”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 67 - 2012
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Кушнір О.О. Гайдамацький рух у спогадах та мемуарах: особливості сприйняття й інтерпретації (кінець XVIII – початок XIX ст.)
Баковецька О.О. Римо–католицька церква України в політичних подіях 30–60–х років ХІХ століття: реакція влади
Кривопішин О.М. Масштабні трансформації на залізничному транспорті в другій половині ХІХ ст.: причини, основні етапи, соціально-економічні наслідки
Макарець С.В. Сільськогосподарські виставки як форма реклами продукції аграрного сектору на рубежі ХІХ–ХХ ст.
Побережник О.О. Москва – третій Рим, Київ – другий Єрусалим: ідея Києва Андрія Муравйова
Семенчук О.О. Православний клір Уманського Свято–Миколаївського собору: маловідомі імена
Тараненко С.П. Кримінальне та адміністративне законодавство України з питань пожежної безпеки в кінці ХІХ на початку ХХ ст.
Федоренко М.О. Роздуми про єдність слов'ян: загально-етнічна пам'ять чи міф?
Тригуб О.П. «Почесні шпигуни» (розвідницька діяльність іноземних консулів на Півдні України на початку ХХ ст.)
Гриженко Л.В. Особливості повсякдення міського населення Катеринославської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Воронін В.М. Державні відзнаки Директорії УНР: спроба створення повноцінної нагородної системи у часи Громадянської війни
Дєдков М.В., Васильчук Т.В. Радянська повсякденність 20–30–х рр. ХХ ст.: пошуки консенсусу
Іванцова Н.І., Воронянський О.В. Вечірні робітничі університети в УСРР у 1920–ті рр.
Островий В.М. В.О. Ґеринович: з матеріалів слідства ДПУ УСРР 1932-1933 рр.
Москальова Н.П. Жінки в історії ХІМЕСГ (1930–і рр. ХХ ст.)
Макарчук С.С. Діяльність німецької воєнної розвідки і контррозвідки на Миколаївщині в 1941-1944 рр.
Гула Р.В. Патріотична діяльність Руської Православної церкви в роки Великої Вітчизняної війни
Андрес Г.О. Пріоритетні напрями діяльності UNESCO в галузі охорони культурної спадщини на початку ХХІ ст.
Цимбал І.В. Мовний аспект у процесі самоідентифікації населення різних регіонів України
Антонюк Т.Д. Болонський процес та його адаптація до української системи освіти
Бінецька О.В. Зайнятість жінок на ринку праці в сучасному українському суспільстві
Бровар О.В. Реалізація державної політики щодо національних меншин упродовж 2005–2010 рр.
Хан Є.В. Запровадження двоступеневої системи у вищій освіті (бакалавр–магістр) в рамках участі Російської Федерації в Болонському процесі
Ващенко О.Ф. Українська діаспора як вагомий чинник активізації двостороннього співробітництва США й України у 1991–2011 рр.
Журавльова Л.В. Виклики та проблеми космічної політики США в умовах трансформації системи міжнародних відносин (кінець 1980–х – початок 1990–х рр.)
Залєток Н.В. Суфражистська кампанія у Великій Британії 1918–1928 рр.
Пекарєв І.М., Крапівін О.В. Військова складова зовнішньої політики Великобританії(1990–2010 рр.)
Ніколаєв М.І. Синхронізація епонімного календаря Ольвії IosPE I2 201 – об’єктивна реальність
Фесенко В.Ю. Микола Валяшко: становлення науковця (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Красікова О.Ю. З історії Київського інституту народної освіти – постать професора Володимира Крокоса
Яковенко Ю.Л. Історики різних часів про значення іноземної технічної допомоги в СРСР у 1920–х – на початку 1930–х років
Горбачик О.О. Редакційно–публіцистична діяльність Матвія Стахіва у міжвоєнний період ХХ ст.
Наумова І.Б. Друга світова війна в історичній та національній пам’яті: сучасна історіографія
Гарнагіна С.О. Джерела з історії міжнародної діяльності екзильного центру УНР (1948–1992 рр.): історіографія проблеми
Буряк Л.І. Урбаністичні дослідження в контексті українського історіографічного модерну (60–ті роки ХХ ст.)
Дмитрушко О.М. Проблема торгівельно–економічної співпраці України з Європейським Союзом: історіографія питання
Звонкова Г.Л. Праці Г.М. Доброва як теоретико–методологічна база розширення тематики історичних досліджень
Савченко А.В. Проблеми якості життя сільського населення УРСР періоду хрущовської «відлиги»: історіографія
Зульфугарли М. Аналіз історії НКАО в радянській історіографії

