”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 62 - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Тимів І.М. Розгром гетьманом Яном Собеським татарських військ на Калущині у жовтні 1672 р.
Мірошніченко Д.А. Внесок С.М. Ігумнова в становлення і розвиток профілактичного напряму земської медицини на теренах України в другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст.
Матвієнко Г.О. Професори кафедр теологічного факультету Львівського університету(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Гай–Нижник П.П. З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р.: представницька складова гетьманського перевороту
Демченко О.П. Питання статусу Кримського фронту під час англо–радянських переговорів у квітні–травні 1920 р.
Буряк Л.І. Образ Києва у дослідженнях ВУАН: варіанти меморіальних конструкцій
Жолоб М.П. Історико–правові засади діяльності релігійних громад національних меншин України першої половини 20–х рр. ХХ ст.
Комар Є.Г. Поширення кримінальної злочинності серед населення УСРР у першій половині 20–х років ХХ ст.
Молоткіна В.К. Реорганізація книжкових видавництв в УСРР в першій половині 30–х рр. ХХ ст.
Білан С.О. Впровадження політвідділів як надзвичайних органів влади в галузі сільського господарства у 30–х рр. ХХ ст.
Третяк Л.М. Кар’єра православного духовенства Волинсько–Ровенської єпархії у 1945–1964 рр.
Фомін А.В. Дитяча безпритульність і жебрацтво як недоліки діяльності системи соціального забезпечення УРСР у повоєнні роки (1945–1955)
Прокопенко О.В. Одільський раднаргосп: передумови створення
Шемета Ю.М. Основні напрямки міжнародного співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1991 – 1996 рр.)
Ширай В.В. Співпраця України з іншими державами та міжнародними організаціями щодо стабілізації становища кримськотатарського населення наприкінці XX cт.
Лагодзінський В.В. Михайло Драгоманов про сенс історії Риму
Оніпко Т.В. Учений–емігрант Олександр Билимович як дослідник історії вітчизняної кооперації
Христенко В.В. Румунська громада Одещини в діапазоні контент–аналізу підготовки III–го етапу україно–румунського моніторингу задоволення прав нацменшин
Воронянський О.В., Кулішенко Т.Ю. Формування системи державної влади в Україні (1992–2012 рр.)
Буяк Б.Б. Виховний потенціал та становлення особистості в органах студентського самоврядування
Мандрик М.В. Студентська ініціатива як компонент сучасної молодіжної активності
Матвієнко Л.В. Етносоціальна структура мешканців східної частини Північно–Західного Причорномор’я
Сініченко С.В. Історія українського козацтва в публікаціях часопису «Русская старина»
Соколовська Ю.В. Допомога дітям у ХІХ – на початку ХХ ст. на Слобожанщині: сучасна історіографія
Вербовий О.В. Наукова спадщина Василя Базилевича як джерело вивчення його історичних поглядів
Драганенко В.П. Маловідома битва 1664 р. (реконструкція за джерелами середини XVII – початку XVIII ст.)
Булгаков Ю.В., Павленко С.Ф. Постать П.Скоропадського та рід Скоропадських: новітні історіографічні інтерпретації
Дутчак О.І. Іноетнічний фактор розвитку туристично–краєзнавчих досліджень у Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): до історіографії проблеми
Германюк С.Я. Етногенез давніх тюрків у сучасній українській історіографії
Комарницька І.Ю. Проблема збереження споруд культового призначення в сучасній Україні: історіографічний аспект
Куксенко С.І. Взаємовідносини партійно–державних органів влади з Церквою і віруючими в УРСР у 40–60– ті рр. ХХ ст. в радянській історіографії
Мищак І.М. Історіографія культурно–масових перетворень у Західній Україні в повоєнні роки як важливої складової радянізації краю
Кулаковський П.М. Історія Чернігово–Сіверщини в складі Речі Посполитої у висвітленні вітчизняної та зарубіжної історіографії
Комар В.Л. Горці Північного Кавказу в боротьбі за незалежність у 20–30–х роках ХХ ст.
Наюк А.С. Процес становлення інтеграційних взаємовідносин Ірландської Республіки та ЄЕС (1961–1973 рр.)
Талибли С.А. Зовнішня політика Ісламської Республіки Іран (1979-2005 рр.)
Алієва Л. Жіноча праця в Азербайджані на початку ХХ ст.
Іманова С. Співпраця на багатосторонній основі між Румунією і Азербайджаном (2000–2010 рр.)
Мамєдов Н. Масові репресії в Азербайджані і позиція АЗ ЦВК
Салімов Р.Г. Художньо оформлені бронзові вироби епохи бронзи Азербайджану

