”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 65 - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Волинець О.О. Митрополит Андрей Шептицький про участь духовенства у суспільно–політичному житті
Левицька Н.М. Участь науково–педагогічних працівників вишів у популяризації українознавства та протидії русифікаторській політиці царату (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Мельничук І.А. Князь і дружина Давньої Русі на етапі ґенези державності (кінець VІ–ІХ ст.)
Лукашенко А.І. Образ християнського Бога та його історична еволюція на матеріалах Біблії
Надтока Г.М. Римо–католицизм в Україні наприкінці XVIII – початку XXI століть: державно–церковний, міжконфесійний та етнонаціональний аспекти
Нікітенко К.В. «Плановий кредит» – основа тоталітарного знищення банківської системи (міжвоєнний період)
Опря І.А. Місіонерська робота православних братств у Правобережній Україні у 60–ті роки ХІХ – на початку ХХ ст.
Полтавець С.В. Прояви опозиційності до гетьманської влади у козацьких літописах та свідченнях зарубіжних очевидців
Хряпін Е.О., Михайличенко Д.Ю. Бельгійські інвестиції у підприємства металообробної, машинобудівної та електротехнічної галузей промисловості Донецько–Криворізького
Бойко В.В., Кузьмицький Г.В. Промисловий потенціал Таврійської губернії та його використання під час Першої світової війни
Жолоб М.П. Стан релігійної свідомості представників національних меншин України в 20–х рр. ХХ ст.
Москальова Н.П. Вища школа України у 20–30–ті роки: технології формування
Захожай З.В. Проблеми соборності українських земель в 20-х роках ХХ ст.
Гула Р.В. Особливості політичного виховання в лавах Червоної армії у період трансформації національної політики у 1930–ті рр. (на матеріалах України)
Гайдукевич О.О. Проблема охорони природи та шляхи її вирішення в Галичині до 1939 р.
Залєвський В.В. Весняна кампанія Червоної армії у 1944 р. очима учасників подій: Одеська наступальна операція (26 березня – 14 квітня)
Куксенко С.І. «Потепління» взаємовідносин партійно–державних органів влади з Руською Православною Церквою у 40–х рр. ХХ ст.: причини та тенденції
Субботін В.В. Моделі вирішення міжконфесійного конфлікту в західних областях України на зламі 80–90–х рр. ХХ ст.
Огієнко В.І. Візуальна культура пам’ятників жертвам голодомору в Україні
Пасічник Н.С. Планування та реалізація операції «Анадир» за спогадами її учасників
Купин Л.Я. Російська політична імміграція у Франції міжвоєнного двадцятиліття
Полич М.І. До питання про парламентську діяльність Лонгина Цегельського на початку ХХ ст.
Чернега П.М., Телегуз А.В. Криза ідентичності та розкол антикомуністичного об’єднання «Солідарність» як наслідок політичних і персональних розбіжностей у русі в 1989–1990 роках
Міняйло Н.В. Вищі республіканські магістрати у Стародавньому Римі
Муханов В.М. Історичні аспекти розвитку галузі промислового вирощування культурної сої в Україні в умовах становлення ринкової економіки
Збанацька О.М. Удосконалення довідкового апарату архівів в Україні (20–30–ті роки XX ст.)
Лаврова І.І. «Додатковий курс логіки» Г.І. Челпанова як джерело з вивчення теоретико–методологічних питань історії кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Гуменюк Т.І. Радянський період у розвитку української літератури Закарпаття другої половини ХХ ст.: історіографія питання
Марченко О.В. Формування багатопартійності в незалежній Україні (стан наукової розробки проблеми)
Пшеничний Т.Ю. Феномен черняхівської культури у контексті сучасного вивчення первісної історії України: на матеріалах матеріальної культури черняхівських племен
Ніколаєв М.І. До просопографічної реконструкції, інтерпретації та датуванню групи написів Ольвії IV–III ст. до н.е. регіону (1900–1914 рр.)