Філософські науки

Сєрова Ю.В., Скалацький В.М. Соціальна міфотворчість як невід’ємний механізм функціонування суспільства
Куліченко В.В. Інтелектуальна активність громадянського суспільства як чинник правової соціалізації особи
Грица Ю.І. Громадянське суспільство як засада сучасної демократії
Берегова Г.Д. Анімізм як рання форма гілозоїзму
Бех Ю.В. Світоглядно-ідеологічне протистояння у сфері управління технічними, біологічними і соціальними системами
Висоцька О.Є. Феномен комунікації у суспільстві постмодерну: передумови становлення та основний зміст
Вашкевич В.М. Міфологізація історико-філософського знання
Ємельянова Ю.П. Єдність і різноманіття в історичному процесі: закономірності, узагальнення і проблема спрощення
Карпець Ю.В. Політичний вплив: сутність та вектори прояву
Нікулішин Н.В. Основні підходи до визначення змісту поняття «сила» в теорії політичного ідеалізму
Тарасова Н.Ю. Ідентичність як екзистенцій на визначеність присутнього «я»
Хамар У.В. Принцип детермінізму як складова стихійно сформованого світогляду
Тімченко О.П. Екзистенційно–антропологічний зміст творчості
Білицький О.О. Соціально–історичні аспекти містицизму
Іваненко Н.О. Повсякденний вимір феномена любові
Фомін Ф.В. Феномен любові як екзистенціальна та моральна основа сім’ї
Богород А.В. Танець як явище людського буття: філософський аналіз
Буковинський А.Й. Основні сфери душі
Алєксєєнко Т.А. Модифікації тілесності в контексті естетичної теорії художнього стилю
Дупак В.Г. Віртуальна реальність як простір соціокультурних взаємодій
Вознюк Н.В. Раціональне в науці: феномен і проблема
Кабальський Р.О. Філософсько-правовий аналіз природи нормативності
Мамадов Т.М. Основні підходи у дослідженнях теорій особистості
Довга Л.М. «Зрада» як гріх та злочин у трактуванні Інокентія Гізеля та Йоаникія Галятовського
Ковтун Т.С. Специфіка антропокосмічної думки традиційного Сходу у контексті порівняння із західною моделлю суб’єкта
Семенюк І.В. Головні аспекти корейської глобалізації
Содомора П.А. Від греки до латини: причини і наслідки (на матеріалі творів Томи з Аквіну)
Молодцов Б.І. Ф.Ніцше: дух як сила, яка долає обмеженість реальності
Мосаєв Ю.В. Інтеграція філософського знання Піфагора та його послідовників в умови сучасності
Намазова Ф. Експресивний синтаксис в драматургії Ільяса Ефендієва
ПавлишинЛ.Г. Людина – борець за краще майбутнє у творчості В.Винниченка та І.Франка
Шамша І.В. Розуміння часу в «Сповіді» Августина Блаженного
Яремак А.І. Поняття естетичного ідеалу в українській філософській думці: ретроспективний погляд
Цзянь Чунсінь. Співвідношення формування особистості людини Заходу та Сходу
Пашаєва С., Ісмаілзаде Л. Проблеми моральності і виховання у сатиричних творах Касум-бек Закира
Карімова Д. Стилістичні особливості антропонімів та етнонімів у поезії Мамеда Араза
Савадійан М. Дидактичні мотиви і система персонажів у творі Абдуррахмана Джамі «Нафахат-уль-Унс»
Войтюк І.В. Гуманістичні та клерикальні цінності в системі української національної освіти
Зуєв К.О. Еволюція міфо–релігійної свідомості та мислення
Комленко О.В. Соціальна доктрина ісламу в контексті глобалізаційних змін
Попов В.Ю. Халкідонські засади візантійської ідентифікаційної релігійно–культурної матриці
Олійник А.Р. Стратегія реалізації Царства Божого у проповіді як базової цілі православного літургійного проповідництва в богословських творах Ентоні Коньяріса
Чекаль Л.А. Поняття толерантності і любові до ближнього у віровченнях та історичній практиці релігійних систем
Сабадаш Ю.С. Естетичне підґрунтя гуманістики Високого Відродження (друга половина XV–XVI ст.)
Бережна С.В. Антропологізація історико–порівняльного методу в культурі постмодерну
Дзівідзінський В.Є. Філософське осмислення моралі як невід’ємна складова дослідження предмету філософії права
Запорожченко П.Ю. Від античного атлетизму до християнського аскетизму: трансформації культурних практик у епоху пізньої античності
Бутурліна О.В. Портрет автора на тлі медіакультури
Джура О.Д. Основні чинники формування культури життєтворчості особистості
Полянська В.І., Смірнова О.О. Магічний ритуал як соціокультурний феномен
Скороварова Є.В. Тезаурус у системі художньо–естетичної комунікації
Федоров Ю.В. Сучасна вестернізація як прискорювач негативних соціокультурних трансформацій
Ременець О.В. Цінності культури у філософсько–антропологічному контексті (концептуальний аналіз)
Шедяков В.Є. Ренесанс міфу в соцiокультурному середовищу розвитку
Михайлишин Г.Й. Соціалізація особистості у світоглядній парадигмі освіти
Гончаров В.І. Аксіологічна модель особи сучасного вчителя
Морозов В.В. Потреба та технології збільшення наукового потенціалу педагогічного процесу в період інформаційної революції
Харлаш Л.М. Філософсько–освітні засади процесу інформатизації як фактора еволюції системи освіти
Асаєва В.В. Розвиток мультилінгвізму як засобу налагодження міжкультурної взаємодії у посткласичному освітньому просторі
Сакун А.В. Діалог як умова формування «олюдненої» освіти: суб’єктивно–особистісний аспект
Терещенко Т.П. Деякі фактори ціннісного розколу: причини і передумови їх впливу на зміни в освіті
Кулакова О.М. Філософський аналіз підґрунтя інтеграції освіти й науки
Куций А.М. Феномен кооперації у просторі філософсько–освітніх дискурсів
Іванов Є.В. Освіта як засіб соціального управління і вдосконалення суспільства в традиційному Китаї

