”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 63 - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Гуцалюк І.О. Військово–політичне становище Західної Волині за Директорії УНР
Бобіна О.В. Радикально–пролетарський варіант революції К.Маркса і Ф.Енгельса – умови формування і основні складові
Вербовий О.В. Краєзнавча діяльність В.М. Базилевича
Грибанова С.В. Екскурсійна діяльність земств України в другій половині ХІХ– на початку ХХ ст.
Довжук І.В. Участь підприємців у розвитку комерційної освіти у наддніпрянській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Горбань Т.Ю. Наддніпрянщина – Галичина: проблема національного єднання в ідейно–політичному дискурсі початку ХХ ст.
Стасів Я.В. Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ ст.
Коваль Д.П. Ідеї Ф. Прокоповича щодо оновлення богословської освіти в Києво–Могилянській академії
Мельничук І.А. Ґенеза руських середньовічних міст та міських еліт
Кондратюк Г.М. Земельна реформа 1920–х років як компонент національної політики в Кримській АРСР
Білан С.О. Впровадження політвідділів як надзвичайних органів влади в галузі сільського господарства у 30–х рр. ХХ ст.
Скоряк А.Г. Голодомор 1932–1933 років в Україні як політико–економічний інструмент для підкорення українського народу радянською владою
Гордієнко В.В. Православний Київ і релігійно–церковна політика нацистів восени–взимку 1941– 1942 рр.
Цебро О.В. Використання житлового фонду Києва у 1943–1945 рр.
ІгнатенкоО.М. Ідейно–виховна робота викладачів Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва в контексті педагогічної парадигми періоду тоталітаризму
Рубльов О.С, Капітан Л.І. Сторінки біографії П. Лінтура у контексті етнокультурних процесів на Закарпатті 1940–1950–х років
Хуторянський М.В. Ставлення населення України до перспективи початку світової війни у 50–х роках ХХ ст.
Бадер А.В. Дозвілля студентів УРСР у середині 1950–х – середині 1980–х рр. (на матеріалах Донбасу)
Бровар О.В. Реалізація етнонаціональної политики вищими органами влади України у 1991–2000 рр.
Бессонова М.М. Антиамериканські гасла під час виборчих кампаній у незалежній Україні
Асанова У.К. Форми і методи керівництва та організації музейної роботи в Криму
Кравцов Г.Ю. Періодика США про вплив «справи Гонгадзе» на розвиток україно–американських відносин 2000–2002 рр.
Поцелуйко А. М. Українсько–чеське співробітництво: політичний та економічний аспект 1993–2011 рр.
Нагірний М.З., Ричанчик О.М., Савчук О.В. Вплив місіонерства на географію розповсюдження православ’я
Матвієнко Г.О. Теологічні студії в контексті історії Львівського університету
Комар В.Л. Міжнародний аспект прометеїзму Польщі 1930–х рр.
Квардакова С.Д. Реституційний процес на початку ХІХ століття у Європі як результат наполеонівських війн
Гасимли В. Наукові дослідження іноземних досліджень в Нахчивані в ХIX ст.
Ісаков Х. Участь Азербайджанської Республіки у поновленні історичного шовкового шляху
Магеррамова С. Ювелірні вироби південно-східних районів Малого Кавказу в ХІХ – початку ХХ ст.
Мухаммедрза Г.Н. Роль графічного дизайну в сучасному містобудуванні
Булгаков Ю.В., Павленко С.Ф. Джерела до модерної української історіографії життя та діяльності П.Скоропадського
Михайличенко Д.Ю. Рух за наукову організацію праці у 1920–ті роки та його осмислення у вітчизняній історіографії: між міфом і дослідженням
Киридон П.В. Відображення в українській радянській історіографії діяльності партійно–державної номенклатури Української РСР повоєнного двадцятиріччя
Орлов В.М. Сутність феномену та проблема використання дефініції «New Age» в українській та зарубіжній історіографії
Наюк А.С. Взаємовідносини Ірландської Республіки та ЄЕС (1950 – 1990 рр.): джерельна база проблеми
Сєряков О.А. Становлення професійної адвокатури в Російській імперії за реформою 1864 року: історіографія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Куксенко С.І. Взаємовідносини партійно–державних органів влади з Церквою і віруючими в УРСР у 40–60–ті рр. ХХ ст. в зарубіжній історіографії 1950–1990–х рр.
Лозовий А.В. Українська революція 1917–1921 років в працях вчених Київського університету середини 50–х – середини 80–х років ХХ ст.
Левченко Л.Л. Архівні стандарти США: історія, структури, процедури прийняття і впровадження

