”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 61 - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Круглий стіл «М. Скрипник у національній та історичній пам’яті»
Туранли Ф.Г. Стосунки України з Кримським ханством, Високою Портою та Річчю Посполитою
Адамчук М.В., Мисак Н.Ф. Берестейська унія 1596 р.: до питання про її причини, передумови та ідеологічне підґрунтя
Євдокимов М.О. Особливості історії Вітчизняної війни 1812 року у віршах та піснях: глас ліри, глас народу.
Соколовська Ю.В. Доброчинність у системі станової опіки дітей у Харківській губернії у ХІХ – на початку ХХ ст.
Троханяк О.С. Українсько–польські відносини (на прикладі Бережанщини)
Трухманова С.Л. Політика партійно–радянського апарату щодо міської інтелектуальної еліти Поділля у 20–30–х рр. ХХ ст.
Комар В.Л. Формування традицій польсько–української військової співпраці у 20– 30–х рр. ХХ ст.
Гай–Нижник П.П. Монархічна Україна: яку державну модель передбачали побудувати в Україні гетьманці у другій половині ХХ ст.
Огієнко В.І. Меморіальна політика вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні
Воронянський О.В., Москальова Н.П. Роль земельних комітетів у реалізації аграрної політики Центральної Ради
Скробач Б.М. Червона українська галицька армія в польсько – радянській війні 1920 р.
Нікітенко К.В. Проблема ефективності роботи системи сільськогосподарського кредиту в УССР
Цебенко А.М. Підготовка священнослужителів у Православній Церкві Чехоcловаччини (1918–1992 pp.)
Литвиненко Р.О. Кавказ і Надчорномор’я: лінії синхронізації для фіналу середньої бронзи
Лагодзінський В.В. Елліністичні студії Михайла Драгоманова
Передерій І.Г. Історіософські погляди В’ячеслава Липинського дореволюційного періоду
Радчук А.О. Михайло Старицький: повсякденність і творчість
Северинюк В.М. Питання української державності в публіцистичних творах Михайла Грушевського періоду Центральної Ради
Гарнагіна С.О. Класифікація джерел з історії міжнародної діяльності екзильного центру УНР (1948 – 1992 рр.)
Акинджи Е. Науково–педагогічна діяльність О. Шульгина в Українському вільному університеті (1923–1927 рр.)
Бородай І.С. Роль наукових шкіл у системі вищої зоотехнічної освіти та дослідної справи у тваринництві України
Адамська І.Г. Історія українських земель ХIV–ХVІ століть на сторінках «Чтений в Историческом обществе Нестора–летописца»
Чеберяко О.В. Журнали 1920–х рр. – джерело вивчення історії формування місцевих бюджетів УСРР
Красніцька Н.В. Теоретико–методологічна дискусія в українській етнологічній періодиці другої половини 20–х рр. ХХ ст.
Кудінов Ю.М. Постать гетьмана Пилипа Орлика у студіях істориків США та Канади: від глорифікації до об’єктивного розгляду (1950–2000 рр.)
Куксенко С.І. Особливості розвитку євангельсько–баптистського братства в Україні у другій половині 40–х – 50–х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект
Сингаївська Н.М. Національна історіографія на зламі ХІХ–ХХ ст. (на прикладі польських історичних шкіл)
Прохорова Т.О. Французький емігрант на російській службі: подорож графа Кастреса до Криму
Крижановська І.І. Ідеалістична традиція в зовнішньополітичних стратегіях Рональда Рейгана та Джорджа Буша–молодшого
Волков Т.О. «Ольстерська» політика уряду Хіта: від «кривавої неділі» до «прямого правління»
Грищук О.М. Поховальний культ у Стародавньому Китаї (ІІ тис. до н.е.)
Литвиненко Т.А. Тенденції розвитку приватної вищої школи в Україні на рубежі ХХ–ХХІ ст.
Ніколаєв М.І. Про графічну реконструкцію епонімного календаря Ольвії IV–I ст. до н.е.
Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально–економічним заходам радянської влади наприкінці 1920–х – початку 1930–х рр.: історіографія проблеми

