”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 64 - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Мельничук І.А. Причини і передумови виникнення князівських династій у східних слов’ян
Левицька Н.М. Склад та соціально–правовий статус викладацького корпусу вищих гуманітарних закладів Наддніпрянщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Кирієнко О.Ю. «Селянське питання» в Україні і цензурна політика російського самодержавства (друга половина ХІХ ст.)
Олійник М.П. Проведення адміністративно–територіальної реформи 1923 року на Поділлі: досягнення та прорахунки
Нікітенко К.В. Трансформація банківської системи УСРР в умовах перших п’ятирічок
Ольхін А.Б. Заробітна платня і купівельна спроможність населення Донбасу у 1929–1940 рр.
Трухманова С.Л. Основні риси побуту міських мешканців Поділля в умовах нової економічної політики (початок 1920–х років)
Білан С.О. Розвиток сільського господарства України в 30–х рр. ХХ ст.
Булгакова Н.В. Стосунки В.І. Вернадського та А.Ю. Кримського в світлі життя інтелігенції
Подобєд О.А. Андрій Малишко – знаменитий випускник Київського інституту соціального виховання
Гула Р.В. Співвідношення національного та інтернаціонального в ідеологічній роботі державно–партійних органів СРСР та УРСР у період 1941–1942 рр.
Діхтяренко А.В. Діяльність Українського товариства охорони природи у 1946–1973 рр.
Петрова І.О. Організація діловодства в місцевих радах та їх виконавчих органах в Україні у 1950–1980 роках
Хуторянський М.В. Стан законності в УРСР на початку 50–х років ХХ ст.
Хоменко С.Ю. Історична специфіка проведення дозвілля українськими селянами у період 1960–1980–х рр.
Золотарьова Я.І. Еміграція радянських євреїв як проблема у американсько–радянських відносинах 1969–1975 рр.
Клімов М.М. Головні напрямки канадсько–українського проекту з підтримки регіонального врядування
Орєхова С.Є. Поштові мініатюри про ювілеї Донецької області
Бойко В.О. Зовнішньополітична діяльність Української РСР в архівних матеріалах та опублікованих документах
Вербовий О.В. Джерела вивчення біографії В.М. Базилевича
Діанова Н.М. Козацька тематика в працях катеринославських ієрархів другої половини ХІХ ст.
Мусієнко І.В. Зовнішньополітичний курс України у сприйнятті німецьких аналітиків Фонду «Наука і політика»
Аніфєєва М.А. Мусульманські надмогильні пам’ятники першої чверті XIX ст. села Бешуй в Криму як джерела з етнографії та матеріальної культури кримських татар
Ніколаєв М.І. Нові матеріали про діяльність в Ольвії Стефана, сина Олександрова зі Смірни
Левченко Л.Л. Американська академія сертифікованих архівістів
Рагімов Я. Історія міста Нахчиван в російських джерелах
Мамедов Т. Інтерпол - Міжнародна Організація Кримінальної Поліції
Муханов В.М. Історичні аспекти становлення наукового вивчення культурної сої в Азії та Європі з найдавніших часів до початку XX ст.
Теййіба І. Світові стандарти із захисту жіночої робочої сили
Сулейманов Н. Сефевідо-російські торговельні зв’язки в XVII–початку XVIII століття
Карімов Н., Йолчуєва С. Ставлення Царського уряду до нафтових монополій і їх організацій
Рагімлі Р. «Кавказький будинок» як основний чинник інтеграції кавказьких народів
Алієв І. Азербайджанське місто Джульфа в період Сефевідів
Губадоглу Н. Походження географічної назви Бахарли і його роль в історії Азербайджану
Гасанов А. Внутрішня і зовнішня торгівля Азербайджану в середині XVII ст. (за даними «Подорож» Ж.Б. Таверньє)
Гурбанова К. Про культурне будівництво в Азербайджанській Республіці в 90–х рр. XX ст.
Абдуллаєв І. З історії зв’язків Азербайджану з зарубіжними країнами (за фольклорними матеріалами)