Філософські науки

Андрієнко О.В. Теоретичні моделі справедливості: в пошуках універсальності
Влялько О.М. Усвідомлення проживання моменту спогаду себе людиною
Голованов Б.Д. Ілюзорна свідомість і становлення наукової рефлексії
Городиська О.М. Лабіринт як символ архаїчного мислення
Дзьобань О.П.Діалектика глобалізації віртуальної реальності й суспільного розвитку
Руденко Б.Б. Юридичний та філософський позитивізм: проблема співвідношення
Мегрелішвілі М.О. Гуманістична складова взаємозв’язку конструктивного і деструктивного у суспільстві
Тарароєв Я.В. Множинність як онтологічна категорія сучасного фізичного пізнання
Кудря І.Г. Роль релігійної етики в економічній діяльності (М.Вебер)
Мамонтова Е.В. Неоплатонізм про символ як субстанційну основу буття та інструмент політико–управлінських практик: між міфом та віруванням
Абашнік В.О. «Про логічне вчення про індукцію» П.Е. Лейкфельда(1895)
Бридня Н. Філософський проект Елвіна Плантінги в контексті українського релігієзнавства: філософська теологія або християнська філософія?
Гринчишин Н.І. Конституювання свободи суб’єкта в етичній концепції Емануеля Левінаса
Данканіч Р.І. Ніцше і кінець історії
Шамша І.В.Осягнення небуттєвої природи часу в скептицизмі Секста Емпірика
Фоміна Л.В. Інтерпретації міфу про Ендіміона в англійській поезії ХІХ століття
Павлишин Л.Г. Володимир Винниченко: проблема свободи людини у суспільстві
Прокопенко В.В. Л. Шестов і греки
Поцюрко О.Ю. Ідея національної свободи у спадщині Миколи Міхновського
Содомора П.А. Відображення понять «сутність» та «існування» в українському перекладі «Суми теології» Томи з Аквіну
Росул Т.І. Феномен свята у площині філософської герменевтики Ганса–Ґеорга Ґадамера
Родічева І.С. Вчення про «сокровенне Єдине» давньокитайської школи «Сюань–Сюе»
Богданова–Борденюк І.В. Філософія стандартів усталеної практики християнства в функціюванні соціально–культурового буття
Богдановський І.В. Специфіка вітчизняного антикультового руху
Фуркало В.С. Проблема теодицеї в хасидизмі XVIII століття
Мельничук В.В. Екологічна діяльність православної церкви
Зуєв В.М. Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства
Костенко Н.В. Реалізація соціально–конструктивного мислення особистості
Буяшенко В.В. Громадянське суспільство і соціальне піклування
Подолян Г.П. Проблеми взаємодії соціальної етики та соціології моралі
Приятельчук А.О. Специфіка соціальної справедливості і відповідальності у бізнесі
Товмаш Є.А. Співвідношення соціальної справедливості, свободи і рівності: філософсько–економічний вимір
Кравченко І.М. Теоретичні та методологічні засади дослідження категорії «трудовий потенціал» в другій половині ХХ – початку ХХІ ст.
Гусейнова Н.А. Про філософський зміст поняття «національна культура»
Кумеда Т.А. Музичне мистецтво як засіб формування естетичної культури особистості
Мусаєва Е. Творча спадщина народного художника Азербайджану Асафа Джафарова
Зайченко О.Г. Рольова гра як феномен людського буття в культурі
Гаджиєва М. Роль філософських ідей в композиторській творчості
Дорожко І.І. Родинне виховання у площині міждисциплінарних досліджень
Гончаров В.І. Значення науково–дослідницької роботи у підготовці нового вчителя
Михайлишин Г.Й. Модернізація освітньої сфери як фактор модернізації суспільства
Олексенко Р.І. Філософія економічної освіти: умови та напрями удосконалення
Онопрієнко В.П. Позанавчальні методи і засоби виховання екологічної свідомості
Дідков О.М. Формування екологічної свідомості та культури засобами освіти та виховання особистості
Калиновський Ю.Ю. Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді
Кубко В.П. Експрес-діагностика корпоративної культури вищих навчальних закладів України
Роговенко М.М. Інтерактивні технології як засіб формування та розвитку інтелектуальних та комунікативних умінь курсантів на заняттях з філософсько–правових дисциплін
Чорноштан Т.М. Із досвіду викладання екологічної етики в Яготинському інституті МАУП
Мартиненко Н.М. «Історія української культури» для англомовних студентів.Тема шоста
Стеценко К. Виклики глобалізованого світу та відповіді на них парадигмальними змінами в системі англійської освіти