Філософські науки

Халамендик В.Б. Творча спадщина В’ячеслава Липинського: погляд крізь століття (конференція)
Козачинська В.В. Ієрархія цінностей в історіософській концепції В.Липинського
Остапчук Г.О. В’ячеслав Липинський: до української нації через українську еліту
Сторожук С.В. Ідея політичної нації В.Липинського в контексті сучасних націотворчих процесів в Україні
Стоян Д.В. Націологія В. Липинського та Ю. Вассияна в контексті розвитку націоналістичних теорій першої половини ХХ ст.
Танцюра О.Г. Сутність та основні засади концепції української державності В’ячеслава Липинського
Журба М.А. Філософська рефлексія віртуальної реальності
Попович М.Д. Сучасна аксіологія та її характерні особливості
Карівець І.В. Інтуїція і «Чуття буденності»
Андрєєва О.В. Неприйняття іншості як «зворотний бік» толерантності
Богданова–Борденюк І.В. Міф, як категорія стандарту відтворення світосприйняття первісної людини
Зубов В.О., Кривега Л.Д. Світоглядні орієнтації людини в ХХІ столітті
Мамедов Т.М. Внутрішній світ особистості
Гулакова М.Г. Віртуальна реальність в контексті масової комунікації
Михайлишин Г.Й. Змістовно–світоглядні особливості філософії постмодернізму
Машкін В.В. Моральнісна регуляція війни в контексті історичних форм раціональності
Александровська В.М., Головльова О.В. Смерть як філософська, психологічна та соціальна проблема
Буяшенко В.В. Історико–філософський аналіз процесу інституалізації соціального піклування
Надибська О.Я. Роль суспільно–правових пріоритетів у функціонуванні соціуму
Дзоз В.А. Гуманітарна політика України в контексті суспільної модернізації
Шелехов Є.О. Благодійність як чинник гуманізації суспільних відносин
Білоусенко Ю.І. Материнство: спроба соціально–філософської актуалізації проблеми
Дзьобань О.П. Соціальна реальність в контексті бінарностей «управління – самоврядування» та «самоорганізація – організація»
Краснокутський О.В. Сутність ідеології державотворення як соціального феномена та зміст поняття, що його позначає
Кац М.Н. Сучасна українська сім’я в контексті антропологічної кризи
Касьянов Д.В. Наноматеріали і нанотехнології у технологічному поступі людства
Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія крізь призму основних сучасних філософських трендів
Абашнік В.О. Харківський «Нарис логіки» П.М. Любовського
Дейнека В.В. Співставлення учень Геракліта та Парменида в історико–філософському дослідженні: дві традиції
Льовкіна О.Г. Філософська спадщина Т. Котарбіньського: єдність праксеологічного, етичного та гносеологічного аспектів
Осетрова О.О. М. Фуко про виникнення «суспільства контролю»
Цехмістро І.І. Геометрична несумірність, безконечність протяжності і теза Л.Брауера «континуум не є множина точок» (від Р.Дедекінда до П.Коена)
Шамша І.В. Синтез вихідної суперечливості буття в феноменології М. Мерло–Понті
Павлишин Л.Г. Ірраціоналізм у філософії В. Винниченка
Хвойницька Х.М. Осмислення ідеї природного права у працях діячів Києво–Могилянської академії
Живоглядова І.В. Північно–та центральноєвропейський досвід народження «буржуазності» як способу життєдіяльності: алгоритми культурологічного аналізу
Середюк Н.Г. Специфіка моральності в системі сучасних соціальних інститутів: філософсько-етичний аналіз
Газнюк Л.М., Разумовський С.О. Соціокультурна роль та функції суб'єктів маркетингу у спорті
Бобловський О.Ю. Ринкова природа міжкультурної взаємодії
Горбань О.В. Інтелігенція як творча меншість суспільства
Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О. Вплив соціально–політичних трансформацій на специфіку культурного середовища
Мавріна Г.О. Глобальний туризм в контексті масової культури
Полянська В.І. Самосвідомість мистецтва як засаднича проблема в естетиці Росії 20–х років ХХ ст.
Федоров Ю.В. Аксіологічна криза сучасності як глобальна загроза тотальної масової культури
Сухина І.Г. До питання про методологічну пролонгацію аксіології культури
Андруцька Я.В. Біблія як християнське джерело уявлень про смерть людини
Мельник Л.М. «Симфонія влади» у працях батьків церкви
Гавдяк О.В. Релігійно–філософська проблематика у вітчизняному науковому просторі ХІХ –початку ХХ ст.
Дядюшкін О.М. Методологічні засади дослідження феномену псевдорелігії
Лещенко І.Л. Концептуалізація містики та містицизму: філософсько–релігієзнавчий дискурс
Шиленко Б.Є. Соціальна трансформація протестантизму в епоху глобалізації
Пашков В.В. Академія післядипломної педагогічної освіти як конструкт стратегії успіху
Рудаківська С.В. Екологічна освіта ХХІ ст. – ноосферний варіант
Долголенко І.А. Актуальні аспекти філософії освіти в умовах сучасності
ДудченкоВ.С. Роль освіти в подоланні духовної кризи суспільства
Іванова К.А., Шевченко Н.В., Якуба А.О. Ціннісні орієнтації студентської молоді в умовах переходу до ринкової економіки
Бабаєв Я. Поема «Дастан об Ахмед Харамі» як ранній зразок епічного віршу на азербайджанській мові
Абиєва Лейла Р. Політична еліта Азербайджану та питання демократизації суспільства (соціально–філософський аналіз)