Філософські науки

Карівець І.В. Некласична філософія, повторення та повсякдення
Овсянкіна Л.А. Філософський аналіз ролі духовних цінностей у розвитку сучасної цивілізації
Приятельчук А.О. Держава, громадянське суспільство і бізнес
Поліщук О.С. Праксеологія колективної дії у політичному бутті суспільства (соціально–філософський аспект)
Баранівський В.В. Соціальні рівність та нерівність як чинники функціонування українського суспільства
Вознюк Н.В. Цінність науки та цінності науки
Сторожук С.В. Теорія нації як засадничий принцип державної політики у сфері громадянства
Шаповалова І.В. Розуміння свободи і необхідності в соціально–філософському контексті
Бех Ю.В. Загальна теорія управління: у пошуках джерел власного становлення
Іванов Є.В. Суб’єкти соціального управління: порівняльний аналіз основних концепцій
Карповець М.В. Проблема міської ідентичності у філософській антропології
Луценко Н.Ю. Класифікація мережевого простору: соціально–філософський аспект
Мовчан М.М. Страх самотності як різновид страху
Якубіна В.Л. Трансформаційна сутність біополітичного виробництва як концепт постмодерного неомарксизму, або рraxis від Zoe до Bios
Кравченко І.М. Становлення та зміст категорії «трудовий потенціал» у другій половині ХХ ст.
Богдановський І.В. Релігійний аспект феномену харизматичного лідерства
Мозговий Л.І. Елементи антропомістики у світоглядній парадигмі тантричного буддизму
Литовченко В.П. Трансформація язичницьких ідеалів під впливом християнської ідеології
Шамша І.В. Інше часу: діонісизм як спосіб перебування в теперішньому
Молодцов Б.І. Філософія А.Шопенгауера про трансцендентальний характер людської здатності до одухотворення
Данканіч Р.І. Амбівалентність як специфіка світосприйняття Ф.Ніцше
Поцюрко О.Ю. Ідея національної свободи у творчій спадщині В’ячеслава Липинського
Філь Л.В. Філософія свідомості у контексті конструювання соціальної реальності в філософії Дж. Серля
Плахта С.Л. Імпресіонізм в українській художній культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Піченікова С.Г. Антропологічні контексти сучасного українського мистецтва
Гаффари М. Вплив європейського мистецтва на творчість каджарскького художника Мехралі
Шукуров А. Азербайджанский поет Алі Туде та російська література
Литвин Я.М. Поняття культури як творчої діяльності та саморозвитку людини представниками соціально–антропологічної школи
Бойко С.В. Гуманістична спрямованість культурного розвитку в постіндустріальному суспільстві
Андреєв Е.А. Феномен музичних субкультур: соціально–філософський аспект
Тимошенко О.І. Філософський менталітет «високих педагогічних технологій»
Михайлишин Г.Й. Світогляд особистості в освітній системі сучасного суспільства
Джура О.Д. Життєформуючий потенціал освіти
Ганаба С.О. Феномен відчуження знань та його альтернативи у навчальному процесі: філософсько–освітній аспект
Кубко В.П. Соціокультурний феномен корпоративної культури вищих навчальних закладів
Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія та практичні проблеми ціннісно–смислових трансформацій: освітній аспект
Куций А.М. Кооперативне навчання як посткласичний феномен
Мартиненко Н.М. «Історія української культури» для англомовних студентів. Тема сьома

