”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 60 - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кривошея В.В. Соборницькі ідеї в козацько–гетьманській державі (середина ХVІІ –кінця ХVІІІ ст.)
Коваль Д.П. Роль Ф.Прокоповича в оновленні навчального курсу риторики в Києво –Могилянській академії на початку XVIII ст.
Верховцева І.Г. Українське Подунав’я у слов'яно–романських відносинах в Північно–Західному Причорномор'ї у середньовіччі та ранньомодерну добу: етноконфесійні аспекти
Баковецька О.О. Обмеження владою прав римо–католицької церкви України в 30–х – 90–х роках ХІХ ст.: економічний аспект питання
Герун В.Б. Галицька політика та «Руський сепаратизм»: громадсько–політична діяльність Івана Наумовича у 1860–і роки
Константинова Ю.В. Дворянське землеволодіння на Півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Соколовська Ю.В. Допомога дітям у Харкові в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у межах Ельберфельдської системи
Симоненко І.В. Роль М.О.Павлова в розвитку металургійної промисловості Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Лінецький Л.М. Аграрні перетворення на Україні у першій половині ХХ ст.
Мануїлова К.В. Національне адміністративно–територіальне будівництво в південно–західній Україні у 1920 – 1930–х рр.
Скробач Б.М. Кавалерійські підрозділи Червоної Армії на початковому етапі польсько–радянської війни 1920 р.
Оніпко Т.В. Олександр Билимович про особливості розвитку радянської споживчої кооперації у 1920–і рр.
Гуцалюк І.О. Суд та судочинство в Західній Волині за «Другої» Української Народної Республіки
Лазуренко В.М. Участь заможних верств українського села у діяльності органів сільського самоврядування (1921 – 1924 рр.)
Кулик Ж.І. Формування національної свідомості Олени Теліги
Богдашина О.М. Методика наукових досліджень М.М. Ковалевського
Архірейський Д.В.Від тарифу до тарифу: радянське митно–тарифне регулювання 1924–1927 років
Михайличенко Д.Ю. Всеукраїнський інститут праці та становлення харківської школи наукового менеджменту (1921 – 1930 рр.)
Нікітенко К.В. Приватні банки в парадигмі радянського суспільства: спроба підконтрольного залучення до відбудовчих процесів (історико–ідеологічний аспект)
Срібна М.А. Міжнародний Червоний Хрест і становище військовополонених в роки Другої світової війни
Титаренко О.Ю. Еволюція образу Німеччини в свідомості населення Донеччини в період Великої Вітчизняної війни
Абакумова В.І., Панченкова Н.О. Роль Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів в контексті соціально–економічного життя УРСР у 1958–1964 рр.
Петасюк О.І. Національне мистецтво у державотворчому процесі України постновітнього періоду
Заблоцька Н.В. Стан православного населення в УРСР на початку 1960–х – середині 1980–х рр.
Клименко О.В. Трансформація нормативно–правової бази вищої освіти України в умовах входження в Європейський освітній простір (2004–2011 рр.)
Корольова Г.І. Погляди селян на суспільно–політичний лад України крізь призму виборів народних депутатів (1970–і – 1985 рр.)
Кульчицька О.В. Україна – ЮНЕСКО: кроки історичного партнерства
Кравцов Г.Ю. Українсько–американське стратегічне партнерство 1995–1999 рр. у періодиці США
Бородай І.С. Технологічні основи розвитку скотарства України
Сіроченко Г.В. Політичні репресії 20–30–х років ХХ ст. на території України: історіографія питання
Воронянський О.В., Скляр В.М. Визначення сутності поміщицького господарства Російської імперії на початку ХХ ст. у радянській та українській історіографії ХХ ст.
Коваленко Т.В. Розвиток історичного краєзнавства на Херсонщині другої половини ХХ ст.: джерельна база та історіографія проблеми
Трофімук Т.М. Правове зрівняння юдеїв з християнами у виконанні рекрутської повинності у Російській імперії в ХІХ ст.
Євдокимов М.О. Особливості історії Вітчизняної війни 1812 року у віршах та піснях: глас ліри, глас народу
Морозов О.В. Митна ідеологія Російської імперії у ХУШ ст.
Насер Ф.А. Росія та Іран в кінці першого десятиріччя ХХI ст.
Орлова Т.В. Єгипет: парадокси модернізації на арабський лад
Меликова З.Е. Геополітичні інтереси Європейського Союзу на Південному Кавказі
Стремецька В.О. Виникнення нових форм допомоги дітям в країнах Європи та Америки у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Морозова І.В. Листи Семена Романовича Воронцова до Олександра Романовича Воронцова як джерело з історії пролонгації англо–російського торгівельного договору 1766 р.
Вєтрова Г.В. Економічний розвиток Південної Бессарабії в останній чверті ХІХ ст.
Галай М.П. Система підготовки вчителів Другої Речі Посполитої у 1932 – 1939 роках
Звягіна О.М. Вироблення нового курсу зовнішньої політики Польщею у 1990–і роки
Рагімова С.С. Система управління Дербентом у ХП–ХУ ст.
Йєтирмишлі Г.Г. Азербайджанський селянин в період від радянської окупації до нової економічної політики
Сєідбейлі М.Г. Міграційні процеси та формування азербайджанської діаспори
Андросович О.Г. Фактор ісламу у розвитку гендерних відносин на Близькому та Середньому Сході у ХХ– початку ХХІ ст.
Бахишов В.Б. Право митного імунітету та сфери його застосування в Чухур–Саадському беглярбегстве
Губадогли Н. Походження географічної назви Зангілан
Мамедханова М.А. Художньо–стилістичні особливості безворсових килимів з колекції Державного музею азербайджанського килима та народно–прикладного мистецтва
Романовський В.С. Значення топонімічних досліджень для пам’яткознавства
Ніколаєв М.І. Деякі спільні принципи формування епонімних списків Мілета та Ольвії
Пилипчук Я.В. Осілість та землероби у Дашт–і Кипчак
Ахмедова Л.Ш. Ранні середньовікові кургани південно–східного Ширвану

