией и Османской империей (апрель-декабрь 1918 г.)
Шуфрич Н. Лючиан Казновский: украинский и польский биолог, ботаник, фитопатолог
Булачек В.Р. Юлиан Романчук в общественно–политической жизни Западной Украины в 1920–х годах
Шарпатий В.Г. Этносоциальная структура населения УССР в 1920–30-х годах
Котик Ю.В. Деятельность советских продналоговых органов в условиях перехода к единому натуральному налогу в 1922 году
Полищук А.В. Становление советской таможенной системы в Крыму и ее реформирование в условиях перехода от «военного коммунизма» к новой экономической политике
Соляр И.Я. Европейские международные отношения 1920 - 1930-х рр. в оценкеУРП-УСРП
Лазуренко В.Н. Аренда земли и наемный труд в украинском селе в годы НЭПа
Вовк А.В. Негативные составляющие отношений украинского крестьянства и советских чиновников в 20–х годах ХХ века
Степанчук О.П. Украинское школьное образование на Холмщине в 30-х годах ХХ в.
Пуйда Р.Б. Парламентская деятельность УНДО (1930 — 1935 гг.)
Никитенко К.В. Борьба за советское лицо банковских институций УССР – пополнение сталинскими выдвиженцами
Лаврук Б.В. Участие Дмитрия Левицкого в консолидационних процесах в Западной Украине во второй половине 30–х гг. ХХ в.
Чёрная Л.А. Репрессии против учёных естественных наук в Советской Украине в 1930-е годы
Мандрик М.В. Научная и разведывательная деятельность Фрица Валявеца в канун и в годы Второй мировой войны
Яшан О.А. Нацистская пропаганда на территории Украины (1941-1944 гг.)
Королева Г.И. Общенародные обсуждения советских законов как способ манипуляции сознанием крестьян Украины (вторая половина 40–х – 50–е гг. ХХ ст.)
Лисенко А.И. Женские советы в Украине: направления, формы, проблемы работы (80–е гг. ХХ ст.)
Середюк Т.В. Гендерный аспект украинской трудовой эмиграции (конец ХХ-начало ХХІ вв.)
Ширай В.В. Социально-экономическое положение крымских татар в Украине в конце ХХ - начале ХХI в.
Масальський В.И., Скородумов Д.С. Юридическое образование в высших учебных заведениях Украины в 1991 – 2002 гг.: историко–социологический анализ
Ильяшенко Ю.Ю., Старовойтенко Н.В. Проблема социального сиротства в Украине в период развития гражданского общества (90–е гг. ХХ в. – начало ХХI в.)
Буглай Н.М. Республика Польша и Украина: межгосударственное сотрудничество нового формата
Мищенко А.С. Обрядовое деревце в праздновании Ивана Купала
Володина М.А., Крапивин А.В. Американский фактор во внешней политике и политике безопасности КНР.
Сталоверова А.В. Особенности социально-экономического и политического положения британских самоуправляемых колоний в конце XIX – начале ХХ в.
Бахышов В.Б. Армянская церковь и Чухур-Садское беглярбегство в XV в.
Погромский В.А. Дореволюционная историография о связях украинских этнических земель с Аргентиною
Морозов О.В. Таможенная политика Российской империи в украинских губерниях в ХУШ - в начале ХХ в.: историографический обзор
Ковальская Л.А. Фотодокументы как исторический источник по истории советского Движения Сопротивления в годы войны (1941–1945 гг.)
Зброжко О.М. Состояние сохранности советских документов по истории национально–освободительного движения сопротивления на западноукраинских землях в период Второй мировой войны и послевоенные годы
Терлецкая И.В. Высшая партийно-государственная власть при Сталине как объект изучения российской историографии
Коробка Ю.В. Г. Маленков и Н. Хрущев как инициаторы трансформации аграрной политики: историография темы
Троцан Д.Ю. Образ дороги в системе традиционных представлений украинцев: к историографии вопроса
Босенко Н.П. Методология идентификации концепта «научная историческая школа» в новейшей восточнославянской историографии
Лозовой А.В. Украинская история ХІХ – начала ХХ вв. в работах ученых Киевского университета средины 50–х – средины 80–х годов ХХ века
Стадник И.Ю. Источниковая база исследования проблемы деятельности еврейских национально-культурных обществ Центральной Украины (90-е года ХХ ст.)
Малёваный А.А. Энергетический фактор в европейском интеграционном процессе в конце ХХ века