Політичні науки

Буканов Г.М. Вплив ліберальної ідеї і теорії еліт на концепції розвитку моделей державного будівництва
Циркін І.М. Роль громадянського суспільства та політичного лідера у формуванні демократичної політичної культури особистості
Фісун О.А., Баталов О. А. Сучасні типології імперій:основні підходи та інтерпретації
Гавронська Т.В. Формування правової культури особистості як завдання реалізації свободи
Ващенко О.О. Трансформаційне середовище як чинник політичної соціалізації особистості
Висоцький О.Ю. Психологічні аспекти ефективності технологій легітимації політичної влади
Ключник Р.М. Криза легітимності та її вплив на політичний процес
Лукаш Т. Основні принципи виборчого права
Новожилов Б.В. Роль цінностей демократичного суспільства у формуванні політичного іміджу лідера
Павлюк К.В. Сутність та активи капіталу політичного бренду
Панухник Р.Г. Контекстуальні ефекти в поясненні електорального вибору в нових демократіях
Парахіна М.Б. Особливості переходу від взаємин субординації (у форматі «Центр–периферія») до рівноправних суб’єктів міжнародного права
Тукаленко І.А. Трансформації демократичної легітимності в умовах глобалізації
Тупиця О.Л. Становлення системи соціального партнерства у трансформаційному суспільстві: політичний аспект
Перфільєва А.О. Економічний суверенітет держави як категорія політологічного аналізу
Рибалка С.В. Регіональний політичний процес: параметри дослідження
Мороз А.С. Глобалізація освіти та її вплив на формування світоглядних орієнтацій молоді: співвідношення колективного та індивідуального
Климончук В.Й. Теоретико–методологічні засади дослідження політичних свобод в українському націогенезі
Лазарович М.В. Історичні детермінанти політичної мобілізації російської національної меншини України на початку Української революції 1917–1921 рр.
Громова А.Ю. Соціальна відповідальність бізнесу рекламодавців в Україні
Мусієнко І.І. Законодавче забезпечення освітньої безпеки: зарубіжний досвід і українські реалії
Лукаш В.Я. Реалії та перспективи політичної та етнічної стабілізації в Криму
Пенглер Т.І. Новітній період українського державотворення та його основні етапи
Похило І.Д. Західний націоналізм та український націоналізм: чи є між ними різниця?
Емінов Р.Д. Євроазійський Нафто – Транспортний коридор : стратегічна вага питання в контексті геополітичних інтересів України та її партнерів
Баланик А.Я., Чарських І.Ю. Візуальні матеріали в діяльності Посланців миру та Послів доброї волі ООН
Латигіна Н.А. Трагедія Косово: витоки, причини та висновки
Мірабдуллаєв А.М. Про основні напрями геостратегії Росії на «ближньому» зарубіжжі
Оснач О.М. Особливості реалізації громадянських і політичних прав іммігрантів
Смирнова К.Є. Роль ісламського фактору у політичних процесах в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака
Гамідов Г.А. Зовнішня політика Азербайджану і стратегія глобального розвитку Ільхама Алієва
Гюнель М. Видимі і невидимі сторони соціальної політики