Філософські науки

Білокобильський О.В. Онтологічний зміст поняття «раціональність»
Висоцька О.Є. Постмодерн та віртуальна демократія: масмедійні форми публічності
Брило Ю.М. Еволюція філософських поглядів на історичний процес: від класичної до постнекласичної парадигми
Кумеда Т.А. Концепт «картина світу» як об’єкт гуманітарних досліджень
Пустовойт В.І. Про роль адельфофагії у Homo sapiens в прийдешній загибелі людства
Луценко Н.Ю. Розвиток мережевого простору: переваги та недоліки
Дубінін В.В. Рольова функція інтересу в контексті історичних форм філософії
Кальницький Е.А. Філософські аспекти феномену тероризму
Кравченко А.А. Соціальна відповідальність в модусах інстанцій: зобов’язання і норми
Мельник В.В. Концепції взаємодії людини і суспільства в контексті соціокультурних засад: теоретико–методологічні виміри
Козловець М.А. Національна ідентичність у контексті модернізаційних процесів
Краснокутський О.В. Процес ідеології державотворення: поняття й специфічні риси
Сидоренко С.В. Формування концепції глобального громадянського суспільства в сучасних умовах: теоретико–методологічні виміри
Сторожук С.В. Проблема визначення етносу в контексті зарубіжної та вітчизняної суспільно–політичної думки
Блохін О.В. Соціокультурний і політичний аспекти іміджевої функції спорту
Чайка І.Ю. Семантична єдність процесу ритуальної комунікації
Цуркан М.О. Насилля як складова процесу соціалізації
Бех Ю.В. Етапи становлення загальної теорії управління
Іванов Є.В. Осмислення буття соціального управління в рамках Загальної теорії систем
Добко Т.Д. Макс Шелер про відмінність і зв’язок між релігією і філософією: спроба феноменологічного розрізнення і позиціонування
Гордієнко В.С. Цілісність філософського вчення І.Ільїна у контексті феномена співаючого серця
Куцепал С.В. У пошуках самоідентичності (разом із Г.С. Сковородою)
Родигін К.М. «Духовна алхімія» Григорія Сковороди
Філіпенко М.І. Елімінативний матеріалізм та пропозиціональні установки: позиція Пола та Патриції Чорчленд
Содомора П.А. Питання синонімії: самоіснування підстави чи субзистенція субстанції? (на матеріалі «Суми теології» Томи з Аквіну)
Шамша І.В. Розуміння часу в монадології Г.В. Лейбніца
Владиченко Л.Д. Процедура реєстрації релігійних організацій – актуальне питання державно–конфесійних відносин в Україні
Ганяк В.Й. Онто–гносеологічні аспекти релігійної метафізики социніан
Гулакова М.Г. Естетико–моральні виміри презентації віртуальної реальності
Корнієнко Т.А. Синергетичний підхід до вирішення дизайнерських задач в контексті формування концепції дизайну сучасного міста
Лещенко І.Л. Особливість мистецтва епохи Відродження: загальна картина Високого Ренесансу
Отченко А.О. Діалогічна модель комунікації як основа побудови етичних PR
Ліщинська О.І. Неофольклоризм як ідея сучасної української художньої культури
Пучков О.О. Етнонаціональні процеси у світі: соціокультурний аспект
Лугуценко Т. В. Сутність та зміст культурного простору інформаційного суспільства в контексті культури постмодернізму
Дорожко І.І. Родина у суспільстві ризику: трансформації міжособистісних відносин
Ярмоліцька Н.В. Філософська освіта та наука в історико–філософському вимірі
Сакун А.В. Освіта в топосах культури і цивілізації
Гончаров В.І. Вплив ринкових відносин і прагматизму на процес підготовки сучасного вчителя
Михайлишин Г.Й. Діагностика компетентнісного підходу в сучасній освіті
Олексенко Р.І. Педагогічні кадри для економічної освіти: навчання впродовж життя
Мартиненко Н.М. «Історія української культури» для англомовних студентів. Тема п’ята
Гриценко Т.В. Мультикультуралізм як концептуальний філософський базис освітньої взаємодії в навчальних аудиторіях університетів Сполучених Штатів
Стеценеко К.В. Позитивні зрушення системи освіти Великобританії в другій половині XX-го століття на шляху до світової співпраці
Бабайєва М. Художній образ Тамерлана в п’єсі «Топал Теймур» Г.Джавіда
Гусейнова А. Своєрідність азербайджанського емігрантського фольклоризму
Керімова І. Складні топоніми зафіксовані на території Геокчайского району