Філософські науки

Андрієнко О.В. Свобода, рівність і відповідальність у світогляді демократичного суспільства
Дєдяєва І.П. Декілька тез щодо проблемного поля сучасної соціальної філософії
Федоров Ю.В. Пошук нової моделі цивілізаційного розвитку: втрати та здобутки
Сидоренко С.В. Теоретичний аналіз явища глобального громадянського суспільства як соціополітичного феномена
Масюк О.П. Сподівання як складова у формуванні соціальної перспективи
Брилинська Б.Ю. Людиновимірні аспекти межі в екзистенційній філософській традиції
Осетрова О.О. Психоаналітичний аспект дослідження феномена сорому
Гахраманова К.Н. Сучасні уявлення про структуру свідомості
Чижевська О.М. Організаційна пам’ять: історична багатовимірність феномену
Архипова Л.Д. Герменевтичне виховання
Дорожко І.І. Історико–генетичний підхід у дослідженні родинного виховання
Гулакова М.Г. Філософсько–культурологічні засади аналізу віртуальної реальності
Домбровська Л.І. Духовність як соціокультурний феномен
Сабадаш Ю.С. Італійська гуманістична педагогіка епохи Ренесансу (кінець XIV–XV ст.)
Арабчук Я.І. Політика мультикультуралізму – від оптимістичної теорії до суворої практики
Кумеда Т.А. Реалізація творчої особистості митця у музичному мистецтві
Ахмєдова Х. Філософські ідеї в творчості великих азербайджанських композиторів
Халамендик В.Б. Соціальна відповідальність в сучасному світі: покликання чи потреба?
Шелехов Є.О. Функціональний аспект феномену благодійності
Буяшенко В.В. Соціальна проблема як предметне поле діяльності соціального піклування
Гасанова С. Проблема трансформації моральних цінностей в глобалізованому світі
Титар О.В. Книга як метатекст ідентичностей доби модерну
Фоміна Л.В. Витоки англійської літературної ендіміонади
Розова Т.В., Качур К.Л. Феномен сучасної сім’ї: філософсько–антропологічний аналіз
Головатюк У.О. Ціннісні модуси любові як основа збереження сучасної сім’ї
Богдановський І.В. Специфіка руху «Нью Ейдж» як неомістичного напряму сучасної нетрадиційної релігійності
Фуркало В.С. Віддзеркалення релігійно–філософського вчення хасидів у філософії та художній літературі ХХ ст.
Ухов О.С. Християнство і строгий монотеїзм
Зражевський С.М. Психологічні особливості віруючих як основа українського двовір’я
Краснокутський О.В. Вторинний сутнісний структурний аспект ідеології державотворення
Кучера І.В. Зовнішня трудова міграція в сучасному українському суспільстві:стан та соціальні наслідки
Горбаченко Т.Г. Інноваційна діяльність як складова гуманітарного розвитку України
Котова–Олійник С.В. Візуальні репрезентації ґендерних відносин у радянській рекламі: соціально–філософський аналіз
Маілова Ф.Ю. Безпосередній захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів та міжнародне гуманітарне право
Бридня Н. Модальна метафізика Елвіна Плантінги в критичній перспективі
Андрєєва Т.О. Трансцендентальне обґрунтування єдності людства в І.Канта: історико–філософський аспект
Льовкіна О.Г. Моністичний реалізм О.О. Богданова
Печеранський І.П. Проблема віри та розуму в творчості В.І. Несмєлова: з історії ліберально–реформаційного «крила» духовно–академічної філософії на рубежі ХІХ–ХХ століть
Пугач А.В. Реклама в концепції багатства Е.Тоффлера і Х.Тоффлер
Шамша І.В. Синтез розуміння часу в фундаментальній онтології М.Гайдеґґера
Шаталович О.М. Християнська філософія шлюбу С.Троїцького
Мамєдов Т.М. Психологія особистості: біологічні основи психіки
Ахмєдов В. Місце і роль процесуального нагляду начальника слідчого відділу в стадії попереднього розслідування
Мельник О.Є. Синергетичний підхід до сучасної філософії освіти
Панченко Л.М. Значення демократії в освіті і через освіту
Пашков В.В. Аксіологічні засади якості педагогічної освіти: соціокультурний підхід
Кравченко А.А. «Освіта – пайдейя» в контексті модусу теоретичного мислення
Бойченко Н.М. Викладач університету як інтелектуал (філософсько–етичне осмислення)
Абашнік В.О. Філософія у Харківському університеті у 1850–1873 рр.
Кубко В.П. Пути развития корпоративной культуры высших учебных заведений Украины
Рудаківська С.В. Освіта для сталого розвитку як перспектива екологічної освіти
Мартиненко Н.М. «Історія української культури» для англомовних студентів. Тема четверта