Наукове життя

Троян С.С. Конструювання нової моделі інтеграції в Європі. Рецензія на монографію: Сидорук Т.В. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства: монографія / Т.В. Сидорук. – Львів: ПАІС, 2012. – 444 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Гуцалюк И.А. Военно–политическое положение Западной Волыни при Директории УНР
Бобина О.В. Радикально–пролетарский вариант революции К.Маркса и Ф.Энгельса – условия формирования и основные составляющие
Вербовой А.В. Краеведческая деятельность В.М. Базилевича
Грибанова С.В. Экскурсионная деятельность земств Украины во второй половине ХІХ– в начале ХХ ст.
Довжук И.В. Участие предпринимателей в развитии коммерческого образования в Надднепрянской Украине (конец ХІХ – начало ХХ вв.)
Горбань Т.Ю. Надднепрянщина – Галичина: проблема национального единения в идейно–политическом дискурсе начала ХХ ст.
Стасив Я.В. Трезвенническое движение в Восточной Галичине в середине ХІХ – первой трети ХХ ст.
Коваль Д.П. Идеи Ф. Прокоповича касательно обновления богословского образования в Киево–Могилянской академии
Мельничук И.А. Генезис средневековых городов и городских элит Руси
Кондратюк Г.Н. Земельная реформа 1920–х годов как компонент национальной политики в Крымской АССР
Билан С.О. Внедрение политотделов как чрезвычайных органов власти в области сельского хозяйства в 30–х гг. ХХ в.
Скоряк А.Г. Голодомор 1932–1933 годов в Украине как политико–экономический инструмент для покорения украинского народа советской властью
Гордиенко В.В. Православный Киев и религиозно–церковная политика нацистов осенью–зимой 1941–1942 гг.
Цебро О.В. Использование жилищного фонда г. Киева в 1943–1945 гг.
Игнатенко О.М. Идейно–воспитательная работа преподавателей Львовского государственного института прикладного и декоративного искусства в контексте педагогической парадигмы периода тоталитаризма
Рублев А.С., Капитан Л.И. Страницы биографии П. Линтура в контексте этнокультурных процессов в Закарпатье 1940–1950–х годов
Хуторянский М.В. Отношение населения Украины к перспективе начала мировой войны в 50–х годах ХХ в.
Бадер А.В. Досуг студентов УССР в середине 1950–х – середине 1980–х гг. (на материалах Донбасса)
Бровар О.В. Реализация етнонациональной политики высшими органами власти Украины в 1991–2000 гг.
Бессонова М.Н. Антиамериканские лозунги во время избирательных кампаний в независимой Украине
Асанова У.К. Формы и методы руководства и организации музейной работы в Крыму
Кравцов Г.Ю. Периодические издания США о влиянии «дела Гонгадзе» на развитие украино–американских отношений в 2000–2002 гг.
Поцелуйко А.М. Украинско–чешское сотрудничество: социально–экономический аспект
Нагирный М.З., Ричанчик А.М., Савчук А.В. Влияние миссионерства на географию распространения православия
Матвиенко Г.А. Теологические студии в контексте истории Львовского университета
Комар В.Л. Международный аспект прометеизма Польши 1930–х гг.
Квардакова С.Д. Реституционный процесс в начале XIX века в Европе как результат наполеоновских войн
Гасимли В. Научные изыскания иностранных исследований в Нахчыване в ХIX веке
Исаков Х. Участие Азербайджанской Республики в восстановлении исторического шелкового пути
Магеррамова С. Ювелирные изделия юго–восточных районов Малого Кавказа в ХІХ – начале ХХ вв.
Мухаммедрза Г.Н. Роль графического дизайна в современном градостроительстве
Булгаков Ю.В., Павленко С.Ф. Источники современной украинской историографии жизни и деятельности П. Скоропадского
Михайличенко Д.Ю. Движение за научную организацию труда 1920–х годы и его осмысление в отечественной историографии: между мифом и исследованием
Киридон П.В. Отражение в украинской советской историографии деятельности партийно–государственной номенклатуры Украинской ССР послевоенного двадцатилетия
Орлов В.Н. Сущность феномена и проблема использования дефиниции «New Age» в украинской и зарубежной историографии
Наюк А.С. Взаимоотношения Ирландской Республики и ЕЭС (1950– 1990 гг.): источниковая база проблемы
Серяков А.А. Становление профессиональной адвокатуры в Российской империи по реформе 1864 года: историография второй половины ХІХ – начала ХХ века
Куксенко С.И. Взаимоотношения партийно–государственных органов власти с Церковью и верующими в УССР в 40–60 – те гг. ХХ в. в зарубежной историографии 1950–1990–х гг.
Лозовой А.В. Украинская революция 1917–1921 гг. в работах учёных Киевского университета средины 50–х – средины 80–х годов ХХ века
Левченко Л.Л. Архивные стандарты США: история, структуры, процедуры принятия и внедрения