Політичні науки

Гревцова Л.М. Феномен громадської думки у світовому інтер’єрі: історична еволюція
Кіндратець О.М. Олігархізація влади: особливості та наслідки
Харченко О.С. Особливості методології дослідження соціальної держави
Кравець А.Ю. Становлення політичної антропології як самостійної дисципліни
Щурко О.М. Вплив інформаційної політики держави на формування іміджу у сучасному світі
Висоцький О.Ю. Зацікавлена комунікація: її сутність та роль у зміцненні легітимності влади
Бесклетний С.Є. Політичні науки як чинник формування політичної культури особистості
Ващенко О.О. Формування політичної культури особистості як мета політичної соціалізації
Гаєвський Б.А., Гаєвська О.Б. Державне управління в системі соціального управління
Костиря І.О. Трансформація міжкультурної комунікації в глобалізованому світі
Макаренко С.О. Правова держава і громадянське суспільство: аспекти взаємодії
Лукаш Т.Л. Виборче право, виборчий процес і виборча система: огляд порядку денного
Гоцуляк В.М. Феномен С.Петлюри в українському національно–визвольному русі 1917–1921 років
Томенчук Х.Б. Організація місцевої виконавчої влади ЗУНР (жовтень 1918 – червень 1919 рр.): історико–політологічний аналіз
Перглер Т.І. Моделювання особливостей українського державотворення новітньої доби
Шкуро А.С. Фактор політичних рішень у міжнародних відносинах України
Ананьїн О.В. Безпека українських кордонів в умовах сучасної системи політичних координат: воєнний аспект
Морарь М.В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку партійного лідерства в Україні
Мусієнко І.В. Іміджевий вимір футбольного чемпіонату Євро–2012 для України: польський погляд на проблему
Локтіонова Д.А. Аналіз результатів виборів до Миколаївської обласної ради та їх особливості (2006, 2010 рр.)
Горбач О.Н. Релігійний вектор російської зовнішньополітичної агресії в українській політиці
Мокляк С.П. Офсетна політика Сполучених Штатів Америки при експорті озброєння та військової техніки
Лі Жень Інь. Особливості геополітична стратегія КНР в каспийському регіоні
Аббасов М. До питання етнічної ситуації в сучасному Ірані

Наукове життя

Коцур А.П. Рецензія на книгу: Устименко В. Обов’язок. Звитяга. Честь: З історії Урядового військово-кур’єрського зв’язку та Служби дипломатичних кур’єрів України / В. Устименко. – К.: Етнос, 2011. – 528 с.
Тимченко Л.Д. Рецензія на монографію: Гулієв А.Д. Міжнародно-правовий контекст зовнішніх зносин в умовах глобалізації.
Нікольченко Ю.М. Рецензія на монографію: Виткалов С.В. Рівненщина: Культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності: монографія. – Рівне: ПП ДМ, 2012. – 416 с. іл.