Політичні науки

Авраменко А.А. Трансформація форм тероризму в умовах інформаційного суспільства: теоретичні засади аналізу
Беззуб’як М.Й. Націоналізм і міжнародна політика
Бегаль В.М. Психологічний аспект політичного лідерства
Висоцький О.Ю. Технології ненасильницької політичної боротьби: делегітимаційний потенціал щодо владних структур авторитарного режиму
Дударьов В.В. Федеративна форма політичної організації: єдність і розмаїття
Морарь М.В. Партійний лідер у формуванні іміджу партії
Новожилов Б.В. ЗМІ як домінантний чинник у формуванні політичного іміджу лідера
Сорба О.М. Принципи просторово–часової організації інституційного дизайну системи політичних відносин
Стародуб Т.С. Особливості розвитку нового регіоналізму в умовах глобальних трансформацій
Тупиця О.Л. Профспілки та політичні інститути: особливості взаємодії
Черепченко О.О. Авторитарний режим як спосіб подолання політичного конфлікту: теоретична модель
Полтавець С.В. Історичні джерела про владу та опозицію в козацькому середовищі
Гоцуляк В.М. Роль С.Петлюри в організації та розбудові української армії як основного інституту в боротьбі за незалежність України
Щурко О.М. Формування світоглядних основ радянського патріотизму у 1930–1941 рр. в умовах зміни національної політики
Даниляк О.О. Реформування інституту всеукраїнського референдуму: політико–правовий аспект
Коваль І.В. Релігійний фактор у процесах політичної інтеграції: європейська практика і українські реалії
Луцишин Г.І. Аналіз політичних рішень у справі національної консолідації українського суспільства
Мусієнко І.І. Соціально–орієнтована модель державного управління освітою як чинник посилення ефективності національної безпеки України
Олійник Є.Ю. Передумови інституціоналізації політичної науки в Україні
Рибалка С.В. Дослідження владних структур місцевого самоврядування: репутаційний та проблемний підходи
Турчин Я.Б. Розвиток та перспективи співпраці України з ШОС
Фісун О.А. Політична модернізація України: шляхи оптимізації інституційного дизайну
Барщевський Є.І. Соціальний конструктивізм як теоретична парадигма розуміння історії створення АСЕАН
Рубцов А.О. Аспекти співпраці Північноатлантичного Альянсу у новому форматі розширеного ЄС
Алієва У. Політичні та економічні протиріччя між США і Китаєм
Дадашова Р. Шляхи рішення в рамках ООН регіональних конфліктів на Південному Кавказі: рекомендації і пропозиції
Шабанов М. Територіальні претензії Вірменії до Азербайджану і діяльність Гейдара Алієва в області захисту територіальної цілісності країни