Философские науки

Андриенко Е.В. Теоретические модели справедливости: в поисках универсальности
Влялько А.М. Осознание проживания момента воспоминания себя человеком
Голованов Б.Д. Иллюзорное сознание и становление научной рефлексии
Городыская О.Н. Лабиринт как символ архаического мышления
Дзебань А.П. Диалектика глобализации виртуальной реальности и общественного развития
Руденко Б.Б. Юридический и философский позитивизм: проблема соотношения
Мегрелишвили М.А. Гуманистическая составляющая взаимосвязи конструктивного и деструктивного в обществе
Тарароев Я.В. Множественность как онтологическая категория современного физического познания
Кудря И.Г. Роль религиозной этики в экономической деятельности (М.Вебер)
Мамонтова Э.В. Неоплатонизм про символ как субстанционную основу бытия и инструмент политико–управленческих практик: между мифом и верой
Абашник В.А. «О логическом учении об индукции» П.Э. Лейкфельда (1895)
Бридня Н. Философский проект Элвина Плантинги в контексте украинского религиоведения: философская теология или христианская философия?
Гринчишин Н.И. Конституирование свободы субъекта в этической концепции Э. Левинаса
Данканич Р.И. Ницше и конец истории
Шамша И.В. Постижение небытийной природы времени в скептицизме Секста Эмпирика
Фомина Л.В.Интерпретации мифа об Эндимионе в английской поэзии XIX века
Павлишин Л.Г. Владимир Винниченко: проблема свободы человека в обществе
Прокопенко В.В. Л. Шестов и греки
Поцюрко О.Ю. Идея национальной свободы в наследстве Николая Михновского
Содомора П.А. Отображение понятий «сутность» и «существование» в украинском переводе «Суммы теологии» Томы Аквинского
Росул Т.И. Феномен праздника в плоскости философской герменевтики Ганса–Георга Гадамера
Родичева И.С. Учение о «сокровенном Едином» древнекитайской школы «Сюань–Сюэ»
Богданова–Борденюк И.В. Философия стандартов сложившейся практики христианства в функционировании социально–культурового бытия
Богдановский И.В. Специфика отечественного антикультового движения
Фуркало В.С. Проблема теодицеи в хасидизме XVIII века
Мельничук В.В. Экологическая деятельность православной церкви
Зуев В.Н. Теоретические принципы исследования социальных технологий развитию общества
Костенко Н.В. Реализация социально–конструктивного мышления личности
Буяшенко В.В. Гражданское общество и социальная забота
Подолян Г.П. Проблемы взаимодействия социальной этики и социологии морали
Приятельчук А.А. Специфика социальной справедливости и ответственности в бизнесе
Товмаш Е.А. Соотношение социальной справедливости, свободы и равенства: философско–экономическое измерение
Кравченко И.Н. Теоретические и методологические методы исследования категории «трудовой потенциал» во второй половине ХХ – начале ХХІ ст.
Гусейнова Н.А. О философском содержании понятия «национальная культура»
Кумеда Т.А. Музыкальное искусство как средство формирования эстетической культуры личности
Мусаева Э. Творческое наследие народного художника Азербайджанa Асафа Джафарова
Зайченко Е.Г. Ролевая игра как феномен человеческого бытия в культуре
Гаджиева М. Роль философских идей в композиторском творчестве
Дорожко И.И. Семейное воспитание в плоскости междисциплинарных исследований
Гончаров В.И. Значение научно–исследовательской работы в подготовке нового учителя
Михайлишин Г.И. Модернизация образовательной сферы как фактор модернизации общества
Олексенко Р.И. Философия экономического образования: условия и направления усовершенствования
Оноприенко В.П. Внеучебные методы и средства воспитания экологического сознания
Дидков А.М.Формирование экологического сознания и культуры средствами образования и воспитания личности
Калиновский Ю.Ю. Академическая честность как фактор правового воспитания студенческой молодежи
Кубко В.П. Експресс-диагностика корпоративной культуры высших учебных заведений Украины
Роговенко М.М. Интерактивные технологии как средство формирования и развития интеллектуальных и коммуникативных умений курсантов на занятиях по философско–правовым дисциплинам
Чорноштан Т.Н. Из опыта преподавания экологической этики в Яготинском институте МАУП
Мартыненко Н.Н. «История украинской культуры» для англоязычных студентов. Тема шестая
Стеценко К. Вызовы глобализованного мира и ответы на них парадигмальними изменениями в системе английского образования

Политические науки

Буканов Г.М. Влияние либеральной идеи и теории элит на концепции развития моделей государственного строительства
Циркин И.М. Роль гражданского общества и политического лідера в формировании демократической политической культуры личности
Фисун А.А., Баталов А.А. Современные типологии империй: основные подходы и интерпретации
Гавронская Т.В. Формирование правовой культуры личности как задание реализации свободы
Ващенко О.А. Трансформационная среда как фактор политической социализации личности
Высоцкий А.Ю. Психологические аспекты эффективности технологий легитимации политической власти
Ключник Р.М. Кризис легитимности и его влияние на политический процесс
Лукаш Т. Основные принципы избирательного права
Новожилов Б.В. Роль ценностей демократического общества в формировании политического имиджа лидера
Павлюк К.В. Сущность и активы капитала политического бренда
Панухник Р.Г. Контекстуальные эффекты в объяснении электорального выбора в новых демократиях
Парахина М.Б. Особенности перехода от взаимоотношений субординации (в формате «Центр–периферия») к равноправным субъектам международного права
Тукаленко И.А. Трансформации демократической легитимности в условиях глобализации
Тупица О.Л. Становление системы социального партнерства в трансформационном обществе: политический аспект
Перфильева А.А. Экономический суверенитет государства как категория политологического анализа
Рыбалка С.В. Региональный политический процесс: параметры исследования
Мороз А.С. Глобализация образования и ее влияние на формирование мировоззренческих ориентаций молодежи: соотношения коллективного и индивидуального
Климончук В.И. Теоретико–методологические основы исследования политических свобод в украинском нациогенезе
Лазарович М.В. Исторические детерминанты политической мобилизации русского национального меньшинства Украины в начале Украинской революции 1917–1921 гг.
Громова А.Ю. Социальная ответственность бизнеса рекламодателей в Украине
Мусиенко И.И. Законодательное обеспечение образовательной безопасности: зарубежный опыт и украинские реалии
Лукаш В.Я. Реалии и перспективы политической и этнической стабилизации в Крыму
Пенглер Т.И. Новейший период украинского создания государства и его основные этапы
Похило И.Д. Западный национализм и украинский национализм: есть ли между ними разница
Эминов Р.Д. Евроазиатский Нефте - Транспортный коридор : стратегический вес вопроса в контексте геополитических интересов Украины и ее партнеров
Баланик А.Я., Чарских И.Ю. Визуальные материалы в деятельности Посланцев мира и Послов доброй воли ООН
Латыгина Н.А. Трагедия Косово: истоки, причины и выводы
Мирабдуллаев А.М. Об основных направлениях геостратегии России на «ближнем» зарубежье
Оснач А.Н. Особенности реализации гражданских и политических прав иммигрантов
Смирнова Е.Е. Роль исламского фактора в политических процессах в Египте после падения режима Х.Мубарака
Гамидов Г.А. Внешняя политика Азербайджана и стратегия глобального развития Ильхама Алиева
Гюнель М. Видимые и невидимые стороны социальной политики