Философские науки

Воронкова В.Г. Синергетика о познании социальных процессов и развитии современного общества
Владленова И.В. Дефляционный операционализм в космологии ХХІ века: новые горизонты познания
Даниляк Р.П. Субъект творчества как созерцатель нестереотипного
Палагута В.И. Проблема определения субъективности в свете создания современной социальной теории
Дольская О.А. Трансдисциплинарность в контексте традиции философского знания
Попов В.Б. Социальная тотальность – социетальность: классические пределы и новые возможности
Фрадкина Н.В. Постмодерн как трансформация Модерна
Кораблёва В.Н. Тематизации идеологии в постмодернистских концепциях
Васик А.В. Буддийско-экзистенциальная экстатичность в концепциях представителей Киотской школы философии
Железняк Г.В. Космизм в парадигмах науки нового тысячелетия
Алексейчук И.С., Рудакова И.В. Телесность как конституирующий фактор повседневности
Горбенко Е.В. Разные подходы к пониманию Медиа
Бабаева Н.Р. Глобализация современного мира
Абдуллаева Н. Эволюция системы духовных ценностей в истории философской мысли
Касьянов Д.В. Роль натнотехнологий в защите человека и окружающей среды
Курито О.В. Противоречия аксиологических ориентиров глобализации и культури, которые стремяться к уникальности
Данильян О.Г., Дзебань А.П. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: методологические и управленческие аспекты
Полищук А.С. Проблемы коллективного действия гражданского общества: социально-философский аспект
Бобровский М.И. Принципы социально-философского анализа взаимосвязи традиций и новаторства в создании государства Украина
Духовная-Кравченко О.С. Детерминанты оптимизации развития взаимосвязи патриотизма и национальной идеи в современной Украине
Махмудов М., Сулейманлы М. Инновационная управленческая культура современности
Козловец Н.А. Этнополитическое измерение современного украинского общества
Пустовойт В.И. Конструктивность и утопизм программы «Повестка дня на ХХІ столетие» как механизма реализации Концепции устойчивого развития
Тополь О.В. Историко-философская рефлексия понятия «старость»
Ашиток Н.И. Языковая картина как феномен культуры в информационном обществе
Пионтковская Т.В. Логика в Украине XV-XVI ст.
Северинюк В.М. «Благородные» принципы властвования (класика политической мысли)
Сайтарли И.А. Репрессивное содержание патриархальной семьи в социокультурном контексте
Кучера И.В. Этническая идентичность этнонациональных общностей Украины
Беженар О.П. Механизм переживания человека как интегратор противоречия во взаимодействии психологического и социального механизмов
Усачова Г.М. Сoциoдинaмикa трансформаций рекламных коммуникаций
Тарароев Я.В. Взаимосвязь логики и онтологии в генезисе физического знания: проблема существования объектов физического исследования
Кузьменко В.В. Онтологический статус ноля как элемента семиотической теории чисел
Содомора П.А. Термины «бытие», «сущее», «существующее»: есть ли между ними разница?
Андреев Д.В. Правовой порядок как разновидность гражданско-правового порядка
Литовченко В.П. Феномен идеала в системе религиозно-философских концепций
Дядюшкин А.М. Классические подходи к определению понятия «псевдорелигия»
Проценко Э.Б. Философско-религиоведческий анализ проблемы ценностей: методологические аспекты исследования
Бондарь А.В. Христианская антропология: методология исследования
Шиленко Б.Е. Социальная трансформация католицизма в эпоху глобализации
Грек И.Н. Парадигма векторов церковно-конфессиональных отношений: общественно-философское определение конфликта
Яковенко А.И. Сущность взаимоотношения веры и разума в христианско-православной традиции
Зинякова В.В. Непереводимость религиозных смыслов в текстах Танаха
Зайченко-Свечникова Е.Г. Ролевая игра в шутовстве и карнавализационной религиозности
Майданевич Л.А.Религия как составляющая международных отношений: религиоведческий аспект
Остащук И.Б. Метатекст христианской сакральной символики в украинской духовной культуре
Хилько Е.В. Социально-психологические характеристики украинского православия в первом десятилетии XXI в.
Кобылкин Д.С. Сакральная метафора как источник теоэтетики
Фуркало В.С. Персоналистский характер хасидизма
Буяк Б.Б. Философские идеи касательно национально-патриотического воспитания молодёжи в творческом наследии Григория Ващенка
Янковский С.В. Личность и воспитание в диалоге Платона «Протагор»
Чернигова Т.Л. Идея смерти в этико-эстетической концепции М.Метерлинка
Стояцкая А.М. Онтологический статус субъективности в философии права Г.В.Ф.Гегеля
Супрун Н.Т. Особенности логико-лингвистической концепции И.Михневича
Соколовский О.Л. Историко-духовные истоки и особенности вероучения толстовцев в Украине
Гасанов А. Салман аль-Фариси в работе Мухаммада бин-Абдуррахмана ас-Сахави
Абидзаде А.И. Предписания «Амр бил-маруф ва нахй анил-мункар» как форма общественного контроля
Самедов Д.Я. Многообразие граней творчества Камиля Наджафзаде
Гончаров В.И. Информатизация образования как потребность его модернизации: второй етап
Уваркина Е.В. Основные функции образования в современном философско-педагогическом дискурсе
Вернидуб Р.М. Применение информационных технологий в управлении учебно-воспитательным процессом в ВУЗе
Фатхутдинова Е.В. Влияние правового образования на формирование организационной культуры украинцев
Шумских И.А., Капинус Е.Л. Тестирование по английскому языку студентов неязыковых специальностей как форма контроля профессиональной компетентности
Логвиненко В.М. Философские аспекты экологического образования
Роговенко М.М. Применение активных методов обучения при подготовке специалистов органов внутренних дел в процессе преподавания философско-правовых дисциплин
Тюркель Я. Вопросы разрешения Нагорно-Карабахского конфликта в новом миропорядке

