”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 68 - 2013
ЗМІСТ - СОДЕРЖАНИЕ - CONTENT

ЗМІСТ

Історичні науки

Андрєєв В.М. Феномен МУРу в інтелектуальній біографії В. Петрова: європейські виклики та національна традиція
Коротенко Д.В. Розвиток загальної поліції Катеринославської губернії у другій половині ХІХ ст.: основні етапи
Коляда І.А., Вергун С.І. Транспортна жандармерія: до історії становлення поліційних управлінь залізниць у Російській імперії
Мітеров О.Й. Соціально–економічний устрій селянського господарства Чернігівської губернії на початку ХХ ст.
Драч О.О. Харківський університет і вища освіта жіноцтва (друга половині ХІХ – початок ХХ ст.)
Полуденко С.В. Історичні аспекти формування і становлення українського націоналізму в контексті взаємовідносин України та Росії
Рогатін В.М. Хронологічний графік дослідження сектантських рухів в Україні
Козирева М.Е. Конфесійний чинник в німецьких національних районах Півдня України 20–30 рр. ХХ ст.
Попова О.Ю. Функціонування газетної періодичної преси Радянської України (кінець 1920–х – 1930–ті рр.): тенденції, механізми, практики
Стріонова І.В. Чоловік та батько у радянській родині 1920–30–х років: владний дискурс приватного життя (на матеріалах Донбасу)
Пилипів І.В. Діяльність клерикальних молодіжних греко–католицьких товариств у Станіславівській єпархії ГКЦ у 20–30–ті рр. ХХ ст.
Пилявець Р.І. Соборність: ідея, явище і проблема
Сидоренко Н.О. Соціокультурний аспект міграцій населення в Крим у 40–х – 50–х роках ХХ ст.
Бондаренко В.Г. Відношення української і російської вільнокозацької еміграції до початку Другої світової війни та нападу на СРСР
Москальова Н.П. Із історії створення бібліотеки ХНТУСГ імені П. Василенка: (30–40–і роки ХХ ст.)
Муханов В.М. Становлення мережі українських науково–дослідних установ з селекції та вирощування культурної сої в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Букіна Т.В. Урядова політика СРСР в галузі регулювання кооперативного руху протягом другої половини 1980–х рр. XX ст.: регіональний вимір
Бінецька О.В. Жінка в сучасному українському суспільстві: демографічний аспект
Онищук C.В. Форми та види дозвілля панків в сучасній Україні
Попов О.Д. Туристські зв’язки СРСР–НДР: «технології дружби» та «ідеологічної конвеєр»
Тищенко В.Г. Проблема захисту довкілля в ідеях та практичній діяльності НУО в Україні (1990–ті рр. – початок 2000–х рр.)
Зеркаль М.М. Регіональні особливості освіти етноменшин України (кінець 1980 – початок 1990–х років)
Далекорей М.І. Роль релігійних організацій у вирішенні проблеми соціального захисту
Шевчук А.В. Формування в студентські роки історичних поглядів М. Слабченка
Горбань Ю.А. Організаторська діяльність Агатангела Кримського в процесі становлення академічної науки в Україні (1918–1928 рр.)
Барбара Л.А. Внесок Мілени Рудницької у боротьбу проти голодомору українського народу
Лукашенко А.І. Підвалини економічної повсякденної історії християнського світу: трактування Біблією багатства та бідності
Караульна О.М. Можливий шлях розвитку України: реальне обличчя Євросоюзу через особистий погляд Маргарет Тетчер
Цебенко А.М. Культурно–просвітницькі організації Православної Церкви в Чеських землях і на Словаччині: становлення, організаційний розвиток та напрямки діяльності
Гусейнова Л.А. Ставлення в спадщині Гейдара Алієва до питання геноциду і депортації азербайджанців із рідних земель
Алієва Г.А. Азербайджанське відділення Горійській семінарії вчителів
Романцова Н.І. Проблеми та суперечності формування Львівської історичної школи М.Грушевського: історіографічний аспект питання
Охріменко Г.В. Берестейська унія 1596 року в роботах викладачів та студентів Київської духовної академії: причинно–наслідкових аспект
Морозова І.В. Висвітлення російсько–англійських відносин на межі XVIII–XIX століть у листуванні графів С.Р. Воронцова та Н.П. Паніна у період дипломатичної діяльності графа Н.П. Паніна в Берлині
Левченко Л.Л. Питання систематизації архівних документів у контексті історії архівної справи Сполучених Штатів Америки, ч.1
Коляструк О.А. Методологія вивчення джерел з радянської повсякденності
Дем’яненко Б.Л. Розвиток кратологічних знань в зарубіжних країнах: історична ретроспектива
Гула Р.В. Радянський патріотизм в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.: основи аналізу історіографії
Герасим П.В. Вплив релігійних уявлень племен Північного Причорномор’я на формування культу Ахілла : історіографічний аспект
Гава П.М. Діяльність УВО–ОУН міжвоєнного періоду в Західній Україні: сучасна польська історіографія
Братусь І.В.,Свердлик З.М. Сучасні технології збереження історичної спадщини України
Костенко С.В. Історіографія проблеми дослідження селянського громадського руху в Україні 1917 – початок 1930–х років
Магеррамова А.Ф. Питання формування зовнішньої політики Азербайджанської Республіки в російській історіографії
Дмитрушко O.М. Україна на шляху до європейського союзу та НАТО: історіографія
Годлевська В.Ю. Історіографічний огляд процесів демократизації останньої чверті ХХ ст. в контексті трансформації іспанського суспільства
Іванова О.С. Амфори мирмекійського типу з розкопок Мангупа