Філософські науки

Ведмедєв В.М. Екзистенціальна сутність абсурдного
Гвоздецька О.О. Символічний бунт у віртуальному просторі: поза межами істини/брехні
Глухова О.Г. Онтогносеологічна природа ідеального образу
Воропаєва В.Г. Проблеми цілісності особистості в умовах кризового буття: соціально–антропологічний аналіз
Попович М.Д. Антропологічні аспекти сучасної епістемології
Козуб О.О. Поняття космополітизму в загальнофілософському контексті
Литвинчук О.В. Концептуалізація маргінальності: основні підходи
Льовкіна О.Г. Постановка проблеми діяльності в історії філософії
Касьянов Д.В. Наука на варті екобезпечного розвитку людства
Ібрагімли З. Інтелектуальний капітал: соціально–філософський аналіз
Горбатюк Т.В. Наука ХХІ ст.: проблема формування нової космологічної парадигми
Шамша І.В. Діалектика буття та часу в концепції Платона
Боборикін В.Ю. Проблема «життя людини» в філософії Ортегі–і–Гассета
Содомора П.А. Корелятивні терміни: особливості відтворення семантики (на матеріалі «Суми теології» Томи з Аквіну)
Єременко О.М. Деякі особливості античного історизму (на прикладі «Історії» Амміана Марцелліна)
Данилова Т.В. Специфіка розуміння мудрості у пам’ятці «Стефаніт і Іхнілат»
Александровська В.М. Концепція «культурального несвідомого» в філософії психоаналізу Джозефа Ґендерсона
Якимець Н.Р. Філософсько–етичний аналіз феномену праці у науковій спадщині Кароля Войтили
Меджидова Ш. Прихильність до наук та знань у творчості Алі ібн Абу Таліба
Абашнік В.О. В.Н. Каразін (1773–1842) та запрошення Й.Г. Фіхте до Харкова
Поцюрко О.Ю. Національний вимір свободи в творчій спадщині Д. Донцова
Димитрова Л.М., Димитров В.Ю. Націотворчі тенденції в українському ментальному просторі
Литовченко В.П. Історико–філософський аналіз уявлень про ідеал в радянських та українських дослідників
Фітьо В.Я. Герменевтична інтерпретація мови як середовища розуміння
Артюшенко О.М. Сучасні риси української ментальності
Краснокутський О.В. Шляхи оптимізації розвитку ідеології державотворення та системи державної влади в Україні
Лебедєв В.О. Філософська проблематика популярних комп’ютерних ігор
Степанюк Д.Л. Проблема насилля в культурно–релігійній сфері суспільного життя
Дулін П.Г. Православ’я у системі духовних цінностей
Абілова З. Зникнення та його місце в теології Дванадцаті (Існяяшяри)
Аксьонова В.І. Міжкультурна комунікація як процес глобалізованого соціуму: теоретико–філософський дискус
Магаляйш де Соуза Остапенко С.А. Концептуальна модель міжкультурного діалогу –«відповідь» на «виклики» сучасності
Литвин Я.М. Розуміння культури як універсального способу людського буття представниками соціально–антропологічної школи
Дербак М.Ю. Поняття і структура екологічної культури особистості
Алієва З. Просвітництво як явище світової культури
Ухов О.С. Антропологія колективної робінзонади в кінематографі та літературі
Хилько М.М. Електронне книговидання в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи
Мухаммедалі С. Основні джерела ісламської філософії як основи загальної культури та загальнолюдських цінностей
Аладдін М.М. Роль культури в розвитку туризму між Іраном та Азербайджаном
Поліщук О.С. Колективна дія громадянського суспільства на перехідному етапі розвитку
Тополь О.В. Види соціальної допомоги обумовлені спрямованістю та характерологічними рисами українців
Буяшенко В.В. Соціальне піклування: основні аспекти концептуалізації
Осетрова O.O. Зайнятість як соціальний суїцидальний чинник
Кац М.М. Державна сімейна політика України як чинник стабілізації суспільства
Шелехов Є.О. Місце благодійності в системі соціально–філософських категорій
Уваркіна О.В. Легітимація «педагогічної матриці» української освіти
Вернидуб Р.М. Організація професійної підготовки в провідних університетах України
Жорнова О.І., Жорнова О.І. До увиразнення невідрефлексованого результату вищої освіти: середній клас – основний вчинок чи побічний продукт вітчизняних вишів?
Кавалеров В.А. Методологія підходів у реалізації інноваційних проектів у освітньому процесі
Краснікова О.В. Потенціал освіти та виклики сьогодення: до питання про міру валідності
Павлова Г.В. Трансформація якості освіти
Ашиток Н.І. Інвалідність як соціальний феномен у глобалізованому світі: освітній аспект
Бессалова Т.В. Можливості та перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні
Варенко В.М. Інтегративний характер дисципліни «Системний аналіз інформаційних процесів» у системі фахової підготовки майбутніх документознавців