Політичні науки

Агарков О.А. Соціальна справедливість як сутнісний принцип соціальної української держави
Калуцький С.С. Козацьке землеволодіння в науковій творчості В. Липинського
Кревошеєва О.І. Громадсько–політичні рухи початку XX ст. (консерватизм В’ячеслава Липинського)
Кутуєв П.В. Трансформація ідеї розвитку в соціології розвитку та модернізації
Сухова Х.О. Еволюція концепції держави в соціальній та політичній теорії
Бородай А.В. Категорія політичного центризму на теренах політичного життя сучасної України
Забєля М.С. Особливості президентських кампаній в Україні 2004 та 2010 років
Коломоєць А.В. Основні форми прояву символічного насилля у президентській виборчій кампанії 2010 р. в Україні
Івасечко О.Я. Р. Лащенко про особливості правової традиції українського народу як основи державно–політичного устрою
Вишиванюк О.Г. Перехід до демократії в Україні: роль еліти в умовах політичних трансформацій
Лазарович М.В. До питання про вироблення та реалізацію механізму національного представництва в органах української влади середини 1917 р.
Піляєв І.С. Синтетичний підхід до формування політичної нації в Україні: єднання плюральних ідентичностей навколо стрижня Русі
Литвин Н.М. Взаємини еміграційного уряду ЗУНР із країнами Центрально–Східної Європи
Нікулішин Н.В. Зміст поняття «жорстка сила» в теорії та практиці міжнародних відносин
Мусієнко І.І. Інноваційний розвиток освіти як основа гарантування національної безпеки України
Олійник Ю.Р. Відносини між Україною та ЄС у рамках Угоди «Про асоціацію» і формування національної ідентичності
Павлова Л.І. Чинники формування стратегій виборчих кампаній в сучасній Україні
Висоцький О.Ю. Сучасні підходи до вивчення проблеми легітимації політичної влади
Кедик В.С. Інтернет–медіа в комунікативному середовищі політичної системи України
Трима К.А. Особливості функціонування глобального громадянського суспільства
Ямельницький О.Я. Реалізація принципів «належного» врядування як чинник активізації політичної участі
Циркін І.М. Роль політичного лідера у формуванні політичної культури особистості
Васильчук Є.О. Молодіжні субкультури, контркультура та антикультура: особливості співвідношення, взаємодії та полярності у політичних процесах
Гаджиєв Н. Посередницька діяльність ОБСЄ у вирішенні регіональних конфліктів
Буга Я.В. «Мусульманські» медіа в політичному житті Франції: проблеми інтеграції
Димитрова Л.М., Михайлов В.С. Людський фактор у воєнних і політичних стратегіях Китаю та їх вплив на формування стратегічного мислення сьогодення
Смолей В.В. Політизація польського національного руху та виникнення польських політичних партій в кінці ХІХ – початку ХХ ст.
Сухіашвілі Д.Т. Реформи в Грузії як невід’ємна частина інтеграції до Європи
Сащук Г.М. Місце та значення моральної парадигми в розбудові інформаційного суспільства

Наукове життя

Гай–Нижник П. П. Гортаючи нову книжку…. Рецензія на монографію: Патриляк І.К. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.): Монографія / Центр дослідження визвольного руху. – Львів: Часопис, 2012. – 592 с.
Михайлюк В.П., Бєльдюгін В.А. Рецензія на навчальний посібник: Добров П.В., Єсін І.М. Історія України: текст лекцій і структурно–логічні схеми. – 3–е видання, зі змін. і доп. – Донецьк: Донецький національний університет, 2011. – 798 с.

Додатки

Політичні науки

Алієв С.Ш. Діяльність НАТО в сфері захисту кіберпростору
Гмирянська К.О., Даниленко С.І. Політико–комунікаційні технології «блогерних революцій» на прикладі соціальних мереж
Дирда А.О. Роль азійського простору у забезпеченні статусу Росії як великої держави
Харченко А.Б. Західні Балкани у зовнішній політиці Європейського Союзу

