”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 59 (додатки) - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Щербак С.І. Зміна правового статусу дворянства в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Марченко Л.В. Пропаганда переваг німецького способу життя на сторінках україномовної преси рейхскомісаріату «Україна» (1941–1943 рр.)

Філософські науки

Балан Н.В. Хронотоп і його функція у розвитку сюжету в романі Маргарет Етвуд «Сліпий вбивця»
Бандурка А.С. Сім облич мультикультуралізму

Політичні науки

Алієв С.Ш. Теоретичні аспекти інформаційно–аналітичного забезпечення виборчої кампанії
Базів Н.М. Торгівля людьми як сучасна форма рабства
Блінова Є.В. Стратегія державного брендінгу України
Бронєвський В.Ю. Повернення Франції до військових структур НАТО
Бухарев С.В. Вплив британської та французької колоніальних моделей на розвиток африканських країн після отримання ними незалежності
Вовченко К.І. Африканська політика ЄС
Гмирянська К.О. Мережеві технології просування національних інтересів Федеративної Республіки Німеччина
Гринчук М.С. Піар – технології у виборчій кампанії Барака Обами 2012 року
Дзюба Т.З. Внутрішні та зовнішні фактори розпаду Югославії
Диковицька А.М. Середземноморський вектор у зовнішній політиці Ніколя Саркозі
Дикса А.О. Конфліктогенність як фактор нестабільності латиноамериканського регіону
Дирда А.О. Китайська «експансія» в Африці як засіб забезпечення енергетичної безпеки
Ковальчук С.С. Особливості євроінтеграції країн Скандинавії
Корж Ю.В. Конкуренція КНР та інших акторів за вплив на глобальному ринку енергоносіїв
Мариняк С.В. Політика США стосовно загроз національній безпеці в Південній Америці
Мацієвська О.М. Діяльність Організації Американських Держав в умовах структурних змін у ХХІ столітті
Моісеєва А.Ю. Боротьба з тероризмом та контрабандою наркотиків як складова колумбійсько–американських відносин
Плохенко І.C. Конфлікт між офіційним урядом Шрі–Ланки та Тиграми визволення Таміл–Еламу
Рубель К.В. Методологічні підходи до формування політичного іміджу держави на міжнародній арені: Україна
Савчин К.Г. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки в XXI ст.
Сафаров Ф.К. Юрисдикція Міжнародного кримінального суду в питаннях злочинів з використанням зброї масового ураження
Скрибченко Д.О. Інформаційно–аналітичні виміри ментальності і макроідентичності у наукових парадигмах
Станецька В.В. Іміджеве позиціонування США на міжнародній арені
Харченко А.Б. Європейські перспективи держав балканського регіону
Хащевой В.С. Співробітництво Сполучених Штатів і Японії в розвитку стратегії безпеки на регіональному й глобальному рівнях
Швечикова Я.П. Роль і місце України в новому геополітичному просторі
Ярошенко Є.В. Конфлікт у Малі – виклик загальноафриканській безпеці

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Щербак С.И. Изменение правового статуса дворянства в Российской империи во второй половине ХІХ – в начале ХХ века
Марченко Л.В. Пропаганда преимуществ немецкого способа жизни на страницах украиноязычной прессы рейхскомисариата «Украина» (1941–1943 гг.)

Философские науки

Балан Н.В. Хронотоп и его функция в развитии сюжета в романе Маргарет Етвуд «Слепой убийца»
Бандурка А.С. Сім облич мультикультуралізму