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Волынец О.О. Митрополит Андрей Шептицкий об участии духовенства в общественно–политической жизни
Левицкая Н.Н. Участие научно–педагогических работников вузов в популяризации украиноведения и противодействия русификаторской политике царизма (вторая половина XIX – начало ХХ вв.)
Мельничук И.А. Князь и дружина Древней Руси на этапе генезиса государственности (конец VI – IХ в.)
Лукашенко А.И. Образ христианского Бога и его историческая эволюция на материалах Библии
Надтока Г.М. Римский католицизм в Украине конца XVIII – начала XХІ веков: государственно–церковный, межконфессиональный и етнонациональный аспекты
Никитенко К.В. «Плановый кредит» – основа тоталитарного уничтожения банковской системы (межвоенный период)
Опря И.А. Миссионерская работа православных братств в Правобережной Украине в 60–е годы ХІХ – начале ХХ в.
Полтавец С.В. Проявления оппозиционности к гетманской власти в казацких летописях и свидетельствах очевидцев
Хряпин Э.А., Михайличенко Д.Ю. Бельгийские инвестиции в предприятия металлообрабатывающей, машиностроительной и электротехнической отраслей Донецко–Криворожского региона (1900–1914 гг.)
Бойко В.В., Кузьмицкий Г.В. Промышленный потенциал Таврической губернии и его использование во время Первой мировой войны
Жолоб М.П. Состояние религиозного сознания представителей национальных меньшинств Украины в 20–х гг. ХХ в.
Москалева Н.П. Высшая школа Украины в 20–30–е годы: технологии формирования
Захожай З.В. Проблемы соборности украинських земель в 20-х годах ХХ ст.
Гула Р.В. Особенности политического воспитания в рядах Красной армии в период трансформации национальной политики в 1930–е гг. (на материалах Украины)
Гайдукевич Е.А. Проблема охраны природы и пути ее решения в Галичине до 1939 г.
Залевский В.В. Весенняя кампания Красной армии 1944 г. глазами участников событий: Одесская наступательная операция (26 марта – 14 апреля)
Куксенко С.И. «Потепление» взаимоотношений партийно–государственных органов власти с Русской Православной Церковью в 40–х гг. ХХ ст.: причины и тенденции
Субботин В.В. Модели решения межконфессиональных конфликтов в западных областях Украины на рубеже 80–90–х гг.
Огиенко В.И. Визуальная культура памятников жертвам Голодомора в Украине
Пасечник Н.С. Планирование и реализация операции «Анадырь» 1962 р. по воспоминаниям её участников
Купин Л.Я. Российская политическая иммиграция во Франции междувоенного двадцатилетия
Полич М.И. К вопросу о парламентской деятельности Лонгина Цегельского в начале ХХ в.
Чернега П.М., Телегуз А.В. Кризис идентичности и раскол антикоммунистического объединения «Солидарность» как следствие политических и персональных разногласий в движении в 1989–1990 годах
Миняйло Н.В. Высшие республиканские магистраты в Древнем Риме
Муханов В.Н. Исторические аспекты развития отрасли промышленного выращивания культурной сои в Украине в условиях становления рыночной экономики
Збанацкая О.Н. Усовершенствование справочного аппарата архивов в Украине (20–30–е годы XX ст.)
Лаврова И.И. «Дополнительный курс логики» Г.И. Челпанова как источник по изучению теоретико–методологических вопросов истории конца ХІХ – начала ХХ вв.
Гуменюк Т.И. Советский период в развитии украинской литературы Закарпатья второй половины ХХ в.: историография вопроса
Марченко Е.В. Формирование многопартийности в независимой Украине (состояние научной разработки проблемы
Пшеничный Т.Ю. Феномен черняховской культуры в контексте современного изучения первобытной истории Украины: на материалах материальной культуры черняховских племен
Николаев Н.И. К просопографической реконструкции, интерпретации и датировке группы надписей Ольвии IV–III вв. до н.э.