Політичні науки

Євтушенко О.Н., Лушагіна Т.В. Громада в політичних поглядах українських народників другої половини ХІХ ст..
Косьмій Ю.В. Особливості політизації етнонаціональних спільнот в Україні
Підкуркова І.В. Вплив права на розвиток громадянського суспільства в Україні
Бурдяк В.І., Руда Л.А. Політичні цінності в цивілізаційному розвитку сучасної України
Турчин Я.Б. Основні складові українсько–китайської співпраці на шляху до стратегічного партнерства
Висоцький О.Ю. Держава як суб’єкт здійснення технологій легітимації політичної влади
Джига Т.В. Основні чинники легітимації політичної влади
Кіндратець О.М. Глобальне суспільство: сутність та особливості
Конон Н.Є. Теоретичні засади дослідження публічної політики в сучасній політичній науці
Третяк О.А. Політичний зміст феномену публічної сфери у світовій соціально–філософській традиції
Циркін І.М. Зміна типу політичної системи як основа формування політичної культури особистості трансформаційного суспільства
Денисюк С.Г. Соцієтальний капітал політичної комунікації
Забродіна О.В. Концепції бюрократії поствеберівської доби та їхня роль в осмисленні сучасного політичного процесу
Бобрук А.М. Політичний імідж як форма політичної мімікрії
Гурицька М.С. Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства
Дерев’янко С.М. Референдум як демократичний політичний інститут: проблеми інституціоналізації
Рихлік В.А. PR в сучасному політичному житті
Гедікова Н.П. Індивідуалізм як базова одиниця сучасного лібералізму
Яцура К.Г. Лібералізм як ідейно–теоретична основа відкритого суспільства
Березинський В.П. Синергетичний підхід у дослідженнях процесів самоорганізації територіальних громад
Стадник О.П. Ліберальні підходи в контексті суспільних змін у Європі XVII–XVIII ст.
Артьомова Є.С. Євроскептицизм як мейнстрім сучасного політико–ідеологічного простору ЄС
Магда Є.В., Лободаєв В.М. Організація Договору колективної безпеки як інструмент відновлення впливу Росії на пострадянському просторі
Остап’як В.І. Росія: альтернативна модель демократизації
Булик М.В. Соціально–політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції у поглядах вітчизняних науковців
Ржевська Н.Ф. Інституційний вимір політичного аналізу і прогнозування в США
Романенко О.В. Політична комунікація в мережі Інтернет: польський досвід
Шелейко О.В. Набуття Пакистаном та Індією ядерної зброї як фактор укріплення стабільності в Південній Азії
Мокляк С.П. Офсетна політика Держави Кувейт при імпорті озброєння та військової техніки
Двуреченська О.С. Кашмірська проблема: еволюція та сучасний стан
Джафаров С.Т. Національний державний устрій Азербайджану та його взаємозв’язок з інтеграційними процесами у світі

Наукове життя

Король В. Ю. Рецензія на монографію: Сегеда С.П. Створення та розвиток української військової преси (ХХ – початок ХХІ століття)
Литвин М.Р. Рецензія на монографію: Соляр І.Я. Зовнішні орієнтації національно–державницьких партій Західної України (1923 – 1939). – Львів, 2011.
Магда Є.В. Рецензія на монографію: Овчар І.В. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985–1991 рр.). – К.: Видавництво ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2011. – 228 с.
Набока С.В., Казьмирчук Г.Д. Новий підручник з історії української культури. Рецензія на підручник: Довжук І. В. Історія культури України: Підручник / Довжук Ігор Володимирович. – Луганськ: Вид–во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 552 с.
Фіров П.Т. Рецензія на монографію: Козлов М.М. Місце та роль служителів язичницького культу в релігійному та політичному житті східних слов’ян (IX–XI ст.) / Козлов Михайло Миколайович. – Миколаїв. – Видавництво МДГУ ім. П. Могили. – 2007. – 190 с.

Додатки

Філософскі науки

Балан Н.В. Пуританська концепція гріха як провідний мотив роману Н. Готорна «Багряна літера»

Політичні науки

Рижков М.М., Керимова Н.С. Специфіка використання маніпулятивних технологій під час передвиборчої кампанії в РФ 2011 року
Шелейко О.В. Можливість набуття терористичними угрупованнями ядерної зброї
Каракуц А.М., Бугар А.А. Роль жінки у дипломатії: історія, сучасні тенденції та перспективи