Політичні науки

Полтавець С.В. Політична складова полемічних суперечок у середовищі вітчизняної духовної еліти середини XVII століття
Требін М.П. Громадянське суспільство як соціальний феномен: розвиток концепту в ХХ столітті
Тихонюк С.А. Реформування політичної системи в контексті її модернізації
Томенчук Х.Б. Українські політичні партії в Західно–Українській народній республіці: ідеологічне «перезавантаження» та організаційні трансформації (листопад 1918 – червень 1919 рр.) Турчин Я.Б. Україна і Митний союз: особливості та перспективи взаємовідносин
Таран Є.І. Політика забезпечення енергетичної безпеки України у Європейському регіоні
Євтюшкiн I.В. Україно–російські відносини у контексті розпаду СРСР (кримський аспект)
Матвійчук А.В. Дискусії щодо становлення громадянського суспільства в країнах пострадянського простору
Гай–Нижник П.П. ВО «Свобода» у виборчих перегонах: тактика боротьби та ідеологічні засади (березень–серпень 2012 р.)
Дегтеренко А.М. Ґендерний аналіз як інструмент ефективної діяльності
Дем’янюк Ю.А. Прикордонна безпека: концептуальний підхід до дефініції поняття
Шачковська Л.С. Вплив виборчої реформи 2004 р. на процеси структуризації партійної системи в сучасній Україні
Вовк Ю.Б. Діалектичне в самосвідомості корпоративізму
Жуковська А.О. Концепція громадянського суспільства у теоріях представників лівої ідеології
Лікарчук Н.В. Маркетинг в системі політико-адміністративного управління
Хорішко Л.С., Панченко А.В. Інституалізація політичної еліти як умова стабільного розвитку політичної системи
Шеренговський Д. В. Стан наукової розробки проблеми конфліктогенності в сучасних міжнародних системах
Дев’ятко Н.В. Міф як система світоглядних уявлень працівників масмедіа
Демків У.Я. Місце інтервенції в системі засобів міжнародного впливу держави
Дзюба Р.М. Від бренду товару до бренду місцевості: розвиток і становлення концепції плейсбрендингу
Лукач У.Р. Національне та жіноче питання в ідейно–політичній спадщині Наталії Кобринської
Крисенко Д.С. Проблема ядерного роззброєння у взаєминах СРСР та США періоду другої адміністрації Р.Рейгана (1985–1989 рр.)
Кухтін М.М. Вплив ФРН на імідж ЄС в Європі і світі: досвід аналізу
Рум’янцева Т.І., Чарських І.Ю. Імідж гуманітарної інтервенції як інструменту зовнішньої політики США
Седляр Ю.О. Політика санкцій проти Сирії у дипломатії Туреччини як складова її регіонального лідерства?
Гасанов С. Статус Каспійського моря в форматі конструктивного обговорення
Рябінін Є.В., Потес А.В. Нейтралітет Швейцарії як визначальний чинник формування зовнішньополітичного вектору
Нагієв А. Про націоналізм і національно-державне будівництво в контексті пострадянської Центральної Азії
Кешаварз А. Цивільна відповідальність держав та опікунські права
Алієва С. Напрямки і реальності дитячої політики в Азербайджані
Гамідов Г., Мірзазаде Л. Ідеологія як чинник державного розвитку
Кулієв А. Порівняльний аналіз процесів формування громадських організацій
Педжікам А. Період нового руху