Политические науки

Шульга М.А. Внешнеполитические приоритеты независимой Украины(по работам М. Грушевского и В. Липинского)
Агамалиев А.А. Социологические аспекты формирования и реализации инновационного управления предприятия в условиях реструктуризации
Петренко И.И. Определение и структурирование проблем в процессе разработки государственной политики
Подкуркова И.В. Влияние права на развитие гражданского общества в Украине
Турив М.В. Украинско–австрийское торгово–экономическое сотрудничество: предпосылки, современное состояние и перспективы развития
Воронянский А.В. Экономическая политика государства в современной Украине: краткий обзор
Деревянко С.М. Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года: политические мотивы субъектов инициирования и назначения
Кваша А.П., Дементьева В.В. Основные направления и проблемы осуществления государственной региональной политики в современной Украине
Назарчук А.Н. Экономические доктрины современных социал–демократических партий Украины
Призиглей М.А. Механизмы участия граждан в процессе принятия общегосударственных решений в трансформационных обществах
Васильчук Е.О., Морев М.В., Попова В.И. Исторические и социально–психологические предпосылки распространения субкультурных идеологий в молодежной среде
Высоцкий А.Ю. Применение легитимационных технологий для укрепления политической власти
Вонсович А.С. Измерение безопасности европейского геополитического региона
Вонсович С.Г. Транзитивные политические системы: типология и главные особенности
Горюнова Е.А. Институализация Общей внешней политики и политики безопасности ЕС в контексте положений Лиссабонского договора
Зинько С.Ю. Современная публичная дипломатия Катара
Кривошеин В.В. Наука о выборах (псефология) как результат междисциплинарного синтеза
Ломжец Ю.В. Основные модели взаимодействия президента и парламента в контексте влияния парламентских партий
Ляшко А.Е. Политика международного сообщества относительно урегулирования косовского конфликта
Мазуренко С.А. Моральная дилемма в политике: цели, средства, последствия
Мамедли А.Э. Особенности социализации азербайджанской молодежи в контексте демократических ценностей
Парно Л.Д. Электоральные механизмы формирования стабильного правительственного большинства (пример Франции)
Андреева О.Н., Мусиенко Е.М. Глобальные тенденции развития международного регулирования киберпространства в контексте информационного противостояния Российской Федерации и США
Темиров Ю.Т., Прихненко М.И. Фактор «упадка» в трансформации внешней политики Великобритании после окончания Второй мировой войны
Рижков М.М., Керимова Н.С. Манипулятивные технологии во время цветных революций на Ближнем Востоке