Научная жизнь

Троян С.С. Конструирование новой модели интеграции в Европе. Рецензия на монографию: Сидорук Т.В. Политика соседства Европейского Союза в Восточной Европе: модель интеграции без членства: монография / Т.В. Сидорук. – Львов: Паис, 2012. – 444 с.

CONTENT

Historical studiens

Gutsaliuk, I.O. The military–political situation in Western Volyn under The Directorate of the Ukrainian People’s Republic
Bobina, O.V. The radical version of the proletarian revolution, Marx – Engels – conditions of formation and main components
Verbovyj, O.V. Regional activities of V. Bazylevych
Grybanova, S.V. Excursion activity of local authority bodies (zemstva) of Ukraine in second half of the ХІХ th. – and at beginning of the ХХ th. centuries
Dovzhuk, I.V. The Participation of entrepreneurs in the development of commercial education in Naddnipryanska Ukraine (the end of the XIX–th – beginning of the XX–th centuries)
Gorban, Т.Y. Naddniprianschyna–Galicia: the problem of national unity in the ideologically–political discourse in the beginning of XX century
Stasiv, Y.V. A Sobriety movement in Eastern Halychyna in the mid of the XIX–th – the first third of the XX–th century
Koval, D.Р. Ideas F. Prokopovich updates about theological education At the Kiev–Mohyla Academy
Melnichuk, I.A. Genesis of medieval cities and municipal elites of Rus
Kondratiuk, G.M. Land reform of the 1920th years as a component of national policy in the Crimean ASSR
Bilan, S.A. The introduction of political departments of emergency as authorities in the field of agriculture in the 30s of the twentieth century
Skoryak, A.G. Famine of 1932–1933 in Ukraine as a political and economic tool for subjugation of the Ukrainian people by the Soviet authorities
Hоrdiyenko, V.V. Orthodox Кyiv and religiously–church politics of nazis by autumn–winter 1941–1942
Tsebro, O.V. The using of Kyiv housing resources in 1943–1945
Ignatenko, О.M. Ideologically–educational work of teachers of the Lvov state institute of applied and decorative art in a context of a pedagogical paradigm of the period of totalitarianism
Rublev, A.S., Kapitan, L.І. The pages from P. Lintur’s biography in the context of ethnocultural processes in Transcarpathia 1940–1950’s
Hutoryansky, M.V. Relation of population of Ukraine to the prospect of beginning of world war during 1950’s
Bader, A.V. USSR student’s free time in the middle of 1950’s – middle of 1980’s (on the material of Donbass)
Brovar, O.V. Realization national policy of higher organs of authority of Ukraine at 1990th
Bessonova, M.M. Anti–American slogans during the election campaigns in the independent Ukraine
Asanova, U.K. Forms and methods of management and organization of the museum in Crimea
Kravtsov, G.Y. United States Periodic about the Influence of the «Gongadze case» on the development of Ukraine–American Relations in 2000–2002
Potseluiko, A.M. Ukrainian–Czech partnership: socio–economic aspect
Nahirnyj, M.Z., Rychanchyk, O.M., Savchuk, O.V. The influence of missionary work on the geography of the spread of Orthodoxy
Matviyenko, H.А. Тhe history of theological schools at the Lvov University
Komar, V.L. International aspect of prometheism Poland 1930th
Kvardakova, S.D. Restitution process at the beginning of the XIX century in Europe as a result of the Napoleonic Wars
Gasimly, V. ScienteficReaserches of Forein Investigators in the XIX Century in Nakhchivan
Isakov, H. Participation Azerbaijan Republic in the restoration of the Historical Silk Way
Magerramova, S. Jewelry decorations of the South–East regions of the Lesser Caucasus in the 19th and beginning of the 20th centuries
Mohammadreza, G.N. The role of urban disign in the city planning
Bulgakov, Y.V., Pavlenko, S.F. The sources of the modern Ukrainian historiography of P.Skoropadsky’s life and activity
Mykhajlychenko, D.Yu. The NOT Movement and its comprehension in native historiography: between myth and analysis
Kyrydon, P.V. Reflected in the Ukrainian Soviet historiography of the party–State nomenclature of the Ukrainian SSR post–war 20th anniversary
Orlov, V.M. The essence of the phenomenon and the problem of definition «New Age» in Ukrainian and foreign historiography
Nayuk, A.S. Relations between the Republic of Ireland and the EEC (1950–1990): source base problem
Seryakov, A.A. Becoming a professional legal services in the Russian Empire on the reform of 1864: Historiography of the second half of XIX – early XX century
Kuksenko, S.I. Mutual Relations of party–state organs of power with Church and believers in Ukraine in 40–60th ХХ of century in foreign historiography 1950–1990th
Lozovuy, A.V. The Ukrainian War of Independence 1917–1921 in works of the scientists of Kyiv National University by middle 50s – middle 80s of XX century
Levchenko, L.L. Archival standards in the US: history, structures, applying procedures

