”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 66 - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Всеукраїнська наукова конференція «Запорозька Січ і українське козацтво»

Кривошея В.В. Козацько-гетьманська держава на цивілізаційному фоні
Сокирко О.Г. Рангові маєтності Генеральної артилерії Гетьманщини середини XVII–XVIII ст.
Кондратьєв І.В. Батьківщина Івана Cулими село Рогоща
Грибовський В.В. Запорозький зимівник і ногайське кишло: спроба співставлення
Кривошея І.І. Значкове товариство Ніжинського полку
Степанчук Ю.С. Місце і роль Запорозької Січі у політичних планах гетьманів та козацької старшини у другій половині XVII ст.
Васильєва О.О. Гетьманські дворяни й слуги наприкінці XVII – у першій третині XVIII ст.: порівняльний аналіз
Іваненко А.О. Переяславський реєстровий полк у козацьких війнах 30-х років XVІI ст.
Олійник О.Л. Поняття «вольності» як відображення національної традиції врядування

Статті

Бережна С.В. Історико–порівняльній метод в сучасній ретроальтернативістиці
Полтавець С.В. Особливості влади гетьманів та опозиційні настрої серед козацтва напередодні Національної революції середини XVII століття
Мандрик М.В. Використання методологічних підходів в осмисленні політичної історії України ХХ ст.
Германюк С.Я. І.Ф. Черніков: тюркологічні дослідження в період української незалежності
Гарбар О.П. Громадська робота С.С. Рубіна
Фесенко В.Ю. Микола Валяшко – фундатор вітчизняної фармацевтичної освіти
Божук Л.В. Освітня політика Центральної Ради у контексті українського державотворення
Сидорик Н.М. Національна політика польської влади щодо німецької меншини (1919–1939 рр.)
Будяков О.В. Політична палітра Півдня України в першій половині 1920–х років
Ніколаєв І.Є. Ідеологічна дезорганізація більшовиками членів опозиційних партій УСРР в період становлення тоталітарної системи (перша половина 1920–х років)
Нікітенко К.В. Призначення командирів Червоної армії на посади керівників банківських відділень в УРСР: політична мета і наслідки
Парахіна М.Б. «Теорія боротьби двох культур»: більшовицькі постулати та їх «модифікація» в Україні 1920–х років
Тимошенко Ю.О. Інституалізація наукової складової фізичної культури в Україні (1920–30–ті рр.)
Яковенко Ю.Л. Залучення іноземної технічної допомоги в СРСР: труднощі в роботі підприємців (кінець 1920–х – початок 1930–х рр.)
Придибайло О.М. Короткий нарис історії Мархлевського національного району (1924–1935 рр.)
Срібна М.А. Український Червоний Хрест в зоні військових дій та в тилу у роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)
Горбачевський Т.С. Інформаційно–культурний простір радіомовлення в міжвоєнному Львові (1921–1939 рр.)
Гула Р.В. Роль радянського патріотизму в партизанському русі в Україні у 1941–1942 рр.
Ладига О.І. Становище військовополонених європейського театру військових дій ІІ світової війни: правовий та соціологічний аспекти
Соколюк С.М. Несення дозорної служби підводними човнами Чорноморського флоту (червень–грудень 1941 рр.)
Оніпко Т.В. Споживча кооперація на східноукраїнських землях у період німецько–фашистської окупації (1941–1942 рр.)
Губанов О.О. Кредитне забезпечення депортованих українців Південної України в 1944-1947 рр.
Орєхова С.Є. Відбудова галузі зв’язку у Донецькій області після Великої Вітчизняної війни та плановий розвиток за часів СРСР
Чорний В.О. Позиція секретаря ЦК КПУ П.Ю. Шелеста щодо діяльності дисидентів в 1960–х – на початку 1970–х років
Хвіст В.О. Динаміка етнодемографічних змін населення Кримського півострова до ХХ ст.
Драпушко Н.А. Демографічні зміни, етнічна структура та мовний склад кримського суспільства (1990-ті – початок 2000-х рр.)
Гаврилишин П.М. Зародження, становлення та функціонування громадських організацій українських трудових мігрантів в Італії на початку ХХІ ст.
Огієнко В.І. Вшанування пам’яті та офіційні репрезентації жертв Корюківської трагедії 1943 року
Ярославська Л.П. Черкащани – учасники Паралімпійських ігор
Варенко В.М. Формування фахових компетенцій у майбутніх документознавців на прикладі дисципліни «Теорія і практика референтської і офісної діяльності»
Сулейманов Н. Сефевідсько–голландські торговельні зв’язки
Аббасова М. Відомості про участь азербайджанців у військових діях в період російсько–іранських воєн в XIX ст.
Оленченко О.В. Елементи корпоративності князівської влади Х–ХІ ст. у «Слові про закон і благодать і похвалі кагану нашому Володимиру» та «Повісті минулих літ»
Казьмирчук М.Г. Соціальний розвиток київської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіч у російських джерелах
Макарець С.В. Аграрний сектор економіки Лівобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. у зарубіжній історіографії
Діанова Н.М. Документи архівних установ Санкт–Петербурга про науково–історичну діяльність архієреїв Південної України у ХІХ ст.
Розовик О.Д. Участь жінок в громадсько–політичному житті УСРР у 1920–х роках: радянська історіографія
Гарнагіна С.О. Діловодні документи як джерело з історії міжнародної діяльності екзильного центру УНР у 1948–1992 рр.
Зиновєєва І.Л. Проблематика мікроісторичних досліджень в сучасній українській історіографії
Комарницька І.Ю. Історіографічний аналіз державної політики України в галузі охорони культурної спадщини
Ярмошик І.І. Дослідження історії України польським істориком Владиславом Томкевичем (1899–1982 рр.)
Палкін Д.В. Діяльність радянських партизан у німецькому тилу під час другого етапу війни (1942–1943 рр.): сучасна українська історіографія
Зайончковський Ю.В. Позднеджучидські монети з ім’ям еміра Дін-Суфі бен Мансура