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Круглый стол «Н. Скрипник в национальной и исторической памяти»
Туранли Ф.Г. Отношения Украины с Крымским ханством, Высокой Портою и Речью Пополитою
Адамчук М.В., Мысак Н.Ф. Берестейская уния (1596): к вопросу о причинах, предусловиях и идеологической основе
Евдокимов Н.А. Особенности истории Отечественной войны 1812 года в стихах и песнях: глас лиры, глас народа
Соколовская Ю.В. Благотворительность в системе сословной опеки детей в Харьковской губернии в ХІХ – в начале ХХ ст.
Троханяк А.С. Украинско–польские отношения (на примере Бережанщины)
Трухманова С.Л. Политика партийно–советского аппарата в отношении городской интеллектуальной элиты Подолии в 20 – 30–х гг. ХХ ст.
Комар В.Л. Формирование традиций польско–украинского военного сотрудничества в 20–30–х гг. ХХ в.
Гай–Нижник П.П. Монархическая Украина: какую государственную модель предполагали создать в Украине гетманцы во второй половине ХХ века
Огиенко В.И. Мемориальная политика почитания памяти жертв Голодомора 1932–1933 рр. в Украине
Воронянский А.В., Москалева Н.П. Роль земельных комитетов в реализации аграрной политики Центральной Рады
Скробач Б.Н. Красная украинская галицкая армия в польско–советской войне 1920 г.
Никитенко К.В. Проблема эффективности работы системы сельскохозяйственного кредита в УССР
Цебенко А.М. Подготовка священнослужителей в Православной Церькви Чехословакии (1918 –1992 гг.)
Литвиненко Р.А. Кавказ и Северное Причерноморье: линии синхронизации для финала средней бронзы
Лагодзинский В.В. Эллинистические студии Михаила Драгоманова
Передерий И.Г. Историософские взгляды Вячеслава Липинского дореволюционного периода
Радчук А.О. Михаил Старицкий: повседневность и творчество
Северинюк В.М. Вопросы украинской государственности в публицистических произведениях Михаила Грушевского периода Центральной Рады
Гарнагина С.А. Классификация источников по истории международной деятельности экзильного центра УНР (1948 – 1992 гг.)
Акинджи Е. Научно–педагогическая деятельность А.Шульгина в Украинском Свободном университете (1923–1927 гг.)
Бородай И.С. Роль научных школ в системе высшего зоотехнического образования и опытного дела в животноводстве Украины
Адамская И.Г. История украинских земель ХIV–ХVІ векав на страницах «Чтений в Историческом обществе Нестора–летописца»
Чеберяко О.В. Журналы 1920–х гг. – источник изучения истории формирования местных бюджетов УССР
Красницкая Н.В. Теоретико–методологическая дискуссия в украинской этнологической периодике второй половины 20–х гг. ХХ в.
Кудинов Ю.Н. Фигура гетмана Филиппа Орлика в студиях историков США и Канады: от глорификации к объективному рассмотрению (1950–2000 гг.)
Куксенко С.И. Особенности развития евангельско–баптистского братства в Украине во второй половине 40–х – 50–х гг. ХХ ст.: историографический аспект
Сингаевская Н.Н. Национальная историография на изломе ХIХ–ХХ ст. (на примере польских исторических школ)
Прохорова Т.А. Французский эмигрант на русской службе: путешествие графа Кастреса в Крым.
Крыжановская И.И. Идеалистическая традиция во внешнеполитических стратегиях Рональда Рейгана и Джорджа Буша–младшего
Волков Т.А. «Ольстерская политика» правительства Хита: от «кровавого воскресенья» до «прямого управления»
Грищук О.М. Погребальный культ в Древнем Китае (II тыс. до н.е.)
Литвиненко Т.А. Тенденции развития частного высшего образования в Украине на рубеже ХХ–ХХІ в.
Николаев Н.И. О графической реконструкции эпонимного календаря Ольвии IV–I вв. до н.э.
Патриляк Б.К. Сопротивление украинского крестьянства социально–экономическим мероприятиям советской власти конца 1920–х – начала 1930–х гг.: историография проблемы