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Кушнир А.А. Гайдамацкое движение в воспоминаниях и мемуарах: особенности восприятия и интерпретации (конець XVIII – начало XIX вв.)
Кривопишин А.М. Масштабные трансформации на железнодорожном транспорте во второй половине XIX в.: причины, основные этапы, социально-экономические последствия
Макарец С.В. Сельскохозяйственные выставки как форма рекламы продукции аграрного сектора на рубеже ХІХ–ХХ вв.
Побережник А.А. Москва – третий Рим, Киев – второй Иерусалим: идея Киева Андрея Муравьева
Семенчук О.А. Православный клир Уманского Свято–Николаевского собора: малоизвестные имена
Тараненко С.П. Криминальное и административное законодательство Украины по вопросам пожарной безопасности в конце ХІХ в начале ХХ ст.
Федоренко М.А. Размышления о единстве славян: обще-этническая пам’ять или миф?
Тригуб А.П. «Почетные шпионы» (разведывательная деятельность иностранных консулов на Юге Украины в начале ХХ в.)
Гриженко Л.В. Особенности повседневности городского населения Екатеринославской губернии в конце ХІХ – начале ХХ вв.
Воронин В.Н. Государственные отличия Директории УНР: попытка создания полноценной наградной системы во время Гражданской войны
Дедков Н.В., Васильчук Т.В. Советская повседневность 20–30–х гг. ХХ ст.: поиски консенсуса
Иванцова Н.И., Воронянский А.В. Вечерние рабочие универсистеты в УССР в 1920–е гг.
Островой В.М. В.О. Ґеринович: из метариалов следствия ГПУ УССР 1932-1933 гг.
Москалева Н.П. Женщины в истории Харьковского института механизации и электрификации сельского хозяйства (1930–е гг. ХХ ст.)
Макарчук С.С. Деятельность немецкой военной разведки и контрразведки на Николаевщине в 1941-1944 гг.
Гула Р.В. Патриотическая деятельность Русской Православной церкви в годы Великой Отечественной войны
Андрес А.А. Приоритетные направления деятельности UNESCO в сфере охраны культурного наследия в начале ХХІ ст.
Цимбал И.В. Языковой аспект в процессе самоидентификации населения разных регионов Украины
Антонюк Т.Д. Болонский процесс и его адаптация к украинской системе образования
Бинецкая О.В. Занятость женщин на рынке труда в современном украинском обществе
Бровар А.В. Реализация государственной политики относительно национальных меньшинств на протяжении 2005–2010 гг.
Хан Е.В. Законодательная база перехода российских вузов на двухуровневую систему высшего образования (бакалавр–магистр) в рамках участия в Болонском процессе
Ващенко Е.Ф. Украинская диаспора как весомый фактор активизации двустороннего сотрудничества США и Украины у 1991–2011 гг.
Журавлева Л.В. Вызовы и проблемы космической политики США в условиях трансформации системы международных отношений (конец 1980–х – начало 1990–х гг.)
Залеток Н.В. Завершение суфражистской кампании в Великобритании 1918–1928 гг.
Пекарев И.М., Крапивин А.В. Военная составляющая внешней политики Великобритании (1990–2010 гг.)
Николаєв Н.И. Синхронизация эпонимного календаря Ольвии IosPE I2 201 – объективная реальность
Фесенко В.Ю. Николай Валяшко: становление ученого (1895–1908)
Красикова Е.Ю. Из истории Киевского института народного образования – личность профессора Владимира Крокоса
Яковенко Ю.Л. Историки о значении иностранной технической помощи в СССР в 1920–х – начале 1930–х годов
Горбачик О.А. Редакционно–публицистическая деятельность Матвея Стахива в межвоенный период ХХ ст.
Наумова И.Б. Вторая мировая война в исторической и национальной памяти: историография проблемы
Гарнагина С.А. Источники по истории международной деятельности экзильного центра УНР (1948–1992 рр.): историография проблемы
Буряк Л.И. Урбанистические исследования в контексте украинского историографического модерна (60–е годы ХХ в.)
Дмитрушко А.М. Проблема торгово–экономической сотрудничества Украины с Европейским Союзом: историография вопроса
Звонкова Г.Л. Труды Г.М. Доброва как теоретико–методологическая база расширения тематики исторических исследований
Савченко А.В. Проблемы качества жизни сельского населения УССР периода хрущевской «оттепели»: историография
Зульфугарлы М. Анализ истории НКАО в советской историографии