Філософські науки

Женжера С.В. Філософсько–методологічні засади моделювання процесів самоорганізації в соціумі за умов формування некласичного ідеалу раціональності
Леонтьєва В.М. Повсякдення і границі життєвого світу людини (пост)сучасності
Сидоренко С.В. Ґенеза розвитку феномена глобального громадянського суспільства
Шамша І.В. Майбутнє як модус часу
Чмихун С.Є. Соціальне знання як інтегрована в систему інформація про суспільство
Поліщук О.С. Дія – основа соціального і колективного людини
Краснокутський О.В. Взаємозв’язок причини і наслідку, можливості і дійсності у процесі ідеології державотворення
Климанська Л.Д. Політичний дискурс соціальної проблеми як комунікативна технологія
Мармазова Т.І. Політична комунікація як соціально–філософський феномен
Висоцька О.Є. Символічне споживання у суспільстві постмодерну: зміст та витоки феномену
Корнієнко Т.А. Теоретичні засади аналізу дизайну міста як унікального соціального явища – ч.1
Габібова З. Актуальні питання екзистенції крізь призму самоідентифікації індивіда
Дорожко І.І. Родинне виховання у хронотопах суспільства ризику
Мартиненко Н.М. Духовні складові здоров’я
Осипова В.Ю. Деконструкція як децентрація
Кудінов І.О. Філософський аналіз воєнної стратегії
Осетрова O.O. Феномен суїциду: психоаналітичний ключ дослідження
Содомора П.А. Позначення і семантика в перекладі та поясненні
Левкулич В.В. Проблема справедливості в соціально–філософській думці відродження
Крикун В.Ю. Майєвтика Сократа як метод ефективної комунікації
Гришанова К.В. Рефлексія як основа античного розуміння світу
Кліваденко Н.І. Кант І. у історико–філософській рефлексії В.І. Шинкарука
Снітько Д.Ю. Пасивність людини в психоаналізі З.Фрейда
Кузьменко В.В. Онтологічний статус простору Н.І. Лобачевського
Скиба Е.К. Г.Райл та його критика дуалістичного підходу до самоідентифікації особистості
Штейн О.І. Невербальні методи сугестії в православ’ї
Борисова Т.В. Пізнання Бога та сенсу життя в традиціях християнської та східної культури, як метафізична проблема
Запорожченко П.Ю. Феномен тілесності та аскетичний ідеал раннього християнства
Хілько Є.В. Основні позиції проголошення автокефалії УПЦ–КП та їх взаємообумовленість з політичними процесами
Гринько О.А. Есхатологічна складова неорелігійних віровчень (на прикладі Великого Білого Братства та Церкви Останнього Завіту)
Осипов А.О. Потяг до Абсолюту та ритуально–символічна дія як чинники духовності
Лугуценко Т.В. Медійна основа втрати культури
Полянська В.І. Актуальні проблеми морального формування особистості в умовах кризи
Рагозін М.П. Поняття ідеального і вільне духовне виробництво
Печко Н.В. Моральність сучасного українського суспільства: суперечності розвитку
Рудаківська С.В. Сутнісні характеристики екологічного світогляду
Смирнова О.О. Пошук форм єднання магії та науки як культурологічна проблема
Алєксєєнко Т.А. Мова тіла і мова мистецтва
Демура О.О. Політичний міф в структурі тоталітарних культур
Чернишова М.В. Толерантність у сучасному полікультурному соціумі: філософсько–методологічні підходи дослідження
Ювковецька Ю.О. Етико–естетичні детермінанти реклами
Пугач А.В. Реклама в соціокультурному вимірі
Столяр М.Б. Розіграш як провідна форма радянської сміхової культури 60–70–х рр.
Олексенко Р.І. Формування економічної культури майбутнього підприємця
Кузьменко І.В. Невідомий Давид Бурлюк в історії авангардного мистецтва
Абдулгасанли Т. Всесвітні поетичні жанри і азербайджанська поезія
Гончаров В.І. Вплив мистецтва і моралі на формування нового вчителя
Дзоз В.О., Трифанов С.І. Методологічні основи інклюзії в системі безперервної освіти
Карленко Н.В. Духовне здоров’я у системі цілепокладання освітньої діяльності
Колесник А.О. Інноваційний потенціал освітнього маркетингу
Мудрак В.І. Сучасні соціально–філософські тенденції інформаціологічного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення «особистість–інформація»
Назаренко Ю.А. Духовно–релігійні цінності в світському освітньому просторі України: законодавчий аспект
Невмержицька Н.М. Політична освіта: світоглядні пріоритети сучасності
Рябенко Є.М. Філософія освітнього менеджменту: виклики глобалізації
Фінін Г.І. Особливості формування правової культури в сучасній військовій освіті: філософський аналіз
Куліненко Л.Б. Досвід провідних країн світу в контексті реформування освіти
Іванов Є.В. Освіта як засіб соціального управління в Японії у другій половині ХХ ст.

Політичні науки

Іщенко І.В. Політичні інститути у період нестабільності: синергетичний підхід
Окул Л.О. Опозиційна діяльність – історичний та політичний контекст
Харечко І.З. Теоретичні засади аналізу поняття «електронна участь» громадян у прийнятті рішень
Чорноус А.В. Національна складова політичного міфу: методологія дослідження
Алєкперова А.Г. Державна служба, як політична категорія, в розвитку громадянського суспільства
Полтавець С.В. Гетьманська влада Б. Хмельницького та опозиційні настрої у суспільстві до 1654 р.
Гоцуляк В.М. Значення та роль С. Петлюри та П. Скоропадського в процесі українського державотворення
Філонов О.В. Боротьба з тероризмом на українських землях у Російській імперії наприкінці ХІХ початку ХХ ст.
Поліщук І.О. Традиційна українська ментальність у політичному контексті
Трачук В.О. Стосунки держави і громадянського суспільства: українські реалії та перспективи
Капінос М.С. Потенціал інститутів громадянського суспільства у врегулюванні етнополітичних конфліктів: можливості для України
Толстоухова І.О. Репутація Української держави: теоретико-методологічні та практичні аспекти
Мамчур Г.В. Два вектори функціональної орієнтованості державної служби
Кащук М.Я. Ядерне роззброєння України: сучасний погляд на проблему крізь призму теорії соціального конструктивізму
Павленко І.А. Перспективи зміни в Україні процедури ухвалення законів та впровадження «органічного законодавства»
Кiсельова Н.В. Звуження політичного представництва при використанні змішаної виборчої системи
Андрущенко Т.В. Специфіка електоральної поведінки молоді: що показали вибори-2012
Пиголенко І.В., Боровець А.М. Соціальне партнерство державних інституцій та громадських організацій у сфері зайнятості молоді в Україні
Посредніков Д.В. Соціальне партнерство Української Православної Церкви і держави: до проблеми інституту капеланства в Україні
Сеїтосманов А.С. Основні етапи формування механізмів державного сприяння самоорганізації населення сільських територій
Березовська В.В. Регіональні особливості та пріоритети державної етнополітики (на матеріалах Одеської області)
Сенюшкін Є.О. Політика регіонального розвитку і місцевого самоврядування в країнах Європи: досвід децентралізації
Нечипоренко Ю.С. Проблема переходу від номінального до реального конституціоналізму в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі Польщі та України)
Крась І. Чи потрібний Євросоюзу валютний фонд?
Гордійчук І.В. Повітряна операція НАТО «Союзницька сила» проти Союзної Республіки Югославії як прообраз війн XXI ст.: історична ретроспектива
Крисенко Д. С. Інформаційна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981–1988)