Философские науки

Халамендик В.Б. Творческое наследие Вячеслава Липинского: вазгляд через столетия (конференция)
Козачинская В.В. Иерархия ценностей в историософской концепции В.Липинского
Остапчук Г.А. Вячеслав Липинский: к украинской нации через украинскую элиту
Сторожук С.В. Идея политической нации В. Липинского в контексте современных нациотворческих процессов в Украине
Стоян Д.В. Нациология В.Липинского и Ю.Вассияна в контексте развития националистических теорія первой половины ХХ в.
Танцюра А.Г. Сущность и основные принципы концепции украинской государственности Вячеслава Липинского
Журба Н.А. Философская рефлексия виртуальной реальности
Попович Н.Д. Современная аксиология и ее отличительные особенности
Каривец И.В. Интуиция и «чувство обыденности»
Андреева Е.В. Неприятие инаковости как «изнанка» толерантности
Богданова–Борденюк И.В. Миф как категория стандарта воспроизведения мировосприятия первобытного человека
Зубов В.А., Кривега Л.Д. Мировоззренческие ориентации человека в ХХІ веке
Мамедов Т.М. Внутренний мир личности
Гулакова М.Г. Виртуальная реальность в контексте массовой коммуникации
Михайлишин Г.И. Содержательно–мировоззренческие особенности философии постмодернизма
Машкин В.В. Нравственная регуляция войны в контексте исторических форм рациональности
Александровская В.Н., Головлева Е.В. Смерть как философская, психологическая и социальная проблема
Буяшенко В.В. Историко–философский анализ процесса институционализации социальной заботы
Надыбская О.Я. Роль общественно–правовых приоритетов в функционировании социума
Дзоз В.А. Гуманитарная политика Украины в контексте общественной модернизации
Шелехов Е.А. Благотворительность как фактор гуманизации общественных отношений
Билоусенко Ю.И. Материнство: попытка социально–философской актуализации проблемы
Дзебань А.П. Социальная реальность в контексте бинарностей «управление – самоуправление» и «самоорганизация – организация»
Краснокутский А.В. Сущность идеологии государственного строительства как социального феномена и содержание понятия, которое его обозначает
Кац М.Н. Современная украинская семья в контексте антропологического кризиса
Касьянов Д.В. Наноматериалы и нанотехнологии в технологической поступи человечества
Матвийчук А.В. Экологическая деонтология сквозь призму основных современных философских трендов
Абашник В.А. Харьковский «Опыт логики» П.М. Любовского
Дейнека В.В. Сопоставление учений Гераклита и Парменида в историко–философском исследовании: две традиции
Левкина Е.Г. Философское наследие Т. Котарбиньського: единство праксеологичних, этического и гносеологического аспектов
ОсетроваО.А. М. Фуко о возникновении «общества контроля»
Цехмистро И.И. Геометрическая несоизмеримость, бесконечная протяженность и тезис Л. Брауэра «Континуум не есть множество точек» (от Р. Дедекинда до П.Коэна)
Шамша И.В. Синтез исходной противоречивости бытия в феноменологии М.Мерло–Понти
Павлишин Л.Г. Иррационализм в философии В. Винниченко
Хвойницкая Х.М. Осмысление идеи естественного права в роботах деятелей Киево–Могилянской академии
Живоглядова И.В. Северо–и центральноевропейский опыт рождения «буржуазности» как способа жизнедеятельности: алгоритмы культурологического анализа
Середюк Н.Г. Специфика моральности в системе современных социальных институтов: философско-этичный анализ
Газнюк Л.М., Разумовский С.А. Социокультурная роль и функции субъектов маркетинга в спорте
Бобловский А.Ю. Рыночная природа межкультурного взаимодействия
Горбань А.В. Интеллигенция как творческое меньшинство общества
Девочкина Н.Н., Емельяненко Е.О. Влияние социально–политических трансформаций на специфику культурной среды
Маврина А.А. Глобальный туризм в контексте массовой культуры
Полянская В.И. Самосознание искусства как основополагающая проблема в эстетике России 20–х годов ХХ ст.
Федоров Ю.В. Аксиологический кризис современности как глобальная угроза тотальной массовой культуры
Сухина И.Г. К вопросу о методологической пролонгации aксиологии культуры
Андруцкая Я.В. Библия как христианский источник представлений о смерть человека
Мельник Л.Н. «Симфония власти» в работах отцов церкви
Гавдяк О.В. Религиозно–философская проблематика в отечественном научном пространстве XIX – начала ХХ ст.
Дядюшкин А.М. Методологические особенности исследования феномена псевдорелгии
Лещенко И.Л. Концептуализация понятий мистики и мистицизма: философско–религиоведенческий дискурс
Шиленко Б.Е. Социальная трансформация протестантизма в эпоху глобализации
Пашков В.В. Академия последипломного педагогического образования как конструкт стратегии успеха
Рудаковская С.В. Экологическое образование ХХІ века – ноосферний вариант
Долголенко И.А. Актуальные аспекты философии образования в условиях современности
Дудченко В.С. Роль образования в преодолении духовного кризиса общества
Иванова К.А., Шевченко Н.В., Якуба А.А. Ценностные ориентации студенческой молодежи в условиях перехода к рыночной экономике
Бабаев Я. Поэма «Дастан об Ахмед Харами» как ранний образец эпического стиха на азербайджанском языке
Абиева Лейла Р. Политическая элита Азербайджана и вопросы демократизации общества (социально–философский анализ)

Политические науки

Агарков О.А. Социальная справедливость как сущностный принцип социального украинского государства
Калуцкий С.С. Казацкое землевладения в научном творчестве В. Липинского
Кревошеева Е.И. Общественно–политические движения начала XX столетия (консерватизм Вячеслава Липинского)
Кутуев П.В. Трасформация идеи развития в социологии развития и модернизации
Сухова К.О. Эволюция концепции государства в социальной и политической теории
Бородай А.В. Категория политического центризма на территории политической жизни современной Украины
Забеля М.С. Особенности президентских кампаний в Украине 2004 и 2010 годов
Коломоец А.В. Основные формы проявления символического насилия в президентской избирательной кампании 2010 г. в Украине
Ивасечко О.Я. Р. Лащенко об особенностях правовой традиции украинского народа как основы государственно политического укладу
Вышиванюк А.Г. Переход к демократии в Украине: роль элиты в условиях политических трансформаций
Лазарович М.В. К вопросу о выработке и реализации механизма национального представительства в органах украинской власти в середине 1917 г.
Пиляев И.С. Синтетический подход к формированию политической нации в Украине: объединение плюральных идентичностей вокруг стержня Руси
Литвин Н.М. Взаимоотношения эмиграционного правительства ЗУНР со странами Центрально–Восточной Европы
Никулишин Н.В. Содержание понятия «жесткая сила» в теории и практике международных отношений
Мусиенко И.И. Инновационное развитие образования как основа гарантирования национальной безопасности Украины
Олейник Ю.Р. Отношения между Украиной и ЕС в рамках договора «Об ассоциации» и формирование национальной идентичности
Павлова Л.И. Факторы формирования стратегий избирательных кампаний в современной Украине
Высоцкий А.Ю. Современные подходы к изучению проблемы легитимации политической власти
Кедик В.С. Интернет–медиа в коммуникационной среде политической системы Украины
Трима Е.А. Особенности функционирования глобального гражданского общества
Ямельницкий О.Я. Реализация принципов «надлежащего» управления как фактор активизации политического участия
Циркин И.М. Роль политического лидера в формировании политической культуры личности
Васильчук Е.О. Молодежные субкультуры, контркультура и антикультура: особенности соотношения, взаимодействия и полярности в политических процессах
Гаджиев Н. Посредническая деятельность ОБСЕ в разрешении региональных конфликтов
Буга Я.В. «Мусульманские» медиа в политической жизни Франции: проблемы интеграции
Димитрова Л.М., Михайлов В.С. Человеческий фактор в военных и политических стратегиях Китая и их влияние на формирование стратегического мышления современности
Смолей В.В. Политизация польского национального движения и возникновения польских политических партий в конце XIX – начале ХХ в.
Сухиашвили Д.Т. Реформы в Грузии как неотъемлемая часть интеграции в Европу
Сащук Г.М. Место и значение моральной парадигмы в формировании информационного общества