Philosophic sciences

Andriyenko, O.V. The Theoretical Models of Justice: Looking for Universality
Vlyalko, O.M. Realization of residence of moment of remembrance itself by a man
Golovanov, B.D. Illusory consciousness and becoming scientific reflection
Gorodiskaya, O.N. Labyrinth as the symbol of the archaic thinking
Dzeban, A.P. Dialectics of globalization of virtual reality and community development
Rudenko, B.B. Philosophical and legal positivism: the problem of the correlation
Megrelishvili, M.O. The humanistic component of the correlation between constructive and destructive in a society
Tararoeyv, Y.V. The multiplicity of the ontological category of modern physical knowledge
Kudrya, I.G. The role of religious ethics in economic activity (M. Weber)
Mamontova, E.V. Neo–Platonism about symbol as substance basis of existence and instrument of political–administrative practices: between a myth and religion
Abashnik, V.O. «About the logical theory about induction» of P.E. Leikfeld (1895)
Brydnia, N. Alvin Plantinga’s Philosophy Introduction to Ukrainian Religious Studies: Philosophical Theology or Christian Philosophy?
Hrynchyshyn, N.I. Define freedom of subject is in ethical Emanuel Levinas views
Dankanich, R.I. Nietzsche and the end of history
Shamsha, I.V. Comprehending of the nothingness nature of time in the skepticism of Sextus Empiricus
Fomina, L.V. Interpretation of a myth about Endymion in English poetry of XIX century
Pavlyshyn, L.G. Volodymyr Vynnychenko: the problem of human’s freedom in society
Prokopenko, V.V. Shestov and Greeks
Potsyurko, О.Y. An idea of national freedom is in the inheritance of Mykola Mikhnovs’kyj
Sodomora, Р.А. Reproduction of Notions «Esence» and «Existence» in Ukrainian Translation of «Summa Theologiae» by St. Thomas
Rosul, T.I. Phenomenon of Holiday in the Context of Hans–George Gadamer’s Philosophical Hermeneutics
Rodicheva, I.S. The doctrine of «intimate Unified» Ancient Chinese school «Xuan–Xue»
Bogdanov–Bordenyuk, I.V. Philosophy standards of practice of christianity in the functions of a social life kulturovoho
Bogdanovskiy, I.V. The specificity of the domestic anti–cult movement
Furkalo, V.S. Problem Hasidism’s theodicy in XVIII centuries
Melnychuk, V.V. Ecological Activity of the Orthodox Church
Zuev, V.N. Theoretical principles of research of social technologies to development of society
Kostenko, N.V. Realization of a social and constructive thinking of a person
Buyashenko, V.V. Civil society and social care
Podolian, G.P. Problems of interaction social ethic and sociology of moral
Pryjatelchuck, A.O. The specificity of social justice and responsibility in business
Tovmash, E.A. Correlation of social justice, freedom and equality: philosophical–economic measuring
Kravchenko, I.M. Theoretical and methodological principles of investigation of category «labour potential» in the second half XX – the beginning XXI century
Huseynova, N.A. The Philosophical Content Of the Concepts «National Culture»
Kumeda, T.A. The music art as a means of an aesthetic culture of a personality forming
Musayeva, E. Artistic heritage of the people artist of Azerbaijan Asaf Jafarov
Zaychenko, E.G. Role–playing game as phenomenon of human life in the culture
Hajiyeva, M. The role of philosophical ideas in the composer’s creative works
Dorozhko, I.I. Family education in the plane of interdisciplinary studies
Goncharov, V.I. Value of scientifically–research work in preparation of new teacher
Mykhaylyshyn, G.І. Modernization of the educational sphere as a factor in the modernization of society
Oleksenko, R.I. Philosophy of economic education : terms and directions of improvement
Onoprienko, V.P. Out–of–educational methods and facilities of education ecological consciousness
Didkov, O.M.Forming of ecological consciousness and culture by facilities of education and education of personality
Kalinovski, J.J. Academic integrity as a factor in legal education of students
Kybko, V.P. Express-diagnostic of the corporate culture of the Ukrainian universities
Rohovenko, M.M. Interactive technology as a way of formation and development of intellectual and communicative skills of students on the studies for the philosophical and legal disciplines
Chornoshtan, T.N. From experience of teaching of ecological ethics in the Yagotinskom institute of MAUP
Мartynenko, N.М. «History of Ukrainian Culture» for English–speaking students. Sixth topic
Stezenko, K. Calls of the globalized world and answers for them by парадигмальними changes in the system of English education