Наукове життя

Даниленко О.В. Рецензія на книгу: Чеберяко О.В. «Бюджетна система в УРСР 1920–х рр.: організаційно–правові та соціально–економічні основи функціонування». – К.: Нілан–ЛТД. – 438 с.
Кривошея І.І. Рецензія на монографію: Андрєєв В.М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого: Монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 476 с.
Космина В.Г. Рецензія на монографію: Приймак О.М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 458с.
Масаєв М.В. Що робити історикам: виховувати, створюючи символи, в ім’я найвищої ідеї або сповідувати безсторонню правду? Перший в Україні навчальний посібник про історичну свідомість студентської молоді. Рецензія на навчальний посібник: Вашкевич В.М. Історична свідомість студентської молоді: ціннісно–світоглядні орієнтири. Навч. посібник для вищ. навч. закл. – К.: Світогляд, 2010. – 274 с.
Турчин Я. Б. Рецензія на монографію: Климанська Л.Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: таємниці політичної «кухні»: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 332 с.

Міжнародна науково-практична конференція

Халамендик В.Б. Міжнародна науково-практична конференція «Держава та суспільство: партнерські відносини в умовах глобальних викликів»
Буряк Л.І. Монументально-семантичний простір Києва у контексті соціокультурних трансформацій ХІХ – ХХ ст.
Ведмідь Л.А. Постать В’ячеслава Чорновола в національній пам’яті
Волянюк О.Я. Спільноти пам’яті в інформаційну епоху: між державою і громадянським суспільством
Бабка В.Л. До питання про структуру колективної пам’яті
Гордієнко М.Г. Роль традиції у реконструкції національної пам’яті
Коломієць Т.В. Роль мовного чинника у процесі конструювання національної ідентичності
Кавунник В.Л. Підписання Ризького договору 12 жовтня 1920 року в історіографічних традиціях і дипломатичних документах
Короленко Б.А. Меморіальний образ Тараса Шевченка в репрезентаціях центральної радянської преси 1939 року
Наумова І.Б. Друга світова війна в історичній та національній пам’яті: новітня історіографія
Цимбал І.В. Регіональні особливості мовної самоідентифікації населення України
Богород А.В. Танець як різновид колективної пам’яті: історико-релігієзнавчий аспект
Василець О.І. Сучасні освіта й держава: певні ідеї до плідної співпраці
Дубінін В.В. Державне, громадянське і людське суспільство у філософсько-синергетичному вимірі
Колчинський Д.В. Вплив масмедіа на збереження національних традицій: соціально-філософський аналіз
Лисенко М.В. Вища освіта України в контексті сталого розвитку
Овсянкіна Л.А. Філософський аналіз моралі у контексті cучасного людиноорієнтованого управління
Попович В.М. Соціальне партнерство як філософська категорія
Цюпак І. Г. Модернізація освітнього простору України в контексті формування культурної ідентичності особистості
Агарков О.А. Соціальне партнерство як механізм соціально-політичного маркетингу
Бабарикіна Н.А. Громадянське суспільство — механізм зв’язку індивіда з державою як політичною організацією суспільства
Арабаджиєв Д.Ю. Особливості інституційного розвитку громадських організацій в Україні
Бондар Т.І. Тероризм як чинник впливу на політичні процеси
Гаврилюк Д.Ю. Мінімізація ризиків абсентеїзму на тлі прагматичної взаємодії Української держави та її громадян
Димитров В.Ю. Сучасні інноваційні моделі управління та японська модель як їх архетип
Єрохіна Т.В. Медіа-тероризм: сутність і принципи протидії
Кревошеєва О.І. Громадсько-політичні рухи в глобальному інформаційному просторі
Применко О.Б. Нація і Держава як головні константи самоідентифікації людини в сучасному герменевтичному дискурсі
Сердюк К.О. Взаємодія «держава-громадянин» в «епоху тероризму»
Стоян Д.В. Актуальність спадщини Ю. Вассияна в питанні вирішення проблеми нації
Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Теоретичні засади, зміст та проблеми демократичного контролю над збройною силою держави

СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

Андреев В.Н. Феномен МУРа в интеллектуальной биографии В. Петрова: европейские вызовы и национальная традиция
Коротенко Д.В. Развитие общей полиции Екатеринославской губернии во второй половине ХІХ в.: основные этапы
Коляда И.А., Вергун С.И. Транспортная жандармерия: к истории становления полицейских управлений железных дорог в Российской империи
Митеров А.И. Социально–экономический строй крестьянского хозяйства Черниговской губернии в начале ХХ в.
Драч О.А. Харьковский университет и высшее женское образование (вторая половина XIX – начало ХХ в.)
Полуденко С.В. Исторические аспекты формирования и становления украинского национализма в контексте взаимоотношений Украины и России
Рогатин В.Н. Хронологический график исследования сектантского движения в Украине
Козырева М.Э. Конфессиональный фактор в немецких национальных районах Юга Украины 20–30 гг. ХХ в.
Попова О.Ю. Функционирование газетной периодической печати Советской Украины (конец 1920–х – 1930–е гг.): тенденции, механизмы, практики
Стрионова И.В. Муж и отец в советской семье 1920–30–х годов: властный дискурс частной жизни (на материалах Донбасса)
Пилипив И.В. Деятельность клерикальных молодежных греко–католических обществ в станиславовской епархии ГКЦ в 20–30–е гг. ХХ ст.
Пилявец Р.И. Соборность: идея, явление и проблема
Сидоренко Н.А. Социокультурный аспект миграций населения в Крым в 40–х – 50–х годах ХХ века
Бондаренко В.Г. Отношение украинской и российской вольноказачьей эмиграции к началу Второй мировой войны и нападения на СССР
Москалева Н.П. Из истории создания библиотеки ХНТУСХ имени П. Василенко (30–40–е гг. ХХ ст.)
Муханов В.Н. Становление сети украинских научно–исследовательских учреждений по селекции и выращиванию культурной сои во второй половине ХХ – в начале ХХІ вв.
Букина Т.В. Правительственная политика СССР в области регулирования кооперативного движения в течение второй половины 1980-х гг. XX в.: региональное измерение
Бенецкая О.В. Женщина в современном украинском обществе: демографический аспект
Онищук С.В Формы и виды досуга панков в современной Украине
Попов А.Д. Туристские связи СССР–ГДР: «технологии дружбы» и «идеологический конвейер»?
Тищенко В.Г. Проблема защиты окружающей среды в практической деятельности НПО в Украине (1990–е гг. – начало 2000–х гг.)
Зеркаль Н.Н. Региональные особенности образования этнических меньшинств Украины (конец 1980 – начало 1990–х годов)
Далекорей М.И. Роль религиозных организаций в решении проблемы социальной защиты
Шевчук А.В. Формирование в студенческие годы исторических взглядов М.Слабченка
Горбань Ю.А. Организаторская деятельность Агатангела Крымского в процессе становления академической науки в Украине (1918–1928 гг.)
Барбара Л.А. Вклад Милены Рудницкой в борьбу против голодомора украинского народа
Лукашенко А.И. Основы экономической повседневной истории христианского мира: трактовка Библии богатства и бедности
Караульная Е.Н. Вероятный путь Украины: реальное лицо Евросоюза через личное восприятие Маргарет Тэтчер
Цебенко А.М. Культурно–просветительские организации Православной Церкви в Чешских землях и в Словакии: становление, организационное развитие и направления деятельности
Гусейнова Л.А. Отношение в наследии Гейдара Алиева к вопросу геноцида и депортации азербайджанцев из родных земель
Алиева Г.А. Азербайджанское отделение Горийской семинарии учителей
Романцова Н.И. Проблемы и противоречия формирования Львовской исторической школы М. Грушевского: историографический аспект вопроса
Охрименко А.В. Берестейская уния 1596 года в работах преподавателей и студентов Киевской духовной академии: причинно–следственный аспект
Морозова И.В. Освещение русско–английских отношений на рубеже XVIII–XIX столетий в переписке графа С.Р. Воронцова и графа Н.П. Панина в период дипломатической деятельности графа Н.П. Панина в Берлине
Левченко Л.Л. Вопросы систематизации архивных документов в контексте истории архивного дела в США, ч.1
Коляструк О.А. Методология изучения источников по советской повседневности
Демьяненко Б.Л. Развитие кратологических знаний в зарубежных странах: историческая ретроспектива
Гула Р.В. Советский патриотизм в годы Великой Отечественной войны: основы анализа историографии
Герасим П.В. Влияние религиозных представлений племен Северного Причерноморья на формирование культа Ахилла: историографический аспект
Ґава П.М. Деятельность УВО–ОУН в межвоенный периода в Западной Украине: современная польская историография
Братусь И.В., Свердлик З.М. Современные технологии сохранения исторического наследия Украины
Костенко С.В. Историография проблемы исследования крестьянского общественного движения в Украине 1917 – начало 1930–х годов
Магеррамова А.Ф. Вопросы формирования внешней политики Азербайджанской Республики в русской историографии
Дмитрушко А.М. Украина на пути к Европейскому Союзу и НАТО: историография
Годлевская В.Ю. Историографический обзор процессов демократизации последней четверти ХХ столетия в контексте трансформации испанского общества
Иванова О.С. Амфоры мирмекийского типа из раскопок Мангупа

Философские науки

Женжера С.В. Философско–методологические основания моделирования процессов самоорганизации в социуме в условиях формирования неклассического идеала рациональности
Леонтьева В.Н. Повседневность и границы жизненного мира человека (пост)современности
Сидоренко С.В. Генезис развития феномена глобального гражданского общества
Шамша И.В. Будущее как модус времени
Чмыхун С.Е. Социальное знание как интегрированная в систему информация об обществе
Полищук А.С. Действие – основание социального и коллективного человека
Краснокутский А.В. Взаимосвязь причины и следствия, возможности и действительности в процессе идеологии государственного строительства
Климанская Л.Д. Политический дискурс социальной проблемы как коммуникативная технология
Мармазова Т.И. Политическая коммуникация как социально–философский феномен
Высоцкая О.Е. Символическое потребление в обществе Постмодерна: содержание и истоки феномена
Корниенко Т.А. Теоретические основы анализа дизайна города как уникального социального феномена, ч.1
Габибова З. Актуальные вопросы экзистенции сквозь призму самоидентификации индивида
Дорожко И.И. Семейное воспитание в хронотопах общества риска
Мартыненко Н.Н. Духовные составляющие здоровья
Осипова В.Ю. Деконструкция как децентрация
Кудинов И.О. Философский анализ военной стратегии
Осетрова О.А. Феномен суицида: психоаналитический ключ исследования
Содомора П.А. Обозначение и семантика в переводе и толковании
Левкулич В.В. Проблема справедливости в социально–философской мысли Возрождения
Крикун В.Ю. Майевтика Сократа как метод эффективной коммуникации
Гришанова Е.В. Рефлексия как основа античного понимания мира
Кливаденко Н.И. Кант И. в историко–философской рефлексии В.И. Шинкарука
Снитько Д.Ю. Человеческая пассивность в психоанализе З.Фрейда
Кузьменко В.В. Онтологический статус пространства Н.И. Лобачевского
Скиба Э.К. Г. Райл и его критика дуалистического подхода к самоидентификации личности
Штейн О.И. Невербальные методы суггестии в православии
Борисова Т.В. Познание Бога и смысла жизни в традиции христианской и восточной культуры, как метафизическая проблема
Запорожченко П.Ю. Феномен телесности и аскетический идеал раннего христианства
Хилько Е.В. Основные позиции провозглашения автокефалии УПЦ-КП и их взаимообусловленность с политическими процессами
Гринько Е.А. Эсхатологическая составляющая неорелигиозных вероучений (на примере Великого Белого Братства и Церкви Последнего Завета)
Осипов А.А. Стремление к Абсолюту и ритуально–символическое действие как факторы духовности
Лугуценко Т.В. Медийная основа потери культуры
Полянская В.И. Актуальные проблемы нравственного формирования личности в условиях кризиса
Рагозин Н.П. Понятие идеального и свободное духовное производство
Печко Н.В. Нравственность современного украинского общества: противоречия развития
Рудаковская С.В. Сущностные характеристики экологического мировоззрения
Смирнова Е.О. Поиск форм единства магии и науки как культурологическая проблема
Алексеенко Т.А. Язык тела и язык искусства
Демура О.А. Политический миф в структуре тоталитарных культур
Чернышова М.В. Толерантность в современном поликультурном социуме: философско–методологические подходы исследования
Ювковецкая Ю.А. Этико–эстетические детерменанты рекламы
Пугач А.В. Реклама в социокультурном измерении
Столяр М.Б. Розыгриш как ведущая форма советской смеховой культуры 60-70-х гг.
Олексенко Р.И. Формирование экономической культуры будущего предпринимателя
Кузьменко И.В. Неизвестный Давид Бурлюк в истории авангардного искусства
Абдулгасанлы Т. Мировыe поэтическиe жанры и азербайджанская поэзия
Гончаров В.И. Влияние искусства и морали на формирование нового учителя
Дзоз В.А., Трифанов С.И. Методологические основы инклюзии в системе непрерывного образования
Карленко Н.В. Духовное здоровье в системе целеполагания образовательной деятельности
Колесник А.О. Инновационный потенциал образовательного маркетинга
Mудрак В.И. Современные социально–философские тенденции информациологического обеспечения профессиональной компетенции в системе высшего образования в контексте соотношения «личность–информация»
Назаренко Ю.А. Духовно–религиозные ценности в светском образовательном пространстве Украины: законодательный аспект
Невмержицкая Н.М. Политическое образование: мировоззренческие приоритеты современности
Рябенко Е.Н. Философия образовательного менеджмента: вызовы глобализации
Финин Г.И. Особенности формирование правовой культуры в современном военном образовании: философский анализ
Кулиненко Л.Б. Опыт ведущих стран мира в контексте реформирования образования
Иванов Е.В. Образование как средство социального управления в Японии в второй половине ХХ в.