Філософські науки

Горбатюк Т.В. Трансформації в фундаментальній науці ХХІ ст.
Власов В.І. Філософія глобалізації
Абдула А.І. Чи є філософія світоглядом?
Вершина В.А. Сучасний філософський дискурс: антропологічна криза чи антропологічний поворот?
Ставицький А.В. Міфотворчість науки: приклади та обґрунтування
Пучков О.О. Нація та національна держава
Поліщук О.С. Колективна дія соціальних груп у теорії соціальної дії
Висоцька О.Є. Неспотворена комунікація як ідеал суспільного єднання
Лустенко А.Ю. Філософські та історичні підґрунтя буденності у ХХ ст.
Цибенко Л.Б. Духовний світ особистості в умовах транзитивності суспільства
Ширкова І.В. Роль громадянського виховання в формуванні позитивного ставлення до прав та свобод людей: соціально–філософський аспект проблеми
Невмержицька М.В. Поняття конкурентоспроможності особистості: соціально–філософський вимір
Мельник В.В. Онтологічні виміри екзистенціалу страху
Дяченко Р.О. Сутність підприємництва в умовах постіндустріального суспільства
Краснокутський О.В. Взаємозв’язок форми й змісту, явища й сутності у процесі ідеології державотворення
Іванов Є.В. Роль сім’ї в соціальному управлінні: філософський аналіз проблеми
Дубінін В.В. Етнічні процеси в контексті теорії катастроф
Кудря І.Г. Традиційний тип економіки
Требін М.П. Армія як соціальний інститут: теоретико–методологічні підходи дослідження
Кліваденко Н.І. Формування філософської концепції В.І. Шинкарука під впливом радянської філософії
Лещенко І.Л. Ідея містики і містицизму в екзистенціалізмі Миколи Бердяєва
Применко О.Б. Національний характер онтологічної герменевтики Мартіна Гайдеґґера
Содомора П.А. Неоплатонізм як попередник томізму через призму поняття буття (на матеріалі «Суми теології» Томи з Аквіну)
Стрєлкова Ю.О. Філософсько–релігійна система Олексія Хомякова
Шамша І.В. Діалектика минулого, теперішнього й майбутнього у «Фізиці» Аристотеля
Левчук–Хмара М.В. Феноменологічний підхід у філософії права (на матеріалі творчої спадщини А. Райнаха)
Білоус С.І. Релігійно–світоглядні пріоритети Феофана Прокоповича у праці «Про риторичне мистецтво»
Зінченко Н.О. Французька філософія на зламі століть: (історико-філософський екскурс)
Вашкевич В.М. Роль культурно-історичної традиції у формуванні та розвитку історичної свідомості молоді
Фрадкіна Н.В. Проблема комунікативних стратегій у сучасній культурі
Гончаренко П.В. Відбиття соціального буття музики у музичних потребах слухачів
Гудіна Н.М. Сутність філософії права в історичному перетині філософії та правознавства
Дзівідзінський В.Є. Соціалізація права в контексті морально–правових аспектів
Бойко Ю.А. Соціально–філософський аналіз становлення громади на теренах України–Русі ІХ–ХV ст.
ГаєвськаО.Б. Професійна демократія в контексті загальноцивілізаційного розвитку українського суспільства
Бабина Т.Г. Ментальні гештальти в українських філософських студіях
Довга Л.М. Моральна чеснота як цінність в українській духовній культурі другої половини XVII ст.
Назаренко Ю.А. Формування концептуально-понятійного поля сфери досліджень духовно-релігійних цінностей як необхідних для впровадження в світський освітній простір України
Булига І.І. Релігійна толерантність як імператив сучасності
Владиченко Л.Д. Законодавчі ініціативи Верховної Ради України у контексті вирішення актуальних питань державно–конфесійної сфери
Куцепал С.В. Комунікація та діалог у контексті освітніх викликів сучасності
Гончаров В.І. Духовність учителя: імперативи і пріоритети на наступні десятиріччя
Жорнова О.І., Жорнова О.І. Поступ вітчизняної вищої освіти в дискусійному контексті сценаріїв майбутнього
Михайлишин Г.Й. Аналіз методологічних принципів освітньої парадигми
Свириденко Д.Б. Соціальні трансформації другої половини ХХ – початку ХХІ ст. як передумова глобалізації вищої освіти
Сподін Л.А. Нова освітня парадигма у філософському дискурсі
Тараненко Г.Г. Аксіологічні аспекти гармонізації освітнього простору: ціннісне ставлення людини до природи
Терещенко Т.П. Інноваційний підхід до формування ціннісних і світоглядних орієнтацій засобами освіти в умовах розколотості суспільства
Самедов Т. Можливості та шляхи формування умінь і навичок, пов’язаних з природознавством у позакласній роботі та позашкільному освітньо–виховному процесі