Научная жизнь

Аляев Г. Е. Ретроспектива и перспектива философского психологизма. Рецензия на монографию: Гоян И.Н. Историко-философская рефлексия психологизма: на пересечении философии и психологии [Текст]: монография / И. Н. Гоян. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. - 360 с. (укр.)
Кривошея И.И. Рецензия на монографию: Тромбський Мацэй. Полки авангарда коронного войска в 1768 – 1794 годах. – Забже – Тарновски Гуры, 2012. – 202 с., илл.
Калакура О.Я. Референдум в Украине как политико-правовой институт: Рецензия на монографию: Дерев’янко С. М. Політико-правові засади референдумів в Україні : Монографія. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 848 с.
Оноприенко В.И. Рецензия на монографию: Колесник И.И. Гоголь. Сети культурно-интеллектуальных коммуникаций. – К.: Институт истории Украины НАН Украины, 2009. - 596 с.

CONTENT

Historical studiens

Kruglyakov, V.E. Historical anthropology: achievement and searches of new paradigm
Nosenko, О.V. Interaction of zemstvos and bodies of rural self-management in the Ukrainian provinces in the end of ХІХ – beginning ХХ centuries
Ilnytska, O.I. Nascence and formation of administrative structures of management in the Tauride province
Ponomaryova, I.S. Transformation of the traditional culture and language of the Azov Urums in the context of the migration processes
Boroday, I.S. Origin of zootechnic scientific thought on Ukrainian earths
Striljuk, O.B. Features of P.A. Stolypin’s Polish politics: the project of decentralization of the Russian Empire and Holm question
Grynyk, I.І. Socio-Political life of the Vasyl Panejko during the First World War
Komlykova, H.I. Institute of Agriculture of the Nothern East NAAS from the history of foundation
Kazymir, V.A. To the point of V.Dubrovskyi’s pedagogical activity
Knych, M.І. Organizational and political activities of Vladimirа Tselevicha in the making of UNDO
Hudyma, V.V. Organization of rural authorities in the period of the Directory of the Ukrainian People’s Republic
Petrenko, I.Е. Diplomatic relations of the Ukrainian State Skoropadsky with Bulgaria and the Ottoman Empire (April-December 1918)
Shufrych, N. Luchian Kaznovskiy: the Ukrainian and Polish biologist, botanist, phytopathologist
Bulachek, V.R. Julian Romanchuk in public life in Western Ukraine in 1920
Sharpatyy, V.G. Ethno-social structure of agriculture is shown in the 1920–30 years of the twentieth century
Kotyk, Yu.V. The activity of Soviet tax in kind organs in the conditions of transition to the single natural tax in 1922
Polishchuk, O.V. Formation of the Soviet customs system in the Crimea and its reform in the period of transition from «war communism» to the new economic policy
Soljar, I.Y. European affairs in 1920 – 1930-ies the evaluation of URP-USRP
Lazurenko, V.M. Land lease and wage labor of ukrainian village in NEP (New Economic Policy) years
Vovk, O.V. Negative constituents of relations of the Ukrainian peasantry and soviet officials in 20th years of XX century
Stepanchuk, O.P. Ukrainian school education in Kholmshchyna of XX century
Pujda, R.В. Parliamentary activity UNDО (1930 - 1935)