Політичні науки

Авксентьєва Т.Г. Моделі входження до інформаційної цивілізації: багатоваріантність та перспективи для України
Дегтеренко А.М. Рівні можливості в процесі прийняття рішень (за матеріалами Українського Північного Азов’я)
Кравценюк В.М. Архетипічні елементи політичних міфів трансформаційного стану розвитку українського суспільства
Коцур В.В. Етнополітична специфіка Донбасу та її відображення в англомовній історіографії
Зарицька І.Ю. Парламентська опозиція в функціонуванні демократії в сучасному українському суспідльстві
Мусієнко І.І. Освітня безпека у політичній та правовій площині:тенденції та можливості сучасної України
Сащук Г.М. Соцієтальний потенціал розвитку інформаційного суспільства в Україні
Онопко О.В. Візуалізація образу «жінки–політика» в українській політичній міфології
Полтавець С.В. Українсько – московські відносини середини XVII століття у світлі інших міждержавних угод
Лазарович М.В. Деякі аспекти етнополітики Директорії УНР та її урядів наприкінці 1918 – першій половині 1919 р.
Тихонюк С.А. Функціональна спрямованість політичних конфліктів в умовах політико–адміністративного реформування
Кукарцев О.В. Зміст поняття «імперія» у суспільно–політичних дослідженнях
Балуцька Л.М. Політична відповідальність як об’єкт дослідження політичної науки в контексті неоінституційної парадигми
Романенко О.В. Погляди сучасних зарубіжних дослідників на роль соціальних медіа в політичній комунікації
Бобрук А.М. Популізм як форма політичної мімікрії
Висоцький О.Ю. Технологічний підхід та його значення в дослідженні легітимації політичної влади
Стародуб Т.С. Особливості глобального управління регіональними проектами в умовах формування сучасного міжнародного порядку
Постол А.А. Трансформаційні зміни політичної культури
Громова А.Ю. Економічні особливості та фактори успіху реклами і PR
Зайдель М.І. Влада в епоху постполітики
Павлюк К.В. Брендинг у системі символічних засобів політики
Кудрявцев О.Ю. Електронний уряд: світові здобутки та вітчизняні перспективи
Денисюк С.Г. Екзистенціальні домінанти політичної комунікації
Сидорук Т.В. Адаптація інструментів розширення ЄС у Європейській політиці сусідства
Русанова М.І. Об’єднана Європа або атлантизм: вибір сучасної ідентифікації Великої Британії
Сахно С.М. Чорноморсько–Каспійський регіон в системі міжнародних відносин
Алієв А.А. Економічний потенціал каспійського регіону як об’єкт міжнародного суперництва
Мурадова I. Висвітлення нафтової та комунікаційної стратегії Азербайджану в світовій пресі

Наукове життя

Жалоба І. Розвідка інституційних засад аналізу та прогнозування в політичній традиції США. Рецензія на монографію: Ржевська Н.Ф. Політичний аналіз і стратегічне прогнозування в США: інституційний вимір/Ржевська Н.Ф. – Дрогобич: Коло, 2012. – 256 с.
Петренко І.М. Рецензія на монографію: Діанова Н.М. Внесок вищого православного духовенства Південної України у розвиток історичної науки і освіти (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Одеса: «Фенікс», 2012. – 319 с.

Додатки

Політичні науки

Бичкова А.К. Репутація як визначальний чинник позиціонування держави на міжнародній арені
Вахрамеева А.В. Типологія теракотових статуеток Деметри і Кори–Персефони(по матеріалам Боспору)
Руденко А.Ф. Бренд партійного лідера на сучасному політичному ринку України