Наукове життя

Петренко І.М. Рецензія на монографію: Левицька Н.М. Вища гуманітарна освіта Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – К.: НУХТ, 2012. – 395 с.
Сокульський А.Л. Вирують парадокси в колисці козацтва… . Відгук на проект: Ступаченко В.С. Програмні засади подальшого функціонування Національного заповідника «Хортиця». – К.: «Координаційний центр» Президентського Апарату України. 2012. – 11 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Мельничук И.А. Причины и предпосылки возникновения княжеских династий у восточных славян
Левицкая Н.Н. Состав и социально–правовой статус преподавательского корпуса высших гуманитарных заведений Надднепрянщины (вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.)
Кириенко А.Ю. «Крестьянский вопрос» в Украине и цензурная политика российского самодержавия (вторая половина XIX в.)
Олейник Н.П. Проведение административно–территориальной реформы 1923 года на Подолии: достижения и просчеты
Никитенко К.В. Трансформация банковской системы УССР в условиях первых пятилеток
Ольхин А.Б. Заработная плата и покупательская способность населения Донбасса в 1929–1940 гг.
Трухманова С.Л. Основные черты быта городского населения Подолии в условиях новой экономической политики (начало 1920– годов)
Билан С.А. Развитие сельского хозяйства Украины в 30–х гг. ХХ в.
Булгакова Н.В. Отношения В.И. Вернадского и А.Е. Крымского в зеркале жизни интеллигенции
Подобед Е.А. Андрей Малышко – знаменитый выпускник Киевского института социального воспитания
Гула Р.В. Соотношение национального и интернационального в идеологической работе государственно–партийных органов СССР и УССР в период 1941–1942 гг.
Дихтяренко А.В. Деятельность Украинского общества охраны природы в 1946–1973 гг.
Петрова И.А. Организация делопроизводства в местных советах и их исполнительных органах в Украине в 1950–1980 годах
Хуторянский М.В. Преступность в УССР в начале 50–х годов ХХ в.
Хоменко С.Ю. Историческая специфика проведения досуга украинскими крестьянами в 1960–1980 гг.
Золотарева Я.И. Эмиграция советских евреев как проблема американо–советских отношений 1969–1975 гг.
Климов М.М. Главные направления канадо–украинского проекта по поддержанию регионального управления
Орехова С.Е. Почтовые миниатюры о юбилеях Донецкой области
Бойко В.А. Внешнеполитическая деятельность Украинской РСР в архивных материалах и документах
Вербовой А.В. Источники изучения биографии В.М. Базилевича
Дианова Н.Н. Тема казачества в трудах екатеринославских иерархов второй половины ХІХ в.
Мусиенко И.В. Внешнеполитический курс Украины в восприятии немецких аналитиков Фонда «Наука и политика»
Анифеева М.А. Мусульманские надгробные памятники первой четверти XIX в. села Бешуй в Крыму как источники по этнографии и материальной культуре крымских татар
Николаев Н.И. Новые материалы о деятельности в Ольвии Стефана, сына Александра из Смирны
Левченко Л.Л. Американская академия сертифицированных архивистов
Рагимов Я. История города Нахчывана в русских источниках
Мамедов Т. Интерпол – Международная Организация Уголовной Полиции
Муханов В.Н. Исторические аспекты становления научного изучения культурной сои в Азии и Европе с древнейших времен до начала XX в.
Теййиба И. Мировые стандарты по защите женской рабочей силы
Сулейманов Н. Сефевидо–русские торговые связи в XVII–начале XVIII века
Каримов Н., Йолчуева С. Отношение Царского правительства к нефтяным монополиям и их организациям
Рагимли Р. «Кавказский дом» как основной фактор интеграции кавказских народов
Алиев И. Азербайджанский город Джульфа в период Сефевидов
Губадоглу Н. Происхождение географического названия Бахарлы и его роль в истории Азербайджана
Гасанов А. Внутренняя и внешняя торговля Азербайджана в середине XVII в. (по данным «Путешествие» Ж.Б. Тавернье)
Гурбанова К. О культурном строительстве в Азербайджанской Республике в 90–х гг. XX в.
Абдуллаев И. Из истории связей Азербайджана с зарубежными странами (по фольклорным материалам)