Nikitenko, K.V. The struggle to hide banking institutions of the Ukrainian SSR behind a soviet facade – recruitment of stalinist advocates
Lavruk, B.V. Dmytro Levytsky in consolidation processes in the Western Ukraine in the second half 30–ies of XX century
Chorna, L.O. Repressions against academicians in Soviet Ukraine in 1930s
Mandryk, M.V. The Fritz Valiavetc’s scientifical and intiligence activity in eve and during the second world war
Yashan, O.A. Nazi propaganda in Ukraine (1941-1944)
Korolyova, G.I. Тhe National discussions of soviet laws as method of manipulation consciousness of peasants of Ukraine (the second half of 40th – 50th item)
Lisenko, A.I. Womanish advices in Ukraine: directions, forms, problems of work (80’s of the XX–th century)
Seredyuk, Т.V. Genderniy aspect of Ukrainian labour emigration in XX-XXI century
Shiraj, V.V. Socio-economic Situation Crimean Tatars in Ukraine in late XX - early XXI century
Masalsky, V.I., Skorodumov, D.S. Law education in higher educational institutions of Ukraine in 1991–2002: historico–sociological analysis
Ilyashenko, Y.Y., Starovoytenko, N.V. The problem of social orphanhood in Ukraine period of development of civil society (90–s of XX th century – beginning of XXI century)
Buglay, N.M. Republic Poland and Ukraine: interstate cooperation of a new format
Mishenko, A.S. The ceremonial tree in the celebration of Ivana Kupala Day
Volodina, M.A., Krapivin, A.V. The U.S. factor in foreign policy and security policy of the PRC
Staloverova, A.V. Socio-economic and political position of the British self-governing colonies
Bakhishov, V.В. Тhe Armenian Church and Chukhur-Sad baylarbayliyi in XYcentury
Pogromskiy, V.О. The pre-revolutionary historiography about the contacts of the ethnic Ukrainian lands with Argentina
Morozov, O.V. Customs policy of the Russian Empire in the Ukrainian provinces in the XVIII ‘ early XX centuries : Historiographical review
Kovalskaya, L.А. Photographs as a historical source on the history of the soviet Resistance Movement during the Great Patriotic war (1941–1945)
Zbrozhko, О.М. Condition of safety of the soviet documents related to the insurgency movement in Western Ukraine in the archives of Ukraine
Terletska, I.V. High party-statement power in the Stalin as object of the education of the Russian historiography
Korobka, Yu.V. G. Malenkov and N. Khrushchev as the initiators of transformation in the agrarian policy: historiography of the problem
Trotsan, D.Yu. The image of the road in the system of traditional concepts of the Ukrainians: historiography of the issue
Bosenko, N.P. Methodology of the identification of the concept «scientific historical school» in the new east-slavic historiography
Lozovuy, A.V. Ukrainian History XIX – beginning XX centuries in works of the scientists of Kyiv National University by middle 50s – middle 80s of XX century
Stadnik, I,Y. Source Basis of Problem Research Regarding Activity of Jewish National and Cultural Communities in Central Ukraine (in the 1990-s)
Malevanyj, O.O. The energy factor in the European integration process at the end of the ХХ-th century