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Тымив И.Н. Разгром гетманом Яном Собеским татарских войск на Калущине в октябре 1672р.
Мирошниченко Д.А. Вклад С. Игумнова в становление и развитие профилактического направления земской медицины на территории Украины во второй половине XIX в. – начала ХХ в.
Матвиенко Г.А. Профессоры кафедр теологического факультета Львовского университета (конец ХІХ – начало ХХ в.)
Гай–Нижник П.П. Съезд хлебоделов 29 апреля 1918 г.: представительская составляющая гетманского переворота
Демченко О.П. Вопрос статуса Крымского фронта во время англо–советских переговоров в апреле–мае 1920 г.
Буряк Л.И. Образ Киева в исследованиях ВУАН: варианты мемориальных конструкций
Жолоб М.П. Историко–правовые основы деятельности религиозных общин национальных меньшинств Украины первой половины 20–х гг. ХХ в.
Комар Е.Г. Распространение уголовной преступности среди населения УССР в первой половине 20–х годов ХХ в.
Молоткина В.К. Реорганизация книжных издательств в УССР в первой половине 30–х гг. ХХ ст.
Билан С.О. Внедрение политотделов как чрезвычайных органов власти в области сельского хозяйства в 30–х гг. ХХ в.
Третяк Л.Н. Карьера православного духовенства Волынско–Ровенской епархии в 1945–1964 гг.
Фомин А.В. Детская бездомность и нищенствование как недостатки деятельности системы социального обеспечения в послевоенные годы (1945–1955)
Прокопенко О.В. Подольский совнархоз: предпосылки создания
Шемета Ю.М. Основные направления международного сотрудничества Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (1991–1996 гг.)
Ширай В.В. Сотрудничество Украины с другими государствами и международными организациями по стабилизации положения крымскотатарского населения в конце XX в.
Лагодзинский В.В. Михаил Драгоманов о смысле истории Рима
Онипко Т.В. Ученый–эмигрант Александр Билимович как исследователь истории отечественной кооперации
Христенко В.В. Румынская община Одесской области в диапазоне контент–анализа подготовки III–го этапа Украинско–румынского мониторинга соблюдения прав нацменьшинств
Воронянский А.В., Кулишенко Т.Ю. Формирование системы государственной власти в Украине (1992–2012 гг.)
Буяк Б.Б. Воспитательный потенциал та становление личности в органах студенческого самоуправления
Мандрик М.В. Студенческая инициатива как компонент современной молодёжной активности
Матвиенко Л.В. Этносоциальная структура жителей восточной части Северо–Западного Причерноморья
Синиченко С.В. История украинского казачества в публикациях журнала «Русская старина»
Соколовская Ю.В. Помощь детям в ХІХ – начале ХХ ст. на Слобожанщине: современная историография
Вербовой А.В. Научные работы Василия Базилевича как источник изучения его исторических взглядов
Драганенко В.П. Малоизвестная битва 1664 г. (реконструкция на основании источников середины XVII – начала XVIII в.)
Булгаков Ю.В., Павленко С.Ф. Личность П. Скоропадского и род Скоропадских: новейшие историографические интерпретации
Дутчак Е.И. Иноэтничный фактор развития туристическо–краеведческих исследований в Галичине (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.): к историографии проблемы
Германюк С.Я. Этногенез древних тюрок в современной украинской историографии
Комарницкая И.Ю. Проблема сохранения сооружений культового назначения в современной Украине: историографический аспект
Куксенко С.И. Взаимоотношения партийно–государственных органов власти с Церковью и верующими в УССР в 40–60 – те гг. ХХ ст. в советской историографии
Мищак И.Н. Историография культурно–массовых преобразований в Западной Украине в послевоенные годы как важной составляющей советизации края
Кулаковский П.М. История Чернигово–Северщины в составе Речи Посполитой в освещении отечественной и зарубежной историографии
Комар В.Л. Горцы Северного Кавказа в борьбе за независимость в 20–30–х годах ХХ ст.
Наюк А.С. Процесс становления интеграционных взаимоотношений Ирландской Республики и ЕЭС (1961–1973 гг.)
Талибли С.А. Внешняя политика Исламской Республики Иран (1979–2005 гг.)
Алиева Л. Женский труд в Азербайджане в начале ХХ в.
Иманова С. Сотрудничество на многосторонней основе между Румынией и Азербайджаном (2000–2010 гг.)
Мамедов Н. Массовые репрессии в Азербайджане и позиция АЗ. ЦИКа
Салимов Р.Г. Художественно оформленные бронзовые изделия эпохи бронзы Азербайджана