Политические науки

Ищенко И.В. Политические институты в период нестабильности: синергетический подход
Окул Л.А. Оппозиционная деятельность – исторический и политический контекст
Харечко И.З. Теоретические основы анализа понятия «электронное участие» граждан в принятии решений
Чорноус А.В. Национальная составляющая политического мифа: методология исследования
Алекперова А.Г. Государственная служба, как политическая категория, в развитии гражданского общества
Полтавец С.В. Гетманская власть Б. Хмельницкого и оппозиционные настроения в обществе до 1654 г.
Гоцуляк В.М. Значение и роль С. Петлюры и П. Скоропадского в процессе построения украинского государства
Филонов А.В. Борьба с терроризмом на украинских землях в Русской империи в конце ХІХ начала ХХ ст.
Полищук И.А. Традиционная украинская ментальность в политическом контексте
Трачук В.Е. Отношения государства и гражданского общества: украинские реалии и перспективы
Капинос Н.С. Потенциал институтов гражданского общества в урегулирование этнополитических конфликтов: возможности для Украины
Толстоухова И.О. Репутация Украинского государства: теоретико-методологические и практические аспекты
Мамчур А.В. Два вектора функциональной ориентированности государственной службы
Кащук М.Я. Ядерное разоружение Украины: современный взгляд на проблему сквозь призму теории социального конструктивизма
Павленко И.А. Перспективы изменения в Украине процедуры принятия законов и введения «органического законодательства»
Киселева Н.В. Сужение политического представительства при использовании смешанной избирательной системы
Андрущенко Т.В. Специфика электорального поведения молодежи: что показали вибори- 2012
Пиголенко И.В., Боровец А.Н. Социальное партнерство государственных институций и негосударственных организаций в сфере занятости молодежи
Посредников Д.В. Социальное партнерство Украинской Православной Церкви и государства: к проблеме института капелланства в Украине
Сейтосманов А.С. Основные этапы формирования механизмовго сударственного содействия самоорганизации населения сельских территорий
Березовская В.В. Региональные особенности и приоритеты государственной этнополитики (на материалах Одесской области)
Сенюшкин Е.А. Политика регионального развития и местного самоуправления в странах Европы: опыт децентрализации
Нечипоренко Ю.С. Проблема перехода от номинального к реальному конституционализму в странах Вышеградской группы и Украины
Крась И. Нужен ли Евросоюзу валютный фонд?
Гордийчук И.В. Воздушная операция НАТО «Союзная Сила» против Союзной Республики Югославия как прообраз войны ХХІ века: историческая ретроспектива
Крысенко Д.С. Информационная политика администрации Р. Рейгана в отношении СССР (1981–1988)

Научная жизнь

Даниленко О.В. Рецензия на книгу: Чеберяко О.В. «Бюджетная система в УССР 1920–х гг.: организационно–правовые и социально–экономические основы функционирования». – К.: Нилан–ЛТД. – 438 с.
Кривошея І.І. Рецензия на монографию: Андреев В.М. Виктор Петров. Очерки интеллектуальной биографии ученого : Монография. - Днепропетровск: Герда, 2012. - 476 с.
Космина В.Г. Рецензия на монографию: Приймак О.Н. Крестьянство Южной Украины: социальная история конца XIX – начала ХХ веков. – Запорожье: ЗНУ, 2012. – 458с.
Масаев М.В. Что делать историкам: воспитывать, творя символы, во имя высших идей, или исповедовать беспристрастную правду? Первое в Украине учебное пособие об историческом сознании студенческой молодежи. Рецензия на учебное пособие: Вашкевич В.Н. Историческое сознание студенческой молодежи: ценностно–мировоззренческие ориентиры. Уч. пособие для высш. учеб. завед. – К.: Світогляд, 2010. – 274 с.
Турчин Я.Б. Рецензия на монографию: Климанская Л.Д. Социально-коммуникативная технология в политике: тайны политической «кухни»: Монография. – Львов: Издательство Национального университета «Львовская политехника», 2007. – 332 с.