Philosophic sciences

Voronkova, V.G. Synergy in perception of social processes and modern society` development
Vladlenova, І.V. Deflation operationism in cosmology of a XXI age: new horizons of cognition
Danyliak, R.P. The subject of creation as contemplator of the unstereotype
Palaguta, V.I. Problem of subjectivity definition in the light of creation of contemporary social theory development
Dolska, O.O. Phenomenon of Transdisciplinary in the context of tradition of philosophical knowledge
Popov, V.B. Social totality – societality: classic limits and new possibilities
Fradkina, N.V. Postmodern as a transformation of the Modern
Korabljova, V.M. Thematizations of Ideology in Postmodernist Conceptions
Vasyk, G.V. Buddhist-existential ecstasis in Kyoto school representatives’ concepts
Zheleznyak, G.V. Сosmism in the paradigms of science of the new millennium
Alekseychuk, I.S., Rudakovа, I.V. Corporality as a constitutive factor in everydayness
Gorbenko, E.V. Different approaches to understanding media
Babayeva, N.R. Globalization of contemporary world
Abdullayeva, N. The evolution of system of spiritual values in the history of philosophical idea
Kasyanov, D.V. Role of nanotechnologies in the protection of human beings and environment
Kurito, O.V. Contradictions of aksiologicheskikh orientirov of globalization and kul’turi, which stremyat’sya to the unicity
Danilyan, O.G., Dzeban, A.P. Cooperation of public and local self-government authorities: methodological and administrative aspects
Polishchuk, O.S. The Problems of Collective Activity of Civil Society: Social-Philosophic Aspect
Bobrovskyi, M.І. The principles of social-philosophical analysis of correlation of traditions and novating in the state building of Ukraine
Duhovnaya-Kravchenko, O.S. Determinants of optimization of development of interconnection of patriotism and national idea in modern Ukraine
Mahmudov, M., Suleymanly, M. Innovative managerial culture of the modern time
Kozlovets, M.A. Ethnopolitical Measuring of Modern Ukrainian Society
Pustovoyt, V.I. Structuralness and utopizm of program «Order-paper on ХХІ century» as to mechanism of realization of Conception of sustainable development
Topol, O.V. Historical and philosophical reflection of the notion «old age»
Ashitok, N.І. The linguistic pictureof the worldas a phenomenon in informational society
Piontkovska, T.V. Logic in Ukraine of XV – XVI of century
Severyniuk, V.M. «Noble» principles of domination (classic of political thought)
Saitarly, I.А. The oppressive purports of the patriarchal family in its social and cultural context
Kuchera, I.V. Ethnic identiti of ethno national groups of Ukraine
Bezhenar, O.P. Mechanism of human’s experiencing as integrator of contradiction in co-operation of psychological and social mechanisms
Usachova, G.M. Social dynamics of transforming advertising communications service
Tararoeyv, Y.V. The relationship of logic and ontology in the genesis of physical knowledge: the problem of the existence of physical objects of study
Kuzmenko, V.V. The status of life of a zero as element of the theory of numbers
Sodomora, P.A. Terms esse and ens: are they different?
Andreev, D.V.Legal order as a kind of civil order
Litovchenko, V.P. Ideal phenomenon in system religio-filosofskih concepts
Dyadushkin, O.M. Classical definition of concept «pseudo-religion»
Protsenko, E.B. Philosophical-religious analysis of problem of values: methodological aspects of research
Bondar, O.V. Christian anthropology: methodology of research
Shylenko, B.Е. The social transformation of Catholicism in the era of globalization
Grek, I.М. The Paradigm of Church-Confessional Relations’ Vectors: Publicly-Philosophical Interpretation of Conflict
Yakovenko, A.I. Essence of interrelation of faith and reason is in Christian-orthodox tradition
Zinyakova, V.V. Untranslatability religious meanings in the texts of Tanah
Zaychenko-Sviechnikova, E.G. Role-playing game in the buffoonery and carnivalizational religiousness
Maydanevich, L.A. Religion as a component of international relations: religious aspect
Ostashchuk, I.B. Metatext of Christian Sacred Symbolism in Ukrainian spiritual culture
Khilko, E.V. Socio-psychological characteristics of the Ukrainian Orthodox Church in the first decade of the XXI century
Kobilkin, D.S. The sacral metaphor as source of theoaesthetic
Furkalo, V.S. Personalism nature of hasidism
Buyak, B.B. Philosophical ideas as to national-patriotic upbringing of youth in the works legacy of Grygoriy Vashchenko
Yankovsky, S.V. Personality and education in the dialogues of Plato «Protagoras»
Chernigova, T.L. The Idea of Death in ethical-esthetical conception of M.Maeterlinck
Stoyatska, G.M. The ontological status of subjectivity in the philosophy of right of G.W.F.Hegel
Suprun, N.T. Features logic-linguistic concepts I. Mihnevycha
Sokolovsky, O.L. Historical and spiritual roots and beliefs Tolstoyans especially in Ukraine
Hasanov, A. The work by Muhammad bin Abdurrahman as-Sahavi about Salman al-Farisi
Abidzadeh, A.I. «Amr bil-maruf va nahy anil-munkar» regulations as the form of social control
Samadov, J.Y. The Variety of dimensions in the creative work of artist K. Najaf-zadeh
Goncharov, V.I. Informatization of education as a need of its modernization: the second stage
Uvarkina, O.V. Main functions of education in contemporary philosophical and pedagogical discourse
Vernydub, R.M. Use of information technologies in the management of educational process in higher education institution
Fathutdinova, O.V. Impact of legal education on the formation of organizational culture the Ukrainians
Shumskikh, I.A., Kapinus, E.L. Testing on English the students of nonlinguistic specialities as a form of control the professional competence
Logvynenko, V.M. Philosophical Aspects of Environmental Education
Rohovenko, M.M. The use of active learning in the training of law enforcement bodies in the teaching of philosophical and legal disciplines
Tyurkal, Ya. The solution Issues Nagorny Karabakh conflict in the new world plain