Философские науки

Андриенко Е.В. Свобода, равенство и ответственность в мировоззрении демократического общества
Дедяева И.П. Несколько тезисов о проблемном поле современной социальной философии
Фёдоров Ю.В. Поиск новой модели цивилизационного развития: потери и обретения
Сидоренко С.В. Теоретический анализ глобального гражданского общества как социополитического феномена
Масюк О.П. Ожидание как элемент формирования социальной перспективы
Брилинская Б.Ю. Человекоизмерительные аспекты границы в экзистенциальной философской традиции
Осетрова О.А. Психоаналитический аспект исследования феномена стыда
Гахраманова К.Н. Современные представления о структуре сознания
Чижевская О.Н. Организационная память: историческая многомерность феномена
Архипова Л. Д. Герменевтическое воспитание
Дорожко И.И. Историко–генетический подход в исследовании семейного воспитания
Гулакова М.Г. Философско–культурологические основы анализа виртуальной реальности
Домбровская Л.И. Духовность как социокультурный феномен
Сабадаш Ю.С. Итальянская гуманистическая педагогика эпохи Ренессанса (конец XIV–XV в.)
Арабчук Я.И. Политика мультикультурализма – от оптимистической теории к строгой практики
Кумеда Т.А. Реализация творческой личности художника в музыкальном искусстве
Ахмедова Х. Философские идеи в творчестве великих азербайджанских композиторов
Халамендык В.Б. Социальная ответственность в современном мире: призвание или потребность?
Шелехов Е.А. Функциональный аспект феномена благотворительности
Буяшенко В.В. Социальная проблема как предметное поле деятельности социальной заботы
Гасанова С. Проблема трансформации нравственных ценностей в глобализирующемся мире
Титарь Е.В. Книга как метатекст идентичностей эпохи модерна
Фомина Л.В. Истоки английской литературной ендимионады
Розова Т.В., Качур К.Л. Феномен современной семьи: философско–антропологический анализ
Головатюк У.О. Ценностные модуса любви как основа сохранения современной семьи
Богдановский И.В. Специфика движения «Нью Эйдж» как неомистического направления современной нетрадиционной религиозности
Фуркало В.С. Отражение религиозно–философского учения хасидов в философии и художественной литературе ХХ в.
Ухов А.С. Христианство и строгий монотеизм
Зражевский С.Н. Психологические особенности верующих как основа украинского двоеверия
Краснокутский А.В. Вторичный сущностный структурный аспект идеологии государственного строительства
Кучера И.В. Внешняя трудовая миграция в современном украинском обществе: положение и социальные последствия
Горбаченко Т.Г. Инновационная деятельность как составная гуманитарного развития Украины
Котова–Олейник С.В. Визуальные репрезентации гендерных отношений в советской рекламе: социально–философский анализ
Маилова Ф.Ю. Непосредственная защита окружающей среды во время вооруженных конфликтов и международное гуманитарное право
Бридня Н. Модальная метафизика Алвина Плантинги в критической перспективе
Андреева Т.А. Трансцендентальное обоснование единства человечества у И. Канта: историко–философский аспект
Лёвкина Е.Г. Монистический реализм А.Богданова
Печеранский И.П. Проблема веры и разума в творчестве В.И. Несмелова: из истории либерально–реформационного «крыла» духовно–академической философии на рубеже XIX–XX веков
Пугач А.В. Реклама в концепции богатства Э.Тоффлера и Х.Тоффлер
Шамша И.В. Синтез понимания времени в фундаментальной онтологии М.Хайдеггера
Шаталович А.М. Христианская философия брака С.Троицкого
Мамедов Т.М. Психология личности: биологические основы психики
Ахмедов В. Место и роль процессуального надзора начальника следственного отдела в стадии предварительного расследования
Мельник О.Е. Синергетический подход к современной философии образования
Панченко Л.Н. Значение демократии в образовании и через образование
Пашков В.В. Аксиологические основы качества педагогического образования: социокультурный поход
Кравченко А.А. «Образование – пайдейя» в контексте модуса теоретического мышления
Бойченко Н.М. Преподаватель университета как интеллектуал (философско–этическое осмысление)
Абашник В.А. Философия в Харьковском университете в 1850–1873 гг.
Кубко В.П. Шляхи розвитку корпоративної культури вищих навчальних закладів України
Рудаковская С.В. Образование для устойчивого развития как перспектива экологического образования
Мартыненко Н.Н. «История украинской культуры» для англоязычных студентов.Тема четвёртая

Политические науки

Авксентьева Т.Г. Модели вхождения в информационную цивилизацию: многовариантность и перспективы для Украины
Дегтеренко А.Н. Равные возможности в процессе принятия решений (по материалам Украинского Северного Азовья)
Кравценюк В.М. Архетипические элементы политических мифов трансформационного состояния развития украинского общества
Коцур В.В. Этнополитическая специфика Донбасса и ее отражение в англоязычной историографии
Зарицкая И.Ю. Парламентская оппозиция в функционировании демократии в современном украинском обществе
Мусиенко И.И. Образовательная безопасность в политическом и юридическом измерении: тенденции и возможности современной Украины
Сащук А.Н. Социентальный потенциал развития информационного общества в Украине
Онопко О.В. Визуализация образа «женщины–политика» в украинской политической мифологии
Полтавец С.В. Украинско–московские отношения средины XVII века в свете других межгосударственных соглашений
Лазарович М.В. Некоторые аспекты этнополитики Директории УНР и ее правительств в конце 1918 – первой половине 1919 г.
Тихонюк С.А. Функциональная направленность политических конфликтов в условиях политико–административного реформирования
Кукарцев О.В. Содержание понятия «империя» в общественно–политических исследованиях
Балуцька Л.М. Политическая ответственность как объект исследования политической науки в контексте неоинституционной парадигмы
Романенко Е.В. Взгляды современных исследователей на роль социальных медиа в политической коммуникации
Бобрук А.Н. Популизм как форма политической мимикрии
Высоцкий А.Ю. Технологический подход и его значение в исследовании легитимации политической власти
Стародуб Т.С. Особенности глобального управления региональными проектами в условиях формирования современного международного порядка
Постол А.А. Трансформационные изменения политической культуры
Громова А.Ю. Экономические особенности и факторы успеха рекламы и PR
Зайдель М.И. Власть в эпоху постполитики
Павлюк К.В. Брендинг в системе символичных средств политики
Кудрявцев А.Ю. Электронное правительство: мировые достижения и отечественные перспективы
Денисюк С.Г. Экзистенциальные доминанты политической коммуникации
Сидорук Т.В. Адаптация инструментов расширения ЕС в Европейской политике соседства
Русанова М.И. Объединённая Европа или атлантизм: выбор современной идентификации Великобритании
Сахно С.М. Черноморско–Каспийский регион в системе международных отношений
Алиев А.А. Экономический потенциал каспийского региона как объект международного соперничества
Мурадова И.Освещение нефтяной и коммуникационной стратегии Азербайджана в мировой прессе