Философские науки

Серова Ю.В., Скалацький В.М. Социальное мифотворчество как неотъемлемый механизм функционирования общества
Куличенко В.В. Интеллектуальная активность гражданского общества как фактор правовой социализации личности
Грица Ю.И. Гражданское общество как принцип современной демократии
Береговая Г.Д. Анимизм как ранняя форма гилозоизма
Бех Ю.В. Мировоззренческо-идеологическое противостояние в сфере управления техническими, биологическими и социальными системами
Высоцкая О.Е. Феномен коммуникации в обществе Постмодерна: предпосылки становления и основное содержание
Вашкевич В.Н. Мифологизация историко-философского знания
Емельянова Ю.П. Единство и многообразие в историческом процессе: закономерности, обобщения и проблема упрощения
Карпец Ю.В. Политическое влияние: сущность и векторы проявления
Никулишин Н.В. Основные подходы к определению содержания понятия «сила» в теории политического идеализма
Тарасова Н.Ю. Идентичность как экзистенциальная определенность присутствующего «я»
Хамар У.В. Принцип детерминизма как составляющая стихийно образованного мировоззрения
Тимченко О.П. Экзистенциально–антропологическое содержание творчества
Билицкий А.А. Социально–исторические аспекты мистицизма
Иваненко Н.А. Повседневное измерение феномена любви
Фомин Ф.В. Феномен любви, как экзистенциальная и моральная основа семьи
Богород А.В. Танец как явление человеческого бытия: философский анализ
Буковинский А.И. Основные сферы души
Алексеенко Т.А. Модификации телесности в контексте эстетической теории художественного стиля
Дупак В.Г. Виртуальная реальность как пространство социокультурных взаимодействий
Вознюк Н.В. Рациональное в науке: феномен и проблема
Кабальский Р.А. Философско-правовой анализ природы нормативности
Мамадов Т.М. Основные подходы в исследованиях теорий личности
Довга Л.М. «Измена» как грех и преступление в трактовке Иннокентия Гизеля и Йоаникия Галятовського
Ковтун Т.С. Специфика антропокосмического мнения традиционного Востока в контексте сравнения с западной моделью субъекта
Семенюк И.В. Главные аспекты корейской глобализации
Содомора П.А. От греки к латине: причины и следствия (на материале произведений Томы Аквинского)
Молодцов Б.И. Ф.Ницше: дух как сила, преодолевающая ограниченность реальности
Мосаев Ю.В. Интеграция философского знания Пифагора и его последователей в условия современности
Намазова Ф. Экспрессивный синтаксис в драматургии Ильяса Эфендиева
Павлишин Л.Г. Человек – борец за лучшее будущее в творчестве В.Винниченко и И.Франко
Шамша И.В. Понимание времени в «Исповеди» Августина Блаженного
Яремак А.И. Понятие эстетического идеала в украинской философской мысли: ретроспективный взгляд
Цзянь Чунсин. Соотношение формирования личности человека Запада и Востока
Пашаева С., Исмаилзаде Л. Проблемы нравственности и воспитания в сатирических произведениях Касум-бек Закира
Каримова Д. Стилистические особенности антропонимов и этнонимов в поэзии Мамеда Араза
Савадийан М. Дидактические мотивы и система персонажей в произведении Абдуррахмана Джами «Нафахат–уль–Унс»
Войтюк И.В. Гуманистические и клерикальные ценности в системе украинского национального образования
Зуев К.А. Эволюция мифо–религиозного сознания и мышление
Комленко Е.В. Социальная доктрина ислама в контексте глобализационных изменений
Попов В.Ю. Халкидонские основы византийской идентификационной религиозно–культурной матрицы
Олийник А.Р. Стратегия реализации Царства Божьего в проповеди как основной цели православного литургического проповедничества в богословских трудах Энтони Коньяриса
Чекаль Л.А. Понятия толерантности и любви к ближнему в вероучениях и исторической практике религиозных систем
Сабадаш Ю.С. Эстетические основы гуманизма Высокого Возрождения (вторая половина XV–XVI в.)
Бережная С.В. Антропологизация историко–сравнительного метода в культуре постмодерна
Дзивидзинський В.Е. Философское осмысление морали как неотъемлемая составляющая исследования предмета философии права
Запорожченко П.Ю. От античного атлетизма к христианскому аскетизму: трансформации культурных практик в эпоху поздней античности
Бутурлина О.В. Портрет автора на фоне медиакультуры
Джура А.Д. Основные факторы формирования культуры жизнетворчества личности
Полянская В.И., Смирнова Е.А. Магический ритуал как социокультурный феномен
Скороварова Е.В. Тезаурус в системе художественно–эстетической коммуникации
Фёдоров Ю.В. Современная вестернизация как ускоритель негативных социокультурных трансформаций
Ременец О.В. Ценности культуры в философско–антропологическом контексте (концептуальный анализ)
Шедяков В.Е. Ренессанс мифа в социокультурной среде развития
Михайлишин Г.И. Социализация личности в мировоззренческой парадигме образования
Гончаров В.И. Аксиологическая модель личности современного учителя
Морозов В.В. Потребность и технологии увеличения научного потенциалу педагогического процесса в период информационной революции
Харлаш Л.М. Философско–образовательные основы процесса информатизации как фактора эволюции системы образования
Асаева В.В. Развитие мультилингвизма как средства налаживания межкультурного взаимодействия в постклассическом образовательном пространстве
Сакун А.В. Диалог как условие формирования «очеловеченного» образования: субъектно–личностный аспект
Терещенко Т.П. Некоторые факторы ценностого раскола: причины и предусловия их влияния на изменения в образовательной сфере
Кулакова О.Н. Философский анализ основ интеграции образования и науки
Куцый А.Н. Феномен кооперации в пространстве философско–образовательных дискурсов
Иванов Е.В. Образование как средство социального управления и совершенствования общества в традиционном Китае