Political sciences

Shulga, M.A. Foreign–policy Priorities of Independent Ukraine(by papers of M. Grushevskiy and V. Lypynskiy)
Agamaliev, A.A. Sociological aspects of the formation and implementation of innovativemanagement of companies condition of restructuration
Petrenko, І.І. The definition and structuring of the problems in public policy making
Pidkurkova, I.V. Law influence to the development of civil society in Ukraine
Turiv, M.V. The trade–economic cooperation between Ukraine and Austrian Republic: preconditions, current state and prospects of development
Voronyansky, О.V. Еconomic policy of the State in modern Ukraine: a synopsis
Derevianko, S.M. All–Ukrainian referendum December 1, 1991: the political motives of the subjects of initiating and appointing
Kvasha, O.P., Dementieva, V.V. Major trends and problems of state regional policy in modern Ukraine
Nazarchuk, O.M. Economic doctrines of modern social–democratic parties of Ukraine
Pryziglei, М.А. Mechanisms of citizen’s participation in political decision making process in transformational societies
Vasilchuk, Y.О., Morev, М.V., Popova, V.I. The historical and socially–psychological pre–conditions of distribution of subcultural ideologies are in a youth environment
Vysotskyi, O.Y. Application of the legitimation technologies for strengthening of the political power
Vonsovych, O.S. Security’s dimension of the european geopolitical region
Vonsovych, S.G. Transitive political systems: typology and main features
Goryunova, E.A. Institutionalization of the Common Foreign and Security Policy EU in the context of the provisions of the Treaty of Lisbon
Zinko, S.Y. Qatar’s contemporary public diplomacy
Kryvoshein, V.V. The science of election (psephology) as a result of an interdisciplinary synthesis
Lomzhets, Y.V. The basic model of interaction between the president and parliament in the context of the impact of the parliamentary parties
Lyashko, А.Е. Politics of the international community for settlement of Kosovo conflict
Mazurenko, S.A. Moral dilemma in politics: means, ends and consequences
Mamedli, A.E. Peculiarities of socialization of Azerbaijani youth in the context of spread of democratic values
Parno, L.D. Electoral mechanisms of formation of the stable governmental majority (example of France)
Andreeva, O.М., Musyenko, E.M. Global trends of international regulation of cyberspace, in the context of the information confrontation of the Russian Federation and United States
Temirov, Y.Т., Prykhnenko, M.І. The factor of «decline» in the process of transformation of Great Britain foreign policy after The World war II
Ryzhkov, M.M., Kerimova, N.S. Manipulative technologies during the color revolutions in the Middle East

Scientific life

Aliaiev, G. E. Retrospective show and prospect of philosophical psychologism. The review: Goian I. M. The Historico-philosophical reflection of psychologism: on crossing of philosophy and psychology [Text]: the monography / I.M.Gojan. – Ivano-Frankivsk: Symphonia forte, 2011. - 360 p.
Krivosheya, I.I. Review of the monograph: Trombski Maciej.Vanguard regiments of the crown army in 1768 - 1794. - Zabrze - Tarnowskie Gora, 2012. - 202 p.
Kalakura, O.Y. Referendum in Ukraine as a Political and Legal Institution: Review of the Monograph: Derevianko S. M. Political and Legal Bases of Referendums in Ukraine : Monograph. – Ivano-Frankivsk : Misto NV, 2011. – 848 p.
Onoprienko, V.I. Review of the monograph: Kolesnik I.I. Gogol. Network of cultural and intellectual communication. - K.: Institute of History of Ukraine, 2009. - 596 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>