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кривошея В.В. Соборницкие идеи в казацко–гетманском государстве (середина ХVІІ – конец ХVІІІ ст.)
Коваль Д.П. Роль Ф.Прокоповича в обновлении учебного курсу риторики в Киево – Могилянской академии на начале XVIII в.
Верховцева И.Г. Украинское Придунавье в славяно–романских отношениях в Северо–Западном Причерноморье в средневековье и раннемодерную эпоху: этноконфессиональные аспекты
Баковецкая О.А. Ограничение властью прав римско–католической церкви Украины в 30 – 90 годах ХІХ столетия: экономический аспект вопроса
Герун В.Б. Галицкая политика и «Руский сепаратизм»: общественно–политическая деятельность Ивана Наумовича в 1860–х годах
Константинова Ю.В. Дворянское землевладение на Юге Украины во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.
Соколовская Ю.В. Помощь детям в Харькове во второй половине ХІХ – в начале ХХ ст. в рамках Ельберфельдской системы
Симоненко И.В. Роль М.А. Павлова в развитии металлургической промышленности Юга Украины (вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.)
Линецкий Л.М. Аграрные преобразования на Украине в первой половине ХХ столетия
Мануилова Е.В. Национальное административно–территориальное строительства в юго–западной Украине в 1920 – 1930 – х гг.
Скробач Б.Н. Кавалерийские подраздления Красной Армии на начальном этапе польско–советской войны 1920 г.
Онипко Т.В. Александр Билимович об особенностях развития советской потребительской кооперации в 1920–е гг.
Гуцалюк И.А. Суд и судопроизводство в Западной Волыни за «Второй» Украинской Народной Республики
Лазуренко В.Н. Участие зажиточных слоев украинского села в деятельности органов сельского самоуправления (1921 – 1924 гг.)
Кулик Ж.И. Формирование национального сознания Елены Телиги
Богдашина Е.Н. Методика научных исследований М.М. Ковалевского
Архирейский Д.В. От тарифа к тарифу: советское таможенно–тарифное регулирование 1924–1927 годов
Михайличенко Д.Ю. Всеукраинский институт труда и становление харьковской школы научного менеджмента (1921 – 1930 гг.)
Никитенко К.В. Частные банки в парадигме советского общества: попытка подконтрольного привлечения к восстановительным процессам (историко–идеологический аспект)
Срибная М.А. Международный Красный Крест и положения военнопленных в годы Второй мировой войны
Титаренко Е.Ю. Эволюция образа Германии в сознании населения Донбасса в период Великой Отечественной войны
Абакумова В.И., Панченкова Н.А. Роль Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов в контексте социально–экономической жизни УССР 1958–1964 гг
Петасюк Е.И. Национальное искусство в процессы государственного развития Украины постновейшего периода
Заблоцкая Н.В. Состояние православного населения УССР в начале 1960–х – средине 1980–х гг.
Клименко О.В. Трансформация нормативно–правовой базы высшего образования Украины в условиях вхождения в Європейское образовательное пространство (2004–2011 гг.)
Королева Г.И. Взгляды крестьян на общественно–политический строй Украины через призму выборов народных депутатов (1970-е – 1985 гг.)
Кульчицкая Е.В. Украина – ЮНЕСКО: шаги исторического партнерства
Кравцов Г.Ю. Украинско–американское стратегическое партнерство 1995–1999 гг. в периодике США
Бородай И.С. Технологические основы развития скотоводства Украины
Сироченко А.В. Политические репрессии 20–30–х годов ХХ столетия на территории Украины: историография проблемы
Воронянский А.В., Скляр В.Н. Определение сущности помещичьего хозяйства Российской империи в начале ХХ в. в советской и украинской историографии ХХ в.
Коваленко Т.В. Развитие исторического краеведения на Херсонщине второй половины ХХ века: источники и историография проблемы
Трофимук Т.М. Правовое уравнивание евреев с христианами в исполнении рекрутской повинности в Российской империи в XIX в.
Евдокимов Н.А. Особенности истории Отечественной войны 1812 года в стихах и песнях: глас лиры, глас народа
Морозов О.В. Таможенная идеология Российской империи в XVIII в.как источник по истории пролонгации англо–российского торгового договора 1766 г.
Насер Ф.А. Россия и Иран в конце первого десятилетия ХХI в.
Орлова Т.В. Єгипет: парадокси модернізації на арабський лад
Меликова З.Э. Геополитические интересы Европейского Союза на Южном Кавказе
Стремецкая В.А. Возникновение новых форм помощи детям в странах Европы и Америки во второй половине ХІХ – в начале ХХ в.
Морозова И.В. Письма Семена Романовича Воронцова к Александру Романовичу Воронцову
Ветрова А.В. Экономическое развитие Южной Бессарабии в последней четверти ХІХ ст.
Галай Н.П. Система подготовки учителей Второй Речи Посполитой в 1932 – 1939 годах
Звягина А.М. Разработка нового курса внешней политики Польшей в 1990–е годы
Рагимова С.С. Система управления Дербентом в XII–XV вв.
Йетирмишли Г.Г. Азербайджанский крестьянин в период перехода от советской оккупации к новой экономической политике
Сеидбейли М.Г. Миграционные процессы и формирование азербайджанской диаспоры
Андросович А.Г. Фактор ислама в развитии гендерных отношений на Ближнем и Среднем Востоке в ХХ – начале ХХI в.
Бахышов В.Б. Права налогового иммунитета и сферы его применения в Чухур– Саадском беглярбегстве
Губадоглы Н. Происхождение географического наименования Зангилан
Мамедханова М.А. Художественно – стилистические особенности безворсовых ковров из коллекции Государственного музея азербайджанского ковра и народно – прикладного искусства
Романовский В.С. Значение топонимических исследований для памятниковедения
Николаев Н.И. Некоторые общие принципы формирования эпонимных списков Милета и Ольвии
Пилипчук Я.В. Оседлость и землндельцы в Дешт–и–Кыпчак
Ахмедова Л.Ш. Раннесредневековые курганы юго–восточного Ширвана