Философские науки

Белокобыльский А.В. Онтологическое содержание понятия «рациональность»
Высоцкая О.Е. Постмодерн и виртуальная демократия: масмедийные формы публичности
Брыло Ю.Н. Эволюция философских взглядов на исторический процесс: от классической до постнеклассической парадигмы
Кумеда Т.А. Концепт «культура мира» как объект гуманитарных исследований
Пустовойт В.И. О роли адельфофагии у Homo sapiens в грядущей гибели человечества
Луценко Н.Ю. Развитие сетевого пространства: преимущества и недостатки
Дубинин В.В. Ролевая функция интереса в контексте исторических форм философии
Кальницкий Э.А. Философские аспекты феномена терроризма
Кравченко А.А. Социальная ответственность в модусах инстанций : обязательство и нормы
Мельник В.В. Концепции взаимодействия человека и общества в контексте социокультурных основ: теоретико–методологические измерения
Козловец Н.А. Национальная идентичность в контексте модернизационных процессов
Краснокутский А.В. Процесс идеологии государственного строительства: понятие и специфические черты
Сидоренко С.В. Формирование концепции глобального гражданского общества в современных условиях: теоретико–методологические измерения
Сторожук С.В. Проблема определения этноса в контексте зарубежной и отечественной общественно–политической мысли
Блохин О.В. Социокультурный и политический аспекты имиджевой функции спорта
Чайка И.Ю. Семантическое единство процесса ритуальной коммуникации
Цуркан М.А. Насилие как составляющая процесса социализации
Бех Ю.В. Этапы становления общей теории управления
Иванов Е.В. Осмысление бытия социального управления в рамках Общей теории систем
Добко Т.Д. Макс Шелер об отличии и связи между религией и философией: попытка феноменологического различия и позицирования
Гордиенко В.С. Целостность философского учения И.Ильина в контексте феномена поющего сердца
Куцепал С.В. В поисках самоидентичности (вместе с Г.С. Сковородой)
Родыгин К.М. «Духовная алхимия» Григория Сковороды
Филипенко М.И. Элиминативный материализм и пропозициональные установки: позиция Пола и Патриции Черчленд
Содомора П.А. Вопрос синонимии: самобытие подставы или субзистенция субстанции? (на материале «Суммы теологии» Томы Аквинского)
Шамша И.В. Понимание времени в монадологии Г.В. Лейбница
Владиченко Л.Д. Процедура регистрации религиозных организаций – актуальный вопрос государственно–конфессиональных отношений в Украине
Ганяк В.И. Онто–гносеологические аспекты религиозной метафизики социниан
Гулакова М.Г. Естетико–моральные измерения презентации виртуальной реальности
Корниенко Т.А. Синергетический подход к решению дизайнерских задач в контексте формирования концепции дизайна современного города
Лещенко И.Л. Особенность искусства эпохи Возрождения: общая картина Высокого Ренессанса
Отченко А.А. Диалогическая модель коммуникации как основа построения этичных PR
Лищинская О.И. Неофольклоризм как идея современной украинской художественной культуры
Пучков А.А. Этнонациональные процессы в мире: социокультурный аспект
Лугуценко Т.В. Сущность и содержание культурного пространства информационного общества в контексте культуры постмодернизма
Дорожко И.И. Семья в обществе риска: трансформации межличностных отношений
Ярмолицкая Н.В. Философское образование и наука в историко–философском измерении
Сакун А.В. Образование в топосах культуры и цивилизации
Гончаров В.И. Влияние рыночных отношений и прагматизма на процесс подготовки современного учителя
Михайлишин Г.И. Диагностика компетентностного подхода в современном образовании
Олексенко Р.И. Педагогические кадры для экономического образования: учеба на протяжении жизни
Мартыненко Н.Н. «История украинской культуры» для англоязычных студентов. Тема пятая
Гриценко Т.В. Мультикультурализм как концептуальный философский базис образовательного взаимодействия в учебных аудиториях университетов Соединенных Штатов
Стеценеко К.В. Позитивные сдвиги системы образования Великобритании во второй половине XX-го века на пути к мировому сотрудничеству
Бабайева М. Художний образ Тамерлана в пьесе «Топал Теймур» Г.Джавида
Гусейнова А. Своеобразие азербайджанской эмигрантской фольклористики
Керимова И. Сложные топонимы зафиксированные на территории Геокчайского района

Политические науки

Гревцова Л.Н. Феномен гражданского мнения в мировом интерьере: историческая эволюция
Киндратец Е.Н. Олигархизация власти: причины и последствия
Харченко А.С. Особенности методологи исследования социального государства
Кравец А.Ю. Становление политической антропологии как самостоятельной дисциплины
Щурко Е.М. Влияние информационной политики государства на формирование имиджа в современном мире
Высоцкий А.Ю. Заинтересованная коммуникация: ее сущность и роль в укреплении легитимности власти
Бесклетний С.Е. Политические науки как фактор формирования политической культуры личности
Ващенко О.О. Формирование политической культуры личности как цель политической социализации
Гаевский Б.А., Гаевская О.Б. Государственное управление в системе социального управления
Костиря И.А. Трансформация межкультурной коммуникации в глобальном мире
Макаренко С.О. Правовое государство и гражданское общество : аспекты взаимодействия
Лукаш Т.Л. Избирательное право, избирательный процесс и избирательная система : обзор повестки дня
Гоцуляк В.М. Феномен Петлюры в украинском национально-освободительном движении 1917-1921 годов
Томенчук Х.Б. Организация местной исполнительной власти ЗУНР (октябрь 1918 – июнь 1919 гг.): историко–политологический анализ
Перглер Т.И. Моделирование особенностей украинского создания государства новейшего периода
Шкуро А.С. Фактор политических решений в международных отношениях Украины
Ананьин О.В. Безопасность украинских границ в условиях современной системы политических координат: военный аспект
Морарь М.В. Современные тенденции и перспективы развития партийного лидерства в Украине
Мусиенко И.В. Имиджевое измерение футбольного чемпионата Евро–2012 для Украины: польский взгляд на проблему
Локтионова Д.А. Анализ результатов выборов в Николаевский областной совет и их особенности (2006, 2010 гг.)
Горбач О.Н. Религиозный вектор российской внешнеполитической агрессии в украинской политике
Мокляк С.П. Офсетная политика Соединенных Штатов Америки при экспорте вооружения и военной техники
Ли Жень Инь. Особенности геополитическая стратегия КНР в каспий¬ском регионе
Аббасов М. К вопросу этнической ситуации в современном Иране