Международная научно-практическая конференция

Халамендик, В.Б. Международная научно-практическая конференция «Государство и общество: партнерские отношения в условиях глобальных вызовов»
Буряк Л.И. Монументально-семантическое пространство Киева в контексте социокультурных трансформаций ХІХ–ХХ вв.
Ведмидь Л.А. Образ Вячеслава Чорновола в национальной памяти
Волянюк О.Я. Сообщества памяти в информационную эпоху: между государством и гражданским обществом
Бабка В. Л. К вопросу о структуре коллективной памяти
Гордиенко М.Г. Роль традиции в реконструкции национальной памяти
Коломиец Т.В. Роль языкового фактора в процессе конструирования национальной идентичности
Кавунник В.Л. Подписание Рижского договора 12 октября 1920 года в историографических традициях и дипломатических документах
Короленко Б.А. Мемориальный образ Тараса Шевченко в репрезентациях центральной советской прессы 1939 года
Наумова И.Б. Вторая мировая война в исторической и национальной памяти: новейшая историография
Цимбал И.В. Региональные особенности языковой самоидентификации населения Украины
Богород А.В. Танец как разновидность коллективной памяти: историко-религиеведческий аспект
Василец О.И. Современное государство и образование: некоторые идеи для плодотворного сотрудничества
Дубинин В.В. Государственное, гражданское и человеческое общество в философско-синергетическом измерении
Колчинский Д.В. Влияние массмедиа на сохранение национальных традиций: социально–философский анализ
Лысенко Н.В. Высшее образование Украины в контексте устойчивого развития
Овсянкина Л.А. Философский анализ морали в контексте современного управления, ориентированного на человека
Попович В.М. Социальное партнерство как философская категория
Цюпак И.Г. Модернизация образовательного пространства Украины в контексте формирования культурной идентичности личности
Агарков О.А. Социальное партнерство как механизм социально-политического маркетинга
Бабарикина Н.А. Гражданское общество – механизм связи индивида с государством как политической организацией общества
Арабаджиев Д.Ю. Особенности институционального развития общественных организаций в Украине
Бондарь Т.И. Терроризм как фактор влияния на политические процессы
Гаврилюк Д.Ю. Минимизация рисков абсентеизма на фоне прагматичного взаимодействия Украинского государства и его граждан
Димитров В.Ю. Современные инновационные модели управления и японская модель как их архетип
Ерохина Т.В. Медиа-терроризм: сущность и принципы противодействия
Кревошеева Е.И. Общественно–политические движения в глобальном информационном пространстве
Применко О.Б. Нация и Государство как главные константы самоидентификации человека в современном герменевтическом дискурсе
Сердюк Е.А. Взаимодействие «государство-гражданин» в «эпоху терроризма»
Стоян Д.В. Актуальность наследия Ю. Вассияна в вопросе решения проблемы нации
Цюрупа М.В., Ясинская В.С. Теоретические принципы, содержание и проблемы демократического контроля над вооруженной силой государства

CONTENT

Historical studiens

Andreev, V.М. Phenomenon of «MUR» in the intellectual biography of V. Petrov: European calls and national tradition
Korotenko, D.V. Development of a general police in Ekaterinoslav province in the second half of the nineteenth century: milestones
Kolyada, I.А., Vergun, S.І. The Transport Gendarmerie: back to the History of the Railway Police Department’s Formation
Miterov, A.I. Socio–Economic System of Peasant Farm in Chernihiv Guberniya at the Beginning of the XX Century
Drach, O.O. Kharkiv University and women’s higher education (the second half of 19th – the beginning of the 20th centuries)
Poludenko, S.V. The historical aspects of the formation and establishment of the Ukrainian nationalism in the context of Ukrainian–Russian relations
Rohatin, V.М. The chronological graph of the researches of the sectarian movements in Ukraine
Kozyreva, M.Е. Confessional factor in German national districts in South Ukraine 20–30 pp. of the 20th century
Popova, O.Yu. Newspaper network functioning in the Soviet Ukraine (end of 1920–1930): trends, mechanisms and practices
Strionova, I.V. Husband and father in the Soviet family of 1920–30–s: the power discourse of private life (based on Donbass data)
Pylypiv, I.V. Activities of the clerical youth Greek–catholic organizations in the Stanislaviv eparchy of the Greek Catholic church in the 1920s–1930s
Pylyavets, R.І. Sobornost: the idea, the phenomenon and the problem
Sydorenko, N.О. Sociocultural aspect of population’s migration to Crimea in 40–50th years of the XX–th century
Bondarenko, V.G. Attitude of the Ukrainian and Russian Free Cossacks emigration the beginning of World War ІІ and the attack on the USSR
Moskaleva, N.P. From the history of the library of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after P.Vasylenko: (30–40 years of XX century)
Mukhanov, V.М. Becoming of network of Ukrainian research establishments from a selection and growing of cultural soy in the second half ХХ – at the beginning of ХХІ item
Bukina, T.V. The government policy of the USSR in the field of co-operative movement in the second half of the 1980 s. XX century: the regional dimension
Binetskaya, О.V. Women in contemporary Ukrainian society: demographic aspect
Onyschuk, S.V. Forms and types of leisure of punks in modern Ukraine
Popov, A.D. Tourist relations of the USSR and GDR: «technologies of friendship» and «ideological conveyer»
Tyshchenko, V.G. Environmental issues in the practice of NGOs in Ukraine (1990–s – beginning of 2000s)
Zerkal, M.M. Regional features of the education of ethnic minorities in Ukraine (late 1980 – early 1990s)
Dalekorey, M.І. The role of religious organizations in solving problems social protection
Shevchuk, A.V. Forming is in the student years of historical looks of М. Slabchenko
Gorban, Yu.A. Organizational activity of Аgatangel Krumski in the process of becoming of academic science in Ukraine (1918–1928)
Barbara, L.А. Contribution Milena Rudnitska the fight against famine Ukrainian people
Lukashenko, A.І. The foundations of everyday economic history of the Christian world: the interpretation of the Bible wealth and poverty
Karaulna, O.M.Possilble Way of Ukrainian State Development: EU real face through Margaret Thatcher’s Personal View
Tsebenko, A.М. Cultural and educational organizations of the Orthodox Church in the Czech lands and Slovakia: development, organizational development and activities
Huseynova, L.A. Relations in the heritage Heydar Aliyev to the Genocide and deportation of Azerbaijanis from their native lands
Alievа, G.A. Azerbaijani branch Gory Teachers’ Seminary
Romantsova, N.I. Problems and controversies in forming Lviv M. Grushevskyi Historical School: historiography of the problem
Okhrimenko, G.V. Union of Brest of 1596 in researches of university teachers and students of Kyiv Theological Academy: aspect of cause and effect
Morozova, I.V. Coverage of anglo–russian relations at the turn of the XVIII–XIX centuries in the correspondence of Count S.R. Woronzow and Count N.P. Panin in the period of diplomatic activity of Count N.P. Panin in Berlin
Levchenko, L.L. Questions of archival documents arrangement in the context of the United States archival history, р.1
Kolyastruk, O.A. Methodology of studying the sources of Soviet everyday life
Demyanenko B.L. Development of kratological knowledge in foreign countries: historical perspective
Gyla, R.V. Soviet patriotism during World War II: Fundamentals of historiography
Gerasim, P.V. Religious culture and it influencing on the tribes of the North Black Sea Region, the cult of Achilles: historiography aspect
Gava, P.M. The UVO–OUN activity in Western Ukraine between wars: the contemporary Polish historiography
Bratus, I.V., Sverdlik, Z.M. Modern technologies of historic preservation in Ukraine
Kostenko, S.V. Historiography research problems of peasant social movement in Ukraine in 1917 – the beginning of the 1930s of the twentieth century
Maharramova, A.F. Questions of formation of foreign policy of the Azerbaijan Republic in Russian historiography
Dmytrushko, O.М. Ukraine on a way to European Union and NATO: historiography
Hodlevska, V.Yu. A historiography review of processes of democratization of the last fourth of ХХ of century is in the context of transformation of the Spanish society
Ivanovа, O.S. Amphorae of the Mirmekion Type from the Excavations of Mangup