Философские науки

Ведмедев В.М. Экзистенциальная сущность абсурдного
Гвоздецкая О.А. Символический бунт в виртуальном пространстве: за пределами истины/лжи
Глухова О.Г. Онтогносеологическая природа идеального образа
Воропаева В.Г. Проблемы целостности личности в условиях кризисного бытия: социально–философский анализ
Попович Н.Д. Антропологические аспекты современной эпистемологии
Козуб О.А. Понятие космополитизма в общефилософском контексте
Литвинчук О.В. Концептуализация маргинальности: основные подходы
Лёвкина Е.Г. Постановка проблемы деятельности в истории философии
Касьянов Д.В. Наука на стаже экобезопасного развития человечества
Ибрагимли З. Интеллектуальный капитал: социально–философский анализ
Горбатюк Т.В. Наука ХХІ в.: проблема формирования новой космологической парадигмы
Шамша И.В. Диалектика бытия и времени в концепции Платона
Боборыкин В.Е. Проблема «жизни человека» в философии Ортеги–и–Гассета
Содомора П.А. Коррелятивные термины: особенности отображения семантики (на материале «Суммы теологии» Томы Аквинского)
Ерёменко А.М. Некоторые особенности античного историзма (на примере «Истории» Аммиана Марцеллина)
Данилова Т.В. Специфика понимания мудрости в памятнике «Стефанит и Ихнилат»
Александровская В.Н. Концепция «культурального бессознательного» в философии психоанализа Джозефа Хендерсона
Якимец Н.Р. Философско–етический анализ феномена труда в научном наследии Кароля Войтылы
Меджидова Ш. Благосклонность к наукам и знаниям в творчестве Али ибн Абу Талиба
Абашник В.А. В.Н. Каразин (1773–1842) и приглашение Й.Г. Фихте в Харьков
Поцюрко О.Ю. Национальное измерение свободы в творческом наследстве Д.Донцова
Димитрова Л.М., Димитров В.Ю. Нациотворческие идеи в украинском ментальном пространстве
Литовченко В.П. Историко–философский анализ представлений об идеале в советских и украинских исследователей
Фитьо В.Я. Герменевтическая интерпретация языка как среды понимания
Артюшенко О.Н. Современные черты украинской ментальности
Краснокутский А.В. Пути оптимизации развития идеологии государственного строительства и системы государственной власти в Украине
Лебедев В.А. Философская проблематика популярных компьютерных игр
Степанюк Д.Л. Проблема насилия в культурно–религиозной сфере общественной жизни
Дулин П.Г. Православие в системе духовных ценностей
Абилова З. Исчезновение и ее место в теологии Двенадцати (Исняяшяри)
Аксенова В.И. Межкультурная коммуникация как процесс: теоретико–философский дискурс
Магаляйш де Соуза Остапенко, С.А. Концепуальная модель межкультурного диалога – «ответ» на «вызовы» современности
Литвин Я.М. Понимание культуры как универсального способа человеческого бытия представителями социально–антропологической школы
Дербак Н.Ю. Понятия и структура экологической культуры личности
Алиева З. Просвещение как явление мировой культуры
Ухов А.С. Антропология коллективной робинзонады в кинематографе и литературе
Хилько М.Н. Электронное книгоиздание в Украине: современное состояние, проблемы, перспективы
Мухаммедали С.Основные источники исламской философии как основы общей культуры и общечеловеческих ценностей
Аладдин М.М. Роль культуры в развитии туризма между Ираном и Азербайджаном
Полищук А.С. Коллективное действие гражданского общества на переходном этапе развития
Тополь О.В. Виды социальной помощи обусловленные направленностью и характерологическими чертами украинцев
Буяшенко В.В. Социальная забота: основные аспекты концептуализации
Осетрова О.А. Занятость как социальный суицидальный фактор
Кац М.Н. Государственная семейная политика Украины как фактор стабилизации общества
Шелехов Е.А. Место благотворительности в системе социально–философских категорий
Уваркина Е.В. Легитимация «педагогической матрици» украинского образования
Вернидуб Р.М. Организация профессиональной подготовки в ведущих университетах Украины
Жорновая О.И., Жорновая Е.И. К различению неотрефлексированного результата высшего образования: средний класс – основной поступок или побочный продукт отечественных вузов?
Кавалеров В.А. Методология подходов в реализации инновационных проектов в образовательном процессе
Красникова О.В. Потенциал образования и вызовы настоящего: к вопросу о мере валидности
Павлова А.В. Трансформация качества образования
Ашиток Н.И. Инвалидность как социальный феномен в глобализованном мире: образовательный аспект
Бессалова Т.В. Возможности и перспективы развития дистанционного образования в Украине
Варенко В.М. Интеграционный характер дисциплины «Системный анализ информационных процессов» в системе профессиональной подготовки будущих документоведов

Политические науки

Евтушенко А.Н., Лушагина Т.В. Община в политических взглядах украинских народников второй половины XIX века
Косьмий Ю.В. Особенности политизации этнонациональных сообществ в Украине
Подкуркова И.В. Влияние права на развитие гражданского общества в Украине
Бурдяк В.И., Руда Л.А. Политические ценности в цивилизационном развитии современной Украины
Турчин Я.Б. Основные составляющие украинско–китайского сотрудничества на пути к стратегическому партнерству
Высоцкий А.Ю. Государство как субъект осуществления технологий легитимации политической власти
Джига Т.В. Основные факторы легитимации политической власти
Киндратец Е.Н. Глобальное общество: сущность и особенности
Конон Н.Е. Теоретические основы исследования публичной политики в современной политической науке
Третяк О.А. Политический смысл феномена публичной сферы в мировой социально–философской традиции
Циркин И.М. Смена типа политической системы как основа формирования политической культуры личности трансформирующегося общества
Денисюк С.Г. Социетальный капитал политической коммуникации
Забродина Е.В. Концепции бюрократии поствеберовского периода и их роль в осмыслении современного политического процесса
Бобрук А.Н. Имидж как форма политической мимикрии
Гурицкая М.С. Социальная работа как фактор формирования гражданского общества
Деревянко С.Н. Референдум как демократический политический институт: проблемы институционализации
Рихлик В.А. PR в современной политической жизни
Гедикова Н.Ф. Индивидуализм как базовая единица современного либерализма
Яцура Е.Г. Либерализм как идейно–теоретическая основа открытого общества
Березинский В.П. Синергетический подход в исследованиях процессов самоорганизации территориальных общин
Стадник О.П. Либеральные подходы в контексте общественных перемен в Европе XVII – XVIII века
Артемова Е.С. Евроскептицизм как мэйнстрим современного политико–идеологического пространства ЕС
Магда Е.В., Лободаев В.Н. Организация Договора коллективной безопасности как инструмент восстановления влияния России на постсоветском пространстве
Остапяк В.И. Россия: альтернативная модель демократизации
Булык М.В. Социально–политическое развитие Греции в условиях европейской интеграции во взглядах отечественных ученых
Ржевская Н.Ф. Институциональное измерение политического анализа и прогнозирования
Романенко Е.В. Политическая коммуникация в сети Интернет: польский опыт
Мокляк С.П. Оффсетная политика Государства Кувейт при импорте вооружения и военной техники
Двуреченская А.С. Кашмирская проблема: эволюция и современное состояние
Джафаров С.Т. Национальное государственное устройство Азербайджана и его взаимосвязь с интеграционными процессами в мире
Шелейко А.В. Приобретение Пакистаном и Индией ядерного оружия как фактор укрепления стабильности в Южной Азии