Научная жизнь

Коцур А.П. Рецензия на книгу: Устименко В. Обязанность. Победа. Честь: Из истории Правительственной военно-курьерской связи и Службы дипломатических курьеров Украины / В. Устименко. - К.: Этнос, 2011. - 528 с.
Тимченко Л.Д. Рецензия на монографию: Гулиев А.Д. Международно-правовой контекст внешних отношений в условиях глобализации.
Никольченко Ю.М. Рецензия на монографию: Виткалов С.В. Ривненщина: Культурно-художественный потенциал в парадигмах современности : монография. - Ровно: ПП ДМ, 2012. - 416 с.: іл.

CONTENT

Historical studiens

Volynets, O.O. Metropolitan Andrey Sheptytskyj on Participation of Priesthood in Public and Political life
Levytska, N.N. Participation of research and teaching staff of universities in the popularization of Ukrainian studies and counteraction czarist russification policy (second half. XIX – early. XX th century)
Melnichuk, I.A. Prince and brigade of Ancient Rus on the stage of genesis of the state system (end of VI – IХ of century)
Lukashenko, A.І. The image of the Christian God and its historical evolution of the materials the Bible
Nadtoka, G.M. Roman–catholicism in Ukraine at the end of XVIII – beginning of XXI centuries: State–clerical, inter–confessional and ethnic–national aspects
Nikitenko, K.V. «Planned loans» – a fundamental aid for the totalitarian elimination of the banking system (interwar period)
Oprya, I.A. Missionary work of the orthodox brotherhoods in the Right–Bank Ukraine at the 60–ies of the XIXth – the beginning of the XXth centuries
Poltavec, S.V. The appearance of the opposition before the Hetman power in Cossack chronicles and testimonies of foreign witnesses
Khryapin, E.A., Mykhajlychenko, D.Yu. Belgian investments in the metal–working, engineering, electrical branches of industry in Donets–Kriviy Rig region during (1900–1914)
Boyko, V.V., Кuzmitskiy, G.V.Industrial potential of the Тavri’s province and his use in the First world war–time
Zholob, M.P. Status of religious consciousness of national minorities of Ukraine in the 1920's of the twentieth century
Moskaleva, N.P. High School of Ukraine in 1920 1930s Technologies of its Forming
Zakhozhay, Z.V. Problems of conciliarism of Ukrainian lands in the 20 years of the twentieth century
Gula, R.V. Features political education in the Red Army in the period of transformation of national policy in the 1930s (on the basis Ukraine)
Haydukevych, O.O. Problem of nature conservation and ways of its solution in Halychyna by 1939
Zalievskii, V.V. Spring campaign of the Red Army in 1944 through the eyes of participants: Odessa Offensive (March 26 – April 14)
Kuksenko, S.I. «Rise» in temperature of mutual relations of party–state government bodies with Russian Orthodoxy Church in 40th ХХ of century: reasons and tendencies
Subbotin, V.V. The solution religious conflicts in the Western Region Ukraine in the turn of the 80–90–ies of XX century
Ogieenko, V.І. Holodomor monuments visual culture in Ukraine
Pasichnyk, N.S. Planning and realization of operation «Anadyr» 1962 on memoirs of her participants
Kupin, L.Y. Russian political immigration in France at mid–war period
Polych, M.І. To the question about parliamentary activity by Longin Cegel’skiy on beginning of XX century
Chernega, P.M., Teleguz, A.V. The crisis of identity and split the anticommunist union «Solidarity» as a result of political and personal differences in the movement in 1989 – 1990 years
Miniailo, N.V. The highest republican magistrates in Ancient Rome
Mukhanov, V.M. Historical aspects of the development of the sector of industrial cultivation of soybean in Ukraine in the conditions of market economy
Zbanatska, O.М. Рerfectibility reference system of archives in Ukraine (20–30 years in the XX century)
Lavrovа, I.I. «An additional course of logic» G.I. Chelpanov as a source for the study of theoretical and methodological issues in the history of the end of XIX – beginning of the XX centuries
Humeniuk, T.I. The soviet period in the development of the Ukrainian literature of Transcarpathia in the second half of XX century: historiography of the issue
Marchenko, O.V. Formation of a multiparty system in the independent Ukraine (state of scientific research problems)
Pshenychnyy, T.Y. Phenomenon of chernyhivska culture in context of modern study of primitive history of Ukraine: on materials of material culture of chernyhivskyh tribes
Nikolayev, M.I. For prosopographic reconstruction, interpretation and dating of the group of Olbian inscriptions of IV–III сentury B.C.