Научная жизнь

Жалоба И. Разведка институционных принципов анализа и прогнозирования в политической традиции США. Рецензия на монографию: Ржевска Н.Ф. Политический анализ и стратегическое прогнозирование в США: институционное измерение/Ржевска Н.Ф. – Дрогобыч: Круг, 2012. – 256 с.
Петренко И.Н. Рецензия на монографию: Дианова Н.М.Вклад высшего православного духовенства ЮжнойУкраины в развитие исторической науки иобразования(конец XVIII -начало ХХ ст.). - Одесса: «Феникс», 2012. - 319 с.

Приложение

Политические науки

Бычкова А.К. Репутация как определяющий фактор позиционирования государства на международной арене
Вахрамеева А.В. Типология терракотовых статуэток Деметры и Коры–Персефоны (по материалам Боспора)
Руденко А.Ф. Бренд партийного лидера на современном политическом рынке Украины

CONTENT

Historical studiens

Tymiv, І.М. The Rout of the Tatar troops by Jan Sobeski in Kalush region in October 1672
Мiroshnichenko, D.А. The contribution of SM Igumnov in the formation and development of preventive direction of school of medicine in Ukraine in the second half Nineteenth century – Early twentieth century
Matviyenko, H.О. Тhe professors of the theological faculty of the L’viv University (the second half of XIX – the beginning of XX centuries)
Hai–Nyzhnyk, P.P. Congress farmers 29 April 1918: a representative part of the Hetman coup
Demchenko, O.P. The question of status of the Crimean front during Anglo–Soviet negotiations (April–May, 1920)
Buryak, L.I. The image of Kyiv in the studies of Ukrainian Academy of Science: options for memorial constructions
Zholob, M.P. Historical and legal bases of religious communities of national minorities of Ukraine the first half of the 20–ies of the 20th centure
Komar, E.G. Propagation of criminality among population of Ukrainian SSR during the first half of 1920–ies
Molotkina, V.K. Reorganisation of publishing houses in the USSR in the early 30th of XX century
Bilan, S.A. The introduction of political departments of emergency as authorities in the field of agriculture in the 30s of the twentieth century
Tretyak, L.N. Career of the Orthodox clergy of Volyn’–Rivne Diocese in 1945–1964
Fomin, A.V. Child’s homelessness and poverty as lacks of activity of the system of public welfare in post–war years (1945–1955)
Prokopenko, О.V. The Podollian Soviet National Economy: the precondition of its creation
Shemeta, Y.M. The main directions of Taras Shevchenko National University of Kyiv international cooperation in 1991–1996
Shiraj, V.V. Cooperation between Ukraine and other countries and international organizations to stabilize the situation of the Crimean Tatar population at the end of XX century
Lahodzins’kyi, V.V. Mykhailo Drahomanov about sense of the history of Rome
Onipko, T.V. The scientist–emigrant Alexander Bilimovich as a researcher of the history of domestic cooperation
Khristenko, V.V. Romanian community of Odessa region in the range of content analysis training III–the first phase of the Ukraine–Romanian monitoring satisfaction of minorities’ rights
Voronyansky, A.V., Kulishenko, T.Y. Forming the system of state power in Ukraine (1992–2012)
Buyak, B.B. Educational potential and formation of personality in the students’ self–government bodies
Mandryk, M.V. Student initiative as a component of modern youth activism
Matvienko, L.V. The etnosocial structure of inhabitants of the eastern part of North–Western Black Sea coast
Sinichenko, S.V. History of Ukrainian Cossacks in the publications of the journal «Russian olden time»
Sokolovskaya, Y.V. Help of children in Slobozhanschyna in the second half of XIX – early XX century: the modern historiography
Verbovyj, O.V. Scientific works of V. Bazylevych as a source of historical views of the researcher
Draganenko, V.P. A Little–known battle 1664 (the reconstruction on the grounds of the sources of the medium XVII – begin XVIII in.)
Bulgakov, Y.V., Pavlenko, S.F. Pavlo Skoropadsky’s personality and Skoropadsky’s family: modern historiographic interpretations
Dutchak, H.I. Autethnic factor for development of studies of local lore in Galicia (second half of XIX – beginning of XX cent.): to the historiography of the problem
Germanyuk, S.Ya. The ethnogenesis of the ancient Turks in modern Ukrainian historiography
Komarnytska, I.U. The problem of preservation facilities for religious services in contemporary Ukraine: historiographic aspect
Kuksenko, S.I. Mutual relations of party–state government bodies with Church and believers in USSR in 40–60 – those ХХ of item in soviet historiography
Myshchak, I.M. Historiography of mass cultural transformations in Western Ukraine in the postwar years as an important component of the Sovietization of the land
Kulakovsky, P.M. History of Chernihiv–Siversk land in composition the Polish Lithuanian Commonwealth in illumination of domestic and foreign historiography
Komar, V.L. Highlanders of North Caucasus are in a fight for independence of the 1920–30s
Nayuk, A.S. The process of formation of integration relations between the Republic of Ireland and EEC (1961–1973)
Talibli, S.A.The foreign policy of the Islamic Republic of Iran (1979–2005)
Alieva, L. The woman labor in the early twentieth century in Azerbaijan
Imanova, S. Romanian–Azerbaijan cooperation on the multilateral basis (2000–2010 yy.)
Mammadov, N. Mass repressions in Azerbaijan and position of the Az.CEC
Salimov, R.G. Graphic design of bronze products in bronze period of Azerbaijan