Політичні науки

Беззуб’як М.Й. Національно–державний пріоритет і громадянське суспільство
Макаренко С.О. Громадянське суспільство в системно-правовому вимірі
Трутенко А.О. Зовнішньополітичний механізм держави: особливості політологічного аналізу у межах системного та інституційного підходів
Перглер Т.І. Концептуалізація сталого людського розвитку
Червінська Л.М. Міграція як об’єкт політологічного дослідження
Абдінова К.К. Засоби масової інформації та політичні процеси
Висоцький О.Ю. Міфологізація та сакралізація як технології легітимації політичної влади
Краснокутська Ю.С. Інтернет як агент політичної соціалізації: сучасні тенденції
Черепченко О.О. Ідеї Р. Коуза у вивченні трансформації політичної системи України: методологічний аспект
Ніколаєнко Н.О. Адміністративний ресурс як загроза демократичним виборам
Кривобок Ю.В. Основні комунікативні стратегії у політичній рекламі (на прикладі політичних слоганів 2003–2012 рр.)
Черник П.П. Україна – Пакистан: стан та перспективи сучасних міждержавних взаємин
Шедяков В.Є. Процеси суспільного розвитку як об’єкт стратегічного управління (на прикладі промислових відносин)
Демчишак Р.Б. Проблема держави як політичного інституту в українській політичній думці Західної України соціалістичного спрямування (1920–1930–ті рр.)
Марченко Ю.В. Соціально–політичні виклики та загрози безпеці підприємництва
Джевіцькі А., Лавриненко В.Г. Місце Росії в німецькій стратегії національного формування і міжнародного виміру безпеки держави
Желєзняк І.С. Основні напрямки модернізації збройних сил США в умовах розвитку конфліктів середньої інтенсивності (90–ті роки ХХ століття)
Щурко О.М. Консервативна модель державного будівництва у сучасній політологічній думці Російської Федерації
Кононенко С.В. Класична європейська політична система: цінності й властивості
Рагімов І. Державна влада і місцеві органи самоврядування як система

Наукове життя

Бєсов Л.М. Рецензія на монографію: Онопрієнко М.В. Дорожна карта високих технологій. Історико–наукові та філософсько–наукознавчі аспекти мегатехнологій знаннєвого суспільства. – К.: Інформ.–аналіт агентство, 2011. – 359 с.
Коцур А.П. Рецензія на монографію: Молоткіна В.К. Становлення та розвиток видавничої справи в УСРР–УРСР у 20–30–ті роки ХХ ст. – Переяслав–Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. – 416 с.
Працьовитий М.В. Рецензія на монографію: Філософські проблеми сучасного управління складними системами: ідеї, принципи і моделі: монографія / Ю.В.Бех, А.І.Слепцов; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту ; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 404 с.
Кривошея І.І. Рецензія на монографію: Срогош Тадеуш. Солдат свавільний. З історії звичаїв коронної армії у XVII столітті. – Варшава: Видавництво DiG, 2010. – 264 с.
Смола Л.Є. Проблема національної консолідації сучасного українського суспільства. Рецензія на монографію: Луцишин Г.І. Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу: монографія / Галина Луцишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 364 c.
Виткалов С.В. Нові виміри культурного простору України: наукове зібрання у Рівному

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Всеукраинская научная конференция «Запорожская Сеч и украинское казачество»

Кривошея В.В. Казацко-гетманское государство на цивилизационном фоне
Сокирко А.Г. Ранговые маетности Генеральной артиллерии Гетьманщины середины XVII–XVIII вв.
Кондратьев И.В. Отчизна Ивана Сулимы село Рогоща
Грибовський В.В. Запорожский зимовник и нагайкое кишло: попытка сопоставления
Кривошея И.И. Значковое товарищество Нежинского полка
Степанчук Ю.С. Место и роль Запорожской Сечи в политических планах гетманов и казацкой старшины во второй половине XVII в.
Васильева О.А. Гетманские дворяне и слуги в конце XVII – первой трети XVIII в.: сравнительный анализ
Иваненко А.А. Переяславский реестровый полк у казацких войнах 30-х годов XVІІ в.
Олейник А.Л. Понятие «вольности» как отображение национальных традиций управления