Philosophic sciences

Zhenzhera, S.V. Philosophic–methodological foundations of society self organization processes modeling in conditions of non classic rationality ideal’s creation
Leontieva, V.M. The daily activity and boundaries of World of life of the (post)modern person
Sidorenko, S.V. The genesis of the phenomenon of global civil society
Shamsha, I.V. Future of as a modus of time
Chmykhun, S.E. Social knowledge as integrated information about society in the system
Polishchuk, O.S. Activity – the basis of social and collective of a person
Krasnokutskij, A.V. Relationship between cause and effect, possibility and reality in the process of the ideology of state–building
Klymans’ka, L.D. Political Discourse of Social Problem as Communicative Technology
Marmazova, T.I. Political Communication as a Social and Philosophical Phenomenon
Vysotska, O.E. Symbolic consumption in society of Postmodern: content and origins of the phenomenon
Korniyenko, T.A. Theoretical foundations of design analysis city as a unique social phenomenon,р.1
Gabibova, Z. Current issues in the light existence individual self-identification
Dorozhko, I.I. Related education in chronotop risk society
Martynenko, N.M. Spiritual components of health
Osypova, V.Yu. Deconstruction as decentralization
Kudinov, I.O. Philosophical analysis of war strategy
Osetrova, O.O. Phenomenon of Suicide: psychoanalytic key of the investigation
Sodomora, P.А. Signification and semantics in translation and explanation
Levkulych, V.V. Problem of Justice in Social–Philosophical Thought of the Renaissance
Krikun, V.Yu. Socratics maieutice method as productive communication
Gryshanova, K.V. Reflection as а Basis of the Ancient Understanding of the World
Klivadenko, N.I. Kant in historical and philosophical reflection V.I. Shinkaruka
Snit’ko, D.Yu. A Human Passivity in S. Freud’s Psychoanalysis
Kuzmenko, V.V. Ontological status of space N.I. Lobachevski
Skiba, E.K. G.Ryle and his critique of the dominant dualistic approach to the human identification
Shteyn, O.І. Non–verbal methods of suggestion in orthodoxy
Borisova, T.V. Cognition of God and sense of life in tradition of christian and east culture, as metaphysical problem
Zaporozhchenko, P.Y. The phenomenon of corporalness and the ascetic ideal of early Christianity
Khilko, E.V. Principal items of proclamation of the Ukrainian Orthodox Churchs autocephalous and their interconditionality are with political processes
Grinko, О.A. Eshatological component of Unreligious Ecless Dogmas (on the example of the White Brotherhood and the Last Testament Church)
Osipov, A.О. Aiming to Absolute and ritual–symbolic action as spirituality factor
Lugucenko, T.V. Mediynaya basis of loss of culture
Polyanska, V.I. Actual problems of moral formation of the personality in the conditions of crisis
Ragozin, N.P. The concept of ideal and free spiritual production
Pechko, N.V. Morality of modern Ukrainian society: contradictions of development
Rudakivska, S.V. The tssences of descriptions ecological outlook
Smirnova, O.O. Search of forms of unity of magic and science as culturological problem
Alekseenko, T.A. Body language and the language of art
Demura, O.O. Political myth in the structure of totalitarian cultures
Chernyshova, M.V. Tolerance in a modern multicultural society: philosophical and methodological approach of the study
Yuvkovetska, Yu.О. Ethical and esthetical advertising determinants
Pugach, A.V. Advertising in the sociocultural dimension
Stolar, M.B. Drawing as leading form soviet culture of laughter 60-70th
Oleksenko, R.I. Forming of economic culture of future businessman
Kuzmenko, I.V. Unknown David Burljuk is in the history of vanguard art
Abdulgasanly, T. Тhe genres of world poetry and Azerbaijanian poetry
Goncharov, V.I. Influence of art and moral is on forming of new teacher
Dzoz, V.О., Trifanov, S.I. Methodological bases of inclusion in the continuous education system
Karlenko, N.V. Spiritual health in the system of targeting of education activity
Kolesnic, A.O. The innovation potential of education marketing
Mudrak, V.I. Modern social–philosophy trends of informational techno–enabling of professional competence in the highest education system in the context: «personality–information»
Nazarenko, Yu.A. Spiritual and religious values in the Ukrainian secular educational environment: the legislative aspect
Nevmerzhytska, N.М. Political Education: Modern World View Priorities
Ryabenko, E.M. Philosophy of educational management : calls of globalization
Finin, G.I. The features of forming of legal culture are in modern military education: philosophical analysis
Kulinenko, L.B. Experience of leading countries of the world is in the context of reformation of education
Ivanov, E.V. Education as a means of social control in Japan in the second half of the twentieth century