Философские науки

Каривец И.В. Неклассическая философия, повторение и повседневность
Овсянкина Л.А. Философский анализ роли духовных ценностей в развитии современной цивилизации
Приятельчук А.А. Государство, гражданское общество и бизнес
Полищук А.С. Праксиология коллективного действия в политическом бытии общества (социально–философский аспект)
Барановский В.В. Социальные равенство и неравенство как факторы функционирования украинского общества
Вознюк Н.В. Ценность науки и ценности науки
Сторожук С.В. Теория нации как основополагающий принцип государственной политики в сфере гражданства
Шаповалова И.В. Понимание свободы и необходимости в социально – философском контексте
Бех Ю.В. Общая теория управления: в поисках источников ее становления
Иванов Е.В. Субъекты социального управления: сравнительный анализ основных концепций
Карповец М.В. Проблема городской идентичности в философской антропологии
Луценко Н.Ю. Классификация сетевого пространства: социально–философский аспект
Мовчан М.Н. Страх одиночества как разновидность страха
Якубина В.Л. Трансформационная сущность биополитического производства как концепт постмодерного неомарксизма, или рraxis от Zoe к Bios
Кравченко И.М. Становление и содержание категории «трудовой потенциал» во второй половине ХХ ст.
Богдановський І.В. Религиозный аспект феномена харизматического лидерства
Мозговой Л.И. Элементы антропомистики в мировоззренческой парадигме тантристского буддизма
Литовченко В.П. Трансформация языческих идеалов под влиянием христианской идеологии
Шамша И.В. Иное времени: дионисизм как способ находиться в настоящем
Молодцов Б.И. Философия А.Шопенгауэра о трансцендентальном характере человеческой способности к одухотворению
Данканич Р.И. Амбивалентность как специфика мировосприятия Ф.Ницше
Поцюрко О.Ю. Идея национальной свободы в творческом наследстве Вячеслава Липинського
Филь Л.В. Философия сознания в контексте конструирования социальной реальности в философии Дж. Серля
Плахта C.Л. Импрессионизм в украинской художественной культуре конца ХІХ – начала ХХ в.
Пиченикова С.Г. Антропологические контексты современного украинского искусства
Гаффари М. Влияние европейского искусства на творчество каджарского художника Мехрали
Шукуров А. Азербайджанский поэт Али Туде и русская литература
Литвин Я.М. Понятие культуры как творческой деятельности и саморазвития человека представителями социально-антропологической школы
Бойко С.В. Гуманистическая направленность культурного развития в постиндустриальном обществе
Андреев Э.А. Феномен музыкальных субкультур: социально–философский аспект
Тимошенко О.І. Философский менталитет «высоких педагогических технологий»
Михайлишин Г.И. Мировоззрение личности в образовательной системе современного общества
Джура А.Д. Жизненноформирующий потенциал образования
Ганаба С.А. Феномен отчуждения знаний и его альтернативы в учебном процессе: философско–образовательный аспект
Кубко В.П. Социокультурный феномен корпоративной культуры высших учебных заведений
Матвийчук А.В. Экологическая деонтология и практические проблемы ценностно–смысловых трансформаций: образовательный аспект
Куцый А.Н. Кооперативное обучение как постклассический феномен
Мартыненко Н.Н. «История украинской культуры» для англоязычных студентов. Тема седьмая

Политические науки

Авраменко А.А. Трансформация форм терроризма в условиях информационного общества: теоретические основы анализа
Беззубяк М.І. Национализм и международная политика
Бегаль В.Н. Психологический аспект политического лидерства
Высоцкий А.Ю. Технологии ненасильственной политической борьбы: делегитимационный потенциал в отношении властных структур авторитарного режима
Дударьов В.В. Федеративная форма политической организации: единство и разнообразие
Морарь М.В. Партийный лидер в формировании имиджа партии
Новожилов Б.В. СМИ как доминантный фактор в формировании политического имиджа лидера
Сорба О.М. Принципы пространственно–временной организации институционального дизайна системы политический отношений
Стародуб Т.С. Особенности развития нового регионализма в условиях глобальных трансформаций
Тупица О.Л. Профсоюзы и политические институты: особенности взаимодействия
Черепченко А. А. Авторитарный режим как способ преодоления политического конфликта: теоретическая модель
Полтавец С.В. Исторические источники о власти и оппозиции в среде казачества
Гоцуляк В.Н. Роль С.Петлюри в организации и развитии украинской армии как основного института в борьбе за независимость Украины
Щурко Е.М. Формирование мировоззренческих основ советского патриотизма в 1930–1941 гг. в условиях изменения национальной политики
Даниляк А.А. Реформирование института всеукраинского референдума: политико–правовой аспект
Коваль И.В. Религиозный фактор в процессах политической интеграции: европейская практика и украинские реали
Луцишин Г.И. Анализ политических решений в деле национальной консолидации украинского общества
Мусиенко И.И. Социально–ориентированная модель государственного управления образованием как фактор эффективности национальной безопасности Украины
Олейник Е.Ю. Предпосылки институционализации политической науки в Украине
Рыбалка С.В. Исследование властных структур местного самоуправления: репутационный и проблемный подходы
Турчин Я.Б. Развитие и перспективы сотрудничества Украины с ШОС
Фисун А.А. Политическая модернизация Украины: пути оптимизация институционного дизайна
Барщевский Е.И. Социальный конструктивизм как теоретическая парадигма понимания истории создания АСЕАН
Рубцов А.А. Аспекты сотрудничества Североатлантического Альянса в новом формате расширенного ЕС
Алиева У. Политические и экономические противоречия между США и Китаем
Дадашова Р. Пути решения в рамках ООН региональных конфликтов на Южном Кавказе: рекомендации и предложении
Шабанов М. Территориальные претензии Армении к Азербайджану и деятельность Гейдара Алиева в области защиты территориальной целостности страны