Статьи

Бережная С.В. Историко–сравнительный метод в современной ретроальтернативистике
Полтавец С.В. Особенности власти гетманов и оппозиционные настроения среди казачества накануне Национальной революции середины XVII ст.
Мандрик М.В. Использование методологических приёмов в осмыслении политической истории Украины ХХ века
Германюк С.Я. И.Ф. Черников: тюркологические исследования в период украинской независимости
Гарбар О.П. Общественная работа С.С. Рубина
Фесенко В.Ю. Николай Валяшко – фундатор отечественного фармацевтического образования
Божук Л.В. Политика Центральной Рады в сфере образования в контексте создания украинского государства
Сидорик Н.М. Национальная политика польской власти относительно немецкого меньшинства (1919–1939 гг.)
Будяков А.В. Политическая палитра Юга Украины в первой половине 1920–х годов
Николаев И.Е. Идеологическая дезорганизация большевиками членов оппозиционных партий УССР в период становления тоталитарной системы (первая половина 1920–х годов)
Никитенко К.В. Назначение командиров Красной армии на должности руководителей банковских отделений в УССР: политическая цель и последствия
Парахина М.Б. «Теория борьбы двух культур»: большевицкие постулаты и их «модификация» в Украине 1920–х годов
Тимошенко Ю.А. Институализация научной составной физической культуры в Украине (1920–30–е годы)
Яковенко Ю.Л. Привлечение иностранной технической помощи в СССР: трудности в работе предпринимателей (конец 1920–х – начало 1930–х гг.)
Придыбайло О.М. Краткий очерк истории Мархлевского национального района (1924–1935 гг.)
Срибна М.А. Украинский Красный Крест в зоне военных действий и в тылу в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.)
Горбачевский Т.С. Информационно–культурное пространство радиовещания в межвоенном Львове (1921–1939 гг.)
Гула Р.В. Роль советского патриотизма в партизанском движении в Украине в 1941–1942 гг.
Ладыга А.И. Положение военнопленных европейского театра военных действий ІІ Мировой войны: правовой и социологический аспект
Соколюк С.М. Несение дозорной службы подводными лодками Черноморского флота (июнь–декабрь 1941 г.)
Онипко Т.В. Потребительская кооперация на восточноукраинских землях в период немецко–фашистской оккупации (1941–1942 гг.)
Губанов О.А. Кредитное обеспечение депортированных украинцев Южной Украины в 1944-1947 гг.
Орехова С.Е. Восстановление отрасли связи в Донецкой области после Великой Отечественной войны и плановое развитие во времена СССР
Черный В.А. Позиция секретаря ЦК КПУ П.Е. Шелеста относительно деятельности диссидентов в 1960–х – начале 1970–х годах
Хвист В.А. Динамика этнодемографического изменений населения Крымского полуострова до ХХ века
Драпушко Н.А. Демографические изменения, этническая структура и языковой состав крымского общества (1990-е – начало 2000-х гг.)
Гаврилишин П.М. Зарождение, становление и функционирование общественных организаций украинских трудовых мигрантов в Италии в нач. ХХІ ст.
Огиенко В.И. Корюковская трагедия 1943 года: мемориализация и официальные репрезентации
Ярославская Л.П. Черкащане – участники Паралимпийских игр
Варенко В.М. Формирование профессиональных компетенций у будущих документоведов на примере дисциплины «Теория и практика референтской и офисной деятельности»
Сулейманов Н. Сефевидско–голландские торговые связи
Аббасова М. Сведения об участии азербайджанцев в военных действиях в период русско–иранских войн в XIX в.
Оленченко А.В. Элементы корпоративности княжеской власти Х–ХІ ст. в «Слове про закон и благодать и похвале кагану нашему Владимиру» и «Повести временных лет»
Казьмирчук М.Г. Социальное развитие Kиевской губернии конца ХІХ – начала ХХ веков в российских источниках
Макарец С.В. Аграрный сектор экономики Левобережной Украины конца ХІХ – начала ХХ вв. в зарубежной историографии
Дианова Н.Н. Документы архивных учреждений С–Петербурга о научно–исследовательской деятельности архиереев Южной Украины в ХІХ в.
Розовик О.Д. Участие женщин в общественно–политической жизни УССР в 1920–х годах: советская историография
Гарнагина С.А. Делопроизводственные документы как источник по истории международной деятельности экзильного центра УНР в 1948–1992 гг.
Зиновеева И.Л. Проблематика микроисторических исследований в современной украинской историографии
Комарницкая И.Ю. Историографический анализ государственной политики Украины в сфере охраны культурного наследия
Ярмошик И.И. Исследования истории Украины польским историком Владиславом Томкевичем (1899–1982 гг.)
Палкин Д.В. Деятельность советских партизан в немецком тылу на втором этапе войны (1942–1943 гг.): современная украинская историография
Зайончковский Ю.В. Позднеджучидские монеты с именем эмира Дин–Суфи бен Мансура