Philosophic sciences

Andriyenko, O.V. Freedom, Equality and Responsibility in the Worldview of Democratic Society
Dediaeva, I.P. Several theses on the problem field of modern social philosophy
Fedorov, Y.V. Search for a new model of civilization: the loss and gain
Sydorenko, S.V. Theoretical analysis of the global civil society as social phenomenon
Masjuk, O.P. Expectation as an element of formation of social prospect
Brylynska, B.Y. Human dimensions of the Border in Existentional Philosophical Tradition
Osetrova, O.O. Psychoanalytic aspect of the investigation of the shame’s phenomenon
Gahramanova, K.N. Modern representations about structure of consciousness
Chyzhevska, O.N. Organization memory: historical multidimensionality phenomenon
Arkhypova, L.D. Hermeneutical education
Dorozhko, I.I. Іstoriko–genetichny pіdhіd have doslіdzhennі home vihovannya
Gulakova, M.G. Philosophical and cultural studies analysis of virtual reality
Dombrovskaya, L.I. Spirituality as sociokul'turniy а phenomenon
Sabadash, J.S. Italian humanistic pedagogy of the Renaissance (the end of the XIV–XV centuries)
Arabchuk, Y.I. Policy multiculturalism - from the optimistic theory to strict experts
Kumeda, T.A. Implementation of the creative personality of the artist in the musical arts
Ahmadovа, Н. Philosophical ideas of the great works of Azerbaijani composers
Khalamendyk, V.B. The social responsibility in the modern world: avocation or necessity?
Shelehov, Y.O. The Functional Aspect of Phenomenon of Charity
Buyashenko, V.V. The social problem as a substantive field of social care
Gasanova, S. Тhe problem of the moral values in the globalizing world
Titar, O.V. Book as metatext of identity in Modern
Fomina, L.V. Sources English literary endimionada
Rozova, T. V., Katchur, K.L. Phenomenon of modern family: philosophical and anthropological analysis
Holovatiuk, U.O. Valuable Modes of Love as a Basis for Preservation of Modern Family
Bogdanovskiy, I.V. The specificity of the movement «New Age» as direction of modern alternative religion
Furkalo, V.S. Reflections of religiyno–filosofskogo studies of khasidiv in philosophy and artistic literature of ХХ age
Ukhov, O.S. Christiansty and strict monotheism
Zrazhevskyi, S.M. Psychological features of believers as basis ukrainian two religions
Krasnokutskij, A.V. Secondary entity structural aspect of the ideology of state–building
Kuchera, I.V. External labour migration in modern Ukrainian society: state and social consequences
Gorbachenko, T.G. Innovation activities as a component of human development of Ukraine
Kotova–Oliynyk, S.V. Visual Representations of Gender Relations in Advertising of the Soviet Age: Socio–Philosophical Analysis
Mayilova, F.Y. Direct sources of the protection of environment during armed conflicts and international humanitarian law
Brydnia, N. Plantinga’s Modal Metaphysics in Critical Perspective
Andreyeva, T.O. The I. Kant’s Transcendental Reasoning of Unity of Humanity: Historical–philosophical Aspect
Levkina, H.G. Monistic realism of A. Bogdanov
Pecheranskyi, I.P. The problem of belief and mind in the creative work of V.Nesmelov: from the history of the liberal–reformative «branch» of spiritual–academic Philosophy on the edge of ХIХ–ХX centuries
Pugach, A.V. Advertising in the concept of wealth Alvin and Heidi Toffler
Shamsha, I.V. Synthesis of the understanding of time in the fundamental ontology of M.Heidegger
Shatalovich, A.M. Christian philosophy of marriage of S.Troitsky
Mamedov, T.М. Psychology of personality: biological basis of psychology
Ahmеdov, V. The place and role of the chief of investigation department in the stage of preliminary investigation
Melnik, O.E. Synergetic approach to the modern philosophy of education
Panchenko, L.N. The importance of democracy in education and through education
Pashkov,V.V. Аxiological of founding of quality of pedagogical education: sociocultural approach
Kravchenko, A.A. «Education – paideia» in the context of theoretical mode of thinking
Boychenko, N.M. University professor as intellectual person (philosophical–ethics comprehension)
Abashnik, V.O. Philosophy in the Kharkiv University in 1850–1873
Kubko, V.P. Ways of development of corporate culture of higher educational institutions of Ukraine
Rudakivska, S.V. Education for a sustainable development as perspective of ecological education
Martynenko, N.М. «History of ukrainian culture» for english–speaking students. Forth topic