Научная жизнь

Петренко И.Н. Рецензия на монографию: Левицкая Н.Н. Высшее гуманитарное образование Надднепрянской Украины (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.). – К.: НУПТ, 2012. – 395 с.
Сокульский А.Л. Штормят парадоксы в колыбели казачества… .Отзыв на проект: Ступаченко В.С. Программные положения дальнейшего функционирования Национального заповедника «Хортица». – Киев: «Координационный центр» Президентского Аппарата Украины. 2012. – 11 с.

CONTENT

Historical studiens

Melnichuk, I.A. Reasons and pre–conditions of origin of princely dynasties for east slavs
Levytska, N.М. The structure and socio–legal status of the teaching staff of institutions of higher humanitarian education of Naddniprianshchyna (second half of XIX – early XX centuries)
Kirienko, O.Y. «Peasant question» in Ukraine and the censorship policy of the Russian autocracy (second half of the 19th century)
Oliynyk, M.P. Conducting of administrative–territorial reform on Podillia in 1923: achievements and fails
Nikitenko, K.V. Transformation of the USSR banking system in the course of the implementation of initial five–year plans
Olkhin, A.B. Salaries, wages and purchasing power of the population in the Donbas 1929–1940 years
Truhmanova, S.L. The main features of the urban population living in Podolia, the New Economic Policy (early 1920 years)
Bilan, S.A. The development of agriculture of Ukraine in the 30s of the twentieth century
Bulgakova, N.V. Relations of Vladimir Vernadsky and Agatangel Crimean in the light of life of intelligentsia
Podobyed, O.A. Andriy Malyshko – the famous graduate of the Kiev Institute of Social Education
Hula, R.V. Of the national and international ideological work in the state and party authorities of the USSR USSR and in the period 1941–1942 biennium
Dikhtyarenkо, A.V. There is activity of Ukrainian society of conservancy in 1946–1973 years
Petrova, I.О. The office–work organization in local councils and their executive bodies in Ukraine in 1950–1980
Hutoryansky, M.V. Criminality in Ukraine at the beginning of 50th of ХХ of century
Homenko, S.Y. The historical specificity of leisure Ukrainian peasants in the period 1960–1980's
Zolotariova, Y.І. Soviet Jewish Emigration as a Problem of American–Soviet Relations in 1969–1975
Klimov, M.M. The main directions of the Canadian–Ukrainian project for the support of the regional governance
Orekhova, S.Е. Post miniatures about anniversaries of Donetsk region
Boyko, V.O. Foreign Policy of the Ukrainian SSR in Archival Materials and Published Documents
Verbovyj, O.V. The source base for learning biography of V.Bazylevych
Dianova, N.М. Subject matter of Cossacks in works of Ecaterinoslavsk hierarchs of the second half ХІХ century
Musiienko, I.V. Ukraine’s foreign policy in the perception of German analysts of the Fund «Science and Politics»
Anifieieva, M.A. The Muslim gravestones dated from the first quarter of the XIX century in Beshuy village in Crimea as a source for ethnography and material culture of Crimean Tartars
Nikolayev, М.I. New Materials on Activities in Olvia of Stephan the Son of Alexander of Smyrna
Levchenko, L.L. American Academy of Certified Archivists
Rahimov, J. History of Nakhchivan city in Russian sources
Mammadov, T. Interpol – Crime international organization of the police
Mukhanov, V.М. Historical aspects of the formation of a scientific study of the soybean in Asia and Europe from ancient times to the early XX century
Tejjiba, Е. World standards are from defence of woman labour force
Suleymanov, N. Trade relations with Safavid and Russian in XVII – at the begining of XVIII century
Kerimov N., Yolchuyeva S. The Attitude of the Tsarist Government towards the Oil Monopolies and Their Organizations
Rahimli, R. «Caucasian House» as the main factor of integration of Caucasian peoples
Aliyev, I. Julfa city of Azerbaijan in the Safavids time
Gubadoglu, N. Derivation of geographic name of Baharlu and its role in history of Azerbaijan
Hasanov, A. The internal and external trade in Azerbaijan in the middle of XVII century (On the basis of J.B. Tavernyen’s «Seyahetname»)
Gurbanovа, K. By the end of the problems and cultural development of Azerbaijan (90th years. XX c.)
Abdullayev, I. From the history of Azerbaijan's relations with other countries (in folk tales)