Political sciences

Bukanov, G.M. Influence of liberal idea and theory of elites on concept of development of models of state building
Zirkin, I.V. Role of civil society and political leader in forming of democratic political culture of personality
Fisun, O.А., Batalov, O.А. Contemporary Typologies of Empires: Key Approaches and Interpretations
Gavronskaya, T.V. Forming of legal culture of personality as a task to realization of freedom
Vashchenko, О.О. Transformation environment as factor of political socialization of personality
Vysotskyi, O.Y. Psychological Aspects of Efficiency of the Technologies of Legitimating Political Power
Kliuchnyk, R.M. Legitimacy crisis and its influence on political process
Lukash, T. Basic principles of the right to vote
Novozhilov, B.V. The role of the values of democratic society in the formation of a political leader’s image
Pavliuk, K.V. The essence of political brand equity and assets of the brand
Panukhnyk, R.G. Contextual effects in explaining electoral choice in new democracies
Parahkina, M.B. Features of transition from a relationship of subordination (as a «center–periphery») to equal subjects of international law
Tukalenko, I.А. The transformations of the democratic legitimacy under conditions of globalization
Tupytsya, O.L. Formation of the system of social partnership in the transformative society: political aspect
Perfil’yeva, A.О. Economic sovereignty of state as a category of the political analysis
Rybalka, S.V. Regional political process: the parameters of the study
Moroz, A.S. Globalization of education and its influence on the ideological orientations of youth: the correlation of collective and individual
Klimonchuk, V.I. Theoretical and methodological foundations of studies of political freedoms in the Ukrainian national genesis
Lazarovych, M.V. Historical determinants of political mobilization of Russian minority in Ukraine at the beginning of the Ukrainian revolution of 1917–1921
Gromova, A.Y. The social responsibility of business of advertizers in Ukraine
Musienko, I.I. Legal providing of educational security: foreign experience and Ukrainian realities
Lukash, V.Y. Realities and prospects of political and ethnic stabilization in Crimea
Pengler, T.I. Newest period of Ukrainian creation of the state and him the basic stages
Pokhylo, I.D. Wуst nationalism and Ukrainian nationalism: is there difference between them
Eminov, R.D. EuroAsian Petroleum is the Transport corridor : strategic weight of question in the context of geopolitical interests of Ukraine and her partners
Balanyk, A.J., Charskykh, I.Y. Visual Materials in the Activities of UN Messengers of Peace and Goodwill Ambassadors
Latygina, N.A. Tragedy of Kosovo: sources, reasons and conclusions
Mirabdullaev, A.M. The main direction of geostrategy of Russia in «Neighboring» countries
Osnach, A.M. Realization of civil and political rights of immigrants
Smyrnova, K.Е. The role of Islam in political processes in Egypt after overthrow of H.Mubarak regime
Gamidov, G.A. Foreign policy of Azerbaijan and strategy of global development of Ilkham Aliev
Gunel, M. Visible and invisible party social policy

Scientific life

Troyan, S.S. Designing a new model of integration in Europe. Review of the monograph: Sydoruk T. Neighbourhood Policy of the European Union in Eastern Europe: a model of integration without membership: monograph / T. Sydoruk. – Lviv: Pais, 2012. – 444 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>