Political sciences

Avksent’eva, T.G. Models of including in informational civilization: diversity and prospects for Ukraine
Degterenko, A.M. Equal opportunities in the process of decision–making (based on the materials of Ukrainian Northern Azov’ye)
Kravtsenyuk, V.M. Archetypal elements of political myths of transformational state of Ukrainian society development
Kotsur, V.V. Ethnopolitical specific of Donbass and display it in English Historiography
Zarytska, I.Y. Parliamentary opposition in the democracy functioning of modern Ukrainian society
Musienko, I.I. Educational security in political and juridical measurements: tendencies and opportunities of modern Ukraine.
Saschuk, H.М. Sociental potential of information society development in Ukraine
Onopko, O.V. Тhe visualization of «woman–politician» image in Ukrainian political mythology
Poltavets, S.V. Ukrainian–Moscow relations in the middle of XVII century in the context of other international treaties
Lazarovych, M.V. Some aspects of the ethnic policy of the Directory UNR and its governments of the at the end of 1918 – the first half of 1919
Tyhonyuk, S.A. The functional orientation of the political conflict in the political and administrative reform
Kukarcev, O.V. The Content of Notion «Empire» in Social and Political Studies
Balytska, L.M. Political Responsibility as a Subject of Investigation of Political Science in the Context of Neoinstitutional Paradigm
Romanenko, O.V. The Views of Modern Scientists on the Role of Social Media in the Political Communication
Bobruk, A.N. Populism as a form of political mimicry
Vysotskyi, O.Y. The technological approach and its value in researching the legitimation of political power
Starodub, T.S. Peculiarities of the global governance of regional projects in the context of modern international order
Postol, A.A. The transformation of political culture
Gromova, A.Y. Economic features and factors of success of advertising and PR
Zaidel, M.I. Power in the post–politics age
Pavliuk, K.V. Branding in the system of symbolic tools of politics
Kudryavtsev, А.Y. E–government: the world’s achievements and Ukrainian prospects
Denysiuk, S.G. Existential Dominants of Political Communication
Sydoruk, T.V. Adapting the Instruments of EU Enlargement in the European Neighbourhood Policy
Rusanova, M.I. United Europe or Atlanticism: Choice of Modern Authentication of Great Britai
Sakhno, S.M. Black sea – Caspian region in the system of international relations
Aliyev, A.A. Economic capacity of the Caspian region as object of the international rivalry
Muradov, I. Elucidating of Oil and communicational diplomacy of Azerbaijan in world press

Scientific life

Zhaloba, I. Secret service of instituciynikh principles of analysis and prognostication in political tradition of the USA. Review on a monograph: Rzhevska, N.F. Political analysis and strategic prognostication in the USA: instituciyniy measuring/Rzhevska, N.F. – Drohobytch: Circle, 2012. – 256 s.
Petrenko, I.M. Review of the monograph: Dianova, N.M. Contribution of the highest orthodox clergy of Southern Ukraine to the development of historical science & education (end XVIII– beginning XX st.) – Odessa: «Feniks», 2012. – 319 p.

Attachments

Political sciences

Bychkova, A.K. Reputation as a determinative factor in positioning of the country on the international arena
Vahrameeva, A.V. Typology of terracotta statuettes of Demeter and Cora –Persephone (by materials of Bosporus)
Rudenko, A.F. The brand of the party leader on the modern political market of Ukraine
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>