Philosophic sciences

Karivets, I.V. Nonclassical Philosophy, Repetition and Everyday Life
Ovsyankina, l.A. The philosophical analysis of role of spiritual values in development of modern civilization
Pryjatelchuck, A.O. State, civil society and business
Polishchuk, O.S. Praxiology of collective activity in political life of society (social–philosophic aspect)
Baranivskiy, V.V. Equality and inequality as factors of functioning of Ukrainian society is social
Voznyuk, N.V. The value of science and the value of science
Storozhuk, S.V. The Theory of Nation as Fundamental Principle of State Politics in the sphere of Citizenship
Shapovalova, I.V. The conception of freedom and necessity in socially philosophic context
Bekh, Y.V. The general theory of management: in search of the sources of its formation
Ivanov, E.V. The subjects of public administration: comparative analysis of the basic concepts
Karpovets, M.V. The problem of urban identity in philosophical anthropology
Lutsenko, N.Y. Classification of network space: a socio–philosophical aspect
Movchan, М.М. Fear of loneliness as variety of fear
Yakubina, V.L. Transformational Nature of Biopolitical Production as Concept of Postmodern Neo–Marxism, or рraxis on Zoe to Bios
Kravchenko, I.M. Formation and contents of category «labour potential» in the second half XX century
Bogdanovskyy, I.V. Religious aspect of the phenomenon of charismatic leadership
Mozgovyi, L.I. Elements of anthropomysticism in the conceptual paradigm of Tantric Buddhism
Litovchenko, V.P. Transformation of pagan ideals under the influence of Christian ideology
Shamsha, I.V. Other of time: dionysism as a way to be in the present
Molodtsov, B.I. Philosophy of А. Schopenhauer about transcendental character of human capacity for inspiring
Dankanich, R.I. The ambivalence as a specific worldview of F. Nietzsche
Potsyurko, O.Y. An idea of national freedom is in the creative inheritance of Vjyatsheslav Lypynskyj
Fil, L.V. Philosophy of Consciousness in the Context of the Social Reality Construction in Philosophy of John R. Searle
Plakhta, S.L. Impressionism in Ukrainian artistic сulture of the end of ХІХ – beginning of ХХ сentury
Pichenikova, S.G. Anthropological contexts of contemporary Ukrainian art
Gaffari, M. The influence of europian art on the work of Gajar painter Mehrali
Shukurov, A. Azerbaydzhanskiy a poet Ali Tude and Russian literature
Litwin, Y.M. The concept of culture as creativity and self-development of human representatives of socio-anthropological school
Boiko, S.V. The Humanistic Orientation of the Cultural Development in the Postindustrial Society
Andreev, E.A. The phenomenon of musical subcultures: social and philosophical aspect of
Tymoshenko, О.І. Philosophical mentality of «pedagogical high–tech»
Mуkhaylуshyn, G.І. Worldview of person in the educational system of modern society
Dzhura, О.D. Vitally forming potential of education
Ganaba, S.A. Phenomenon of alienation of knowledge and its alternatives in the learning process: philosophy and educational perspective
Kubko, V.P. Socio–cultural phenomenon of the corporate culture of higher education
Matviychuk, A.V. Ecological deontology and practical problems of value–semantic transformation: educational aspect
Kutsyi, A.М. Cooperative learning as a after–classical phenomenon
Мartynenko, N.М. «History of Ukrainian culture» for English–speaking students. Seventh topic