Философские науки

Горбатюк Т.В. Трансформации в фундаментальной науке XXI века
Власов В.И. Философия глобализации
Абдула А.И. Является ли философия мировоззрением?
Вершина В.А. Современный философский дискурс: антропологический кризис или антропологический поворот?
Ставицкий А.В. Мифотворчество науки: примеры и обоснование
Пучков А.А. Нация и национальное государство
Полищук А.С. Коллективное действие социальных групп в теории социального действия
Высоцкая О.Е. Неискажённая коммуникация как идеал общественного единения
Лустенко А.Ю. Философские и исторические основания обыденности в ХХ веке
Цибенко Л.Б. Духовный мир личности в условиях транзитивности общества
Ширкова И.В. Роль гражданского воспитания в формировании положительного отношения к правам и свободам людей: социально–философский аспект проблемы
Невмержицкая М.В. Понятие конкурентновозможности личности: социально–философское измерение
Мельник В.В. Онтологические измерения екзистенціалу страха
Дяченко Р.А. Сущность предпринимательства в условиях постиндустриального общества
Краснокутский А.В. Взаимосвязь формы и содержания, явления и сущности в процессе идеологии государственного строительства
Иванов Е.В. Роль семьи в социальном управлении: философский анализ проблемы
Дубинин В.В. Этнические процессы в контексте теории катастроф
Кудря И.Г. Традиционный тип экономики
Требин М.П. Армия как социальный институт: теоретико–методологические подходы исследования
Кливаденко Н.И. Формирование философских концепций В.И. Шинкарука под влиянием советской философии
Лещенко И.Л. Идея мистики и мистицизма в экзистенциализме Николая Бердяева
Применко О.Б. Национальный характер онтологической герменевтики Мартина Гайдеггера
Содомора П.А. Неоплатонизм как предшественник томизма сквозь призму понятия бытия (на материале «Суммы теологии» Томы Аквинского)
Стрелкова Ю.А. Философско–религиозная система Алексея Хомякова
Шамша И.В. Диалектика прошлого, настоящего и будущего в «Физике» Аристотеля
Левчук–Хмара М.В. Феноменологический подход в философии права (на материале творческого наследия А.Райнаха)
Белоус С.И. Религиозно–мировоззренческие приоритеты Феофана Прокоповича в труде «О риторическом искусстве»
Зинченко Н.А. Французская философия на переломе веков: историко-философский екскурс
Вашкевич В.Н. Роль культурно-исторической традиции в формировании и развитии исторического сознания молодежи
Фрадкина Н.В. Проблема коммуникативных стратегий в современной культуре
Гончаренко П.В. Отражение социального бытия музыки в музыкальных потребностях слушателей
Гудина Н.Н. Сущность философии права в историческом пересечении философии и правоведения
Дзивидзинский В.Е. Социализация права в контексте морально–правовых аспектов
Бойко Ю.А. Социально–философский анализ становления первых общин на территории Украины–Руси ІХ–ХV в.
Гаевская О.Б. Профессиональная демократия в контексте общецивилизационного развития украинского общества
Бабина Т.Г. Ментальные гештальты в украинских философских студиях
Довга Л.М. Нравственная добродетель как ценность в украинской духовной культуре второй половины XVII в.
Назаренко Ю.А. Формирование концептуально-понятийного поля сферы исследований духовно-религиозных ценностей как необходимых для внедрения в светское образовательное пространство Украины
Булыга И.И. Религиозная толерантность как императив современности
Владиченко Л.Д. Законодательные инициативы Верховного Совета Украины в контексте решения актуальных вопросов государственно–конфессиональной сферы
Куцепал С.В. Коммуникация и диалог в контексте образовательных вызовов современности
Гончаров В.И. Духовность учителя : императивы и приоритеты на последующие десятилетия
Жорновая О.И., Жорновая Е.И. Продвижение отечественного высшего образования в дискуссионном контексте сценариев будущего
Михайлишин Г.И. Анализ методологических принципов образовательной парадигмы
Свириденко Д.Б. Социальные трансформации второй половины ХХ – начала ХХІ в. как предпосылка процессов глобализации высшего образования
Сподин Л.А. Новая образовательная парадигма в философском дискурсе
Тараненко Г.Г. Аксиологические аспекты гармонизации образовательного пространства: ценностное отношение человека к природе
Терещенко Т.П. Инновационный подход формирования ценностных мировоззренческих ориентаций средствами образования в условиях расколотого общества
Самедов Т. Возможности и пути формирования умений и навыков, связанных с естествознанием во внеклассной работе и внешкольном образовательно–воспитательном процессе

Политические науки

Беззубяк М.И. Национально–государственный приоритет и гражданское общество
Макаренко С.О. Гражданское общество в системно-правовом измерении
Трутенко А.А. Внешнеполитический механизм государства: особенности политологического анализа в рамках системного и институционального подходов
Перглер Т.И. Концептуализация устойчивого человеческого развития
Червинская Л.Н. Миграция как объект политологического исследования
Абдинова К.К. Средства массовой информации и политические процессы
Высоцкий А.Ю. Мифологизация и сакрализация как технологии легитимации политической власти
Краснокутская Ю.С. Интернет как агент политической социализации: современные тенденции
Черепченко А.А. Идеи Р. Коуза в изучении трансформации политической системы Украины: методологический аспект
Николаенко Н.А. Административный ресурс как угроза демократическим выборам
Кривобок Ю.В. Основные коммуникативные стратегии в политической рекламе (на примере политических слоганов 2003–2012 гг.)
Черник П.П. Украина – Пакистан: состояние и перспективы современных межгосударственных отношений
Шедяков В.Е. Процессы общественного развития как объект стратегического управления (на примере промышленных отношений)
Демчишак Р.Б. Проблема государства как политического института в украинской политической мысли Западной Украины социалистического направления (1920–1930–е гг.)
Марченко Ю.В. Социально–политические вызовы и угрозы безопасности предпринимательства
Джевицкий А., Лавриненко В.Г. Место России в немецкой стратегии национального формирования и международного измерения безопасности государства
Железняк И.С.Основные направления модернизации вооруженных сил США в условиях развития конфликтов средней интенсивности (90–е годы ХХ века)
Щурко Е.М. Консервативная модель государственного строительства в современной политологической мысли Российской Федерации
Кононенко С.В. Классическая европейская политическая система: ценности и свойства
Рагимов И. Государственная власть и местные органы самоуправления как система