Philosophic sciences

Bіlokobilsky, O.V. The Ontological Content of «Rationality» Concept
Vysotska, O.E. Postmodern and Virtual Democracy: Mass Media Forms of Publicity
Brilo, Y.M. The evolution of philosophical views on the historical process: from classical to postnonclassical paradigm
Kumeda, T.A. The concept «world view» as the object of humanitarian research
Pustovoyt, V.I. About the role of adelphophagy for Homo sapiens in the forthcoming destruction of humanity
Lutsenko, N.Y. Development of network space: advantages and disadvantages
Dubinin, V.V. Role–playing feature of interest in the context of the historical forms of philosophy
Kalnitsky, E.A. Philosophical aspects of the phenomenon of terrorism
Kravchenko, A.A. Social responsibility in модусах of instances : obligation and norms
Melnik, V.V. The Concepts of interaction of man and society in the context of sociocultural bases: theoretical–methodological measurments
Kozlovets, М.A. National Identity in the Contest of Modernization Processes
Krasnokutskij, A.V. The process of state–building ideology: concepts and specific features
Sidorenko, S.V. Formation of the concept of global civil society in modern conditions: theoretical and methodological measurement
Storozhuk, S.V. The Definition of Ethnos in the Context of World and Ukrainian Social and Political Theoretical Thought
Blokhin, О.V. The Sociokul'turniy and political aspects of imaginary function of sport
Chayka, I.Yu. Semantic unity of sacral communication’s process
Tsurkan, M.А. Violence as a component of process of socialization
Bekh, Y.V. The stages of the formation the general theory of management
Ivanov, E.V. Understanding the existence of social control within the general systems theory
Dobko, T.D. Max Scheler on religion and philosophy: a phenomenological study of their distinction and relationship
Gordienko, V.S. Integrity of philosophical studies of I.Il’yin is in the context of the phenomenon of singing heart
Kutsepal, S.V. In the search for self-identity (together with G. S. Skovoroda)
Rodygin, K.M. Hryhorii Skovoroda’s «Spiritual Alchemy»
Filipenko, M.I. Eliminative materialism and propositional attitudes: the account of Paul and Patricia Churchland
Sodomora, P.А. The question on synonyms: «samoisnuvannia pidstavy» or subsistence of substance? (based on «Summa Theologiae» by St. Thomas Aquinas)
Shamsha, I.V. Understanding of time in monadology of G.W. Leibniz
Vladychenko, L.D. Registration of religious organizations is the topical issue of church–state relations in Ukraine
Haniak, V.J. Onto–epistemological aspects of religious socinian’s metaphysics
Gulakova, M.G. Aesthetics – moral dimension presentation of virtual reality
Kornienko, Т.А. Synergistic approach to solving design problems in the context of the design concept of the modern city
Leschenko, I.L. The feature of Renaissance art: the overall picture of High Renaissance
Otchenko, A.O. The dialogic model of communication as a basis for ethical PR
Lishchyns’ka, O.І. Neo Folklore as the Idea of modern Ukrainian Art
Puchkov, О.О. Ethnonational process in the world: sociocultural aspect
Lugucenko, T.V. Essence and maintenance of cultural space of informative society in the context of culture of postmodernizmu
Dorozhko, I.I. Family in risk society: the transformation of interpersonal
Yarmolitzka, N.V. Philosophical education and science is in the historical and philosophical measuring
Sakun, A.V. Education in the spaces of culture and civilization
Goncharov, V.I. Influence of market relations and pragmatism is on a process preparations of modern teacher
Mуkhaylуshуn, G.І. The diagnostic competence approach in modern education
Olekseenko, R.I. Pedagogical shots for economic education: studies during life
Martynenko, N.M. «History of ukrainian culture» for english–speaking students. Fifth topic
Grytsenko, T.V. Multiculturalism as a conceptual philosophical basis of educational interactions in U.S. universities’ classrooms
Stecenenko, K.V. Positive changes in educational system of Great Britain in the second half of XX-th century towards global cooperation
Babayeva, M. The literary character of the Tamerlan on the H.Javid`s «Lame Teymur» play
Huseynova, A. The peculiarities of Azerbaijanian emigration folklore studies
Kerimova, I. Sophisticated toponyms recorded in Goychay region