Political sciences

Avramenko, A.A. Transformation of the forms of terrorism in the Information Society: theoretical framework of the analysis
Bezzubjak, M.І. Nationalism and international politics
Begal, V.M. Psychological aspect of political leadership
Vysotskyi, O.Y. Technologies of nonviolent political struggle: delegitimation potential concerning power structures of an authoritarian regime
Dudaryov, V.V. Federal form of political arrangement: unity and diversity
Morar, M.V. The party leader in formation of the party image
Novozhilov, B.V. Media as a chief factor in the formation of political leader's image
Sorba, O.M. Principles of Spatial–Temporal Organization of the Institutional Design of the Political Relations
Starodub, T.S. The peculiarities of evolution of new regionalism in response to the global transformations
Tupytsya, O.L. Trade unions and political institutions: the peculiarities of interaction
Cherepchenko, О.О. Authoritarian regime as a way of overcoming the political conflict: the theoretical model
Poltavets, S.V. Historical origins of power and opposition in Cossack community
Gozulyak, V.M. Role of S. Petlyra in organization and development of the Ukrainian army as a basic institute in a fight for independence of Ukraine
Shchurko, O.M. Formation of the philosophical foundations of Soviet patriotism in the 1930–1941 biennium in a changing national policy
Danylyak, O.O. Reform of the Ukrainian referendum: political and legal aspects
Koval, I.V. The religious factor in the processes of political integration: European Practice and Ukrainian realities
Lutsyshyn, H.I. An analysis of political decisions is on business of national consolidation of Ukrainian society
Musienko, I.I. Socially–oriented model of state management in the sphere of education as a factor of national security of Ukraine efficiency increasing
Oleinik, E.Y. Preconditions of institutionalization of political science in Ukraine
Rybalka, S.V. The study of power structures of local government: Reputation and problematic approaches
Turchyn, Y.B. The development and perspectives of cooperation between Ukraine and SCO
Fisun, O.А. The political modernization of Ukraine: the ways of optimization of institutional design
Barshchevskyi, E.І. Social constructivism as theoretical paradigm towards understanding history of the ASEAN creation
Rubtsov, A.O. Aspects of cooperation of North Atlantic Alliance in a new format of expanded EU
Aliyeva, U. Political and economic contradictions between U.S. and China
Dadashova, R. The solution ways in UN frame of the regional conflicts being in the South Caucasus: recommendations and proposals
Shabanov, M. Territorial claims of Armenia against Azerbaijan and Heydar Aliyev’s activity to save territorial integrity of Azerbaijan

Scientific life

Petrenko, I.N. Review of the monograph: Levitsky N.N. The higher arts education of Naddnepryansky Ukraine (the second half ХІХ – the beginning of the XX century). – K.: NUPT, 2012. – 395 p.
Sokulsky, A.L. Paradoxes storm in the cradle of the Cossackdom… . Review of the project by: Stupachenko V.S. Program propositions of further functioning of the National Reserve «Khortytsya». – Kyiv: «Coordination Centre» of the Presidential Machinery of Ukraine. 2012. – 11 p.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>