Научная жизнь

Бесов Л.М. Рецензия на монографию: Оноприенко М.В. Дорожная карта высоких технологий. Историко–научные и философско–науковедческие аспекты мегатехнологий знаниевого общества. – К.: Информ.–аналит агентство, 2011. – 359 с.
Коцур А.П. Рецензия на монографию: Молоткина В.К. Становление и развитие издательского дела в УССР в 20–30–е годы ХХ ст. – Переяслав–Хмельницкий: ФОП Лукашевич О.М., 2012. – 416 с.
Працевитый Н.В. Рецензия на монографию: Философские проблемы современного управления сложными системами : идеи, принципы и модели : монография / Ю.В.Бех, А.І.Слепцов; Мин-во образования и науки, молодежи и спорта ; Нац. пед. ун-т имени М.П.Драгоманова. - К.: Изд-во НПУ имени М.П.Драгоманова, 2012. - 404 с.
Кривошея И.И. Рецензия на монографию: Срогош Тадеуш. Солдат своеволен. Из истории обычаев коронной армии в XVII веке. - Варшава: Издательство DiG, 2010. - 264 с.
Смола Л.Є. Проблема национальной консолидации современного украинского общества. Рецензия на монографию: Луцишин Г.И. Национальная консолидация Украины в условиях современного политического процесса: монография / Галина Луцишин. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2012. – 364 c.
Виткалов С.В. Новые измерения культурного пространства Украины: научное собрание в г. Ровно

CONTENT

Historical studiens

Historical studiens Allukrainian scientific conference «Zaporizhzhya Сеч and the Ukrainian cossacks»

Kryvosheya, V.V. The Cossack Hetmantate in the civilization background
Sokyrko, O.G. Department estates of the General Artillery of the Cossack Hetmanate in the mid 17th – 18th century
Kondratjev, I.V. The birthplace of Ivan Mykhailovych Sulym, the village Rohoscha
Grybovskyj, V.V. Zaporozhian zymivnyk and the nomadic kishlaw: attempt of comparison
Kryvosheya, I.І. Znachkove Tovarystvo (society) of the Nizhyn’ polk
Stepanchuk, Y.S. Place and Role of Zaporizka Sich in the political plans of the hetmans and Cossack chairmen in the second half of the 17th century
Vasyljeva, O.А. Hetman’s dvoryany and slugy (nobles and servants) in the end of 17th – first third of 18th century
Ivanenko, A.А. Perejaslav’ register regiment at the Cossack’s Wars in 1630 th years
Olijnyk, O.L. The concept of «freedoms» as a reflection of national tradition of a governance