Научная жизнь

Король В.Ю. Рецензия на монографию: Сегеда С.П. Создание и рaзвитие украинской военной прессы (ХХ – начала ХХІ века)
Литвин М.Р. Рецензия на монографию: Соляр І.Я. Зовнішні орієнтації національно–державницьких партій Західної України (1923 – 1939). – Львів, 2011.
Магда Е.В. Рецензия на монографию: Овчар І.В. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985–1991 рр.). – К.: Видавництво ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2011. – 228 с.
Набока С.В., Казьмирчук Г.Д. Новый учебник по истории украинской культуры. Рецензия на учебник: Довжук І. В. Історія культури України: Підручник / Довжук Ігор Володимирович. – Луганськ: Вид–во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 552 с.
Фиров П.Т. Рецензия на монографию: Козлов М.М. Місце та роль служителів язичницького культу в релігійному та політичному житті східних слов’ян (IX–XI ст.) / Козлов Михайло Миколайович. – Миколаїв. – Видавництво МДГУ ім. П. Могили. – 2007. – 190 с.

Приложение

Философские науки

Балан Н.В.. Пуританская концепция греха как основной мотив романа Н. Готорна «Алая буква»

Политические науки

Рижков М.М., Керимова Н.С. Специфика использования манипулятивных технологий во время предвыборной кампании в РФ в 2011 г.
Шелейко А.В. Возможности приобретения террористическими группировками ядерного оружия
Каракуц А.Н., Бугар А.А. Роль женщины в дипломатии: современные тенденции и перспективы

CONTENT

Historical studiens

Kryvosheya, V.V. Sobornist’ ideas in Cossacks Hetmanate in the middle ХVІІ – late ХVІІІ
Koval, D.Р. F.Prokopovych’s Role in Updating the Curriculum Rhetoric in Kyiv – Mohyla Academy at the Beginning of the XVIII Century
Verkhovtseva, I.G. Ukrainian Danube Region in Slavonic–Romanic relations in the North–Western Black Sea Region in Middle Ages and in the early modern period: ethno–confessional aspects
Bakovets’ka, O.О. Limiting the power of rights of the Roman Catholic Church of Ukraine in the 30 – 90 years of the nineteenth century: the economic aspect of the issue
Gerun, V.B. Galician policy and «Ruskij separatism»: political activity of Ivan Naumovich in the 1860 s
Konstantinova, Y.V. Noble estates in the South of Ukraine in the second half of XIX – early XX century
Sokolovskaya, Y.V. The help to children in Kharkov in the second half of XIX – the beginning of the XX century within the limits of Elberfeldsky system
Simonenko, I.V. A role of M.A.Pavlov is in development of metallurgical industry on the South of Ukraine (second half of ХІХ – beginning of XX century)
Linetsky, L.М. Agrarian reforms in Ukraine in the first half of the twentieth century
Manuylova, K.V. National administrative–territorial construction in the southwest Ukraine in 1920–1930–th
Skrobach, B.М. Red Ukrainian Galician Army in the Polish – Soviet war in 1920
Onipko, T.V. Alexander Bilimovich about the peculiarities of development of the Soviet consumer cooperation in 20–ies of the twentieth century
Gutsaliuk, I.O. Court and rule–making in Western Volyn’ after «Second» Ukrainian People’s Republic
Lazurenko, V.M. Рarticipation of Ukrainian well–off villagers in the work of self–governing bodies (1921 – 1924 years)
Kulyk, Zh.І. The formation of national consciousness of Olena Teliga
Bogdashina, О.М. Мethods of historical research of M. M. Kowalewsky
Arkhireiskyi, D.V. From a tariff to the tariff: soviet custom–tariff adjusting 1924–1927
Mikhaylichenko, D.Y. All–Ukrainian institute of labor and formation of the Kharkiv scientific school of management (1921 – 1930)
Nikitenko, K.V. Рrivate banks within the paradigm of the soviet society: an attempt at controlled involvement into recovery processes (historical and ideological aspect)
Sribna, M.A. International Red Cross and position of prisoners of war in the years of Second World war
Tytarenko, E.J. The image of Germany in the conciousness of population of Donbass during the Great Patriotic War
Abakumova, V.I, Panchenkova, N.A. A role of society of inventors and rationalizers in the context of socio–economic life of Ukraine in 1958–1964
Petasuk, О.І. National art in political process of Ukraine of the latest period
Zablotska, N.V. Condition of the Orthodox population in the Ukrainian SSR in the early 1960s – mid 1980s
Klymenko, O.V. Transformation of normative – legal framework of higher education in Ukraine joining the European Education Space (2004 –2011)
Korolyova, G.I. Looks of peasants to the social and political line–up of Ukraine through the prism of elections of folk deputies (1970 – 1985)
Kulchitska, О.V. Ukraine –UNESCO: steps of historical partnership
Kravtsov, G.Y. Ukrainian–American strategic partnership 1995–1999 in the USA periodic
Boroday, I.S. Technological bases of development of cattle breeding in Ukraine
Sirochenko, A.V. Political repressions in Ukraine in the 20–30–th ХХ century in Ukraine: historiography of problem
Voronyansky, O.V., Sklar, V.M. Defining the essence of the landlord economy of the Russian Empire in the early ХХ century in the Soviet and Ukrainian historiographyof the ХХ century
Kovalenko, T.V. The development of historical local studies in Kherson region in the second half of the ХХth century: sources and historiography of the subject
Тrofimuk, Т.М. Legal equalization of the Jews by Christians in the performance of military conscription duties in the Russian Empire in the nineteenth century
Evdokimov, М.О. Features of history of Patriotic war of 1812 in verses and songs: voice of lyre, voice of people
Morozov, О.V. Customs ideology of the Russian empire in XVIII century
Naser, F.A. Russa and Iran in the end of first decade of the XXI century
Orlova, T.V. Egypt: paradoxes of modernization Arabian way
Malikova, Z.E. Geopolitical interests of the European Union in the Southern Caucasus
Stremetska, V.A. Appearing of new forms of the help to children in the countries of Europe and America in the second half of the ХІХth – the beginning of the ХХth century
Morozova, I.V. Letters of Semen Romanovich Worontzow to Alexander Romanovich Woronzow as the source on the history of prolongation of anglo–russian commercial treaty of 1766
Vetrova, G.V. Economical development of South Bessarabia in the last quarter of the XIX–th century
Galai, M.Р. The system of training teachers in the Second Polish Republic in 1932 – 1939 years
Zvyagina, О.M. Creative a new course of foreign policy of Poland in the nineties of the twentieth century
Rahimova, S.S. The administrative system of Derbent of the XII–XV centuries
Yetirmishli, G. Azerbaijani peasant during the transition from the Soviet occupation to the New Economic Policy
Seyidbeyli, M.H. Migratori processes and forming of the Azerbaijanian diaspore
Androsovich, О.G. The impact of Islam on gender relationships development in the Middle East during ХХ–ХХІ century
Bakhishov ,V.В. The rights of tax immunity and the sphere of its application in Chukhur–Sad baylarbayliyi
Gubadoglu, N. Origin of the geographical name Zangilan
Mamedkhanova, M.A. Artistic and stylistic features of pile–less rugs from the collection of the State Museum of Azerbaijani Carpets and Folk Applied Arts
Romanovsky, V.S. Toponymic studies and their significance for the monument science
Nikolayev, M.I. Some general principles of formation of eponymous lists of Miletus and Olbia
Pylypchuk, Y.V. Settled way of life and farmers in the Dasht–i Qipchaq
Ahmadova, L.Sh.About one of the group of kurgans of the South–Eastern Shirwan