Политические науки

Полтавец С.В. Политическая составляющая полемических споров в среде отечественной духовной элиты средины XVII столетия
Требин М.П. Гражданское общество как социальный феномен: развитие концепта в ХХ веке
Тихонюк С.А. Реформирование политической системы в контексте ее модернизации
Томенчук К.Б. Украинские политические партии в Западно–Украинской Народной Республике: идеологическая «перезагрузка» и организационные трансформации (ноябрь 1918 – июнь 1919 гг.)
Турчин Я.Б. Украина и Таможенный союз: особенности и перспективы взаимоотношений
Таран Е.И. Политика обеспечения энергетической безопасности Украины в европейском регионе
Евтюшкин И.В. Украинско–российские отношения в контексте распада СССР (крымский аспект)
Матвийчук А.В. Дискуссии относительно становления гражданского общества в странах постсоветского пространства
Гай–Нижник П.П. ВО «Свобода» в избирательном процессе: тактика борьбы и идеологические принципы (март–август 2012 г.)
Дегтеренко А.Н. Гендерный анализ как инструмент эффективной деятельности
Демянюк Ю.А. Пограничная безопасность: концептуальный поход к дефиниции понятия
Шачковская Л.С. Влияние избирательной реформы 2004 г. на процессы структуризации партийной системы в современной Украине
Вовк Ю.Б. Диалектическое в самосознании корпоративизма
Жуковская А.А. Концепция гражданского общества в теориях представителей левой идеологии
Ликарчук Н.В. Маркетинг в системе политико-административного управления
Хоришко Л.С., Панченко А.В. Институализация политической элиты как условие стабильного развития политической системы
Шеренговский Д.В. Состояние научной разработки проблемы конфликтогенности в современных международных системах
Девятко Н.В. Миф как система мировоззренческих представлений работников масс–медиа
Демкив У.Я. Место интервенции в системе средств международного влияния государства
Дзюба Р.Н. От бренда товара к бренду местности: развитие и становление концепции плейсбрендинга
Лукач У.Р. Национальный и женский вопрос в идейно–политическом наследии Наталии Кобрынской
Крысенко Д.С. Проблема ядерного разоружения в отношениях СССР и США периода второй администрации Р.Рейгана (1985–1989 гг.)
Кухтин М.М. Влияние ФРГ на имидж ЕС в Европе и мире: опыт анализа
Румянцева Т.И., Чарских И.Ю. Имидж гуманитарной интервенции как инструмента внешней политики США
Седляр Ю.А. Политика санкций против Сирии в дипломатии Турции как составляющая ее регионального лидерства?
Гасанов С. Статус Каспийского моря в формате конструктивного обсуждения
Рябинин Е.В., Потес А.В. Нейтралитет Швейцарии как определяющий фактор формирования внешнеполитического вектора
Нагиев А. О национализме и национально–государственного строительства в контексте постсоветской Центральной Азии
Кешаварз А. Гражданская ответственность государств и опекунские права
Алиева С. Направления и реальности детской политики в Азербайджане
Гамидов Г., Мирзазаде Л. Идеология как фактор государственного развития
Кулиев А. Сравнительный анализ процессов формирования общественных организаций
Педжикам А. Период нового движения

CONTENT

Historical studiens

Kushnir, O.O. The Haidamak movement in remembrances and memoirs: features of the perception and interpretation (XVIII–XIX centuries)
Bakoveckaya, O.О. The Roman Catholic Church of Ukraine in political events 30–60–ies of the XIX century: the reaction of the authorities
Krivopishin, О.М. Large-scale transformation of the railways in the second half of the nineteenth century: сauses, milestones, socio-economic impacts
Makarets, S.V. Agricultural exhibitions as form of advertisement of products agrarian to the sector on the border of ХІХ–ХХ of century
Poberezhnyk, О.О. Moscow as a «Third Rome», Kiev as a «Second Jerusalem»: idea of Kiev of Andrey Muraviev
Semenchuk, O.O. Orthodox clergymen of Uman Saint Mykolay cathedral: unknown personalities
Taranenko, S.P. Criminal and administrative legislation of Ukraine on questions of firesafety in the end XIX at the beginning ХХ of centuries
Fedorenko, M.O. Thinking about slav unity: nation-wide memory or myth?
Trygub, O.Р. «Honorary spies» (secret service activities of foreign consuls in Southern Ukraine in the beginning twentieth century)
Grizhenko, L.V. Features of everyday life of urban population of Ekaterinoslav province at the end of the 19–th century and at the beginning of the 20–th century
Voronin, V.M. State awards Ukrainian People’s Republic Directory: an attempt to form an award system in the Civil War
Dyedkov, M.V., Vasilchuk, T.V. The Soviet daily routine of 1920s–1930s: the search of consensus
Ivantsova, N.I., Voronyansky, О.V. Evening University working in the USSR in 1920
Ostrovyi, V.O. V.O.Gerynovych: from the Materials of Inquiry of State Political Administration of USSR 1932-1933
Moskaleva, N.P. Women in the history of Kharkiv institute of mechanization and electrification of agriculture (1930 years of XX century)
Makarchuk, S.S. German military investigation and counterintelligence «Abwehr» in Nikolaev’s region
Gula, R.V. Рatriotic stance of the Russian Orthodoxy Church in years Great Patriotic War
Andres, H.О. Priorities of UNESCO in the field of cultural heritage at the beginning of 21 century
Tsymbal, I.V. Language aspect in the self–identification process of population of different regions of Ukraine
Antonyuk, T.D. Bolonga process and its adaptation to Ukrainian system of education
Binetskaya, O.V. Employment of women at the market of labour in modern Ukrainian society
Brovar, O.V. The implementation of the state policy on ethnic minorities during 2005–2010
Khan, E.V. Transition to the two–tier system of higher education (Bachelor, Master) in the framework of the Russian Federation in the Bologna Process
Vaschenko, H.F. Ukrainian diaspora as significant factor for activation of the USA and Ukraine’s bilateral cooperation in 1991–2011
Zhuravlyova, L.V. Challenges and problems of U.S. space policy in transforming the system of international relations (end of the 1980s – beginning of the 1990s)
Zaletok, N.V. The completion of the suffrage campaign in Britain 1918–1928
Pekarev, I.M., Krapivin, A.V. The military component of the foreign policy of the United Kingdom (1990–2010 gg.)
Nіkolaєv, М.I. The synchronization of Olbian eponymous calendar IosPE I2 201 is objective reality
Fesenko, V.Yu. Nicholas Valyashko: becoming a scientist (1895–1908)
Krasikova, O.Y. From the history of the Kiev Institute of Education – the person of professor Vladimir Krokos
Yakovenko, J.L. Historians about the value of foreign technical help in the USSR in the 1920th – the beginning of the 1930th years
Gorbachyk, O.О. Editorially–publicism activity of Matvij Stakhiv» is in an intermilitary period of ХХ of century
Naumova, I.B. The World War II in historical and national memory: modern historiography
Garnagina, S.О. Sources on the history of international activity exile center of UNR (1948–1992 years): historiography of the problem
Buryak, L.I. Urban studies in the context of the Ukrainian historiographycal modern (60–th years of the XX–th century)
Dmytrushko, O.М. Problem trade and economic cooperation Ukraine with the European Union: historiography of question
Zvonkova, G.L. Proceedings of the G.M. Dobrova as a theoretical base metodologcheskaya expansion of their scope of historical research
Savchenko, A.V. Quality problems living of rural population of the USSR during the Khrushchev «thaw»: historiography
Zulfugarli, M. Analysis of the history of Nagorno–Karabakh in soviet historiagraphy