Научная жизнь

Гай–Нижник П.П. Листая новую книгу…. Рецензия на монографию: Патриляк И.К. «Встань и борись! Слушай и верь…»: украинское националистическое подполье и повстанческое движение (1939–1960 гг.): Монографія / Центр исследования освободительного движения. – Львов: Часопис, 2012. – 592 с.
Михайлюк В.П., Бельдюгин В.А. Рецензия: Добров П.В., Єсін І.Н. Історія України: текст лекцій і структурно–логічні схеми: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання та всіх спеціальностей. – 3–е видання, зі змінами і доповненнями. – Донецьк: Донецький національний університет, 2011. – 798 с.

Приложение

Политические науки

Алиев С.Ш. Деятельность НАТО в области защиты киберпространства
Гмырянская Е.А., Даниленко С.И. Политико–коммуникационные технологии «блогерних революций» на примере социальных сетей
Дирда А.О. Роль азиатского пространства в обеспечении статуса России как великой державы
Харченко А.Б. Западные Балканы во внешней политике Европейского Союза

CONTENT

Historical studiens

Roundtable "M. Skrypnyk in the national and historical memory"
Turanli, F.G. Relations of Ukraine with the Crimean Khanate, High Porta and the Polish–Lithuaninan Commonwealth
Adamchuk, M.V., Mysak, N.F. The Union of Brest (1596): its causes, preconditions and ideological implications
Evdokimov, М.О. Features of history of Patriotic war of 1812 in verses and songs: voice of lyre, voice of people
Sokolovskaya, Y.V. Mercy in the system of class guardianship of children in Kharkov province in the XIX – the beginning of the XX centuries
Trohanyk, O.S. Ukrainian–Polish relations (for the example Berezhanschyny)
Truhmanova, S.L. Politics Party of the Soviet apparatus for the urban intellectual elite of Podolia in the 20 – 30s. ХХ century
Komar, V.L. Forming of traditions of polish–ukraine military collaboration of the 1920–30 s
Hai–Nyzhnyk, Р.Р. Monarchical Ukraine: a public model predicted build in Ukraine Hetmanist in the second half of the XX–th century
Ogiienko, V.I. The memorial politic of commemoration of Holodomor victims 1932–1933 in Ukraine in 2006–2009
Voronyansky, A.V., Moskaleva, N.Р. The role of land committees in the implementation of agrarian policy of the Central Rada
Skrobach, B.М. Red Ukrainian Galician Army in the Polish – Soviet war in 1920
Nikitenko, K.V. Тhe issue of the operational efficiency of the farm credit system in USSR
Tsebenko, А.М. Clergy training in the Orthodox Church of Czechoslovakia in 1918–1992
Lytvynenko, R.A. Caucasus and Northern Pontic: lines of synchronization for the ending of Middle bronze age
Lahodzins’kyi, V.V. Hellinistic studies of Mykhailo Drahomanov
Perederiy, I.G. Historiosophical looks by Viacheslav Lypyns’kyi in pre–revolution period
Radchuk, A.O. Mykhailo Staritsky: everyday life and creative work
Severyniuk, V.M. Problems of Ukrainian statehood in Mykhailo Hrushevsky’s social and political essays of Central Rada period
Garnagina, S.A. Classification of sources on the history of international activities the ekzile center of UNR (1948 – 1992 years)
Akindci, E. Alexander Shulgin’s scientific and pedagogical activity at the Ukrainian Free University (1923–1927)
Boroday, I.S. The role of scientific schools in system of higher zootechnical education and experimental work in animal husbandry in Ukraine
Adamska, I.G. The 14 th–16 th century history of the Ukrainian lands on the pages of «Chteniya v Istoricheskom obshchestve Nestora–letopistsa»
Cheberyako, O.V. Magazines of the 1920s –The source of History of of local SSR budgets formation
Krasnitska, N.V. Theoretical and methodological discussion in Ukrainian ethnological periodicals of the second half of 1920th
Kudinov, Yu.М. The figure of Hetman Pylyp Orlyk in studies of the U.S. and Canadian historians: from glorification to objective consideration (1950s–2000s)
Kuksenko, S.I. Features of development of evangelic–baptism fraternity are in Ukraine in the second half 50th 40th – of ХХ of century: historiography aspect
Syngaivska, N.M. The National Historiography at the end of XIX and the beginning of XX century (following the example of the Polish historical schools)
Prokhorova, Т.О. French emigre at Russian service: a journey to the Crimea by Count Castres
Kryzhanovskaya, I.І. The Tradition of idealism in The Strategy foreing policy of Presedents R.Reagan and George W. Bush
Volkov, Т.О. Ulster Politics of the government of Heat: from »Bloody Sunday» to «Direct Rule»
Gryschuk, O.M. The sepulchral rite in Ancient China (II Millennium B.C.)
Litvinenko,T.A. Tendencies in the development of private higher education in Ukraine (ХХ–ХХІ)
Nikolayev, М.І. About the graphic reconstruction of Olbian eponymous calendar of IV–I centuries BC
Patryliak, B.K. Ukrainian peasantry resistance to the social and economic activities of soviet power at the end of 1920th – to beginning of 1930th: historiography of problem