Philosophic sciences

Vedmedev, V.М. Existential essence of absurdity
Gvozdetskaya , O.A. The Symbolic Riot in Virtual Space: beyond truth/lie
Glukhova, O.G. The Onto–gnoseological Nature of Ideal Model
Voropaeva, V.G. Problems of integrity of the person in conditions of crisis life: the socially–philosophical analysis
Popovich, М.D. Anthropological aspects of modern epistemology
Kozub, O.О. Concept of cosmopolitanism in common philosophical context
Litvinchuk, O.V. The conceptualization of marginality: the main approaches
Leovkina, О.G. Problem of the activity in the history of philosophy
Kasyanov, D.V. Science on the guard of ecosafe human development
Ibragimli, Z. Intellectual capital: social – philosophical analysis
Gorbatiuk, T.V. Science of the XXI century: The Problem of Forming of the New Cosmological Paradigm
Shamsha, I.V. The dialectics of being and time in the concept of Plato’s
Boborykin, V.Y. The problem of «human life» in the philosophy of Ortega– y– Gasset
Sodomora, Р.А. Correlative Terms: pequliarities of reproduction of semantics (based on «Summa Theologiae» by St. Thomas)
Yeremenko, О.M. Some featunes of the antique historical method (with Ammiane Marcelline’s «History» as a model)
Danylova, T.V. Particularities of Understanding of Wisdom in the Manuscript «Stephanit and Ichnilat»
Alexandrovskaya, V.M. The Conseption of the «Cultural Unconscious» in Philosophy of Psychoanalysis of Josef Henderson
Yakymets, N.R. Philosophical–ethical analysis of the phenomenon of labor in the scientific legacy of Karol Wojtyla
Mejidova, Sh. Benevolence to science and knowledge in the activities of Abu ibn Abu Talib
Abashnik, V.O. V.N. Karazin (1773–1842) and the invitation of J.G. Fichte to Kharkiv
Potsyurko, O.Y. The national measuring of freedom is in the creative inheritance of D. Donzow
Dymytrova, L.М., Dymytrov, V.Y. Trends In Ukrainian nation creation of mental spaces
Litovchenko, V.P. The Historico–philosophical analysis of representations about an ideal in the Soviet and Ukrainian researchers
Fityo, V.Y. Hermeneutic interpretation of language as a medium of understanding
Artyushenko, O.M. Modern features of Ukrainian mentality
Krasnokytsky, О.V. Ways of the optimization of the development of the ideology of state building and system of power of the state in the Ukraine
Lebediev, V.О. Philosophical problems of the popular computer games
Stepanyuk, D.L. The problem of violence in the cultural–religious sphere of public life
Dulin, P.G. Orthodoxy in spiritual values
Abilova, Z. The disappearance and its place in the theology of Twelve (Isnyayashyari)
Aksyonova, V.I. Intercultural communication as process of globalization society: teoretiko–philosophical diskurs
Magalhaes de Sousa Ostapenkо, S.A. Conceptual model of intercultural dialogue – is an «answer» to «calls» of modernity
Litvin, Y.М. Understanding culture as a universal mode of human being representatives of socio–anthropological school
Derbak, M.U. The concept and structure of ecological culture of a personality
Aliyeva, Z. Enlightenment as a phenomenon of the Word’s Culture
Ukhov, О.S. Anthropology Collective Robinson Crusoe in film and literature
Khylko, M.M. Electronic publishing in Ukraine: current state, problems and prospects
Muhammedali, S. The main sources of Islamic philosophy as a common culture and common human value
Alaeddin M.M. Тhe role of culture in tourism relationships development between Iran and Azerbaijan
Polishchuk, O.S. Collective Activity of Civil Society at the Transitional Stage of Development
Topol, O.V. Types of social assistance caused by orientation and characteristic features of the Ukrainians
Buyashenko, V.V. Social care: basic aspects of the conceptualization
Osetrova, O.O. The busyness as a social suicidal factor
Kats, M.N. The state family policy of Ukraine as a factor of stabilization of society
Shelehov, Y.O. The Place of Charity in the System of the Categories of Social Philosophy
Uvarkina, О.V. Legitimization of «pedagogical matrix» of Ukrainian education
Vernydub, R.M. Organization of professional training in leading universities of Ukraine
Zhornova, O.І., Zhornova, О.І. To distinguish unreflected resultant higher education: middle class – the act or by–product of local schools?
Kavalerov, V.А. The Methodology of Innovation Projects Realisation in Educational Processes
Krasnikova, O.V. Educational potential and today’s challenges: a question of validity
Pavlova, G.V. The Transformation of the Quality of Education
Ashitok, N.I. Incapability as a social phenomenon in a globalized world: an educational aspect
Bessalova, T.V. Possibilities and prospects of development of distance education in Ukraine
Varenko, V.M. Integrative character of the discipline «System analysis of information processes» in Records Managers core curriculum