Philosophic sciences

Sеrova, Y.V., Skalackiy, V.M. Social creation of myths as inalienable mechanism of functioning of society
Kulichenko, V.V. Intellectual activity of civil society as a factor of legal socialization of the individual
Hrytsa, U.I. Civil society as principle of modern democracy
Beregova, G.D. Animism as an early form of hylozoism
Bekh, Y.V. View-ideological opposition in the spheres of management by the technical, biological and social systems
Vysotska, O.E. Phenomenon of communication in society of postmodernity: preconditions of becoming and the main content
Vashkevych, V.M. Mythologizing of historical and philosophical knowledge
Yemelianova, Y.P. Unity and diversity in the historical process: consistent patterns, generalizations and problem of simplification
Karpet’s, Yu.V. Political influence: essence and directions of manifestation
Nikulishyn, N.V. Basic approaches to the definition of the term «power» in the theory of political idealism
Tarasova, N.Y. Identify as existentional definite of presenting «I»
Khamar, U.V. The principle of determinism as a component of spontaneously formed worldview
Timchenko, O.P. Anthropological for Екзистенційно maintenance of work
Bilytskyi, O.O. Social and historical aspects of mysticism
Ivanenko, N.A. Everyday measurement of the phenomenon of love
Fomin, F.V. The phenomenon of love is as an existential and moral basis of a family
Bogorod, A.V. Dance as phenomenon of human life: philosophical analysis
Bukovynsky, A.J. Main spheres of the soul
Alekseenko, T.A. Modifications of corporeality in the context of aesthetics theory of art style
Dupak, V.G. Virtual reality as a space of social and cultural interactions
Voznyuk, N.V. Rational in science: the phenomenon and problem
Kabalskyi, R.A. Legal and philosophical analysis of the nature of normativity
Mammadov, T. The main approaches in research theories of personality
Dovga, L.М. «Treason» as a sin and a crime in the interpretation of Innocent Gisel and Yoanykiya Halyatovskyi
Kovtun, T.S. Specificity antropokosmizm thought traditional East in the context of comparison with the West model of the subject
Semenyuk, I.V. Main aspects of Korean Globalization
Sodomora, P.А. From greek to latin: causes and effects (based on works of St. Thomas Aquinas)
Molodtsov, B.I. F. Nietzsche: the spirit as a force overcomes the limitations of reality
Mosaev, Y.V. Integration of philosophical knowledge of Pythagoras and his followers is in terms of contemporaneity
Namazova, F. Expressive syntax in Ilyas Efendiyev’s dramaturgy
Pavlyshyn, L.G. Man – a fighter for a better future in V.Vynnychenko’s and I.Franko’s works
Shamsha, I.V. Understanding of time in the «Confessions» of Saint Augustine
Yaremak, A.I. Notion of aesthetic ideal in Ukrainian philosophical thought: retrospect
Jian Chunxin. The ratio of the formation of the human personality of the West and the East
Pashayeva, S., Ismayilzade, L. Problems of morality and education in satires Gasim bey Zakir
Karimova, D. Stylistic Peculiarities of Anthroponomies and Ethnonyms in Mammed Araz’s Poetry
Savadiyan, М. Didactic motives and system of characters in the work «Nafahat–ul–Uns» by Abdurrahman Jami
Voytiur, I.V. Humanistic values and clerical system of the Ukrainian national education
Zuev, C.O. Evolution myth and religion consciousness and thinking
Komlenko, E.V. Social Doctrine of Islam in the context of globalization changes
Popov, V.Yu. The Chalcedonian foundations of the Byzantine religious and cultural matrix of identity
Оliynyk, A.R. The strategy of the actualization of God’s Kingdom in a homily as a basic goal of the Orthodox liturgical preaching in theological works of Anthony Coniaris
Chekal, L.A. The concept of tolerance and agape in doctrinal statement and historical practice of religious systems
Sabadash, J.S. Aesthetic basis of humanism of the High Renaissance (the second part of XV-XVI centuries)
Beregnaya, S.V. Antropologizaciya historic–comparative method in the culture of postmodern
Dzividzinskyi, V.Y. Philosophical understanding of morality as an integral part of the study the subject Philosophy of Law
Zaporozhchenko, P.Y. From Ancient athleticism to Christian asceticism: the transformations of cultural practices in the age of late Antiquity
Buturlina, О.V. Autor’s portrait on the media background
Dzhura, O.D. Basic factors of forming of culture of zhittetvorchesti of personality
Polyanska, V.I., Smirnova, O.O. The magical ritual as social and cultural phenomenon
Skorovarova, E.V. Thesaurus in system of art–aesthetic communication
Fedorov, Y.V. Modern Westernization as an accelerator of negative socio–cultural transformations
Remenets, O.V. Values Culture in philosophical and anthropological context (conceptual analysis)
Shedyakov, V.E. Renaissance of myth in the social and cultural environment of development
Mykhaylyshyn, G.І. The socialization in worldview paradigm of education
Goncharov, V.I. Model of axiology of face of modern teacher
Morozov, V.V. Necessity and technologies of increase scientific to potential of pedagogical process in the period of informative revolution
Кharlash, L.M. Philosophical and educational principles of process information as a factor in the evolution of the education system
Asaeva, V.V. Development of multilingualism as a mean of cross–cultural interaction in a post–classical educational area
Sakun, A.V. Dialod as a Condition of «Humanized» Education Forming: Subjective and Personal Aspects
Tereshchenko, T.P. Some factors of value split: reasons and preconditions of their influence on changes in the educational sphere
Kulakova, O.М. Philosophical analysis of bases of integration of science and education
Kutsyi, А.М. The phenomenon of cooperation from the view of fhilosophic and educational discurs
Ivanov, E.V. Education as a means of social control and the improvement of society in traditional China