Articles

Berezhnaya,S.V. Historical–comparative method in modern retroalternatyvistytsi
Poltavec, S.V. Peculiarities of Hetmans’ power and opposition attitudes of Cossacks on the eve of National Revolution in the middle of XVII century
Mandryk, M.V. The applying of methodological techniques in understanding the political history of the twentieth century Ukraine
Germanyuk, S.Ya. I.F. Chernikov: Turk research during the Ukrainian independence
Harbar, O.P. Social Activity of S.S. Rubin
Fesenko, V.Yu. Nicholas Valyashko – Fundator domestic pharmaceutical education
Bozhuk, L.V. An educational policy of Centralna Rada is in the context of Ukrainian statebuilding
Sydoryk, N.М. The national policy of the polish authorities as for the German minority (1919–1939)
Budyakov, А.V. The political landscape of the South of Ukraine in the first half of 1920
Nikolaev, I.E. Ideological disorganization Bolshevik opposition party members of the Ukrainian SSR in the period of the totalitarian system (first half 1920)
Nikitenko, K.V. Appointments of Red army commanders to the positions of heads of bank departments in the Ukrainian SSR: political goal and consequences
Parahkina, M.B. «The theory of the struggle between two cultures»: Bolshevik postulates and their «modification» in Ukraine 1920
Tymoshenko, Y.А. Institualization of scientific constituent of physical culture is in Ukraine (1920–30th)
Yakovenko, J.L. The involvement of foreign technical help in USSR: difficulties in entrepreneurs' work (the end of 1920s – the beginning of 1930s)
Prydybaylo, O.M. Short history of Marhlevskuy National District (1924–1935 years)
Sribna, M.A. The Ukrainian Red Cross in the years of the Second World War
Horbachevskyy, T.S. Information and cultural space of radio of the interwar period in Lviv (1921–1939)
Hula, R.V. Patriotism in the role of the soviet partizan movement in Ukraine 1941–1942
Ladyga, O.I. The position of European battleground prisoners in the Second World War: legal and sociological aspect
Sokoliuk, S.М. Execution of patrol service by the Black Sea Fleet submarines (June is December 1941)
Onipko, T.V. Consumer cooperation in East Ukrainian lands in the period of fascist occupation (1941–1942)
Gubanov, O.O. Credit provision to deported Ukrainians of South Ukraine in 1944-1947 years
Orekhova, S.Е. Restoration of the industry in the Donetsk region after World War II and planned development in the soviet times
Chornyi, V.О.The position of Secretary of the Communist Party of Petro Shelest on the activities of dissidents in the 1960s – early 1970s
Khvist, V.O. Dynamics of ethnic and demographic changes in the population Crimean Peninsula to the twentieth century
Drapushko, N.А. Demographic changes, ethnic and language structure of the Crimean society (1990-s – 2000-s)
Hawrylyshyn, P.M. The origin, formation and functioning of social organisations of the Ukrainian labour immigrants in Italy at the beginning of the 21–st century
Ogienko, V.I. Koryukovka tragedy 1943: memorialization and official representations
Yaroslavska, L.P. Cherkassy citizents – the Paralimpic games participants
Varenko, V.M. Development of professional competencies in future documentologists the example of discipline «Theory and Practice referentskoy and office activities»
Suleymanov, N. Trade relationships with Safavid and Niderland
Abbasova, M. Information on the participation of Azerbaijanis in military operations during the Russian–Iranian wars of the XIX century
Olenchenko, О.V. «Elements of knuaz corporative authorityin X–XI centuries in «Sermon on Law and Grace and Praise to Chagan Volodymyr» and «Tale of Bygone Years»
Kazmyrchuk, M.G. The social development of Kiev province at the end of XIX and the beginning of XX centuries in Russian sources
Makarets, S.V. Agrarian sector of economy of Left–bank Ukraine of end of ХІХ – to beginning of ХХ of century in foreign historiography
Dianova, N.N. Documents of archival establishments of San–Peterburg about scientifically–historical activity of bishops Southern Ukraine in XIX century
Rozovyk, O.D. The participation of women in public and political life of the Ukrainian SSR in the 1920s: soviet historiography
Garnagina, S.A. Documents of clerical work as the source on the history of international activity exile center of UNR in 1948–1992 years
Zinoveeva, I.L. The problems of microhistorical researches in modern Ukrainian historiography
Komarnytska, I.Y. Historiographical analysis of state policy in the field of cultural heritage protection
Yаrmoshyk, I.І. Research of Ukrainian history by polish historian Vladislav Tomkevych (1899–1982)
Palkin, D.V. The activity of soviet patisans in Ukraine during the second station of the war (1942–1943): modern Ukrainian histography
Zayonchkovskiy, Y.V. Juchid coins with name of emir Din–Sufi ben Mansur

Philosophic sciences

Gorbatiuk, T.V. Transformations in the basic science of the XXI century
Vlasov, V.I. Philosophy of globalization
Abdula, A.I. Is philosophy world outlook?
Vershina, V.A. Modern philosophical discurs: anthropological crisis or anthropological turn?
Stavitskiy, A.V. Myth–making of science: Examples and Rationale
Puchkov, O.O. Nation and national state
Polishchuk, O.S. Collective action of social groups in the theory of social action
Vysotska, O.E. Undistorted communication as the ideal of social cohesion
Lustenko, A.Yu. The philosophic and historic basics of the Everydayment in XX century
Tsybenko, L.B. The spiritual world of personality is in the conditions of transitivity of society
Shirkova, I.V. The role of civil education in forming a positive attitude to the rights and freedoms of people: social and philosophical aspect of the problem
Nevmerzhicka, M.V. Concept of a competition is possibility personality: socially–philosophical measuring
Melnik, V.V. Ontological measuring of екзистенціалу fear
Dyachenko, R.А. Еssence enterprise in the conditions of postindustrial'nogo society
Krasnokutskij, A.V. Relationship between form and content, phenomenon and essence in the process of the ideology of state–building
Ivanov, E.V. The role of family in social administration: philosophical analysis of the problem
Dubinin, V.V. Ethnic processes in the context of catastrophe theory
Kudrya, I.G. The traditional type of economy
Trebin, M.P. The army as a social institution: the theoretical and methodological approaches of research
Klivadenko, N.I. The formation of philosophical concepts V.І. Shynkaruk influenced Soviet philosophy
Leschenko, I.L. The idea of mystic and mysticism in existentialism Nikolai Berdyaev
Primenko, O.B. National character of ontological hermeneutics of Martin Haidegger
Sodomora, P.А. Neoplatonism as a Forerunner of the Tomism Тhrough the Scope of the Notion of Being (based on «Summa Theologiae» by St. Thomas Aquinas)
Strelkova, Yu.А. Philosophical and religious system of Aleksey Khomyakov
Shamsha, I.V. Dialectics of the past, present and future in the «Physics» of Aristotle
Levchuk–Khmara, M.V. Phenomenological approach to the philosophy of law (on the material of the creative heritage A.Raynaha)
Belous, S.I. Religious outlook Feofan Prokopovich priorities in the work «Оn the rhetorical art»
Zinchenko, N.O. French philosophy on the break of centuries: historical and philosophical digression
Vаshkevich, V.M. A role of cultural and historical tradition is in forming but to development of historical consciousness of young people
Fradkina, N.V. The problem of communication strategies in modern culture
Goncharenko, P.V. Reflection of social life of music in musical demands of listeners
Gudyna, N.М. The essence of the philosophy of law at the historic intersection of philosophy and jurisprudence
Dzividzinskyi, V.Y. Socialization of law in the context moral and legal aspects
Boiko, Y.A. Problem questions of the first communities origin on territory of Ukraine–Rus of ІХ–ХV of centuries
Gayevska, О.В. Professional democracy in the context of general civilization development of the Ukrainian society
Babyna, T.G. Mental gestalts in Ukrainian philosophical studies
Dovga, L.М. Moral virtue as a value in the Ukrainian spiritual culture in the second half of the XVII century
Nazarenko, Y.A. Formation of the conceptual basis of research of the spiritual and religious values as necessary for implementation in the Ukrainian secular educational environment
Buliha, I.I. Religious tolerance as an imperative of our time
Vladychenko, L.D. The Legislative Initiatives Relating to Current Issues of State Church Relations in Ukrainian Parliament
Kutsepal, S.V. Communication and dialogue in the context of educational challenges of today
Goncharov, V.I. Spirituality of teacher : imperatives and priorities on next decades
Zhornova, O.I., Zhornova, О.I. Promotion of higher education in the context of the discussion of future scenarios
Mikhaylishin, G.I. Analysis of the methodological principles of the educational paradigm
Svyrydenko, D.B. Social transformations at the second part of XX – beginning of XXI centuries as a precondition of processes of higher education globalization
Spodin, L.A. New educational paradigm in philosophical discourse
Taranenko, G.G. Axiological aspects of harmonization of educational space: value attitude of human beings to nature
Tereschenko, T.P. An innovative approach to the value worldview orientation forming by educational facilities under the split society circumstances
Samedov, T. Possibilities and ways of forming science and skills associated with science in extracurricular activities and after–school educational – educational process