Philosophic sciences

Khalamendik, V.B. Creative legacy of Vyacheslava Lipinskogo: vazglyad through centuries (conference)
Kozachynska, V.V. Valuable hierarchy in the historiosophical conception of V.Lypynskyj
Ostaptcuk, G.O. Vyacheslav Lypynskyy :to the Ukrainian nation through the Ukrainian elite
Storozhuk, S.V. The Idea of Political Nation of V.Lipinskiy at the Context of Modern Nation Creation Processes in Ukraine
Stoian, D.V. V.Lypynskyi and U.I.Vassyan’s Nationology within the nationalistic theories of the first half of the XX century development context
Tantsiura, O.G. The essence and the basic principles of the concept of the Ukrainian statehood by Vyacheslav Lipinsky
Zhurba, M.A. Philosophical Reflection of Virtual Reality
Popovich, N.D. Modern axiology and its distinctive features
Karivets’, I.V. Intuition and Sense of Everydayness
Andreyeva, O.V. The rejection of otherness as «the reverse side» of tolerance
Bogdanov–Bordenyuk, I.V. The myth, as a category of standard playing mentality of primitive man
Zubov, V.O., Kryvega, L.D. World outlook orientation of a person in the ХХІst century
Mammadov, T. Person’s inner world
Hulakova, M.G. Virtual reality in the context of mass communication
Mykhaylyshyn, G.І. Content and ideological features of the philosophy of postmodernism
Mashkin, V.V. Morality regulation of war in the context of historical forms of rationality
Alexandrovskaya, V.N., Golovlyova, E.V. Death as a Philosophical, Psychological and Social Problem
Buyashenko, V.V. The historical and philosophical analysis of the institutionalization of social care
Nadybskaja, O.Y. The role of social and legal priorities in the functioning of society
Dzoz, V.O. Humanitarian Politics in Ukraine in the Context of Societal Modernization
Shelehov, Y.O. Charity as a Factor of Humanization of Social Relationships
Bilousenko, Y.I. The subject: Maternity: the attempt of social–philosophical actualization of the problem
Dzeban, A.P. Social reality in a context of «management is self–government» and «self–organization is organization»
Krasnokutskij, A.V. The essence of ideology of nation–building as a social phenomenon and the concept that it denotes
Kats, M.N. Modern Ukrainian family in the context of anthropological crisis
Kasyanov, D.V. Nanomaterials and nanotechnologies in the technological progress of the mankind Matviychuk, A.V. Ecological deontology: through the prism major trends and tendencies of modern philosophy
Abashnik, V.O. P.M. Lyubovsky’s «An essay on Logic»
Deyneka, V.V. Comparison of doctrines of Heraclites and Parmenides in historico–philosophical research: тwo traditions
Lеovkina, E.G. Philosophical heritage T.Kotarbinsky: unity of prakseological, ethical and epistemological aspects
Osetrova, O.O. M. Foucault on the emergence of «social control» Tsekhmistro, I.I. Geometrical incommensurability, infinity length and L.Brauer’s Thesis «Continuum is not a set of points» (from R.Dedekind to P.Koen)
Shamsha, I.V. Synthesis of the initial inconsistency of being in the phenomenology M.Merlo–Ponty
Pavlyshyn, L.G. Irrationalism in V. Vynnychenko’s philosophy
Khvoynytska, K.M. On the Idea of Natural Law in the Works of the Professors of Kievo–Mohilyanska Academy
Zhivoglyadova, I.V. North and Central European experience of the birth of «bourgeois» as a way of life
Seredyuk, N.G. Specificity of morality in the system of modern social institutions:philosophical and ethical analysis Gazniuk, L.M., Razumovskiy, S.A. Socio-cultural role and functions the subjects of marketing in sports
Boblovskyi, O.Y. Market nature of trans–cultural interaction
Gorban, A.V. The intelligentsia as a creative minority of society
Dyevochkina, N.N., Yemelyanenko, Y.O. Influence of socio–political transformations on the specific of cultural environment
Mavrina, G.O. Global tourism within the context of mass culture.
Роlianska, V.I. A self–consciousness of art as a main idea in the aesthetic of Russia in the 20–s of XX ages
Fedorov, Y.V. Axiological crisis of modernity as a global threat of total mass culture
Suhina, I.G. To a question on methodological prolongation of an axiology of culture
Andrutska, Y.V. The bible is a Christianity source to opinion about a death a man
Melnyk, L.M. «Symphony of power» in papers of fathers of the Church
Gavdyak, O.V. Religious and philosophical issues in the national space science XIX – early XX century
Dyadushkin, А.М. Methodological features of research of a phenomenon of a psevdorelgiya
Leschenko, I.L. The conceptualization of mystic and mysticism: the philosophical and religious studies discourse
Shylenko, B.Е. The social transformation of Protestantism in the globalization era
Pahskov, V.V. The academy of the postgraduate pedagogical education as a construct of success strategies
Rudakivska, S.V. Ecological education ХХІ of a century – a noosphere variant
Dolgolenko, I.A. Actual aspects of philosophy of education are in the conditions of contemporaneity
Dudchenko, V.S. Role of education in overcoming spiritual crisis society ummary
Ivanova, K.A., Shevchenko, N.V., Yakuba, A.A.Student’s values orientations in conditions of transition to the market relations
Babayev, Y. «Dastani-Akhmed Harami» the first poem of epic poetry of Azerbaijan language
Abieva l.R. Political elite of Azerbaijan society and democracy matters (social–philosophical analysis)