Политические науки

Алиев С.Ш. Теоретические аспекты информационно–аналитического обеспечения избирательной кампании
Базив Н.М. Торговля людьми как современная форма рабства
Блинова Е.В. Стратегия государственного брендинга Украины
Броневский В.Ю. Возвращение Франции в военные структуры НАТО
Бухарев С.В. Влияние британской и французской колониальных моделей на развитие африканских стран после получения ими независимости
Вовченко К.И. Африканская политика ЕС
Гмырянская К.О. Сетевые технологии продвижения национальных интересов Федеративной Республики Германии
Гринчук М.С. Пиар – технологии в рамках избирательной кампании Барака Обамы 2012 года
Дзюба Т.З. Внутренние и внешние причины распада Югославии
Диковицкая А.М. Средиземноморский вектор во внешней политике Николя Саркози
Дикса А.А. Конфликтогенность как фактор нестабильности латиноамерианского региона
Дирда А.А. Китайская »экспансия» в Африке как средство обеспечения энергетической безопасности
Ковальчук С.С. Особенности евроинтеграции стран Скандинавии
Корж Ю.В. Конкуренция КНР и других государств на глобальном ринке энергоносителей
Мариняк С.В. Политика США относительно угроз национальной безопасности в Южной Америке
Мациевская Е.М. Деятельность Организации Американских государств в условиях структурных изменений в ХХІ веке
Моисеева А.Ю. Борьба с терроризмом и контрабандой наркотиков как составляющая колумбийско–американских отношений
Плохенко И.С. Конфликт между официальным правительством Шри–Ланки и Тиграми освобождения Тамил–Илама
Рубель К.В. Методологические подходы к формированию политического имиджа государства на международной арене: Украина
Савчин К.Г. Латиноамериканский вектор внешней политики Соединенных Штатов Америки в XXI в.
Сафаров Ф.К. Юрисдикция Международного уголовного суда в вопросах преступлений с использованием оружия массового поражения
Скрибченко Д.А. Информационно–аналитические измерения ментальности и макроидентичности в научных парадигмах
Станецкая В.В. Имиджевое позиционирование США на международной арене
Харченко А.Б. Европейские перспективы государств Балканского региона
Хащевой В.С. Сотрудничество Соединенных Штатов и Японии в развитии безопасности на региональном и глобальном уровнях
Швечикова Я.П. Роль и место Украины в современном геополитическом пространстве
Ярошенко Е.В. Конфликт в Мали – вызов общеафриканской безопасности

CONTENT

Historical studiens

Shcherbak, S.I. The change a legal regulations the nobility in Russian empire on the second part of XIX – in the bigging of XX century
Marchenko, L.V. Propaganda of the benefits of German way of life in the pages of Ukrainian press Reichscommissariat «Ukraine» (1941–1943)

Philosophic sciences

Balan, N.V. The timespace and its function in the development of Margaret Etwood novel’s plot «Blind assassin»
Bandurka, A.S. Seven faces of multiculturalism

Political sciences

Aliyev, S.Sh. The theoretical aspects of informational–analytical provision of election campaign
Baziw, N.M. Human trafficking as a modern type of slavery
Blinova, Y.V. The strategy of the nation branding of Ukraine
Bronevsky, V.Y. France’s return to NATO’s military command structure
Bukharev, S.V. Influence of British and French colonial models on the development of African countries, after becoming independent
Vovchenko, K.I. African Policy of the EU
Gmyrianska, K.О. Network technologies of national interests promotion of Federal Republic of Germany
Grynchuk, M.S.PR – technologies in Barack Obama election campaign–2012
Dziuba, T.Z. Internal and external reason for collapse of Yugoslavia
Dykovytska, A.M. The Mediterranean vector in the foreign policy of Nicolas Sarkozy
Dyksa, A.A. The level of conflicts as the factor of instability in the Latin America region
Dirda, A.O. Chinese «expansion» in Africa as a mean of ensuring of an energy security
Kovalchuk, S.S. Features of the European integration of the Scandinavian countries
Korzh, I.V. The competition of China and other states on the global energu market
Maryniak, S.V. U.S. policy regarding threats to national security in South America
Matsiievska, O.M. The activity of the Organisation of American States given the structural transformations of the XXI century
Moiseieva, A.Y. The fight against terrorism and drug trafficking as part of colombian–american relations
Plokhenko, I.S. The Conflict between the official government of Sri–Lanka and Liberation Tigers of Tamil Eelam
Rubel, K.V. Methodoligical Approaches to Formation of Political Image of a State on the International Arena: Ukraine
Savchyn, K.G. Latin American Foreign Policy of the United States of America in the XXI century
Safarov, F.K. Jurisdiction of the International Criminal Court in matters of crimes involving weapons of mass destruction
Skribchenko, D.O. Informational and analytic dimensions of mentality and macroidentity in scientific paradigms
Stanetska, V.V. The U.S. image positioning in the international arena
Harchenko, A.B. European prospects of the Balkans
Khashchevoi, V.S. Cooperation of the United States and Japan in the development of security strategy at the regional and global levels
Shvechikova, Y.Р. The role and place of Ukraine in the modern geopolitical space
Yaroshenko, E.V. Conflict in Mali – Security Challenge to the Common African Region
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>