Political sciences

Bezzubjak, M.І. Priority of national state and civil society
Makarenko, S.O. Civil society is in the system-legal measuring
Trutenko, A.О. The state mechanism of the foreign policy: features political analysis within a systemic and institutional approaches
Pergler, T.I. Strategies of steady human development
Chervinska, L.M. Migration as an object of political science research
Abdinova, K.Q. Mass Media and political processes
Vysotskyi, O.Y. Mythologizing and sacralization as technologies of legitimating political power
Krasnokutska, Yu.S. The Internet as agent of political socialization: modern trends
Cherepchenko, О.О. R. Coase’s ideas in the investigation of Ukrainian political system’s transformation: the methodological aspect
Nikolaenko, N.О. Administrative resources as a threat to democratic elections
Kryvobok, Y.V. Basic communicative strategies in the political advertising (on the example of political slogans 2003–2012)
Chernyk, P.Р. Ukraine – Pakistan: the state and prospects of contemporary inter–state relations
Shedyakov, V.Е. Processes of public development as management object (on the example of industrial relations)
Demchyshak, R.B. Problem of the state as a political institute in the Ukrainian political mind of Western Ukraine of socialistic aspiration (1920–1930 th)
Marchenko, Y.V. Socio–political calls and threats to safety of enterprise
Dzevizki, A., Lavrinenko, V.G. A place of Russia is in German strategy of the national forming and international measuring of safety of the state
Zhelezniak, I.S. Guidelines for modernization U.S. forces in the development conflicts medium intensity (90–ies of XX century)
Shchurko, O.M. Conservative model of state–building in political science contemporary Russian Federation
Kononenko, S.V. Classical European political system: values and features
Rahimov, I. State power and local self–government as a system

Scientific life

Besov, L.M. Review of the monograph: Onoprienko, M.V. «Roadmap of high technology. Historical and philosophical aspects megatehnology knowledge oriented society». – K.: Inform.–analyte Agency, 2011. – 359 p.
Kotsur, A.P. Review of the monograph: Molotkina, V.K. The formation and development of the publishing business in USSR in the 20th – 30th of the XX century. – Pereyaslav–Khmelnytsky: PPE Lukashevych O.M., 2012. – 416 p.
Prazevity, M.V. Review of the monograph: Тhe Philosophical problems of modern management the difficult systems : ideas, principles and models : monograph / of Yu.V. Beh, А.І. Slepzov. - К., 2012. – 404 s.
Krivosheya, I.I. Review of the monograph: Srogosh Tadeush. Soldier is self-willed. From history of customs of corona army in XVII century. it is Warsaw: publishing House DiG, 2010. – 264 s.
Smola, L.E. Problem of national consolidation of modern Ukrainian society. Review of the monograph: Lutsyshyn, H.I. National consolidation of Ukraine in the conditions of modern political process: monograph / Halyna Lutsyshyn. – Lviv: publishing House Lviv polytechnic, 2012. – 364 p.
Vytkalov, S.V. New measuring of cultural space of Ukraine: scientific collection in Rivne
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>