Political sciences

Agarkov, O.А. Social justice as an essential principle of the Ukrainian state social
Kalutskyy, S.S. Cossack raids in scientific creativity V. Lypynski
Krevosheeva, O.I. Socio–politicalmovementsoftheearly XX century (conservatism Vyacheslava Lupins’kogo)
Kutuev, P.V. Transformations of the idea of the development in the sociology of development and modernization
Sukhova, K.O. Evolution of the state concept in a social and political theories
Boroday, A.V. Category of political centrism in the territory of Ukraine’s political life
Zabelya, M.S. Features of Presidential Campaigns in Ukraine 2004 and 2010 years
Kolomoets, A.V. The main forms of symbolic violence in the presidential election campaign of 2010 in Ukraine
Ivasechko, O.Y. R. Lashchenko about peculiarities of lawful traditions of the Ukrainian nation as the basis of national political order
Vyshyvaniuk, O.G. Transition to democracy in Ukraine: the role of the elite in the political transformations
Lazarovych, M.V. To a question on development and realization of the mechanism of national representation in bodies of the Ukrainian authority in the middle 1917
Piliaiev, I.S. The Synthetic Approach to Shaping the Political Nation in Ukraine: Integrating Plural Identities around the Rus’ Pivot
Lytvyn, N.M. Mutual relations of emigratory government of West Ukrainian National Republic with the Central Eastern European countries
Nikulishyn, N.V.The Contents of Concept «hard power» in the Theory and Practice of International Relations
Musienko, I.I. Innovation development of education as a base of national security of Ukraine guarantee
Oliynyk, Y.R. On the Relations between Ukraine and EU within the Agreement «On Association» and the Formation of National Identity
Pavlova, L.I. The factors of formation of election campaign strategies in modern Ukraine
Vysotskyi, O.Y. Modern approaches to studying the problem of the legitimation of political power
Kedyk, V.S. Internet–media in the communication environment of the political system of Ukraine
Tryma, K.A. The global civil society’s features
Yamelnytskuj, O.Y. On the Realization of the «Proper» Governance of Principles as the Factor of Activization of Political Participation
Tsyrkin, I.M. Role of a political leader in shaping the political culture of the individual Vasilchuk, Y.O. The youth subculture, counterculture and anticulture: features of correlation, co–operation and polarity in political processes
Hajiyev, N. OSCE as a mediator in resolving regional conflicts
Buga, Y.V. «Muslims» media in french political life: problems of integration
Dimitrova, L.M., Mikhailov, V.S. The human factor in military and political strategies of China and their influence on the strategies our times
Smolеy, V.V. The politicization of the Polish national movement and of Polish political parties in the late ХІХ– at the beginning of the ХХ century
Sukhiashvili, D.T. Reforms in Georgia as an integral part of European integration
Saschuk, H.M. The place and importance of moral paradigms in shaping the information society

Scientific life

Hai–Nyzhnyk, P.P. Leafing through the new book.... A review of the monograph: Patryliak I.K. «Stand up and Fight! Listen and believe...»: Ukrainian nationalist underground and insurgency (1939–1960 years) Monograph / Research Center of the liberation movement. – Lviv: Chronicle, 2012. – 592 p.
Mikhayluk, V.P., Beldygin, V.A. Review: Dobrov P.V., Esin І.N. History of Ukraine: text of lectures and structure–logic charts: train aid for the students of all forms of studies and all specialties. – 3th edition, with changes and additions. – Donetsk: Donetsk National University, 2011. – 798 p.

Attachments

Political sciences

Aliyev, S.Sh. NATO’s activities in the sphere of cyberspace protection
Gmyrianska, K.O., Danylenko, S.I. Political and communicational technologies of blog–revolutions on example of social networks
Dirda, A.O. The role of the Asian area to ensure Russia’s status as a Great Power
Harchenko, A.B. The Western Balkans in the foreign policy of the European Union
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>