Political sciences

Grevtsova, L.N. The phenomenon of the public opinion in the world interior: the historical evolution
Kindrates, O.N. Oligarchalization of the power: the causes and consequences
Kharchenko, O.S. Characteristics of the welfare state research methodology
Kravets, A.Y. Formation of political anthropology as an independent discipline
Shchurko, O.M. Effect of information policy for image formation in the modern world
Vysotskyi, O.Y. Stakeholder communication: its essence and role in strengthening the legitimacy of power
Beskletny, S.E. Political science as a factor of the individual political culture formation
Vashchenko, O.O. Formation of the individual political culture as the goal of political socialization
Gayevsky, B.Ф., Gayevska, O.В. State governance in the system of social governance
Kostirya, I.O. Transformation of intercultural communication in the global world
Макаренко С.О. Legal state and civil society : aspects of co-operation
Lukash, T.L. The right to vote, electoral process and electoral system : review of order-paper
Hotsuliak, V.M. Phenomenon Petliura in the Ukrainian national liberation movement 1917-1921 years
Tomenchyk, K.B. Organization of local executive ZUNR (October 1918 – June 1919): Historical and Political Analysis
Pergler, T.I. Design of features of Ukrainian creation of the state the newest twenty-four hours
Shkuro, A.S. The factor of the political decision in the international relations of Ukraine
Ananin, O.V. Safety of the Ukrainian borders in the conditions of the modern system of political coordinates: military aspect
Morar, M.V. Modern trends and development prospects of the party leadership in Ukraine
Musiienko, I.V. Іmage–measuring football championship Euro–2012 in Ukraine: Polish perspective on the problem
Loktionova, D.A. The analysis of election’s results and their specificities in Nikolaev region council (2006, 2010)
Gorbach, O.N. The Religious Vector of Russian Foreign Policy of Aggression in Ukrainian Politics
Mokliak, S.Р. Offset policy of the United States of America in exporting armament and materials
Li Jen In. Doctorant of Baku State University Specifics of geopolitical strategy of China in Caspian region
Abbasov, M. Question of ethnic situation in modern Iran

Scientific life

Kotsur, A.P. Book Review: Ustymenko W. Duty. Courage. Honor: History of Government military courier services and Diplomatic couriers in Ukraine / V. Ustymenko. – K.: Ethnos, 2011. – 528 p.
Timchenko, L.D. Review on a monograph: Guliev, A.D. Internationally legal context of external relations is in the conditions of globalization.
Nikolchenko, Y.M. Review of the monograph: Vitkalov, S.V. Rivne area: cultural and art potential in the paradigms of contemporaneitu / S.V. Vitkalov/ - Rivne: PP DM, 2012. – 416 pages: pict.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>