Political sciences

Ischenko, I.V. Political institutes in the period of instability: synergetics approach
Okul, L.О.The opposition activity – historical and political context
Harechko, I.Z. The theoretical basis of the analysis of the concept of «e-participation» of citizens in decision-making
Chornous, A.V. The national component of political myth: the methodology of the study
Alekperova, A.G. Government service as a political category is in development of civil society
Politavets, S.V. Bohdan Khmelnytsky’s Hetman power and opposition moods in society before1654
Gotsuliak, V.M. The value and role of S. Petliura and Р. Skoropadsky in the Ukrainian state
Filonov, O.V. A fight is against terrorism on Ukrainian earth in the Russian empire in the end ХІХ of beginning of ХХ of century
Polishchuk, І.О. Тraditional ukrainian mentality in political context
Trachuk, V.Е. The relationship of state and civil society: Ukrainian realities and prospects
Kapinos, М.S. The potential of civil society institutions in the settlement of ethno-political conflicts: opportunities for Ukraine
Tolstoukhovа, I.O. Reputation of the Ukrainian state: theoretical, methodological, and practical aspects
Mamchur, G.V. Two vectors of functional orientation of the state service
Kashchuk, M.Ya. Ukraine’s nuclear disarmament: the modern view on the problem through the prism of social constructivism theory
Pavlenko, I.A. The perspective of change in Ukraine voting procedure and introduction of «organic laws»
Kiseleva, N.V. Narrowing of political representation at the use of the mixed electoral system
Andrushchenko, Т.V. Specific of електоральної behavior of young people: what was shown by elections - 2012
Pygolenko, I.V., Borovets, A.M. Social partnership of government agencies and non-governmental organizations in the youth employment
Posrednikov, D.V. Social partnership Ukrainian Orthodox Church and state: the problem of the institute chaplaincy in Ukraine
Seytosmanov, A.S. Mainstagesofthe formationstateassistanceto self-organizationofrural areas populationmechanisms
Berezovskaya, V.V. Regional peculiarities and priorities of the state ethnic policy (on the materials of the Odessa region)
Senyushkin, Y.O. Politics of Regional Development and Local Government in Europe: the Experience of Decentralization
Nechyporenko, Y.S. The problem of transition from nominal to real constitutionalism in the Visegrad Group and Ukraine
Kras, І. Does a currency fund need to European Union?
Gordiіchuk, I.V. NATO Air Operation «Ally Force» against Ally Republic of Yugoslavia as XXI century War Prototype: Historical Retrospective
Krysenko, D.S. Information policy of the R. Reagan’s administration toward the USSR (1981–1988)

Scientific life

Danilenko, O.V. Review of book: Tcheberyako, O.V. Budgetary system in UKRAINE 1920th : organizational, legal, social, economic frameworks of functioning. - К.: Nilan–LTD. – 438 s.
Krivosheya, I.I. Review of the monograph: Andreev, V.M. В.М. Victor Petrov. Essays of intellectual biography of scientist : Monograph. – Dnipropetrovsk: Gerda, 2012. – 476 s.
Kosmyna, V.G. Review of the monograph: Priimak O.N. The peasants of Southern Ukraine: social history of the finish XIX – beginning XX centuries. – Zaporozhye: ZNU, 2012. – 458 s.
Masayev, M.V. What historians should do: to educate creating symbols in the name of the highest ideas, or to profess an impartial truth? The First in Ukraine Manual About Historical Consciousness of Student Youth. Review of the train aid: Vashkevich V.N. Historical Consciousness of Student Youth: Axiological and World Outlook. A Manual for High Educational Esteblishments / V.N. Vashkevich. – Kyiv: Svitoglyad, 2010. – 274 p.
Turchyn, Y.B. Review of the мonograph: Klymans’ka L.D. Social-Communicative Technology in Politics: the Enigmas of «Political Kitchen». – Lviv: Lviv Politechnic National University Press, 2007. – 332 p.

International research and practice conference

Khalamendik, V.B. An international research and practice conference is the «State and society : partner relations in the conditions of global calls»
Buryak, L.I. Monumental and semantic space of Kyiv in the context of socio-cultural transformations of the XIX–XX centuries
Vedmid’, L.A. Figure of Viacheslav Chornovil in national memory
Volyanyuk, O.Ya. Community memory in the information age: between state and civil society
Babka, V.L. The structure of collective memory, researching aspects
Gordienko, M.G. A role of tradition is in the reconstruction of national memory
Kolomiyets, T.V. The role of linguistic factors in the process of constructing national identity
Kavunnik, V.L. Riga’s treaty of 12 October 1920 in historiography traditions and diplomatic correspondence
Korolenko, B.A. Taras Shevchenko’s memorial image in representation of central Soviet press in 1939
Naumova, I.B. The World War II in historical and national memory: the newest historiography
Tsymbal, I.V. Regional features of language self–definition of population of Ukraine
Bogorod, A.V. Dance as a variety of collective memory: historically-religious aspect
Vasilec, O.I. Modern state and educational system: some ideas for fruitful cooperation
Dubinin, V.V. Government, civil society and human philosophical synergy dimension
Kolchynsky, D.V. The influence of mass media on the preservation of national traditions: the socio–philosophical analysis
Lysenko, M.V. Higher education of Ukraine is in the context of steady development
Ovsyankina, L.A. The philosophical analysis of moral in the context of modern management, oriented to the man
Popovych, V.M. Social partnership as philosophy category
Tsiupak, I.G. Modernization educational space of Ukraine in the context of cultural identity cards
Agarkov, О.А. Social partnership as mechanism of the socio-political marketing
Babarykina, N.A. Civil society is a mechanism of individual communication with the state as a political organization of society
Arabadjiyev, D.Yu. The peculiarities of public organizations institutional development in Ukraine
Bondar, T.I. Terrorism as a factor of influence on the political processes
Gavrilyuk, D.Y. Minimization of risks of absenteeism is on a background pragmatic co-operation of the Ukrainian state and his citizens
Dimitrov, V.Yu. Modern innovative management model and the Japanese model as their archetype
Ierokhina, T.V. Media-terrorism: a main point and the counteraction principles
Krevosheeva, O.I. Social–political movements in the global information space
Primenko, O.B. Nation and State as main constants of self-definition of man are in modern hermeneutics дискурсе
Serdyuk, K.O. The citizen and state interaction in age of terrorism
Stoian, D.V. U. Vassyan’s heritage actuality at the nation problem solution question
Tsyurupa, M.V., Yasinska, V.S. The theoretical basis of the content and issues of democratic control over the armed forces of the state
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>