Political sciences

Poltavets, S.V. Political component of polemical disputes among national clerical elite of the mid–seventeenth century
Trebin, M.P. Civil society as a social phenomenon: the development of the concept in the ХХ century
Tyhonyuk, S.A. Reform of the political system in the context of modernization
Tomenchuk, Н.В. Ukrainian political parties in West–Ukrainion People’s Republic: ideological «reset» and organizational transformation (November 1918 – June 1919)
Turchyn, Y.B. Ukraine and Customs Union: Peculiarities and prospects of Mutual Relations
Taran, Y.I. The policy of providing energy security of Ukraine in European region
Evtyushkin, I.V. Ukrainian-Russian relations in the context of the collapse of the USSR (the Crimea aspect)
Matviychuk, A.V. Discussions on the development of civil society in post–Soviet countries
Hai–Nyzhnyk, P.Р. All–Ukrainian Union «Svoboda» is in electoral races: tactic of fight and ideological principles (March is August in 2012)
Degterenko, A.M. Gender analyze as an instrument of effective activity
Demianiuk, Y.A. Border security: conceptual approach to the definition of the concept
Shachkovska, L.S. Influence of 2004 elective reform the process of party system structuring in modern Ukraine structuring
Vovk, Y.B. Dialectical in the self–consciousness of corporatism
Zhukovska, A.O. The concept of civil society in the theory of representatives of the left ideology
Likarchuk, N.V. Marketing in the politico-administrative
Khorishko, L.S, Panchenko, A.V. The institutionalization of the political elite as a condition for the stable development of the political system
Sherengovsky, D.V. The state of scientific research of the the problem of conflictogenity in the modern international systems
Devjatko, N.V. Myth as a system of world outlook of the media workers
Demkiv, U.Y. The place of intervention in the system of facilities of the international influencing of the state
Dziuba, R.N. From the brand of product to the brand of place: development and formation of the place branding concept
Lukach, U.R. National and female questions in ideological and political inheritance of Natalia Kobrynska
Krysenko, D.S. The problem of nuclear disarmament between the USSR and the USA during R. Reagan’s second administration period (1985–1989)
Kukhtin, M.M. The Influence of the Federal Republic of Germany on the Image of the European Union in Europe and the World: an Attempt at an Analysis
Rumiantseva, T.I., Charskykh, I.Y. Image of Humanitarian Intervention as an Instrument of the United States Foreign Policy
Sedlyar, Y.O. Policy of sanctions against Syria in the diplomacy of Turkey as the compound element of its regional leadership?
Gasanov, S. Caspian Sea status format constructive discussion
Ryabinin, Y.V., Potes, A.V. Neutrality of Switzerland as a defining factor in the formation of foreign policy priority
Naghiyev, A. Discoursing on Nationalism and Nation–state building in the context of post–soviet Central Asia
Keshavarz, A. Civil responsibility of the states and guardian's rights
Aliyeva, S. Child policy in Azerbaijan: directions and realities
Hamidov, H., Mirzazade, L. Ideology as factor of state development
Kuliev, A. Comparative view to the formalizing processes of social organizations
Pejikam, A. The new movement age
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>