Political sciences

Yevtushenko, O.N., Lushagina, T.V. Community in political views Ukrainian populists of second half of the nineteenth century
Kosmiy, Y.V. Features of the politicization of ethno–national communities in Ukraine
Pidkurkova, I.V. Law influence to the development of civil society in Ukraine
Burdiak, V.I., Ruda, L.А. Political values in civilization development of modern Ukraine
Turchyn, Y.B. The main components of Ukrainian–Chinese cooperation on the way to strategic partnership
Vysotskyi, O.Y. The state as the subject of realization of the technologies of legitimating political power
Dzhyga, T.V. Political legitimacy determinants
Kindratets, O.N. Global Society: its essence and peculiarities
Konon, N.E. The Theoretical Basis of Public Policy Research in the Modern Political Science
Tretyak, O.A. The political meaning of the phenomenon of the public sphere in the world socio–philosophical tradition
Tsyrkin, I.M. Change of type of political system as a basis for the formation of political culture of a personality of transformational society
Denisyuk, S.G. Societal Capital of Political Communication
Zabrodina, O.V. The concept of bureaucracy of post–Weber’s period and their role in understanding the modern political process
Bobruk, A.М. Image as a form of political mimicry
Gurytska, M.S. Social work as factor of forming to civil society
Derevianko, S.М. The referendum as a democratic political institution: problems of institutionalization
Rykhlik, V.A. PR in modern political life
Gedikova, N.P. Individualism as the basic unit of modern liberalism
Yatsura, K.G. Liberalism as an ideological and theoretical basis for the open society
Berezynskiy, V.P. Synergetic approach to the study of self–organization of local communities
Stadnyk, O.P. Liberal approach in the context of the social changes in Europe XVII – XVIII centuries
Artemova, E.S. Euroscepticism as mainstream of modern political and ideological space of ЕС
Mahda, Y.V., Lobodaev, V.N. Collective Security Treaty Organization as the instrument of continuation of Russia’s influence at the post–Soviet area
Ostapyak, V.I. Russia: alternative models democratization
Bulyk, M.V. Social and political development of Greece in the European integration in the views of national scientists
Rzhevska, N.F. Institutional dimension of the political analysis and prognostication
Romanenko, О.V. Political Communication on the Internet: the Polish experience
Mokliak, S.Р. The offset policy of the State of Kuwait in importing armament and materials
Dvurechenscaya, O.S. Kashmir issue: the evolution and current status
Jafarov, S. Mutual relation of national state formation and integration processes in the Republic of Azerbaijan
Sheleiko, O.V. The nuclear policy of India and of Pakistan influence on the situation in the South Asia

Scientific life

Korol, V.Y. Review of the monograph: Segeda, S.P. Creating and rozvitie Ukrainian military press (XX – early XXI century)
Lytvyn, M.R. Review of the monograph: Solyar, I.Y. External orientations of the national–political parties in Western Ukraine (1923 – 1939). – Lviv, 2011.
Magda, E.V. Review of the monograph: Ovchar I.V. Political transformations in the Soviet Union during perestroika (1985–1991). – K.: Publishing house Ltd. «NVP Interservice», 2011. – 228 p.
Naboka, S.V., Kazmyrchuk, G.D. New textbook on the history of Ukrainian culture. Review of the textbook: Dovzhuk, I.V. History of Culture of Ukraine: Textbook / Dovzhuk, Igor Volodymyrovych. – Lugansk: Publishing house SNU named after V.Dal, 2009. – 552p.
Firov, P.T. Review of the monograph: Козлов М.М. Місце та роль служителів язичницького культу в релігійному та політичному житті східних слов’ян (IX–XI ст.) / Козлов Михайло Миколайович. – Миколаїв. – Видавництво МДГУ ім. П. Могили. – 2007. – 190 с.

Attachments

Philosophic sciences

Balan, N.V. Puritan conception of sin as leading motif in N. Hawthorne’s novel «The Scarlet Letter»

Political sciences

Ryzhkov, M.M., Kerymova, N.S. The specific use of manipulation techniques in the election campaign in Russian Federation in 2011
Sheleiko, O.V. Рossibility of getting such kinds of weapons by terrorist organizations
Karakuts, A.N., Bugar, A.A. The Role of Women in Diplomacy: History, Current Trends and Future Prospects
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>